31994D0479Úradný vestník L 200 , 03/08/1994 S. 0033 - 0034
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 32 S. 0114
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 32 S. 0114


Rozhodnutie Rady

z 29. marca 1994

o uzatvorení dohody vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o príspevku spoločenstva na účet "jadrová bezpečnosť"

(94/479/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 235,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže znepokojivá situácia v oblasti jadrovej bezpečnosti v niektorých krajinách strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu si vyžaduje medzinárodné úsilie s cieľom zlepšiť úroveň jadrovej bezpečnosti v týchto krajinách v rámci koordinovanej stratégie; keďže spoločenstvo venuje na tento účel značné prostriedky prostredníctvom svojich programov technickej pomoci Phare a Tacis; keďže Komisia taktiež predložila návrh rozhodnutia, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 77/270/Euratom, s cieľom oprávniť Komisiu na uzatváranie zmlúv o pôžičkách Euratom-u s cieľom prispievať na financovanie potrebné na zlepšenie stupňa výkonnosti a bezpečnosti jadrových elektrární v určitých nečlenských krajinách;

keďže ako doplnok doterajšieho úsilia bol v Európskej banke pre obnovu a rozvoj zriadený mnohostranný fond s názvom účet "jadrová bezpečnosť", ktorého cieľom je financovanie krátkodobých opatrení na zlepšenie úrovne jadrovej bezpečnosti v dotknutých krajinách; keďže Európska Rada na svojom zasadnutí v Lisabone ako aj Rada vo svojich záveroch zo 7. decembra 1992 vyjadrili želanie, aby spoločenstvo prispievalo do tohto fondu;

keďže Komisia sa musí ubezpečiť o tom, že činnosti vykonané v rámci účtu "jadrová bezpečnosť" vedeného v Európskej banke pre obnovu a rozvoj sú koordinované so stratégiou jadrovej bezpečnosti Európskej únie určenou pre krajiny strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu;

keďže s cieľom určiť najvhodnejšie stratégie pomoci sa otázka jadrovej bezpečnosti musí posudzovať ako súčasť problematiky globálnych rozhodnutí v oblasti energetiky krajín strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu; v tomto kontexte sa poukazuje na závery správy, ktorú v júni 1993 spoločne vypracovali Svetová banka, Medzinárodná energetická agentúra a Európska banka pre obnovu a rozvoj;

keďže prijímajúce krajiny musia rešpektovať zásadné medzinárodné dohody o bezpečnosti, pristúpiť k medzinárodným dohovorom z Viedne a Paríža o občianskoprávnej zodpovednosti prevádzkovateľov a na tento účel ustanoviť primerané pravidlá v oblasti poistenia;

keďže prijímajúce krajiny musia mať nezávislé bezpečnostné úrady, plánovať nahradiť svoje najnebezpečnejšie jadrové elektrárne, pripraviť opatrenia na šetrenie energiou, zabezpečiť postupné zrušenie regulovaných cien energie a pripraviť globálny energetický program;

keďže akákoľvek materiálna pomoc považovaná za potrebnú v krátkodobom období pre najnebezpečnejšie elektrárne – najmä tie s reaktormi RBMK a VVER-230 – v prípade, že sú podstatné na výrobu energie v prijímajúcej krajine, musí byť preto vždy podmienená existenciou alebo prípravou plánu na skoré zatvorenie týchto elektrární;

keďže Komisia vypracuje ako súčasť rozpočtového postupu výročnú správu pre Európsky parlament a Radu o činnostiach vykonaných v rámci účtu "jadrová bezpečnosť" Európskej banky pre obnovu a rozvoj a ich zlučiteľnosti so stratégiou jadrovej bezpečnosti Európskej únie;

keďže Rada oprávnila Komisiu na dojednanie dohody, ktorou sa stanovuje príspevok spoločenstva na účet "jadrová bezpečnosť"; keďže dohoda by sa mala schváliť;

keďže dotknutá dohoda prispeje k dosiahnutiu cieľov spoločenstva; keďže zmluva predpokladá na prijatie tohto rozhodnutia len právomoci v článku 235,

rozhodla takto:

Článok 1

Dohoda vo forme výmeny listov medzi Európskym spoločenstvom a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o príspevku spoločenstva na účet "jadrová bezpečnosť" sa týmto schvaľuje v mene spoločenstva.

Texty výmen listov sú pripojené v tomto rozhodnutí.

Článok 2

V Zhromaždení prispievateľov, a v prípade potreby v Riadiacom výbore pre účet "jadrová bezpečnosť", zastupuje spoločenstvo Komisia, ktorá vymenúva svojich zástupcov.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 29. marca 1994

Za Radu

Predseda

G. Moraitis

[1] Stanovisko doručené 11. marca 1994 (Ú. v. ES C 91, 28.3.1994).

--------------------------------------------------