31993R2847Úradný vestník L 261 , 20/10/1993 S. 0001 - 0016
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 5 S. 0118
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 4 Zväzok 5 S. 0118


Nariadenie Rady (EHS) č. 2847/93

z 12. októbra 1993,

ktorým sa zriaďuje kontrolný systém spoločnej politiky rybolovu

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže podľa článku 12 nariadenia Rady (EHS) č. 3760/92 z 20. decembra 1992, ktorým sa zriaďuje systém spoločenstva pre rybolov a chov rýb [4] spoločenstva, má Rada zaviesť kontrolný systém spoločenstva;

keďže úspech spoločnej politiky rybolovu predpokladá aj zavedenie efektívneho systému kontroly, ktorý sa vzťahuje na všetky hľadiská politiky;

keďže kvôli dosiahnutiu tohto cieľa je potrebné vypracovať pravidlá pre sledovanie opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov, štrukturálnych opatrení a opatrení pre spoločnú organizáciu trhu a určité ustanovenia pre riešenie prípadov, keď sa tieto opatrenia nevykonávajú a musia platiť pre celý sektor rybného hospodárstva od výrobcu po spotrebiteľa;

keďže tento systém môže dosiahnuť želaný výsledok iba vtedy, keď priemysel uzná, že je opodstatnený;

keďže za kontrolu sú v prvom rade a predovšetkým zodpovedné členské štáty; keďže Komisia by sa tiež mala snažiť zabezpečiť, aby členské štáty nestranne sledovali a predchádzali porušovaniam; keďže by Komisii z tohto dôvodu mali byť poskytnuté finančné, právne a legislatívne prostriedky na to, aby mohla čo najefektívnejšie plniť túto úlohu;

keďže skúsenosti získané uplatňovaním nariadenia Rady (EHS) č. 2241/87 z 23. júla 1987, ktorým sa zriaďujú určité kontrolné opatrenia pre rybárske činnosti [5], ukázali, že existuje potreba posilniť kontrolu uplatňovania pravidiel upravujúcich zachovanie zdrojov rybolovu;

keďže dodržiavanie opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov rybolovu si vyžaduje zvýšený zmysel pre zodpovednosť na strane všetkých prevádzkovateľov v rybnom hospodárstve;

keďže politiku riadenia zdrojov rybolovu, ktorá je založená najmä na celkových povolených úlovkoch (TAC — CPÚ), kvótach a technických opatreniach, treba doplniť o riadenie výlovu rýb, čo zahŕňa aj sledovanie rybárskych činností a kapacít;

keďže kvôli zabezpečeniu stáleho dohľadu nad všetkými úlovkami a ich vylodením musia členské štáty sledovať vo všetkých morských vodách činnosti plavidiel spoločenstva a všetky súvisiace činnosti umožňujúce overovať uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa spoločnej politiky rybolovu;

keďže má rozhodujúci význam, aby členské štáty spolupracovali na operačnej úrovni počas kontrol rybárskych činností na mori, čo umožní vykonávať efektívne a finančne odôvodnené kontroly, najmä tých činností, ktoré sa vykonávajú vo vodách mimo právomoci alebo suverenity členského štátu;

keďže uplatňovanie spoločnej politiky rybolovu si vyžaduje prijať opatrenia na sledovanie plavidiel plávajúcich pod vlajkou tretej krajiny, ktoré sa nachádzajú vo vodách spoločenstva a najmä vytvoriť systém pre oznamovanie ich pohybu a druhov rýb, ktoré sú na palube, bez toho, aby bolo dotknuté právo na nerušenú plavbu v pobrežných vodách a sloboda navigácie v 200-míľovom rybolovnom pásme;

keďže zavádzanie pilotných projektov platných pre určité kategórie plavidiel členských štátov v spolupráci s Komisiou umožní, aby Rada do 1. januára 1996 rozhodla, či by sa mal vytvoriť satelitný kontrolný systém alebo iný alternatívny systém;

keďže riadenie rybolovu určovaním celkových povolených úlovkov si vyžaduje podrobné znalosti zloženia úlovkov, pričom tieto znalosti sú rovnako potrebné pre ostatné postupy stanovené v nariadení (EHS) č. 3760/92; keďže si to vyžaduje, aby kapitán každého rybárskeho plavidla viedol denník;

keďže je potrebné, aby bol členský štát miesta vykládky a nakládky úlovkov schopný sledovať prípady pristátia a vyloženia a naloženia úlovkov na svojom území a pre tento účel je vhodné, aby rybárske plavidlá registrované v iných členských štátoch oznamovali svoj úmysel tomu členskému štátu, na ktorého území plánujú pristáť a vyložiť a naložiť svoje úlovky;

keďže má rozhodujúci význam, aby boli v čase vykladania vyjasnené a potvrdené informácie zapísané v denníkoch; keďže je pre tento účel potrebné, aby tí, ktorí sa zúčastňujú na vyložení a predaji úlovkov na trhoch, vyplnili prehlásenie o množstvách rýb, ktoré vyložili, preložili na iné plavidlo, ponúkli na predaj alebo kúpili;

keďže kvôli výnimkám z povinnosti viesť denník alebo vyplňovať prehlásenie o vyložení udeľovaným malým rybárskym plavidlám, pre ktoré by táto povinnosť vyvolávala neúmernú záťaž vzhľadom na ich rybolovnú kapacitu, je potrebné, aby každý členský štát sledoval činnosti týchto plavidiel uplatňovaním plánu náhodných kontrol;

keďže kvôli zabezpečeniu rešpektovania opatrení spoločenstva na zachovanie zdrojov rybolovu a obchod s nimi, by mali byť všetky produkty rybolovu, vyložené alebo dovezené do spoločenstva, sprevádzané až do miesta ich prvého predaja prepravným dokladom, v ktorom je uvedený ich pôvod;

keďže obmedzenia úlovkov sa musia riadiť na úrovni členských štátov aj na úrovni spoločenstva; keďže členské štáty by mali registrovať vyložené úlovky a oznamovať ich Komisii prostredníctvom počítačového prenosu údajov; keďže je z tohto dôvodu potrebné udeľovať výnimky z tejto povinnosti pre malé vyložené množstvá rýb, v prípade ktorých by počítačový prenos údajov vyvolával neúmernú administratívnu a finančnú záťaž pre úrady členských štátov;

keďže kvôli tomu, aby bolo zabezpečené zachovanie a riadenie všetkých využívaných zdrojov, možno opatrenia týkajúce sa denníkov, prehlásení o vyložení a predaji, podávania informácií o preložení na iné plavidlo a registrácie úlovkov rozšíriť aj na zásoby, ktoré nepodliehajú celkovým povoleným úlovkom alebo kvótam;

keďže členské štáty musia byť informované o výsledkoch činností ich plavidiel vo vodách, na ktoré sa vzťahuje právomoc tretích krajín alebo v medzinárodných vodách; keďže pre kapitánov týchto plavidiel by podľa toho mali platiť povinnosti súvisiace s vedením denníkov a podávaním prehlásení o vyložení, naložení a preložení na iné plavidlo; keďže informácie, ktoré zberajú členské štáty, sa majú posielať Komisii;

keďže riadenie zberu a spracovania údajov si vyžaduje vytvárať počítačové databázy, ktoré umožnia najmä kontrolu údajov krížovými súčtami; keďže Komisia a jej zástupcovia musia mať z tohto dôvodu prístup k týmto databázam prostredníctvom počítačového prenosu, aby mohli tieto údaje overovať;

keďže dodržiavanie opatrení súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja nie je možné primerane zabezpečiť v prípadoch, keď sa na palube vozia siete s rôznymi veľkosťami ôk, pokiaľ nepodliehajú dodatočným kontrolným opatreniam; keďže môže byť vhodné vytvoriť pre špecifické spôsoby rybolovu špecifické pravidlá, ako je pravidlo jednej siete;

keďže je potrebné, aby bol rozhodnutím Komisie zakázaný rybolov v prípade, keď niektorý členský štát vyčerpal svoju kvótu alebo samotný celkový povolený úlovok;

keďže je potrebné napraviť škodu, ktorú utrpel členský štát, ktorý nevyčerpal svoju kvótu, nedosiahol svoju pridelenú časť zásob alebo skupiny zásob v čase, keď mu bol zakázaný ďalší rybolov po vyčerpaní celkového povoleného úlovku; keďže by sa mal ustanoviť systém kompenzácií s týmto cieľom;

keďže v prípadoch, keď osoby zodpovedné za rybárske plavidlá, nerešpektovali toto nariadenie, by tieto osoby mali podliehať dodatočným kontrolným opatreniam pre účely zachovania zdrojov;

keďže kvôli zabezpečeniu účinného riadenia prijatých opatrení je potrebné vytvoriť mechanizmy podávania prehlásení v súlade s cieľmi a stratégiami riadenia ustanovenými v článku 8 nariadenia (EHS) č. 3760/92 a platnými pre členský štát, ktorý prekročil svoju rybolovnú kvótu;

keďže jedným z hlavných cieľov spoločnej politiky rybolovu je prispôsobiť rybolovné kapacity existujúcim zdrojom; keďže článok 11 nariadenia (EHS) č. 3760/92 stanovuje, že je úlohou Rady formulovať ciele a stratégie reštrukturalizácie výlovu rýb; keďže je tiež potrebné zabezpečiť dodržiavanie opatrení pre spoločnú organizáciu trhu, najmä u osôb, pre ktoré tieto opatrenia platia; keďže má preto rozhodujúci význam, aby každý členský štát okrem finančných kontrol, ktoré už sú stanovené v pravidlách spoločenstva, vykonával aj technické kontroly, ktorými zabezpečí dodržiavanie opatrení stanovených Radou;

keďže je potrebné vytvoriť všeobecné pravidlá, ktoré umožnia inšpektorom spoločenstva menovaným Komisiou zabezpečovať jednotné uplatňovanie pravidiel spoločenstva a overovať kontrolné činnosti, ktoré vykonávajú príslušné úrady členských štátov;

