31993R2454Úradný vestník L 253 , 11/10/1993 S. 0001 - 0766
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 10 S. 0001
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 10 S. 0001


Nariadenie Komisie (EHS) č. 2454/93

z 2. júla 1993,

ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92,

ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva [1], ďalej len "kódex", a najmä na jeho článok 249,

keďže kódex predstavuje celú existujúcu colnú legislatívu zhrnutú v jednom právnom nástroji; keďže zároveň kódex obsahuje určité úpravy tejto legislatívy s cieľom zabezpečiť jej lepšiu logickú súvislosť, zjednodušiť ju a vyplniť určité medzery; keďže preto predstavuje úplnú legislatívu spoločenstva v tejto oblasti;

keďže rovnaké dôvody, ktoré viedli k prijatiu kódexu, sa rovnako vzťahujú aj na colnú vykonávaciu legislatívu; keďže je preto žiaduce spojiť do jedného nariadenia colné vykonávacie ustanovenia, ktoré sú v súčasnosti rozložené vo veľkom počte nariadení a smerníc spoločenstva;

keďže vykonávacie predpisy Colného kódexu spoločenstva, ktoré sa týmto ustanovujú, majú vytýčiť existujúce colné vykonávacie pravidlá; keďže je však potrebné vzhľadom na skúsenosti:

- uskutočniť určité úpravy s cieľom prispôsobiť uvedené pravidlá ustanoveniam kódexu,

- rozšíriť pôsobnosť určitých ustanovení, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú len na špecifické colné režimy, aby bolo možné brať do úvahy celkové uplatňovanie kódexu,

- presnejšie formulovať určité pravidlá s cieľom dosiahnuť väčšiu právnu istotu pri ich uplatňovaní;

keďže vykonané zmeny sa týkajú predovšetkým ustanovení o colnom dlhu;

keďže je primerané obmedziť uplatňovanie článku 791 (2) do 1. januára 1995 a preskúmať jeho predmet vzhľadom na predtým získané skúsenosti;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ 1

VŠEOBECNÉ VYKONÁVACIE USTANOVENIA

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

KAPITOLA 1

Definície

Článok 1

Na účely tohto nariadenia:

1. Kódex znamená:

nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva;

2. ATA karnet znamená:

medzinárodný colný dokument pre dočasný dovoz ustanovený na základe Dohovoru ATA;

3. Výbor znamená:

Výbor pre colný kódex ustanovený v článku 247 kódexu;

4. Rada pre colnú spoluprácu znamená:

organizáciu ustanovenú na základe dohovoru, ktorou sa ustanovuje Rada pre colnú spoluprácu, v Bruseli 15. decembra 1950;

5. Náležitosti požadované pre identifikáciu tovaru znamenajú:

na jednej strane náležitosti pre obchodnú identifikáciu tovaru, ktoré umožnia colným orgánom určiť tarifnú klasifikáciu a na druhej strane množstvo tovaru;

6. Tovar neobchodného charakteru znamená:

tovar, ktorý je príležitostne prepustený do navrhnutého colného režimu a ktorý je vzhľadom na jeho druh a množstvo určený na súkromnú, osobnú alebo rodinnú potrebu prijímateľov alebo osôb, ktoré ho prevážajú alebo ktorý je jasne určený na darovanie;

7. Obchodno-politické opatrenia sú:

nesadzobné opatrenia ustanovené ako súčasť spoločnej obchodnej politiky vo forme ustanovení spoločenstva, ktorými sa riadi dovoz a vývoz tovaru, ako sú opatrenia pre dozor alebo ochranu, kvantitatívne obmedzenia alebo limity a zákazy vývozu alebo dovozu;

8. Colná nomenklatúra znamená:

jednu z nomenklatúr uvedenú v článku 20 (6) kódexu;

9. Harmonizovaný systém znamená:

harmonizovaný systém pre popis a označovanie tovaru;

10. Zmluva znamená:

Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva.

KAPITOLA 2

Rozhodnutia

Článok 2

Ak osoba predkladajúca žiadosť o rozhodnutie nemôže predložiť všetky dokumenty a informácie potrebné pre vydanie rozhodnutia, colné orgány poskytnú tieto dokumenty a informácie.

Článok 3

Rozhodnutie týkajúce sa bezpečnosti v prospech osoby, ktorá podpísala záväzok uhradiť splatné sumy na základe prvej písomnej žiadosti colných úradov sa ruší, ak uvedený záväzok nie je splnený.

Článok 4

Zrušenie sa netýka tovaru, ktorý v čase jeho vstupu do účinnosti už bol prepustený do režimu v dôsledku zrušeného povolenia.

Colné orgány však môžu požadovať, aby takémuto tovaru bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v lehote, ktorú stanovia.

HLAVA II

ZÁVÄZNÁ TARIFNÁ INFORMÁCIA

KAPITOLA 1

Definície

Článok 5

Na účely tejto hlavy:

1. záväzná tarifná informácia:

znamená tarifnú informáciu, ktorá je záväzná pre úrady všetkých členských štátov spoločenstva, keď sú splnené podmienky ustanovené článkoch 6 a 7;

2. žiadateľ:

je osoba, ktorá požaduje od colných orgánov záväznú tarifnú informáciu;

3. držiteľ:

je osoba, v mene ktorej je vydaná záväzná tarifná informácie.

KAPITOLA 2

Postup pre získanie záväznej tarifnej informácie – oznámenie informácií žiadateľom a ich zaslanie Komisii

Článok 6

1. Žiadosti o záväznú tarifnú informáciu sa predkladajú v písomnej forme príslušným colným orgánom v členskom štáte alebo členských štátoch, v ktorých sa má informácia použiť alebo príslušným colným orgánom v členskom štáte, v ktorom má žiadateľ sídlo.

2. Žiadosť o záväznú tarifnú informáciu sa vzťahuje len na jeden druh tovaru.

3. Žiadosti musia obsahovať nasledovné náležitosti:

a) meno a adresu držiteľa;

b) meno a adresu žiadateľa, ak nie je držiteľom;

c) colná nomenklatúra, do ktorej má byť tovar zaradený. Ak má žiadateľ v úmysle získať zaradenie tovaru do jednej z nomenklatúr uvedených v článku 20 (3) b) a (6) b) kódexu, v žiadosti o záväznú tarifnú informáciu musí byť výslovne uvedená príslušná nomenklatúra;

d) podrobný popis tovaru, ktorý umožní jeho identifikáciu a určenie jeho zaradenia v colnej nomenklatúre;

e) zloženie tovaru a akékoľvek metódy skúmania použité na jeho určenie, ak od toho závisí zaradenie;

f) akékoľvek vzorky, fotografie, plány, katalógy alebo iné dokumenty, ktoré sú k dispozícii, ktoré môžu pomôcť colným orgánom pri určení správneho zaradenia tovaru v colnej nomenklatúre, pričom tieto musia byť priložené vo forme dodatkov;

g) predpokladané zaradenie;

h) záväzok predložiť preklad akéhokoľvek sprievodného dokumentu do úradného jazyka (alebo jedného z úradných jazykov) príslušného členského štátu na žiadosť colných orgánov;

i) akékoľvek náležitosti, ktoré majú byť považované za dôverné;

j) uvedenie žiadateľa, či podľa jeho poznatkov už bola v spoločenstve podaná žiadosť o záväznú tarifnú informáciu o rovnakom alebo podobnom tovare alebo či bola táto informácia vydaná;

k) súhlas, že poskytnuté informácie môžu byť zaradené do databázy Komisie Európskych spoločenstiev; avšak ako výnimka z článku 15 kódexu sa uplatňujú ustanovenia o ochrane informácií platné v členských štátoch.

4. Ak podľa názoru colných orgánov žiadosť neobsahuje všetky náležitosti, ktoré požadujú na poskytnutie informovaného stanoviska, požiadajú žiadateľa o predloženie chýbajúcich informácií.

5. Zoznam colných orgánov, určených členskými štátmi na prijímanie žiadostí o záväznú tarifnú informáciu alebo vydávanie takýchto informácií, musí byť uverejnený v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

Článok 7

1. Záväzná tarifná informácia musí byť čo najskôr písomne oznámená žiadateľovi. Ak nie je možné oznámiť žiadateľovi záväznú tarifnú informáciu do troch mesiacov od prijatia žiadosti, colné orgány kontaktujú žiadateľa s cieľom vysvetliť dôvod zdržania a uvedú, kedy očakávajú, že budú môcť oznámiť informáciu.

2. Záväzná tarifná informácia musí byť oznámená v takej forme, ktorá je v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 1. V oznámení musí byť uvedené, ktoré náležitosti treba považovať za dôverné. Je potrebné upozorniť na možnosť odvolania uvedenú v článku 243 kódexu.

Článok 8

1. Colné orgány príslušného členského štátu bezodkladne zašlú Komisii kópiu oznámenej záväznej tarifnej informácie (kópia č. 2 prílohy 1) a fakty (kópia č. 4 tej istej prílohy). Takéto zaslanie sa musí uskutočniť v elektronickej forme čo najskôr.

2. Na žiadosť členského štátu Komisia bezodkladne zašle náležitosti, ktoré obsahuje kópia formuláru a iné relevantné informácie. Takéto zaslanie sa musí uskutočniť v elektronickej forme čo najskôr.

KAPITOLA 3

Ustanovenia uplatňované v prípade nezrovnalostí v záväznej tarifnej informácii

Článok 9

Ak Komisia zistí, že existujú rozdielne záväzné tarifné informácie o rovnakom tovare, v prípade potreby prijme opatrenie s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie colnej nomenklatúry.

KAPITOLA 4

Právny účinok záväznej tarifnej informácie

Článok 10

1. Bez dosahu na články 5 a 64 kódexu, záväznú tarifnú informáciu môže požadovať len držiteľ.

2. Colné orgány môžu požadovať, aby držiteľ pri vypĺňaní colných formalít informoval colné orgány, že vlastní záväznú tarifnú informáciu o tovare prechádzajúcom cez colnicu.

3. Držiteľ záväznej tarifnej informácie ju môže použiť pri určitom tovare len vtedy, ak sa colné orgány uistia, že príslušný tovar vo všetkých ohľadoch zodpovedá tovaru popísanému v predloženej informácii.

4. Colné orgány môžu požadovať, aby táto informácia bola preložená do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov príslušného členského štátu.

Článok 11

Záväzné tarifné informácie poskytnuté colnými orgánmi členského štátu od 1. januára 1991 sa stanú záväznými pre príslušné orgány všetkých členských štátov za rovnakých podmienok.

Článok 12

1. Pri prijatí jedného z aktov alebo opatrení uvedených v článku 12 (5) kódexu, colné orgány podniknú príslušné kroky s cieľom zabezpečiť, aby sa záväzné tarifné informácie od toho času vydávali len v súlade s týmto aktom alebo opatrením.

2. Na účely odseku 1, dátum, ktorý sa má brať do úvahy je nasledovný:

- pre predpisy ustanovené v článku 12 (5) a) kódexu, ktoré sa týkajú zmien colnej nomenklatúry, dátum ich účinnosti,

- pre predpisy ustanovené v bode a) rovnakého článku a odseku, ktoré ustanovujú alebo majú vplyv na zaradenie tovaru do colnej nomenklatúry, dátum ich uverejnenia v sérii L Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre opatrenia ustanovené v bode b) toho istého článku a odseku, ktoré sa týkajú zmien vysvetľujúcich poznámok ku kombinovanej nomenklatúre, dátum ich uverejnenia v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev,

- pre rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ustanovené v bode b) toho istého článku a odseku, dátum vydania rozsudku,

- pre opatrenia ustanovené v bode b) toho istého článku a odseku, ktoré sa týkajú prijatia stanoviska k zaradeniu alebo zmien vysvetľujúcich poznámok k harmonizovanému systému nomenklatúry Rady pre colnú spoluprácu, dátum oznámenia Komisie v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

3. Komisia čo najskôr oznámi dátumy prijatia opatrení a aktov uvedené v tomto článku colným orgánom.

KAPITOLA 5

Ustanovenia uplatňované v prípade skončenia platnosti záväznej tarifnej informácie

Článok 13

Ak podľa druhej vety článku 12 (4) a článku 12 (5) kódexu záväzná tarifná informácia stratí platnosť, colný orgán, ktorý ju poskytol, o tom čo najskôr informuje Komisiu.

Článok 14

1. Ak držiteľ záväznej tarifnej informácie, ktorej platnosť skončila z dôvodov uvedených v článku 12 (5) kódexu, zamýšľa využiť možnosť požiadať o takúto informáciu v stanovenej lehote podľa odseku 6 tohto článku, oznámi to colným orgánom, pričom predloží všetky potrebné podklady, aby umožnil kontrolu splnenia príslušných podmienok.

2. Vo výnimočných prípadoch, kedy Komisia v súlade s posledným pododsekom článku 12 (7) kódexu prijme opatrenie, ktoré sa odchyľuje od ustanovení odseku 6 tohto článku, alebo ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 o možnosti pokračovania žiadosti o záväznú tarifnú informáciu, colné orgány o tom písomne informujú držiteľa.

KAPITOLA 6

Prechodné ustanovenie

Článok 15

Záväzná tarifná informácia poskytnutá na národnej úrovni pred 1. januárom 1991 zostáva v platnosti.

Avšak záväzná tarifná informácia poskytnutá na národnej úrovni, ktorej platnosť presahuje 1. január 1997, je od tohto dátumu neplatná.

HLAVA III

ZVÝHODNENÉ SADZOBNÉ ZAOBCHÁDZANIE VYPLÁVAJÚCE Z CHARAKTERU TOVARU

KAPITOLA 1

Tovar, ktorý spĺňa podmienku denaturovania

Článok 16

Zaradenie do sadzobných podpoložiek uvedených v stĺpci 2 tabuľky je podmienené tým, že tovar uvedený v každej podpoložke v stĺpci 3 musí spĺňať podmienku denaturovania, aby nebol vhodný na ľudskú spotrebu, a to pomocou jedného z denaturačných prostriedkov uvedených v stĺpci 4 a použitého v množstvách uvedených v stĺpci 5.

Poradové číslo | číselný znak CN | Opis | Denaturačný prostriedok |

Názov | Maximálne množstvo v gramoch, ktoré sa použije na denaturáciu 100 kg výrobku |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

1 | 0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, tvarované, mrazené alebo inak konzervované, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá:— Vaječné žĺtky: | Terpentínový lieh | 500 |

Levanduľový výťažok | 100 |

Rozmarínový olej | 150 |

Brezový olej | 100 |

040811 | — — Sušené: | Múčka z rýb položky 23012000 kombinovanej nomenklatúry s charakteristickou vôňou a s obsahom sušiny presahujúcej: | |

62,5 % hmotnosti surového proteínu | |

6 % hmotnosti surových lipidov (mastných látok) | 5000 |

04081190 | — — — Ostatné | | |

040819 | — — Ostatné | | |

04081990 | — — — Ostatné | | |

040891 | — — Sušené: | | |

04089190 | — — — Ostatné | | |

040899 | — — Ostatné | | |

04089990 | — — — Ostatné | | |

2 | 1106 | Múka hladká a múka hrubá zo suchých strukovín položky 0713, zo sága alebo hľúz alebo z koreňov položky 0714; múka hladká, múka hrubá alebo prášok z produktov kapitoly 8 | Olej z rýb alebo rybacej pečene, filtrované, ale nedeorizované alebo nedekolorizované, bez pridania aditív | 1000 |

110620 | — Múka hladká a múka hrubá zo sága, hľúz alebo z koreňov položky 0714: | Múčka z rýb položky 23012000 kombinovanej nomenklatúry s charakteristickou vôňou a s obsahom sušiny presahujúcej: | |

11062010 | — — Denaturované | 62,5 % hmotnosti surového proteínu | |

6 % hmotnosti surových lipidov (mastných látok) | 5000 |

Chemický názov alebo opis | Bežný názov | Číslo farby |

Sodná soľ 4-ulfobenzén-azorezorcinolu alebo 2,4-dihydroxyazobenzén-4-sulfónovej kyseliny (farba: žltá) | Chryzoín S | 14270 |

Dvosodná soľ 1-(4-sulfo-1-fenylazo)-4-aminobenzén-5-sulfónovej kyseliny (farba: žltá) | Fast yellow AB | 13015 |

Štvorsodná soľ 1-(4-sulfo-1 naftylazo)-2-naftol-3,6,8-trisulfónovej kyseliny (farba: červená) | Ponceau 6R | 16380 |

Tetrabromofluorescén (farba: fluorescenčná žltá) | Eosín | 45380 |

Naftalén | Naftalén | — |

Práškové mydlo | Práškové mydlo | — |

Dvojchlórnan sodný alebo draselný | Dvojchlórnan sodný alebo draselný | — |

Oxid železa obsahujúci viac ako 50 % hmotnosti Fe203.Oxid železa je tmavočervenej až hnedej farby, vo forme jemného prášku , z ktorého aspoň 90 % prepadne sitom s otvormi veľkosti 0,10 mm | Oxid železa | — |

Chlórnan sodný | Chlórnan sodný | |

Názov |

| |

3 | 250100 | Soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo prostriedok na zabezpečenie tekutosti; morská voda | | 6 |

— Kuchynská soľ (vrátane stolovej soli a denaturovanej soli) a čistý chlorid sodný, tiež vo vodnom roztoku alebo obsahujúci pridaný prostriedok proti spekaniu alebo prostriedok na zabezpečenie tekutosti | | 6 |

— — Ostatné: | | |

25010051 | — — — Denaturovaná alebo na priemyselné využitie (vrátane rafinácie) iná ako na konzerváciu a na prípravu potravín na ľudskú alebo zvieraciu potravu | | 1 |

| 0,5 |

| 250 |

| 1000 |

| 30 |

| 250 |

| 3000 |

4 | 3502 | Albumíny, (včítane koncentrátov dvoch alebo viac srvátkových proteínov, obsahujúcich viac ako 80 % hmotnosti srvátkových proteínov, počítaných v sušine), albumináty a iné deriváty albumínu: | Rozmarínový olej (iba pre albumíny v tekutom stave) Surový gáfrový olej (pre albumíny v tekutom a tuhom stave) Biely gáfrový olej (pre albumíny v tekutom a tuhom stave) Azid sodný (pre albumíny v tekutom a tuhom stave) Dietanolamín (iba pre albumíny v tuhom stave) | 150200020001006000 |

350210 | — Vaječný albumín: | |

35021010 | — — Nevhodný alebo nespôsobilý na ľudskú konzumáciu | |

350290 | — Ostatný | |

— — Albumíny, iné ako vaječný albumín: | |

35029010 | — — — Nevhodný alebo nespôsobilý na ľudskú konzumáciu | |

Článok 17

Denaturácia sa vykoná takým spôsobom, aby výrobok, ktorý má byť denaturovaný a denaturačný prostriedok boli homogénne zmiešané a nemohli byť spätne oddelené ekonomicky realizovateľným spôsobom.

Článok 18

Ako výnimka z článku 16, ktorýkoľvek členský štát môže dočasne schváliť používanie denaturačného prostriedku neuvedeného v stĺpci 4 tabuľky uvedenej v tomto článku.

V takomto prípade musí byť Komisii zaslané oznámenie do 30 dní, v ktorom budú uvedené podrobné náležitosti takýchto denaturačných prostriedkov a použitých množstiev. Komisia o tom čo najskôr informuje ostatné členské štáty.

Otázka musí byť oznámená výboru.

Ak do 18 mesiacov odvtedy čo Komisia obdrží oznámenie výbor nevydá stanovisko v tom zmysle, že príslušný denaturačný prostriedok má byť zahrnutý do stĺpca 4 uvedenej tabuľky, použitie takéhoto denaturačného prostriedku sa okamžite zastavuje vo všetkých členských štátoch.

Článok 19

Táto kapitola sa uplatňuje bez dosahu na smernicu Rady 70/524/EHS2 [3].

KAPITOLA 2

Podmienky pre sadzobné zaradenie určitých druhov osív

Článok 20

Pre zaradenie tovaru, uvedeného v každej podpoložke v stĺpci 3, do sadzobných podpoložiek uvedených v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky platia podmienky uvedené v článkoch 21 až 24.

Poradové číslo | číselný znak CN | Opis |

1 | 0701 | Zemiaky, čerstvé alebo chladené |

07011000 | — Sadbové |

2 | 0712 | Sušené zemiaky, celé, rozrezané na plátky, drvené alebo v prášku, ale ďalej neupravené: |

071290 | — Ostatná zelenina; zeleninové zmesi: |

— — Sladká kukurica (Zea mays al. saccharata): |

— — — Hybridy na siatie |

3 | 1001 | Pšenica a súraž: |

100190 | — Ostatné |

10019010 | — — Špalda na siatie |

4 | 1005 | Kukurica |

100510 | — Na siatie: |

— — Hybridná: |

10051011 | — — — Dvojité hybridy a "top-cros" hybridy |

10051013 | — — — Trikrát krížené hybridy |

10051015 | — — — Jednoduché hybridy |

10051019 | — — — Ostatné |

5 | 1006 | Ryža |

100610 | — Ryža v plevách (paddy alebo surová) |

10061010 | — — Na siatie |

6 | 100700 | Zrná ciroku |

10070010 | — Hybridy na siatie |

7 | 120100 | Sójové bôby, tiež drvené |

12010010 | — Na siatie |

8 | 1202 | Arašidové oriešky, nepražené alebo inak tepelne neupravené, tiež lúpané alebo drvené: |

120210 | — Nelúpané |

12021010 | — — Na siatie |

9 | 120400 | Ľanové semená, tiež drvené |

12040010 | — Na siatie |

10 | 120500 | Semená repky, tiež drvené |

12050010 | — Na siatie |

11 | 1206 | Slnečnicové semená, tiež drvené |

12060010 | — Na siatie |

12 | 1207 | Ostatné olejnaté semená a olejnaté plody , tiež drvené: |

120710 | — Palmové orechy a jadrá: |

12071010 | — — Na siatie |

13 | 120720 | — Bavlníkové semená: |

12072010 | — — Na siatie |

14 | 120730 | — Ricínové semená: |

12073010 | — — Na siatie |

15 | 120740 | — Sezamové semená: |

12074010 | — — Na siatie |

16 | 120750 | — Horčičné semená: |

12075010 | — — Na siatie |

17 | 120760 | — Požltové semená: |

12076010 | — — Na siatie |

18 | 120791 | — — Makové semená: |

12079110 | — — — Na siatie |

19 | 120792 | — — Orechy karité: |

12079210 | — — — Na siatie |

20 | 120799 | — — Ostatné: |

12079910 | — — — Na siatie |

Článok 21

Osivá zemiakov musia spĺňať podmienky ustanovené na základe článku 15 smernice Rady 66/403/EHS [4].

Článok 22

Sladká kukurica, pšenica, hybridná kukurica, ryža a cirok určené na siatie musia spĺňať podmienky ustanovené na základe článku 16 smernice Rady 66/402/EHS [5].

Článok 23

Olejnaté semená a olejnaté plodiny určené na siatie musia spĺňať podmienky ustanovené na základe článku 15 smernice Rady 69/208/EHS [6].

Článok 24

Sladká kukurica, pšenica, hybridná kukurica, ryža, hybridný cirok, olejnaté semená a olejnaté plodiny, na ktoré sa nevzťahujú smernice Rady 66/402/EHS a 69/208/EHS, sa neuvádzajú v podpoložkách uvedených v článku 20, ak príslušná osoba neuistí príslušné orgány členských štátov o tom, že sú skutočne určené na siatie.

KAPITOLA 3

Podmienky pre sadzobné zaradenie sieťoviny ako kusového tovaru

Článok 25

Sadzobné zaradenie nevypracovanej sieťoviny, na ktorú sa vzťahuje číselný znak CN 59112000, musí spĺňať podmienku dolu uvedeného označenia.

Označenie pozostávajúce z obdĺžnika a jeho diagonál sa musí opakovať v pravidelných intervaloch pozdĺž oboch okrajov tkaniny bez toho, aby zasahovalo do okrajov, a to tak, že vzdialenosť medzi dvomi po sebe nasledujúcimi označeniami, meraná medzi priľahlými okrajmi obdĺžnikov, nie je viac ako jeden meter, pričom označenia na jednom okraji musia byť rozvrhnuté tak, aby sa nachádzali v polovici vzdialenosti medzi značkami na druhom okraji (stred každého označenia musí byť rovnomerne vzdialený od stredu dvoch najbližších označení na opačnom okraji). Každé označenie musí byť umiestnené tak, aby dlhé strany obdĺžnika boli paralelné s osnovou tkaniny (pozri náčrt).

+++++ TIFF +++++

Hrúbka riadkov, ktoré tvoria strany obdĺžnika, musí byť 5 mm a hrúbka diagonál 7 mm. Obdĺžnik z vonkajšej strany riadkov musí byť aspoň 8 cm dlhý a 5 cm široký.

Označenie musí byť vytlačené v jednej farbe, ktorá kontrastuje s farbou tkaniny, pričom musí byť nezmazateľné.

KAPITOLA 4

Tovar, pri ktorom musí byť predložené osvedčenie o pravosti alebo kvalite alebo iné osvedčenie

Článok 26

1. Zaradenie tovaru uvedeného v každej podpoložke v stĺpci 3, dovezeného z krajín uvedených v stĺpci 5, do sadzobných podpoložiek uvedených v stĺpci 2 nasledujúcej tabuľky musí spĺňať podmienku predloženia osvedčení, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v článkoch 27 až 34.

Osvedčenia sú uvedené v prílohách 2 až 8 tak, ako je uvedené v stĺpci 4 tabuľky.

Osvedčenia o pravosti sa uplatňujú pre hrozno, whisky, vodku a tabak, osvedčenia o pôvode pre víno a osvedčenia o kvalite pre dusičnan sodný.

2. Ako výnimka z ustanovení odseku 1 pri portskom víne, madeire, sherry a setubalskom muškátovom víne, ktorým patria číselné znaky CN 22042141, 22042151, 22042941 a 22042951, musí byť namiesto osvedčenia o pôvode predložený schválený obchodný dokument vypracovaný a overený v súlade s ustanoveniami článku 9 (2) nariadenia Komisie (EHS) č. 986/89 [7].

3. Tabak oslobodený od cla pri prepustení do voľného obehu na základe ustanovenia spoločenstva však musí byť zaradený do podpoložiek 24011010 až 24011049 a 24012010 až 24012049 bez predkladania osvedčenia pravosti. Takéto osvedčenie sa nevydáva ani neprijíma pri týchto druhoch tabaku, ak je predložený viac ako jeden druh v tom istom balení.

4. V súvislosti s tovarom uvedeným v príkaze č. 6 v nasledujúcej tabuľke na účely tohto článku:

a) tabak typu Virginia upravovaný dymom je tabak, ktorý bol upravený v umelých atmosférických podmienkach procesom regulácie tepla a ventilácie bez toho, aby dym a výpary prišli do kontaktu s tabakovými listami; farba upraveného tabaku je bežne citrónová až veľmi tmavo oranžová alebo červená. Ostatné farby a kombinácie farieb sú často výsledkom variácií zrelosti alebo pestovateľských a spracovateľských metód;

b) tabak typu Burley spracovaný ľahkým vzduchom (vrátane hybridov Burley) je tabak, ktorý bol spracovaný pri prirodzených atmosférických podmienkach a nemá pach dymu alebo výparov, ak bolo použité prídavné teplo alebo cirkulácia vzduchu; listy sú bežne svetlo žltohnedé až červenkasté. Ostatné farby a kombinácie farieb sú často výsledkom variácií zrelosti alebo pestovateľských a spracovateľských metód;

c) tabak typu Maryland spracovaný ľahkým vzduchom je tabak, ktorý bol spracovaný pri prirodzených atmosférických podmienkach a nemá pach dymu alebo výparov, ak bolo použité prídavné teplo alebo cirkulácia vzduchu; listy sú bežne svetlo žlté až višňovo tmavo červené. Ostatné farby a kombinácie farieb sú často výsledkom variácií zrelosti alebo pestovateľských a spracovateľských metód;

d) tabak spracovaný ohňom je tabak, ktorý bol spracovaný v umelých atmosférických podmienkach použitím otvoreného ohňa, z ktorého bol dym z dreva čiastočne absorbovaný tabakom. Listy tabaku upravovaného ohňom sú bežne hrubšie ako listy Burley tabaku upravovaného dymom alebo Maryland podľa zodpovedajúcej polohy stopky. Farby sú žltkasto hnedé až veľmi tmavo hnedé. Ostatné farby a kombinácie farieb sú často výsledkom variácií zrelosti alebo pestovateľských a spracovateľských metód.

Poradové číslo | Číselný znak CN/položka/ | Opis | Príloha č. | Vydávajúci orgán |

Krajina vývozu | Názov | Miesto založenia |

(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |

1 | 0806 | Hrozno, čerstvé alebo sušené: | 2 | Spojené štáty americké | Ministerstvo poľnohospodárstva Spojených štátov amerických (United states Department of Agriculture) alebo jeho oprávnené úrady | Washington DC |

080610 | — Čerstvé | | | | |

— — Stolové hrozno | | | | |

— — — Od 1. novembra do 14. júla | | | | |

8061011 | — — — — Hrozno druhu Emperor (vitis vinifera cv) od 1. decembra do 31. januára | | | | |

2 | 2106 | Potravinové prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté: | 3 | Švajčiarsko | Švajčiarsky zväz pre obchod so syrom SA ( Union suisse du commerce de fromage SA/ Schweizerische Käseunion AG/ Unione svizzera per il commercio del fromaggio SA) | Bern |

210690 | — Ostatné: | | |

21069010 | — — Syrové fondues | | Rakúsko | Österreichische Hartkäse Export GmbH | Innsbruck |

Názov vína | |

Tokaj (Aszu a Szamorodni) | Orszagos Borminosito Intezet Budapest II, Frenkel, Leo Utca I (Národný Inštitút na schvaľovanie vín) |

| |

| | — Ostatné vína, ktorých kvasenie bolo zastavené alebo mu bolo zabránené pridaním alkoholu: | | | | |

| 220421 | — — V nádobách s obsahom 2 l alebo menej | | | | |

| — — — Ostatné: | | | | |

| — — — — So skutočným objemovým alkohometrickým titrom presahujúcim 15 % vol, ale nepresahujúcim 18 % vol | | | | |

| 22042141 | — — — — — Tokaj (Aszu a Szamorodni) | 4 | Maďarsko | | Budapešť |

| — — — — — So skutočným objemovým alkohometrickým titrom presahujúcim 18 % vol, ale nepresahujúcim 22 % vol | | | |

| 22042151 | — — — — Tokaj (Aszu a Szamorodni) | | | |

| 220429 | — — Ostatné: | | | |

| — — — Ostatné: | | | |

| — — — — So skutočným objemovým alkohometrickým titrom presahujúcim 15 % vol, ale nepresahujúcim 18 % vol: | | | |

| 22042945 | — — — — — Tokaj (Aszu a Szamorodni) | | | |

| — — — So skutočným objemovým alkohometrickým titrom presahujúcim 18 % vol, ale nepresahujúcim 22 % vol: | | | |

| 22042955 | — — — — — Tokaj (Aszu a Szamorodni) | | | |

4 | 2208 | Etylalkohol nedenaturovaný so skutočným objemovým alkohometrickým titrom nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje; zmesi alkoholických prípravkov používaných na výrobu nápojov: | | Spojené štáty americké | Ministerstvo financií Spojených štátov amerických, úrad pre alkohol, tabak a zbrane Spojených štátov amerických alebo oprávnené úrady ministerstva (United States Department of the Treasury, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms) [8] | Washington DC |

220830 | — Whisky: | | | | |

— — Whisky Bourbon v nádobách s obsahom: | 5 | | | |

22083011 | — — — 2 litre alebo menším | | | | |

22083019 | — — — Väčším ako 2 litre | | | | |

5 | 220890 | — Ostatné: | | | | |

— — Vodka s objemovým alkohometrickým titrom 45,4 % vol alebo menším a slivovica, hruškovica alebo čerešňovica (okrem likérov) v nádobách s obsahom: | 6 | Fínsko | ALKO Fínsko | Salmisaarenranta, 700100 Helsinky 10 Fínsko |

— — — 2 litre alebo menším: | | | |

22089031 | — — — — Vodka | | | | |

— — Ostatné liehové nápoje v nádobách s obsahom: | | | | |

— — — 2 litre alebo menším: | | | | |

— — — —Destiláty (okrem likérov): | | | | |

22089035 | — — — — — Ostatné | | | | |

6 | 2401 | Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok: | 7 | Spojené štáty americké | Tabakové združenie Spojených štátov amerických a jeho oprávnené úrady [8] | Raleigh, Severná Karolína |

240110 | — Tabak, nezbavený listovej stopky: |

— — Tabak sušený teplým vzduchom typu Virginia (flue-cured)a tabak Burley sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air-cured) (vrátane hybridov Burley); tabak typu Maryland sušený prirodzenou cirkuláciou vzduchu (light air-cured) a tabak sušený otvoreným ohňom (fire-cured): | Kanada | Generálne riaditeľstvo potravinárskej výroby a inšpekcie, odbor poľnohospodárstva, Kanada a jeho oprávnené úrady [8] | Otava |

24011010 | — — — Tabak flue-cured typu Virginia | Direction générale de la production et de l'inspection, Section agriculture, Canada, alebo jeho oprávnené úrady. [8] |

24011020 | — — — Tabak light air-cured typu Burley (vrátane hybridov Burley) | |

Cámara del Tabaco del Salta

[8]

| Salta |

Cámara del Tabaco del Jujuy

[8]

| San Salvádor de Jujuy |

24011041 | — — — — Tabak typu Kentucky | |

Cámara de Comercio Exterior de Misiones

[8]

| Posadas |

240120 | — Tabak, čiastočne alebo úplne zbavený listovej stopky: | Bangladéš | Ministerstvo poľnohospodárstva, odbor rozširovania poľnohospodárstva, úsek trhová plodina a jeho oprávnené úrady [8] | Dacca |

— — Tabak flue-cured typu Virginia a tabak light air-cured typu Burley (vrátane hybridov Burley); tabak light air-cured typu Maryland a tabak fire-cured | Brazília | Carteira de Comercio Exterior do banco do Brasil alebo jeho oprávnené úrady [8] | Rio de Janeiro |

24012010 | — — — Tabak flue-cured typu Virginia | Čína | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Shanghai, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Shanghai |

24012020 | — — — Tabak light air-cured typu Burley (vrátane hybridov Burley) |

24012030 | — — — Tabak light air-cured typu Maryland | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Shandong, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Qingdao |

— — — Tabak fire-cured: |

24012041 | — — — — Tabak typu Kentucky | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Hubei Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Hankou |

24012049 | — — — — Ostatný |

| | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Guangdong, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Guangzhou |

| | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Liaoning, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Dalian |

| | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Yunnan, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Kunming |

| | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Shenzhan, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Shenzhan |

| | Úrad inšpekcie pre vývoz a dovoz, Hainan, Čínska ľudová republika a jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Hainan |

Superintendencia de Industria y Comercio — División de Control de Normas y Calidades

[8]

| Bogota |

Empresa Cubana del Tabaco "Cubatabaco"

[8]

| Havana |

Dirección de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía

[8]

| Guatemala City |

| | India | Tobacco Board alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Guntur |

| | Indonézia | Lembaga Tembakou alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | |

- Lembaga Tembakou

Sumatra Utara

| Medan |

- Lembaga Tembakou

Jáva Tengah

| Sala |

- Lembaga Tembakou

Jáva Timur I

| Surabaya |

- Lembaga Tembakou

Jáva Timur II

| Jembery |

Secretaria de Comercio

[8]

| Mexico City |

| | Filipíny | Philipine Virginia Tobacco Administration alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Quenzon City |

| | Južná Kórea | Office of Korean Monopoly Corporation alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Sintanjin |

| | Srí Lanka | Department of Commerce (Ministerstvo obchodu) alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Colombo |

Administration fédérale des Douanes, Section de l'imposition du tabac

[8]

| Bern |

| | Thajsko | Department of Foreign Trade (Ministerstvo zahraničného obchodu) alebo jeho príslušné oprávnené úrady [8] | Bangkok |

7 | 3102 | Minerálne alebo chemické dusíkaté hnojivá: | 8 | Čile | Servicio Nacional de Geologia y Mineria | Santiago |

310250 | — Dusičnan sodný. | | | | |

31025010 | — — Prírodný dusičnan sodný | | | | |

3105 | Minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva alebo tri z hnojivých prvkov dusík, fosfor alebo draslík; ostatné hnojivá; výrobky tejto kapitoly v tabletách alebo podobných formách alebo v balení s hrubou hmotnosťou nepresahujúcou 10 kg: | | | | |

310590 | — Ostatné: | | | | |

31059010 | — — Prírodný dusičnan sodno-draselný pozostávajúci z prírodnej zmesi dusičnanu sodného a dusičnanu draselného (podiel dusičnanu draselného môže byť až 44 %) s celkovým obsahom dusíka nepresahujúcim 16,3 % hmotnosti suchého bezvodého výrobku | | | | |

Článok 27

1. Osvedčenia musia zodpovedať vzorom uvedeným v príslušných prílohách v stĺpci 4 tabuľky uvedenej v článku 26. Musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov Európskeho hospodárskeho spoločenstva a tam, kde je to primerané, v úradnom jazyku krajiny vývozu.

2. Osvedčenia musia mať rozmery približne 210 x 297 milimetrov.

Použitý papier:

- v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 3 v tabuľke uvedenej v článku 26, biely papier bez drevoviny upravený na účely písania s hmotnosťou aspoň 55 g/m2 a najviac 65 g/m2.

Predná strana osvedčenia musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí ružovej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami,

- v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 4 a 5 v tabuľke uvedenej v článku 26, biely papier so žltým okrajom s hmotnosťou aspoň 40 g/m2,

- v prípade ostatného tovaru v tabuľke biely papier s hmotnosťou aspoň 40 g/m2.

3. V prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 3 v tabuľke uvedenej v článku 26, okraje osvedčenia musia byť dekoratívne upravené na vonkajšom okraji vo forme pásu, ktorého hrúbka nie je väčšia ako 13 milimetrov.

4. V prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 2 v tabuľke uvedenej v článku 26, osvedčenie musí byť vyhotovené v jednom origináli a dvoch kópiách. Originál musí byť biely, prvá kópia ružová a druhá kópia žltá.

5. V prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 2 v tabuľke uvedenej v článku 26, každé osvedčenie musí mať osobitné poradové číslo pridelené vydávajúcim orgánom, za ktorým nasleduje symbol národnosti príslušný pre tento orgán.

Kópie musia mať to isté poradové číslo a symbol národnosti ako originál.

6. Colné orgány členského štátu, v ktorom je tovar prihlásený k prepusteniu do voľného obehu, môžu požadovať preklad osvedčenia.

Článok 28

Osvedčenie musí byť vyplnené strojom alebo ručne. Pri ručnom vypĺňaní musí byť vyplnené atramentom veľkými písmenami.

Článok 29

1. Osvedčenie, alebo v prípade rozdelených zásielok tovaru uvedeného v príkaze č. 1, 6 a 7 v tabuľke uvedenej v článku 26 fotokópia osvedčenia ustanovená v článku 34, musí byť predložené colným orgánom členského štátu dovozu spolu s tovarom, na ktorý sa vzťahuje, a to v nasledovných lehotách, ktoré začínajú od dátumu vydania osvedčenia:

- dva mesiace v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 2 v tabuľke,

- tri mesiace v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 1, 3 a 4 v tabuľke,

- šesť mesiacov v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 5 a 7 v tabuľke,

- 24 mesiacov v prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 6 v tabuľke.

2. V prípade tovaru uvedeného v príkaze č. 2 v tabuľke uvedenej v článku 26:

- originál a prvá kópia osvedčenia musia byť predložené príslušným orgánom,

- druhú kópiu osvedčenia musí vydávajúci orgán zaslať priamo colným orgánom členského štátu dovozu.

Článok 30

1. Osvedčenie platí len vtedy, ak je riadne schválené vydávajúcim orgánom uvedeným v stĺpci 6 v tabuľke uvedenej v článku 26.

2. Riadne schválené osvedčenie je osvedčenie, v ktorom je uvedené miesto a dátum jeho vydania a má pečiatku vydávajúceho orgánu a podpis osoby alebo osôb oprávnených na jeho podpísanie.

Článok 31

1. Vydávajúci orgán môže byť uvedený v tabuľke uvedenej v článku 26 len vtedy, ak:

a) ho krajina vývozu uzná ako vydávajúci orgán;

b) sa zaviaže overiť náležitosti uvedené v osvedčeniach;

c) sa zaviaže poskytnúť Komisii a členským štátom na ich žiadosť všetky príslušné informácie na umožnenie hodnotenia náležitostí uvedených v osvedčeniach.

