31994D0262Úradný vestník L 113 , 04/05/1994 S. 0015 - 0018
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 3 S. 0133
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 1 Zväzok 3 S. 0133


Rozhodnutie Európskeho parlamentu

z 9. marca 1994

o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana

(94/262/ESUO, ES, Euratom)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, a najmä na článok 138e ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, článok 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a článok 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

so zreteľom na stanovisko Komisie,

so zreteľom na schválenie Radou,

keďže úprava a všeobecné podmienky upravujúce výkon funkcie ombudsmana by mali byť stanovené v súlade s ustanoveniami zmlúv o založení Európskych spoločenstiev;

keďže by sa mali určiť podmienky, za ktorých možno predložiť sťažnosť ombudsmanovi, ako aj vzťah medzi výkonom funkcie ombudsmana a súdnymi alebo správnymi konaniami;

keďže ombudsman, ktorý môže konať aj z vlastného podnetu, musí mať prístup ku všetkým prostriedkom potrebným na výkon jeho funkcie; keďže preto orgány a inštitúcie spoločenstva musia poskytovať ombudsmanovi na jeho žiadosť informácie, o ktoré ich požiada, pokiaľ neexistujú významné dôvody na ich utajenie, a bez toho, aby bol dotknutá povinnosť ombudsmana zachovávať mlčanlivosť o takýchto informáciách; keďže orgány členských štátov musia poskytovať ombudsmanovi všetky potrebné informácie okrem tých, ktoré podliehajú zákonom alebo iným právnym predpisom o utajení alebo opatreniam brániacim ich oznámeniu; keďže ak ombudsman neobdrží požadované informácie, upovedomí o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia;

keďže je nevyhnutné stanoviť postupy, podľa ktorých sa bude postupovať, keď sa v dôsledku prešetrenia ombudsmanom odhalia prípady nesprávneho úradného postupu; keďže by mala byť stanovená povinnosť ombudsmana predkladať Európskemu parlamentu na konci každoročného zasadacieho obdobia rozsiahlu správu;

keďže ombudsman a jeho zamestnanci sú povinní nakladať s informáciami, ktoré získali v priebehu vykonávania svojich povinností, opatrne; keďže ombudsman je povinný informovať príslušné orgány o skutočnostiach, na ktoré sa podľa jeho názoru vzťahuje trestné právo a o ktorých sa dozvedel počas skúmania prípadov;

keďže by sa mali prijať opatrenia pre možnú spoluprácu medzi ombudsmanom a podobnými orgánmi v niektorých členských štátoch v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;

keďže je úlohou Európskeho parlamentu vymenovať ombudsmana na začiatku volebného obdobia a na dobu jeho trvania a vyberať ho z osôb, ktoré sú občanmi únie a ktoré poskytujú záruku nezávislosti a spôsobilosti;

keďže je potrebné stanoviť podmienky ukončenia funkcie ombudsmana;

keďže ombudsman musí svoje povinnosti vykonávať úplne nezávisle a slávnostne sa zaviazať pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, že tak bude konať pri výkone svojich povinností; keďže činnosti nezlúčiteľné s povinnosťami ombudsmana by mali byť stanovené spolu s jeho platom, výsadami a imunitami;

keďže by sa mali prijať ustanovenia vzťahujúce sa na úradníkov a iných zamestnancov sekretariátu ombudsmana, ktorí budú pomáhať ombudsmanovi, a na jeho rozpočet; keďže sídlo ombudsmana by malo byť zhodné so sídlom Európskeho parlamentu;

keďže prijímať vykonávacie ustanovenia pre toto rozhodnutie prináleží ombudsmanovi; keďže by okrem toho mali byť stanovené určité prechodné ustanovenia pre prvého ombudsmana vymenovaného po nadobudnutí platnosti Zmluvy o Európskej únii,

ROZHODOL TAKTO:

Článok 1

1. Úprava a všeobecné podmienky výkonu funkcie ombudsmana sa spravujú ustanoveniami tohto rozhodnutia v súlade s článkom 138e ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, článku 20d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a článku 107d ods. 4 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.