keďže kvôli zaisteniu objektivity overovania je dôležité, aby inšpektori spoločenstva mohli za určitých podmienok plniť svoje úlohy bez predchádzajúceho oznámenia a nezávisle, s cieľom overovať kontrolné činnosti, ktoré vykonali príslušné úrady členských štátov; keďže súčasťou plnenia týchto úloh nebude za žiadnych okolností kontrola súkromných osôb;

keďže činnosti vykonané po zistení prípadov porušenia opatrení spoločenstva sa môžu líšiť od jedného členského štátu k druhému, čo môže u rybárov vyvolať pocit, že sa s nimi nezaobchádza spravodlivo; keďže nedostatok varovných postihov v určitých členských štátoch znižoval efektívnosť kontrol a keďže vzhľadom na tieto pozorovania by mali členské štáty prijať všetky potrebné nediskriminačné opatrenia na zabránenie a stíhanie prípadov porušovania opatrení spoločenstva, najmä formou vytvorenia zoznamu postihov, na základe ktorých osoby, ktoré konajú nesprávne, efektívnym spôsobom prídu o obchodný zisk vyplývajúci z porušovania opatrení spoločenstva;

keďže členský štát, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, má obmedzené možnosti pri zabezpečovaní dodržiavania pravidiel zachovania a riadenia zdrojov rybolovu v tých prípadoch, keď členský štát, v ktorom plavidlo vyložilo úlovok, nepostihuje efektívne prípady porušovania opatrení spoločenstva; keďže sa preto musí prijať opatrenie na započítanie ilegálnych úlovkov do kvóty toho členského štátu, v ktorom plavidlá vyložili svoj úlovok, ak tento štát nepodnikol účinné kroky;

keďže členské štáty by mali pravidelne podávať správy Komisii o svojich kontrolných činnostiach a o opatreniach prijatých po zistení prípadov porušenia opatrení spoločenstva;

keďže je vhodné stanoviť podrobné pravidlá uplatňovania niektorých opatrení ustanovených v tomto nariadení;

keďže by sa mala zaručiť dôvernosť údajov zberaných v rámci tohto nariadenia;

keďže toto nariadenie by nemalo ovplyvňovať tie vnútroštátne opatrenia na sledovanie, ktoré spadajú do jeho rozsahu, ale presahujú minimálne opatrenia stanovené v tomto nariadení, avšak za predpokladu, že tieto vnútroštátne opatrenia sú v súlade s komunitárnym právom spoločenstva;

keďže nariadenie (EHS) č. 2241/87 by malo byť zrušené, avšak s výnimkou článku 5, ktorý by mal zostať v platnosti až dovtedy, kým nebudú prijaté zoznamy uvedené v článku 6 (2) tohto nariadenia;

keďže je potrebné poskytnúť prechodné obdobie pre uplatnenie špecifických ustanovení obsiahnutých v niektorých článkoch a tak umožniť príslušným úradom členských štátov vytvoriť a prispôsobiť ich predpisy požiadavkám nového nariadenia;

keďže ustanovenia niektorých článkov, pokiaľ sa týkajú rybárskych činností v Stredozemnom mori, v ktorého oblasti spoločná politika rybolovu ešte nebola integrálne uplatnená, by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 1989,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Kvôli zabezpečeniu dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybolovu sa týmto ustanovuje systém spoločenstva obsahujúci najmä opatrenia pre technické sledovanie:

- opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov,

- štrukturálnych opatrení,

- opatrení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu,

ako aj určité opatrenia súvisiace s efektívnosťou postihov, ktoré treba uplatňovať v prípadoch, keď sa vyššie uvedené opatrenia nedodržiavajú.

2. S týmto cieľom prijme každý členský štát v súlade s pravidlami spoločenstva vhodné opatrenia na zabezpečenie efektívnosti tohto systému. Členský štát dá svojim príslušným úradom k dispozícii dostatočné prostriedky, ktoré im umožnia plniť ich inšpekčné a kontrolné úlohy ustanovené v tomto nariadení.

3. Systém bude platiť pre všetky rybárske činnosti a všetky súvisiace činnosti vykonávané na území a v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita alebo právomoc členského štátu vrátane činností vykonávaných plavidlami, ktoré plávajú pod vlajkou tretej krajiny alebo sú v nej registrované, bez toho, aby bolo dotknuté právo na nerušenú plavbu v pobrežných vodách a sloboda navigácie v 200 míľovom rybolovnom pásme; systém bude platiť aj pre činnosti rybárskych plavidiel spoločenstva, ktoré operujú vo vodách nečlenských krajín a na otvorených moriach, bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia uvedené v dohodách o rybolove uzavretých medzi spoločenstvom a tretími krajinami alebo v medzinárodných dohovoroch, v ktorých je spoločenstvo zmluvnou stranou.

HLAVA I

Kontrola a sledovanie rybárskych plavidiel a ich činností

Článok 2

1. Kvôli zabezpečeniu dodržiavania všetkých platných pravidiel týkajúcich sa opatrení na zachovanie a riadenie zdrojov musí každý členský štát sledovať rybárske činnosti a s nimi súvisiace činnosti na svojom území a v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje jeho suverenita alebo právomoc. Musí kontrolovať rybárske plavidlá a vyšetrovať všetky činnosti vrátane vykladania, predaja, prepravy a skladovania rýb a vedenia záznamov o vykladaní a predaji a tak umožniť overovať uplatňovanie tohto nariadenia.

2. Rybárske plavidlá, ktoré môžu vykonávať činnosti pod vlajkou tretej krajiny počas plavby v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita a právomoc niektorého členského štátu, spadajú pod systém oznamovania pohybov a úlovkov uskladnených na palube.

Členské štáty musia oznamovať Komisii, aké opatrenia prijali na zabezpečenie dodržiavania týchto postupov.

3. Každý členský štát musí sledovať činnosti svojich plavidiel mimo rybolovného pásma spoločenstva v prípadoch, keď je táto kontrola potrebná na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločenstva platných v týchto vodách.

4. Aby bol zabezpečený čo najefektívnejší a najhospodárnejší výkon kontrol, musia členské štáty koordinovať svoje kontrolné činnosti. S týmto cieľom môžu vypracovávať spoločné programy kontrol, ktoré umožnia kontrolovať rybárske plavidlá spoločenstva vo vodách uvedených v odsekoch 1 a 3. Musia prijímať opatrenia umožňujúce, aby boli ich príslušné úrady a Komisia pravidelne recipročne informované o získaných skúsenostiach.

Článok 3

1. Kvôli zvýšeniu efektívnosti dohľadu nad rybárskymi činnosťami Rada rozhodne do 1. januára 1996 podľa postupu ustanoveného v článku 43 Zmluvy, či, v akom rozsahu a kedy bude inštalovaný pozemný alebo satelitný systém priebežnej kontroly polohy rybárskych plavidiel spoločenstva využívajúci satelitnú komunikáciu na prenos údajov.

2. Kvôli určeniu technológie, ktorú bude potrebné použiť a plavidiel, ktoré majú byť zaradené do vyššie uvedeného systému, zrealizujú členské štáty do 30. júna 1995 v spolupráci s Komisiou pilotné projekty. S týmto cieľom členské štáty zabezpečia inštaláciu pozemného alebo satelitného systému priebežnej kontroly polohy určitých kategórií plavidiel spoločenstva využívajúci satelitnú komunikáciu na prenos údajov.

Členské štáty môžu súčasne realizovať pilotné projekty s cieľom zhodnotiť využitie automatických zapisovačov polohy.

3. Pri realizácii pilotných projektov uvedených v odseku 2 musí ten členský štát, pod ktorého vlajkou niektoré plavidlo pláva, alebo v ktorom je plavidlo registrované, prijať potrebné opatrenia, ktorými zabezpečí, že údaje prenášané alebo prevzaté z jeho rybárskych plavidiel sa budú zaznamenávať vo forme snímateľnej počítačom bez ohľadu na to, v ktorých vodách plavidlá operujú, alebo v ktorom prístave kotvia.

V prípadoch, keď rybárske plavidlá tohto členského štátu operujú vo vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita alebo právomoc iného členského štátu, musí členský štát, pod ktorého vlajkou tieto plavidlá plávajú, zabezpečiť bezodkladné poskytnutie týchto údajov príslušným úradom príslušného členského štátu.

4. O podrobných pravidlách realizácie pilotných projektov sa rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 36.

Článok 4

1. Kontroly a sledovanie špecifikované v článku 2 musí každý členský štát vykonávať na svoje náklady prostredníctvom systému kontrol, o ktorom rozhodne členský štát.

Pri plnení týchto zverených úloh musia členské štáty zabezpečovať dodržiavanie ustanovení a opatrení uvedených v článku 2. Okrem toho musia konať tak, aby zabránili nevhodným zásahom do normálnych rybárskych činností. Tiež musia zabezpečiť, aby nedochádzalo k diskriminácii, pokiaľ ide o sektor a plavidlá vyberané pre potreby kontrol.

2. Osoby zodpovedné za kontrolované rybárske plavidlá, objekty alebo dopravné prostriedky musia spolupracovať pri uľahčovaní kontrol vykonávaných v súlade s odsekom 1.

Článok 5

V súlade s postupom ustanoveným v článku 36, môžu byť prijaté podrobné pravidlá uplatňovania článkov 2, 3 a 4 vzťahujúce sa najmä na:

a) identifikáciu oficiálne menovaných inšpektorov, kontrolných plavidiel a ostatných prostriedkov kontroly, ktoré môže používať členský štát;

b) postup, ktorý majú dodržiavať inšpektori a kapitáni rybárskych plavidiel, ak inšpektor chce vstúpiť na palubu plavidla;

c) postup, ktorý majú dodržiavať inšpektori, ktorí vstúpili na palubu rybárskeho plavidla, pri kontrole tohto plavidla, jeho výstroja alebo jeho úlovkov;

d) správu, ktorú majú vypracovať inšpektori po každom vstupe na palubu;

e) označovanie a identifikáciu rybárskych plavidiel a ich výstroja;

f) certifikáciu tých charakteristík rybárskych plavidiel, ktoré súvisia s rybárskymi činnosťami;

g) záznam údajov súvisiacich s polohou rybárskych plavidiel a poskytovanie týchto údajov členským štátom a Komisii;

h) systém oznamovania pohybov a produktov rybolovu uskladnených na palube, platný pre rybárske plavidlá, ktoré plávajú pod vlajkou tretej krajiny.

