31994D0198Úradný vestník L 093 , 12/04/1994 S. 0026 - 0032


Rozhodnutie Komisie

zo 7. apríla 1994,

ktorým sa ustanovujú osobitné podmienky dovozu produktov rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Brazílii

(94/198/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 91/493/EHS z 22. júla 1991, ktorou sa ustanovujú hygienické predpisy pre produkciu a uvádzanie produktov rybolovu na trh, [1] a najmä na jej článok 11,

keďže skupina odborníkov z Komisie vykonala inšpekčnú návštevu Brazílie, aby overila podmienky, za ktorých sa produkujú, skladujú a expedujú do spoločenstva produkty rybolovu;

keďže ustanovenia brazílskych právnych predpisov v oblasti hygienických kontrol a sledovania produktov rybolovu je možné považovať za rovnocenné s ustanoveniami smernice 91/493/EHS;

keďže príslušný brazílsky úrad Federálne inšpekčné služby (SIF) je schopný účinne overovať uplatňovanie platných právnych predpisov;

keďže postup pre získanie zdravotného osvedčenia uvedený v článku 11 ods. 4 písm. a) smernice 91/493/EHS musí zahŕňať tiež definíciu vzoru osvedčenia, minimálne požiadavky na jazyk alebo jazyky, v ktorých musí byť osvedčenie vypracované, a funkciu osoby, ktorá je oprávnená ho podpísať;

keďže podľa článku 11 ods. 4 písm. b) smernice 91/493/EHS by sa na balenia produktov rybolovu mala pripevniť značka uvádzajúca názov tretej krajiny a číslo schválenia zariadenia pôvodu;

keďže podľa článku 11 ods. 4 písm. c) smernice 91/493/EHS sa musí zostaviť zoznam schválených zariadení; keďže tento zoznam sa musí zostaviť na základe oznámenia od SIF Komisii; keďže za zabezpečenie súladu s ustanoveniami stanovenými na tento účel v článku 11 ods. 4 smernice 91/493/EHS preto zodpovedá SIF;

keďže úrad SIF vydal oficiálne záruky týkajúce sa dodržiavania pravidiel uvedených v kapitole V prílohy k smernici 91/493/EHS a splnenia požiadaviek na schválenie zariadení, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými uvedenou smernicou;

keďže opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príslušným úradom v Brazílii, ktorý overuje a potvrdzuje, že produkty rybolovu spĺňajú požiadavky smernice 91/493/EHS, sú Federálne inšpekčné služby (SIF).

Článok 2

Produkty rybolovu s pôvodom v Brazílii musia spĺňať tieto podmienky:

1. ku každej zásielke musí byť priložený očíslovaný originál zdravotného osvedčenia, ktorý je riadne vyplnený, podpísaný, s uvedením dátumu a vyhotovený na jednom liste v súlade so vzorom uvedeným v prílohe A;

2. produkty musia pochádzať zo schválených zariadení uvedených v prílohe B;

3. s výnimkou voľne ložených mrazených produktov rybolovu určených na výrobu konzervovaných potravín, všetky balenia musia byť nezmazateľne označené slovom "Brazília" a číslom schválenia zariadenia pôvodu.

Článok 3

1. Osvedčenie uvedené v článku 2 bod 1 musí byť vypracované aspoň v jednom úradnom jazyku členského štátu, kde sa kontroly vykonávajú.

2. V osvedčení musí byť uvedené meno, funkcia a podpis zástupcu SIF a úradná pečiatka SIF farby odlišnej od farby ostatných údajov v osvedčení.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. júna 1994.