2. Ombudsman vykonáva svoju funkciu rešpektujúc právomoci, ktoré zmluvy udeľujú orgánom a inštitúciám spoločenstva.

3. Ombudsman nesmie zasahovať do súdnych konaní alebo spochybňovať rozhodnutia súdu.

Článok 2

1. Za podmienok a v medziach stanovených uvedenými zmluvami pomáha ombudsman odhaľovať nesprávne úradné postupy orgánov a inštitúcií spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v rámci výkonu ich súdnej právomoci a podávať odporúčania na nápravné opatrenia. Činnosť iných inštitúcií alebo osôb nesmie byť predmetom sťažnosti ombudsmanovi.

2. Každý občan únie alebo fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo sídlom v členskom štáte únie môže priamo alebo prostredníctvom člena Európskeho parlamentu postúpiť ombudsmanovi sťažnosť týkajúcu sa prípadu nesprávneho úradného postupu pri činnostiach orgánov alebo inštitúcií spoločenstva s výnimkou Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa v rámci výkonu ich súdnej právomoci. Ombudsman upovedomí príslušný orgán alebo inštitúciu ihneď po postúpení sťažnosti.

3. Zo sťažnosti musí byť dostatočne zrejmé, kto ju podáva a čoho sa týka; sťažovateľ môže požiadať o zachovanie dôvernosti svojej sťažnosti.

4. Sťažnosť musí byť podaná do dvoch rokov odo dňa, od ktorého sa sťažovateľ dozvedel o skutočnostiach, na ktorých je založená, a musí jej predchádzať uplatnenie príslušných správnych postupov na príslušných orgánoch a inštitúciách.

5. Ombudsman môže sťažovateľovi poradiť, aby sa obrátil na iný orgán.

6. Sťažnosti podané ombudsmanovi nemajú vplyv na lehoty platné pre podanie odvolania v správnych alebo súdnych konaniach.

7. Ak ombudsman z dôvodu prebiehajúceho alebo ukončeného súdneho konania týkajúceho sa tej istej veci musí vyhlásiť sťažnosť za neprípustnú alebo ukončiť jej preskúmanie, výsledky vyšetrovania, ktoré vykonal v tejto veci, sa založia bez ďalšieho konania.

8. Ombudsmanovi môže začať konať o sťažnosti, ktorá sa týka pracovných vzťahov medzi orgánmi a inštitúciami spoločenstva a ich úradníkmi a inými zamestnancami, iba ak dotknutá osoba vyčerpala všetky možnosti vnútorných správnych konaní a sťažností, najmä postupov uvedených v článku 90 ods. 1 a 2 služobného poriadku, a ak už uplynuli lehoty na odpovede zo strany orgánu, ktorému bola vec predložená.

9. Ombudsman bezodkladne informuje sťažovateľa o opatreniach, ktoré podnikol na vybavenie jeho sťažnosti.

Článok 3

1. Ombudsman z vlastného podnetu alebo na základe sťažnosti uskutoční prieskum, ktorý považuje za potrebný na vyjasnenie možného nesprávneho úradného postupu pri činnostiach orgánov a inštitúcií spoločenstva. Ombudsman o takomto vyšetrovaní informuje dotknutý orgán alebo inštitúciu, ktoré mu môžu poskytnúť potrebné pripomienky.

2. Orgány a inštitúcie spoločenstva musia poskytnúť ombudsmanovi informácie, ktoré od nich žiadal, a umožniť mu prístup k príslušným dokumentom. Odmietnuť môžu iba z dôvodu ich utajenia.

Orgány a inštitúcie spoločenstva umožnia prístup k dokumentom pochádzajúcich z členských štátov, ktoré sú klasifikované zákonom alebo iným právnym predpisom ako tajné, iba ak príslušný členský štát s takýto sprístupnením vopred vyslovil súhlas.

Orgány a inštitúcie spoločenstva umožnia prístup k ďalším dokumentom pochádzajúcim z členských štátov po informovaní príslušného členského štátu. V obidvoch prípadoch, v súlade s článkom 4, nesmie ombudsman vyzradiť obsah takých dokumentov.