HLAVA II

Sledovanie úlovkov

Článok 6

1. Kapitáni plavidiel spoločenstva, ktorí lovia ryby pre uloženie do zásob alebo do skupiny zásob musia viesť denník svojich operácií, v ktorom uvádzajú najmä množstvá rýb každého druhu ulovené a uskladnené na palube, dátum a miesto (štatistický obdĺžnik ICES), kde ich ulovili a typ použitého výstroja.

2. Do denníka sa podľa odseku 1 zapisujú tie druhy, ktoré spadajú pod celkové povolené úlovky alebo kvóty, ako aj ostatné druhy uvedené v zoznamoch, o ktorých rozhoduje Rada na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou.

3. Kapitáni rybárskych plavidiel spoločenstva musia zapisovať do denníkov množstvá rýb ulovené na mori, dátum a miesto úlovku a druhy uvedené v odseku 2. Pre účely vyhodnotenia možno zapisovať množstvá rýb vyhodených späť do mora.

4. Kapitáni rybárskych plavidiel spoločenstva majú výnimku z plnenia požiadaviek odsekov 1 a 3, ak je celková dĺžka ich plavidiel menšia než 10 metrov.

5. Rada môže na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o iných výnimkách, ako je prípad uvedený v odseku 4.

6. Každý členský štát musí formou náhodných kontrol sledovať činnosti rybárskych plavidiel, ktoré majú udelenú výnimku z plnenia požiadaviek stanovených v odsekoch 4 a 5 a zabezpečiť, že tieto plavidlá budú rešpektovať platné pravidlá spoločenstva.

S týmto cieľom musí každý členský štát vypracovať plán náhodných kontrol a poskytnúť ho Komisii. Výsledky kontrol vykonaných v rámci sledovania sa musia pravidelne oznamovať Komisii.

7. Kapitáni rybárskych plavidiel spoločenstva musia zaznamenávať informácie, ktoré sa vyžadujú v odsekoch 1 a 3, vo forme snímateľnej počítačom alebo na papier.

8. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa musia prijať podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku vrátane určitých špecifických prípadov, kedy sa použije iná zemepisná základňa, ako je štatistický obdĺžnik ICES.

Článok 7

1. Kapitán rybárskeho plavidla spoločenstva, ktorý chce využívať miesta na pristátie a vyloženie a naloženie úlovku v inom členskom štáte ako je štát, pod ktorého vlajkou pláva, musí najmenej dve hodiny vopred informovať príslušné úrady v tomto štáte o:

- mieste (miestach) pristátia a vyloženia úlovku a odhadovanom čase príchodu do tohto miesta (týchto miest),

- množstvách rýb každého druhu, ktoré chce vyložiť.

2. Voči kapitánovi uvedenému v odseku 1, ktorý neoznámi tieto informácie, môžu príslušné úrady vyvodiť príslušné postihy.

3. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 udeliť pre niektoré kategórie rybárskych plavidiel spoločenstva výnimku z plnenia povinnosti stanovenej v odseku 1 na obmedzenú dobu s možnosťou predĺženia, alebo môže prijať ustanovenia o inej oznamovacej dobe, pričom zváži okreminého vzdialenosť medzi miestami rybolovu, miestami pristátia a vyloženia úlovku a prístavmi, v ktorých sú príslušné plavidlá registrované alebo zaradené do zoznamu.

Článok 8

1. Kapitán každého plavidla spoločenstva, ktoré má celkovú dĺžku rovnú alebo väčšiu než 10 metrov, alebo jeho zástupca, musí po každej plavbe a do 48 hodín po pristátí a vyložení úlovku predložiť prehlásenie príslušným úradom členského štátu, v ktorom pristál a vyložil svoj úlovok. Kapitán je zodpovedný za správnosť prehlásenia, v ktorom musia byť minimálne uvedené množstvá rýb každého druhu stanovené v článku 6 (2) a oblasť, v ktorej boli ulovené.

2. Rada môže na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o rozšírení povinnosti stanovenej v odseku 1 na plavidlá s celkovou dĺžkou menšou než 10 metrov. Rada môže na návrh Komisie rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou aj o výnimkách z povinnosti stanovenej v odseku 1 pre určité kategórie plavidiel s celkovou dĺžkou rovnou alebo väčšou než 10 metrov, ktoré vykonávajú špecifické rybárske činnosti.

3. Každý členský štát musí formou náhodných kontrol sledovať činnosti rybárskych plavidiel, ktoré majú udelenú výnimku z plnenia požiadaviek stanovených v odseku 1 a zabezpečovať, že tieto plavidlá budú rešpektovať platné pravidlá spoločenstva.

S týmto cieľom musí každý členský štát vypracovať plán náhodných kontrol a poskytnúť ho Komisii. Výsledky kontrol vykonaných v rámci sledovania sa musia pravidelne oznamovať Komisii

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa musia prijať podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku.

Článok 9

1. Aukčné strediská alebo iné orgány oprávnené členskými štátmi, ktoré sú zodpovedné za prvý predaj produktov rybolovu vyložených v členskom štáte, musia po prvom predaji predložiť záznam o predaji, za ktorého správnosť zodpovedajú uvedené orgány, príslušným úradom členského štátu, na ktorého území došlo k prvému predaju. Zodpovednosť sa obmedzuje na informácie požadované v odseku 3.

2. V prípade, že sa prvý predaj produktov rybolovu, ktoré boli vyložené v členskom štáte, vykonal iným spôsobom, ako je ustanovené v odseku 1, kupujúci nemôže vyložené produkty rybolovu premiestniť dovtedy, kým nebude záznam o predaji predložený príslušným úradom alebo iným oprávneným orgánom toho členského štátu, na území ktorého prebehla táto operácia. Za správnosť údajov uvedených v odseku 3, ktoré sú zapísané v zázname o predaji, je zodpovedný kupujúci.

3. Záznamy o predaji uvedené v odsekoch 1 a 2 musia obsahovať minimálne tieto informácie:

- pre všetky druhy, kde je to vhodné, individuálna veľkosť alebo hmotnosť, kvalita, prezentácia a čerstvosť,

- pre každý druh: cena a množstvo pri prvom predaji a, kde je to vhodné, aj podľa individuálnej veľkosti alebo hmotnosti, kvality, prezentácie a čerstvosti,

- kde je to vhodné, miesto určenia výrobkov stiahnutých z trhu (vedľajšie výrobky, ľudská výživa, prevoz),

- meno predávajúceho a kupujúceho,

- miesto a dátum predaja.

4. Záznamy o predaji sa musia vyplniť a posielať v súlade s právom toho členského štátu, v ktorom boli predané produkty vyložené, takým spôsobom a za takých podmienok, aby obsahovali nasledujúce údaje:

- vonkajšie označenie a meno rybárskeho plavidla, z ktorého boli príslušné produkty vyložené,

- meno vlastníka plavidla alebo jeho kapitána,

- prístav a dátum pristátia a vyloženia.

5. Záznamy o predaji uvedené v odseku 1 sa musia poslať do 48 hodín od predaja počítačom alebo na papieri príslušnému úradu alebo iným oprávneným orgánom členského štátu.

6. Príslušné úrady si ponechajú kópiu každého záznamu o predaji po dobu jedného roka počnúc rokom, nasledujúcim po roku, v ktorom boli zaznamenané informácie predložené príslušným úradom.

7. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 udeliť výnimku z povinnosti predkladať záznamy o predaji príslušným úradom alebo iným oprávneným orgánom členského štátu pre produkty rybolovu vyložené z určitých kategórií rybárskych plavidiel spoločenstva s celkovou dĺžkou menšou než 10 metrov.

Tieto výnimky možno udeľovať iba v prípadoch, keď príslušný členský štát zaviedol prijateľný systém sledovania.

8. Ak kupujúci nadobudol produkty, ktoré sa potom neumiestnia na trhu, ale sa použijú iba pre súkromnú spotrebu, má výnimku z plnenia požiadaviek odseku 2.

9. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa prijmú podrobné pravidlá upravujúce uplatňovanie tohto článku.

Článok 10

1. a) Rybárske plavidlá, ktoré plávu pod vlajkou tretej krajiny alebo sú v nej registrované a ktoré sú oprávnené vykonávať rybárske činnosti v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita alebo právomoc niektorého členského štátu, musia viesť denník, ktorý obsahuje informácie popísané v článku 6.

b) Každý členský štát musí zabezpečiť, aby kapitán rybárskeho plavidla, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny alebo je v nej registrované, alebo jeho zástupca v čase pristátia, aspoň 72 hodín vopred oznámil úradom toho členského štátu, ktorého pristávacie zariadenia chce použiť, čas svojho príchodu do prístavu, v ktorom chce pristáť a vyložiť svoj úlovok.

c) Kapitán rybárskeho plavidla, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny, alebo je v nej registrované, musí príslušným úradom členského štátu, ktorého pristávacie zariadenia chce použiť, aspoň 72 hodín vopred oznámiť čas svojho príchodu do prístavu, v ktorom chce pristáť a vyložiť svoj úlovok.

Kapitán nemôže vykonať žiadne pristávacie operácie, ak mu príslušné úrady členského štátu nepotvrdili príjem jeho predbežného oznámenia.

Členské štáty musia vypracovať podrobné pravidlá uplatňovania tohto pododseku, ktoré oznámia Komisii.