Článok 5

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 7. apríla 1994

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 268, 24.9.1991, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

ZDRAVOTNÉ OSVEDČENIE

pre produkty rybolovu a akvakultúry s pôvodom v Brazílii určené na vývoz do Európskeho spoločenstva okrem lastúrnikov, ostnatokožcov, plášťovcov a morských ulitníkov v akejkoľvek forme

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

ZOZNAM ZARIADENÍ

Číslo schválenia | Zariadenie | Adresa |

0002 | Ital Fish Indústria e Comércio Ltda | Barra do Itapemirim |

0017 | Belém Pesca S/A | Belém |

0020 | Itasul — Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

0024 | Indústria de Pesca do Ceará S/A — Ipecea | Luis Correa |

0066 | Litoral Depósito Frigorífico Ltda | São Sebastião |

0096 | Pesca Alto Mar S/A Pam | Areia Branca |

0121 | Atlântica Pesca Ltda | Belém |

0123 | Mariscos Industrial de Cascavel Ltda | Cascavel |

0145 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Niterói |

0159 | S/A Alcyon Indústria da Pesca | Santos |

0198 | Ciapesc Cia Amazônica de Pesca | Belém |

0199 | Pesqueira Pioneira da Costa | Porto Belo |

0209 | Friesp — Frigorífico Espiritosantense de Pescado Ltda | Conceição da Barra |