2. Tabuľka uvedená v článku 26 musí byť prepracovaná, ak podmienka uvedená v odseku 1 a) nie je splnená alebo ak vydávajúci orgán nesplní jednu alebo viaceré svoje povinnosti.

Článok 32

Faktúry predložené s vyhláseniami na voľný obeh musia mať poradové číslo alebo čísla zodpovedajúceho osvedčenia (osvedčení).

Článok 33

Krajiny, uvedené v stĺpci 5 v tabuľke uvedenej v článku 26, zašlú Komisii vzory pečiatok, ktoré použil ich vydávajúci orgán alebo orgány alebo oprávnené úrady. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov.

Článok 34

V prípade tovaru, uvedeného v príkaze č. 1, 6 a 7 v tabuľke uvedenej v článku 26, ak je zásielka rozdelená, musí byť vyhotovená kópia originálu osvedčenia pre každú časť zásielky. Fotokópie a originál osvedčenia musia byť predložené colnému úradu v mieste, kde sa tovar nachádza.

V každej fotokópii musí byť uvedený názov a adresa prijímateľa a musí mať červené označenie "Výpis platný pre … kg" (číslom a slovom) spolu s miestom a dátumom rozdelenia. Tieto prehlásenia musia byť opatrené pečiatkou colného úradu a podpisom zodpovedného colného úradníka. Náležitosti týkajúce sa rozdelenia zásielky musia byť uvedené v origináli osvedčenia, ktorý si ponechá príslušný colný úrad.

HLAVA IV

PÔVOD TOVARU

KAPITOLA 1

Nepreferenčný pôvod tovaru

Oddiel 1

Spracovanie alebo prepracovanie, podľa ktorého sa určuje pôvod

Článok 35

Táto kapitola ustanovuje pre textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a pre určité výrobky iné ako textil a textilné výrobky, spracovanie alebo prepracovanie, pri ktorom sa má za to, že spĺňa kritériá ustanovené v článku 25 kódexu a podľa ktorého sa určí pôvod výrobkov podľa krajiny, v ktorej boli tieto činnosti vykonané.

"Krajina" je buď tretia krajina alebo spoločenstvo.

Pododdiel 1

Textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry

Článok 36

Pre textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry sa úplný proces, určený v článku 37, považuje za spracovanie alebo prepracovanie, podľa ktorého sa určuje pôvod v súlade s článkom 24 kódexu.

Článok 37

Spracovanie alebo prepracovanie, v dôsledku ktorého sú získané výrobky zaradené do podpoložky kombinovanej nomenklatúry, ktorá je iná ako podpoložky pre rôzne používané materiály bez pôvodu, sa považujú za úplné procesy.

Pre výrobky uvedené v prílohe 10 sa však za úplný považuje len špecifický proces uvedený v stĺpci 3 tejto prílohy v súvislosti s každým získaným výrobkom, a to bez ohľadu na to, či dochádza k zmene položky.

Metóda uplatňovania pravidiel uvedených v prílohe 10 je popísaná v úvodných poznámkach v prílohe 9.

Článok 38

Na účely predchádzajúceho článku nasledujúce operácie sa v každom prípade považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu na to, či dochádza k zmene položky:

a) operácie na zabezpečenie uchovania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, rezania;

c) i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie vo vreciach, debnách, krabiciach, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď. alebo všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenie;

e) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie úplného výrobku;

f) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bode a) až e).

Pododdiel 2

Výrobky iné ako textil a textilné výrobky patriace do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry

Článok 39

V prípade získaných výrobkov, ktoré sú uvedené v prílohe 11, spracovanie alebo prepracovanie uvedené v stĺpci 3 prílohy sa považuje za proces alebo operáciu, na základe ktorej sa určuje pôvod podľa článku 24 kódexu.

Spôsob uplatňovania pravidiel uvedených v prílohe 11 je popísaný v úvodných poznámkach v prílohe 9.

Pododdiel 3

Spoločné ustanovenia pre všetky výrobky

Článok 40

Ak je v zoznamoch v prílohách 10 a 11 uvedené, že pôvod sa určí vtedy, ak hodnota použitých materiálov bez pôvodu neprevyšuje stanovené percento ceny ex-works (zo závodu) získaných výrobkov, takéto percento sa vypočíta nasledovne:

- "hodnota" je colná hodnota v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za takéto materiály v krajine spracovania,

- cena "ex-works" je cena ex-works (zo závodu) získaného výrobku znížená o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri vývoze takéhoto výrobku,

- "hodnota získaná v dôsledku montážnych operácií" znamená zvýšenie hodnoty získanej zo samotnej montáže, spolu s akýmikoľvek konečnými úpravami alebo kontrolnými operáciami a vložením akýchkoľvek súčiastok, pochádzajúcich z krajiny, v ktorej boli príslušné operácie vykonané, vrátane zisku a všeobecných nákladov, vzniknutých v tejto krajine v dôsledku týchto operácií.

Oddiel 2

Vykonávacie ustanovenia pre náhradné diely

Článok 41

Pri podstatných náhradných dieloch určených na použitie v akomkoľvek zariadení, stroji, prístroji alebo vozidle prepustenom do voľného obehu alebo predtým vyvezenom sa má za to, že majú ten istý pôvod ako toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto oddiele.

Článok 42

Predpoklad pôvodu uvedeného v predchádzajúcom článku bude prijatý len vtedy, ak:

- je to potrebné pre dovoz do krajiny určenia,

- vloženie uvedených podstatných náhradných dielov do príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla v etape výroby nezabránilo tomu, aby toto zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo malo pôvod v spoločenstve alebo v krajine výroby.

Článok 43

Na účely článku 41:

a) "zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo" je tovar vedený v oddieloch XVI, XVII a XVIII kombinovanej nomenklatúry;

b) "podstatné náhradné diely" sú diely, ktoré:

- predstavujú komponenty, bez ktorých nie je možné zabezpečiť riadne fungovanie tovaru, uvedeného v bode a), a ktoré boli prepustené do voľného obehu alebo predtým vyvezené,

- sú charakteristické pre tento tovar,

- sú určené na bežnú údržbu a na výmenu súčiastok rovnakého druhu, ktoré sú poškodené alebo sa nedajú používať.

Článok 44

Ak je príslušným orgánom alebo povereným organizáciám členských štátov predložená žiadosť o osvedčení o pôvode podstatných náhradných dielov v zmysle článku 41, bod 6 (číslo položky, označenia, počty, počet a druh balení, popis tovaru) tohto osvedčenia a žiadosť, ktorá s ním súvisí, musia obsahovať vyhlásenie príslušnej osoby, že tovar uvedený v tomto bode je určený na bežnú údržbu, zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla, ktoré bolo predtým vyvezené, spolu s presnými náležitosťami uvedeného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Ak je to možné, príslušná osoba taktiež uvedie náležitosti osvedčenia o pôvode (vydávajúci orgán, číslo a dátum osvedčenia), na základe ktorého bolo vyvezené zariadenie, stroj, prístroj alebo vozidlo, na údržbu ktorého sú tieto diely určené.

Článok 45

Ak pôvod podstatných náhradných dielov v zmysle článku 41 musí byť s cieľom ich prepustenia do voľného obehu v spoločenstve preukázaný predložením osvedčenia o pôvode, toto osvedčenie musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 44.

Článok 46

Pre zabezpečenie uplatňovania pravidiel ustanovených v tomto oddiele, príslušné orgány členských štátov môžu požadovať dodatočný dôkaz, a to predovšetkým:

- predloženie faktúry alebo kópie faktúry týkajúcej sa zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla prepusteného do voľného obehu alebo predtým vyvezeného,

- zmluvu alebo kópiu zmluvy alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý preukazuje, že dodávka je súčasťou bežnej údržby.

Oddiel 3

Vykonávacie ustanovenia pre osvedčenia o pôvode

Pododdiel 1

Ustanovenia pre univerzálne osvedčenia o pôvode

Článok 47

Ak je pôvod výrobku preukázaný alebo musí byť preukázaný pri dovoze predložením osvedčenia o pôvode, toto osvedčenie musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) musí ho vyhotoviť zodpovedný orgán alebo organizácia, riadne poverená na tento účel vydávajúcou krajinou;

b) musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na identifikáciu výrobku, ktorého sa týka, predovšetkým:

- počet balení, ich charakter, označenia a čísla, ktoré sú na nich uvedené,

- druh výrobku,

- hrubú a čistú hmotnosť výrobku; tieto náležitosti však môžu byť nahradené inými náležitosťami ako je počet alebo objem, ak výrobok podlieha značným zmenám hmotnosti počas prepravy alebo ak jeho hmotnosť nemožno zistiť alebo ak je bežne identifikovaný na základe iných takýchto náležitostí,

- názov odosielateľa;

c) musí jednoznačne preukázať, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje, má pôvod v špecifickej krajine.

Článok 48

1. Osvedčenie o pôvode vydané príslušnými orgánmi alebo oprávnenými organizáciami členských štátov musí spĺňať podmienky uvedené v článku 47 a) a b).

2. Osvedčenia a žiadosti s nimi súvisiace musia byť vyhotovené na formulároch, zodpovedajúcich vzorom uvedeným v prílohe 12.

3. Takéto osvedčenia o pôvode musia osvedčovať, že tovar pochádza zo spoločenstva.

Ak to však vyžadujú potreby vývozného obchodu, môžu osvedčovať, že tovar má pôvod v určitom členskom štáte.

Ak sú podmienky článku 24 kódexu splnené len v dôsledku série operácií alebo procesov vykonaných v rôznych členských štátoch, tovar môže byť osvedčený len ako tovar, ktorý má pôvod v spoločenstve.

Článok 49

Osvedčenia o pôvode sa vydávajú na písomnú žiadosť príslušnej osoby.

Ak to okolnosti umožňujú, predovšetkým ak žiadateľ zabezpečuje pravidelné vývozné toky, členské štáty môžu rozhodnúť, že nebudú požadovať žiadosť pre každú vývoznú operáciu za podmienky, že sú splnené ustanovenia týkajúce sa pôvodu.

Ak to vyžadujú potreby obchodu, je možné vydať jednu alebo viaceré osobitné kópie osvedčenia o pôvode.

Takéto kópie musia byť vyhotovené na formulároch zodpovedajúcich vzorom uvedeným v prílohe 12.

Článok 50

1. Osvedčenie musí mať rozmery 210 x 297 mm. Je povolená tolerancia do mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky. Použitý papier musí byť biely bez drevoviny, upravený na písanie s hmotnosťou aspoň 64 g/m2 alebo od 25 do 30 g/m2, ak sa použije papier pre leteckú poštu. Musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí sépiovej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

2. Formulár žiadosti musí byť vytlačený v úradnom jazyku alebo v jednom alebo viacerých úradných jazykoch členského štátu vývozu. Formulár osvedčenia o pôvode musí byť vytlačený v jednom alebo viacerých jazykoch spoločenstva alebo v akomkoľvek inom jazyku, v závislosti od praxe a požiadaviek obchodu.

3. Členské štáty si môžu vyhradiť právo vytlačiť formuláre osvedčenia o pôvode alebo ich môžu dať vytlačiť schválenej tlačiarni. V druhom prípade musí byť v každom osvedčení uvedený odkaz na takéto schválenie. Každý formulár osvedčenia o pôvode musí obsahovať meno a adresu tlačiarne alebo označenie, pomocou ktorého možno tlačiareň identifikovať. Musí taktiež obsahovať poradové číslo vo forme odtlačku pečiatky, pomocou ktorého ho možno identifikovať.

Článok 51

Formulár žiadosti a osvedčenie o pôvode musí byť vyplnené strojom alebo ručne veľkými písmenami rovnakým spôsobom v jednom z úradných jazykov spoločenstva alebo v akomkoľvek inom jazyku, v závislosti od praxe a požiadaviek obchodu.

Článok 52

Každé osvedčenie o pôvode, uvedené v článku 48, musí mať poradové číslo, podľa ktorého ho je možné identifikovať. Žiadosť o osvedčenie a všetky kópie samotného osvedčenia musia mať to isté číslo.

Okrem toho príslušné orgány alebo oprávnené organizácie členských štátov môžu očíslovať takéto dokumenty podľa poradia ich vydania.

Článok 53

Príslušné orgány členských štátov určia, ktoré prípadné ďalšie náležitosti musia byť uvedené v žiadosti. Takéto ďalšie náležitosti musia byť prísne minimalizované.

Každý členský štát informuje Komisiu o ustanoveniach, ktoré prijme pri vykonávaní predchádzajúceho odseku. Komisia okamžite zašle túto informáciu ostatným členským štátom.

Článok 54

Príslušné orgány alebo poverené organizácie členských štátov, ktoré vydali osvedčenia o pôvode, si ponechávajú žiadosti minimálne dva roky.

Žiadosti však možno uchovať aj vo forme ich kópií za predpokladu, že tieto kópie majú rovnakú dôkaznú hodnotu podľa právnych predpisov príslušného členského štátu.

Pododdiel 2

Osobitné ustanovenia pre osvedčenia o pôvode pre určité poľnohospodárske výrobky, ktoré podliehajú osobitným dovozným opatreniam

Článok 55

Články 56 až 65 ustanovujú podmienky pre používanie osvedčení o pôvode, týkajúcich sa poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách, pre ktoré boli stanovené špeciálne nepreferenčné dovozné opatrenia, pokiaľ tieto opatrenia súvisia s nasledovnými ustanoveniami.

a) Osvedčenie o pôvode

Článok 56

1. Osvedčenia o pôvode týkajúce sa poľnohospodárskych výrobkov, ktoré majú pôvod v tretích krajinách, pre ktoré boli stanovené špeciálne nepreferenčné dovozné opatrenia, musia byť vyhotovené na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 13.

2. Takéto osvedčenia musia vydať príslušné vládne orgány príslušných tretích krajín, ktoré sa ďalej nazývajú vydávajúce orgány, ak výrobky, ktorých sa osvedčenia týkajú, možno považovať za výrobky, ktoré majú pôvod v týchto krajinách v zmysle platných predpisov spoločenstva.

3. Takéto osvedčenia musia tiež osvedčovať všetky potrebné informácie ustanovené v právnych predpisoch spoločenstva, ktorými sa riadia špeciálne dovozné opatrenia uvedené v článku 55.

4. Bez dosahu na osobitné ustanovenia podľa špeciálnych dovozných opatrení uvedených v článku 55, doba platnosti osvedčení o pôvode je desať mesiacov od dátumu vydania vydávajúcimi orgánmi.

Článok 57

1. Osvedčenia o pôvode vyhotovené v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu musia pozostávať z jedného listu označeného slovom "originál" vedľa názvu dokumentu.

Ak sú potrebné ďalšie kópie, musia mať označenie "kópia" vedľa názvu dokumentu.

2. Príslušné orgány spoločenstva prijmú ako platný len originál osvedčenia o pôvode.

Článok 58

1. Osvedčenie o pôvode musí mať rozmery 210 x 297 mm; je povolená tolerancia do plus 8 mm alebo mínus 5 mm dĺžky. Použitý papier musí byť biely bez drevoviny, s hmotnosťou aspoň 40 g/m2. Na prednej strane musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí žltej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

2. Osvedčenia musia byť vytlačené a vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva.

Článok 59

1. Osvedčenie musí byť vyplnené strojom alebo prostriedkami systému mechanického spracovania dát alebo podobným postupom.

2. Zápisy sa nesmú zmazávať ani prepisovať. Akékoľvek zmeny sa robia preškrtnutím nesprávneho zápisu a v prípade potreby pripísaním správnych náležitostí. Takéto zmeny musí parafovať osoba, ktorá ich urobí a musia ich potvrdiť vydávajúce orgány.

Článok 60

1. Rubrika 5 osvedčení o pôvode, vydaných v súlade s článkami 56 až 59, musí obsahovať všetky ďalšie náležitosti, ktoré môžu byť požadované pre vykonávanie špeciálnych dovozných opatrení, s ktorými súvisia podľa článku 56 (3).

2. Nepoužité priestory v rubrikách 5, 6 a 7 musia byť preškrtnuté tak, aby do nich neskôr nemohlo byť nič dopísané.

Článok 61

Každé osvedčenie o pôvode musí mať poradové číslo, bez ohľadu na to, či je vytlačené alebo nie, pomocou ktorého ho je možné identifikovať a musí ho opečiatkovať vydávajúci orgán a podpísať osoba alebo osoby, ktoré na to majú oprávnenie.

Osvedčenie musí byť vydané vtedy, keď sú vyvážané výrobky, ku ktorým sa vzťahuje, pričom vydávajúci orgán si ponechá kópiu každého vydaného osvedčenia.

Článok 62

Vo výnimočných prípadoch môžu byť horeuvedené osvedčenia o pôvode vydané po vývoze výrobkov, ktorých sa týkajú, ak ich nevydanie v čase takéhoto vývozu bolo dôsledkom neúmyselnej chyby alebo opomenutia alebo osobitných okolností.

Vydávajúce orgány nesmú spätne vydať osvedčenie o pôvode ustanovené v článkoch 56 až 61 dovtedy, kým si overia, že náležitosti žiadosti vývozcu zodpovedajú náležitostiam v príslušnom vývoznom spise.

Spätne vydávané osvedčenia musia mať jedno z nasledovných označení:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

v rubrike "Poznámky".

b) Administratívna spolupráca

Článok 63

1. Ak špeciálne dovozné opatrenia pre určité poľnohospodárske výrobky ustanovujú použitie osvedčenia o pôvode ustanoveného v článkoch 56 až 62, oprávnenie používať takéto opatrenia je podmienené stanovením postupu administratívnej spolupráce, ak v príslušných opatreniach nie je určené inak.

V tejto súvislosti príslušné tretie krajiny zašlú Komisii Európskych spoločenstiev:

- názvy a adresy orgánov vydávajúcich osvedčenia o pôvode, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú uvedené orgány,

- názvy a adresy vládnych organizácií, ktorým majú byť zasielané žiadosti o následné overenie osvedčení o pôvode, ustanovených v článku 64.

Komisia zašle všetky horeuvedené informácie príslušným orgánom členských štátov.

2. Ak príslušné tretie krajiny nezašlú Komisii informácie uvedené v odseku 1, príslušné orgány v spoločenstve zamietnu oprávnenie na prístup ku špeciálnym dovozným opatreniam.

Článok 64

1. Následné overenie osvedčení o pôvode uvedených v článkoch 56 až 62 sa vykonáva náhodným výberom a vtedy, keď vznikne dôvodná pochybnosť o pravosti osvedčení alebo správnosti informácií, ktoré obsahujú.

Pre záležitosti pôvodu sa overovanie vykonáva na podnet colných orgánov.

Na účely poľnohospodárskych predpisov môžu tam, kde je to primerané, overenie vykonať iné príslušné orgány.

2. Na účely odseku 1 príslušné orgány v spoločenstve vrátia osvedčenie o pôvode alebo jeho kópiu vládnej organizácii, určenej krajinou vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody vyšetrovania. Ak bola predložená faktúra, jej originál alebo kópia musia byť priložené k vrátenému osvedčeniu. Orgány taktiež poskytnú všetky získané informácie, z ktorých je zrejmé, že náležitosti uvedené v osvedčeniach sú nesprávne, alebo že osvedčenie nie je pravé.

Ak colné orgány v spoločenstve rozhodnú o pozastavení uplatňovania príslušných špeciálnych dovozných opatrení, pretože čakajú na výsledky overovania, povolia prepustenie výrobkov podliehajúcich takýmto opatreniam podľa svojho uváženia.

Článok 65

1. Výsledky následných overovaní musia byť čo najskôr oznámené príslušným orgánom v spoločenstve.

Uvedené výsledky musia umožňovať určenie, či osvedčenia o pôvode, zaslané za podmienok uvedených v článku 64, platia pre tovar skutočne vyvážaný, alebo či tento tovar skutočne môže zakladať dôvod na uplatňovanie príslušných špeciálnych dovozných opatrení.

2. V prípade neobdržania odpovede na žiadosti o následné overovanie v maximálnej lehote 6 mesiacov, príslušné orgány v spoločenstve definitívne zamietnu udelenie oprávnenia na špeciálne dovozné opatrenia.

KAPITOLA 2

Preferenčný pôvod tovaru

Oddiel 1

Zovšeobecnený systém preferencií

Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobkov s pôvodom

Článok 66

Na účely ustanovení o zovšeobecnených sadzobných preferenciách, ktoré poskytuje spoločenstvo určitým výrobkom pochádzajúcim z rozvojových krajín, nasledujúce výrobky sa považujú za výrobky pochádzajúce z krajiny oprávnenej na takéto preferencie (ďalej len "oprávnená krajina") za predpokladu, že tieto výrobky boli dopravené priamo do spoločenstva v zmysle článku 75:

a) výrobky úplne získané v tejto krajine;

b) výrobky získané v tejto krajine, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako výrobky uvedené v bode a) za predpokladu, že uvedené výrobky boli dostatočne spracované alebo prepracované v zmysle článku 68 (1).

Článok 67

1. Nasledujúce produkty sa považujú za výrobky úplne získané v oprávnenej krajine v zmysle článku 66 a):

a) nerastné produkty vyťažené z jej pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné produkty vypestované v tejto krajine;

c) živé zvieratá narodené a chované v tejto krajine;

d) produkty získané zo živých zvierat v tejto krajine;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom uskutočneným v tejto krajine;

f) produkty morského rybolovu a ostatné produkty získané z mora pomocou jej lodí;

g) výrobky vytvorené na palube lode, na ktorej sa spracovávajú ryby výlučne z produktov uvedených v bode f);

h) použité predmety pochádzajúce z tejto krajiny, vhodné len na získanie surovín;

i) odpad a zvyšky, ktoré vzniknú v dôsledku výrobných operácií vykonávaných v tejto krajine;

j) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo spodnej pôdy mimo jej teritoriálnych vôd, ak má výlučné práva na prácu na tejto pôde alebo spodnej pôde;

k) výrobky vyrobené v tejto krajine výlučne z produktov uvedených v bode a) až j).

2. Pojem "jej lode" v odseku 1 f) sa uplatňuje len pre plavidlá:

- ktoré sú registrované alebo evidované v oprávnenej krajine,

- ktoré plávajú pod vlajkou oprávnenej krajiny,

- ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov oprávnenej krajiny alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v tejto krajine, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady alebo väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci tejto krajiny, a okrem toho, v prípade verejných obchodných spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí tejto krajine alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom tejto krajiny,

- ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi oprávnenej krajiny,

- v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci oprávnenej krajiny.

3. Pojem "v oprávnenej krajine" sa vzťahuje aj na teritoriálne vody tejto krajiny.

4. Lode plávajúce po mori za hranicami teritoriálnych vôd vrátane lodí, na ktorých sa spracovávajú alebo prepracovávajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia oprávnenej krajiny, do ktorej patria, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 68

1. Na účely článku 66 b), pri materiáloch bez pôvodu sa má zato, že boli dostatočne spracované alebo prepracované, ak je získaný výrobok zaradený do inej podpoložky ako sú podpoložky, v ktorých sú zaradené všetky materiály bez pôvodu použité pri jeho výrobe, pričom musia byť splnené podmienky odsekov 2 a 3.

Príloha 14 obsahuje poznámky týkajúce sa výrobkov z materiálov bez pôvodu.

Výrazy "kapitoly" a "položky" použité v týchto ustanoveniach znamenajú kapitoly a položky (štvormiestne kódy) použité v nomenklatúre, ktorá predstavuje Harmonizovaný systém.

Výraz "zaradené" znamená zaradenie výrobku alebo materiálu do príslušnej podpoložky.

2. Pre výrobok uvedený v stĺpcoch 1 a 2 prílohy 15 musia byť splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 pre príslušný výrobok, namiesto pravidla uvedeného v odseku 1.

a) Pojem "hodnota" v zozname uvedenom v prílohe 15 znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto nie je známa alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v príslušnej krajine. Ak je potrebné zistiť hodnotu použitých materiálov bez pôvodu, tento pododsek sa uplatňuje primerane.

b) Pojem "cena ex-works" v zozname uvedenom v prílohe 15 znamená cenu zaplatenú za získaný výrobok výrobcovi, v podniku ktorého sa vykoná posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, keď sa získaný výrobok vyvezie.

3. Na účely článku 66 b) sa nasledujúce operácie v každom prípade považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu nato, či dôjde k zmene položky:

a) operácie na zabezpečenie uchovávania výrobkov v dobrom stave počas prepravy a uskladnenia (vetranie, rozmiestnenie, sušenie, chladenie, umiestnenie do soli, oxidu síričitého alebo iných vodných roztokov, odstránenie poškodených častí a podobné operácie);

b) jednoduché operácie pozostávajúce z odstraňovania prachu, osievania alebo preosievania, triedenia, klasifikácie, párovania (vrátane vytvárania sád výrobkov), preplachovania, rezania;

c) i) zmeny balenia a rozdeľovanie a spájanie zásielok;

ii) jednoduché uloženie do fliaš, fľaštičiek, vriec, krabíc, upevňovanie na kartičkách alebo doskách atď, alebo všetky ostatné jednoduché baliace operácie;

d) pripevňovanie označení, nálepiek alebo iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich balenie;

e) jednoduché zmiešanie výrobkov bez ohľadu na to, či sú rovnakého alebo rôzneho druhu, kde jeden alebo viaceré komponenty zmesi nespĺňajú podmienky ustanovené v tejto hlave,aby mohli byť považované za výrobky s pôvodom;

f) jednoduchá montáž častí výrobkov na vytvorenie kompletného výrobku;

g) kombinácia dvoch alebo viacerých operácií uvedených v bodoch a) až f);

h) porážanie zvierat.

Článok 69

Pre určenie, či má výrobok pôvod v oprávnenej krajine, nie je potrebné zisťovať, či energia a palivo, závod a zariadenia, stroje a nástroje, použité na získanie takýchto výrobkov, majú pôvod v tretích krajinách alebo nie.

Článok 70

1. Ako výnimka z článku 66, na účely určenia, či výrobok vyrobený v oprávnenej krajine, ktorá je členom regionálnej skupiny, má pôvod v tejto krajine v zmysle tohto článku, výrobky pochádzajúce z ktorejkoľvek krajiny tejto regionálnej skupiny a používané pri ďalšej výrobe v inej krajine tejto skupiny, sa považujú za výrobky, ktoré majú pôvod v krajine, kde sa uskutočňuje ďalšia výroba.

2. Krajina pôvodu konečného výrobku sa určí v súlade s článkom 71.

3. Regionálna kumulácia sa vzťahuje na tri osobitné regionálne skupiny oprávnených krajín GSP:

a) Združenie národov juhovýchodnej Ázie (Asean);

b) Stredoamerický spoločný trh (CACM);

c) Andská skupina.

4. Výraz "regionálna skupina" znamená Asean alebo CACM alebo Andskú skupinu.

Článok 71

1. Výrobky, ktoré majú štatút výrobkov s pôvodom podľa článku 70, majú pôvod v krajine regionálnej skupiny, kde bolo vykonané posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že:

- hodnota pridaná v tejto krajine, definovaná v odseku 3 tohto článku, je vyššia ako najvyššia colná hodnota použitých výrobkov, ktoré majú pôvod v ktorejkoľvek inej krajine regionálnej skupiny,

- spracovanie alebo prepracovanie vykonané v tejto krajine presahuje spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 68 (3) a v prípade textilných výrobkov aj operácie uvedené v prílohe 16.

2. Vo všetkých ostatných prípadoch majú výrobky pôvod v krajine regionálnej skupiny, ktorá účtuje najvyššiu colnú hodnotu výrobkov s pôvodom, pochádzajúcich z iných krajín regionálnej skupiny.

3. "Pridaná hodnota" znamená cenu ex-works zníženú o colnú hodnotu každého vloženého výrobku, ktorý má pôvod v inej krajine regionálnej skupiny.

Článok 72

1. Články 70 a 71 sa uplatňujú len vtedy, ak:

a) predpisy o obchode v kontexte regionálnej kumulácie medzi krajinami regionálnej skupiny sú rovnaké ako predpisy ustanovené v tomto oddiele;

b) každá krajina regionálnej skupiny sa zaviazala dodržiavať alebo zabezpečiť súlad s podmienkami tohto oddielu a poskytnúť administratívnu spoluprácu potrebnú pre spoločenstvo a iné krajiny regionálnej skupiny s cieľom zabezpečiť správne vydávanie osvedčení o pôvode – formulár A a overovanie formuláru a osvedčení o pôvode a formulár APR.

Tento záväzok musí byť oznámený Komisii prostredníctvom sekretariátu regionálnej skupiny. Sekretariáty sú nasledovné:

- Aseánsky generálny sekretariát,

- Stály sekretariát stredoamerického spoločného trhu,

- Junta del Acuerdo de Cartagena,

2. Komisia informuje členské štáty, ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 v prípade každej regionálnej skupiny.

Článok 73

Príslušenstvo, náhradné diely a nástroje odoslané spolu so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú súčasťou bežného vybavenia a zahrnuté do jeho ceny alebo ktoré nie sú osobitne faktúrované, sa považujú za súčasť príslušného zariadenia, stroja, prístroja alebo vozidla.

Článok 74

Sady definované vo Všeobecnom predpise 3 Harmonizovaného systému sa považujú za sady s pôvodom, ak časti, z ktorých sa skladajú, sú výrobky s pôvodom. Ak sa však sada skladá z predmetov s pôvodom aj predmetov bez pôvodu, sada ako celok sa považuje za sadu s pôvodom, ak hodnota predmetov bez pôvodu neprevyšuje 15 % ceny ex-works tejto sady.

Článok 75

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za dopravené priamo z oprávnenej krajiny vývozu spoločenstva:

a) výrobky dopravované bez prechodu cez územie akejkoľvek inej krajiny okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 70, teda inej krajiny tej istej regionálnej skupiny;

b) výrobky dopravované cez územia iných krajín ako je oprávnená krajina vývozu alebo v prípade, že sa uplatňuje článok 70, iných ako územie iných krajín rovnakej regionálnej skupiny, a to s prekládkou alebo bez prekládky alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, ak je preprava cez tieto krajiny geograficky odôvodnená alebo výlučne z dôvodu prepravných požiadaviek, a ak výrobky:

- zostali pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia,

- neboli tam prepustené do obchodného alebo domáceho použitia a

- neboli na nich vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich udržanie v dobrom stave;

c) výrobky prepravované cez územie Rakúska, Fínska, Nórska, Švédska alebo Švajčiarska a následne ďalej vyvážané úplne alebo sčasti do spoločenstva, ak tento tovar:

- zostal pod dozorom colných orgánov krajiny tranzitu alebo uskladnenia a

- neboli na ňom vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na jeho udržanie v dobrom stave;

d) výrobky, ktoré sú dopravované potrubím cez iné územie ako je oprávnená krajina vývozu.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 b) a c) boli splnené, musí byť predložený colnici v spoločenstve, a to na základe predloženia:

a) jednotného prepravného dokumentu vydaného v oprávnenej krajine vývozu, platný pre prechod krajinou tranzitu;

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

- v ktorom je uvedený presný popis tovaru,

- v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky tovaru alebo jeho nalodenia alebo vylodenia a identifikované použité lode,

- ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu; alebo

c) ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 76

Podmienky uvedené v tomto pododdiele, ktoré sa týkajú nadobudnutia štatútu výrobku s pôvodom, musia byť splnené bez prerušenia v oprávnenej krajine.

Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sú vyvážané z oprávnenej krajiny do inej krajiny, vrátené, považujú sa za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné uistiť príslušné orgány o tom, že:

- vrátený tovar je rovnaký ako vyvážaný tovar,

- neboli na ňom vykonané žiadne operácie, okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzal v tejto krajine.

Článok 77

1. Výnimky z týchto ustanovení sú možné v prospech najmenej rozvinutých oprávnených krajín GSP, ak ich odôvodňuje rozvoj existujúcich priemyselných odvetví alebo tvorba nových priemyselných odvetví. Najmenej rozvinuté krajiny sú krajiny uvedené v ročných nariadeniach rady a rozhodnutiach ESUO, ktorými sa uplatňujú zovšeobecnené sadzobné preferencie.

Na tento účel požiada príslušná krajina Komisiu Európskych spoločenstiev o výnimku spolu so zdôvodnením žiadosti v súlade s odsekom 3.

2. Pri skúmaní žiadosti sa predovšetkým berú do úvahy:

a) prípady, kedy by uplatňovanie existujúcich pravidiel pre pôvod významne ovplyvnilo schopnosť existujúceho priemyselného odvetvia v príslušnej krajine pokračovať vo vývoze do spoločenstva, pričom sa osobitne uprednostňujú prípady, kedy táto skutočnosť môže viesť k ukončeniu jeho aktivít;

b) osobitné prípady, kedy je možné jasne preukázať, že pravidlá pre pôvod môžu zabrániť významným investíciám do priemyselných odvetví a kedy výnimka v prospech realizácie investičného programu umožní postupné plnenie týchto pravidiel;

c) ekonomický a sociálny vplyv rozhodnutia, ktoré má byť prijaté, predovšetkým v súvislosti so zamestnanosťou.

3. Pre umožnenie skúmania žiadosti o výnimku, krajina, ktorá predkladá žiadosť, poskytne na podporu svojej žiadosti čo najúplnejšie informácie, ktoré sa predovšetkým týkajú nasledovných bodov:

- popis hotového výrobku,

- charakter a množstvo výrobkov, ktoré boli spracované v tejto krajine,

- výrobný proces,

- pridaná hodnota,

- počet zamestnancov príslušného podniku,

- predpokladaný objem vývozu do spoločenstva,

- dôvody pre požadované trvanie,

- iné poznámky.

Rovnaké pravidlá sa uplatňujú pre akúkoľvek žiadosť o predĺženie.

Pododdiel 2

Dôkaz pôvodu

a) Osvedčenie o pôvode, formulár A

Článok 78

1. Na výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa pri dovoze do spoločenstva vzťahujú sadzobné preferencie uvedené v článku 66 pri predložení formuláru A osvedčenia o pôvode, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 17, ktorý vydajú colné orgány alebo iné vládne orgány oprávnenej krajiny za predpokladu, že uvedená krajina:

- oznámila Komisii Európskych spoločenstiev informácie požadované v článku 93 a

- pomáha spoločenstvu umožniť colným orgánom členských štátov preveriť pravosť dokumentu alebo správnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

2. Formulár A osvedčenia o pôvode môže byť vydaný len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely sadzobných preferencií uvedených v článku 66.

3. Formulár A osvedčenia o pôvode môže byť vydaný len na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu.

4. Vývozca alebo jeho zástupca predloží spolu so žiadosťou akékoľvek primerané podporné dokumenty, ktoré dokazujú, že výrobky, ktoré majú byť vyvezené, spĺňajú podmienky pre vydanie formuláru A osvedčenia o pôvode.

5. Osvedčenie vydá príslušný vládny orgán oprávnenej krajiny, ak výrobky, ktoré majú byť vyvezené, možno považovať za výrobky pochádzajúce z tejto krajiny v zmysle pododdielu 1.

6. Na účely overenia, či podmienka uvedená v odseku 5 bola splnená, príslušný vládny orgán má právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považuje za potrebnú.

7. Zodpovednosťou príslušných vládnych orgánov oprávnenej krajiny vývozu je zabezpečiť, aby osvedčenia a žiadosti boli riadne vyplnené.

8. Vyplňovanie rubriky 2 formuláru A osvedčenia o pôvode je nepovinné. To znamená, že rubrika 12 musí byť riadne vyplnená, kde bude uvedené "Európske hospodárske spoločenstvo" alebo jeden z členských štátov. Avšak v prípade žiadosti o prepustenie do režimu tranzitu, uvedenej v článku 75 (1) c) a článku 80, musí byť namiesto toho ako krajina dovozu uvedená jedna z krajín uvedených v poslednom z týchto článkov, v súlade s posledným pododsekom článku 83 (3).

9. Dátum vydania formuláru A osvedčenia o pôvode musí byť uvedený v rubrike 11. V tejto rubrike, ktorá je vyhradená pre osvedčujúci orgán, musí byť uvedený vlastnoručný podpis.

10. Formulár A osvedčenia o pôvodu vydávajú príslušné orgány oprávnenej krajiny vývozu, ak sú vyvážané výrobky, na ktoré sa vzťahuje. Musí byť k dispozícii vývozcovi hneď po uskutočnení vývozu alebo ak je isté, že tento vývoz bude uskutočnený.

Článok 79

Keďže formulár A osvedčenia o pôvode predstavuje listinný dôkaz pre uplatňovanie ustanovení pre sadzobné preferencie uvedené v článku 66, zodpovednosťou príslušného vládneho orgánu krajiny vývozu je uskutočniť všetky kroky potrebné na overenie pôvodu výrobkov a kontrolu ostatných údajov uvedených v osvedčení.

Článok 80

Na výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa pri dovoze do spoločenstva vzťahujú výhody sadzobných preferencií uvedené v článku 66 pri predložení formuláru A osvedčenia o pôvode vydaného colnými orgánmi Rakúska, Fínska, Nórska, Švédska alebo Švajčiarska na základe formuláru A osvedčenia o pôvode vydaného príslušnými orgánmi oprávnenej krajiny vývozu za predpokladu, že boli splnené podmienky uvedené v článku 75 a za predpokladu, že Rakúsko, Fínsko, Nórsko, Švédsko alebo Švajčiarsko pomáha spoločenstvu umožniť colným orgánom overiť pravosť a správnosť formuláru A osvedčenia o pôvode. Postup overovania ustanovený v článku 95 sa uplatňuje primerane. Lehota stanovená v prvom pododseku článku 95 (3) sa predĺži na osem mesiacov.

Článok 81

1. Vo výnimočných prípadoch formulár A osvedčenia o pôvode môže byť vydaný po samotnom vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak nebol vydaný v čase vývozu v dôsledku neúmyselných chýb alebo opomenutí alebo iných osobitných okolností a za predpokladu, že tovar bol vyvezený pred oznámením informácie požadovanej v článku 93 Komisii Európskych spoločenstiev.

2. Príslušný vládny orgán môže vydať osvedčenie so spätnou platnosťou len vtedy, ak overí, že náležitosti, ktoré obsahuje žiadosť vývozcu, sú v súlade s náležitosťami, ktoré obsahujú zodpovedajúce vývozné dokumenty a že nebol vydaný žiadny formulár A osvedčenia o pôvode, keď boli príslušné výrobky vyvezené.

3. V rubrike 4 formuláru A osvedčení o pôvode vydaného so spätnou platnosťou musí byť uvedené

alebo

.

Článok 82

1. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia formuláru A osvedčenia o pôvode, vývozca môže požiadať príslušný vládny orgán, ktorý ho vydal, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú v držaní. Rubrika 4 duplikátu formuláru A vydaného týmto spôsobom musí byť označená nasledovne: "Duplicata" alebo "Duplicate", spolu s dátumom vydania a poradovým číslom pôvodného osvedčenia.

2. Na účely článku 85 duplikát nadobúda účinnosť odo dňa účinnosti originálu.

Článok 83

1. Kedykoľvek musí byť možné nahradiť jeden alebo viaceré formuláre osvedčení o pôvode jedným alebo viacerými inými takýmito osvedčeniami za predpokladu, že tak urobia colné orgány v spoločenstve, ktoré sú zodpovedné za kontrolu výrobkov.

2. Náhradné osvedčenie vydané podľa tohto článku alebo článku 80 sa považuje za definitívne osvedčenie o pôvode príslušných výrobkov. Náhradné osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti spätného vývozcu.

3. V náhradnom osvedčení musí byť v rubrike v pravom hornom rohu uvedený názov sprostredkujúcej krajiny, v ktorej je vydané.

Rubrika 4 musí obsahovať jedno z nasledujúcich označení:

alebo

ako aj dátum pôvodného osvedčenia o pôvode a jeho číslo.

Názov spätného vývozcu musí byť uvedený v rubrike 1.

Názov konečného prijímateľa musí byť uvedený v rubrike 2.

Odkazy na faktúru spätného vývozcu musí byť uvedené v rubrike 10.

Náležitosti z originálu osvedčenia týkajúce sa spätne vyvážaných výrobkov musia byť uvedené v rubrikách 3 až 9.

Úrad, ktorý vydal náhradné osvedčenie, uvedie svoje osvedčenie v rubrike 11. Zodpovednosť tohto orgánu sa obmedzuje na vydanie náhradného osvedčenia.

Zápisy v rubrike 12, ktoré sa týkajú krajiny pôvodu a cieľovej krajiny, sa vykonajú podľa pôvodného osvedčenia. Túto rubriku podpíše spätný vývozca. Spätný vývozca, ktorý podpíše túto rubriku v dobrej viere, nezodpovedá za správnosť zápisov na pôvodnom osvedčení.

4. Colný úrad, ktorý má vykonať operáciu, zaznamená na pôvodné osvedčenie hmotnosť, počet a charakter prepravovaného tovaru a uvedie v ňom poradové čísla zodpovedajúceho náhradného osvedčenia alebo osvedčení. Príslušný colný úrad musí uchovávať originál osvedčenia aspoň dva roky.