Úradníci a ostatní zamestnanci orgánov a inštitúcií spoločenstva musia na žiadosť ombudsmana vypovedať, vypovedajú v mene svojho úradu a v súlade s jeho pokynmi a naďalej sú viazaní služobným tajomstvom.

3. Orgány členských štátov musia poskytnúť ombudsmanovi, ak o to požiada prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách, všetky informácie, ktoré mu môžu pomôcť pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu orgánov alebo inštitúcií spoločenstva, pokiaľ sa na ne nevzťahujú zákony alebo iné právne predpisy o utajení alebo opatreniach zabraňujúcich ich vyzradeniu. Napriek tomu môže príslušný členský štát umožniť ombudsmanovi prístup k takýmto informáciám pod podmienkou, že ich neposkytne tretím osobám.

4. Ak nie je ombudsmanovi poskytnutá pomoc, o ktorú žiadal, informuje o tom Európsky parlament, ktorý prijme vhodné opatrenia.

5. Ombudsman hľadá v najväčšej možnej miere riešenie spolu s príslušným orgánom alebo inštitúciou, aby boli prípady nesprávneho úradného postupu napravené a sťažnosť uspokojivo vybavená.

6. Ak ombudsman odhalí prípad nesprávneho úradného postupu, informuje o tom dotknutý orgán alebo inštitúciu a, ak je to vhodné, navrhne opatrenia na jeho nápravu. Dotknutý orgán alebo inštitúcia zašle ombudsmanovi do troch mesiacov podrobné stanovisko.

7. Ombudsman potom zašle správu Európskemu parlamentu a príslušnému orgánu alebo inštitúcii. V správe môže navrhnúť opatrenia na nápravu. Ombudsman informuje sťažovateľa o výsledku šetrenia, stanovisku príslušného orgánu alebo inštitúcie a o prípadných odporúčaniach ombudsmana.

8. Na konci každoročného zasadacieho obdobia ombudsman predloží Európskeho parlamentu správu o výsledkoch svojich šetrení.

Článok 4

1. Ombudsman a jeho zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje článok 214 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, článok 47 ods. 2 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a článok 194 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách alebo dokumentoch, ktoré získajú v priebehu vyšetrovania. Táto povinnosť sa bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, vzťahuje aj na informácie, ktoré môžu poškodiť sťažovateľa alebo inú dotknutú osobu.

2. Ak sa v priebehu šetrenia ombudsman dozvie o skutočnostiach, ktoré podľa jeho názoru spadajú do oblasti trestného práva, bezodkladne informuje príslušné vnútroštátne orgány prostredníctvom stálych zastúpení členských štátov v Európskych spoločenstvách, a ak je to potrebné európsky orgán, z ktorého príslušný úradník alebo zamestnanec pochádza a ktorý môže uplatniť druhý odsek článku 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev. Ombudsman môže taktiež informovať príslušný orgán alebo inštitúciu spoločenstva o skutočnostiach, ktoré naznačujú nesúlad konania jeho úradníka alebo zamestnanca s disciplinárnymi predpismi.

Článok 5

Pokiaľ to pomôže zefektívniť vyšetrovanie a lepšie ochrániť práva a záujmy sťažovateľov, ombudsman môže spolupracovať s orgánmi rovnakého typu v niektorých členských štátoch za predpokladu, že je to v súlade s platným vnútroštátnym právom. Ombudsman nesmie takýmto spôsobom žiadať o prístup k dokumentom, ku ktorým by nemal prístup podľa článku 3.

Článok 6

1. Ombudsmana vymenuje Európsky parlament po každých voľbách do Európskeho parlamentu na dobu trvania volebného obdobia. Ombudsman môže byť do svojej funkcie vymenovaný opakovane.

2. Ombudsman sa vyberá z osôb, ktoré sú občanmi únie, majú plné občianske a politické práva, poskytujú záruku nezávislosti a spĺňajú požiadavky na výkon najvyššieho súdneho úradu vo svojom štáte alebo majú všeobecne uznávanú spôsobilosť a skúsenosti, aby mohli prevziať povinnosti ombudsmana.

