31993R3329Úradný vestník L 299 , 04/12/1993 S. 0001 - 0001
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 5 S. 0136
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 5 S. 0136


Nariadenie Rady (ES) č. 3329/93

z 29. novembra 1993

o uzavretí Dohody o rybárstve medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Dominického spoločenstva

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže spoločenstvo a Dominika rokovali a parafovali dohodu o rybárstve, ktorá na recipročnom základe zaručuje možnosti rybolovu pre rybárov spoločenstva vo vodách, ktoré spadajú pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Dominického spoločenstva, ako aj pre rybárov z Dominiky v rybárskej zóne spoločenstva pred pobrežím francúzskych departementov Guadeloupe a Martinique;

keďže je v záujme spoločenstva schváliť túto dohodu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Dohoda o rybárstve medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Dominického spoločenstva sa týmto schvaľuje v mene spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Predseda Rady sa týmto oprávňuje predložiť oznámenie stanovené v článku 14 dohody a určiť osobu splnomocnenú na podpísanie dohody tak, aby zaväzovala spoločenstvo.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. novembra 1993

Za Radu

predseda

G. Coëme

[1] Stanovisko doručené 17. novembra 1993 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

--------------------------------------------------