5. Fotokópia originálu osvedčenia môže byť priložená k náhradnému osvedčeniu.

Článok 84

1. Podľa ustanovení odseku (4) osvedčenie o pravosti ustanovené v článku 1 (4) nariadenia Rady (EHS) č. 3833/90 [9] musí byť uvedené v rubrike 7 formuláru A osvedčenia o pôvode ustanovenom v článku 78.

2. Osvedčenie uvedené v odseku 1 musí pozostávať z popisu tovaru ustanoveného v odseku 3, za ktorým nasleduje pečiatka príslušného vládneho orgánu s vlastnoručným podpisom úradníka, oprávneného osvedčovať pravosť popisu tovaru v rubrike 7.

3. Popis tovaru v rubrike 7 osvedčenia o pôvode musí byť nasledovný, podľa príslušného výrobku:

- alebo

,

- alebo

- alebo

,

- alebo

"eau-de-vie à base de raisins, appelée "Singani", en récipients contenant deux litres ou moins"

4. Ako výnimka z odsekov 1 a 2 a bez dosahu na odsek 3, pečiatka orgánov príslušných pre osvedčovanie pravosti popisu tovaru, ustanoveného v odseku 3, nesmie byť v rubrike 7 formuláru A osvedčenia o pôvode, ak orgán oprávnený vydávať osvedčenia o pôvode je vládnym orgánom oprávneným vydávať osvedčenie o pravosti.

Článok 85

1. Vládne orgány oprávnenej krajiny vývozu musia predložiť formulár A osvedčenia o pôvode do 10 dní odo dňa jeho vydania colným orgánom členského štátu dovozu, ktorému sú výrobky predložené.

2. Formulár A osvedčení o pôvode, predložený colným orgánom po uplynutí lehoty platnosti uvedenej v odseku 1, môže byť prijatý na účely uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 66, ak k nedodržaniu tejto lehoty došlo v dôsledku vyššej moci alebo výnimočných okolností.

3. Colnica môže prijať aj také osvedčenia, pri ktorých jej boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 86

1. Výrobky zasielané z oprávnenej krajiny s cieľom vystavenia v inej krajine a predávané na účely dovozu do spoločenstva, sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 66 pod podmienkou, že výrobky spĺňajú požiadavky tohto oddielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce z oprávnenej krajiny vývozu a za predpokladu uistenia colných orgánov, že:

a) vývozca zaslal výrobky z územia oprávnenej krajiny vývozu priamo do krajiny, v ktorej sa koná výstava;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované do spoločenstva v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Formulár A osvedčenia o pôvode sa predkladá colným orgánom bežným spôsobom. V osvedčení musí byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby môžu byť požadované doplňujúce listinné dôkazy o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorého výrobky zostávajú pod dohľadom colných orgánov.

Článok 87

Formulár A osvedčenia o pôvode musí byť predložený colným orgánom členského štátu dovozu na podporu colného vyhlásenia. Tieto orgány môžu požadovať, aby bolo k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu priložené prehlásenie dovozcu v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienku požadovanú pre sadzobné preferencie uvedené v článku 66.

Článok 88

Bez dosahu na článok 68 (3), ak sa nezmontovaný alebo rozmontovaný predmet, patriaci do kapitoly 84 alebo 85 Harmonizovaného systému, dováža v niekoľkých zásielkach za podmienok ustanovených colnými orgánmi na žiadosť osoby prihlasujúcej tovar na colnici, môže sa považovať za jediný výrobok, pričom formulár A osvedčenia o pôvode môže byť predložený za celý výrobok pri dovoze prvej zásielky.

b) Formulár APR

Článok 89

1. Bez ohľadu na článok 78, v prípade výrobkov, ktoré sú obsahom poštových zásielok (vrátane balíkov), dôkaz o štatúte výrobku s pôvodom v zmysle tohto nariadenia musí byť predložený na formulári APR, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 18, za predpokladu, že pozostávajú len z výrobkov s pôvodom a že ich hodnota neprekročí 3000 ECU na jednu zásielku a za podmienky, že v súvislosti s pripraveným formulárom je pripravená pomoc uvedená v článku 78 (1).

2. Formulár APR vyplňuje a podpisuje vývozca alebo na jeho zodpovednosť jeho oprávnený zástupca. V rubrike 6 formuláru je potrebné uviesť vlastnoručný podpis.

3. v prípade zásielok zasielaných balíkovou poštou priloží k sprievodke. V prípade zásielok zasielaných listovo poštou vývozca vloží formulár do obalu.

4. Ak tovar, ktorý je obsahom zásielky, už bol preverený v krajine vývozu v súvislosti s pojmom "výrobky s pôvodom", vývozca to môže uviesť v rubrike 7 "Poznámky" na formulári APR.

5. Tieto ustanovenia nezbavujú vývozcov povinnosti dodržiavať akékoľvek ďalšie formality, ktoré vyžadujú colné alebo poštové predpisy.

6. Články 85 a 87 sa uplatňujú primerane pre formuláre APR.

c) Ďalšie ustanovenia o dôkaze pôvodu

Článok 90

Výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám alebo výrobky, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, musia byť uznané ako výrobky s pôvodom, na ktoré sa vzťahujú výhody sadzobných preferencií uvedené v článku 66, a to bez požadovania predloženia formuláru A osvedčenia o pôvode alebo vyplnenia formuláru APR za predpokladu, že takýto dovoz má neobchodný charakter a bol prihlásený ako dovoz výrobkov, ktoré spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie tohto článku a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

Celková hodnota týchto výrobkov nesmie byť vyššia ako 215 ECU v prípade malých balíkov alebo 600 ECU v prípade obsahu osobnej batožiny cestujúcich.

Článok 91

1. Ak sa použije článok 70, dôkaz štatútu výrobkov s pôvodom vyvážaných z krajiny regionálnej skupiny do inej krajiny tej istej skupiny, používaných pri ďalšom spracovaní alebo prepracovaní alebo spätne vyvážaných, pričom sa nevykonáva žiadne ďalšie spracovanie alebo prepracovanie, sa predkladá vo forme formuláru A osvedčenia o pôvode alebo formuláru APR vydaného alebo vystaveného v prvej krajine.

2. Orgány oprávnenej krajiny zodpovedné za vydanie formuláru A osvedčenia o pôvode pre výrobky, pri výrobe ktorých sa používajú výrobky pochádzajúce z iného členského štátu tej istej regionálnej skupiny, berú do úvahy formulár A osvedčenia o pôvode vydaný príslušnými orgánmi tejto druhej krajiny alebo formulár APR vystavený v tejto krajine. Krajina pôvodu určená v súlade s článkom 71 musí byť zapísaná v rubrike 12 formuláru A osvedčení o pôvode alebo v rubrike 8 formuláru APR.

3. Formulár A osvedčení o pôvode vystavený týmto spôsobom musí mať uvedené potvrdenie

alebo

v rubrike 4.

Článok 92

Samotné zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v osvedčení a údajmi uvedenými v dokumentoch predložených colnému úradu na účel vykonania formalít pre dovoz výrobkov nemá za následok neplatnosť osvedčenia za predpokladu, že sa riadne zistí, že osvedčenie zodpovedá predloženým výrobkom.

Pododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 93

1. Oprávnené krajiny oznámia Komisii Európskych spoločenstiev názvy a adresy vládnych orgánov, ktoré môžu vydávať formuláre A osvedčení o pôvode, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú tieto orgány a názvom a adresou vládnych orgánov zodpovedných za overovanie formulárov A a formulárov APR.

2. Oprávnené krajiny taktiež oznámia Komisii Európskych spoločenstiev názvy a adresy vládnych orgánov, ktoré môžu vydávať osvedčenia o pravosti uvedené v článku 84, spolu so vzormi pečiatok, ktoré používajú.

3. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov.

Článok 94

Na účely ustanovení o sadzobných preferenciách uvedených v článku 66, každá oprávnená krajina musí dodržiavať alebo zabezpečiť súlad s predpismi o vyplňovaní a vydávaní formuláru A osvedčení o pôvode, podmienky pre používanie formuláru APR a podmienky týkajúce sa administratívnej spolupráce.

Článok 95

1. Následné overovanie formuláru A osvedčení o pôvode a formuláru APR sa vykonáva výberovým spôsobom alebo vtedy, keď majú colné orgány dôvodné pochybnosti o pravosti dokumentu alebo správnosti informácií, ktoré sa týkajú skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

2. Na účely odseku 1 colné orgány vrátia formulár A osvedčenia o pôvode alebo formulár APR príslušnému vládnemu orgánu v oprávnenej krajine vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody na vyšetrovanie. Ak bola predložená faktúra, táto faktúra alebo jej kópia musí byť priložená k formuláru APR. Colné orgány taktiež zašlú akékoľvek získané informácie, z ktorých vyplýva, že náležitosti uvedené v príslušnom osvedčení alebo príslušnom formulári nie sú správne.

Ak príslušné orgány rozhodnú o pozastavení sadzobných preferencií uvedených v článku 66, pretože čakajú na výsledky preverovania, povolia prepustenie výrobkov, ktoré však bude podliehať akýmkoľvek bezpečnostným opatreniam, ktoré sú považované za potrebné.

3. Ak bola predložená žiadosť o následné preverenie v súlade s ustanoveniami odseku 1, takéto preverenie musí byť vykonané a jeho výsledky oznámené colným orgánom spoločenstva najneskôr do šiestich mesiacov. Z výsledkov sa musí dať určiť, či príslušný formulár A osvedčenia o pôvode alebo formulár APR sa uplatňuje pre skutočne vyvezené výrobky a či sa na tieto výrobky skutočne vzťahovali výhody vyplývajúce zo sadzobných preferencií uvedených v článku 66.

4. V prípade formuláru A osvedčení o pôvode vydaných v súlade s článkom 91, odpoveď musí obsahovať odkazy na formulár A osvedčení o pôvode alebo formuláre APR, ktoré sa brali do úvahy.

5. Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do šiestich mesiacov uvedených v odseku 3 alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, príslušným orgánom musí byť zaslané druhé oznámenie. Ak po druhom oznámení nie sú výsledky preverovania oznámené požadujúcim orgánom do štyroch mesiacov alebo ak tieto výsledky neumožňujú určiť pravosť príslušného dokumentu alebo skutočný pôvod výrobkov, tieto orgány zamietnu oprávnenie na zovšeobecnené preferencie okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností.

6. Ak z postupu preverovania alebo iných dostupných informácií vyplynie, že došlo ku konaniu v rozpore s ustanoveniami tohto oddielu, oprávnená krajina vývozu z vlastného podnetu alebo na žiadosť spoločenstva vykoná primerané vyšetrovanie alebo zabezpečí vykonanie takéhoto vyšetrovania primerane naliehavým spôsobom s cieľom zistiť takéto porušenia a zabrániť im, pričom oprávnená krajina na tento účel môže vyzvať spoločenstvo, aby sa vyšetrovania zúčastnilo.

7. Na účely následného preverovania formuláru A osvedčení o pôvode, príslušný vládny orgán v oprávnenej krajine vývozu musí uchovávať kópie osvedčení ako aj akékoľvek vývozné dokumenty, v ktorých sú uvedené odkazy na tieto osvedčenia, aspoň dva roky.

Článok 96

Ustanovenia článku 75 (1) c) a článku 80 sa uplatňujú len vtedy, ak v kontexte sadzobných preferencií poskytovaných Rakúskom, Fínskom, Nórskom, Švédskom a Švajčiarskom na určité výrobky pochádzajúce z rozvojových krajín, tieto krajiny uplatňujú ustanovenia podobné horeuvedeným ustanoveniam.

Pododdiel 4

Záverečné ustanovenie

Článok 97

Bez dosahu na článok 87, formulár A osvedčení o pôvode spolu s listinným dôkazom o priamej doprave môže byť vyhotovený na obdobie šesť mesiacov odo dňa, kedy je krajina alebo územie uznané alebo znovu uznané ako oprávnená krajina GSP pre výrobky uvedené v nariadeniach Rady a rozhodnutiach ESUO za daný rok, ktoré sú buď v tranzite alebo v držaní spoločenstva na účely dočasného uskladnenia na základe režimu colného uskladňovania alebo umiestnenia v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade.

Oddiel 2

Okupované územia

Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobky s pôvodom

Článok 98

1. Na účely ustanovení o sadzobných preferenciách udeľovaných spoločenstvom na určité výrobky pochádzajúce z okupovaných území, sa nasledujúce výrobky, za podmienky, že boli dopravené priamo v zmysle článku 103, považujú za:

a) výrobky pochádzajúce z okupovaných území:

i) výrobky úplne získané na týchto územiach;

ii) výrobky získané na týchto územiach, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky úplne získané na týchto územiach, za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 100. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle tohto pododdielu majú pôvod v spoločenstve.

b) výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve:

i) výrobky úplne získané v spoločenstve;

ii) výrobky získané v spoločenstve, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky úplne získané v spoločenstve, za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 100. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle tohto pododdielu majú pôvod na okupovaných územiach.

2. Pojem "okupované územia" zahŕňa Západné pobrežie rieky Jordán a pásmo Gazy, ktoré sú obsadené Izraelom.

Článok 99

Nasledujúce produkty sa považujú za produkty úplne získané na okupovaných územiach:

a) nerastné produkty vyťažené z ich pôdy alebo z morského dna;

b) rastlinné produkty vypestované na týchto územiach;

c) živé zvieratá narodené a chované na týchto územiach;

d) produkty získané zo živých zvierat na týchto územiach;

e) produkty získané lovom alebo rybolovom uskutočneným na týchto územiach;

f) použité predmety pochádzajúce z týchto území, vhodné len na získanie surovín;

g) odpad a zvyšky, ktoré vzniknú v dôsledku výrobných operácií vykonávaných na týchto územiach;

h) výrobky vyťažené z morskej pôdy alebo spodnej pôdy mimo ich teritoriálnych vôd, ak má príslušné územie výlučné práva na prácu na tejto pôde alebo spodnej pôde;

i) výrobky vyrobené na týchto územiach výlučne z produktov uvedených v bode a) až h).

Článok 100

1. Na účely článku 98 (1) a) ii) a b) ii) pri materiáloch bez pôvodu sa má zato, že boli dostatočne spracované alebo prepracované, ak je získaný produkt zaradený do inej položky ako sú položky, v ktorých sú zaradené materiály bez pôvodu použité na jeho výrobu podľa odsekov 2 a 3.

Uplatňuje sa druhý, tretí a štvrtý pododsek článku 68 (1).

2. Pre výrobok uvedený v stĺpcoch 1 a 2 zoznamu v prílohe 19 musia byť namiesto pravidla uvedeného v odseku 1 splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 pre príslušný výrobok.

a) Pojem "hodnota" v zozname uvedenom v prílohe 19 znamená colnú hodnotu v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto nie je známa alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály na príslušnom území.

Ak je potrebné zistiť hodnotu použitých materiálov bez pôvodu, predchádzajúci pododsek sa uplatňuje primerane.

b) Pojem "cena ex-works" v zozname uvedenom v prílohe 19 znamená cenu zaplatenú za získaný výrobok výrobcovi v podniku ktorého sa vykoná posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, keď sa získaný výrobok vyvezie.

3. Na účely článku 98 (1) a) ii) a b) ii) sa operácie uvedené v článku 68 (3) a) až h) v každom prípade považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu nato, či dôjde k zmene položky.

Článok 101

Na účely určenia, či tovar pochádza z okupovaných území, nie je potrebné zistiť, či elektrická energia, palivo, závod a zariadenie a stroje a nástroje použité na získanie takéhoto tovaru alebo akékoľvek materiály alebo výrobky použité v procese výroby, ktoré nevstupujú a ktoré nie sú určené pre vstup do konečného zloženia tovaru, pochádzajú z tretích krajín alebo nie.

Článok 102

Na tento oddiel sa vzťahujú ustanovenia článkov 73 a 74.

Článok 103

1. Nasledujúce výrobky sa považujú za dopravené priamo z okupovaných území do spoločenstva alebo zo spoločenstva do okupovaných území:

a) výrobky dopravované bez prechodu cez iné územie;

b) výrobky dopravované cez iné územia ako sú okupované územia alebo spoločenstvo, a to s prekládkou alebo bez prekládky alebo dočasným uskladnením v týchto krajinách, ak je preprava cez tieto územia geograficky odôvodnená alebo výlučne z dôvodu prepravných požiadaviek, a ak výrobky:

- neboli tam prepustené do obchodného alebo domáceho použitia a

- neboli na nich vykonané operácie iné ako vykládka, prekládka alebo akákoľvek operácia určená na ich udržanie v dobrom stave;

c) výrobky, ktoré sú dopravované potrubím cez iné územia ako sú okupované územia.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 b) boli splnené, musí byť predložený colným orgánom v spoločenstve alebo obchodným komorám okupovaných území, a to na základe predloženia:

a) jednotného prepravného dokumentu vydaného na okupovaných územiach alebo v spoločenstve, platného pre prechod krajinou tranzitu;

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

- v ktorom je uvedený presný popis výrobkov,

- v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky výrobkov alebo jeho nalodenia alebo vylodenia a identifikované použité lode,

- ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu, alebo

c) ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 104

Podmienky uvedené v tomto pododdiele, ktoré sa týkajú nadobudnutia štatútu výrobku s pôvodom, musia byť splnené bez prerušenia v spoločenstve alebo na okupovaných územiach.

Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sú vyvážané zo spoločenstva alebo okupovaných území do inej krajiny, vrátené, považujú sa za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné uistiť príslušné orgány o tom, že:

- vrátený tovar je rovnaký ako vyvážaný tovar a

- neboli na ňom vykonané žiadne operácie, okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzal v tejto krajine.

Pododdiel 2

Dôkaz pôvodu

a) Sprievodné osvedčenie EUR.1

Článok 105

Dôkaz o štatúte výrobku s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa predkladá vo forme sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21.

Článok 106

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa vydáva na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu, za ktorého zodpovedá vývozca. Takáto žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21 a ktorý musí byť vyplnený v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu.

Obchodné komory okupovaných území musia uchovávať žiadosti o sprievodné osvedčenia EUR.1 aspoň dva roky.

2. Vývozca alebo jeho zástupca predloží spolu so žiadosťou akýkoľvek primeraný podporný dokument, ktorý dokazuje, že výrobky, ktoré sa majú vyviesť, sú výrobkami, ktoré spĺňajú podmienku vydania sprievodného osvedčenia EUR.1.

Vývozca alebo jeho zástupca sa zaviaže predložiť na žiadosť príslušných orgánov akékoľvek doplňujúce dôkazy, ktoré môžu požadovať na účely zistenia správnosti štatútu výrobkov s pôvodom, na ktoré sa vzťahuje preferenčné zaobchádzanie a zaväzuje sa súhlasiť s akoukoľvek kontrolou jeho účtov a akoukoľvek kontrolou okolností, za ktorých boli výrobky získané, ktorú vykonajú uvedené orgány.

3. Sprievodné osvedčenie EUR.1 môže byť vydané len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 98.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú obchodné komory okupovaných území alebo colné orgány členského štátu vývozu, ak tovar, ktorý sa má vyviezť, možno považovať za výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu.

5. Keďže sprievodné osvedčenie EUR.1 predstavuje listinný dôkaz pre uplatňovanie ustanovených preferenčných opatrení, zodpovednosťou obchodných komôr okupovaných území alebo colných orgánov členského štátu vývozu je vykonať akékoľvek potrebné opatrenia na overenie pôvodu tovaru a kontrolu ostatných údajov uvedených osvedčení.

6. Na účely overenia, či boli splnené podmienky uvedené v odseku 4, obchodné komory okupovaných území alebo colné orgány členského štátu vývozu majú právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

7. Obchodných komôr okupovaných území alebo colných orgánov členského štátu vývozu je zabezpečiť, aby formuláre uvedené v odseku 1 boli riadne vyplnené. Predovšetkým musia skontrolovať, či miesto vyhradené pre popis výrobkov bolo vyplnené tak, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť podvodného dopisovania. V tejto súvislosti musí byť popis výrobkov uvedený tak, aby nezostali žiadne prázdne riadky. Ak miesto nie je úplne vyplnené, pod posledný riadok popisu je potrebné nakresliť vodorovná čiaru a prázdny priestor prečiarknuť.

8. Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvádza v časti osvedčenia vyhradenej pre colné orgány.

9. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú obchodné komory okupovaných území alebo colné orgány členského štátu vývozu pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje. Musí byť poskytnuté vývozcovi hneď ako sa vykoná dovoz alebo zabezpečí jeho vykonanie.

Článok 107

1. Vo výnimočných prípadoch môže byť sprievodné osvedčenie EUR.1 vydané aj po vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, ak jeho nevydanie v čase vývozu bolo dôsledkom neúmyselných chýb alebo opomenutí alebo osobitných okolností.

2. Na účely odseku 1, v žiadosti vývozcu sa:

- uvedie miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa osvedčnie vzťahuje,

- potvrdí, že žiadne sprievodné osvedčenie EUR.1 sa nevydalo v čase vývozu uvedených výrobkov a uvedú sa príčiny.

3. Obchodné komory okupovaných území alebo colné orgány členského štátu vývozu môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 so spätnou platnosťou len vtedy, ak overia, že informácie ktoré obsahuje žiadosť vývozcu sú v súlade s údajmi v príslušnom spise.

Spätne vydávané osvedčenia musia mať jedno z nasledovných označení:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

4. Označenie uvedené v odseku 3 musí byť uvedené v rubrike "Poznámky" sprievodných osvedčení EUR.1.

Článok 108

1. V prípade odcudzenia, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1, vývozca môže požiadať obchodné komory okupovaných území alebo colné orgány členského štátu vývozu, ktoré ho vydali, o duplikát, ktorý má byť vyhotovený na základe vývozných dokumentov, ktoré majú v držaní.

2. Duplikát vydaný týmto spôsobom musí mať jedno z nasledovných označení:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA,

3. Označenie uvedené v odseku 2 musí byť uvedené v rubrike "Poznámky" sprievodného osvedčenia EUR.1.

4. Duplikát, na ktorom musí byť uvedený dátum vydania originálu osvedčenie EUR.1., nadobúda účinnosť od tohto dňa.

Článok 109

Kedykoľvek musí byť možné nahradiť jedno alebo viaceré sprievodné osvedčenia EUR.1 jedným alebo viacerými sprievodnými osvedčeniami EUR.1, za predpokladu, že tak urobí colný úrad v spoločenstve, v ktorom sa tovar nachádza.

Článok 110

1. Obchodné komory okupovaných území musia predložiť sprievodné osvedčenie EUR.1 do 5 mesiacov odo dňa jeho vydania colným orgánom členského štátu, ktorému sú výrobky predložené.

2. Sprievodné osvedčenie EUR.1, predložené colným orgánom členského štátu po uplynutí lehoty pre predloženie uvedenej v odseku 1, môže byť prijaté na účely uplatňovania preferenčného zaobchádzania, ak nepredloženie osvedčenia v tejto lehote bolo spôsobené vyššou mocou alebo výnimočnými okolnosťami.

3. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány členského štátu dovozu prijať aj také osvedčenia, pri ktorých im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 111

1. Výrobky zasielané z okupovaných území s cieľom vystavenia v tretej krajine a predávané po výstave na účely dovozu do spoločenstva, sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 98 pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky tohto pododdielu, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce z okupovaných území a za predpokladu uistenia colných orgánov, že:

a) vývozca zaslal tieto výrobky z okupovaných území do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované počas výstavy alebo hneď po nej do spoločenstva v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa predkladá colným orgánom bežným spôsobom. V osvedčení musí byť uvedený názov a adresa výstavy. V prípade potreby môžu byť požadované doplňujúce listinné dôkazy o charaktere výrobkov a podmienkach, za ktorých boli vystavované.

3. Odsek 1 sa vzťahuje na akúkoľvek obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo remeselnú výstavu, veľtrh alebo podobné verejné predvedenie, ktoré nie je organizované na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch s cieľom predaja zahraničných výrobkov a počas ktorého výrobky zostávajú pod colným dohľadom.

Článok 112

Sprievodné osvedčenia EUR.1 sa predkladajú colným orgánom v členskom štáte dovozu v súlade s postupmi ustanovenými v tomto oddiele. Tieto orgány môžu požadovať preklad osvedčenia.

Môžu taktiež požadovať, aby k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu bolo pripojené vyhlásenie dovozcu v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky pre uplatňovanie sadzobných preferencií uvedených v článku 98.

Článok 113

Ak sa na žiadosť deklaranta nezmontovaný alebo rozmontovaný predmet, patriaci do kapitoly 84 alebo 85 Harmonizovaného systému dováža v niekoľkých zásielkach za podmienok ustanovených colnými orgánmi, môže sa považovať za jediný výrobok, pričom sprievodné osvedčenie môže byť predložené za celý výrobok pri dovoze prvej zásielky.

Článok 114

Colné orgány členského štátu dovozu uchovávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s platnými predpismi.

b) Formulár EUR.2

Článok 115

1. Bez ohľadu na článok 106, v prípade zásielok obsahujúcich len výrobky s pôvodom, ktorých hodnota nie vyššia ako 2820 ECU na jednu zásielku, dôkaz o štatúte výrobku s pôvodom v zmysle tohto oddielu musí byť uvedený na formulári EUR.2, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 22.

2. Formulár EUR.2 vyplní a podpíše vývozca alebo jeho poverený zástupca, za ktorého zodpovedá vývozca.

3. Formulár EUR.2 sa vypĺňa pre každú zásielku.

4. Tieto ustanovenia nezbavujú vývozcov povinnosti splniť akékoľvek iné formality, ktoré požadujú colné alebo poštové predpisy.

5. Vývozca, ktorý vyhotovil formulár EUR.2, na žiadosť obchodnej komory okupovaných území predloží všetky podporné dokumenty týkajúce sa použitia tohto formuláru.

Článok 116

Samotné zistenie drobných nezrovnalostí medzi údajmi v sprievodnom osvedčení EUR.1 alebo formulári EUR.2 a údajmi uvedenými v dokumentoch predložených colnému úradu s cieľom vykonania formalít pre dovoz materiálov nemá za následok neplatnosť dokumentu za predpokladu, že sa riadne zistí, že sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo formulár EUR.2 zodpovedá predloženému tovaru.

Článok 117

1. Nasledujúce výrobky môžu byť dovezené do spoločenstva ako výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu, a to bez toho, aby bolo potrebné predložiť dokumenty uvedené v článku 105 alebo v článku 115:

a) výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky, ak hodnota týchto výrobkov neprekročí 200 ECU;

b) výrobky, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, ak hodnota týchto výrobkov neprekročí 565 ECU.

2. Tieto ustanovenia sa použijú len vtedy, ak takéto dovozy majú neobchodný charakter a boli prihlásené ako dovozy, ktoré spĺňajú podmienky požadované pre uplatňovanie ustanovených zvýhodnení a ak neexistuje pochybnosť o pravdivosti takéhoto vyhlásenia.

Pododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 118

Okupované územia zašlú Komisii vzory pečiatok, ktoré použili ich obchodné komory, spolu s adresami orgánov príslušných pre vydávanie sprievodných osvedčení EUR.1 a vykonávanie následného overovania týchto osvedčení a formulárov EUR.2.

Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov

Článok 119

1. Následné overenie osvedčení EUR.1 alebo formulárov EUR.2 sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď colné orgány v členskom štáte dovozu alebo obchodné komory okupovaných území majú dôvodné pochybnosti o pravosti dokumentu alebo správnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušného tovaru.

2. Na účely zabezpečenia riadneho uplatňovania pododdielu 1, okupované územia pomôžu spoločenstvu umožniť colným orgánom členských štátov kontrolu pravosti sprievodných osvedčení EUR.1 a formulárov EUR.2 a správnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

3. Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu dovozu alebo územia vrátia osvedčenie EUR.1 alebo formulár EUR.2 alebo jeho kópiu obchodným komorám okupovaných území alebo colným orgánom členského štátu vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody vyšetrovania.

Požadujúce orgány k osvedčeniu EUR.1 alebo formuláru EUR.2 pripoja príslušné obchodné dokumenty alebo ich kópiu a na podporu žiadosti o následné overenie zašlú akékoľvek získané dokumenty a informácie, pričom uvedú, že náležitosti uvedené v danom osvedčení alebo formulári sú nesprávne.

Ak colné orgány v členskom štáte dovozu rozhodnú o pozastavení uplatňovania preferenčného zaobchádzania, pretože čakajú na výsledky overovania, povolia prepustenie tovaru pod podmienkou akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, ktoré sú považované za potrebné.

4. Colné orgány v členskom štáte dovozu alebo obchodné komory okupovaných území musia byť informované o výsledkoch overovania do šiestich mesiacov. Z týchto výsledkov sa musí dať určiť, či sa dokumenty vrátené podľa odseku 3 vzťahujú na skutočne vyvezený tovar a či sa na tento tovar skutočne vzťahovali výhody vyplývajúce z preferenčných opatrení.

Na tento odsek sa budú uplatňovať ustanovenia článku 95 ods. 5.

5. Na účely následného overenia osvedčení EUR 1, územne príslušné obchodné komory alebo colné orgány v členskom štáte vývozcu budú uchovávať vývozné dokumenty, alebo kópie osvedčení, ktoré ich nahradia najmenej dva roky.

Oddiel 3

Republika Bosny a Hercegoviny, Chorvátsko, Slovinsko a územie bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko

Pododdiel 1

Definícia pojmu výrobky s pôvodom

Článok 120

Na účely ustanovení o sadzobných preferenciách udeľovaných spoločenstvom na určité výrobky pochádzajúce z republiky Bosny a Hercegoviny, Chorvátsko, Slovinsko a územia bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko, ďalej len "oprávnená republika", sa nasledujúce výrobky, za podmienky, že boli dopravené priamo v zmysle článku 125, považujú za:

1. výrobky pochádzajúce z oprávnenej republiky:

a) výrobky úplne získané v oprávnenej republike;

b) výrobky získané v oprávnenej republike, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky úplne získané v tejto republike, za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 122. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle tohto pododdielu majú pôvod v spoločenstve, za predpokladu, že v príslušnej oprávnenej republike prešli spracovaním alebo prepracovaním, ktoré prekračuje nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 122 (3);

2. výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve:

a) výrobky úplne získané v spoločenstve;

b) výrobky získané v spoločenstve, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky úplne získané v spoločenstve, za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 122. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle tohto pododdielu majú pôvod v oprávnenej republike, za predpokladu, že v spoločenstve prešli spracovaním alebo prepracovaním, ktoré prekračuje nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 122 (3).

Článok 121

1. Položky uvedené v článku 67 (1) a) až k) sa považujú za produkty úplne získané v oprávnenej republike alebo v spoločenstve.

2. Pojem "jej lode" v článku 67 (1) f) sa uplatňuje len pre plavidlá:

- ktoré sú registrované alebo evidované v členskom štáte alebo v príslušnej oprávnenej republike,

- ktoré plávajú pod vlajkou členského štátu alebo príslušnej oprávnenej republiky,

- ktoré sú aspoň na 50 % vo vlastníctve štátnych príslušníkov členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky alebo spoločnosti, ktorá má ústredie v členskom štáte alebo v oprávnenej republike, a ktorej manažér alebo manažéri, predseda správnej rady alebo dozornej rady alebo väčšina členov týchto rád sú štátni príslušníci členských štátov alebo oprávnenej republiky, a okrem toho, v prípade verejných obchodných spoločností alebo spoločností s ručením obmedzeným aspoň polovica kapitálu patrí členským štátom alebo príslušnej oprávnenej republike alebo verejným orgánom alebo štátnym príslušníkom členských štátov alebo oprávnenej republiky,

- ktorých kapitán a dôstojníci sú všetci štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky,

- v ktorých aspoň 75 % posádky tvoria štátni príslušníci členských štátov alebo príslušnej oprávnenej republiky.

3. Pojem "spoločenstvo" a "oprávnená republika" sa vzťahuje aj na ich teritoriálne vody. Lode plávajúce po mori vrátane spracovateľských lodí, na ktorých sa spracovávajú alebo prepracovávajú ulovené ryby, sa považujú za súčasť územia štátu, ku ktorému patria, ak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 2.

Článok 122

1. Na účely článku 120, materiály bez pôvodu sa považujú za dostatočne spracované alebo prepracované, ak je získaný výrobok zaradený do inej položky ako položky, v ktorých sú zaradené materiály bez pôvodu, použité pri ich výrobe, pričom sa uplatňujú ustanovenia odsekov 2 a 3.

Uplatňujú sa ustanovenia druhého, tretieho a štvrtého pododseku článku 68 (1).

2. Pre výrobok uvedený v stĺpcoch 1 a 2 zoznamu v prílohe 20 musia byť namiesto pravidla uvedeného v odseku 1 splnené podmienky uvedené v stĺpci 3 pre príslušný výrobok.

a) Ak sa v zozname v prílohe 20 použije percentuálne pravidlo pri určovaní štatútu výrobku s pôvodom pre výrobok získaný v spoločenstve alebo oprávnenej republike, hodnota pridaná spracovaním alebo prepracovaním musí zodpovedať cene ex-works, zníženej o colnú hodnotu materiálov pochádzajúcich z tretej krajiny, dovezených do spoločenstva alebo oprávnenej republiky.

b) Pojem "hodnota" v zozname v prílohe 20 je colná hodnota v čase dovozu použitých materiálov bez pôvodu, alebo ak táto hodnota nie je známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za takéto materiály na príslušnom území.

Ak je potrebné zistiť hodnotu materiálov s pôvodom, predchádzajúce odseky sa uplatňujú primerane.

c) Pojem cena "ex-works" v zozname v prílohe 20 znamená cenu zaplatenú za výrobok výrobcovi, v podniku ktorého sa vykoná posledné spracovanie alebo prepracovanie, za predpokladu, že cena zahŕňa hodnotu všetkých materiálov použitých pri výrobe, zníženú o akékoľvek vnútorné dane, ktoré sú alebo môžu byť vrátené, keď sa získaný výrobok vyvezie.

3. Na účely odsekov 1 a 2, operácie uvedené v článku 68 (3) a) až h) sa v každom prípade považujú za nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie pre určenie štatútu výrobkov s pôvodom bez ohľadu nato, či dôjde k zmene položky.

Článok 123

Na účely určenia, či tovar pochádza z oprávnenej republiky alebo spoločenstva, nie je potrebné zistiť, či elektrická energia, palivo, závod a zariadenie a stroje a nástroje použité na získanie takéhoto tovaru alebo akékoľvek materiály alebo výrobky použité v procese výroby, ktoré nevstupujú a ktoré nie sú určené pre vstup do konečného zloženia tovaru, pochádzajú z tretích krajín alebo nie.

Článok 124

Pre tento oddiel sa uplatňujú ustanovenia článkov 73 a 74.

Článok 125

1. Sadzobné preferencie uvedené v článku 120 sa vzťahujú len na výrobky s pôvodom alebo materiály dopravované medzi územím oprávnenej republiky a územím spoločenstva bez vstupu na akékoľvek iné územie. Tovar pochádzajúci z oprávnenej republiky alebo zo spoločenstva, ktorý je obsahom jednej zásielky, však môže byť dopravovaný cez iné územie ako je územie oprávnenej republiky alebo spoločenstva, a to s prekládkou alebo dočasným uskladnením alebo bez prekládky alebo dočasného uskladnenia na takomto území, za predpokladu, že tovar zostal pod dohľadom colných orgánov v krajine tranzitu alebo uskladnenia a neboli na ňom vykonané operácie vykládky, prekládky alebo akákoľvek iná operácia určená na jeho uchovanie v dobrom stave.

Výrobky pochádzajúce z oprávnenej republiky alebo zo spoločenstva môžu byť dopravované potrubím cez iné územie ako je územie spoločenstva alebo oprávnenej republiky.

2. Dôkaz, že podmienky uvedené v odseku 1 boli splnené, musí byť predložený príslušným colným orgánom vo forme:

a) jednotného prepravného dokumentu vydaného v krajine alebo na území vývozu, platný pre prechod krajinou tranzitu, alebo

b) osvedčenia vydaného colnými orgánmi krajiny tranzitu:

- v ktorom je uvedený presný popis tovaru,

- v ktorom sú uvedené dátumy vykládky a prekládky tovaru alebo jeho nalodenia alebo vylodenia a identifikované použité lode,

- ktoré osvedčuje podmienky, za ktorých zostal tovar v krajine tranzitu, alebo

c) ak tomu tak nie je, akékoľvek preukazné dokumenty.

Článok 126

Podmienky uvedené v tomto pododdiele, ktoré sa týkajú nadobudnutia štatútu výrobku s pôvodom, musia byť splnené bez prerušenia v spoločenstve alebo v oprávnenej republike.

Ak sú výrobky s pôvodom, ktoré sú vyvážané zo spoločenstva alebo oprávnenej oprávnenej do inej krajiny, vrátené, považujú sa za výrobky bez pôvodu, ak nie je možné uistiť príslušné orgány o tom, že:

- vrátený tovar je rovnaký ako vyvážaný tovar a

- neboli na ňom vykonané žiadne operácie, okrem operácií potrebných na jeho uchovanie v dobrom stave počas doby, kedy sa nachádzal v tejto krajine.

Pododdiel 2

Dôkaz pôvodu

a) Sprievodné osvedčenie EUR.1

Článok 127

Dôkaz o štatúte výrobku s pôvodom v zmysle tohto oddielu sa predkladá vo forme sprievodného osvedčenia EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21.

Článok 128

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 sa vydáva na základe písomnej žiadosti vývozcu alebo jeho oprávneného zástupcu, za ktorého zodpovedá vývozca. Takáto žiadosť musí byť predložená na formulári, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 21 a ktorý musí byť vyplnený v súlade s ustanoveniami tohto pododdielu.

Colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky musia uchovávať žiadosti o sprievodné osvedčenia EUR.1 aspoň dva roky.

2. Uplatňujú sa ustanovenia článku 105 (2).

3. Sprievodné osvedčenie EUR.1 môže byť vydané len vtedy, ak môže slúžiť ako listinný dôkaz požadovaný na účely uplatňovania sadzobných preferencií uvedených v článku 120.

4. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky, ak tovar možno považovať za výrobky s pôvodom v zmysle tohto oddielu.

5. V prípadoch, kedy sa tovar považuje za výrobky s pôvodom v zmysle článku 120 (1) b), posledná veta alebo (2) b), posledná veta, sprievodné osvedčenia EUR.1 sa vydávajú na základe predloženia dôkazu pôvodu, ktorý bol vyhotovený alebo vydaný predtým. Colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky musia uchovávať tento dôkaz pôvodu aspoň dva roky.

6. Keďže sprievodné osvedčenie EUR.1 predstavuje listinný dôkaz pre uplatňovanie sadzobných preferencií uvedených v článku 120, zodpovednosťou colných orgánov členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky je vykonať akékoľvek potrebné opatrenia na overenie pôvodu tovaru a kontrolu ostatných údajov uvedených osvedčení.

7. Na účely overenia, či boli splnené podmienky uvedené v odsekoch 4 a 5, obchodné colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky majú právo požadovať akýkoľvek listinný dôkaz alebo vykonať akúkoľvek kontrolu, ktorú považujú za potrebnú.

8. Zodpovednosťou colných orgánov členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky je zabezpečiť, aby formuláre uvedené v článku 127 boli riadne vyplnené. Predovšetkým musia skontrolovať, či miesto vyhradené pre popis výrobkov bolo vyplnené tak, aby bola vylúčená akákoľvek možnosť podvodného dopisovania. V tejto súvislosti musí byť popis výrobkov uvedený tak, aby nezostali žiadne prázdne riadky. Ak miesto nie je úplne vyplnené, pod posledný riadok popisu je potrebné nakresliť vodorovná čiaru a prázdny priestor prečiarknuť.

9. Dátum vydania sprievodného osvedčenia musí byť uvedený v časti osvedčenia vyhradenej pre colné orgány.

10. Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje. Musí byť poskytnuté vývozcovi hneď ako sa vykoná dovoz alebo zabezpečí jeho vykonanie.

11. V prípade Republiky Bosny a Hercegoviny a územia bývalej Juhoslovanskej republiky Macedónsko sa odkazy na "colné orgány" v tomto a nasledujúcich článkoch považujú za odkazy na hospodárske komory dovtedy, kým hospodárske komory týchto republík budú vykonávať príslušné funkcie.

Článok 129

Pre tento oddiel sa uplatňujú ustanovenia článkov 107 až 109.

Článok 130

1. Colné orgány členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky musia predložiť sprievodné osvedčenie EUR.1 do piatich mesiacov odo dňa jeho vydania colným orgánom členského štátu dovozu alebo oprávnenej republiky, do ktorého (ktorej) výrobky vstupujú.