2. Komisia môže v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 udeliť pre určité kategórie rybárskych plavidiel tretích krajín výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1 c na obmedzenú dobu s možnosťou predĺženia, alebo môže prijať ustanovenia o inej oznamovacej dobe, pričom zváži okrem iného vzdialenosť medzi miestami rybolovu, miestami pristátia a vyloženia úlovkov a prístavmi, v ktorých sú príslušné plavidlá registrované alebo zaradené do zoznamu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v dohodách o rybolove uzavretých medzi spoločenstvom a niektorými tretími krajinami.

Článok 11

1. Bez tohto, aby boli dotknuté články 7, 8 a 9, kapitán rybárskeho plavidla spoločenstva, ktorý:

- preloží na iné plavidlo, ďalej len "preberajúce plavidlo" ľubovoľné množstvá úlovkov zo zásob alebo skupiny zásob podliehajúcich celkovému povolenému úlovku alebo kvóte, bez ohľadu na miesto preloženia, alebo

- priamo vyloží tieto množstvá rýb mimo územia spoločenstva,

musí v čase preloženia alebo vyloženia informovať ten členský štát, pod ktorého vlajkou pláva, alebo v ktorom je jeho plavidlo registrované, o príslušných druhoch a množstvách rýb, o dátume preloženia alebo vyloženia a o mieste úlovku odkazom na najmenšiu zónu, pre ktorú bol určený celkový povolený úlovok alebo kvóta.

2. Najneskôr 24 hodín pred začiatkom a na konci preloženia alebo Radu prekládok, ak tieto prebiehajú v prístave alebo v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita alebo právomoc niektorého členského štátu, musí kapitán preberajúceho plavidla informovať príslušné úrady tohto členského štátu o množstvách úlovkov v zásobe alebo skupine zásob na palube jeho plavidla podliehajúcich celkovému povolenému úlovku alebo kvóte.

Kapitán preberajúceho plavidla musí viesť podrobné záznamy o množstvách ulovených rýb v zásobe alebo skupine zásob podliehajúcich celkovému povolenému úlovku alebo kvóte, ktoré prevzal pri prekladaní, o dátume prevzatia a o plavidle, z ktorého boli tieto úlovky preložené na jeho plavidlo. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak si kapitán ponechá kópie prehlásenia o preložení v súlade s podrobnými pravidlami záznamu informácií o úlovkoch rýb členských štátov.

Kapitán preberajúceho plavidla musí poskytnúť tieto podrobné údaje vyššie uvedeným príslušným úradom do 24 hodín po skončení prekládky alebo Radu prekládok.

Kapitán preberajúceho plavidla musí viesť aj podrobné záznamy o množstvách úlovkov v zásobách alebo v skupine zásob podliehajúcich celkovému povolenému úlovku alebo kvóte, ktoré boli preložené z preberajúceho plavidla do tretieho plavidla a musí o tejto prekládke informovať vyššie uvedené príslušné úrady aspoň 24 hodín predtým, než k nej dôjde. Po skončení prekládky musí kapitán informovať uvedené úrady o množstvách preložených rýb.

Kapitán preberajúceho plavidla a kapitán vyššie uvedeného tretieho plavidla musia umožniť príslušným úradom overiť správnosť informácií a podrobných údajov, ktoré sa vyžadujú v tomto odseku.

3. Členské štáty musia prijať vhodné opatrenia na overovanie správnosti informácií prijímaných podľa odsekov 1 a 2 a kde je to vhodné, oznámiť tieto informácie a výsledky overovania členskému štátu alebo členským štátom, v ktorých je preberajúce plavidlo a rybárske plavidlo, z ktorého bol úlovok preložený na preberajúce plavidlo, registrované, alebo pod ktorých vlajkami plávajú.

4. Odseky 2 a 3 platia rovnako aj pre preberajúce plavidlo, ktoré pláva pod vlajkou tretej krajiny alebo je v nej registrované.

Článok 12

V prípade, že k preloženiu alebo vyloženiu má prísť viac než 15 dní po ulovení, informácie požadované v článkoch 8 a 11, sa musia predkladať príslušným úradom toho členského štátu, pod ktorého vlajkou plavidlá plávajú, alebo v ktorom sú plavidlá registrované, najneskôr 15 dní po ulovení.

Článok 13

1. Všetky produkty rybolovu vyložené alebo dovezené do spoločenstva, nespracované alebo po spracovaní na palube plavidla, ktoré sa dopravujú do iného miesta ako je miesto vyloženia alebo dovozu, musia byť sprevádzané dokumentom, ktorý vypracoval prepravca, až dovtedy, kým nebudú prvýkrát predané.

2. V tomto dokumente musí byť:

a) označený pôvod zásielky (meno plavidla a jeho vonkajšie označenie);

b) uvedené miesto určenia zásielky (zásielok a označenie dopravného vozidla);

c) uvedené množstvá rýb (v kilogramoch spracovanej hmotnosti) pre každý prepravovaný druh, mená príjemcu zásielky a miesto a dátum naloženia.

3. Každý prepravca musí zabezpečiť, aby dokument uvedený v odseku 1 obsahoval minimálne všetky informácie požadované v odseku 2.

4. Prepravca má výnimku z povinnosti stanovenej v odseku 1, ak je splnená jedna z týchto podmienok:

a) dokument uvedený v odseku 1 je nahradený kópiou jedného z prehlásení stanovených v článku 8 alebo 10 týkajúcich sa prepravovaných množstiev rýb;

b) dokument uvedený v odseku 1 je nahradený kópiou dokumentu T 2 M, v ktorom je uvedený pôvod prepravovaného množstva rýb.

5. Príslušné úrady členského štátu môžu udeľovať výnimky z povinnosti stanovenej v odseku 1, ak sa množstvá rýb prepravujú v rámci oblasti prístavu ohradenej plotom alebo na kratšiu vzdialenosť ako 20 kilometrov od miesta vyloženia.

6. Každý členský štát musí vykonávať náhodné kontroly na svojom území, aby overil, či sa rešpektujú povinnosti stanovené v tomto článku.

7. Členské štáty musia koordinovať svoje kontrolné činnosti, aby zabezpečili čo najefektívnejší a najhospodárnejší výkon kontroly. S týmto cieľom musia členské štáty vykonávať najmä dohľad nad pohybom toho obchodného tovaru, na ktorý mohli byť upozornené ako na tovar, s ktorým sa pravdepodobne nakladá v rozpore s nariadeniami spoločenstva.

Článok 14

1. Členské štáty musia zabezpečiť, aby boli o všetkých vykládkach v členskom štáte uvedených v článkoch 8, 9 a 10 vedené záznamy. Pre tento účel môžu členské štáty požadovať, aby prvým predajom bol predaj v aukčnom stredisku.

2. V prípadoch, keď sa vyložené úlovky neumiestnia po prvýkrát na trhu predajom na aukcii, ktorý je stanovený v článku 9 (2), musia členské štáty zabezpečiť, aby boli príslušné množstvá rýb oznámené aukčným strediskám alebo iným orgánom, ktoré boli na to oprávnené členskými štátmi.

3. Na informácie o vykládkach určitých kategórií plavidiel podliehajúcich úľavám uvedeným v článkoch 7 a 8, alebo o vykládkach v prístavoch, ktoré nemajú dostatočne rozvinutú administratívnu štruktúru pre registráciu vykládok, môže byť na žiadosť členského štátu predloženú Komisii udelená výnimka z plnenia požiadavky na spracovanie týchto informácií do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Výnimka môže byť odsúhlasená, ak by registrácia požadovaných údajov o všetkých vykládkach spôsobovala neúmerne veľké ťažkosti vnútroštátnym úradom a ak sa vyložené druhy predávajú na miestnej úrovni. Každý členský štát musí vypracovať zoznam prístavov a plavidiel, pre ktoré sa požaduje udelenie tejto výnimky a poskytnúť ho Komisii.

4. Členský štát, ktorý má úžitok z úľavy uvedenej v odseku 3, musí vypracovať plán náhodných kontrol a vyhodnocovať rozsah príslušných vykládok v prístavoch, pre ktoré sa požaduje udelenie výnimky. Tento plán musí schváliť Komisia ešte pred uplatnením akejkoľvek úľavy. Členský štát musí pravidelne poskytovať Komisii výsledky vyhodnotenia.

Článok 15

1. Každý členský štát oznámi Komisii počítačovým prenosom do 15. dňa každého mesiaca množstvá rýb v zásobe alebo skupine zásob podliehajúcej celkovým povoleným úlovkom alebo kvótam, ktoré boli vyložené v priebehu predchádzajúceho mesiaca a musí poskytnúť Komisii všetky informácie, ktoré získal podľa článku 11 a 12.

V oznámeniach poskytovaných Komisii musí byť uvedené miesto úlovkov tak, ako je ustanovené v článkoch 6 a 8 a štátna príslušnosť daného rybárskeho plavidla.

Každý členský štát musí informovať Komisiu o predpovedi čerpania kvóty a predpokladanom dátume jej vyčerpania vzhľadom na druhy, u ktorých sa usudzuje, že rybárske plavidlá plávajúce pod jeho vlajkou alebo registrované v ňom, svojimi úlovkami vyčerpali 70 % ich kvóty, pridelenej časti zásob alebo skupiny zásob alebo podielu, ktorý má tento členský štát k dispozícii.

V prípade, že úlovky zo zásob alebo skupín zásob podliehajúce celkovým povoleným úlovkom alebo kvótam, môžu dosiahnuť úrovne celkových povolených úlovkov alebo kvót, musia členské štáty poskytnúť Komisii na jej žiadosť podrobnejšie alebo častejšie informácie, ako vyžaduje tento odsek.