0211 | Lins — Indústria e Comércio Ltda | São Bernardo do Campo |

0241 | Torquato Pontes Pescados S/A | Rio Grande |

0274 | Edemir Alexandre Camargo | Tijucas |

0295 | Mf Gomes Comércio e Indústria S/A | Macapá |

0314 | Quaker Alimentos Ltda | Itajai |

0327 | Serpa Comércio e Indústria de Pescados Ltda | Itajai |

0349 | Ipesca Indústria de Frio e Pesca S/A | Fortaleza |

0369 | Damm Produtos Alimentícios Ltda | Osasco |

0376 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Acarau |

0378 | Atlantic — Industrial de Conservas S/A | Itaborai |

0442 | Pina Intercâmbio Comercial, Industrial e Pesca S/A | Belém |

0496 | Delmar Produtos do Mar S/A | Fortaleza |

0558 | Femepe Empresa de Pescados Ltda | Navegantes |

0563 | Pespueria Tutóia Ltda | São Luis |

0569 | Caiçara Comércio e Exportação Ltda | Recife |

0574 | Mederiã Venâncio de Almeida Corumbá Júnior | Paranaguá |

0586 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasilieira | Guarujá |

0624 | Empresa Pesqueira da Barra de São João Ltda | Casimiro de Abreu |

0633 | Mantuano S/A Comércio e Indústria de Pesca | Niterói |

0634 | Empesca S/A — Construções Navais, Pesca e Exportação | Aracati |

0647 | Baía de São Marcos Pescados Ltda | São Luis |

0696 | Indústrias Alimentícias Beira Alta S/A | Rio de Janeiro |

0715 | Norte Pesca S/A | Natal |

0766 | Vivamar S/A Indústria e Comércio | Rio de Janeiro |

0770 | Barrapesca-Cia de Pesca de Conceição da Barra | Conceição da Barra |

0786 | Braslo — Produtos de Carne Ltda | Embú |

0802 | Fragata Comércio de Pescados Ltda | Santos |

0856 | Cooperativa Mista de Pesca Nipo Brasileira | Guarujá |

0864 | Crisal Exportação e Importação Ltda | Recife |

0886 | Infrapesca — Indústria de Frios e Pesca Ltda | Acaraú |

0948 | Leal Santos Pescados Ltda | Rio Grande |

0958 | Jahú Indústria e Comércio de Pescados Ltda | Rio Grande |

0961 | Pontal Pesca S/A | Aracati |

0971 | Icapel Icapui Pesca Ltda | Aracati |

0983 | Fridusa Frigoríficos Industriais de Alimentos S/A | Nitrerói |

1040 | Empesca S/A Construções Navais Pesca e Exportação | Óbidos |

1059 | Frigoríficos Figueira Ltda | Manacapuru |

1061 | Promar S/A Indústria e Comércio de Pescados | Rio Grande |

1074 | São Tomé Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Campos |

1080 | Frigoríficos Santa Andréa Ltda | Campos |

1100 | Surubim Frigorífico da Amazônia S/A | Manaus |

1161 | Indústria de Frios e Pesca Ltda — Ifril | Maceió |

1176 | Comércio e Representações Meso Ltda | Vitória |

1214 | Aracati Comércio, Exportação e Representações Ltda | Ravos |

1229 | Ranário Fujioka Nishi Ltda | Hidrolândia |

1246 | Frigorífico Calombé Indústria e Comércio Ltda | Duque de Caxias |

1257 | Pesqueira Pioneira da Costa S/A | Florianópolis |

1267 | Seabras Comercial Importadora e Exportadora Ltda | Iguape |

1275 | Icap Indústria e Comércio Catarinense de Pescado Ltda | Itajai |

1285 | Pescampello Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Touros |

1312 | Aurichio S/A Indústria, Comércio, Importação e Exportação | Ubatuba |

1354 | Ebbe-Empresa Barasileira de Benefício de Pescados e Exportação Ltda | Fortaleza |

1406 | Irmãos Hoshina e Cia Ltda | Paranaguá |

1430 | Salseiros Indústria e Comércio Ltda | Itajai |

1681 | Miami — Comércio e Exportação de Pescados Ltda | Cananéia |

1745 | Embrapesca Empresa Brasilieira de Pesca S/A | Fortaleza |

1768 | Janasa Jan Produtos do Mar S/A | Camocim |

1786 | Produmar — Cia Exportadora de Produtos do Mar | Natal |

1801 | Souto Oliveira S/A Indústria de Alimentação | Pelotas |

1802 | Gomes Da Costa Alimentos S/A | Niterói |

1839 | Taiyo Indústria de Pesca S/A | Santos |

1858 | Quaker Alimentos Ltda | São Gonçalo |

1872 | Indústria e Comércio Figueiredo S/A | Rio Grande |

1889 | Comard S/A | Italai |

1910 | Nilmarsul Industrial Exportadora de Pescados Ltda | Rio Grande |

1926 | Frigorífico Rio Pel S/A-Indústria de Carnes, Derivados e Conservas | Capão do Leão |

1929 | Norte Pesca S/A | Recife |

1939 | Brafish Indústria e Comércio Ltda | Cabo Frio |

2028 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Rio Grande |

2037 | Ibrac Indústria Brasileira de Alimentícios Congelados S/A | Rio de Janeiro |

2067 | União Brasileira de Pesca e Conservas S/A | São Gonçalo |

2072 | Inpel-Industrial e Comercial de Alimentos Ltda | Penha |

2076 | Primar S/A-Produtos Industrializados do Mar | Belém |

2082 | Atlântica Pescados Ltda | Rio Grande |

2083 | Pescal S/A | Rio Grande |

2087 | Mipesca Indústria e Comércio de Pescado S/A | Itajai |

2116 | Cia Industrial de Conservas Santa Iria | Niterói |

2119 | Worldwide Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Rio Grande |

2132 | Rio Grande Produtos Alimentícios Ltda | Rio Grande |

2141 | Empesca Norte S/A | Belém |

2154 | Ipecea — Indústria de Pesca do Ceará S/A | Fortaleza |

2167 | Sul Atlântico de Pesca S/A Indústria e Comércio | Itajai |

2169 | Albano de Oliveira, Sobrinho e Cia Ltda | Rio Grande |

2176 | Frimorite Frigorífico Ltda | São Gonçalo |

2214 | Alvarenga — Comércio e Indústria da Pesca Ltda | Vitoria |

2242 | Amasa — Amazonas Indústrias Alimentícias S/A | Belém |

2347 | Interfrios — Intercâmbio de Frios Ltda | Belém |

2359 | Liotécnica Química Ltda | Embú |

2369 | Franzese Indústria e Comércio da Pesca Ltda | Guarujá |

2370 | Interfrios Intercâmbio de Frios S/A | Fortaleza |

2383 | Protemar Proteínas Indústria e Comércio Ltda | Nova Iguaçu |

2400 | Acqua S/A Aquicultura | Bananal |

2413 | Transporte e Comércio de Pescados Magalhães Ltda | Cabo Frio |

2427 | Cetrim-Centrais Frigoríficas do Triângulo Mineiro S/A | Itajai |

2446 | Indústria e Comércio de Pescados Penha Ltda | Penha |

2503 | Koden Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda | Praia Grande |