2. Sprievodné osvedčenie EUR.1, predložené colným orgánom členského štátu dovozu alebo oprávnenej republiky po uplynutí lehoty pre predloženie uvedenej v odseku 1, môže byť prijaté Na účely uplatňovania preferenčného zaobchádzania, ak nepredloženie osvedčenia v tejto lehote bolo spôsobené vyššou mocou alebo výnimočnými okolnosťami.

3. V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány členského štátu dovozu prijať aj také osvedčenia, pri ktorých im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.

Článok 131

1. Výrobky zasielané zo spoločenstva alebo z oprávnenej republiky s cieľom vystavenia v inej krajine a predávané po výstave na účely dovozu do spoločenstva, sú pri dovoze zvýhodnené na základe sadzobných preferencií uvedených v článku 120 pod podmienkou, že spĺňajú požiadavky pododdielu 1, ktoré ich oprávňujú na to, aby boli uznané ako výrobky pochádzajúce zo spoločenstva alebo z oprávnenej republiky a za predpokladu uistenia colných orgánov, že:

a) vývozca zaslal tieto výrobky zo spoločenstva alebo z oprávnenej republiky do krajiny, v ktorej sa koná výstava a vystavil ich tam;

b) vývozca predal alebo iným spôsobom poskytol výrobky osobe v oprávnenej republike alebo v spoločenstve;

c) výrobky boli expedované počas výstavy alebo hneď po nej do oprávnenej republiky alebo do spoločenstva v stave, v ktorom boli zaslané na výstavu;

d) keďže výrobky boli zaslané na výstavu, neboli použité na žiadny účel iný ako predvedenie na výstave.

2. Uplatňujú sa ustanovenia článku 111 (2) a (3).

Článok 132

Sprievodné osvedčenia EUR.1 sa predkladajú colným orgánom v členskom štáte dovozu alebo oprávnenej republike v súlade s postupmi ustanovenými týmto členským štátom alebo touto oprávnenou republikou. Tieto orgány môžu požadovať preklad osvedčenia.

Môžu taktiež požadovať, aby k dovoznému vyhláseniu bolo pripojené vyhlásenie dovozcu v tom zmysle, že výrobky spĺňajú podmienky pre uplatňovanie sadzobných preferencií uvedených v článku 120.

Článok 133

Bez dosahu na článok 122 (3), ak sa na žiadosť deklaranta nezmontovaný alebo rozmontovaný predmet, patriaci do kapitoly 84 a 85 Harmonizovaného systému dováža v niekoľkých zásielkach za podmienok ustanovených colnými orgánmi, môže sa považovať za jediný výrobok, pričom sprievodné osvedčenie môže byť predložené za celý výrobok pri dovoze prvej zásielky.

Článok 134

Colné orgány členského štátu dovozu alebo oprávnenej republiky uchovávajú sprievodné osvedčenia EUR.1 v súlade s predpismi platnými v spoločenstve alebo v tejto oprávnenej republike.

b) Formulár EUR.2

Článok 135

1. Bez ohľadu na článok 127, v prípade zásielok obsahujúcich len výrobky s pôvodom, ktorých hodnota nie vyššia ako 3000 ECU na jednu zásielku, dôkaz o štatúte výrobku s pôvodom v zmysle pododdielu 1 musí byť uvedený na formulári EUR.2, ktorého vzor sa nachádza v prílohe 22.

2. Formulár EUR.2 vyplní a podpíše vývozca alebo jeho poverený zástupca, za ktorého zodpovedá vývozca. Ak tovar, ktorý je obsahom zásielky, už bol preverený v členskom štáte alebo na území vývozu v súvislosti s pojmom výrobky s pôvodom, vývozca to môže uviesť v rubrike "poznámky" na formulári EUR.2.

3. Formulár EUR.2 sa vypĺňa pre každú zásielku.

4. Tieto ustanovenia nezbavujú vývozcov povinnosti splniť akékoľvek iné formality, ktoré požadujú colné alebo poštové predpisy.

5. Vývozca, ktorý vyhotovil formulár EUR.2, na žiadosť colných orgánov členského štátu vývozu alebo oprávnenej republiky predloží všetky podporné dokumenty týkajúce sa použitia tohto formuláru.

Článok 136

Na nasledujúce výrobky s pôvodom v zmysle pododdielu 1 sa pri dovoze do spoločenstva alebo oprávnenej republiky vzťahujú sadzobné preferencie uvedené v článku 120, a to bez toho, aby bolo potrebné predložiť dokumenty uvedené v článku 127 alebo v článku 135:

a) výrobky, ktoré zasielajú súkromné osoby ako malé balíky súkromným osobám, ak hodnota týchto výrobkov neprekročí 215 ECU;

b) výrobky, ktoré sú obsahom osobnej batožiny cestujúcich, ak hodnota týchto výrobkov neprekročí 600 ECU.

Pre tento oddiel sa uplatňujú ustanovenia článku 117 (2).

Pododdiel 3

Metódy administratívnej spolupráce

Článok 137

Oprávnené republiky zašlú Komisii vzory pečiatok, ktoré použili, spolu s adresami colných orgánov príslušných pre vydávanie osvedčení EUR.1 a vykonávať následné overovanie týchto osvedčení a formulárov EUR.2. Komisia zašle tieto informácie colným orgánom členských štátov.

Článok 138

1. Následné overenie osvedčení EUR.1 alebo formulárov EUR.2 sa vykonáva náhodným výberom alebo vtedy, keď colné orgány v členskom štáte dovozu alebo v oprávnenej republike majú dôvodné pochybnosti o pravosti dokumentu alebo správnosti informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušného tovaru.

2. Na účely zabezpečenia riadneho uplatňovania týchto ustanovení, oprávnená republika a členské štáty spoločenstva si navzájom pomôžu prostredníctvom príslušných colných orgánov skontrolovať pravosť sprievodných osvedčení EUR.1 a formulárov EUR.2 a správnosť informácií týkajúcich sa skutočného pôvodu príslušných výrobkov.

3. Na účely odseku 1 colné orgány členského štátu dovozu alebo oprávnenej republiky vrátia osvedčenie EUR.1 alebo formulár EUR.2 alebo jeho kópiu colným orgánom členského štátu vývozu, pričom tam, kde je to primerané, uvedú formálne alebo vecné dôvody vyšetrovania.

Požadujúce orgány k osvedčeniu EUR.1 alebo formuláru EUR.2 pripoja faktúru alebo jej kópiu, ak bola vystavená, a zašlú akékoľvek získané dokumenty a informácie, pričom uvedú, že náležitosti uvedené v danom osvedčení alebo formulári sú nesprávne.

Ak colné orgány v členskom štáte dovozu rozhodnú o pozastavení sadzobných preferencií uvedených v článku 120, pretože čakajú na výsledky overovania, povolia prepustenie výrobkov pod podmienkou akýchkoľvek bezpečnostných opatrení, ktoré sú považované za potrebné.

4. Colné orgány v členskom štáte dovozu alebo oprávnenej republiky musia byť informované o výsledkoch overovania najneskôr do šiestich mesiacov. Z týchto výsledkov sa musí dať určiť, či sa dokumenty vrátené podľa odseku 3 vzťahujú na skutočne vyvezený tovar a či sa na tieto výrobky skutočne vzťahovali sadzobné preferencie uvedené v článku 120.

Ak v prípadoch dôvodných pochybností nie je obdržaná odpoveď do šiestich mesiacov odo dňa podania žiadosti o overenie, alebo ak odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti príslušného dokumentu alebo skutočného pôvodu výrobkov, požadujúce orgány zamietnu oprávnenie na preferenčné zaobchádzanie, okrem prípadov vyššej moci alebo výnimočných okolností.

5. Na účely následného preverovania osvedčení EUR.1, colné orgány krajiny vývozu musia uchovávať kópie osvedčení ako aj akékoľvek vývozné dokumenty, v ktorých sú uvedené odkazy na tieto osvedčenia, aspoň dva roky.

Pododdiel 4

Ceuta a Melilla

Článok 139

1. Pojem "spoločenstvo" používaný v tomto oddiele nezahŕňa Ceutu alebo Melillu. Pojem "výrobky, ktoré majú pôvod v spoločenstve" nezahŕňa výrobky, ktoré majú pôvod v týchto oblastiach.

2. Pododdiely 1 až 3 tohto oddielu sa uplatňujú primerane pre výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille, pri splnení osobitných podmienok ustanovených v článku 140.

Článok 140

1. Nasledujúce odseky sa uplatňujú namiesto článku 120 a odkazy na tento článok sa uplatňujú primerane pre tento článok.

2. Ak boli výrobky dopravené priamo v súlade s ustanoveniami článku 125, tieto výrobky sa považujú za:

a) výrobky, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille:

i) výrobky úplne získané v Ceute a Melille;

ii) výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky uvedené v bode i), za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 122. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle pododdielu 1 majú pôvod v spoločenstve alebo v oprávnenej republike, za predpokladu, že v Ceute a Melille prešli spracovaním alebo prepracovaním, ktoré prekračuje nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 122 (3);

b) výrobky, ktoré majú pôvod v oprávnenej republike:

i) výrobky úplne získané v oprávnenej republike;

ii) výrobky získané v oprávnenej republike, pri výrobe ktorých sú použité výrobky iné ako výrobky uvedené v bode i), za predpokladu, že uvedené výrobky prešli dostatočným spracovaním alebo prepracovaním v zmysle článku 122. Táto podmienka sa však nevzťahuje na výrobky, ktoré v zmysle pododdielu 1 majú pôvod v Ceute a Melille alebo v spoločenstve, za predpokladu, že v Ceute a Melille prešli spracovaním alebo prepracovaním, ktoré prekračuje nedostatočné spracovanie alebo prepracovanie uvedené v článku 122 (3).

3. Ceuta a Melilla sa považujú za jedno územie.

4. Vývozca alebo jeho oprávnený zástupca uvedie názov príslušnej oprávnenej republiky a "Ceuta a Melilla" v rubrike 2 sprievodného osvedčenia EUR.1.

Okrem toho v prípade výrobkov, ktoré majú pôvod v Ceute a Melille, štatút výrobku s pôvodom sa uvedie v rubrike 4 sprievodného osvedčenia EUR.1.

5. Španielske colné orgány zodpovedajú za uplatňovanie týchto ustanovení v Ceute a Melille.

HLAVA V

COLNÁ HODNOTA

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 141

1. Pri uplatňovaní článkov 28 až 36 kódexu a ustanovení tejto hlavy musia členské štáty dodržiavať ustanovenia uvedené v prílohe 23.

Ustanovenia uvedené v prvom stĺpci prílohy 23 musia byť uplatňované so zohľadnením vysvetľujúcej poznámky uvedenej v druhom stĺpci.

2. Ak je pri určovaní colnej hodnoty potrebné uviesť odkaz na všeobecne platné účtovné princípy, sa uplatňujú ustanovenia prílohy 24.

Článok 142

1. Na účely tejto hlavy:

a) "Dohoda" znamená dohodu o vykonávaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode uzatvorenej v rámci viacstranných obchodných rokovaní v rokoch 1973 až 1979, odkaz na ktorú je uvedený v prvej zarážke článku 31 (1) kódexu;

b) "vyrobený tovar" zahŕňa tovar vypestovaný, vyrobený alebo vyťažený;

c) "rovnaký tovar" znamená tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý je rovnaký vo všetkých znakoch, vrátane fyzikálnych vlastností, akosti a názvu. Menšie rozdiely v jeho vzhľade nevylučujú, aby tovar, ktorý inak zodpovedá definícii, bol považovaný za rovnaký;

d) "podobný tovar" je tovar vyrobený v tej istej krajine, ktorý hoci nie je rovnaký vo všetkých znakoch, má podobné znaky a skladá sa z podobných materiálov, ktoré mu umožňujú plniť rovnaké funkcie vrátane jeho obchodnej zámeny; akosť tovaru, jeho názov a existencia obchodnej známky, patria medzi činitele, na ktoré sa prihliada pri posudzovaní podobnosti tovaru;

e) "tovar rovnakej kategórie alebo druhu" je tovar, ktorý patrí do jednej skupiny tovarov, je vyrábaný osobitným odvetvím alebo osobitným úsekom výrobného odvetvia a zahŕňa rovnaký alebo podobný tovar.

2. "Rovnaký tovar" a "podobný tovar" nezahŕňa tovar, ktorý obsahuje alebo zohľadňuje prípadnú techniku, vývoj, umeleckú prácu, dizajn alebo plány a nákresy, pri ktorých nedošlo k úprave podľa článku 32 (1) b) iv) kódexu, pretože tieto prvky sa uskutočnili v spoločenstve.

Článok 143

1. Na účely článkov 29 (1) d) a 30 (2) c) kódexu sa osoby považujú za prepojené len vtedy, ak:

a) jedna z nich je predstaviteľom alebo riaditeľom podniku druhej osoby alebo naopak;

b) sú právne uznanými spoločníkmi;

c) sú zamestnávateľom a zamestnancom;

d) akákoľvek osoba vlastní, kontroluje alebo má priamo alebo nepriamo v držbe 5 % alebo viac hodnoty akcií alebo podielov s hlasovacím právom jednej aj druhej osoby;

e) jedna z nich priamo alebo nepriamo kontroluje druhú;

f) obe sú priamo alebo nepriamo kontrolované treťou osobou;

g) obe spoločne priamo alebo nepriamo kontrolujú tretiu osobu alebo

h) sú členmi jednej rodiny. Osoby sa považujú za členov jednej rodiny, ak majú medzi sebou nasledovné vzťahy:

- manžel a manželka,

- rodič a dieťa,

- brat a sestra (vlastní aj nevlastní súrodenci),

- starý rodič a vnuk,

- strýc alebo teta a synovec alebo neter,

- svokor a svokra a zať alebo nevesta,

- švagor a švagriná.

2. Na účely tejto hlavy, osoby, ktoré sú navzájom prepojené v obchode tým, že jedna z nich je výhradným obchodným zástupcom, výhradným distribútorom alebo výhradným koncesionárom druhej osoby, akokoľvek nazvaným, sú považované za osoby, ktoré sú v spojení len vtedy, ak spĺňajú kritériá odseku 1.

Článok 144

1. účely určenia colnej hodnoty podľa článku 29 kódexu pri tovare, pri ktorom cena nebola zaplatená v čase rozhodnom na účely colného hodnotenia, cena, ktorá má byť zaplatená za vysporiadanie v uvedenom čase, sa všeobecne považuje za základ colnej hodnoty.

2. Komisia a členské štáty sa poradia s Výborom o uplatňovaní odseku 1.

Článok 145

Ak je tovar navrhovaný na prepustenie do voľného obehu súčasťou väčšieho množstva rovnakého tovaru nakúpeného pri jednej transakcii, na účely článku 29 (1) kódexu cena skutočne zaplatená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť, je cena, ktorá zodpovedá pomeru celkovej ceny navrhnutého množstva tovaru k celému zakúpenému množstvu tovaru.

Pomerné rozdelenie ceny skutočne zaplatenej alebo ceny, ktorá sa má zaplatiť, sa uplatní aj v prípade čiastočnej straty zásielky alebo poškodenia ohodnocovaného tovaru pred jeho prepustením do voľného obehu.

Článok 146

Ak cena skutočne zaplatená alebo cena, ktorá sa má zaplatiť na účely článku 29 (1) kódexu, zahŕňa sumu súvisiacu s akoukoľvek vnútornou daňou uplatniteľnou pre príslušný tovar v krajine pôvodu alebo vývozu, uvedená cena sa nezahŕňa do colnej hodnoty, ak je možné uistiť príslušné colné orgány, že príslušný tovar bol alebo bude oslobodený od tejto dane v prospech kupujúceho.

Článok 147

1. Na účely článku 29 kódexu, skutočnosť, že tovar, ktorý sa má predať, je navrhnutý na prepustenie do voľného obehu, sa považuje za primerané označenie, že bol predaný na účely vývozu do colného územia spoločenstva. Toto označenie sa uplatňuje aj v prípade po sebe nasledujúcich predajov pred ohodnotením; v takomto prípade, každá cena vyplývajúca z týchto predajov sa môže považovať za základ pre ohodnotenie, pričom sa uplatňujú ustanovenia článkov 178 až 181.

2. Ak je však tovar použitý v tretej krajine medzi časom predaja a časom prepustenia do voľného obehu, colná hodnota nemusí byť prevodná hodnota.

3. Kupujúci nemusí spĺňať žiadne iné podmienky ako podmienku, že musí byť zmluvnou stranou predajnej zmluvy.

Článok 148

Ak sa pri uplatňovaní článku 29 (1) b) kódexu zistí, že na predaj alebo cenu dovážaného tovaru sa vzťahuje podmienka alebo platba, ktorej výška môže byť určená pre tovar, ktorý je ohodnotený, takáto hodnota sa považuje za nepriamu platbu kupujúceho predávajúcemu a časť skutočne zaplatenej ceny alebo ceny, ktorá sa má zaplatiť, za predpokladu, že táto podmienka alebo platba sa netýka:

a) činnosti, na ktorú sa vzťahuje článok 29 (3) b) kódexu alebo

b) faktoru, vzhľadom na ktorý musí byť zvýšená skutočne zaplatená cena alebo cena, ktorá sa má zaplatiť podľa ustanovení článku 32 kódexu.

Článok 149

1. Na účely článku 29 (3) b) kódexu pojem "marketingové činnosti" znamená všetky činnosti, týkajúce sa reklamy a propagácie predaja príslušného tovaru a všetky činnosti týkajúce sa ručení alebo záruk s nimi súvisiacich.

2. Takéto činnosti, ktoré vykoná kupujúci, sa považujú za činnosti, ktoré boli vykonané na jeho vlastný účet, aj keď sú vykonané pri plnení povinností kupujúceho vyplývajúcich zo zmluvy s predávajúcim.

Článok 150

1. Pri uplatňovaní článku 30 (2) a) kódexu (prevodná hodnota rovnakého tovaru) sa colná hodnota určí na základe prevodnej hodnoty rovnakého tovaru pri predaji na rovnakej komerčnej úrovni a v takmer rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa nezistí žiadny takýto predaj, použije sa prevodná hodnota rovnakého tovaru, predaného na inej komerčnej úrovni a/alebo v inom množstve, upravená s prihliadnutím na rozdiely, vyplývajúce z komerčnej úrovne a/alebo z množstva, ak sa takéto úpravy môžu vykonať na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú, že sú rozumné a správne, bez ohľadu na to, či vedú k zvýšeniu alebo zníženiu prevodnej hodnoty.

2. Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 32 (1) e) kódexu, upraví sa táto hodnota s prihliadnutím na významné rozdiely týchto nákladov a výdavkov, vyplývajúce zo vzdialenosti a spôsobu dopravy, medzi dovážaným tovarom a rovnakým tovarom.

3. Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota rovnakého tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru najnižšia zistená hodnota.

4. Pri použití tohto článku prevodnú hodnotu tovaru vyrobeného inou osobou je možné vziať do úvahy iba vtedy, ak nie je k dispozícii prevodná hodnota rovnakého tovaru podľa odseku 1 vyrobeného tou istou osobou ako tovar, ktorý má byť ohodnotený.

5. Na účely tohto článku prevodná hodnota rovnakého dovážaného tovaru je colná hodnota predtým určená podľa článku 29 kódexu, ktorá je upravená podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 151

1. Pri uplatňovaní článku 30 (2) b) kódexu (prevodná hodnota rovnakého tovaru) sa colná hodnota určí na základe prevodnej hodnoty podobného tovaru pri predaji na rovnakej komerčnej úrovni a v takmer rovnakom množstve ako tovar, ktorý sa má ohodnotiť. Ak sa nezistí žiadny takýto predaj, použije sa prevodná hodnota podobného tovaru, predaného na inej komerčnej úrovni a/alebo v inom množstve, upravená s prihliadnutím na rozdiely, vyplývajúce z komerčnej úrovne a/alebo z množstva, ak sa takéto úpravy môžu vykonať na základe predložených dôkazov, ktoré jasne potvrdzujú, že sú rozumné a správne, bez ohľadu na to, či vedú k zvýšeniu alebo zníženiu prevodnej hodnoty.

2. Ak sú v prevodnej hodnote zahrnuté náklady a výdavky uvedené v článku 32 (1) e) kódexu, upraví sa táto hodnota s prihliadnutím na významné rozdiely týchto nákladov a výdavkov, vyplývajúce zo vzdialenosti a spôsobu dopravy, medzi dovážaným tovarom a podobným tovarom.

3. Ak sa pri uplatňovaní tohto článku zistí viac ako jedna prevodná hodnota podobného tovaru, použije sa na určenie colnej hodnoty dovážaného tovaru najnižšia zistená hodnota.

4. Pri použití tohto článku prevodnú hodnotu tovaru vyrobeného inou osobou je možné vziať do úvahy iba vtedy, ak nie je k dispozícii prevodná hodnota podobného tovaru podľa odseku 1 vyrobeného tou istou osobou ako tovar, ktorý má byť ohodnotený.

5. Na účely tohto článku prevodná hodnota podobného dovážaného tovaru je colná hodnota predtým určená podľa článku 29 kódexu, ktorá je upravená podľa odsekov 1 a 2 tohto článku.

Článok 152

1. a) Ak sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar predáva v spoločenstve v takom stave, v akom bol dovezený, colná hodnota dovážaného tovaru určená v súlade s článkom 30 (2) c) kódexu sa určí na základe jednotkovej ceny, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar takto predáva v najväčšom súhrnnom množstve v čase alebo približne v čase dovozu tovaru, ktorý sa má ohodnotiť, osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých nakupujú takýto tovar po odpočítaní zrážok, ktoré sa týkajú:

i) provízií všeobecne zaplatených alebo dohodnutých alebo prirážok všeobecne používaných pre zisk (vrátane priamych a nepriamych nákladov na marketing príslušného tovaru) spojených s predajom dovezeného tovaru rovnakej kategórie alebo druhu v spoločenstve;

ii) bežných dopravných a poisťovacích výdavkov a s tým súvisiacich výdavkov, ktoré vznikli v spoločenstve;

iii) ciel a daní, ktoré sa majú zaplatiť v spoločenstve z dôvodu dovozu alebo predaja tovaru.

b) Ak sa nepredáva dovážaný tovar ani rovnaký alebo podobný dovezený tovar v čase dovozu tovaru, keď sa má tovar ohodnotiť ani v takmer rovnakom čase, je colná hodnota dovážaného tovaru stanovená podľa tohto článku, pričom inak sa uplatňujú ustanovenia odseku 1 a), založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný tovar predáva v spoločenstve v stave, v akom sa doviezol, najskôr po dovoze tovaru, ktorý sa má ohodnotiť, najneskôr však pred uplynutím 90 dní po tomto dovoze.

2. Ak sa dovážaný tovar ani rovnaký alebo podobný dovážaný tovar nepredáva v spoločenstve v stave, v akom sa doviezol, je colná hodnota založená na jednotkovej cene, za ktorú sa dovážaný tovar predáva po ďalšom spracovaní v najväčšom celkovom množstve v spoločenstve osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých takýto tovar kupujú, s prihliadnutím na hodnotu pridanú v dôsledku tohto spracovania a po zrážkach uvedených v odseku 1 a).

3. Na účely tohto článku jednotková cena, za ktorú sa dovážaný tovar predáva v najväčšom súhrnnom množstve, je cena, za ktorú sa predáva najvyšší počet jednotiek pri predaji osobám, ktoré nie sú spojené s osobami, od ktorých kupujú tento tovar na prvej komerčnej úrovni po dovoze, na ktorej dôjde k takémuto predaju.

4. Akýkoľvek predaj v spoločenstve osobe, ktorá priamo alebo nepriamo dodáva bezplatne alebo za zníženú cenu akékoľvek prvky uvedené v článku 31 (1) b) kódexu na použitie v súvislosti s výrobou a predajom na účely vývozu dovážaného tovaru, sa neberie do úvahy pri stanovovaní jednotkovej ceny na účely tohto článku.

5. Na účely odseku 1 b) "najskorší dátum" je dátum, do ktorého sa dovážaný tovar alebo rovnaký alebo podobný dovážaný tovar predáva v dostatočnom množstve na to, aby bolo možné určiť jednotkovú cenu.

Článok 153

1. Pri uplatňovaní článku 30 (2) d) kódexu (vypočítaná hodnota), colné orgány nemôžu požadovať alebo nútiť žiadnu osobu, ktorá nie je rezidentom v spoločenstve, aby predložila na preskúmanie alebo umožnila prístup k akémukoľvek účtu alebo inej evidencii na účely určenia tejto hodnoty. Avšak informácie, ktoré predloží výrobca tovaru na účely určenia colnej hodnoty podľa tohto článku, môžu v krajine, ktorá nie je členom spoločenstva, overovať colné orgány členského štátu so súhlasom výrobcu a za predpokladu, že tieto orgány o tom dostatočne vopred informujú orgány príslušnej krajiny a tieto orgány nemajú námietky proti vyšetrovaniu.

2. Náklady alebo hodnota materiálov a výroby uvedené v prvej zarážke článku 30 (2) d) kódexu zahŕňajú náklady na prvky uvedené v článku 32 (1) a) ii) a iii) kódexu.

Zahŕňajú aj riadne rozdelenú hodnotu akéhokoľvek výrobku alebo služby uvedených v článku 32 (1) b) kódexu, ktoré priamo alebo nepriamo dodal kupujúci pre použitie v súvislosti s výrobou dovážaného tovaru. Hodnota prvkov uvedených v článku (1) b) iv) kódexu, ktoré sú prijaté v spoločenstve, sa zahŕňa len v rozsahu, v akom sa takéto prvky účtujú výrobcovi.

3. Ak sa na účely určenia vypočítanej hodnoty používajú iné informácie ako informácie, ktoré dodá výrobca alebo informácie dodané v mene výrobcu, colné orgány informujú deklaranta, ak deklarant tak požaduje, o zdroji týchto informácií, použitých údajoch a výpočtoch vychádzajúcich z týchto údajov, pričom sa uplatňuje článok 15 kódexu.

5. "Všeobecné výdavky", uvedené v druhej zarážke článku 30 (2) d) kódexu, zahŕňajú priame a nepriame náklady na výrobu a predaj tovaru určeného na vývoz, ktoré nie sú zahrnuté v prvej zarážke článku 30 (2) d) kódexu.

Článok 154

Ak kontajnery uvedené v článku 32 (1) a) ii) kódexu majú byť opakovane dovážané, náklady na ne musia byť na žiadosť deklaranta rozdelené v súlade so všeobecne prijatými účtovnými princípmi.

Článok 155

Na účely článku 31 (1) b) iv) kódexu sa do colnej hodnoty nezahŕňajú náklady výskum a predbežné nákresy.

Článok 156

Článok 33 c) kódexu sa uplatňuje primerane, ak sa colná hodnota určuje použitím inej metódy ako je prevodná hodnota.

KAPITOLA 2

Ustanovenia pre poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky

Článok 157

1. Na účely článku 32 (1) c) kódexu poplatky za poskytnutie práv a licenčné poplatky znamenajú predovšetkým platbu za používanie práv, ktoré sa týkajú:

- výroby dovážaného tovaru (predovšetkým patenty, návrhy, vzory a výrobné know-how) alebo

- predaja dovážaného tovaru určeného na vývoz (predovšetkým obchodné značky, registrované vzory), alebo

- používania alebo ďalšieho predaja dovážaného tovaru (predovšetkým autorské práva, výrobné procesy, ktoré sú neoddeliteľné od dovážaného tovaru).

2. Bez dosahu na článok 32 (5) kódexu, ak sa colná hodnota dovážaného tovaru určuje podľa ustanovení článku 29 kódexu, poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok sa pripočíta k cene, ktorá bola skutočne zaplatená alebo má byť zaplatená len vtedy, keď táto platba:

- súvisí s tovarom, ktorý sa ohodnocuje a

- predstavuje podmienku predaja tohto tovaru.

Článok 158

1. Ak dovážaný tovar je len prísadou alebo prvkom tovaru vyrobeného v spoločenstve, úprava skutočne zaplatenej ceny alebo ceny, ktorá má byť zaplatená za dovážaný tovar, sa môže urobiť len vtedy, ak sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok vzťahuje na tento tovar.

2. Ak sa tovar dováža v nezmontovanom stave alebo má pred ďalším predajom prejsť len drobným spracovaním ako je riedenie alebo balenie, táto skutočnosť nebráni tomu, aby sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok považoval za poplatok súvisiaci s dovážaným tovarom.

3. Ak sa poplatky za poskytnutie práv alebo licenčné poplatky vzťahujú čiastočne na dovážaný tovar a čiastočne na ostatné prísady alebo prvky pridané k tovaru po jeho dovoze alebo k činnostiam alebo službám vykonávaným po dovoze, musí byť vykonané primerané rozdelenie na základe objektívnych a kvantifikovateľných údajov v súlade s vysvetľujúcou poznámkou k článku 32 (2) kódexu v prílohe 23.

Článok 159

Poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok v súvislosti s právom na využívanie obchodnej značky sa pripočíta k skutočne zaplatenej cene alebo cene, ktorá sa má zaplatiť za dovážaný tovar vtedy, ak:

- sa poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok vzťahuje na tovar, ktorý sa ďalej predáva v rovnakom stave alebo ktorý prechádza len drobným spracovaním po dovoze,

- tovar, ktorý sa predáva pod obchodnou značkou, ktorá je k nemu pripojená pred dovozom alebo po dovoze, za ktorú sa platí poplatok za poskytnutie práv alebo licenčný poplatok, a

- kupujúci nemôže získať takýto tovar od iných dodávateľov, ktorí nie sú spojení s predávajúcim.

Článok 160

Ak kupujúci zaplatí poplatky za poskytnutie práv alebo licenčné poplatky tretej strane, podmienky ustanovené v článku 157 (2) sa nepovažujú splnené, ak predávajúci alebo osoba s ním spojená nepožaduje, aby kupujúci vykonal túto platbu.

Článok 161

Ak je spôsob výpočtu výšky poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku odvodený od ceny dovážaného tovaru, pri absencii dôkazov o opaku možno predpokladať, že platba tohto poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku sa vzťahuje na tovar, ktorý sa má oceňovať.

Ak sa však výška poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku vypočíta bez ohľadu na cenu dovážaného tovaru, platba tohto poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku sa aj tak môže vzťahovať na tovar, ktorý sa má oceňovať.

Článok 162

Pri uplatňovaní článku 32 (1) c) kódexu krajina pobytu prijímateľa platby poplatku za poskytnutie práv alebo licenčného poplatku nie je významná.

KAPITOLA 3

Ustanovenia o mieste vstupu do spoločenstva

Článok 163

1. Na účely článku 32 (1) e) a článku 33 a) kódexu, miesto vstupu na colné územie spoločenstva znamená:

a) pri tovare prepravovanom po mori, prístav, v ktorom je tovar vyložený alebo prístav prekládky, ak prekládku osvedčia colné orgány tohto prístavu;

b) pri tovare prepravovanom po mori a potom bez prekládky po vnútrozemských vodných cestách, prvý prístav, v ktorom môže dôjsť k vykládke buď pri ústí rieky alebo kanála alebo ďalej vo vnútrozemí za predpokladu, že bude colnému úradu predložený dôkaz, že náklad určený pre prístav vykládky je väčší ako náklad určený pre prvý prístav;

c) pri tovare prepravovanom železnicou, vnútrozemskou vodnou cestou alebo po cestnej komunikácii, miesto, kde sa nachádza prvý colný úrad;

d) pri tovare prepravovanom iným spôsobom, miesto, kde sa prekročí pozemná hranica colného územia spoločenstva.

2. Colná hodnota tovaru, ktorý vstúpi na colné územie spoločenstva a potom sa prepravuje na miesto určenia v inej časti tohto územia cez územia Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky alebo Juhoslávie, tak ako existovali k 1. januáru 1991, sa určí na základe prvého miesta vstupu na colné územie spoločenstva, za predpokladu, že tovar sa preváža cez územia Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky alebo Juhoslávie po bežnej trase cez takéto územie na miesto určenia.

3. Colná hodnota tovaru, ktorý vstúpil colné územie spoločenstva a potom sa prepravoval po mori na miesto určenia v inej časti tohto územia, sa určí podľa prvého miesta vstupu na colné územie spoločenstva, za predpokladu, že tovar sa prepravuje priamo po bežnej trase na miesto učenia.

4. Odseky 2 a 3 tohto článku sa uplatňujú aj vtedy, ak bol tovar vyložený, preložený alebo dočasne znehybnený na územiach Rakúska, Švajčiarska, Maďarska, Českej republiky a Slovenskej republiky alebo Juhoslávie v zmysle odseku 2 z dôvodov týkajúcich sa výlučne jeho prepravy.

5. Pri tovare, ktorý vstúpi na colné územie spoločenstva a prepravuje sa priamo z jedného z francúzskych zámorských departmentov do inej časti colného územia spoločenstva alebo naopak, miesto určenia, ktoré sa berie do úvahy, je miesto uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré sa nachádza v tej časti colného územia spoločenstva, z ktorej tovar vyšiel, ak bol vyložený alebo preložený na tomto mieste, čo osvedčili colné orgány.

6. Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, 3 a 5, miesto vstupu, ktoré sa berie do úvahy, je miesto uvedené v odseku 1, ktoré sa nachádza v tej časti colného územia spoločenstva, do ktorého je tovar zaslaný.

KAPITOLA 4

Ustanovenia o dopravných nákladoch

Článok 164

Pri uplatňovaní článku 32 (1) e) a 33 a) kódexu:

a) ak sa tovar prepravuje rovnakým spôsobom dopravy na miesto za miestom vstupu na colné územie spoločenstva, dopravné náklady sa určujú úmerne vzdialenosti prejdenej mimo colného územia spoločenstva a vnútri tohto colného územia, ak nie je colným orgánom predložený dôkaz o nákladoch, ktoré by boli vznikli podľa všeobecného povinného sadzobníka dopravných poplatkov za prevoz tovaru na miesto vstupu na colné územie spoločenstva;

b) ak sa tovar faktúruje v jednotnej cene franko do domu, ktorá zodpovedá cene v mieste vstupu, dopravné náklady v spoločenstve sa neodpočítavajú od tejto ceny. Takéto odpočítanie je však možné, ak je colným orgánom predložený dôkaz, že cena franko na hranicu by bola nižšia ako jednotná cena franko do domu;

c) ak je doprava zdarma alebo ju zabezpečuje kupujúci, dopravné náklady na miesto vstupu vypočítané v súlade so sadzobníkom dopravných poplatkov, ktorý sa bežne používa pri rovnakých druhoch dopravy, sa započítajú do colnej hodnoty.

Článok 165

1. Všetky poštové poplatky účtované po miesto určenia pri tovare zasielanom poštou sa zahrnú do colnej hodnoty tohto tovaru s výnimkou akýchkoľvek doplňujúcich poštových poplatkov účtovaných v krajine dovozu.

2. Navrhovaná hodnota sa však pri takýchto poplatkoch neupravuje pri určovaní hodnoty zásielok neobchodného charakteru.

3. Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na tovar, ktorý prepravujú expresné poštové služby EMS-Datapost (v Dánsku EMS-Jetpost, v Nemecku EMS-Kurierpostsendungen, v Taliansku CAI-Post).

Článok 166

Náklady na dopravu vzduchom, ktoré majú byť zahrnuté do colnej hodnoty tovaru, sa určia na základe pravidiel a percentuálnych podielov uvedených v prílohe 25.

KAPITOLA 5

Ohodnotenie určitých nosičov pre používanie zariadení na automatizované spracovanie dát

Článok 167

1. Bez ohľadu na články 29 až 33 kódexu, pri určovaní colnej hodnoty dovážaných nosičov dát alebo návodov na ich používanie v zariadeniach na spracovanie dát sa berú do úvahy len náklady alebo hodnota samotného nosiča. Colná hodnota dovážaného nosiča, na ktorom sú údaje alebo návody, nezahŕňa náklady na údaje alebo návody alebo ich hodnotu, za predpokladu, že takéto náklady alebo hodnota sú odlíšené od nákladov alebo hodnoty príslušného nosiča.

2. Na účely tohto článku:

a) výraz "nosič" nezahŕňa integrované obvody, polovodiče a podobné zariadenia alebo predmety, ktoré majú zabudované takéto obvody alebo zariadenia;

b) výraz "údaje alebo inštrukcie" nezahŕňa zvukové, kinematografické alebo videozáznamy.

KAPITOLA 6

Ustanovenia o výmenných kurzoch

Článok 168

Na účely článkov 169 až 172 tejto kapitoly:

a) "zaznamenaný kurz" znamená:

- posledný kurz pre predaj zaznamenaný pre obchodné transakcie na najreprezentatívnejšom výmennom trhu alebo trhoch príslušného členského štátu, alebo

- iný popis výmenného kurzu, ktorý takto zaznamená a určí členský štát ako "zaznamenaný kurz", za predpokladu, že čo najefektívnejšie zohľadňuje súčasnú hodnotu príslušnej meny pri obchodných transakciách;

b) "uverejnený" znamená všeobecne známy spôsobom, ktorý určí príslušný členský štát;

c) "mena" znamená akúkoľvek menovú jednotku používanú ako prostriedok úhrady medzi menovými orgánmi alebo na medzinárodnom trhu.

Článok 169

1. Ak sú faktory používané na určenie colnej hodnoty tovaru vyjadrené v čase, keď sa táto hodnota určuje v inej mene ako je mena členského štátu, kde sa robí ohodnotenie, výmenný kurz použitý na určenie tejto hodnoty pre menové účely príslušného členského štátu je kurz zaznamenaný v predposlednú stredu mesiaca a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň.

2. Kurz zaznamenaný v druhú predposlednú stredu mesiaca sa použije počas nasledujúceho kalendárneho mesiaca, ak nie je zrušený kurzom ustanoveným v článku 171.

3. Ak sa výmenný kurz nezaznamená v predposlednú stredu uvedenú v odseku 1 alebo ak je zaznamenaný, ale nie je uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň, posledná sadzba zaznamenaná pre príslušnú menu uverejnená za predchádzajúcich 14 dní sa považuje za kurz zaznamenaný v danú stredu.

Článok 170

Ak nie je možné určiť kurz podľa ustanovení článku 169, kurz, ktorý sa má použiť pre uplatňovanie článku 35 kódexu, určí príslušný členský štát, pričom tento kurz má čo najefektívnejšie zohľadňovať súčasnú hodnotu príslušnej meny v obchodných transakciách pre menové účely tohto členského štátu.

Článok 171

1. Ak sa kurz zaznamenaný v poslednú stredu mesiaca a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň odlišuje o 5 % alebo viac od kurzu stanoveného pre používanie nasledujúci mesiac v súlade s článkom 169, nahrádza tento kurz z prvej stredy tohto mesiaca ako kurz, ktorý sa má použiť pri uplatňovaní článku 35 kódexu.

2. Ak sa v priebehu doby používania uvedenej v predchádzajúcich ustanoveniach kurz zaznamenaný v stredu a uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň odlišuje o 5 % alebo viac od kurzu používaného v súlade s touto kapitolou, nahrádza tento kurz a vstupuje do platnosti nasledujúcu stredu ako kurz, ktorý sa má používať pre uplatňovanie článku 35 kódexu. Náhradný kurz zostáva v platnosti počas zostávajúceho obdobia bežného mesiaca za predpokladu, že tento kurz nie je zrušený v dôsledku vykonávania ustanovení prvej vety tohto odseku.

3. Ak sa v členskom štáte nezaznamená kurz v stredu alebo ak je zaznamenaný a nie je uverejnený v ten istý alebo nasledujúci deň, pre uplatňovanie odsekov 1 a 2 tomto členskom štáte zaznamenaný kurz bude najnovší zaznamenaný kurz, ktorý je uverejnený pred touto stredou.

Článok 172

Ak colné orgány členského štátu povolia deklarantovi predložiť alebo dodať v neskoršom termíne určité údaje týkajúce vyhlásenia na prepustenie tovaru do voľného obehu vo forme periodického vyhlásenia, toto povolenie môže na žiadosť deklaranta ustanovovať, že pre prepočet na menu tohto členského štátu pri prvkoch, ktoré tvoria súčasť colnej hodnoty vyjadrenej v konkrétnej mene, sa použije jednotná sadzba. V tomto prípade sa použije sadzba ustanovená v súlade touto kapitolou, ktorá je platná v prvý deň obdobia, na ktoré sa vzťahuje príslušné vyhlásenie.

KAPITOLA 7

Zjednodušené postupy pre určitý rýchlo sa kaziaci tovar

Článok 173

1. Na účely určenia colnej hodnoty výrobkov uvedených v prílohe 26 Komisia určí pre každý klasifikačnú položku jednotkovú hodnotu na 100 kg čistej váhy vyjadrenú v menách členských štátov.

Jednotkové hodnoty platia na obdobie 14 dní, pričom každé obdobie začína v piatok.