Článok 7

1. Funkcia ombudsmana zaniká buď uplynutím funkčného obdobia, na základe rezignácie, alebo odvolaním z funkcie.

2. S výnimkou odvolania z funkcie zostáva ombudsman v úrade až do vymenovania svojho nástupcu.

3. V prípade predčasného ukončenia výkonu funkcie bude nástupca ombudsmana vymenovaný do troch mesiacov po uvoľnení úradu na zvyšok volebného obdobia.

Článok 8

Ombudsmana, ktorý prestane spĺňať podmienky na výkon funkcie alebo sa dopustí závažného pochybenia, môže na žiadosť Európskeho parlamentu Európsky súdny dvor odvolať z funkcie.

Článok 9

1. Ombudsman je pri výkone svojej funkcie úplne nezávislý a koná vo všeobecnom záujme spoločenstiev a občanov Európskej únie. Pri výkone svojej funkcie nevyžaduje ani neprijíma pokyny od žiadnej vlády alebo iných orgánov. Ombudsman sa zdrží činnosti nezlučiteľnej s povahou jeho funkcie.

2. Pri prevzatí funkcie zloží slávnostný sľub pred Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev, že bude svoju funkciu vykonávať nezávisle a nestranne a že počas trvania funkčného obdobia aj po jeho skončení bude plniť povinnosti z toho vyplývajúce, najmä povinnosť správať sa bezúhonne a zdržanlivo, pokiaľ ide o prijímanie určitých funkcií alebo výhod po skončení výkonu funkcie ombudsmana.

Článok 10

1. Počas funkčného obdobia ombudsman nesmie vykonávať inú politickú alebo správnu funkciu alebo inú zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť.

2. Ombudsman má nárok na rovnaký plat, príspevky a dôchodok ako sudca na Súdnom dvore Európskych spoločenstiev.

3. Články 12 až 15 a článok 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev platia pre ombudsmana a úradníkov a zamestnancov jeho sekretariátu.

Článok 11

1. Ombudsmanovi pomáha sekretariát, ktorého vedúceho sám vymenuje.

2. Na úradníkov a zamestnancov sekretariátu ombudsmana sa vzťahujú nariadenia a predpisy platné pre úradníkov a iných zamestnancov Európskych spoločenstiev. Ich počet sa stanoví každý rok ako súčasť rozpočtového postupu [1].

3. Úradníci Európskych spoločenstiev a členských štátov vymenovaní do sekretariátu ombudsmana sú služobne pridelení a je im zaručené opätovné prijatie do pôvodného orgánu.

4. V záležitostiach týkajúcich sa jeho zamestnancov má ombudsman rovnaké postavenie ako orgán podľa článku 1 Služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev.

Článok 12

Rozpočet ombudsmana sa zahrnie do prílohy k oddielu I (Parlament) všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev.

Článok 13

Sídlom ombudsmana je sídlo Európskeho parlamentu [2].

Článok 14

Ombudsman prijme k tomuto rozhodnutiu vykonávacie predpisy.

Článok 15

Prvý ombudsman vymenovaný po nadobudnutí platnosti Zmluvy o Európskej únii bude vymenovaný do konca volebného obdobia.

Článok 16

Európsky parlament vytvorí vo svojom rozpočte rezervu na zamestnancov a materiálne vybavenie, aby mohol prvý ombudsman vykonávať svoju funkciu ihneď po vymenovaní.

Článok 17

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia.

V Štrasburgu 9. marca 1994

Za Európsky parlament

predseda

Egon Klepsch

[1] Spoločné vyhlásenie troch orgánov stanoví hlavné zásady pre počet zamestnancov v službách ombudsmana a služobné postavenie dočasných alebo zmluvných zamestnancov pre osoby vykonávajúce vyšetrovanie.

[2] Pozri rozhodnutie prijaté vzájomnou dohodou zástupcov vlád členských štátov o určení sídiel orgánov a určitých orgánov a útvarov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES C 341, 23.12.1992, s. 1).

--------------------------------------------------