2. Komisia musí nepretržite dávať členským štátom k dispozícii na počítači oznámenia, ktoré prevzala podľa tohto článku.

3. Keď Komisia zistí, že členský štát nedodržal konečný termín poskytnutia údajov o mesačných úlovkoch stanovený v odseku 1, môže určiť termín, ku ktorému sa u úlovkov rybárskych plavidiel, ktoré plávajú pod vlajkou tohto štátu alebo sú v ňom registrované, zo zásob alebo skupiny zásob započítavaných do kvóty alebo inej formy obmedzenia množstva rýb, usudzuje, že bolo vyčerpaných 70 % ich kvóty, pridelenej časti zásob alebo skupiny zásob alebo podielu, ktorý má tento členský štát k dispozícii a môže určiť odhadovaný termín, ku ktorému sa kvóta, pridelená časť zásob alebo skupiny zásob alebo stanovený podiel považuje za vyčerpaný.

4. Každý členský štát musí pred koncom prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka oznámiť Komisii prostredníctvom počítačového prenosu iné množstvá rýb zo zásob vyložené v priebehu predchádzajúceho štvrťroka, ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.

Článok 16

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 15, členské štáty musia na žiadosť príslušného členského štátu poskytnúť údaje o vykládkach, ponukách na predaj alebo prekládkach produktov rybolovu vykonaných rybárskymi plavidlami, ktoré plávajú pod vlajkou tohto členského štátu alebo sú v ňom registrované a ku ktorým došlo v ich prístavoch alebo vo vodách, na ktoré sa vzťahuje ich právomoc, pričom tieto údaje musia byť založené na zásobe alebo skupine zásob podliehajúcich kvóte pridelenej tomuto členskému štátu.

Tieto informácie musia pozostávať z mena a vonkajšieho identifikačného znaku predmetného plavidla, množstiev rýb podľa zásob alebo skupín zásob, ktoré boli vyložené, ponúknuté na predaj alebo preložené z tohto plavidla, ako aj z dátumu a miesta vyloženia, ponuky na prvý predaj alebo prekládky. Tieto informácie musia byť poskytnuté do štyroch pracovných dní odo dňa, kedy príslušný členský štát podal žiadosť, alebo v dlhšej lehote, ktorú môže určiť tento členský štát alebo členský štát, v ktorom došlo k vyloženiu alebo naloženiu.

2. Ten členský štát, v ktorom došlo k vyloženiu, ponuke na prvý predaj alebo preloženiu, musí súčasne s oznámením členskému štátu, v ktorom je plavidlo registrované, poskytnúť tieto informácie aj Komisii na jej žiadosť.

Článok 17

1. Členské štáty musia prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie sledovania úlovkov druhov vykonávaných ich plavidlami, ktoré operujú vo vodách, na ktoré sa vzťahuje suverenita alebo právomoc tretích krajín a na šírom mori a opatrenia na zabezpečenie overovania a vedenia záznamov o prekládkach a vykládkach týchto úlovkov.

2. Kontrolné a overovacie opatrenia musia zabezpečiť dodržiavanie týchto povinností zo strany vlastníkov plavidiel a/alebo ich kapitánov:

- na palube rybárskych plavidiel sa musia viesť denníky do ktorých kapitáni zapisujú svoje úlovky,

- v priebehu vykládok v prístavoch spoločenstva sa musí úradom toho členského štátu, v ktorom sa produkty rybolovu vykladajú, predložiť prehlásenie o vyložení,

- členský štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlá plavia, musí byť informovaný o podrobnostiach každej prekládky rýb na rybárske plavidlá tretích krajín a o priamych vykládkach v tretích krajinách.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia dohôd o rybolove, ktoré boli uzavreté medzi spoločenstvom a tretími krajinami a medzinárodných dohovorov, v ktorých je spoločenstvo zmluvnou stranou.

Článok 18

1. Každý členský štát musí pred koncom prvého mesiaca každého kalendárneho štvrťroka oznámiť Komisii prostredníctvom počítačového prenosu množstvá rýb ulovených v lovných vodách uvedených v článku 17 a vyložených v priebehu predchádzajúceho štvrťroka, a všetky informácie prijaté podľa článku 17 (2).

2. V prípade úlovkov vo vodách tretích krajín sa musia informácie oznámené v súlade s odsekom 1 rozčleniť podľa tretej krajiny a podľa zásoby s odkazom na najmenšiu štatistickú zónu definovanú pre príslušné miesto rybolovu.

Úlovky na šírom mori sa musia oznamovať s odkazom na najmenšiu štatistickú zónu definovanú v medzinárodnom dohovore upravujúcom miesta rybolovu a podľa druhov alebo skupiny druhov pre všetky zásoby v príslušnom mieste rybolovu.

3. Komisia poskytne všetkým členským štátom informácie, ktoré získa podľa tohto článku, do 1. októbra každého roku.

Článok 19

1. Aby sa zabezpečilo rešpektovanie povinností ustanovených v článkoch 3, 6, 8, 9, 10, 14 a 17, musí každý členský štát vytvoriť systém validácie pozostávajúci najmä z krížovej kontroly a overovania údajov vyplývajúcich z týchto povinností.

2. Každý štát musí kvôli uľahčeniu overovania vytvoriť počítačovú databázu, do ktorej sa zaznamenávajú údaje uvedené v odseku 1.

Členské štáty môžu vytvárať decentralizované databázy pod podmienkou, že databázy a postupy týkajúce sa zberu a záznamu údajov budú štandardizované tak, aby bola medzi nimi zabezpečená kompatibilita na celom území členského štátu.

3. V prípade, že členský štát nie je schopný okamžite plniť požiadavky odseku 2 pre všetky alebo časť svojich lovísk rýb, Komisia môže na jeho žiadosť a v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 rozhodnúť o súhlase s prechodným obdobím trvajúcim maximálne tri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

4. Členský štát, ktorému sú udelené tieto úľavy, musí viesť záznamy o údajoch uvedených v odseku 1 vo forme nepočítačovej dokumentácie po dobu troch rokov a musí vypracovať plán náhodných kontrol, ktorý schváli Komisia a ktorý umožní na mieste overovať správnosť jeho údajov. Komisia môže využívať svoje právo overovať údaje na mieste a vyhodnocovať efektívnosť plánu náhodných kontrol.

5. V priebehu dvanástich mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia musí každý členský štát predložiť Komisii správu, v ktorej popíše spôsob zberu a overovania údajov a uvedie spoľahlivosť týchto údajov. Komisia v spolupráci s členskými štátmi vypracuje súhrn z týchto správ a poskytne im ho.

6. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa prijmú podrobné pravidlá pre uplatňovania tohto článku.

HLAVA III

Sledovanie používania rybárskeho výstroja

Článok 20

1. Všetky úlovky uložené na palube akéhokoľvek rybárskeho plavidla spoločenstva musia spĺňať druhové zloženie ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 3094/86 zo 7. októbra 1986, ktorým sa ustanovujú niektoré technické opatrenia na zachovanie zdrojov rybolovu [6] pre sieť vezenú na palube tohto plavidla.

Siete na palube plavidiel, ktoré sa nepoužívajú, sa musia uschovať tak, aby nemohli byť ľahko použité v súlade s týmito podmienkami:

a) siete, závažia a podobné súčasti výstroja musia byť odpojené od ich vlečných dosiek, vlečných a ťažných oceľových a konopných lán;

b) siete, ktoré sú na palube alebo nad ňou, musia byť bezpečne priviazané k niektorej časti nadstavby.

2. Ak úlovky, ktoré boli uložené na palube akéhokoľvek rybárskeho plavidla spoločenstva, boli vytiahnuté sieťami s rôznymi minimálnymi veľkosťami ôk v priebehu tej istej plavby, vypočíta sa druhové zloženie pre každú časť úlovku, ktorá bola vylovená v rôznych podmienkach.

S týmto cieľom sa musia všetky zmeny oproti veľkosti ôk, ktorá bola použitá predtým, ako aj zloženie úlovku na palube v okamihu každej takejto zmeny, zapísať do denníka a do prehlásenia o vyložení. V špecifických prípadoch sa musia v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 prijať podrobné pravidlá dodržiavania plánu uloženia na palube podľa druhov a podľa spracovaných výrobkov, v ktorom bude uvedené, kde v úložnom priestore plavidla sa nachádzajú.

3. Na základe správy, ktorú vypracuje Komisia, môže Rada na návrh Komisie napriek odsekom 1 a 2 rozhodnúť kvalifikovanou väčšinou o tom, že:

a) žiadne rybárske plavidlo spoločenstva, ktoré loví v konkrétnych miestach rybolovu, nemôže počas jednej rybárskej plavby viezť siete s rôznymi minimálnymi veľkosťami ôk;

b) pre používanie sietí s rôznymi veľkosťami ôk v špecifických miestach rybolovu platia špecifické pravidlá.

HLAVA IV

Regulácia a pozastavenie výkonu rybárskych činností

Článok 21

1. Všetky úlovky zo zásoby alebo skupiny zásob, na ktoré sa vzťahuje kvóta, dosiahnuté rybárskymi plavidlami spoločenstva, sa započítavajú do kvóty platnej pre členský štát, pod ktorého vlajkou plavidlá plávajú, pre príslušnú zásobu alebo skupinu zásob, bez ohľadu na miesto vyloženia.

2. Každý členský štát musí určiť termín, od ktorého sa u úlovkov rybárskych plavidiel, ktoré plávajú pod vlajkou tohto štátu alebo sú v ňom registrované, zo zásob alebo skupiny zásob započítavaných do kvóty, usudzuje, že bola vyčerpaná jeho kvóta pre túto zásobu alebo skupinu zásob. Počnúc týmto termínom musí členský štát dočasne zakázať týmto plavidlám loviť ryby pre túto zásobu alebo skupinu zásob, ako aj ukladať na palube, prekladať a vykladať ryby ulovené po tomto termíne a musí rozhodnúť o termíne, do ktorého je povolené prekladať a vykladať alebo podávať záverečné prehlásenia o úlovkoch. Komisia musí byť bezodkladne informovaná o tomto opatrení a potom musí informovať ostatné členské štáty.