2. Jednotkové hodnoty sa určujú na základe nasledovných prvkov, ktoré musia členské štáty predložiť Komisii v súvislosti s každou klasifikačnou položkou:

a) priemerná jednotková cena franko na hranici, ktorá neprešla colným vybavením, vyjadrená v mene príslušného členského štátu na 100 kg čistej váhy a vypočítaná na základe cien nepoškodeného tovaru v predajných centrách uvedených v prílohe 27 počas referenčného obdobia uvedeného v článku 174 (1);

b) množstvo prepustené do voľného obehu počas jedného kalendárneho roka s platbou dovozných ciel.

3. Priemerná jednotková cena franko na hranici, ktorá neprešla colným vybavením, sa vypočíta na základe hrubých výnosov z predaja medzi dovozcami a veľkoobchodníkmi. Avšak v prípade predajných centier v Londýne, Miláne a Rungis sa za hrubé výnosy považujú výnosy evidované na komerčnej úrovni, na ktorej sa takýto tovar najbežnejšie predáva v týchto centrách.

Z takto získaných údajov sa odpočíta:

- predajná marža vo výške 15 % pre predajné centrá v Londýne, Miláne a Rungise a 8 % pre ostatné predajné centrá,

- náklady na dopravu a poistenie na colnom území,

- štandardná suma 5 ECU, ktorá predstavuje všetky ostatné náklady, ktoré sa nezahŕňajú do colnej hodnoty.

Táto suma sa prepočíta na meny členských štátov na základe posledných platných kurzov stanovených v súlade s článkom 18 kódexu,

- dovozné clá a ostatné poplatky, ktoré sa nezahŕňajú do colnej hodnoty.

4. Členské štáty môžu určiť štandardné sumy, ktoré sa majú odpočítať v súvislosti s nákladmi na dopravu a poistenie v súlade s odsekom 3. Takéto štandardné sumy a spôsoby ich výpočtu musia byť okamžite oznámené Komisii.

Článok 174

1. Referenčné obdobie pre výpočet priemerných jednotkových cien uvedených v článku 173 (2) a) je 14 dní, pričom toto obdobie končí vo štvrtok, ktorý predchádza týždňu, počas ktorého majú byť stanovené nové jednotkové hodnoty.

2. Členské štáty musia oznámiť priemerné jednotkové ceny najneskôr do 12. hodiny napoludnie v pondelok týždňa, počas ktorého sa stanovujú jednotkové hodnoty podľa článku 173. Ak tento deň nie je pracovný deň, oznámenie sa musí uskutočniť v pracovný deň, ktorý bezprostredne predchádza tomuto dňu.

3. Množstvo prepustené do voľného obehu počas kalendárneho roka pre každú klasifikačnú položku musia všetky členské štáty oznámiť Komisii pred 15. júnom nasledujúceho roka.

Článok 175

1. Jednotkové hodnoty uvedené v článku 173 (1) určí Komisia v utorok na základe váženého priemeru priemerných jednotkových cien uvedených v článku 173 (2) a) vo vzťahu k množstvám uvedeným v článku 173 (2) b).

2. Na účely určenia váženého priemeru každá priemerná jednotková cena uvedená v článku 173 (2) a) sa prepočíta na ECU na základe posledných prevodných kurzov, ktoré určí Komisia a ktoré sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev pred týždňom, počas ktorého sa jednotkové hodnoty majú určiť. Tie isté prevodné kurzy sa použijú pri spätnom prepočte takto získaných jednotkových hodnôt na meny členských štátov.

3. Naposledy uverejnené jednotkové hodnoty zostávajú v platnosti až do uverejnenia nových hodnôt. Avšak v prípade veľkých cenových výkyvov v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktoré vyplývajú napríklad z prerušenia kontinuity dovozu určitého výrobku, je možné stanoviť nové jednotkové hodnoty na základe skutočných cien v čase určovania týchto hodnôt.

Článok 176

1. Zásielky, ktoré v čase rozhodnom pre ohodnotenie na colné účely obsahujú aspoň 5 % nevyhovujúcich výrobkov v nezmenenom stave pre ľudskú spotrebu, alebo hodnota ktorých sa znížila aspoň o 20 % v porovnaní s priemernými trhovými cenami bezchybných výrobkov, sa považujú za poškodené.

2. Zásielky, ktoré sú poškodené sa môžu ohodnocovať:

- buď, po triedení, použitím jednotkových hodnôt na nepoškodenú časť, pričom poškodená časť sa zničí pod colným dohľadom, alebo

- použitím jednotkových hodnôt určených pre nepoškodené výrobky, keď sa od hmotnosti zásielky odpočíta percento, ktoré sa rovná percentu, stanovenému súdnym znalcom ako poškodené alebo ktoré za také uznali colné orgány, alebo

- použitím jednotkových hodnôt stanovených pre nepoškodené výrobky, znížených o percento, ktoré súdny znalec určí ako poškodené a ktoré za také uznajú colné orgány.

Článok 177

1. Pri navrhovaní alebo zabezpečovaní navrhovania colnej hodnoty jedného alebo viacerých výrobkov, ktoré príslušná osoba dováža na základe jednotkových hodnôt určených v súlade s touto kapitolou, príslušná osoba vstúpi do systému zjednodušeného postupu za bežný kalendárny rok v súvislosti s príslušným výrobkom alebo výrobkami.

2. Ak následne príslušná osoba požaduje použitie inej metódy ako sú zjednodušené postupy colného ohodnotenia jedného alebo viacerých výrobkov, ktoré dováža, colné orgány príslušného členského štátu majú právo oznámiť tejto osobe, že nebude mať právo využívať zjednodušené postupy pre zvyšné obdobie bežného kalendárneho roka v súvislosti s príslušným výrobkom alebo výrobkami; toto vylúčenie sa môže predĺžiť aj na nasledujúci kalendárny rok. Takto oznámené vylúčenie musí byť bezodkladne oznámené Komisii, ktorá potom okamžite informuje colné orgány ostatných členských štátov.

KAPITOLA 8

Vyhlásenia o náležitostiach a predkladané dokumenty

Článok 178

1. Ak je potrebné stanoviť colnú hodnotu na účely článkov 28 až 36 kódexu, pri vstupe dovážaného tovaru na colné vybavenie musí byť predložené vyhlásenie o náležitostiach týkajúcich sa colnej hodnoty (vyhlásenie o hodnote). Vyhlásenie o hodnote musí byť vyhotovené na formulári D.V. 1 podľa vzoru v prílohe 28, ku ktorému musí byť tam, kde je to primerané, predložený jeden alebo viac formulárov D.V. 1 bis podľa vzoru v prílohe 29.

2. Osobitnou požiadavkou je, aby vyhlásenie o hodnote predpísané v odseku 1 vyhotovila len osoba, ktorá má bydlisko alebo miesto podnikania na colnom území spoločenstva a má k dispozícii príslušné fakty.

3. Colné orgány môžu upustiť od požiadavky na vyhlásenie na formulári uvedenom v odseku 1, ak colnú hodnotu príslušného tovaru nemožno určiť podľa ustanovení článku 29 kódexu. V týchto prípadoch osoba uvedená v odseku 2 predloží alebo zabezpečí predloženie iných informácií colným orgánom, aké môžu byť požadované na účely určenia colnej hodnoty podľa iného článku kódexu; takéto iné informácie musia byť predložené v takej forme a takým spôsobom ako môžu predpísať colné orgány.

4. Predloženie vyhlásenia požadovaného v odseku 1 colnému úradu je rovnocenné s prevzatím zodpovednosti osobou uvedenou v odseku 2, bez dosahu na možné uplatňovanie penalizačných ustanovení v súvislosti s:

- presnosťou a úplnosťou údajov uvedených vo vyhlásení,

- pravosťou dokumentov predložených ako podklad pre tieto náležitosti a

- predložením akýchkoľvek doplňujúcich informácií alebo dokumentov potrebných na určenie colnej hodnoty tovaru.

5. Tento článok sa nevzťahuje na tovar, pri ktorom sa colná hodnota určuje podľa zjednodušeného postupu stanoveného v súlade s ustanoveniami článkov 173 až 177.

Článok 179

1. Okrem prípadov, kedy je to nevyhnutné pre správne uplatňovanie dovozných ciel, colné orgány upustia od požiadavky týkajúcej sa vyhlásenia ustanoveného v článku 178 (1) alebo jeho časti:

a) ak colná hodnota dovážaného tovaru v zásielke nie je vyššia ako 5000 ECU za predpokladu, že tento tovar nepredstavuje rozdelené alebo viacnásobné zásielky od toho istého dodávateľa tomu istému odberateľovi, alebo

b) ak má dovoz neobchodný charakter, alebo

c) ak predloženie príslušných náležitostí nie je potrebné pre použitie Colného kódexu Európskych spoločenstiev alebo ak sa clá ustanovené v Sadzobníku nevymeriavajú podľa špecifických colných ustanovení.

2. Suma vyjadrená v ECU uvedená v odseku 1 a) sa prepočíta v súlade s článkom 18 kódexu. Colné orgány môžu sumu získanú po prepočte zaokrúhliť nahor alebo nadol.

Colné orgány môžu ponechať nezmenenú výmennú hodnotu vyjadrenú v národnej mene v sume určenej v ECU, ak v čase ročnej úpravy, ustanovenej v článku 18 kódexu, prepočet tejto sumy pred zaokrúhlením ustanoveným v tomto odseku vedie k zmene výmennej hodnoty vyjadrenej v národnej mene o menej ako 5 % alebo k jej zníženiu.

3. V prípade pokračujúcej dopravy tovaru, ktorý dodáva ten istý predávajúci tomu istému kupujúcemu za rovnakých obchodných podmienok, colné orgány môžu upustiť od požiadavky predloženia všetkých náležitostí podľa článku 178 (1) na podporu každého colného vyhlásenia, tieto náležitosti však vyžadujú vždy keď sa zmenia okolnosti alebo aspoň raz za tri roky.

4. Upustenie od požiadavky ustanovené v tomto článku sa môže zrušiť a môže byť požadované predloženie D.V. 1, ak sa zistí, že nebola alebo už nie je splnená podmienka potrebná pre takéto upustenie.

Článok 180

Ak sa používajú systémy výpočtovej techniky alebo ak je príslušný tovar požadované všeobecné, periodické alebo opakované vyhláseniu, colné orgány môžu povoliť odchýlky vo forme predloženia požadovaných údajov pre určenie colnej hodnoty.

Článok 181

1. uvedená v článku 178 (2) predloží colným orgánom kópiu faktúry, na základe ktorej je navrhnutá hodnota dovážaného tovaru. Ak je colná hodnota navrhnutá písomne, túto kópiu si ponechajú colné orgány.

2. V prípade písomných návrhov colnej hodnoty, ak je faktúra za dovážaný tovar vystavená na osobu zriadenú v inom členskom štáte ako štát, v ktorom sa colná hodnota navrhuje, deklarant predloží colným orgánom dve kópie faktúry. Jednu z týchto kópií si ponechajú colné orgány; druhá, na ktorej je pečiatka príslušného úradu a poradové číslo návrhu predloženého uvedenému colnému úradu, bude vrátená deklarantovi s cieľom odovzdania osobe, ktorej je faktúra vystavená.

3. Colné orgány môžu rozšíriť ustanovenia odseku 2 na prípady, kedy osoba, ktorej je faktúra vystavená, je zriadená v členskom štáte, v ktorom sa colná hodnota navrhuje.

HLAVA VI

VSTUP TOVARU NA COLNÉ ÚZEMIE

KAPITOLA 1

Kontrola tovaru a odoberanie vzoriek príslušnou osobou

Článok 182

1. Povolenie kontrolovať tovar podľa článku 42 kódexu sa udeľuje osobe splnomocnenej prideliť tovaru colne schválené určenie alebo použitie na základe jej ústnej žiadosti, ak colné orgány nepovažujú za potrebnú písomnú žiadosť vzhľadom na okolnosti.

Odoberanie vzoriek môže byť povolené len na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby.

2. Písomnú žiadosť uvedenú v odseku 1 podpíše príslušná osoba a predloží ju príslušným colným orgánom. Táto žiadosť musí obsahovať nasledovné náležitosti:

- názov a adresu žiadateľa,

- miesto, kde sa tovar nachádza,

- číslo predbežného colného vyhlásenia, ak už bolo predložené, okrem prípadov, kedy colný úrad vyznačí takúto informáciu alebo predchádzajúci colný režim alebo náležitosti pre identifikáciu dopravného prostriedku, na ktorom sa tovar nachádza,

- všetky ostatné náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru.

Colné orgány uvedú svoje oprávnenie na žiadosti, ktorú predloží príslušná osoba. Ak sa žiadosť týka odoberania vzoriek, tieto orgány uvedú množstvo tovaru, ktoré sa má odobrať.

3. Predchádzajúca kontrola tovaru a odoberanie vzoriek sa má vykonávať pod dohľadom colných orgánov, ktoré určia postupy, ktoré musia byť dodržané v každom konkrétnom prípade.

Príslušná osoba znáša riziko a náklady vybalenia, váženia, opätovného zabalenia a akejkoľvek inej operácie s tovarom. Taktiež hradí akékoľvek náklady súvisiace s rozborom.

4. Pri odobratých vzorkách musia byť splnené formality vzhľadom na pridelenie schváleného colného určenia alebo použitia. Ak kontrola vzoriek spôsobí ich zničenie alebo ich nenahraditeľnú stratu, nevzniká žiadny dlh. Článok 182 (5) kódexu sa uplatňuje pre odpad a zvyšky.

KAPITOLA 2

Predbežné colné vyhlásenie

Článok 183

1. Predbežné colné vyhlásenie podpíše osoba, ktorá ho vyhotovila.

2. Predbežné colné vyhlásenie schvália colné orgány a ponechajú si ho na účel overenia, či je tovaru, na ktoré sa vzťahuje, pridelené colne schválené určenie alebo použitie v lehote stanovenej v článku 49 kódexu.

3. Predbežné colné vyhlásenie na tovar, ktorý bol prepravený do režimu tranzitu skôr ako bol predložený colnici, musí mať formu kópie tranzitného dokumentu určeného pre colný úrad určenia.

4. Colné orgány môžu povoliť, aby bolo predbežné colné vyhlásenie vyhotovené v počítačovej forme. V tomto prípade sa primerane upravia pravidlá stanovené v odseku 2.

Článok 184

1. Osoba, uvedená v článku 183 (1), musí tovar, na ktorý sa vzťahuje predbežné colné vyhlásenie a ktorý nebol vyložený z dopravného prostriedku, v ktorom je prepravovaný, opäť predložiť nedotknutý, vždy keď tak colné orgány požadujú až dovtedy, kým je príslušnému tovaru pridelené colne schválené určenie alebo použitie.

2. Akákoľvek osoba, ktorá má v držaní tovar po jeho vyložení na účely jeho prepravenia alebo uskladnenia, zodpovedá za splnenie povinnosti opäť predložiť všetok tovar nedotknutý na žiadosť colných orgánov.

KAPITOLA 3

Dočasné uskladnenie

Článok 185

1. Ak miesta, uvedené v článku 51 (1) kódexu, boli trvalo schválené pre umiestnenie tovaru na účely dočasného uskladnenia, tieto miesta sa nazývajú "zariadenia na dočasné uskladnenie".

2. Pre zabezpečenie uplatňovania colných predpisov colné orgány môžu, ak sami neriadia zariadenie na dočasné uskladnenie, požadovať, aby:

a) zariadenia na dočasné uskladnenie boli uzamknuté dvomi zámkami, pričom jeden kľúč majú uvedené colné orgány;

b) osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie na dočasné uskladnenie, viedla skladovú evidenciu, ktorá umožní sledovanie pohybu tovaru.

Článok 186

Tovar sa umiestni v zariadení na dočasné uskladnenie na základe predbežného colného vyhlásenia. Colné orgány však môžu požadovať predloženie špecifického vyhlásenia vyhotoveného na formulári zodpovedajúcom vzoru, ktorý určili.

Článok 187

Bez dosahu na článok 56 kódexu alebo ustanovenia platné pre predaj tovaru colnými orgánmi, osoba, ktorá vyhotovila predbežné colné vyhlásenie alebo ak takéto vyhlásenie ešte nebolo predložené, osoby uvedené v článku 44 (2) kódexu, zodpovedajú za účinnosť opatrení, ktoré prijmú colné orgány podľa článku 53 (1) kódexu a pre znášanie nákladov na takéto opatrenia.

Článok 188

Ak colné orgány predávajú tovar v súlade s článkom 53 kódexu, vykonajú tak v súlade s predpismi platnými v členských štátoch.

KAPITOLA 4

Osobitné ustanovenia pre tovar zasielaný po námorných a vzdušných trasách

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenie

Článok 189

Ak je tovar privezený na colné územie spoločenstva z tretej krajiny po námornej alebo vzdušnej trase a zasiela sa na základe jednotného prepravného dokumentu rovnakým spôsobom dopravy bez prekládky do iného prístavu alebo na iné letisko v spoločenstve, musí byť predložený colnici v zmysle článku 40 kódexu len v prístave alebo na letisku, kde sa vykladá alebo prekladá.

Časť 2

Osobitné ustanovenia pre príručnú batožinu cestujúcich a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore

Článok 190

Na účely tejto časti:

a) letisko spoločenstva je akékoľvek letisko, ktoré sa nachádza na colnom území spoločenstva;

b) medzinárodné letisko spoločenstva je akékoľvek letisko spoločenstva, ktoré je na základe povolenia príslušných orgánov schválené pre letecké spojenie s tretími krajinami;

c) let vnútri spoločenstva je pohyb lietadla medzi dvomi letiskami spoločenstva bez akýchkoľvek zastávok, ktorý nezačína ani nekončí na letisku mimo spoločenstva;

d) prístav spoločenstva je akýkoľvek námorný prístav, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva;

e) prechod cez more v rámci spoločenstva je pohyb lode medzi dvomi prístavmi spoločenstva bez akýchkoľvek zastávok, pričom ide o plavidlo, ktoré pravidelne premáva medzi dvomi alebo viacerými špecifikovanými prístavmi spoločenstva;

f) výletné lode sú súkromné člny určené pre cesty, ktorých program závisí od želania používateľa;

g) turistické alebo obchodné lietadlo je súkromné lietadlo určené na cesty, ktorých program závisí od želania používateľa;

h) batožina znamená všetky predmety, ktoré nesie osoba počas svojej cesty akýmkoľvek spôsobom.

Článok 191

Na účely tohto oddielu sa v prípade leteckej dopravy sa batožina považuje za:

- batožinu prepravovanú v batožinovom priestore, ak bola prihlásená na letisku, z ktorého lietadlo odlieta a nie je osobe k dispozícii počas letu a tam, kde je to primerané, ani počas zastávok uvedených v článkoch 192 (1) a (2) a 194 (1) a (2) tejto kapitoly,

- príručná batožina je batožina, ktorú si osoba berie do kabíny lietadla.

Článok 192

Akékoľvek kontroly a akékoľvek formality, ktoré sa vzťahujú na:

1) príručnú batožinu a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore patriacu osobám cestujúcim v lietadle, ktoré prichádza z letiska mimo spoločenstva a ktoré po zastávke na letisku spoločenstva pokračuje na iné letisko spoločenstva, sa musia vykonať na tomto poslednom letisku, ak ide o medzinárodné letisko spoločenstva; v tomto prípade pre batožinu platia predpisy platné pre batožinu osôb prichádzajúcich z tretej krajiny, ak osoba, ktorá nesie takúto batožinu, nemôže k spokojnosti príslušných orgánov preukázať, že tovar nachádzajúci sa v tejto batožine má štatút spoločenstva;

2) príručnú batožinu a batožinu prepravovanú v batožinovom priestore patriacu osobám, cestujúcim v lietadle, ktoré sa zastaví na letisku spoločenstva skôr ako pokračuje na letisko mimo spoločenstva, sa vykonajú na letisku, z ktorého lietadlo odlieta, ak je to medzinárodné letisko spoločenstva; v tomto prípade môže byť príručná batožina kontrolovaná na letisku spoločenstva, na ktorom sa lietadlo zastaví, s cieľom zistiť, či tovar, ktorý obsahuje, spĺňa podmienky pre voľný pohyb v rámci spoločenstva;

3) batožinu osôb, ktoré využívajú námornú dopravu pozostávajúcu z po sebe nasledujúcich úsekov, poskytovanú tým istým plavidlom, ktoré odchádza z prístavu mimo spoločenstva, zastavuje v ňom alebo končí, sa vykonajú v prístave, v ktorom sa príslušná batožina nakladá alebo vykladá.

Článok 193

Akékoľvek kontroly a akékoľvek formality platné pre batožinu osôb na palube:

1. výletnej lode sa vykonajú v ktoromkoľvek prístave spoločenstva bez ohľadu na pôvod alebo cieľ tejto lode;

2. turistického alebo obchodného lietadla sa vykonajú:

- 1. v prvom letisku, na ktoré lietadlo priletí, pričom toto letisko musí byť medzinárodným letiskom spoločenstva pre lietadlá prichádzajúce z letiska mimo spoločenstva, ak lietadlo po zastávke pokračuje na iné letisko spoločenstva,

- 2. na poslednom medzinárodnom letisku spoločenstva pre lietadlá prichádzajúce z letiska spoločenstva, ak lietadlo po zastávke pokračuje na letisko mimo spoločenstva.

Článok 194

1. Ak je batožina, ktorá prichádza na letisko spoločenstva na palube lietadla prichádzajúceho z letiska mimo spoločenstva, preložená na tomto letisku spoločenstva na iné lietadlo a pokračuje v lete v rámci spoločenstva:

- akékoľvek kontroly a akékoľvek formality platné pre batožinu uloženú v batožinovom priestore sa vykonajú na letisku, na ktoré prichádzajú lietadlá, ktoré lietajú vnútri spoločenstva, za predpokladu, že toto letisko je medzinárodné letisko spoločenstva,

- všetka kontrola príručnej batožiny sa vykoná na prvom medzinárodnom letisku spoločenstva; ďalšia kontrola sa môže vykonať na letisku, na ktoré prichádzajú lietadlá, ktoré lietajú vnútri spoločenstva, len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže, že je potrebná následná kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore,

- kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore sa môže vykonať na prvom letisku spoločenstva len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže, že je potrebná následná kontrola príručnej batožiny.

2. Ak sa batožina naloží na letisku spoločenstva na lietadlo, ktoré pokračuje v lete v rámci spoločenstva, na účely preloženia na inom letisku spoločenstva na lietadlo, ktorého cieľom je letisko mimo spoločenstva:

- akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu uloženú v batožinovom priestore, sa vykonajú na letisku, z ktorého odchádza lietadlo lietajúce vo vnútri spoločenstva, za predpokladu, že letisko je medzinárodné letisko spoločenstva,

- všetka kontrola príručnej batožiny sa vykoná na poslednom medzinárodnom letisku spoločenstva; predchádzajúca kontrola takejto batožiny môže byť vykonaná na letisku, z ktorého odlieta lietadlo lietajúce vo vnútri spoločenstva, len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže nevyhnutnosť nasledujúcej kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore,

- ďalšia kontrola batožiny uloženej v batožinovom priestore môže byť vykonaná na poslednom letisku spoločenstva len vo výnimočných prípadoch, kedy sa preukáže nevyhnutnosť nasledujúcej kontroly príručnej batožiny.

3. Akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu prichádzajúcu na letisko spoločenstva na palube linkového alebo chartrového letu z letiska mimo spoločenstva, ktorá sa prekladá na tomto letisku spoločenstva do turistického alebo obchodného lietadla, ktoré pokračuje v rámci spoločenstva, sa vykonajú na letisku, na ktoré priletí linkového alebo chartrové lietadlo.

4. Akákoľvek kontrola a akékoľvek formality platné pre batožinu naloženú na letisku spoločenstva na turistické alebo obchodné lietadlo, ktoré pokračuje v rámci spoločenstva, na účely preloženia na inom letisku spoločenstva na linkové alebo chartrové lietadlo, ktorého cieľom je letisko mimo spoločenstva, sa vykonajú na letisku, z ktorého odlieta linkové alebo chartrové lietadlo.

5. Členské štáty môžu vykonať kontrolu na medzinárodnom letisku spoločenstva, ak sa prekladá batožina uložená v batožinovom priestore:

- prichádzajúca z letiska mimo spoločenstva, ktorá je preložená na medzinárodnom letisku spoločenstva na lietadlo, ktoré má letieť na medzinárodné letisko na rovnakom národnom území,

- ktorá bola naložená na lietadlo na medzinárodnom letisku na účely preloženia na inom medzinárodnom letisku na tom istom národnom území na lietadlo, ktoré má letieť na letisko mimo spoločenstva.

Článok 195

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili nasledovné:

- pri príchode, aby osoby nemohli premiestniť tovar pred vykonaním kontroly príručnej batožiny, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91 [10],

- pri odchode, aby osoby nemohli premiestniť tovar pred vykonaním kontroly príručnej batožiny, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91,

- pri príchode, aby boli vykonané príslušné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek premiestnenia tovaru pred vykonaním kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91,

- pri odchode, aby boli vykonané príslušné opatrenia na zamedzenie akéhokoľvek premiestnenia tovaru pred vykonaním kontroly batožiny uloženej v batožinovom priestore, na ktorú sa nevzťahuje článok 1 nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91.

Článok 196

Batožina uložená v batožinovom priestore, ktorá je zaregistrovaná na letisku spoločenstva, sa identifikuje visačkou pripojenou na príslušnom letisku. Vzor visačky a technické charakteristiky sú uvedené v článku 30.

Článok 197

Každý členský štát poskytne Komisii zoznam letísk, ktoré zodpovedajú definícii "medzinárodné letisko spoločenstva" uvedenej v článku 190 b). Komisia uverejní tento zoznam v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, séria C.

HLAVA VII

COLNÉ VYHLÁSENIA – BEŽNÝ POSTUP

KAPITOLA 1

Písomné colné vyhlásenia

Časť 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 198

1. Ak sa colné vyhlásenie týka dvoch alebo viacerých predmetov, náležitosti týkajúce sa každého predmetu sa považujú za náležitosti vyžadujúce osobitné vyhlásenie.

2. Súčasti priemyselného zariadenia, na ktoré sa vzťahuje jeden číselný znak CN, sa považujú za súčasti, ktoré predstavujú jednu tovarovú položku.

Článok 199

Bez dosahu na možné uplatňovanie penalizačných ustanovení, predloženie vyhlásenia colnému úradu, ktoré podpíše deklarant alebo jeho zástupca, znamená, že deklarant alebo jeho zástupca zodpovedá podľa platných ustanovení za:

- správnosť informácií uvedených vo vyhlásení,

- pravosť priložených dokumentov

a

- súlad so všetkými povinnosťami, ktoré sa týkajú prepustenia príslušného tovaru do príslušného režimu.

Článok 200

Dokumenty priložené k vyhláseniu si ponechávajú colné orgány, ak tieto orgány nestanovia inak alebo ak ich deklarant nepožaduje pre iné operácie. V druhom prípade colné orgány vykonajú potrebné kroky, aby zabezpečili, že príslušné dokumenty nemôžu byť následne použité na iný účel ako v súvislosti s množstvom alebo hodnotou tovaru, pre ktoré zostávajú v platnosti.

Článok 201

1. Vyhlásenie musí byť predložené colnému úradu, ktorému bol predložený tovar. Môže byť predložené hneď po predložení tovaru.

2. Colné orgány môžu súhlasiť s tým, že vyhlásenie bude predložené skôr ako deklarant môže predložiť tovar. V tomto prípade colné orgány môžu stanoviť lehotu pre predloženie tovaru, ktorá sa určí podľa okolností. Ak tovar nie je predložený v tejto lehote, má sa za to, že vyhlásenie nebolo predložené.

3. Ak vyhlásenie bolo predložené skôr ako tovar, ktorého sa týka, prišiel do colného úradu alebo na iné miesto určené colnými orgánmi, môže byť prijaté len po predložení príslušného tovaru na colnici.

Článok 202

1. Vyhlásenie musí byť predložené príslušnému colnému orgánu počas úradných dní a hodín.

Colné orgány však môžu na žiadosť deklaranta a na jeho náklady povoliť predloženie vyhlásenia mimo určených dní a hodín.

2. Akékoľvek vyhlásenie predložené úradníkom colného úradu na akomkoľvek inom mieste, ktoré je riadne určené na tento účel dohodou medzi colnými orgánmi a príslušnou osobou, sa považuje za vyhlásenie predložené v uvedenom úrade.

Článok 203

Dátum prijatia vyhlásenia musí byť uvedený vo vyhlásení.

Článok 204

Colné orgány môžu povoliť alebo požadovať, aby opravy uvedené v článku 65 kódexu boli vykonané formou predloženia nového vyhlásenia určeného ako náhrada za pôvodné vyhlásenie. V tomto prípade príslušný deň pre určenie akýchkoľvek splatných ciel a príslušný dátum uplatňovania akýchkoľvek iných ustanovení, ktorými sa riadi príslušný colný režim, je dátum prijatia pôvodného vyhlásenia.

Časť 2

Predpísané formuláre

Článok 205

1. Úradný vzor písomných colných vyhlásení pri bežnom postupe na účely prepustenia tovaru do colného režimu alebo jeho spätného vývozu v súlade s článkom 182 (3) kódexu je jednotný administratívny dokument.

2. Ostatné formuláre môžu byť na tento účel použité vtedy, keď tak povoľujú ustanovenia príslušného colného režimu.

3. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nevylučujú:

- upustenie od písomného vyhlásenia predpísaného v článkoch 225 až 236 na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo dočasný dovoz,

- upustenie členskými štátmi od formuláru uvedeného v odseku 1, ak sa uplatňujú osobitné ustanovenia článkov 237 a 238 pre listové a balíkové zásielky,

- použitie osobitných formulárov na umožnenie vyhlásenia v osobitných prípadoch, ak tak povolia colné orgány,

- upustenie členskými štátmi od formuláru uvedeného v odseku 1 v prípade existujúcich alebo budúcich dohôd alebo ujednaní uzatvorených medzi administratívami dvoch alebo viacerých členských štátov vzhľadom na väčšie zjednodušenie všetkých formalít alebo ich časti v obchode medzi týmito členskými štátmi,

- použitie nákladných zoznamov pre vykonanie tranzitných formalít spoločenstva príslušnými osobami v prípade zásielok, ktoré pozostávajú z viac ako jedného druhu tovaru,

- tlač vývozných, tranzitných alebo dovozných vyhlásení a dokumentov, ktoré osvedčujú štatút spoločenstva pri tovare, ktorý nie je prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, pomocou úradných alebo súkromných systémov spracovania dát alebo v prípade potreby na čistý papier, za podmienok, ktoré stanovia členské štáty,

- ustanovenie členských štátov, že ak sa používa systém počítačového spracovania vyhlásení, vyhlásenie v zmysle odseku 1 môže mať formu jednotného administratívneho dokumentu vytlačeného týmto systémom.

4. Ak sa formality uskutočňujú s využitím verejných alebo súkromných počítačov, ktoré tlačia vyhlásenia, colné orgány môžu určiť, že:

- vlastnoručný podpis môže byť nahradený iným spôsobom identifikácie, ktorý môže byť založený na používaní kódov, pričom má rovnaké právne účinky ako vlastnoručný podpis. Táto možnosť sa poskytne len vtedy, ak sú splnené technické a administratívne podmienky, ktoré stanovia príslušné orgány,

- takto vyhotovené vyhlásenia môžu byť priamo osvedčené týmito systémami namiesto manuálneho alebo mechanického použitia pečiatky colného úradu a podpisu príslušného úradníka.

5. Ak legislatíva spoločenstva obsahuje odkaz na vývozné colné vyhlásenie, vyhlásenie na spätný vývoz alebo dovozné colné vyhlásenie alebo vyhlásenie, na základe ktorého sa tovar prepustí do iného colného režimu, členské štáty môžu požadovať akékoľvek administratívne dokumenty iné ako dokumenty, ktoré sú:

- vytvorené výlučne na základe aktov spoločenstva alebo ustanovené v takýchto aktoch,

- požadované na základe medzinárodných dohovorov, ktoré sú v súlade so zmluvou,

- požadované od prevádzkovateľov, aby im umožnili na ich žiadosť splniť podmienky získanie výhody alebo určitej možnosti,

- požadované pri riadnom zohľadnení ustanovení zmluvy pre vykonávanie špecifických predpisov, ktoré nemôžu byť vykonávané samostatne použitím dokumentu uvedeného v odseku 1.

Článok 206

Formulár jednotného administratívneho dokumentu sa tam, kde je to potrebné, použije aj počas prechodného obdobia ustanoveného v Akte pristúpenia Španielska a Portugalska v súvislosti s obchodom medzi spoločenstvom k 31. decembru 1985 a Španielskom alebo Portugalskom a medzi dvomi posledne menovanými členskými štátmi navzájom, a to s tovarom, ktorý stále podlieha určitým clám a poplatkom, ktoré majú rovnaký účinok alebo ktoré naďalej podliehajú iným opatreniam ustanoveným v Akte pristúpenia.

Na účely prvého odseku, kópia 2 alebo tam, kde je to primerané, kópia 7 všetkých formulárov použitých pre obchod so Španielskom a Portugalskom alebo obchod medzi týmito členskými štátmi navzájom, musí byť zničená.

Musí sa taktiež použiť pri obchode s tovarom spoločenstva medzi časťami colného územia spoločenstva, pre ktoré sa uplatňujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS [11] a časťami tohto územia, kde tieto ustanovenia neplatia alebo pri obchode medzi časťami tohto územia, kde tieto ustanovenia neplatia.

Článok 207

Bez dosahu na článok 205 (3) colné správy členských štátov môžu vo všeobecnosti na účely vykonania vývozných alebo dovozných formalít upustiť od požiadavky predloženia jednej alebo viacerých kópií jednotného administratívneho dokumentu určeného na použitie orgánmi tohto členského štátu, za predpokladu, že príslušné informácie sú prístupné na iných médiách.

Článok 208

1. Jednotný administratívny dokument musí byť predložený v podsúboroch, ktoré obsahujú počet kópií požadovaných pre vykonanie formalít týkajúcich sa colného režimu, do ktorého má byť tovar prepustený.

2. Ak režimu tranzitu spoločenstva alebo bežnému režimu tranzitu predchádza alebo po ňom nasleduje iný colný režim, môže byť predložený podsúbor, ktorý obsahuje počet kópií požadovaný pre vykonanie formalít týkajúcich sa režimu tranzitu a prechádzajúceho alebo nasledujúceho režimu.

3. Podsúbory uvedené v odsekoch 1 a 2 sa získajú:

- buď z úplného súboru ôsmych kópií v súlade so vzorom, ktorý sa nachádza v prílohe 31,

- alebo predovšetkým v prípade predloženia vyhlásení vo forme výstupov počítačového systému spracovania, z dvoch po sebe nasledujúcich súborov štyroch kópií v súlade so vzorom, ktorý sa nachádza v prílohe 32.

4. Bez dosahu na články 205 (3), 222 až 224 alebo 254 až 289 formuláre vyhlásenia môžu byť tam, kde je to primerané, doplnené o jeden alebo viaceré formuláre určené pre pokračovanie, predložené v podsúboroch, ktoré obsahujú kópie vyhlásenia potrebné pre vykonanie formalít týkajúcich sa colného režimu, do ktorého má byť tovar prepustený. Kópie potrebné pre vykonanie formalít týkajúcich sa predchádzajúcich alebo nasledujúcich colných režimov, môžu byť priložené tam, kde je to primerané.

Podsúbory pre pokračovanie sa získajú z:

- buď zo súboru ôsmych kópií v súlade so vzorom v prílohe 33,

- alebo z dvoch súborov štyroch kópií v súlade so vzorom v prílohe 34.

Formuláre pre pokračovanie sú neoddeliteľnou súčasťou jednotného administratívneho dokumentu, ktorého sa týkajú.

5. Ako výnimka z odseku 4, colné orgány môžu ustanoviť, že sa nesmú použiť formuláre pre pokračovanie, ak sa na predloženie takýchto vyhlásení používa počítačový systém.

Článok 209

1. Pri použití článku 208 (2) každá zainteresovaná strana zodpovedá len za náležitosti týkajúce sa režimu, o ktorý požiadala ako deklarant, objednávateľ alebo zástupca deklaranta alebo objednávateľa.

2. Na účely odseku 1, ak deklarant použije jednotný administratívny dokument vydaný počas predchádzajúceho colného režimu, pred predložením svojho vyhlásenia musí overiť správnosť existujúcich náležitostí v rubrikách, za ktoré zodpovedá alebo ich platnosť pre príslušný tovar a režim, o ktorý žiada, a doplniť ich tak, ako je to potrebné.

V prípadoch uvedených v prvom pododseku deklarant okamžite informuje colný úrad, ktorému sa predkladá vyhlásenie, o akýchkoľvek zistených nezrovnalostiach medzi príslušným tovarom a existujúcimi náležitosťami. V tomto prípade deklarant potom vyhotoví vyhlásenie na nových kópiách jednotného administratívneho dokumentu.

Článok 210

Ak sa jednotný administratívny dokument používa pre niekoľko po sebe nasledujúcich colných režimov, colné orgány sa uistia, že sú v súlade všetky náležitosti uvedené vo vyhláseniach týkajúcich sa rôznych príslušných režimov.

Článok 211

Vyhlásenie musí byť vyhotovené v jednom z úradných jazykov spoločenstva, ktorý je prijateľný pre colné orgány členského štátu, v ktorom sa formality vykonávajú.

V prípade potreby colné orgány členského štátu určenia môžu požadovať od deklaranta alebo jeho zástupcu v tomto členskom štáte preklad vyhlásenia do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto štátu. Preklad nahrádza zodpovedajúce náležitosti príslušného vyhlásenia.

Ako výnimka z predchádzajúceho pododseku, vyhlásenie sa vyhotovuje v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý je prijateľný pre členský štát určenia vo všetkých prípadoch, kedy vyhlásenie v tomto členskom štáte sa vyhotovuje na iných kópiách ako sú kópie, ktoré boli na začiatku predložené colnému úradu členského štátu, z ktorého tovar odchádza.

Článok 212

1. Jednotný administratívny dokument musí byť vyplnený v súlade s vysvetľujúcou poznámkou v prílohe 37 a akýmikoľvek ďalšími predpismi ustanovenými v ostatnej legislatíve spoločenstva.

2. Colné orgány zabezpečia, aby používatelia mali prístup ku kópiám vysvetľujúcej poznámky uvedenej v odseku 1.

3. Colné správy každého členského štátu môžu v prípade potreby doplniť vysvetľujúcu poznámku.

Článok 213

Kódy, ktoré sa majú používať pri vyplňovaní formulárov, uvedených v článku 205 (1), sú uvedené v prílohe 38.

Článok 214

V prípadoch, kedy predpisy požadujú doplňujúce kópie formuláru uvedeného v článku 205 (1), deklarant môže na tento účel použiť ďalšie hárky alebo fotokópie uvedeného formuláru.

Takéto doplňujúce hárky alebo fotokópie musí podpísať deklarant, musia byť predložené colným orgánom a schválené colnými orgánmi za rovnakých podmienok ako jednotný administratívny dokument. Musia ich prijať colné orgány tak, ako keby išlo o pôvodné dokumenty, za predpokladu, že uvedené orgány považujú ich kvalitu a čitateľnosť za uspokojivú.

Článok 215

1. Formuláre uvedené v článku 205 (1) musia byť vytlačené na samokopírovacom papieri upravenom na písanie, ktorý váži aspoň 40 g/m2. Papier musí byť dostatočne nepriehľadný, aby informácie na jednej strane neovplyvňovali čitateľnosť informácií na druhej strane a jeho hrúbka musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní ľahko neroztrhal alebo nepokrčil.

Papier musí byť biely pre všetky kópie. Avšak na kópiách požadovaných pre tranzit v spoločenstve (1, 4, 5 a 7), rubriky 1 (prvý a tretí pododdiel), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prvý pododdiel naľavo), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 a 56 musia mať zelené pozadie.

Formuláre musia byť vytlačené v zelenej farbe.

2. Rubriky sú založené na jednotke merania, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne a jednu šestinu palca vertikálne. Pododdiely sú založené na jednotke merania, ktorá predstavuje jednu desatinu palca horizontálne.

3. Farebné označovanie rôznych kópií sa robí nasledovne:

a) na formulároch, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohách 31 a 33:

- kópie 1, 2, 3 a 5 musia mať na pravej strane spojitý okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe,

- kópie 4, 6, 7 a 8 musia mať na pravej strane prerušovaný okraj v modrej, červenej, zelenej a žltej farbe;

b) na formulároch, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohách 32 a 34, kópie 1/6, 2/7, 3/8 a 4/5 musia mať na pravej strane spojitý okraj a napravo od neho prerušovaný okraj v červenej, zelenej, žltej a modrej farbe.

