31993R3498Úradný vestník L 319 , 21/12/1993 S. 0020 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 54 S. 0063
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 54 S. 0063


Nariadenie Komisie (ES) č. 3498/93

z 20. decembra 1993,

ktorým sa určujú rozhodujúce skutočnosti uplatniteľné osobitne v odvetví olivového oleja

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 3813/92 z 28. decembra 1992 o zúčtovacej jednotke a prevodných kurzoch, ktoré sa majú používať na účely spoločnej poľnohospodárskej politky [1], a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

keďže nariadením (EHS) č. 3813/92 sa od 1. januára 1993 zavádza nový poľnohospodársko-peňažný systém; keďže na základe tohto systému nariadenie Komisie (EHS) č. 1068/93 z 30. apríla 1993 o podrobných pravidlách pre určovanie a používanie poľnohospodárskych prevodných kurzov [2] ustanovuje rozhodujúce skutočnosti pre poľnohospodárske prevodné kurzy platné od začiatku hospodárskeho roka 1993/94; keďže bez ohľadu na možnosti stanovenia kurzu vopred ustanoveného v článkoch 13, 14, 15, 16 a 17 nariadenia (EHS) č. 1068/93, je preto potrebné určiť rozhodujúce skutočnosti pre poľnohospodárske prevodné kurzy platné v odvetví olivového oleja;

keďže článok 5 nariadenia Rady 136/66/EHS z 22. septembra 1966 o vytvorení spoločnej organizácie trhu s olejmi a tukmi [3], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (ES) č. 3179/93 [4], ustanovuje program pomoci pre výrobu olivového oleja; keďže program pre výrobu olivového oleja stanovuje poskytnutie pomoci pre výrobcov oleja, ktorých priemerná výroba je najmenej 500 kg olivového oleja, najmä na základe predloženia dôkazu, že olej bol spracovaný vo schválenej lisovni; keďže hospodársky cieľ uvedenej pomoci sa dosiahne, keď sa olivy spracujú na olej; keďže v tomto prípade a pri veľmi vysokom počte zainteresovaných výrobcov oleja sa má jasne stanoviť uplatňovanie článku 10 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1068/93;

keďže uvedený program platný pre výrobcov oleja, ktorých priemerná výroba je nižšia ako 500 kg olivového oleja, umožňuje poskytovanie paušálnej pomoci založenej na počte stromov vo výrobe, a preto nezávisí na skutočne vyrobenom množstve; keďže k spracovaniu olív na olej dochádza v členských štátoch výrobcov v priemere počas januára;

keďže účelom paušálnej pomoci na hektár ustanovenej nariadením Rady (EHS) č. 2019/93 z 19. júla 1993, ktorým sa zavádzajú osobitné opatrenia pre malé ostrovy v Egejskom mori týkajúce sa niektorých poľnohospodárskych výrobkov [5], je najmä udržiavať výrobný potenciál, zachovať krajinu a prírodné prostredie;

keďže vzhľadom na náhradu za výrobu olivových olejov používaných vo výrobe určitých konzervovaných potravín podľa článku 20a nariadenia 136/66/EHS je potrebné stanoviť rozhodujúcu skutočnosť v súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (EHS) č. 1068/93,

keďže s prihliadnutím na uľahčenie jednotného uplatňovania rozhodujúcich skutočností, doplnené a zmenené nariadenie Komisie (EHS) č. 3224/74 z 20. decembra 1974, ktoré definuje skutočnosť, pri ktorej sa podpora pre olivový olej stáva splatnou [6], je potrebné zrušiť a niektoré jestvujúce ustanovenia nariadenia Komisie (EHS) č. 2677/85 z 24. septembra 1985, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá vzhľadom na systém pomoci pre spotrebu olivového oleja [7], naposledy zmeneného a doplneného nariadením (EHS) č. 643/93 [8], je potrebné zmeniť;

keďže táto rozhodujúca skutočnosť by sa mala uplatňovať od začiatku hospodárskeho roka,

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre oleje a tuky,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Rozhodujúcou skutočnosťou pre poľnohospodársky prevodný kurz, ktorý sa použije na pomoc výrobe uvedenú v článku 5 nariadenia 136/66/EHS a poskytovanú výrobcom olivového oleja s priemernou výrobou najmenej 500 kg olivového oleja, je prvý deň mesiaca, v ktorom je daná šarža olív dodaná do schválenej lisovne podľa článku 98 ods. 2 písm. a) nariadenia Komisie (EHS) č. 3061/84 [9], ktoré sa týka vedenia normalizovaných záznamov denných zásob.

2. Rozhodujúcou skutočnosťou pre stanovenie poľnohospodárskeho prevodného kurzu platného pre pomoc výrobe uvedenú v článku 5 nariadenia 136/66/EHS a poskytovanú výrobcom olivového oleja s priemernou výrobou nižšou ako 500 kg olivového oleja, je 1. január nasledujúci po začiatku hospodárskeho roka, na ktorý sa pomoc poskytuje.

Článok 2

Rozhodujúcou skutočnosťou pre stanovenie poľnohospodárskeho prevodného kurzu platného pre paušálnu pomoc na hektár na údržbu olivových hájov podľa článku 11 nariadenia (EHS) č. 2019/93 je 1. január príslušného roka.

Článok 3

Rozhodujúcou skutočnosťou pre stanovenie poľnohospodárskeho prevodného kurzu platného pre náhradu za výrobu olivového oleja použitého vo výrobe niektorých konzervovaných potravín je deň predloženia žiadosti o overenie podľa článku 2 nariadenia Komisie 1963/79 [10].

Článok 4

Druhý pododsek článku 7 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2677/85 sa nahrádza takto:

"Rozhodujúcou skutočnosťou pre poľnohospodársky prevodný kurz platný pre pomoc na spotrebu je deň, kedy balený olej opustil schválený baliarenský závod."

Článok 5

Nariadenie (EHS) č. 3224/74 sa týmto zrušuje.

Článok 6

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať s účinnosťou od 1. novembra 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 20. decembra 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 387, 31.12.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 108, 1.5.1993, s. 106.

[3] Ú. v. ES L 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[4] Ú. v. ES L 285, 20.11.1993, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 184, 27.9.1993, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 342, 21.12.1974, s. 27.

[7] Ú. v. ES L 254, 25.9.1985, s. 85.

[8] Ú. v. ES L 69, 20.3.1993, s. 19.

[9] Ú. v. ES L 288, 1.11.1984, s. 52.

[10] Ú. v. ES L 277, 9.9.1979, s. 10.

--------------------------------------------------