2524 | Norte Pesca Maranhão S/A | Turiaçú |

2537 | Pescanave S/A Pesca e Exportação | Camocim |

2554 | Comércio de Pescados Cairçara Ltda | Santos |

2574 | Cefrinor Centrais de Estocagem Frigorificada do Nordeste Ltda | Simões Filho |

2592 | Pesqueira Santa Cruz de Cabrália Ltda | Santa Cruz Cabrália |

2605 | Comércio e Indústria de Pescado Kowalsky Ltda | Itajai |

2644 | Leal Santos Pescados S/A | Macapá |

2721 | Aliança Sociedade Comercial de Pesca Ltda | Santos |

2740 | Santa Bárbara Indústria de Pescados S/A | Salinas Margarida |

2759 | Pesqueira Nacional S/A | Rio Grande |

2786 | Maricultura da Bahia S/A | Valença |

2797 | Maripesca-Indústria, Comércio e Exportação de Pescado Ltda | Barra Itapemirim |

2834 | Cooperi-Cooperativa Mista dos Pescadores de Ilhéus | Ilhéus |

2840 | Rander-Agroindústria, Comércio e Exportação Ltda | Gama |

2908 | Freitas Lemos Ltda | Belém |

2935 | Irmãos Braga Exportadora Ltda | Belém |

2945 | Da Hora Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cabo Frio |

2953 | Golfinho Azul Indústria, Comércio e Exportação Ltda | Cananéia |

3010 | Atlantis Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Rio Grande |

3020 | Proculmar Importação e Exportação S/A | Santa Luzia Norte |

3087 | Alimar Pesca e Exportação Ltda | Ilhéus |

3088 | Empesca S/A-Construções Navais, Pesca e Exportação | Touros |

3093 | Atlântico Marinho Ltda | Recife |

3110 | Villepesca Indústria e Comércio de Pescado Ltda | Guarapari |

3174 | Furtado S/A Comércio e Indústria | Itajai |

3187 | Solmar Exportadora Ltda | Tutóia/Ma |

3197 | Jardel-Exportadores de Produtos da Amazônia Ltda | Belém |

3208 | Pesca Alto Mar S/A | Natal |

3210 | Empesca S/A-Construções Navais Pesca e Exportação | Natal |

3237 | Compescal Comércio de Pescado Arcatiense Ltda | Aracati |

3289 | M. J. Couto de Abreu | Santos |

3291 | Capiatã Aquicultura Comércio o Exportação Ltda | Coruripe |

3303 | Braspesca — Indústria e Comércio Ltda | São Luis |

3307 | Surgelpesca Brasil Comércio e Exportação Ltda | Rio de Janeiro |

3373 | Infrapesca-Indústria de Frios e Pesca Ltda | Aracati |

3417 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3419 | Pesca Alto Mar S/A | Aracati |

3446 | Discapel Indústria e Comércio de Géneros Alimentícios Ltda | Itajai |

3454 | Odisseia Pesca Ltda | Lauro de Freitas |

3471 | Bia Ltda-Brasil Indústria de Alimentos-Importação e Exportação | Fortaleza |

3541 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no. 58) | Santos |

3542 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no. 85) | Santos |

3543 | Kawai Suisan Comércio de Pescado Ltda (Yruyo Maru no. 1) | Santos |

3588 | Secom Aquicultura Comércio e Indústria S/A | Luis Correa |

3611 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-66) | Belém |

3612 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-111) | Belém |

3613 | Tunamar Comércio Ltda (Chung 1-116) | Belém |

3625 | Soela — EK-0598 | Rio de Janeiro |

--------------------------------------------------