Šírka týchto okrajov musí byť približne 3 mm. Prerušovaný okraj musí pozostávať zo štvorcov s dĺžkou strany 3 mm, vzdialených od seba 3 mm.

4. Kópie, na ktorých sa musia v dôsledku samokopírovania objaviť náležitosti, ktoré obsahujú formuláre uvedené v prílohách 31 a 33, sa nachádzajú v prílohe 35.

Kópie, na ktorých sa musia v dôsledku samokopírovania objaviť náležitosti, ktoré obsahujú formuláre uvedené v prílohách 32 a 34, sa nachádzajú v prílohe 36.

5. Formuláre musia merať 210 x 297 mm pri maximálnej tolerancii dĺžky o mínus 5 mm a plus 8 mm.

6. Colné správy členských štátov môžu požadovať, aby na formulároch bolo uvedené meno a adresa tlačiarne alebo značka umožňujúca identifikáciu tlačiarne. Vytlačenie formulárov môžu taktiež podmieniť predchádzajúcim technickým schválením.

Oddiel 3

Náležitosti požadované podľa príslušného colného režimu

Článok 216

1. Maximálny zoznam rubrík, ktoré majú byť použité pre vyhlásenia na prepustenie do určitého colného režimu pri použití jednotného administratívneho dokumentu, je uvedený v prílohe 37.

2. Príloha 37 obsahuje aj minimálny zoznam rubrík, ktoré sa majú použiť pre vyhlásenia na prepustenie do konkrétneho colného režimu

Článok 217

Náležitosti požadované vtedy, ak sa používa jeden z formulárov uvedených v článku 205 (2), závisia od príslušného formuláru. Tam, kde je to primerané, musia byť doplnené o ustanovenia týkajúce sa príslušného colného režimu.

Oddiel 4

Dokumenty, ktoré musia byť priložené k colnému vyhláseniu

Článok 218

1. K colnému vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu musia byť priložené nasledujúce dokumenty:

a) faktúra, na základe ktorej sa navrhuje colná hodnota tovaru, ako je požadované podľa článku 181;

b) ak je tak požadované podľa článku 178, vyhlásenie náležitostí pre vymeranie colnej hodnoty prihláseného tovaru, vyhotovené v súlade s podmienkami ustanovenými v uvedenom článku;

c) dokumenty požadované pre uplatňovanie preferenčných sadzobných opatrení alebo iných opatrení, ktoré sa odchyľujú od právnych ustanovení platných pre prihlásený tovar;

d) všetky ostatné dokumenty požadované pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie prihláseného tovaru do voľného obehu.

2. Colné orgány môžu požadovať, aby tam, kde je to primerané, boli prepravné dokumenty alebo dokumenty týkajúce sa prechádzajúceho colného režimu predložené spolu s vyhlásením.

Ak je jedna položka predložená v dvoch alebo viacerých baleniach, môžu taktiež požadovať predloženie baliaceho listu alebo ekvivalentného dokumentu, v ktorom je uvedený obsah každého balenia.

3. Ak však tovar spĺňa podmienky pre clá podľa článku 81 kódexu, dokumenty uvedené v odseku 1 b) a c) nemusia byť požadované.

Okrem toho, ak tovar spĺňa podmienky pre oslobodenie od dovozného cla, dokumenty uvedené v odseku 1 a), b) a c) nemusia byť požadované, ak to colné orgány nepovažujú za potrebné na účely uplatňovania ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie príslušného tovaru do voľného obehu.

Článok 219

1. K tranzitnému vyhláseniu musí byť priložený prepravný dokument. Výstupný úrad môže upustiť od predloženia tohto dokumentu v čase vykonania formalít. Prepravný dokument však musí byť predložený na žiadosť colného úradu alebo akéhokoľvek iného príslušného orgánu v priebehu dopravy.

2. Bez dosahu na akékoľvek platné zjednodušujúce opatrenia, colný dokument pre vývoz/expedíciu alebo spätný vývoz tovaru z colného územia spoločenstva alebo akýkoľvek dokument s rovnakým účinkom musia byť predložené výstupnému úradu spolu s tranzitným vyhlásením, ktorého sa týka.

3. Colné orgány môžu tam, kde je to primerané, požadovať predloženie dokumentu týkajúceho sa predchádzajúceho colného režimu.

Článok 220

1. Dokumenty, ktoré majú byť priložené k vyhláseniu na prepustenie do colného režimu s ekonomickým účinkom okrem režimu pasívneho zušľachťovacieho styku musia byť nasledovné:

a) dokumenty ustanovené v článku 218, okrem prípadov prepustenia do režimu colného uskladňovania v inom sklade ako je sklad typu D;

b) povolenie pre príslušný colný režim alebo kópiu žiadosti o povolenie, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 556 (1), okrem prípadu prepustenia do režimu colného uskladňovania alebo ak sa uplatňujú články 568 (3), 656 (3) alebo 695 (3).

2. Dokumenty, ktoré musia byť priložené k vyhláseniu na prepustenie do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, musia byť nasledovné:

a) dokumenty ustanovené v článku 221;

b) povolenie režimu alebo kópiu žiadosti o povolenie, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 751 (1) okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 760 (2).

3. Článok 218 (2) sa vzťahuje na vyhlásenia na prepustenie do akéhokoľvek colného režimu s ekonomickým účinkom.

4. Colné orgány môžu povoliť, aby dokumenty uvedené v odsekoch 1 b) a 2 b) boli uchovávané tak, aby im boli k dispozícii, namiesto ich pripojenia k vyhláseniu.

Článok 221

1. K vývoznému colnému vyhláseniu alebo vyhláseniu na spätný vývoz musia byť priložené všetky dokumenty potrebné pre správne uplatňovanie vývozných ciel a ustanovení, ktorými sa riadi vývoz príslušného tovaru.

2. Článok 218 (2) sa uplatňuje pre vývozné colné vyhlásenia alebo vyhlásenia na spätný vývoz.

KAPITOLA 2

Počítačové colné vyhlásenia

Článok 222

1. Colné orgány môžu povoliť deklarantovi nahradiť všetky náležitosti písomného vyhlásenia uvedeného v prílohe 37 alebo ich časť tak, že colnému úradu určenému na tento účel zašlú označené údaje alebo údaje vyhotovených v akejkoľvek inej forme určenej týmito orgánmi, pričom tieto údaje musia zodpovedať náležitostiam požadovaným pre písomné vyhlásenie.

2. Colné orgány určia podmienky, za ktorých sa majú zaslať údaje uvedené v odseku 1.

Článok 223

Colné orgány môžu povoliť použitie počítačov medzi iným nasledovne:

- môžu stanoviť, že údaje potrebné pre vykonanie príslušných formalít musia byť vložené do ich počítačových systémov na spracovanie vyhlásení bez toho, aby bolo požadované písomné vyhlásenie,

- môžu stanoviť, že vyhlásenie v zmysle článku 205 (1) musí byť vytvorené vložením údajov do počítača, ak nie je vytvorený dokument zodpovedajúci vyhláseniu.

Článok 224

1. Ak sú formality vykonané pomocou verejných alebo súkromných počítačových systémov, colné orgány povolia osobám, ktoré tak požadujú, nahradiť vlastnoručný podpis porovnateľným identifikačným zariadením, ktoré môže byť založené na používaní kódov, a ktoré má rovnaké právne účinky ako vlastnoručný podpis.

2. Colné orgány môžu povoliť príslušným osobám vyhotoviť a zaslať prostredníctvom počítača podporné dokumenty uvedené v článkoch 218 až 221 alebo ich časť.

3. Zariadenia uvedené v odsekoch 1 a 2 môžu byť povolené len vtedy, ak sú splnené technické a administratívne podmienky stanovené colnými orgánmi.

KAPITOLA 3

Colné vyhlásenia vydané ústne alebo na základe akéhokoľvek iného úkonu

Oddiel 1

Ústne vyhlásenia

Článok 225

Colné vyhlásenia môžu byť vydané v ústnej forme na prepustenie nasledujúceho tovaru do voľného obehu:

a) tovar neobchodného charakteru:

- ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich alebo

- ktorý sa zasiela súkromným osobám, alebo

- v ostatných prípadoch zanedbateľného významu, ak to povolia colné orgány;

b) tovar obchodného charakteru, ak:

- celková hodnota na jednu zásielku a jedného deklaranta nie je vyššia ako štatisticky prah určený v platných ustanoveniach spoločenstva a

- zásielka nie je súčasťou pravidelnej série podobných zásielok a

- tovar neprepravuje nezávislý prepravca ako súčasť prepravy väčšieho nákladu.

c) tovar uvedený v článku 229, ak tento tovar spĺňa podmienky pre oslobodenie ako vrátený tovar;

d) tovar uvedený v článku 230 b) a c).

Článok 226

Colné vyhlásenia možno vykonať ústne pre vývoz nasledovného tovaru:

a) tovar neobchodného charakteru:

- ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich alebo

- ktorý zasielajú súkromné osoby;

b) tovar uvedený v článku 225 b);

c) tovar uvedený v článku 231 b) a c);

d) iný tovar v prípadoch zanedbateľného významu, ak to povolia colné orgány.

Článok 227

1. orgány môžu ustanoviť, že články 225 a 226 sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá prihlasuje tovar na colné vybavenie, koná v mene inej osoby vo funkcii colného zástupcu.

2. Ak sa colné orgány neuistia, že sú uvedené náležitosti správne alebo úplné, môžu požadovať písomné vyhlásenie.

Článok 228

Ak tovar, ktorý je prihlásený na colné vybavenie ústne v súlade s článkami 225 a 226, podlieha dovoznému alebo vývoznému clu, colné orgány vydajú potvrdenie príslušnej osobe pri platbe dlžného cla.

Článok 229

1. Colné vyhlásenia môžu byť vykonané ústne pre režim dočasného dovozu nasledujúceho tovaru v súlade s podmienkami ustanovenými v článku 696:

a) - zvieratá a zariadenia uvedené v článku 685,

- balenia uvedené v článku 679,

- produkcia rádia a televízie a vysielacie zariadenia a vozidlá osobitne upravené na použitie na horeuvedený účel alebo ich zariadenia dovážané verejnými alebo súkromnými organizáciami zriadenými mimo colného územia spoločenstva a schválené colnými orgánmi, ktoré vydajú povolenie na režim dovozu takéhoto zariadenia a vozidiel,

- nástroje a prístroje potrebné pre lekárov na poskytovanie pomoci pacientom čakajúcim na transplantáciu orgánu podľa článku 671 (2) c);

b) tovar uvedený v článku 232;

c) iný tovar, ak to povolia colné orgány.

2. Tovar uvedený v odseku 1 môže taktiež podliehať ústnemu vyhláseniu na spätný vývoz, čim sa ukončí režim dočasného dovozu.

Oddiel 2

Colné vyhlásenia vykonané akýmkoľvek iným úkonom

Článok 230

Nasledujúci tovar, ak nie je výslovne prihlásený na colné vybavenie, sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na prepustenie do voľného obehu úkonom uvedeným v článku 223:

a) tovar neobchodného charakteru, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich, a ktorý má nárok na oslobodenie buď podľa kapitoly 1, hlavy XI nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 [12], alebo ako vrátený tovar;

b) tovar, pri ktorom existuje nárok na oslobodenie podľa kapitoly 1, hlava IX a X nariadenia Rady (EHS) č. 918/83;

c) dopravné prostriedky, ktoré majú nárok na úľavu ako vrátený tovar;

d) tovar dovezený v rámci dopravy zanedbateľného významu alebo oslobodený od požiadavky premiestnenia do colného úradu v súlade s článkom 38 (4) kódexu, ak nepodlieha dovoznému clu.

Článok 231

Nasledujúci tovar, ak nie je výslovne prihlásený na colné vybavenie, sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na vývoz úkonom uvedeným v článku 223 b):

a) tovar neobchodného charakteru, na ktorý sa nevzťahuje vývozné clo, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúcich;

b) dopravné prostriedky registrované na colnom území spoločenstva, ktoré sú určené na spätný dovoz;

c) tovar uvedený v kapitole II nariadenia Rady (EHS) č. 918/83;

d) iný tovar v prípadoch zanedbateľného ekonomického významu, ak tak povolia colné orgány.

Článok 232

1. Nasledujúci tovar, ak nie je písomne alebo ústne prihlásený na colné vybavenie, sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na dočasný dovoz na základe úkonu uvedeného článku 233; v súlade s článkami 698 a 735:

a) osobné potreby cestujúcich a tovar dovážaný na športové účely uvedené v článku 684;

b) dopravné prostriedky uvedené v článkoch 718 až 725.

2. Ak tovar nie je písomne alebo ústne výslovne prihlásený na colné vybavenie, tovar uvedený v odseku 1 sa považuje za tovar, ktorý bol prihlásený na opätovný vývoz, ktorým sa končí režim dočasného dovozu, úkonom uvedeným v článku 233.

Článok 233

Na účely článkov 230 až 232 úkon, ktorý sa považuje za colné vyhlásenie môže mať nasledovné formy:

a) v prípade tovaru premiestneného na colný úrad alebo akékoľvek iné miesto určené alebo schválené v súlade s článkom 38 (1) a) kódexu:

- tovar, ktorý prechádza cez zelený prúd "nič na preclenie" v colných úradoch, kde funguje dvojprúdový systém,

- tovar, ktorý prechádza cez colný úrad, ktorý nepoužíva dvojprúdový systém, bez spontánneho colného vyhlásenia,

- pripevnenie nálepky "nič na preclenie" alebo platne colného vyhlásenia na okná osobných áut, ak túto možnosť ustanovujú národné ustanovenia,

b) v prípade výnimky z povinnosti priniesť tovar na colné vybavenie v súlade s ustanoveniami, ktorými sa vykonáva článok 38 (4) kódexu, v prípade vývozu v súlade s článkom 231 a v prípade spätného vývozu v súlade s článkom 232 (2):

- jediný úkon prechodu hranice colného územia spoločenstva.

Článok 234

1. Ak sú splnené podmienky článkov 230 až 232, má sa za to, že tovar bol predložený na colné vybavenie v zmysle článku 63 kódexu, že vyhlásenie bolo prijaté a že prepustenie bolo povolené v čase vykonania úkonu uvedeného v článku 233.

2. Ak sa pri kontrole zistí, že úkon uvedený v článku 233, bol vykonaný, ale dovezený alebo odobratý tovar nespĺňa podmienky uvedené v článkoch 230 až 232, má sa za to, že príslušný tovar bol dovezený alebo vyvezený protizákonne.

Oddiel 3

Spoločné ustanovenia pre oddiely 1 a 2

Článok 235

Ustanovenia článkoch 225 až 232 sa nevzťahujú na tovar, pre ktorý sa požaduje vyplatenie vrátených súm alebo iných súm alebo vrátenie ciel, alebo ktorý podlieha zákazu alebo obmedzeniu alebo inej osobitnej formalite.

Článok 236

Na účely oddielov 1 a 2 "cestujúci" je:

A. pri dovoze:

1. akákoľvek osoba, ktorá dočasne vstúpi na colné územie spoločenstva, ktorá bežne nie je rezidentom na tomto území a

2. akákoľvek osoba, ktorá sa vracia na colné územie spoločenstva, kde je bežne rezidentom, potom, čo sa dočasnej nachádzala v tretej krajine;

B. pri vývoze:

1. akákoľvek osoba, ktorá dočasne opustí colné územie spoločenstva, na ktorom je bežne rezidentom a

2. akákoľvek osoba, ktorá opustí colné územie spoločenstva po prechodnom pobyte, ktorá tam bežne nie je rezidentom.

Oddiel 4

Poštová doprava

Článok 237

1. Pri nasledujúcich poštových zásielkach sa má za to, že boli prihlásené na colné vybavenie:

A. pre prepustenie do voľného obehu:

a) v čase ich vstupu na colné územie spoločenstva:

- pohľadnice a listy, ktoré obsahujú len osobné oznámenia,

- listy písané braillovým písmom,

- tlačoviny, ktoré nepodliehajú dovoznému clu,

- všetky ostatné zásielky zasielané listovou alebo balíkovou poštou, ktoré sú oslobodené od povinností prevezenia na colnicu v súlade s ustanoveniami podľa článku 38 (4) kódexu;

b) v čase ich predloženia colnici:

- zásielky zasielané listovou alebo balíkovou poštou iné ako zásielky uvedené v bode a), ak je k nim priložené vyhlásenie C1 a/alebo C2/CP3;

B. na vývoz:

a) v čase ich prijatia poštovými orgánmi v prípade listových a balíkových zásielok, ktoré nepodliehajú vývoznému clu,

b) v čase ich predloženia colnici v prípade listových alebo balíkových zásielok, ktoré podliehajú vývoznému clu, ak je k nim priložené vyhlásenie C1 a/alebo C2/CP3.

2. Prijímateľ v prípadoch uvedených v odseku 1A a odosielateľ v prípadoch uvedených v odseku 1B sa považuje za deklaranta a tam, kde je to primerané, za dlžníka. Colné orgány môžu stanoviť, že poštová správa sa považuje za deklaranta a tam, kde je to primerané, za dlžníka.

3. Na účely odseku 1 sa má za to, že tovar, ktorý nepodlieha clu, bol predložený colnici v zmysle článku 63 kódexu, že colné vyhlásenie bolo prijaté a že prepustenie povolené:

a) v prípade dovozu, ak je tovar dodávaný prijímateľovi;

b) v prípade vývozu, ak tovar prijmú poštové správy.

4. Ak je zásielka zasielaná listovou alebo balíkovou poštou, ktorá nie je oslobodená od povinnosti prevezenia na colnicu v súlade s ustanoveniami podľa článku 38 (4) kódexu, predložená bez vyhlásenia C1 a/alebo C2/CP3, alebo ak takéto vyhlásenie nie je úplné, colné orgány určia formu, v ktorej musí byť colné vyhlásenie vyhotovené alebo doplnené.

Článok 238

Článok 237 sa nevzťahuje na:

- zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorého celková hodnota prekračuje štatistický prah stanovený v platných ustanoveniach spoločenstva; colné orgány môžu stanoviť vyššie prahové hodnoty,

- zásielky, ktoré obsahujú tovar určený na obchodné účely, ktorý je súčasťou pravidelných sérií podobných operácií,

- ak je colné vyhlásenie vyhotovené písomne, ústne alebo použitím metódy spracovania dát,

- zásielky, ktoré obsahujú tovar uvedený v článku 235.

HLAVA VIII

KONTROLA TOVARU, ZISTENIA COLNÉHO ÚRADU A OSTATNÉ OPATRENIA COLNÉHO ÚRADU

Článok 239

1. Tovar musí byť kontrolovaný na miestach a v hodinách určených na tento účel colnými orgánmi.

2. Colné orgány však na žiadosť deklaranta môžu povoliť kontrolu tovaru na iných miestach a počas iných hodín ako sú miesta a hodiny uvedené v odseku 1.

Všetky náklady s tým spojené znáša deklarant.

Článok 240

1. Ak colné orgány vyberú tovar na kontrolu, informujú o tom deklaranta alebo jeho zástupcu.

2. Ak sa rozhodnú kontrolovať len časť tovaru, colné orgány informujú deklaranta alebo jeho zástupcu, ktoré položky chcú kontrolovať. Voľba colných orgánov je konečná.

Článok 241

1. Deklarant alebo osoba ním určená, ktorá má byť prítomná pri kontrole tovaru, poskytne colným orgánom pomoc požadovanú na uľahčenie ich práce. Ak colné orgány považujú poskytnutú pomoc za nedostatočnú, môžu požadovať, aby deklarant určil inú osobu, ktorá bude môcť poskytnúť potrebnú súčinnosť.

2. Ak deklarant odmietne byť prítomný pri kontrole tovaru alebo určiť osobu, ktorá bude môcť poskytnúť súčinnosť, ktorú colné orgány považujú za potrebnú, uvedené orgány určia termín pre splnenie tejto požiadavky, ak nerozhodnú o tom, že od kontroly je možné upustiť.

Ak po uplynutí lehoty deklarant nesplnil požiadavky colných orgánov, colné orgány na účely uplatňovania článku 75 a) kódexu pokračujú v kontrole tovaru na riziko a náklady deklaranta, pričom v prípade potreby využijú služby experta alebo akejkoľvek inej osoby určenej v súlade s platnými ustanoveniami.

3. Zistenia colných orgánov počas kontroly, vykonanej za podmienok uvedených v predchádzajúcom odseku, majú rovnakú platnosť ako keby bola kontrola vykonaná za prítomnosti deklaranta.

4. Namiesto opatrení ustanovených v odsekoch 2 a 3, colné orgány majú možnosť považovať vyhlásenie za neplatné, ak je zrejmé, že odmietnutie deklaranta byť prítomný pri kontrole tovaru alebo určiť osobu, ktorá môže poskytnúť potrebnú súčinnosť, nebráni ani nemá za cieľ zabrániť týmto orgánom v zistení, že predpisy, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do príslušného colného režimu, boli porušené, ani neobchádza ani sa nesnaží obchádzať ustanovenia článku 66 (1) alebo článku 80 (2) kódexu.

Článok 242

1. Ak sa colné orgány rozhodnú odobrať vzorky, informujú o tom deklaranta alebo jeho zástupcu.

2. Vzorky odoberajú samotné colné orgány. Môžu však požiadať, aby tak bolo vykonané pod dohľadom deklaranta alebo osoby ním určenej.

Vzorky sa odoberajú v súlade s metódami ustanovenými v platných predpisoch.

3. Množstvá odobraté ako vzorky nesmú byť väčšie ako množstvá potrebné na analýzu alebo podrobnejšiu kontrolu vrátane možnej kontrolnej analýzy.

Článok 243

1. Deklarant alebo osoba ním určená, ktorá má byť prítomná pri odoberaní vzoriek, poskytne colným orgánom súčinnosť potrebnú na uľahčenie vykonania tejto operácie.

2. Ak deklarant odmietne byť prítomný pri odoberaní vzoriek alebo určiť osobu, ktorá sa má zúčastniť odoberania vzoriek, alebo ak neposkytne colným orgánom všetku súčinnosť potrebnú na uľahčenie tejto operácie, sa uplatňujú ustanovenia článku 241 (1), (2) a (3).

Článok 244

Ak colné orgány odoberú vzorky na analýzu alebo podrobnejšiu kontrolu, povolia prepustenie príslušného tovaru bez toho, aby čakali na výsledky analýzy alebo kontroly, ak neexistujú iné dôvody preto, aby tak neurobili a za predpokladu, že ak vznikol alebo pravdepodobne vznikne colný dlh, príslušné clo už bolo zaevidované v účtovníctve a zaplatené alebo zabezpečené.

Článok 245

1. Množstvá, ktoré odoberie colný úrad ako vzorky, sa neodpočítavajú od prihláseného množstva.

2. Ak ide o vývoz alebo režim pasívneho zušľachťovacieho styku, deklarant má právo, ak to okolnosti dovoľujú, nahradiť množstvo tovaru odobratého ako vzorky rovnakým tovarom pre doplnenie zásielky.

Článok 246

1. Ak odobraté vzorky nie sú zničené pri podrobnej analýze alebo podrobnejšej kontrole, musia byť vrátené deklarantovi na jeho žiadosť a náklady, keď už nie sú potrebné pre colné orgány, a to predovšetkým vtedy, ak deklarant vyčerpá všetky možnosti odvolania deklaranta proti rozhodnutiu, ktoré prijali colné orgány na základe výsledkov tejto analýzy alebo podrobnejšej kontroly.

2. Ak deklarant nepožiada o vrátenie vzoriek, môžu byť zničené alebo si ich colné orgány môžu ponechať. V osobitných prípadoch však colné orgány môžu požadovať, aby deklarant zlikvidoval všetky zostávajúce vzorky.

Článok 247

1. Ak colné orgány overia vyhlásenia a sprievodné dokumenty alebo vykonajú kontrolu tovaru, uvedú aspoň na kópii vyhlásenia, ktorú si ponechávajú uvedené orgány alebo na dokumente priloženému k takémuto vyhláseniu, základ a výsledky takéhoto overovania alebo kontroly. V prípade čiastočnej kontroly tovaru, musia byť taktiež uvedené náležitosti prehliadanej zásielky.

Tam, kde je to primerané, colné orgány vo vyhlásení uvedú aj to, že deklarant alebo jeho zástupca nebol prítomný.

2. Ak výsledok overovania vyhlásenia a sprievodných dokumentov alebo kontroly tovaru nie je v súlade s náležitosťami uvedenými vo vyhlásení, colné orgány uvedú aspoň na jednej kópii vyhlásenia, ktoré si ponechávajú uvedené orgány alebo v dokumente priloženému k tomuto vyhláseniu, náležitosti, ktoré je potrebné brať do úvahy na účely vymerania poplatkov na príslušný tovar a tam, kde je to primerané, výpočet akýchkoľvek súm určených na vrátenie alebo iných súm splatných pri vývoze a pre uplatňovanie iných ustanovení, ktorými sa riadi colný režim, do ktorého je tovar prepustený.

3. Tam, kde je to primerané, musia byť v zisteniach colných orgánov uvedené použité prostriedky identifikácie. Musí byť v nich uvedený dátum a náležitosti potrebné na identifikáciu úradníka, ktorý ich vydáva.

4. Ak colné orgány neoverujú vyhlásenia ani nevykonávajú kontrolu tovaru, nemusia schváliť vyhlásenie ani priložený dokument uvedený v prílohe 1.

Článok 248

1. Povolenie prepustenia musí byť zapísané na účtoch dovozných ciel určených podľa náležitostí vyhlásenia. Ak colné orgány majú za to, že z kontrol, ktoré vykonajú, môže vyplynúť vyššie dovozné clo, ako z náležitostí uvedených vo vyhlásení, budú ďalej požadovať zloženie zábezpeky, ktorá je dostatočná na pokrytie rozdielu medzi sumou vyplývajúcou z náležitostí uvedených vo vyhlásení a sumou, ktorá môže byť v konečnom dôsledku splatná za tovar. Deklarant však môže požadovať, aby do účtovníctva bola okamžite zapísaná výška ciel, ktorá má byť v konečnom dôsledku zaplatená za tovar, namiesto zloženia tejto zábezpeky.

2. Ak na základe kontrol, ktoré vykonali, colné orgány vymerajú výšku dovozného cla, ktorá je iná ako výška vyplývajúca z náležitostí vyhlásenia, pri prepustení tovaru musí byť takto vymeraná suma okamžite zapísaná do účtovníctva.

3. Ak colné orgány majú pochybnosti o tom, či platí alebo neplatí zákaz alebo obmedzenie, pričom to nie je možné zistiť skôr ako sú k dispozícii výsledky kontrol, ktoré vykonali tieto orgány, príslušný tovar nemôže byť prepustený.

Článok 249

1. Colné orgány určia formu prepustenia, pričom riadne zohľadnia miesto, na ktorom sa tovar nachádza a osobitné opatrenia pre ich dohľad.

2. Ak je vyhlásenie vyhotovené písomne, odkaz na prepustenie a jeho dátum musí byť uvedený vo vyhlásení, alebo tam, kde je to primerané, v priloženom dokumente, pričom kópia musí byť vrátená deklarantovi.

Článok 250

1. Ak colné orgány nemôžu povoliť prepustenie z jedného z dôvodov uvedených v druhej a tretej zarážke článku 75 a) kódexu, určia deklarantovi lehotu na usporiadanie situácie daného tovaru.

2. Ak za okolností uvedených v druhej zarážke článku 75 a) kódexu deklarant nepredložil potrebné dokumenty v lehote uvedenej v odseku 1, príslušné vyhlásenie sa považuje za neplatné a colný úrad ho zruší. Uplatňujú sa ustanovenia článku 66 (3) kódexu.

3. Za okolností uvedených v treťom odseku článku 75 a) kódexu a bez dosahu na akékoľvek opatrenia prijaté podľa prvého pododseku článku 66 (1) alebo článku 182 kódexu, ak deklarant nezaplatil ani neposkytol záruku za splatné clá v lehote uvedenej v odseku 1, colné orgány môžu zahájiť predbežné formality pre predaj tovaru. V tomto prípade musí byť tovar predaný, ak medzitým neboli splnené potrebné podmienky, v prípade potreby formou núteného predaja, ak tak povoľuje právny predpis členského štátu príslušných orgánov. Colné orgány o tom informujú deklaranta.

Colné orgány môžu na riziko a náklady deklaranta premiestniť príslušný tovar do špeciálnych priestorov pod ich dohľadom.

Článok 251

Ako výnimka článku 66 (2) kódexu, colné vyhlásenie môže byť vyhlásené za neplatné po prepustení tovaru, a to za nasledovných predpokladov:

1) ak sa zistí, že tovar bol omylom prihlásený do colného režimu, ktorý zahŕňa platbu dovozného cla, namiesto prepustenia do iného colného režimu, colné orgány vyhlásia vyhlásenie za neplatné, ak je predložená žiadosť v tomto zmysle do troch mesiacov odo dňa prijatia vyhlásenia za predpokladu, že:

- akékoľvek použitie tovaru nebolo v rozpore s podmienkami colného režimu, do ktorého mal byť tovar prepustený,

- keď bol tovar prihlásený, mal byť prepustený do iného colného režimu, ktorého všetky požiadavky splnil a

- tovar je okamžite prepustený do plánovaného colného režimu.

Vyhlásenie, ktorým sa tovar prepúšťa do druhého colného režimu, nadobúda účinnosť odo dňa prijatia zneplatneného vyhlásenia.

Colné orgány môžu povoliť prekročenie trojmesačnej lehoty v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch;

2) Ak bol tovar prihlásený na vývoz alebo do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, vyhlásenie musí byť zneplatnené za predpokladu, že

a) v prípade tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu, žiadosti o vrátenie dovozného cla, vráteniu zaplatenej sumy alebo iným vývozným sumám alebo iným špeciálnym opatreniam pri vývoze:

- deklarant poskytne colnému úradu vývozu dôkaz o tom, že tovar neopustil colné územie spoločenstva,

- deklarant vráti uvedenému úradu všetky kópie colného vyhlásenia spolu s akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré mu boli vydané pri prijatí vyhlásenia,

- deklarant predloží colnému úradu vývozu dôkazy o tom, že všetky sumy, ktoré majú byť vrátené a ostatné sumy poskytnuté na základe vývozného vyhlásenia pre príslušný tovar, boli vrátené alebo že príslušné oddelenia uskutočnili potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby tieto sumy neboli zaplatené a

- deklarant v súlade s platnými ustanoveniami spĺňa všetky ostatné požiadavky stanovené colným úradom vývozu na usporiadanie situácie tovaru.

Zneplatnenie vyhlásenia musí zahŕňať zrušenie akýchkoľvek úprav, ktoré boli vykonané na vývoznej licencii alebo vopred vyhotovenom osvedčení predloženom spolu s vyhlásením.

Ak tovar prihlásený na vývoz musí opustiť colné územie spoločenstva v určitej lehote, nedodržanie tejto lehoty má za následok zneplatnenie príslušného vyhlásenia;

b) v prípade ostatného tovaru colný úrad vývozu bol informovaný v súlade s článkom 796, že prihlásený tovar neopustil colné územie spoločenstva.

3) Pokiaľ spätný vývoz tovaru zahŕňa predloženie vyhlásenia, bod (2) sa uplatňuje primerane.

4) Ak bol tovar spoločenstva prepustený do režimu colného uskladňovania v zmysle článku 98 (1) b) kódexu, môže byť požadované a uskutočnené zneplatnenie vyhlásenia pre prepustenie do tohto režimu, ak boli v prípade nedodržania predpísaného určenia alebo použitia prijaté opatrenia ustanovené v príslušných právnych predpisoch.

Ak po uplynutí obdobia, počas ktorého má tovar zostať v režime colného uskladňovania, nebola podaná žiadosť o pridelenie určenia alebo použitia ustanoveného v príslušných právnych predpisoch, colné orgány prijmú opatrenia ustanovené v týchto právnych predpisoch.

Článok 252

Ak colné orgány predávajú tovar podľa článku 75 kódexu, musia tak urobiť v súlade s článkom 188.

HLAVA IX

ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

KAPITOLA 1

Definície

Článok 253

1. Postup pri neúplných vyhláseniach musí umožňovať colným orgánom, aby v riadne odôvodnenom prípade prijali colné vyhlásenie, ktoré neobsahuje všetky požadované náležitosti alebo ku ktorému nie sú pripojené všetky dokumenty, potrebné pre príslušný colný režim.

2. Zjednodušený postup pre vyhlásenie musí umožniť prepustenie tovaru do príslušného colného režimu pri predložení zjednodušeného colného vyhlásenia s následným predložením doplňujúceho vyhlásenia, ktoré môže mať všeobecné, periodické alebo opakované, tak, ako je to primerané.

3. Postup miestneho colného vybavenia musí umožniť prepustenie tovaru do príslušného colného režimu tak, aby bolo vykonané v priestoroch príslušnej osoby alebo na iných miestach, ktoré určia alebo schvália colné orgány.

KAPITOLA 2

Vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu

Oddiel 1

Neúplné vyhlásenia

Článok 254

Vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu, ktoré colné orgány môžu prijať na žiadosť deklaranta bez toho, aby obsahovali niektoré náležitosti uvedené v prílohe 37, musia obsahovať aspoň náležitosti uvedené v rubrike 1 (prvý a druhý pododdiel), 14, 21, 31, 37, 40 a 54 jednotného administratívneho dokumentu a:

- taký popis tovaru, ktorý je dostatočne presný na to, aby umožnil colným orgánom určiť okamžite a jednoznačne príslušnú položku alebo podpoložku kombinovanej nomenklatúry,

- ak tovar podlieha clám vyberaným podľa hodnoty, jeho hodnotu pre colné účely alebo ak je zrejmé, že deklarant nie je schopný navrhnúť túto hodnotu, dočasné určenie hodnoty, ktoré colné orgány považujú za prijateľné, pričom sa riadne zohľadňujú predovšetkým informácie, ktoré sú dostupné deklarantovi,

- akékoľvek ďalšie náležitosti, ktoré colné orgány považujú za potrebné pre identifikáciu tovaru, uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie do voľného obehu a určenie výšky akejkoľvek zábezpeky požadovanej pred prepustením tovaru.

Článok 255

1. K vyhláseniam na prepustenie do voľného obehu, ktoré colné orgány môžu prijať na žiadosť deklaranta bez pripojenia určitých potrebných podporných dokumentov, musia byť priložené aspoň tie dokumenty, ktoré musia byť predložené skôr ako môže byť prihlásený tovar prepustený do voľného obehu.

2. Ako výnimka z odseku 1, vyhlásenie, ku ktorému nie je priložený jeden alebo viaceré dokumenty, požadované skôr ako môže byť tovar prepustený do voľného obehu, môže byť prijaté, ak sa colné orgány uistia, že:

a) príslušný dokument existuje a je platný;

b) nemôže byť pripojený k vyhláseniu z dôvodov mimo kontroly deklaranta;

c) akékoľvek oneskorenie prijatia vyhlásenia by zabránilo prepusteniu tovaru do voľného obehu alebo by znamenalo, že tovar bude podliehať vyššej sadzbe cla.

Údaje týkajúce sa chýbajúcich dokumentov, musia byť vo všetkých prípadoch uvedené vo vyhlásení.

Článok 256

1. Lehota, ktorú povolia colné orgány deklarantovi pre oznámenie náležitostí alebo predloženie chýbajúcich dokumentov v čase prijatia vyhlásenia, nesmie prekročiť jeden mesiac odo dňa takéhoto prijatia.

V prípade dokumentu požadovaného pre uplatnenie zníženej alebo nulovej sadzby dovozného cla, ak majú colné orgány primeraný dôvod domnievať sa, že tovar, na ktorý sa vzťahuje neúplné vyhlásenie, môže spĺňať podmienky pre takúto zníženú alebo nulovú sadzbu cla, na žiadosť deklaranta môže byť povolená ďalšia lehota pre predloženie príslušného dokumentu. Táto dodatočná lehota nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.

Ak sa chýbajúce náležitosti, ktoré majú byť oznámené alebo dokumenty, ktoré majú byť predložené, týkajú colnej hodnoty, colné orgány môžu, ak sa preukáže, že je to absolútne nevyhnutné, stanoviť dlhšiu lehotu alebo predĺžiť predtým stanovenú lehotu. Celková povolená lehota musí zohľadňovať predpísané platné lehoty.

2. Ak sa na tovar prepustený do voľného obehu vzťahuje znížená alebo nulová sadzba dovozného cla len v rámci určitých sadzobných kvót alebo horných hraníc sadzieb, tovar môže byť účtovaný za povolené limity len vtedy, ak je skutočne predložený dokument, ktorým je podmienené schválenie zníženej alebo nulovej sadzby. V každom prípade musí byť dokument predložený:

- Pred dátumom, kedy sa opatrením spoločenstva opäť zavedie uplatňovanie bežného dovozného cla v prípade horných hraníc sadzobníka,

- skôr ako boli dosiahnuté stanovené limity v prípade sadzobných kvót.

3. Podľa odsekov 1 a 2, dokument, ktorého predloženie podmieňuje povolenie zníženej alebo nulovej sadzby dovozného cla, môže byť predložený po uplynutí lehoty, pre ktorú bola stanovená znížená alebo nulová sadzba, ak vyhlásenie týkajúce sa príslušného tovaru bolo prijaté pred týmto dátumom.

Článok 257

1. Prijatie neúplného vyhlásenia colnými orgánmi nesmie zabrániť alebo spôsobiť oneskorenie prepustenia takto prihláseného tovaru, ak na to neexistujú iné dôvody. Bez dosahu na ustanovenia článku 248, prepustenie sa uskutoční v súlade s podmienkami ustanovenými v odsekoch 2 až 5.

2. Ak oneskorené predloženie náležitostí alebo podporný dokument chýbajúci v čase prijatia vyhlásenia nemá vplyv na výšku cla, ktorému podlieha tovar, na ktorý sa vzťahuje príslušné vyhlásenie, colné orgány okamžite zapíšu do účtovníctva splatnú sumu, vypočítanú bežným spôsobom.

3. Ak podľa článku 254 vyhlásenie obsahuje predbežné určenie hodnoty, colné orgány:

- okamžite zapíšu do účtovníctva výšku takto určeného cla,

- v prípade potreby požadujú zloženie zábezpeky primeranej na pokrytie rozdielu medzi touto sumou a sumou, ktorej tovar môže nakoniec podliehať.

4. Ak za iných okolností ako sú okolnosti uvedené v odseku 3 oneskorené predloženie náležitostí alebo podporný dokument chýbajúci v čase prijatia vyhlásenia môže mať vplyv na výšku cla, ktorému podlieha tovar, na ktorý sa vzťahuje uvedené vyhlásenie:

a) ak oneskorené predloženie akýchkoľvek chýbajúcich náležitostí alebo dokumentu môže viesť uplatneniu zníženej sadzby cla, colné orgány:

- okamžite zapíšu do účtovníctva zníženú sadzbu splatného dovozného cla,

- požadujú zloženie zábezpeky, ktorá pokryje rozdiel medzi touto sumou a sumou, ktorá by bola splatná, keby bolo dovozné clo na príslušný tovar určené podľa bežnej sadzby;

b) ak oneskorené predloženie akýchkoľvek chýbajúcich náležitostí alebo dokumentu môže viesť k prijatiu tovaru s úplným oslobodením od cla, colné orgány požadujú zloženie zábezpeky, ktorá pokrýva sumu, ktorá by bola splatná, keby bolo clo účtované podľa bežnej sadzby.

5. Bez dosahu na akékoľvek následné zmeny, ku ktorým môže dôjsť predovšetkým v dôsledku konečného určenia colnej hodnoty, deklarant má možnosť namiesto zloženia zábezpeky požadovať, aby do účtovníctva bola okamžite zapísaná:

- ak sa uplatňuje druhá zarážka odseku 3 alebo druhá zarážka odseku 4 a), suma cla, ktorej tovar môže nakoniec podliehať, alebo

- ak sa uplatňuje odsek 4 b), suma cla vypočítaná podľa bežnej sadzby.

Článok 258

Ak po uplynutí lehoty uvedenej v článku 256 deklarant nepredložil všetky informácie potrebné pre konečné určenie colnej hodnoty tovaru alebo nepredložil chýbajúce náležitosti alebo dokumenty, colné orgány okamžite zapíšu do účtovníctva ako clo, ktorému podlieha príslušný tovar, sumu zábezpeky poskytnutej v súlade s ustanoveniami druhej zarážky článku 257 (3), druhej zarážky článku 257 (4) a) alebo článku 257 (4) b).

Článok 259

Neúplné vyhlásenie prijaté za podmienok uvedených v článkoch 254 až 257 môže doplniť buď deklarant alebo môže byť na základe dohody s colnými orgánmi nahradené iným vyhlásením, ktoré spĺňa podmienky uvedené v článku 62 kódexu.