3. Po oznámení podľa odseku 2 alebo z vlastnej iniciatívy Komisia určí na základe informácií, ktoré má k dispozícii, termín, ku ktorému sa u úlovkov rybárskych plavidiel, ktoré plávajú pod vlajkou ktoréhokoľvek členského štátu alebo sú v ňom registrované, zo zásob alebo skupiny zásob započítavaných do celkového povoleného úlovku, kvóty alebo iného kvantitatívneho obmedzenia, usudzuje, že bola vyčerpaná kvóta, pridelená časť zásob alebo skupiny zásob alebo podiel, ktorý má k dispozícii členský štát alebo prípadne spoločenstvo.

Pri hodnotení situácie uvedenej v prvom pododseku Komisia oznámi príslušným členským štátom, aké sú vyhliadky vývoja rybolovu, ktorý bol zastavený v dôsledku vyčerpania celkového povoleného úlovku.

Rybárske plavidlá spoločenstva musia prestať loviť ryby zo zásoby alebo skupiny zásob podliehajúce kvóte alebo celkovému povolenému úlovku, k tomu termínu, ku ktorému sa kvóta stanovená tomuto členskému štátu pre príslušnú zásobu alebo skupinu zásob považuje za vyčerpanú, alebo k tomu termínu, ku ktorému sa celkový povolený úlovok druhov vytvárajúcich príslušnú zásobu alebo skupinu zásob považuje za vyčerpaný; tieto plavidlá musia tiež prestať ukladať úlovok na palube, prekladať, vykladať alebo robiť prípravy na preloženie alebo vyloženie a naloženie, pokiaľ ide o ryby z týchto zásob alebo skupiny zásob ulovené po tomto termíne.

4. Keď Komisia na základe prvého pododseku odseku 3 zastavila lov rýb kvôli predpokladanému vyčerpaniu celkového povoleného úlovku, kvóty, pridelenej časti zásob alebo skupiny zásob alebo podielu, ktorý má spoločenstvo k dispozícii a potom vyjde najavo, že niektorý členský štát v skutočnosti nevyčerpal svoju kvótu, pridelenú časť zásob alebo skupiny zásob alebo podiel z príslušnej zásoby alebo skupiny zásob, platia ďalej uvedené ustanovenia.

Ak škoda, ktorú utrpel niektorý členský štát, ktorému bol rybolov zakázaný pred vyčerpaním jeho kvóty, nebola uhradená postupom podľa článku 9 (2) nariadenia (EHS) č. 3760/92, musia sa prijať opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 s cieľom primerane napraviť spôsobenú škodu. Medzi tieto opatrenia môže patriť odpočítanie od kvóty, pridelenie časti zásob alebo skupiny zásob, či podielu toho členského štátu, ktorý prekročil svoju kvótu a vhodne prideliť odpočítané množstvá rýb tým členským štátom, ktorým boli zastavené rybárske činnosti pred vyčerpaním ich kvót. Tieto odpočítané množstvá a vyplývajúce prídely by sa mali určovať s prioritným uvážením druhov a zón, pre ktoré boli určené ročné kvóty, pridelené časti zásob alebo skupiny zásob alebo podiely. Tieto množstvá rýb možno odpočítavať alebo prideľovať v priebehu toho roka, v ktorom vznikla škoda alebo v nasledujúcom roku alebo rokoch.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa prijmú podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto odseku, najmä určovania príslušných množstiev.

Článok 22

V prípade, že príslušné úrady niektorého členského štátu zistia, že niektoré rybárske plavidlo spoločenstva svojimi činnosťami závažne alebo opakovane porušilo toto nariadenie, členský štát, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, môže podrobiť toto plavidlo dodatočným kontrolným opatreniam.

Členský štát, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, musí informovať Komisiu a ostatné členské štáty o mene a vonkajších identifikačných znakoch a číslach plavidla, pre ktoré boli určené ďalšie kontrolné opatrenia.

Článok 23

1. Keď Komisia zistí, že niektorý členský štát prekročil svoju kvótu, pridelenú časť zásob alebo skupiny zásob alebo podiel zo zásoby alebo skupiny zásob, ktorý má k dispozícii, musí vykonať odpočty z ročnej kvóty, pridelenej časti zásob alebo skupiny zásob alebo podielu toho členského štátu, ktorý ho prekročil. O odpočítaných množstvách sa rozhodne v súlade s postupom ustanoveným v článku 36.

2. Rada na návrh Komisie prijme kvalifikovanou väčšinou pravidlá odpočtu v súlade s cieľmi a stratégiami riadenia stanovenými v článku 8 nariadenia (EHS) č. 3760/92 a prioritne vezme do úvahy tieto parametre:

- stupeň prekročenia,

- všetky prípady prekročenia tej istej zásoby v predchádzajúcom roku,

- biologický stav príslušných zdrojov.

HLAVA V

Inšpekcia a kontrola niektorých opatrení na zlepšenie a úpravu štruktúr v sektore rybného hospodárstva vrátane chovu rýb

Článok 24

Kvôli zabezpečeniu súladu s cieľmi a stratégiami, ktoré stanovila Rada v súlade s článkom 11 nariadenia (EHS) č. 3760/92, najmä s kvantitatívnymi cieľmi týkajúcimi sa rybolovnej kapacity flotíl spoločenstva a prispôsobovania ich činností, musí každý členský štát na svojom území a v morských vodách, na ktoré sa vzťahuje jeho suverenita alebo právomoc, organizovať pravidelné kontroly všetkých osôb, ktoré sa zaoberajú realizáciou vyššie uvedených cieľov.

Článok 25

1. Každý členský štát musí prijať opatrenia na overovanie súladu s cieľmi uvedenými v článku 24. Kvôli tomu musí vykonávať technické kontroly, najmä v týchto oblastiach:

a) reštrukturalizácia, obnova a modernizácia rybárskej flotily;

b) prispôsobenie rybolovnej kapacity prostredníctvom dočasného alebo definitívneho zastavenia činností;

c) obmedzenie činností určitých rybárskych plavidiel;

d) obmedzenie konštrukcie a počtu súčastí rybárskeho výstroja a metódy, ktorou sa používajú;

e) rozvoj chovu rýb a pobrežných oblastí.

2. Ak Komisia zistí, že niektorý členský štát nedodržal ustanovenia odseku 1, môže bez toho, aby bol dotknutý článok 169 Zmluvy, podávať Rade návrhy na prijímanie vhodných všeobecných opatrení. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

Článok 26

1. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 možno prijať podrobné pravidlá uplatňovania článku 25, týkajúce sa najmä:

a) overovania výkonu motora rybárskych plavidiel;

b) overovania registrovanej tonáže rybárskych plavidiel;

c) overovania doby, po ktorú je rybárske plavidlo imobilizované;

d) overovania špecifikácií súčastí rybárskeho výstroja a ich počtu na rybárske plavidlo.

2. Členské štáty musia Komisii bezodkladne oznamovať informácie o používaných kontrolných metódach spolu s názvami a adresami orgánov zodpovedných za výkon overovania.

Článok 27

1. Kvôli uľahčeniu sledovania špecifikovaného v článku 25 musí každý členský štát vytvoriť systém validácie zahŕňajúci najmä overovanie formou krížovej kontroly tých informácií o rybolovnej kapacite flotily a o činnostiach, ktoré sú obsiahnuté okrem iného:

- v denníku špecifikovanom v článku 6,

- v prehlásení o vyložení špecifikovanom v článku 8,

- v registri rybárskych plavidiel spoločenstva špecifikovanom v nariadení Komisie (EHS) č. 163/89 [7].

2. Za týmto účelom musia členské štáty vytvoriť nové alebo dopĺňať existujúce počítačové databázy, ktoré obsahujú súvisiace informácie o rybolovnej kapacite flotily a jej činnostiach.

3. Uplatnia sa opatrenia uvedené v článku 19 (3), (4) a (5).

4. V súlade s postupom ustanoveným v článku 36 sa prijmú podrobné pravidlá pre uplatňovanie tohto článku.

HLAVA VI

Inšpekcia a kontrola niektorých opatrení týkajúcich sa spoločnej organizácie trhu s produktmi rybolovu

Článok 28

1. Kvôli zabezpečeniu súladu s technickými aspektami pravidiel týkajúcich sa opatrení definovaných v nariadení Rady (EHS) č. 3759/92 zo 17. decembra 1992 o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a chovu rýb [8] musí každý členský štát organizovať na svojom území pravidelné kontroly všetkých osôb, ktoré sa zaoberajú realizáciou týchto opatrení.

2. Kontroly sa musia týkať technických aspektov uplatňovania:

a) noriem predaja, najmä minimálnych veľkostí;

b) cenových opatrení, najmä:

- stiahnutia produktu z trhu pre iné účely ako je ľudská výživa,

- skladovania a/alebo spracovania produktov stiahnutých z trhu.

Členské štáty musia robiť porovnania medzi dokumentmi súvisiacimi s prvým umiestnením množstiev uvedených v článku 9 na trhu a dokumentmi, v ktorých sú uvedené vyložené množstvá, najmä pokiaľ ide o ich hmotnosť.

3. Členské štáty musia Komisii oznamovať informácie týkajúce sa prijatých kontrolných opatrení, príslušných kontrolných úradov, typu odhalených prípadov porušenia a vykonaných činností.

Komisia, príslušné úrady v členských štátoch, úradníci a iní zástupcovia nesmú poskytovať informácie získané podľa tohto článku, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo.

4. Tento článok nemá vplyv na vnútroštátne opatrenia týkajúce sa povinnosti mlčanlivosti o súdnych konaniach.

HLAVA VII

Uplatňovanie a overovanie sledovania

Článok 29

1. Komisia musí overovať, ako členské štáty uplatňujú toto nariadenie, formou preverenia dokumentov a návštevami na mieste. Komisia môže rozhodnúť, či považuje za potrebné vykonať overenie bez predchádzajúceho oznámenia.

Kvôli výkonu návštev na mieste musí Komisia vydať svojim inšpektorom písomné pokyny, v ktorých uvedie ich oprávnenie a ciele ich misií.