V obidvoch prípadoch operatívny dátum stanovenia akýchkoľvek ciel a uplatňovania iných ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do voľného obehu, musí byť deň prijatia neúplného vyhlásenia.

Oddiel 2

Postup pri zjednodušenom colnom vyhlásení

Článok 260

1. Deklarant na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie, môže dostať povolenie v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v článkoch 261 až 262, aby predložil vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v zjednodušenej forme, keď je tovar predložený colnici.

2. Takéto zjednodušené colné vyhlásenie môže mať formu:

- buď neúplného vyhlásenia na jednotnom administratívnom dokumente alebo

- administratívneho alebo obchodného dokumentu, ku ktorému je priložená žiadosť o prepustenie do voľného obehu.

Musí obsahovať aspoň náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru.

3. Ak to dovoľujú okolnosti, colné orgány môžu schváliť, aby žiadosť o prepustenie do voľného obehu, uvedená v druhej zarážke odseku 2, bola nahradená všeobecnou žiadosťou týkajúcou sa operácií prepustenia, ktoré sa uskutočňujú v priebehu určitého obdobia. Odkaz na povolenie poskytnuté na základe takejto všeobecnej žiadosti musí byť uvedený na obchodnom alebo administratívnom dokumente predloženom podľa odseku 1.

4. K zjednodušenému colnému vyhláseniu musia byť priložené všetky dokumenty, ktorých predloženie môže byť požadované na zabezpečenie prepustenia tovaru do voľného obehu. Uplatňuje sa článok 255 (2).

5. Tento článok nemá dosah na článok 278.

Článok 261

1. Povolenie uvedené v článku 260 sa udelí deklarantovi pod podmienkou, že je možné zaručiť efektívnu kontrolu súladu s dovoznými zákazmi alebo obmedzeniami alebo inými ustanoveniami, ktorými sa riadi prepustenie do voľného obehu.

2. Takéto povolenie musí byť v zásade zamietnuté, ak osoba, ktorá predložila žiadosť:

- sa dopustila vážneho alebo opakovaného porušenia colných predpisov,

- prihlasuje tovar na prepustenie do voľného obehu len príležitostne.

Môže byť zamietnuté, ak príslušná osoba koná v mene inej osoby, ktorá prihlasuje tovar na prepustenie do voľného obehu len príležitostne.

3. Bez dosahu na článok 9 kódexu povolenie môže byť odňaté, ak dôjde k prípadom uvedeným v odseku 2.

Článok 262

1. V povolení uvedenom v článku 260:

- musí byť určený colný úrad (colné úrady) príslušné pre prijímanie zjednodušených colných vyhlásení,

- musí byť uvedená forma a obsah zjednodušených colných vyhlásení,

- musí byť uvedený tovar, na ktorý sa vzťahuje a náležitosti, ktoré musia byť uvedené v zjednodušenom colnom vyhlásení na účely identifikácie tovaru,

- musí byť uvedený odkaz na zábezpeku, ktorú musí poskytnúť príslušná osoba na pokrytie akéhokoľvek colného dlhu, ktorý môže vzniknúť,

Taktiež musí byť uvedená forma a obsah doplňujúcich vyhlásení a stanovené lehoty, v ktorých musia byť predložené colným orgánom určeným na tento účel.

2. Colné orgány môžu upustiť od predloženia doplňujúceho vyhlásenia, ak sa zjednodušené colné vyhlásenie týka tovaru, ktorého hodnota je nižšia ako štatistický prah stanovený v platných ustanoveniach spoločenstva a zjednodušené colné vyhlásenie už obsahuje všetky informácie potrebné pre prepustenie do voľného obehu.

Oddiel 3

Postup pre miestne colné vybavenie

Článok 263

Povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia musí byť poskytnuté v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v článkoch 264 až 266 akejkoľvek osobe, ktorá žiada o prepustenie tovaru do voľného obehu, v jej priestoroch alebo na iných miestach uvedených v článku 253, alebo ktorá predloží colným orgánom písomnú žiadosť v tomto zmysle, ktorá obsahuje všetky náležitosti, potrebné pre udelenie takéhoto povolenia:

- pre tovar ktorý podlieha buď režimu tranzitu spoločenstva alebo bežnému režimu tranzitu a pri ktorom je horeuvedená osoba oprávnená používať zjednodušené postupy, ktoré sa majú vykonať v úrade určenia v súlade s článkami 406 až 409,

- pri tovare, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu s ekonomickým účinkom, bez dosahu na článok 278,

- pri tovare, ktorý je po predložení colnici podľa článku 40 kódexu zaslaný do týchto priestorov alebo miest v súlade s iným režimom tranzitu ako je režim uvedený v prvej zarážke,

- pri tovare, ktorý vstupuje na colné územie spoločenstva, pričom sa uplatňuje výnimka z požiadavky, že musí byť predložený colnici podľa článku 41 b) kódexu.

Článok 264

1. Povolenie uvedené v článku 263 bude udelené, ak:

- záznamy žiadateľa umožnia colným orgánom vykonať efektívne kontroly, predovšetkým spätné kontroly,

- je možné zaručiť efektívnu kontrolu súladu s dovoznými zákazmi alebo obmedzeniami alebo akýmikoľvek inými ustanoveniami, ktorými sa riadi prepustenie do voľného obehu.

2. Takéto povolenie musí byť v zásade zamietnuté, ak osoba, ktorá predložila žiadosť:

- sa dopustila vážneho alebo opakovaného porušenia colných predpisov,

- prihlasuje tovar na prepustenie do voľného obehu len príležitostne.

Článok 265

1. Bez dosahu na článku 9 kódexu, colné orgány môžu upustiť od odňatia povolenia, ak:

- držiteľ splní svoje povinnosti v akejkoľvek lehote stanovenej colnými orgánmi alebo

- nesplnenie povinností nemá žiadny reálny vplyv na správne vykonanie postupu.

2. Povolenie musí byť v zásade odňaté, ak nastane prípad uvedený v prvej zarážke článku 264 (2).

3. Povolenie môže byť odňaté, ak nastane prípad uvedený v druhej zarážke článku 264 (2).

Článok 266

1. S cieľom umožniť colným orgánom uistiť sa o riadnom vykonaní operácií, držiteľ povolenia uvedeného v článku 263 musí pri príchode tovaru na miesto určené na tento účel:

a) riadne oznámiť colným orgánom takýto príchod vo forme a spôsobom určeným colnými orgánmi na účely prepustenia tovaru;

b) zaznamenať uvedený tovar do svojej evidencie. Takýto zápis môže byť nahradený akoukoľvek inou formalitou, ktorá poskytuje podobné záruky stanovené colnými orgánmi. V zápise musí byť uvedený dátum jeho vykonania a náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru;

c) poskytnúť colným orgánom všetky dokumenty, ktorých predloženie môže byť požadované pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do voľného obehu.

2. Pod podmienkou, že kontroly riadneho vykonávania operácií tým nie sú ovplyvnené, colné orgány môžu:

a) povoliť, aby bolo oznámenie uvedené v odseku 1 a) vykonané tesne pred príchodom tovaru;

b) za určitých osobitných okolností, ak to umožňuje charakter príslušného tovaru a rýchly obrat, oslobodiť držiteľa povolenia od požiadavky oznámiť príslušnému colnému orgánu každý príchod tovaru za predpokladu, že predloží uvedenému úradu všetky informácie, ktoré považuje za potrebné, aby mu umožnil vykonať právo kontrolovať tovar, ak nastane takáto potreba.

V tomto prípade je zapísanie tovaru do záznamov príslušnej osoby ekvivalentné prepusteniu.

Článok 267

V povolení uvedenom v článku 263 musia byť ustanovené špecifické pravidlá pre vykonanie postupu a predovšetkým musia v ňom byť uvedené nasledujúce informácie:

- tovar, na ktorý sa vzťahuje,

- forma povinností uvedených v článku 266 a odkaz na záruku, ktorú musí poskytnúť príslušná osoba,

- čas prepustenia tovaru,

- lehota, v ktorej musí byť predložené doplňujúce vyhlásenie príslušnému colnému úradu určenému na tento účel,

- podmienky, za ktorých musia byť k tovaru predložené všeobecné, periodické alebo opakované vyhlásenia, tak ako je to primerané.

KAPITOLA 3

Vyhlásenia na colný režim s ekonomickým účinkom

Oddiel 1

Prepustenie do colného režimu s ekonomickým účinkom

Pododdiel 1

Prepustenie do režimu colného uskladňovania

A. Neúplné vyhlásenia

Článok 268

1. Vyhlásenia na prepustenie do režimu colného uskladňovania, ktoré vstupný colný úrad môže prijať na žiadosť deklaranta bez toho, aby obsahovali niektoré náležitosti uvedené v prílohe 37, musia obsahovať aspoň náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru, na ktorý sa vyhlásenie vzťahuje, vrátane jeho množstva.

2. Články 255, 256 a 259 sa uplatňujú primerane.

3. Tento článok sa neuplatňuje pre vyhlásenia na režim týkajúci sa poľnohospodárskych výrobkov spoločenstva uvedených v článkoch 529 až 534.

B. Postup pri zjednodušenom colnom vyhlásení

Článok 269

1. Deklarant môže na základe žiadosti a v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v článku 270 predložiť vyhlásenie na prepustenie do režimu v zjednodušenej forme, keď je tovar predložený colnici.

Takéto zjednodušené colné vyhlásenie môže mať formu:

- buď neúplného vyhlásenia podľa článku 268 alebo

- administratívneho alebo obchodného dokumentu, ku ktorému je priložená žiadosť o prepustenie do režimu.

Musí obsahovať náležitosti uvedené v článku 268 (1).

2. Ak sa tento postup uplatňuje v sklade typu D, v zjednodušenom colnom vyhlásení musí byť uvedený aj charakter príslušného tovaru, a to dostatočne podrobne, aby bolo možné jehookamžité a jednoznačné zaradenie a určenie jeho colnej hodnoty.

3. Postup uvedený v odseku 1 sa nevzťahuje na sklady typu B a F ani na prepustenie poľnohospodárskych výrobkov spoločenstva, uvedených v článkoch 529 až 534, do režimu v sklade akéhokoľvek druhu.

Článok 270

1. Žiadosť uvedená v článku 269 (1) musí byť vyhotovená písomne a musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre udelenie povolenia.

Ak to dovoľujú okolnosti žiadosť uvedená v článku 269 (1) môže byť nahradená všeobecnou žiadosťou týkajúcou sa operácií, ktoré sa uskutočňujú v priebehu určitého obdobia.

V tomto prípade žiadosť musí byť vyhotovená za podmienok ustanovených v článkoch 497 až 502 a musí byť predložená spolu so žiadosťou o prevádzkovanie colného skladu alebo vo forme zmeny pôvodného povolenia, ktoré vydal colný orgán pre tento režim.

2. Povolenie uvedené v článku 269 (1) bude udelené príslušnej osobe za predpokladu, že tým nie je ovplyvnené riadne vykonanie operácií.

3. Takéto povolenie musí byť v zásade zamietnuté, ak:

- nie sú poskytnuté záruky potrebné na riadne vykonanie operácií,

- príslušná osoba prihlasuje tovar do režimu len príležitostne,

- sa príslušná osoba dopustila vážneho alebo opakovaného porušenia colných predpisov.

4. Bez dosahu na článok 9 kódexu, povolenie môže byť odňaté, ak nastanú prípady uvedené v odseku 3.

Článok 271

V povolení uvedené v článku 269 (1) musia byť uvedené osobitné predpisy pre vykonanie režimu vrátane:

- úradu (úradov) pre prepustenie do režimu,

- formy a obsahu zjednodušených colných vyhlásení.

Doplňujúce vyhlásenie nemusí byť predložené.

C. Postup pre miestne colné vybavenie

Článok 272

1. Povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia musí byť poskytnuté v súlade s podmienkami a spôsobom ustanoveným v odseku 2 a v článkoch 273 až 274.

2. Článok 269 (2) a článok 270 sa uplatňujú primerane.

Článok 273

1. Aby colným orgánom umožnil zabezpečenie riadneho vykonania operácií, držiteľ povolenia pri príchode tovaru na miesto určené na tento účel musí:

a) riadne oznámiť takýto príchod úradu dohľadu vo forme a spôsobom, ktorý určí úrad dohľadu;

b) vykonať záznamy v skladovej evidencii;

c) uchovať k dispozícii úradu dohľadu všetky dokumenty týkajúce sa prepustenia tovaru do režimu.

Záznam v skladovej evidencii uvedený v bode b) musí obsahovať aspoň niektoré náležitosti použité na obchodnú identifikáciu tovaru vrátane jeho množstva.

2. Uplatňuje sa článok 266 (2).

Článok 274

V povolení uvedenom v článku 272 (1) musia byť ustanovené špecifické pravidlá pre vykonanie postupu a predovšetkým musia v ňom byť uvedené nasledujúce informácie:

- tovar, na ktorý sa vzťahuje,

- forma povinností uvedených v článku 273,

- čas prepustenia tovaru.

Doplňujúce vyhlásenie nemusí byť požadované.

Pododdiel 2

Prepustenie do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, prepracovania pod colným dohľadom alebo režimu dočasného dovozu

A. Neúplné vyhlásenia

Článok 275

1. Vyhlásenia na prepustenie do colného režimu s ekonomickým účinkom iného ako režim pasívneho zušľachťovacieho styku a uskladňovania v colných skladoch, ktoré colný úrad pre prepustenie do režimu môže prijať na žiadosť deklaranta bez toho, aby obsahovali niektoré náležitosti uvedené v prílohe 37 alebo bez toho, aby k nim boli priložené určité dokumenty uvedené v článku 220, musia obsahovať aspoň náležitosti uvedené v rubrike 14, 21, 31, 37, 40 a 54 jednotného administratívneho dokumentu a v rubrike 44, odkaz na povolenie alebo:

- odkaz na žiadosť, ak sa uplatňuje druhý pododsek článku 556 (1), alebo

- informácie uvedené v článkoch 568 (3), 656 (3) alebo 695 (3), ak môžu byť uvedené v tejto rubrike, ak sú pre vydanie povolenia použiteľné zjednodušené postupy.

2. Články 255, 256 a 259 sa uplatňujú primerane.

3. V prípade prepustenia do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, systému vrátenia, články 257 a 258 sa uplatňujú primerane.

B. Zjednodušené colné vyhlásenie a postupy pre miestne colné vybavenie

Článok 276

Ustanovenia článkov 260 až 267 a článku 270 sa uplatňujú primerane pre tovar prihlásený do colného režimu s ekonomickým účinkom, na ktorý sa vzťahuje tento pododdiel.

Pododdiel 3

Tovar prihlásený do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku

Článok 277

Ustanovenia článkov 279 až 289, ktoré sa uplatňujú pre tovar prihlásený na vývoz, sa uplatňujú primerane pre tovar prihlásený na vývoz v režime pasívneho zušľachťovacieho styku.

Oddiel 2

Ukončenie colného režimu s ekonomickým účinkom

Článok 278

1. V prípadoch ukončenia colného režimu s ekonomickým účinkom iného ako režim pasívneho zušľachťovacieho styku a režim uskladňovania v colných skladoch môžu byť použité zjednodušené postupy pre prepustenie do voľného obehu, vývoz a spätný vývoz. V prípade spätného vývozu sa uplatňujú primerane ustanovenia článkov 279 až 289.

2. Zjednodušené postupy uvedené v článkoch 254 až 267 môžu byť použité pre prepustenie tovaru do voľného obehu v režime pasívneho zušľachťovacieho styku.

3. V prípade ukončenia režimu uskladňovania v colných skladoch môžu byť použité zjednodušené postupy pre prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz.

Avšak:

a) pri tovare prihlásenom do režimu v sklade typu F nesmie byť povolený žiadny zjednodušený postup;

b) pri tovare prihlásenom do režimu v sklade typu B platia len neúplné vyhlásenia a zjednodušený postup prihlasovania;

c) vydanie povolenia pre sklad typu D zahŕňa automatické použitie postupu miestneho colného vybavenia pre prepustenie do voľného obehu.

Ak však v prípadoch, kedy chce príslušná osoba využiť použitie účtovateľných položiek, ktoré nemôžu byť skontrolované bez fyzickej kontroly tovaru, tento postup nemôže byť použitý. V tomto prípade môžu byť použité iné postupy, ktoré zahŕňajú predloženie tovaru.

d) zjednodušený postup sa nepoužije pri poľnohospodárskych tovaroch spoločenstva prihlásených do režimu uskladňovania v colných skladoch podľa článkov 529 až 534.

KAPITOLA 4

Vývozné vyhlásenia

Článok 279

Formality, ktoré musia byť vykonané na colnom úrade vývozu, ustanovené v článku 792, môžu byť zjednodušené v súlade s ustanoveniami tejto kapitoly.

Pre túto kapitolu sa uplatňujú ustanovenia článkov 793 a 796.

Oddiel 1

Neúplné vyhlásenia

Článok 280

1. Vývozné vyhlásenia, ktoré colný úrad môže prijať na žiadosť deklaranta bez toho, aby obsahovali niektoré náležitosti uvedené v prílohe 37, musia obsahovať aspoň náležitosti uvedené v rubrikách 1 (prvý pododdiel), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 a 54 jednotného administratívneho dokumentu a:

- ak tovar podlieha vývoznému clu alebo akýmkoľvek iným opatreniam ustanoveným v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, všetky informácie požadované pre riadne uplatňovanie týchto ciel alebo opatrení,

- akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sú považované za potrebné na identifikáciu tovaru, uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi ich vývoz alebo určenie výšky akejkoľvek zábezpeky požadovanej pred vývozom tovaru.

2. Colné orgány môžu povoliť deklarantovi, aby nevypĺňal rubriky 17 a 33 pod podmienkou, že vyhlási, že vývoz príslušného tovaru nepodlieha zákazom ani obmedzeniam a colné orgány nemajú dôvod na pochybnosti v tejto súvislosti a že popis tovaru umožní okamžité a jednoznačné určenie zaradenia do kombinovanej nomenklatúry.

3. Kópia číslo 3 musí obsahovať nasledujúce potvrdenia v rubrike 44:

- Exportación simplificada,

- Forenklet udførsel,

- Vereinfachte Ausfuhr,

- Απλουστευμένη εξαγωγή,

- Simplified exportation,

- Exportation simplifée,

- Esportazione semplificata,

- Vereenvoudigde uitvoer,

- Exportação simplificada.

4. Články 255 až 259 sa uplatňujú primerane pre vývozné vyhlásenia.

Článok 281

Ak sa uplatňuje článok 789, doplňujúce alebo náhradné vyhlásenie môže byť predložené colnému úradu zodpovednému za miesto, kde je vývozca zriadený. Ak je subdodávateľ zriadený v inom členskom štáte ako členský štát, v ktorom je zriadený vývozca, táto možnosť platí len pod podmienkou, že boli uzatvorené dohody medzi správami príslušných členských štátov.

V neúplnom vyhlásení musí byť uvedený úrad, kde bude doplňujúce vyhlásenie predložené. Colný úrad, ktorému je predložené neúplné vyhlásenie, zašle kópiu číslo 1 a 2 colnému úradu, ktorému je predložené doplňujúce vyhlásenie alebo náhradné vyhlásenie.

Oddiel 2

Postup pre zjednodušené colné vyhlásenie

Článok 282

1. Na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje všetky informácie požadované pre udelenie povolenia, deklarantovi bude povolené za podmienok a primerane uplatňovaným spôsobom uvedeným v článkoch 261 a 262, aby predložil vývozné vyhlásenie v zjednodušenej forme, ak sa tovar predkladá colnici.

2. Bez dosahu na článok 288, zjednodušené colné vyhlásenie musí mať formu neúplného jednotného administratívneho dokumentu, ktorý obsahuje aspoň náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru. Odseky 3 a 4 článku 280 sa uplatňujú primerane.

Oddiel 3

Postup pre miestne colné vybavenie

Článok 283

Na základe písomnej žiadosti môže byť udelené povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia, za podmienok a spôsobom ustanoveným v článku 284, akejkoľvek osobe ďalej len "schválenému vývozcovi", ktorý chce vykonať vývozné postupy vo svojich priestoroch alebo na iných miestach, ktoré určia alebo schvália colné orgány.

Článok 284

Články 264 a 265 sa uplatňujú primerane.

Článok 285

1. Aby umožnil colným orgánom ubezpečiť sa o riadnom vykonaní operácií, schválený vývozca musí pred odobratím tovaru z miest uvedených v článku 283:

a) riadne oznámiť colným orgánom takéto odobratie vo forme a spôsobom, ktorý určia na účely prepustenia tovaru;

b) zapísať uvedený tovar do svojej evidencie. Takýto zápis môže byť nahradený akoukoľvek inou formalitou, ktorá poskytuje podobné záruky, ktoré určia colné orgány. V zápise musí byť uvedený dátum jeho vykonania a náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru;

c) poskytnúť colným orgánom akékoľvek dokumenty, ktorých predloženie môže byť požadované pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi vývoz tovaru.

2. Za určitých osobitných okolností, ktoré odôvodňuje charakter príslušného tovaru a rýchly obrat vývozných operácií, colné orgány môžu oslobodiť schváleného vývozcu od požiadavky oznámiť príslušnému colnému úradu každé odobratie tovaru, za predpokladu, že predloží uvedenému úradu všetky informácie, ktoré tento úrad považuje za potrebné, aby mohol vykonať svoje právo na kontrolu tovaru, ak táto potreba vznikne.

V tomto prípade je zapísanie tovaru do záznamov schváleného vývozcu ekvivalentné prepusteniu.

Článok 286

1. Na účely kontroly, či tovar skutočne opustil colné územie spoločenstva, sa ako dôkaz výstupu použije kópia číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu.

V povolení musí byť uvedené, že kópia číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu musí byť vopred osvedčená.

2. Predchádzajúce osvedčenie možno vykonať jedným z nasledovných spôsobov:

a) rubrika A môže byť opečiatkovaná vopred pečiatkou príslušného colného úradu a podpísaná predstaviteľom tohto úradu;

b) schválený vývozca môže opečiatkovať vyhlásenie osobitnou pečiatkou, ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 62.

Takáto pečiatka môže byť predtlačená na formulároch, ktorých tlač je zverená tlačiarni schválenej na tento účel.

3. Pred výstupom tovaru schválený vývozca:

- vykoná postupy uvedené v článku 285,

- uvedie v kópii číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu odkaz na zápis do svojich záznamov a dátum, kedy bol tento záznam vykonaný.

4. V rubrike 44 kópie číslo 3 vyplnenej v súlade s odsekom 2 musí byť uvedené:

- číslo povolenia a názov vydávajúceho colného úradu,

- jedno z potvrdení uvedených v článku 280 (3).

Článok 287

1. V povolení uvedenom v článku 283 musia byť ustanovené špecifické pravidlá pre vykonanie postupu a predovšetkým musia v ňom byť uvedené nasledujúce informácie:

- tovar, na ktorý sa vzťahuje,

- forma povinností uvedených v článku 285,

- čas prepustenia tovaru,

- obsah kópie číslo 3 a spôsob, ktorým sa má overiť jej platnosť,

- postup pre predloženie doplňujúceho vyhlásenia a lehota, v ktorej musí byť predložené.

2. Povolenie musí obsahovať záväzok schváleného vývozcu, že uskutoční všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie úschovy osobitnej pečiatky alebo formulárov, na ktorých je predtlačená pečiatka colného úradu vývozu alebo predtlačená osobitná pečiatka.

Oddiel 4

Spoločné ustanovenia pre oddiely 2 a 3

Článok 288

1. Namiesto jednotného administratívneho dokumentu môžu členské štáty povoliť obchodný alebo administratívny dokument alebo akéhokoľvek iné médium, ak sa celá vývozná operácia uskutočňuje na území jedného členského štátu alebo kedykoľvek je táto možnosť poskytnutá na základe dohôd uzatvorených medzi správami príslušných členských štátov.

2. Dokument alebo médium uvedené v odseku 1 musia obsahovať aspoň náležitosti potrebné pre identifikáciu tovaru plus jedno z potvrdení uvedených v článku 280 (3), pričom k nemu musí byť priložená žiadosť o vývoz.

Ak tak dovoľujú okolnosti, colné orgány môžu povoliť, aby bola táto žiadosť nahradená globálnou žiadosťou, ktorá sa vzťahuje vývozné operácie, ktoré majú byť vykonané v určitej lehote. Odkaz na povolenie musí byť uvedený v príslušnom dokumente alebo médiu.

3. Obchodný alebo administratívny dokument je dôkazom výstupu z colného územia spoločenstva rovnakým spôsobom ako kópia číslo 3 jednotného administratívneho dokumentu. Ak sú použité iné médiá, musí byť definovaný spôsob potvrdenia výstupu, tam, kde je to primerané, v zmluve uzatvorenej medzi správami príslušných členských štátov.

Článok 289

Ak sa celá vývozná operácia uskutočňuje na území jedného členského štátu, tento členský štát môže okrem postupov uvedených v oddieloch 2 a 3 a pri zabezpečení súladu s politikou spoločenstva ustanoviť iné zjednodušenia.

ČASŤ II

COLNE SCHVÁLENÉ URČENIE ALEBO POUŽITIE

HLAVA I

PREPUSTENIE DO VOĽNÉHO OBEHU

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 290

1. Ak sa tovar spoločenstva vyváža na základe karnetu ATA v súlade s článkom 797, tento tovar môže byť prepustený do voľného obehu na základe karnetu ATA.

2. V tomto prípade úrad, v ktorom je tovar prepustený do voľného obehu, vykoná nasledovné formality:

a) overí informácie uvedené v rubrikách A až G dokladu o spätnom dovoze;

b) vyplní kontrolný ústrižok a rubriku H dokladu pre spätný dovoz;

c) ponechá si doklad pre spätný dovoz.

3. Ak sa formality pre vykonanie operácie dočasného vývozu tovaru spoločenstva vykonávajú v inom colnom úrade ako úrad, v ktorom tovar vstupuje na colné územie spoločenstva, premiestnenie tovaru z tohto úradu do úradu, kde sa vykonávajú uvedené formality, nevyžaduje žiadnu formalitu.

KAPITOLA 2

Prijatie tovaru so zvýhodneným sadzobným zaobchádzaním z dôvodu jeho konečného použitia

Oddiel 1

Tovar iný ako jatočné kone

Článok 291

1. Prijatie tovaru prihláseného do voľného obehu so zvýhodneným sadzobným zaobchádzaním z dôvodu jeho konečného použitia podlieha udeleniu písomného povolenia osobe dovážajúcej tovar alebo osobe, ktorá ho nechala doviezť pre prepustenie do voľného obehu.

2. Udelené povolenie vydajú na základe písomnej žiadosti príslušnej osoby colné orgány členského štátu, v ktorom je tovar prihlásený na prepustenie do voľného obehu.

3. V prípade tovaru uvedeného v prílohe 39 žiadosť musí okrem iného obsahovať nasledovné informácie:

a) stručný popis závodu, ktorý má byť použitý na navrhované zaobchádzanie;

b) charakter navrhovaného zaobchádzania;

c) typ a množstvo tovaru, ktoré má byť použité;

d) ak sa uplatňujú doplňujúce poznámky 4 n) a 5 ku kapitole 27 kombinovanej nomenklatúry, druh, množstvo a popis sadzby pre získaný tovar.

4. Príslušná osoba umožní colným orgánom sledovať tovar v zariadení alebo zariadeniach podniku počas jeho spracovania.

Článok 292

1. Colné orgány môžu obmedziť dobu platnosti povolenia uvedeného v článku 291.

2. Ak je povolenie odňaté, držiteľ okamžite zaplatí dovozné clo určené v súlade s článkom 208 kódexu za ten tovar, ktorému ešte nebolo pridelené predpísané konečné použitie.

Článok 293

Držiteľ povolenia je povinný:

a) prideliť tovaru predpísané konečné použitie;

b) viesť evidenciu, ktorá umožní colným orgánom vykonávať akékoľvek kontroly, ktoré považujú za potrebné s cieľom zistiť, či tovaru je skutočne pridelené predpísané konečné použitie a uchovávať takéto záznamy.

Článok 294

1. Všetkému tovaru musí byť pridelené predpísané konečné použitie do jedného roka odo dňa prijatia vyhlásenia pre voľný obeh colnými orgánmi.

2. V prípade tovaru uvedeného v prílohe 40 časť 2, lehota uvedená v odseku 1 je 5 rokov.

3. orgány môžu predĺžiť lehoty ustanovené v odsekoch 1 a 2, ak tovaru nebolo pridelené predpísané konečné použitie z dôvodu nepredvídaných okolností alebo vyššej moci alebo naliehavých prípadov súvisiacich so spracovaním alebo prepracovaním tovaru.

4. V prípade tovaru uvedeného v prílohe 39 sa uplatňujú odseky 1 a 3, ak nie je inak ustanovené v doplňujúcich poznámkach 4 n) a 5 kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 295

1. Má sa za to, že tovaru bolo pridelené príslušné konečné použitie:

1. v prípade tovaru, ktorý môže byť použitý len raz, ak všetkému tovaru bolo pridelené predpísané konečné použitie v súlade so stanovenými lehotami;

2. v prípade tovaru, ktorému môže byť pridelené opakované použitie, dva roky od prvého pridelenia predpísaného použitia; pričom dátum takéhoto prvého pridelenia sa zapíše do záznamov uvedených v článku 293 b); avšak:

a) materiály uvedené v prílohe 40, časť 1, ktoré používajú letecké spoločnosti na údržbu a opravu svojich lietadiel buď podľa podmienok výmenných zmlúv, alebo pre vlastnú potrebu, sa považujú za materiály, ktorým bolo pridelené toto konečné použitie v čase prvého pridelenia predpísaného použitia;

b) pri častiach vozidiel určených na montáž sa má za to, že im bolo pridelené takéto konečné použitie, ak sú vozidlá prevedené na iné osoby;

c) pri tovare uvedenom v prílohe 40, časť 1, určenom pre určité druhy lietadiel na účely ich konštrukcie, údržby, premeny alebo vybavenia, sa má za to, že mu bolo pridelené takéto konečné použitie, ak je lietadlo prevedené na inú osobu ako je držiteľ povolenia alebo opäť poskytnuté jeho vlastníkovi, okrem iného po údržbe, oprave alebo premene;

d) pri tovare uvedenom v prílohe 40, časť 2, určenom pre určité druhy lodí alebo vrtné alebo výrobné plošiny alebo na účely ich konštrukcie, údržby, premeny, inštalácie alebo vybavenia, sa má za to, že mu bolo pridelené takéto konečné použitie, ak je loď alebo vrtná plošina prevedené na inú osobu ako je držiteľ povolenia alebo opäť poskytnuté jeho majiteľovi okrem iného po údržbe, oprave alebo premene;

e) pri tovare uvedenom v prílohe 40, časť 2, dodanom priamo na palubu na účely vybavenia sa má za to, že mu bolo pridelené konečné použitie v čase takéhoto dodania;

f) pri civilných lietadlách sa má za to, že im bolo pridelené konečné použitie, keď sú registrované vo verejných záznamoch predpísaných na tento účel.

2. Pri odpade a zvyškoch, ktoré vzniknú zo spracovania alebo prepracovania tovaru a straty vyplývajúce z prirodzeného úbytku, sa má za to, že je to tovar, ktorému bolo pridelené konečné použitie.

Článok 296

1. V prípade potreby, ktorú držiteľ povolenia riadne zdôvodní, colné orgány môžu povoliť, aby bol tovar, uvedený v tomto oddiele, uskladnený spolu s tovarom rovnakého druhu a kvality, ktorý má rovnaké technické a fyzikálne vlastnosti.

Ak je tovar uskladnený týmto spôsobom, tento oddiel sa vzťahuje na množstvo tovaru ekvivalentné množstvu tovaru prepusteného do voľného obehu podľa tohto oddielu.

2. Ako výnimka z odseku 1, colné orgány môžu povoliť, aby bolo tovar, uvedený v prílohe 39, ktorý bol prepustený do voľného obehu v súlade s týmto oddielom, uskladnený spolu s inými tovarmi uvedenými v tejto prílohe alebo s ropnými olejmi, na ktoré sa vzťahuje číselný znak CN 27090000.

3. Zmiešané uskladnenie tovaru uvedeného v odseku 2, ktorý nie je rovnakého druhu a kvality a nemá rovnaké technické a fyzikálne vlastnosti, môže byť povolené len vtedy, ak sa na celej zmesi majú vykonať úpravy uvedené v doplňujúcich poznámkach 4 a 5 kapitoly 27 kombinovanej nomenklatúry.

Článok 297

1. Ak sa tovar premiestňuje v rámci spoločenstva, prijímateľ musí mať povolenie vydané v súlade s článkom 291.

2. Ako výnimka z článku 294, všetkému tovaru musí byť pridelené predpísané konečné použitie do jedného roka odo dňa premiestnenia; táto lehota však môže byť predĺžená tak, ako je ustanovené v článku 294 (3).

Článok 298

1. Ak je tovar, na ktorý sa vzťahuje článok 297, zasielaný z jedného členského štátu do iného, musí byť použitá kontrolná kópia T5, ustanovená v článkoch 471 až 495, pri dodržaní postupu uvedeného v odsekoch 2 až 8.

2. Odosielateľ vyplní šesť kópií kontrolnej kópie T5 (jeden originál a päť kópií). Kópie musia byť primerane očíslované.

Kontrolná kópia T5 musí obsahovať nasledovné informácie:

- v rubrike A ("Výstupný úrad"), príslušný colný úrad v členskom štáte odjazdu,

- v rubrike 2, meno alebo obchodný názov a úplnú adresu odosielateľa,

- v rubrike 8, meno alebo obchodný názov a úplnú adresu prijímateľa,

- v rubrike "Dôležitá poznámka", (pod rubrikou 14 "Deklarant/Zástupca") musí byť vložená tretia zarážka medzi dve existujúce zarážky, v ktorých je uvedené "v prípade tovaru zasielaného pod kontrolou ‚konečného použitia', odosielateľ je uvedený nižšie",

- v rubrikách 31 prípadne 33 popis tovaru v čase odosielania vrátane počtu položiek a príslušného číselného znaku kombinovanej nomenklatúry,

- v rubrike 38 čistá hmotnosť tovaru,

- v rubrike 103 čisté množstvo tovaru slovom,

- v rubrike 104 začiarknutie v rubrike "ostatné (uveďte)" a veľkými písmenami jedno z nasledujúcich označení:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 298],

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: SKAL STILLES TIL RÅDIGHED FOR ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93),

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΔΟΧΕΑ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 298],

- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 298),

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 298],

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298],

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298),

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 298.o];

- v rubrike 106,

a) v prípade, kedy tovar prešiel akýmkoľvek spracovaním alebo prepracovaním po prepustení do voľného obehu, popis tovaru v čase jeho prepustenia do voľného obehu a príslušný číselný znak CN;

b) registrované číslo a dátum vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu a názov a adresa colného úradu, ktorému bolo vyhlásenie predložené.

- v rubrike E na zadnej strane formuláru ("použije členský štát odjazdu"):

- príslušný colný úrad členského štátu určenia,

- dátum expedície tovaru.

3. Odosielateľ si ponechá prvú kópiu v záznamoch ustanovených v článku 293 b) a pred expedíciou tovaru zašle druhú a tretiu kópiu príslušnému colnému úradu spôsobom, ktorý predpíše úrad. Štvrtú a piatu kópiu a originál zašle spolu s tovarom prijímateľovi. Príslušný colný úrad si ponechá vo svojich záznamoch druhú kópiu a zašle tretiu kópiu príslušnému colnému úradu členského štátu pre prijímateľa.

4. Pri obdržaní tovaru ho prijímateľ zapíše do záznamov ustanovených v článku 293 b), ku ktorým pripojí originál. Štvrtá kópia musí byť bezodkladne zaslaná príslušnému colnému úradu členského štátu určenia spôsobom predpísaným týmto členským štátom, s uvedením dátumu príchodu. Prijímateľ okamžite oznámi colnici akýkoľvek prebytok, nedostatok, náhradu alebo inú nezrovnalosť. Okrem toho zašle piatu kópiu odosielateľovi.

5. Povinnosti odosielateľa podľa tejto kapitoly prechádzajú na prijímateľa v deň uvedený v odseku 4. Dovtedy má tieto povinnosti odosielateľ. Tovar zasielaný podľa postupu ustanoveného v tomto článku sa neprekladá ani výstupnému úradu ani úradu určenia.

6. Tovar odosielaný podľa postupu ustanoveného v tomto článku sa neprekladá výstupnému úradu ani úradu určenia.

7. Ustanovenia tohto článku sa uplatňujú rovnako pre tovar, ktorý v priebehu dopravy medzi dvomi miestami v rámci spoločenstva prejde územím krajiny EFTA a ďalej sa zasiela z tejto krajiny.

8. Colné orgány členského štátu odjazdu a členského štátu určenia vykonajú pravidelné kontroly priestorov odosielateľa prípadne prijímateľa. Odosielateľ a prijímateľ pritom spolupracujú a poskytnú akékoľvek požadované informácie.

Článok 299

1. Ako výnimka z článku 298, letecké spoločnosti, ktoré sa zaoberajú medzinárodnou leteckou dopravou, nemusia použiť kontrolnú kópia T5 pre dopravu materiálov na údržbu alebo opravu lietadiel buď na základe výmenných zmlúv alebo pre vlastné potreby týchto leteckých spoločností.

V tomto prípade tovar musí byť prepravený na základe leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu v súlade s podmienkami uvedenými v článku 298 (6).

2. Letecký nákladný list alebo ekvivalentný dokument musí obsahovať aspoň nasledovné náležitosti:

a) názov odosielajúcej leteckej spoločnosti;

b) názov letiska v mieste odjazdu;

c) názov prijímajúcej leteckej spoločnosti;

d) názov letiska v mieste určenia;

e) popis materiálov;

f) počet položiek.

Náležitosti uvedené v predchádzajúcom pododseku môžu byť prípadne predložené v kódovanej forme alebo na základe odkazu k priloženému dokumentu.

3. Letecký nákladný list alebo ekvivalentný dokument musí mať na prednej strane jedno z nasledujúcich označení veľkými písmenami:

- DESTINO ESPECIAL,

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL,

- BESONDERE VERWENDUNG,

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ,

- END-USE,

- DESTINATION PARTICULIÈRE,

- DESTINAZIONE PARTICOLARE,

- BIJZONDERE BESTEMMING,

- DESTINO ESPECIAL.

4. V každom členskom štáte, každá letecká spoločnosť, ktorá odosiela alebo prijíma materiály uvedené v odseku 1, musí príslušným colným orgánom poskytnúť na účely kontroly záznamy ustanovené v článku 293 b).

5. Odosielajúca letecká spoločnosť si ponechá kópiu leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu ako súčasť svojej evidencie a spôsobom, ktorý predpíšu colné orgány členského štátu miesta odjazdu, vyhotoví ďalšiu kópiu, ktorá má byť k dispozícii príslušnému colnému úradu.

Prijímajúca letecká spoločnosť si ponechá kópiu leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu ako súčasť svojej evidencie a spôsobom, ktorý predpíšu colné orgány členského štátu určenia, predloží ďalšiu kópiu príslušnému colnému úradu.

6. Neporušené materiály a kópie nákladného leteckého listu alebo ekvivalentného dokumentu musia byť doručené prijímajúcej leteckej spoločnosti na miestach, ktoré určia colné orgány v členskom štáte sídla leteckej spoločnosti. Okrem toho musia byť materiály zapísané do záznamov uvedených v článku 293 b).

Doručenie materiálov a kópií leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu a zápis uvedený v predchádzajúcom pododseku sa musia vykonať do piatich dní odo dňa odletu lietadla, ktoré vezie tieto materiály.

7. Povinnosti vyplývajúce z tohto článku prechádzajú zo zasielajúcej leteckej spoločnosti na prijímajúcu leteckú spoločnosť v čase, keď sú neporušené materiály a kópie leteckého nákladného listu alebo ekvivalentného dokumentu doručené prijímajúcej leteckej spoločnosti.

Článok 300

Všetky prevozy v rámci členského štátu musia byť oznámené colným orgánom. Formu oznámenia, lehotu, v ktorej musia byť vykonané a akékoľvek ďalšie požiadavky určia uvedené orgány. V oznámení musí byť jasne uvedený dátum prevozu tovaru.

S účinnosťou od tohto dátumu prijímateľ preberá záväzky vyplývajúce z tohto oddielu v súvislosti s prevážaným tovarom.

Článok 301

1. Na žiadosť držiteľa povolenia vydaného v súlade s článkom 291, colné orgány schvália za podmienok, ktoré určia, miesta, ďalej len "operačné základne na pevnine", na ktorých môže byť uskladnený tovar uvedený v prílohe 40, časť 2 oddiel B, alebo kde môžu byť na tomto tovare vykonané operácie akéhokoľvek druhu.