2. Všade, kde to Komisia bude považovať za potrebné, môžu byť jej inšpektori prítomní pri kontrolných a inšpekčných činnostiach, ktoré vykonávajú vnútroštátne kontrolné služby. V rámci týchto misií musí Komisia nadviazať vhodné kontakty s členskými štátmi s cieľom vypracovať vzájomne prijateľný program kontrol, kde je to možné.

a) Členské štáty musia spolupracovať s Komisiou, aby jej uľahčili plnenie jej úloh. Členské štáty musia najmä podnikať všetky potrebné kroky, ktorými zabezpečia, aby kontrolné misie nevyvolávali publicitu škodlivú pre inšpekčné a kontrolné činnosti.

Všade, kde sa Komisia alebo jej oprávnení úradníci stretnú s ťažkosťami pri výkone svojich povinností, musia príslušné členské štáty poskytnúť Komisii prostriedky pre splnenie jej úlohy a dať inšpektorom príležitosť vyhodnotiť špecifické kontrolné činnosti.

b) Ak okolnosti zistené na mieste neumožnia vykonať inšpekčné a kontrolné činnosti naplánované v rámci počiatočného programu kontrol, inšpektori Komisie v spojení a po dohode s príslušnou vnútroštátnou kontrolnou službou zmenia počiatočné inšpekčné a kontrolné činnosti.

c) V rámci kontrol vykonávaných na mori alebo zo vzduchu, kde príslušné vnútroštátne služby musia vykonávať iné dôležité úlohy týkajúce sa najmä obrany a bezpečnosti na mori, si úrady členských štátov vyhradzujú právo odložiť alebo presmerovať kontrolné činnosti, ktoré mala Komisia v úmysle vykonať. Za týchto okolností musí členský štát spolupracovať s Komisiou na príprave alternatívnych opatrení.

V prípade kontrol vykonávaných na mori alebo zo vzduchu má veliteľ plavidla alebo lietadla výhradnú zodpovednosť za činnosti, pričom sa berie do úvahy, že povinnosť uplatňovať toto nariadenie majú jeho úrady. Inšpektori oprávnení Komisiou a zúčastňujúci sa na týchto činnostiach musia dodržiavať pravidlá a postupy, ktoré stanovil veliteľ.

3. Tam, kde sa to ukazuje potrebné, najmä po misiách, ktoré vykonali inšpektori spoločenstva v súlade s odsekom 2, pri ktorých sa ukázalo, že by mohlo dochádzať k nedostatkom v uplatňovaní tohto nariadenia, Komisia môže požiadať členské štáty, aby ju informovali o podrobnom programe inšpekcií a kontrol, ktorý pripravujú alebo už vypracovali príslušné vnútroštátne úrady pre určené obdobie a/alebo pre stanovené miesta rybolovu a oblasti. Po prevzatí týchto oznámení inšpektori oprávnení Komisiou vykonajú všade, kde to Komisia považuje za potrebné, nezávislé kontroly s cieľom overiť, ako príslušné úrady členského štátu tento program uplatňujú.

Keď inšpektori spoločenstva overujú uplatňovanie tohto programu, za realizáciu uvedeného programu sú stále zodpovední zástupcovia daného členského štátu. Inšpektori spoločenstva nemôžu z vlastnej iniciatívy využívať kontrolné právomoci udelené vnútroštátnym zástupcom. Uvedení inšpektori nesmú mať prístup k plavidlám alebo do objektov, ak ich nesprevádzajú zástupcovia členského štátu.

Po overení poskytne Komisia príslušnému členskému štátu správu o vyhodnotení programu a ak je to vhodné, dá tomuto členskému štátu odporúčania na zlepšenie výkonu kontroly.

4. V kontexte kontrolných misií, ktoré sa vykonávajú letecky na mori alebo na pobreží, nemôžu oprávnení inšpektori vykonávať kontroly vzhľadom na fyzické osoby.

5. Inšpektori oprávnení Komisiou môžu mať v rámci svojich návštev uvedených v odsekoch 2 a 3 v prítomnosti zodpovedných služieb operatívny prístup k informáciám v špecifikovaných databázach buď v súhrnnej forme alebo jednotlivo a môžu tiež preverovať všetky dokumenty súvisiace s uplatňovaním tohto nariadenia.

Ak je vnútroštátnymi opatreniami stanovená dôvernosť preverovania, oznamovanie týchto informácií podlieha schváleniu príslušným súdom.

Článok 30

1. Členské štáty musia Komisii poskytovať tie informácie o uplatňovaní tohto nariadenia, ktoré môže Komisia požadovať. Pri predložení požiadavky o poskytnutie informácií musí Komisia stanoviť rozumný časový limit, do ktorého treba informácie poskytnúť.

2. Ak sa Komisia domnieva, že pri uplatňovaní tohto nariadenia vznikli nedostatky, alebo že existujúce opatrenia a metódy sledovania nie sú efektívne, informuje o tom príslušný členský štát alebo členské štáty, ktoré potom vykonajú administratívne vyšetrovanie, na ktorom sa môžu zúčastniť úradníci Komisie.

Príslušný členský štát alebo členské štáty musia informovať Komisiu o pokroku a výsledkoch vyšetrovania, poskytnúť jej kópiu správy o vyšetrovaní a hlavné údaje, ktoré boli použité pri vypracovaní správy.

Kvôli účasti na kontrolách uvedených v tomto odseku spracujú úradníci Komisie písomné materiály, v ktorých uvedú svoju totožnosť a funkcie.

3. Ak sa úradníci Komisie zúčastňujú na prieskume, prieskum musia po celý čas viesť úradníci členského štátu; úradníci Komisie nemôžu z vlastnej iniciatívy využívať kontrolné právomoci udelené vnútroštátnym úradníkom; na druhej strane musia mať prístup k tým istým objektom a k tým istým dokumentom ako títo úradníci.

Pokiaľ vnútroštátne ustanovenia o trestnom konaní vyhradzujú určitý prístup k úradníkom, ktorí sú špecificky určení vnútroštátnym právom, úradníci Komisie sa na týchto činnostiach nesmú zúčastňovať. Nesmú sa zúčastňovať najmä na prehliadkach objektov alebo na formálnych výsluchoch osôb podľa vnútroštátneho trestného práva. Musia však mať prístup k informáciám, ktoré boli takýmto spôsobom získané.

4. Tento článok nemá vplyv na vnútroštátne opatrenia týkajúce sa povinnosti mlčanlivosti o súdnych konaniach.

HLAVA VIII

Opatrenia, ktoré treba prijať v prípade nedodržiavania platných pravidiel

Článok 31

1. Členské štáty musia zabezpečiť prijatie vhodných opatrení vrátane administratívnych postupov alebo trestného konania zhode s ich vnútroštátnym právom proti zodpovedným fyzickým alebo právnickým osobám v prípade, že nebola rešpektovaná spoločná politika rybolovu, najmä po sledovaní alebo kontrole vykonanej podľa tohto nariadenia.

2. Konania začaté podľa odseku 1 musia byť v súlade s príslušnými ustanoveniami vnútroštátneho práva schopné efektívne pripraviť zodpovedné osoby o hospodársky prospech vyplývajúci z porušovania opatrení spoločenstva alebo vytvárať výsledky úmerné závažnosti týchto prípadov porušovania, ktoré budú efektívne odrádzať od ďalších priestupkov rovnakého druhu.

3. Medzi postihy vyplývajúce z konaní uvedených v odseku 2 môžu v závislosti od závažnosti priestupku patriť:

- pokuty,

- zadržanie zakázaného rybárskeho výstroja a úlovkov,

- zhabanie (zabavenie) plavidla,

- dočasná imobilizácia plavidla,

- pozastavenie licencie,

- odobratie licencie.

4. Ustanovenia tohto článku nebránia členskému štátu, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu, postúpiť stíhanie prípadu porušenia príslušným úradom členského štátu, v ktorom je plavidlo registrované, so súhlasom tohto štátu a pod podmienkou, že je pravdepodobnejšie, že postúpením sa dosiahne výsledok uvedený v odseku 2. Členský štát, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu, musí každý takýto prípad postúpenia oznámiť Komisii.

Článok 32

1. V prípade, keď príslušné úrady členského štátu, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu, odhalia prípad porušenia ustanovení tohto nariadenia, musia tieto príslušné úrady v súlade s článkom 31 prijať vhodné opatrenie proti kapitánovi príslušného plavidla alebo proti každej inej osobe zodpovednej za toto porušenie.

2. Ak členský štát, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu, nie je zhodný so štátom, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, a jeho príslušné úrady nepodniknú v súlade so svojím vnútroštátnym právom vhodné opatrenia vrátane začatia administratívneho postupu alebo trestného konania proti zodpovedným fyzickým alebo právnickým osobám alebo nepostúpia stíhanie v súlade s článkom 31 (4), môžu byť nezákonne ulovené množstvá rýb započítané do kvóty pridelenej tomu členskému štátu, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu.

Množstvá ulovených rýb, ktoré sa započítajú do kvóty tohto členského štátu, sa musia určiť v súlade s postupom ustanoveným v článku 36 po konzultácii medzi Komisiou a tými dvomi príslušnými štátmi.

Ak štát, v ktorom došlo k vyloženiu alebo preloženiu, už nemá k dispozícii zodpovedajúcu časť kvóty, platí mutatis mutandis článok 21 (4), pričom množstvá nezákonne vyložených alebo preložených rýb sa považujú za ekvivalentné veľkosti škody uvedenej v článku 21 (4), ktorú utrpel členský štát, v ktorom je plavidlo registrované.

Článok 33

1. Príslušné úrady členských štátov musia bezodkladne a v súlade s ich postupmi podľa vnútroštátneho práva oznámiť členskému štátu, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, alebo v ktorom je registrované, každý prípad porušenia pravidiel spoločenstva uvedených v článku 1, pričom uvedú meno a identifikačné znaky príslušného plavidla, mená kapitána a vlastníka, okolnosti porušenia, všetky trestné stíhania alebo administratívne postupy alebo iné prijaté opatrenia a každé konečné rozhodnutie týkajúce sa tohto porušenia. V špecifických prípadoch poskytnú členské štáty tieto informácie Komisii na jej žiadosť.

2. Po postúpení stíhania podľa článku 31 (4) musí členský štát, pod ktorého vlajku plavidlo pláva, alebo členský štát, v ktorom je registrované, prijať všetky vhodné opatrenia stanovené v článku 31.

3. Členský štát, pod ktorého vlajkou plavidlo pláva, alebo členský štát, v ktorom je registrované, musí Komisii bezodkladne oznámiť všetky opatrenia prijaté v súlade s odsekom 2 spolu s menom a vonkajším označením príslušného plavidla.

Článok 34

1. Členské štáty oznámia Komisii všetky zákony, iné predpisy a administratívne opatrenia, ktoré prijali s cieľom predchádzať a postihovať prípady porušovania pravidiel spoločenstva.

Každý rok musia oznamovať všetky zmeny minimálnych a maximálnych súm pokút stanovených vzhľadom na každý typ porušenia a povahu všetkých ostatných existujúcich postihov.

2. Členské štáty musia pravidelne oznamovať Komisii výsledky kontrol alebo sledovania vykonaného podľa tohto nariadenia vrátane počtu a typov odhalených prípadov porušenia pravidiel spoločenstva a prijatých opatrení. Na žiadosť Komisie jej musia členské štáty oznámiť sumy pokút uložených za konkrétne prípady porušenia pravidiel spoločenstva.

3. Komisia poskytne členským štátom súhrn informácií, ktoré získala v súlade s odsekmi 1 a 2.

HLAVA IX

Všeobecné ustanovenia

Článok 35

Členské štáty poskytnú Komisii do 1. júna každého roku správu o uplatňovaní tohto nariadenia za predchádzajúci kalendárny rok, obsahujúcu zhodnotenie použitých technických a ľudských zdrojov a opatrenia, ktoré môžu pomôcť odstrániť všetky odhalené nedostatky. Na základe správ predkladaných členskými štátmi a tiež na základe svojich vlastných pozorovaní vypracuje Komisia ročnú správu a každému členskému štátu poskytne informácie, ktoré sa ho týkajú. Po riadnom zapracovaní pripomienok od členských štátov Komisia túto správu zverejní spolu s pripomienkami a, kde je to vhodné, s návrhmi opatrení na odstránenie odhalených nedostatkov.

Článok 36

V prípadoch, keď treba dodržiavať postup ustanovený v tomto článku, predseda z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť predstaviteľa niektorého členského štátu predloží záležitosť Riadiacemu výboru pre rybolov a chov rýb, ďalej len "Výbor", zriadenému nariadením (EHS) č. 3760/92.

Predstaviteľ Komisie predloží Výboru návrh opatrení, ktoré je potrebné prijať. Výbor poskytne svoje stanovisko k uvedenému návrhu v lehote, ktorú môže určiť predseda podľa naliehavosti zvažovanej záležitosti. V prípade rozhodnutí, ktoré má prijať Rada na návrh Komisie, je stanovisko prijaté väčšinou stanovenou v článku 148 (2) Zmluvy. Hlasy predstaviteľov členských štátov vo Výbore sa vážia spôsobom stanoveným v tom článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijíma opatrenia, ktoré sa uplatnia okamžite. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom Výboru, Komisia ich musí neodkladne oznámiť Rade. V tom prípade Komisia môže odložiť realizáciu opatrení, o ktorých rozhodla, najviac o jeden mesiac odo dňa tohto oznámenia.

Rada môže v lehote stanovenej v predchádzajúcom odseku prijať kvalifikovanou väčšinou iné rozhodnutie.

Článok 37

1. Členské štáty a Komisia musia podniknúť všetky potrebné kroky a zabezpečiť, aby sa s dátumom prijatým v rámci tohto nariadenia zaobchádzalo ako s dôvernou informáciou.

2. Mená fyzických alebo právnických osôb sa nesmú oznamovať Komisii ani ostatným členským štátom okrem prípadov, v ktorých je oznamovanie týchto informácií výslovne stanovené v tomto nariadení, alebo ak je to potrebné pre účely predchádzania alebo riešenia prípadov porušovania pravidiel spoločenstva alebo overovania zjavného porušovania.

Údaje uvedené v odseku 1 sa nesmú poskytovať, pokiaľ nie sú súhrnne zhrnuté s inými údajmi v takej forme, ktorá neumožňuje priamo alebo nepriamo určovať fyzické alebo právnické osoby.

3. Údaje, ktoré sa vymieňajú medzi členskými štátmi a Komisiou, sa nesmú poskytovať iným osobám ako sú osoby v inštitúciách členských štátov alebo spoločenstva, ktorých funkcie vyžadujú, aby mali prístup k týmto údajom, pokiaľ členské štáty poskytujúce tieto údaje nedajú na to výslovný súhlas.

4. Na údaje oznamované alebo získavané v akejkoľvek forme na základe tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť zachovávať služobné tajomstvo a platí pre ne rovnaká ochrana, akú poskytujú podobným údajom vnútroštátne právne predpisy toho členského štátu, ktorý ich získava a zodpovedajúce ustanovenia platné pre inštitúcie spoločenstva.

5. Údaje uvedené v odseku 1 sa nesmú používať na žiadny iný účel ako ten, ktorý je stanovený v tomto nariadení, pokiaľ úrady poskytujúce tieto údaje nedajú svoj výslovný súhlas a pod podmienkou, že ustanovenia platné v tom členskom štáte, ktorého úrad údaje získava, také používanie alebo poskytovanie nezakazujú.

6. Odseky 1 až 5 sa nesmú vykladať ako prekážky používania údajov získaných na základe tohto nariadenia v rámci súdnych konaní alebo konaní, ku ktorým následne príde kvôli nerešpektovaniu právnych predpisov upravujúcich rybolov v spoločenstve. Príslušné úrady členského štátu, ktorý poskytuje údaje, musia byť informované o všetkých miestach, kde sa uvedené údaje používajú pre tieto účely.

Tento článok nemá vplyv na záväzky vyplývajúce z medzinárodných dohovorov týkajúcich sa vzájomnej pomoci v trestných veciach.

7. Vždy, keď niektorý členský štát oznámi Komisii, že po ukončení vyšetrovania sa zistilo, že fyzická alebo právnická osoba, ktorej meno bolo oznámené Komisii na základe ustanovení tohto nariadenia, nebola zapletená do porušenia opatrení spoločenstva, Komisia musí bezodkladne informovať každú stranu alebo strany, ktorým oznámila meno uvedenej osoby, o výsledku uvedeného vyšetrovania alebo konania. S touto osobou sa už nesmie zaobchádzať ako s osobou, ktorá bola na základe prvého oznámenia zapletená do príslušných prípadov porušenia opatrení spoločenstva. Údaje uložené vo forme umožňujúcej určenie príslušnej osoby musia byť bezodkladne vymazané.

8. Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nesmú vykladať ako zákaz zverejnenia akýchkoľvek všeobecných údajov alebo akýchkoľvek štúdií, ktoré neobsahujú jednotlivé odkazy na fyzické alebo právnické osoby.

9. Údaje uvedené v tomto nariadení musia byť uložené v forme umožňujúcej identifikáciu príslušných osôb iba dovtedy, kým je to potrebné pre dosiahnutie príslušných cieľov.

10. Údaje získané v rámci tohto nariadenia musia byť na požiadanie k dispozícii príslušným fyzickým alebo právnickým osobám.

Článok 38

Toto nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek vnútroštátne kontrolné opatrenia, ktoré idú nad rozsah jeho minimálnych požiadaviek za predpokladu, že sú v súlade s právom spoločenstva a so spoločnou politikou rybolovu.

Vnútroštátne opatrenia uvedené v prvom pododseku sa musia oznamovať Komisii v súlade s článkom 2 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 101/79 z 19. januára 1976, ktorým sa ustanovuje spoločná štrukturálna politika pre rybné hospodárstvo [9].

Článok 39

1. Nariadenie (EHS) č. 2241/87 sa zrušuje k 1. januáru 1994 s výnimkou článku 5, ktorý sa uplatňuje dovtedy, kým nenadobudnú účinnosť nariadenia, ktorými sa ustanovujú zoznamy uvedené v článku 6 (2) tohto nariadenia.

2. Odkazy na nariadenia zrušené na základe odseku 1 sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 40

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1994.

Členským štátom sa do 1. januára 1996 udeľuje výnimka z povinnosti uplatňovať ustanovenia článkov 9, 15 a 18, pokiaľ sa týkajú počítačového prenosu záznamov o predaji, evidencie záznamov o predaji a evidencie o nakládkach a vykládkach.

Členským štátom sa do 1. januára 1999 udeľuje výnimka z povinnosti uplatňovať ustanovenia článkov 6, 8 a 19, pokiaľ sa týkajú rybolovných činností v Stredozemnom mori.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 12. októbra 1993

Za Radu

predseda

M. Smet

[1] Ú. v. ES C 280, 29.10.1992, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 21, 25.1.1993, s. 55.

[3] Ú. v. ES C 108, 19.4.1993, s. 36.

[4] Ú. v. ES L 389, 31.12.1992, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 207, 29.7.1987, s. 1. Nariadenie bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3483/88 (Ú. v. ES L 306, 11.11.1988, s. 2).

[6] 1) Ú. v. ES L 288, 11.10.1986, s. 1. Nariadenie bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3034/92 (Ú. v. ES L 307, 23.10.1992, s. 1).

[7] 1) Ú. v. ES L 20, 25.1.1989, s. 5.

[8] 2) Ú. v. ES L 388, 31.12.1992, s. 1. Nariadenie bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1891/93 (Ú. v. ES L 172, 15. 7. 1993, s. 1.).

[9] Ú. v. ES L 20, 28.1.1976, s. 19.

--------------------------------------------------