2. Bez dosahu na článok 298 sa na pohyb tovaru, uvedeného v odseku 1, nevzťahujú žiadne iné formality ako riadne zapísanie do záznamov ustanovených v článku 293 b), ak sa tento tovar pohybuje:

a) z operačných základní na pevnine na rampy, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v teritoriálnych vodách alebo mimo nich, a naopak;

b) tam, kde je to primerané, z operačných základní na pevnine do miesta expedície tovaru a na rampy a z miesta, na ktorom je tovar z rámp vyložený v operačných základniach na pevnine;

c) z miesta expedície na rampy, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v teritoriálnych vodách alebo mimo nich, v prípadoch, kedy je tovar expedované pre dodávku na rampy bez toho aby prechádzal cez operačné základne na pevnine, a naopak;

d) medzi rampami bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v teritoriálnych vodách alebo mimo nich.

Článok 302

1. Colné orgány neschvália použitie tovaru inak, ako je ustanovené pre zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie uvedené v článku 291, ak ich držiteľ povolenia nemôže uistiť o tom, že z dôvodov týkajúcich sa jeho okolností alebo samotného tovaru nebolo možné tovaru prideliť predpísané konečné použitie.

2. Ako výnimka z odseku 1, v prípade výrobkov uvedených v prílohe 40, časť 1 a 2, colné orgány schvália použitie tovaru inak, ako je ustanovené pre zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie, ak to považujú za ekonomicky odôvodnené.

3. Schválenie uvedené v predchádzajúcich odsekoch je podmienené tým, že držiteľ povolenia vyplatí sumu dovozného cla určeného v súlade s článkom 208 kódexu.

Článok 303

1. Colné orgány neschvália vývoz tovaru z colného územia spoločenstva alebo zničenie tovaru pod colným dohľadom, ak ich držiteľ povolenia nemôže uistiť o tom, že z dôvodov týkajúcich sa jeho okolností alebo samotného tovaru nebolo možné tovaru prideliť predpísané konečné použitie.

Ak je vývoz tovaru z colného územia spoločenstva schválený, tento tovar sa považuje za tovar nepatriaci do spoločenstva od prijatia vývozného vyhlásenia.

Ak ide o poľnohospodárske výrobky, v rubrike 44 jednotného administratívneho dokumentu musí byť uvedené veľkými písmenami jedno z nasledujúcich označení:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA,

- SÆRLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL I (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET,

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WÄHRUNGSAUSGLEICHSBETRÄGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN,

- ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ [ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, ΑΡΘΡΟ 303]: ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ,

- END-USE: GOODS DESTINED FOR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303). MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE,

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE,

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'ESPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONI AGRICOLE ESCLUSA,

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN,

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93, ARTIGO 303.o]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETARIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

2. Ako výnimka z odseku 1, v prípade tovaru uvedeného v prílohe 40, časť 1 a 2, colné orgány schvália vývoz tovaru z colného územia spoločenstva, ak je to ekonomicky zdôvodnené.

3. Odsek 1 sa nevzťahuje na tovar uskladnený spolu s inými tovarmi ako je uvedené v článku 296 (3), ak sa tento tovar všetok nevyváža alebo nezničí.

Článok 304

1. Ak dovozné clo, ktoré sa vzťahuje podľa dohôd o konečnom použití na tovar určený na špecifické konečné použitie, nie je nižšie ako clo, ktoré by sa inak vzťahovalo na tento tovar, uvedený tovar sa zaradí do číselného znaku CN s uvedeným konečného použitia, pričom sa neuplatní tento oddiel.

2. Tento oddiel sa neuplatní pre tovar uvedený v prílohe 41.

Oddiel 2

Jatočné kone

Článok 305

1. Prepustenie jatočných koní do voľného obehu, na ktoré sa vzťahuje číselný znak CN 01011910, musí spĺňať nasledovné podmienky:

a) poskytnutie záruky, pokrývajúcej colný dlh, ktorý môže vzniknúť v súlade s článkom 208 kódexu;

b) identifikácia každého koňa v čase prepustenia do voľného obehu spôsobom, ktorý je dostatočný pre uistenie colného úradu, a to jasne čitateľnou značkou, ktorá je výsledkom odstránenia srsti nožnicami alebo inak z ľavého ramena, na ktorom bude značka X, ktorá označuje, že ide o jatočného koňa, a číslo pre identifikáciu tohto koňa odo dňa prepustenia do voľného obehu až po čas porážky.

2. Podrobné údaje o označení musia byť uvedené na vyhlásení pre prepustenie koní do voľného obehu. Ku koňom musí byť priložená kópia vyhlásenia, ktorá musí byť poskytnutá orgánu uvedenému v článku 308 (1).

3. Povinnosti deklaranta sú uvedené v článku 293.

Článok 306

1. Po prepustení do voľného obehu sa kone prevezú priamo pomocou dopravných prostriedkov, ktoré riadne zapečatí colný úrad (bez dosahu na akékoľvek národné ustanovenia týkajúce sa otvárania a nahrádzania pečatí v naliehavých prípadoch) na bitúnok uznaný colnými orgánmi na účely porážky.

2. Pri príchode na bitúnok sa vozidlo odpečatí a kone vyložia v prítomnosti príslušného orgánu.

3. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú vtedy, ak colný úrad, v ktorom bolo prepustenie povolené, sa nachádza na bitúnku, ak kone okamžite prevezme orgán uvedený v článku 308 (1).

Okrem toho, ak sa colný úrad, v ktorom bolo povolené prepustenie, nachádza v bezprostrednej blízkosti bitúnku, colné orgány namiesto použitia pečatí môžu vykonať primerané opatrenia dohľadu s cieľom zabezpečiť, že kone budú prevezené priamo na bitúnok a prevzaté do zodpovednosti orgánu uvedeného v článku 308 (1).

Článok 307

Ak koňa nie je možné identifikovať pri príchode na bitúnok, alebo ak nebol dodržaný článok 306, príslušný orgán o tom okamžite informuje príslušný colný úrad, ktorý vykoná potrebné opatrenia.

Článok 308

1. Dôkaz, že kone boli usmrtené, musí byť predložený buď vo forme osvedčenia vydaného orgánom na to oprávneným alebo vo forme potvrdenia, ktoré tento orgán pripojí ku kópii vyhlásenia uvedeného v článku 305 (2), v ktorom je uvedené, že usmrtené zvieratá sú tie, ktoré sú uvedené vo vyhlásení na voľný obeh.

2. Do 30 dní od dátumu prijatia vyhlásenia na voľný obeh, dôkaz o usmrtení musí byť poskytnutý colnému úradu, v ktorom bolo predložené uvedené vyhlásenie, a to buď priamo od orgánu uvedeného v odseku 1 alebo prostredníctvom deklaranta, podľa rozhodnutia príslušného členského štátu.

HLAVA II

TRANZIT

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 309

Na účely tejto hlavy:

a) dopravný prostriedok je predovšetkým:

- akékoľvek cestné vozidlo, príves alebo náves,

- akýkoľvek železničný vagón,

- akýkoľvek čln alebo loď,

- akékoľvek lietadlo,

- akýkoľvek kontajner v zmysle článku 670 g);

b) výstupný úrad je:

colný úrad, kde začína tranzitná operácia v spoločenstve;

c) úrad tranzitu je:

- colný úrad v mieste výstupu z colného územia spoločenstva, keď zásielka opúšťa toto územie v priebehu tranzitnej operácie spoločenstva cez hranicu medzi členským štátom a treťou krajinou,

- colný úrad v mieste vstupu na colné územie spoločenstva, keď tovar prekročil územie tretej krajiny v priebehu tranzitnej operácie spoločenstva;

d) úrad určenia je:

colný úrad, kde musí byť predložený tovar prepustený do režimu tranzitu spoločenstva na účely dokončenia tranzitnej operácie spoločenstva;

e) záručný úrad je:

colný úrad, v ktorom sa poskytuje súhrnná alebo paušálna záruka.

KAPITOLA 2

Pôsobnosť

Článok 310

1. Tovar spoločenstva:

- ktorý prešiel colnými vývoznými formalitami vzhľadom na vrátenie finančných prostriedkov pri vývoze do tretích krajín v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky,

alebo

- v súvislosti s ktorým je vrátenie alebo zľava z dovozných ciel podmienená jeho spätným vývozom z colného územia spoločenstva alebo umiestnením do colného skladu, slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu alebo v akomkoľvek colnom režime okrem prepustenia do voľného obehu,

alebo

- ktorý je prepustený do voľného obehu v režime aktívneho zušľachťovacieho styku, systému vrátenia, vzhľadom na jeho neskorší vývoz vo forme náhradných výrobkov a pre ktorý môže byť predložená žiadosť o vrátenie platby v súlade s článkom 128 kódexu pričom má príslušná osoba v úmysle predložiť takúto žiadosť,

alebo

- ktorý podlieha systému vývozných poplatkov a daní a prešiel colnými formalitami pri vývoze do tretích krajín v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

alebo

- ktorý pochádza z intervenčných zásob, podlieha kontrolným opatreniam v súvislosti s používaním a/alebo miestom určenia a prešiel colnými formalitami pri vývoze do tretích krajín v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

sa pohybuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva v súlade s článku 91 (1) b) kódexu.

2. Tovar uvedený v odseku 1, ktorý neopustil colné územie spoločenstva, sa považuje za tovar spoločenstva, ak je osvedčené, že bolo zrušené vývozné vyhlásenie, colné formality týkajúce sa opatrení spoločenstva, ktoré požadovali, aby tovar opustil uvedené colné územie, a akékoľvek účinky týchto formalít.

Článok 311

Bez dosahu na článok 310 (1), tovar spoločenstva, ktorý je zasielaný:

a) z jedného miesta na colnom území spoločenstva na iné miesto cez územie jednej alebo viacerých krajín EFTA;

b) v rámci plánovaných metód administratívnej spolupráce počas prechodného obdobia s cieľom zabezpečiť voľný pohyb pri obchode medzi spoločenstvom k 31. decembru 1985 a Španielskom alebo Portugalskom a pri obchode medzi týmito dvomi členskými štátmi s tovarom, ktorý ešte nevyužíva úplné zrušenie ciel alebo ostatných opatrení ustanovených v Akte pristúpenia;

c) - z časti colného územia spoločenstva, kde sa uplatňujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS, do inej časti colného územia spoločenstva, kde sa uvedené ustanovenia neuplatňujú, alebo

- z časti colného územia spoločenstva, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS, do inej časti colného územia spoločenstva, kde sa uvedené ustanovenia uplatňujú, alebo

- z časti colného územia spoločenstva, kde sa neuplatňujú ustanovenia smernice Rady 77/388/EHS, do inej časti colného územia spoločenstva, kde sa taktiež neuplatňujú uvedené ustanovenia,

sa musí pohybovať v režime vnútorného tranzitu spoločenstva.

Článok 312

Preprava tovaru, na ktorý sa vzťahuje režim tranzitu spoločenstva, sa môže uskutočniť medzi dvomi miestami na colnom území spoločenstva cez územie tretej krajiny inej ako krajina EFTA v režime tranzitu spoločenstva, ak sa táto preprava cez túto tretiu krajinu uskutoční na základe jednotného prepravného dokumentu vyhotoveného v členskom štáte; v takomto prípade sa od vykonania tohto režimu upustí na území tretej krajiny.

KAPITOLA 3

Štatút spoločenstva pre tovar

Článok 313

1. Na základe výnimiek uvedených v odseku 2, sa všetok tovar, prepravovaný medzi dvomi miestami na colnom území spoločenstva, považuje za tovar spoločenstva, ak nie je ustanovené, že nemá štatút spoločenstva.

2. Nasledujúci tovar sa považuje za tovar spoločenstva, ak nie je ustanovené v súlade s článkami 314 až 323, že nemá štatút spoločenstva:

a) tovar prepravovaný na základe jedného z dokumentov uvedených v článku 163 (2) b) až e) kódexu;

b) tovar prepravovaný medzi dvomi miestami na colnom území spoločenstva cez územie tretej krajiny;

c) tovar prepravovaný:

- lietadlom z letiska v tretej krajine na letisko na colnom území spoločenstva,

- po mori z prístavu v tretej krajine do prístavu na colnom území spoločenstva,

- po mori zo slobodného colného pásma v prístave, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva, kde bol naložený na palubu alebo preložený do iného prístavu na tomto území, ak nie je stanovené na základe poznámky colných orgánov, uvedenej v lodných dokumentoch, že uvedené plavidlo prichádza z časti prístavu, ktorá nepatrí do slobodného colného pásma,

d) tovar nachádzajúci sa v zásielkach zasielaných z poštového úradu, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva, na ktorých alebo na ich sprievodných dokumentoch je pripevnená nálepka zodpovedajúca vzoru v prílohe 42. Colné orgány členského štátu, z ktorého je tovar expedovaný, musia pripojiť takúto nálepku alebo zabezpečiť jej pripojenie k baleniam alebo sprievodným dokumentom, ak tovar nie je tovarom spoločenstva.

e) tovar prepravovaný po mori z prístavu na colnom území spoločenstva do iného prístavu na tomto území, ak bol prepravovaný:

- na palube lode, ktorá prichádza z tretej krajiny a vezie tovar naložený v tejto krajine a ktorá sa zastavila v jednom alebo viacerých prístavoch spoločenstva, alebo

- na palube lode, ktorá ide do tretej krajiny a vezie tovar naložený v prístave spoločenstva na účely jeho vyloženia v tretej krajine, a ktorá sa zastavila v jednom alebo viacerých prístavoch spoločenstva, alebo

- na palube lode, ktorá sa zastavila v jednom alebo viacerých prístavoch v tretích krajinách medzi prístavom spoločenstva, z ktorého loď vyplávala a cieľovým prístavom spoločenstva, alebo

- na palube lode, ktorá prichádza priamo do slobodného colného pásma, alebo

- na palube lode, ktorá sa zastavila v prístave, kde je slobodné colné pásmo, ak colné orgány nestanovia vo forme poznámky v lodných dokumentoch, že táto loď prišla z tohto prístavu mimo slobodného colného pásma.

3. a) Bez dosahu na článok 170 kódexu, kapitán lode alebo jeho zástupca je povinný informovať colné orgány v prístave, kde je tovar vykladaný, o príchode lode a uviesť, z ktorého prístavu loď vyplávala s počiatočným nákladom, ako aj všetky prístavy, v ktorých sa loď zastavila alebo mala zastaviť pred príchodom do cieľového prístavu v spoločenstve. Kapitán lode na požiadanie predloží dokumenty, napríklad lodný denník, na podporu predložených informácií.

Ak požadované informácie nie sú predložené k spokojnosti colných orgánov v cieľovom prístave, všetok tovar prepravovaný touto loďou sa považuje za tovar, ktorý nemá štatút spoločenstva, ak štatút spoločenstva nie je ustanovený v súlade s článkami 314 až 323.

b) Na splnenie povinností podľa pododseku a), kapitán lode alebo jeho zástupca môže predložiť colným orgánom prístavu spoločenstva, kde sa tovar vykladá, kópiu informačnej poznámky, osvedčenej colnými orgánmi v prístave odjazdu na colnom území spoločenstva, v ktorej je uvedený plánovaný cieľový prístav a všetky prístavy, v ktorých sa loď pravdepodobne zastaví.

Použitie informačnej poznámky je však povinné, ak loď preváža tovar uvedený v článku 91 (1) kódexu.

c) Colné orgány v cieľovom prístave môžu upustiť od uplatňovania pododsekov a) a b) v súvislosti s loďami:

- ktoré zjavne, napr. z dôvodu charakteru alebo geografického rozsahu prepravných operácií, plávajú len medzi prístavmi spoločenstva a nenavštívia tretie krajiny, alebo

- ktoré sú prevádzkované prepravnými spoločnosťami, ktoré majú povolenie používať zjednodušený postup popísaný v článku 448 (11).

Článok 314

1. V prípadoch uvedených v článku 313 (2) a) až c) a e) štatút spoločenstva pre tovar môže byť ustanovený na základe jedného z dokumentov ustanovených v článkoch 315 až 318 alebo v súlade podrobnými postupmi uvedenými v článkoch 319 až 323.

2. Dokumenty alebo podrobné postupy uvedené v odseku 1 sa nepoužívajú pre nasledujúci tovar:

a) ktorý je určený na vývoz,

alebo

b) na ktorý sa vzťahuje prvá zarážka článku 310 (1),

alebo

c) ktorý sa nachádza v balení, ktoré nemá štatút spoločenstva,

alebo

d) ktorý sa neprepravuje priamo z jedného členského štátu do druhého.

Nasledujúci tovar sa považuje za tovar priamo prepravovaný z jedného členského štátu do druhého:

- tovar prepravovaný bez toho, aby prešiel územím tretej krajiny,

- tovar prepravovaný cez územie jednej alebo viacerých tretích krajín za podmienky, že preprava cez tieto krajiny sa uskutočňuje na základe jednotného prepravného dokumentu vyhotoveného v členskom štáte.

Článok 315

1. Dôkaz štatútu spoločenstva musí byť predložený v súlade s týmto článkom na základe predloženia dokumentu T2L.

2. Dokument T2L musí byť vyhotovený na formulári, ktorý zodpovedá kópii 4 alebo kópii 4/5 vzoru uvedeného v prílohách 31 a 32.

Uvedený formulár musí byť doplnený o jeden alebo viaceré formuláre, ktoré zodpovedajú kópii 4 alebo 4/5 vzoru uvedeného v prílohách 33 a 34.

Ak členské štáty nepovolia používanie doplňujúcich formulárov, ak sa na vyhotovenie vyhlásení používa počítačový systém, k formuláru musí byť priložený jeden alebo viaceré formuláre, ktoré zodpovedajú kópii 4 alebo 4/5 vzoru uvedeného v prílohách 31 a 32.

3. Príslušná osoba zaznamená symbol "T2L" do pravého pododdielu rubriky 1 formuláru a symbol "T2L bis" do pravého pododdielu rubriky 1 všetkých použitých doplňujúcich formulárov.

4. Ak sa má dokument T2L vyhotoviť pre zásielku, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých druhov tovaru, náležitosti týkajúce sa tohto tovaru môžu byť zapísané do jedného alebo viacerých nákladných zoznamov v zmysle článkov 341 (2) až 344 (2), a nie do rubrík 31 "Balenie a popis tovaru", 32 "Položka číslo", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)" a tam, kde je to primerané, 33 "Kód komodity", 38 "Čistá hmotnosť" a 44 "Ďalšie informácie/predložené dokumenty, osvedčenia a povolenia" formuláru použitého pre dokument T2L.

Ak sa používajú nákladné zoznamy, príslušné rubriky formuláru použitého pre dokumenty T2L musia byť prečiarknuté.

5. Vrchná časť rubriky uvedenej v článku 342 b) sa používa pre symbol "T2L"; spodná časť tejto rubriky je určená na potvrdenie colných orgánov, ustanovené v článku 316 (2).

Stĺpec "Krajina expedície/vývozu" nákladného zoznamu sa nevypĺňa.

6. Nákladný zoznam sa predkladá v tom istom počte kópií ako dokument T2L, ku ktorému sa vzťahuje.

7. Ak sú k jednému dokumentu T2L priložené dva alebo viaceré nákladné zoznamy, na takýchto nákladných zoznamoch musí byť uvedené číslo objednávky pridelené príslušnou osobou; počet priložených nákladných zoznamov musí byť uvedený v rubrike 4 "Nákladné zoznamy" formuláru použitého pre dokument T2L.

Článok 316

1. Podľa ustanovení článku 394, dokument T2L musí byť vyhotovený v jednom origináli.

2. Dokument T2L a tam, kde je to primerané, dokument (dokumenty) T2L bis musia na žiadosť príslušnej osoby potvrdiť colné orgány členského štátu odjazdu. Takéto potvrdenie musí obsahovať nasledujúce informácie, ktoré musia byť podľa možnosti uvedené v rubrike C (výstupný úrad) týchto dokumentov:

a) v prípade dokumentu T2L, názov a pečiatka výstupného úradu, podpis zodpovedného pracovníka, dátum potvrdenia a buď registračné číslo alebo číslo expedičného vyhlásenia, ak je toto vyhlásenie potrebné;

b) v prípade dokumentu T2L bis, číslo uvedené na dokumente T2L. Toto číslo musí byť uvedené buď vo forme pečiatky, ktorá obsahuje názov výstupného úradu alebo ručne. V druhom prípade musí byť pripojená úradná pečiatka uvedeného úradu.

Dokumenty musia byť vrátené príslušnej osobe hneď ako sú ukončené formality spojené s expedíciou tovaru do členského štátu určenia.

Článok 317

1. Bez dosahu na články 315 a 316, dôkaz štatútu spoločenstva pre tovar sa predkladá v súlade s týmto článkom na základe predloženia faktúry alebo prepravného dokumentu týkajúceho sa tovaru.

2. Faktúra alebo prepravný dokument uvedený v odseku 1 musí obsahovať aspoň plný názov a adresu odosielateľa alebo deklaranta, ak odosielateľ a deklarant nie je ten istý, počet a druh, značky a počty balení, popis tovaru, hrubú hmotnosť v kilogramoch, a tam, kde je to primerané, čísla kontajnerov.

Deklarant jasne uvedie na uvedenom dokumente symbol "T2L" a pripojí vlastnoručný podpis.

3. Faktúru alebo prepravný dokument, ktorý riadne vyplní a podpíše deklarant, na jeho žiadosť osvedčia colné orgány členského štátu odjazdu. Takéto osvedčenie zahŕňa názov a pečiatku výstupného úradu, podpis zodpovedného pracovníka, dátum osvedčenia a buď registračné číslo alebo číslo expedičného alebo vývozného vyhlásenia, ak je takéto vyhlásenie požadované.

4. Ak celková hodnota tovaru spoločenstva podľa faktúry alebo prepravného dokumentu vyplneného a podpísaného v súlade s odsekom 2 článku 224 (1) neprekračuje 10000 ECU, deklarant nemusí predložiť tento dokument alebo faktúru na potvrdenie colným orgánom členského štátu odjazdu.

V prípade uvedenom v predchádzajúcom pododseku faktúra alebo prepravný dokument musia obsahovať okrem informácií uvedených v odseku 2 aj náležitosti výstupného úradu.

5. Tento článok sa uplatní len vtedy, ak sa faktúra alebo prepravný dokument týka výlučne tovaru spoločenstva.

Článok 318

Ak je dokument, ktorý sa použije ako dôkaz, že tovar má štatút spoločenstva, vydaný so spätnou platnosťou, musí byť na ňom uvedené červenou farbou jedna z nasledovných viet:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Délivré a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Článok 319

1. Ak sa tovar prepravuje na základe karnetu TIR alebo karnetu ATA, deklarant môže na účely dokázania štatútu spoločenstva pre tovar podľa článku 314 (2) jasne uviesť symbol "T2L" na mieste vyhradenom pre popis tovaru, spolu so svojim podpisom na všetkých príslušných dokladoch použitého karnetu pred jeho predložením výstupnému úradu na účely overenia. Na všetkých dokladoch, na ktorých bol uvedený symbol "T2L", musí byť tento symbol osvedčený pečiatkou výstupného úradu a podpisom zodpovedného pracovníka.

2. Ak sa karnet TIR alebo karnet ATA vzťahuje na tovar spoločenstva aj na tovar, ktorý nepochádza zo spoločenstva, tieto dve kategórie tovaru musia byť jasne uvedené, pričom symbol "T2L" musí byť uvedený tak, aby sa jasne týkal len tovaru spoločenstva.

Článok 320

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre motorové cestné vozidlá registrované v členskom štáte, pri týchto vozidlách sa máza to, že majú štatút spoločenstva:

a) ak majú registračné značky a dokumenty a registračné náležitosti uvedené na týchto značkách, pričom z dokumentov jednoznačne vyplýva, že majú štatút spoločenstva;

b) v ostatných prípadoch v súlade s článkami 315 až 323.

Článok 321

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre tovar vo vagónoch patriacich železničnej spoločnosti členského štátu, pri takýchto vagónoch sa má za to, že majú štatút spoločenstva:

a) ak z čísla kódu a vlastníckej značky (rozlišovacie znaky) na nich zobrazených jednoznačne vyplýva štatút spoločenstva;

b) v ostatných prípadoch pri predložení jedného z dokumentov uvedených v článkoch 315 až 318.

Článok 322

1. Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre balenie použité pre prepravu tovaru pri obchode v rámci spoločenstva, ktoré možno identifikovať ako balenie, ktoré patrí osobe zriadenej v členskom štáte a ktoré sa vracia prázdne po použití z iného členského štátu, pri tomto balení sa má za to, že má štatút spoločenstva:

a) ak je prihlásené ako tovar spoločenstva a neexistuje pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia;

b) v ostatných prípadoch v súlade s článkami 315 až 323.

2. Možnosť poskytnutá v odseku 1 sa poskytuje pre nádrže, balenia, balíky, palety a iné podobné zariadenia okrem kontajnerov v zmysle článku 670.

Článok 323

Ak je potrebné stanoviť štatút spoločenstva pre tovar v batožine cestujúcich, za predpokladu, že nie je určený na obchodné použitie, sa má za to, že má štatút spoločenstva:

a) je prihlásený ako tovar spoločenstva a neexistuje pochybnosť o pravdivosti tohto vyhlásenia;

b) v ostatných prípadoch v súlade s článkami 315 až 322.

Článok 324

Colné orgány členských štátov si vzájomne poskytujú pomoc pri kontrole pravosti a správnosti dokumentov a správnosti podrobných postupov, ktoré sú v súlade s touto kapitolou použité pre dokázanie, že tovar má štatút spoločenstva.

Článok 325

Dokument T2M sa týmto ustanovuje ako súčasť metód administratívnej spolupráce uvedených v prvom pododseku článku 10 (2) zmluvy. Slúži ako dôkaz, že produkty získané lovom na lodiach členských štátov, ktoré vstupujú na colné územie spoločenstva buď v nezmenenom stave, alebo po spracovaní na palube lodí členských štátov, ktoré nevylučuje získané výrobky z spôsobnosti kapitoly 3 alebo číselných znakov CN 1504 alebo 2301, spĺňajú podmienky ustanovené v článku 9 (2) uvedenej zmluvy.

Článok 326

Produkty získané lovom a výsledné výrobky uvedené v článku 325 musia byť opatrené dokumentom T2M vyhotoveným v súlade s článkami 329 až 333, ak:

a) loď, ktoré ulovila produkt a tam, kde je to primerané, spracovala ho na palube, ho prepravuje priamo do členského štátu iného ako štát, ktorému uvedená loď patrí;

b) loď patriaca členskému štátu, na ktorú bol produkt získaný lovom preložený z lode uvedenej v bode a), spracuje produkt získaný lovom na palube a prepraví výsledné výrobky priamo na colné územie spoločenstva;

c) iná loď ako loď uvedena v bode a) alebo b) patriaca členskému štátu, na ktorú bol produkt získaný lovom alebo výsledné výrobky preložené, ich prepravuje priamo na colné územie spoločenstva;

d) jedna z lodí uvedených v bode a), b) alebo c) prepravuje produkt získaný lovom alebo výsledné výrobky priamo do krajiny alebo na územie mimo spoločenstva, odkiaľ sa prepravuje na colné územie spoločenstva.

Článok 327

1. Formulár dokumentu T2M musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 43.

2. Originál má byť vytlačený na papieri bez buničiny, upravený na písanie, s hmotnosťou najmenej 55 g/m2. Na obidvoch stranách má mať vytlačenú zelenú gilošovanú potlač, na ktorej sa každé mechanické alebo chemické falšovanie stáva viditeľným.

3. Formuláre T2M musia mať rozmery 210 x 297 mm, je povolená tolerancia mínus 5 mm alebo plus 8 mm dĺžky.

4. Formulár musí byť vytlačený v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý určia príslušné orgány členského štátu, ktorému patrí loď.

5. Formuláre T2M musia byť viazané v zošitoch, ktoré obsahujú desať kópií, z čoho je jeden odnímateľný originál a jedna neodnímateľná kópia každého formuláru. Strana 2 obálky zošitu musí obsahovať poznámky uvedené v prílohe 44.

6. Každý formulár T2M musí mať osobitné poradové číslo. Toto číslo musí byť rovnaké pre originál aj kópiu.

7. Členské môžu sami vytlačiť formuláre T2M a spojiť ich do zošitov alebo poveriť touto prácou tlačiarne, ktoré schvália. V druhom prípade musí byť na strane 1 každého zošitu uvedený odkaz na schválenie ako aj na originály každého formuláru. Na strane 1 a na origináli každého formuláru musí byť meno a adresa tlačiarne alebo značka pomocou, ktorej je možné ju identifikovať.

8. Formuláre T2M musia byť vyplnené v jednom z úradných jazykov spoločenstva buď strojom, alebo čitateľne rukou; v druhom prípade atramentom alebo tlačenými znakmi. Nesmú sa robiť žiadne vymazávania ani zmeny. Opravy sa robia preškrtnutím nesprávnych slov a pripísaním potrebných náležitostí. Všetky takéto opravy musia byť parafované osobou, ktorá podpísala vyhlásenie, ktoré ich obsahuje.

Článok 328

Colné orgány prístavu registrácie alebo domáceho prístavu lode musia vydať Zošit formulárov T2M na žiadosť majiteľa lode alebo jeho zástupcu. Vydáva sa len vtedy, ak majiteľ lode alebo jeho zástupca vyplnil v jazyku formuláru rubriky 1 a 2 všetkých originálov a kópií formulárov, ktoré obsahuje zošit. Pri vydávaní zošitu colné orgány vyplnia rubriku 3 všetkých originálov a kópií formulárov v zošite.

Článok 329

Kapitán lode, ktorá uloví produkt, vyplní rubriky 4, 5 a 8 originálu a kópie jedného z formulárov v zošite:

a) vždy, keď sú produkty získané lovom vyložené v inom členskom štáte ako štát, ktorému patrí jeho loď;

b) vždy, keď sú produkty získané lovom preložené na inú loď, ktorá patrí členskému štátu;

c) vždy, keď sú produkty získané lovom vyložené v krajine alebo na území mimo colného územia spoločenstva.

Článok 330

Ak je produkt získaný lovom spracovaný na palube lode, ktoré ho ulovila a výsledné výrobky patria pod číselné znaky CN 1504 až 2301, kapitán uvedenej lode vyplní rubriky 4 až 8 originálu a kópie príslušného dokumentu T2M a zaznamená spracovanie v lodnom denníku svojej lode.

Článok 331

V prípade prekládky produktu získaného lovom, uvedeného v článku 329 b), alebo výsledných výrobkov uvedených v článku 330, musí byť vyplnená aj rubrika 9 originálu a kópia dokumentu T2M, pričom vyhlásenie o prekládke podpíšu dvaja príslušní kapitáni. Originál dokumentu T2M musí byť odovzdaný kapitánovi lode, na ktorú sú produkty získané lovom alebo výsledné výrobky preložené, pričom sa operácia prekládky zaznamená do lodného denníka každého plavidla.

Článok 332

Ak sa spracovanie uvedené v článku 330 vykonáva na palube inej lode patriacej členskému štátu, na ktorú bol produkt získaný lovom preložený, kapitán tejto lode vyplní rubriku 6, 7 a 10 originálu dokumentu T2M, ktorý mu je odovzdaný pri prekládke produktu získaného lovom a zaznamená spracovanie do lodného denníka svojej lode.

Článok 333

V prípade druhej prekládky produktu získaného lovom uvedeného v článku 329 b) alebo výsledných výrobkov uvedených v článku 330, alebo v prípade prekládky výsledných výrobkov uvedených v článku 332 musí byť vyplnená aj rubrika 11 originálu dokumentu T2M a vyhlásenie o prekládke musia podpísať dvaja príslušní kapitáni.

Originál dokumentu T2M musí byť odovzdaný kapitánovi lode, na ktorú boli produkty získané lovom alebo výsledné výrobky preložené, operácia prekládky sa zaznamená v lodnom denníku každej lode.

Článok 334

1. Originál dokumentu T2M vyhotoveného v súlade s článkom 329 a tam, kde je to primerané, článkami 330 až 333, musí byť predložený colnému úradu, kde výsledné výrobky uvedené v článku 325, ktorých sa týka, boli navrhnuté na prepustenie do colného režimu. Tieto orgány majú právo požadovať preklad. Ďalej môžu požadovať, s cieľom skontrolovať zápisy v dokumente T2M, predloženie všetkých príslušných dokumentov a predovšetkým lodných dokumentov lode, ktoré sú uvedené v článku 326 a), b) a c).

2. Ak boli produkty získané lovom alebo výsledné výrobky uvedené v článku 325, na ktoré sa vzťahuje dokument T2M, vyložené v krajine alebo na území mimo spoločenstva, uvedený dokument je platný len vtedy, ak je k nemu priložené osvedčenie colných úradov tejto krajiny alebo územia.

Toto osvedčenie:

a) musí obsahovať vyhlásenie, že produkty získané lovom alebo výsledné výrobky, na ktoré sa dokument vzťahuje, prešli colnou kontrolou v čase, keď sa nachádzali v príslušnej krajine alebo na príslušnom území a nemanipulovalo sa tam s nimi žiadnym iným spôsobom ako spôsobom potrebným na ich uchovanie;

b) musí obsahovať dátum príchodu a odchodu produktov získaných lovom alebo výsledných výrobkov a dopravné prostriedky použité na ich zaslanie do spoločenstva.

Ak toto osvedčenie chýba, colné orgány členského štátu, do ktorého sú privezené produkty získané lovom alebo výsledné výrobky, môžu prijať akýkoľvek iný dokument, ktorý uznajú ako dokument s rovnakým účinkom.

Článok 335

1. Ak boli produkty získané lovom alebo výsledné výrobky uvedené v článku 325 dopravené do krajiny alebo na územie mimo colného územia spoločenstva pred ich zaslaním v rozdelených zásielkach na colné územie spoločenstva, originál dokumentu T2M vyhotovený v súlade s článkom 329 a tam, kde je to primerané, s článkami 330 až 333, si ponechá v uvedenej krajine alebo na uvedenom území kapitán alebo jeho zástupca. Kópiadokumentu musí byť okamžite zaslaná colnému úradu v registračnom prístave alebo domácom prístave rybárskej lode.

2. Pre každú čiastočnú zásielku kapitán alebo jeho zástupca vyhotoví výpis z dokumentu T2M, pričom na tento účel použije formulár zo zošitu formulárov T2M vydaného v súlade s článkom 328.

Každý výpis musí obsahovať odkaz na originál dokumentu a v rubrike 4 musí byť uvedené množstvo a charakter výrobkov, ktoré tvoria čiastočnú zásielku.

Každý výpis musí byť jasne označený nasledovnými slovami:

- Extracto,

- Udskrift,

- Auszug,

- Απόσπασμα,

- Extract,

- Extrait,

- Estratto,

- Uittreksel,

- Extracto.

3. Pre každú čiastočnú zásielku musí byť colnému úradu členského štátu, v ktorom sú výrobky nachádzajúce sa v čiastočnej zásielke, navrhnuté na prepustenie do colného režimu, predložený originál dokumentu T2M spolu s osvedčením ustanoveným v článku 334 (2).

4. Colný úrad uvedený v odseku 3 okamžite zašle colnému úradu v prístave registrácie alebo domácom prístave rybárskej lode overenú kópiu výpisu dokumentu T2M. Uvedená kópia musí obsahovať aj odkaz na colné vyhlásenie súvisiace s navrhovaným colným režimom.

5. Originál dokumentu T2M musí byť uchovaný dovtedy, kým všetkým výrobkom, ktorých sa týka, bude pridelené colne schválené určenie alebo použitie.

V súvislosti s každým takýmto určením alebo použitím kapitán alebo jeho zástupca zapíše do rubriky "Poznámky" originálu T2M počet a charakter balení, hrubú hmotnosť (kg) a určenie alebo použitie, ktoré má byť tovaru pridelené. Ak sa takéto určenie vzťahuje na rozdelenú zásielku, ktorá sa zasiela do spoločenstva podľa odseku 2, musí byť uvedené aj číslo a dátum zodpovedajúceho výpisu. Keď je všetkým rybím výrobkom, na ktoré sa vzťahuje originál dokumentu T2M, pridelené colne schválené určenie alebo použitie, tento dokument musí byť okamžite zaslaný späť colnému úradu v prístave registrácie alebo domácom prístave rybárskej lode.

6. Na zabezpečenie výberu akýchkoľvek ciel a iných splatných poplatkov colné orgány úradu uvedeného v odseku 3 povolia colné vybavenie rybích výrobkov so štatútom spoločenstva len pri poskytnutí zábezpeky. Takáto zábezpeka bude uvoľnená so súhlasom colného úradu prístavu registrácie alebo domáceho prístavu rybárskej lode. Takýto súhlas musí byť udelený najneskôr jeden mesiac po prijatí originálu dokumentu T2M uvedeného v odseku 5.

Článok 336

Baleniam predloženým v rovnakom čase ako produkty získané lovom alebo výsledné výrobky uvedené v článku 325, na ktoré sa vzťahuje dokument T2M, bude pridelené určenie v rámci spoločenstva len vtedy, ak dokument, ktorý dokazuje, že majú štatút spoločenstva, je predložený colným orgánom.

Článok 337

Vždy keď sa rybárska loď vráti do svojho prístavu registrácie alebo domáceho prístavu, ak bol od jej odchodu použitý zošit formulárov T2M, majiteľ alebo jeho zástupca je povinný predložiť zošit vydávajúcemu colnému úradu, aby bolo možné skontrolovať kópie.

Taktiež predloží zošit vždy, keď tak požadujú colné orgány.

Zošit musí byť vrátený držiteľovi po každej kontrole až dovtedy, kým sú použité všetky formuláre.

Článok 338

Ak loď, ktorej bol vydaný zošit formulárov T2M, uvedený v článku 327, ukončí činnosť skôr ako boli použité všetky formuláre, na účely splnenia potrebných podmienok na pridelenie určenia spoločenstva v iných členských štátoch pre jej produkty získané lovom, musí byť zošit okamžite vrátený colnému úradu, ktorý ho vydal.

Článok 339

Na účely riadneho uplatňovania ustanovení článkov 325 až 340, správy členských štátov si navzájom poskytnú pomoc pri kontrole pravosti dokumentov T2M a správnosti náležitostí, ktoré obsahujú.

Článok 340

1. Na účely článkov 325 a 326, lode, ktoré boli definitívne zapísané do registrov príslušných orgánov na miestnej úrovni (registros de base) Ceuty alebo Melilly, sa nepovažujú za lode členského štátu.

2. Colné orgány v prístave registrácie alebo domácom prístave rybárskej lode, ktorá je definitívne zapísaná v registroch príslušných orgánov na miestnej úrovni (registros de base) Ceuty a Melilly, nemajú právo vydávať zošity formulárov T2M pre takúto loď.

3. Článok 334 (2) sa vzťahuje na produkty získané lovom a výsledné výrobky uvedené v článku 326, ktoré sú vyložené na základe dokumentu T2M v prístave v Ceute alebo Melille na účely prekládky a ďalšieho zaslania na colné územie spoločenstva. Okrem toho musia byť vybraté špeciálne prístavné hrádze pre vylodenie, skladovanie a prekládku výrobkov, ktoré sú oddelené od prístavných hrádz pre výrobky, ktoré majú byť zaslané na iné miesto určenia.

KAPTOLA 4

Vonkajší tranzit spoločenstva

Oddiel 1

Postup

Článok 341

1. Všetok tovar, ktorý sa má prepravovať vo vonkajšom režime tranzitu spoločenstva, podlieha vyhláseniu T1 v súlade s týmto oddielom. Vyhlásenie T1 je vyhlásenie na formulári, ktorý zodpovedá vzorom uvedeným v prílohách 31 až 34 a ktorý sa používa v súlade s poznámkami uvedenými v prílohách 37 a 38.

2. Nákladné zoznamy zodpovedajúce vzoru uvedenému v prílohe 45 môžu byť použité v súlade s článkami 343 až 345 a článkom 383 ako popisná časť tranzitných vyhlásení spoločenstva. Takéto použitie nesmie mať žiadny vplyv na povinnosti súvisiace s akýmikoľvek formalitami pre postup expedície alebo vývozu alebo akýkoľvek postup v členskom štáte určenia alebo v súvislosti s formulármi použitými pre takéto formality.

Nákladný zoznam je akýkoľvek obchodný dokument, ktorý je v súlade s článkami 342 až 345 a článkom 383 a článkami 386 až 388.

Článok 342

Nákladný zoznam musí obsahovať:

a) titul "Nákladný zoznam";

b) rubriku s rozmermi 70 x 55 mm rozdelenú na hornú časť, ktorá meria 70 x 15 mm pre zapísanie symbolu "T", za ktorým nasledujú potvrdenia uvedené v článku 346 (1), a spodnú časť s rozmermi 70 x 40 mm pre odkazy uvedené v článku 345 (3);

c) stĺpce v nasledovnom poradí a s nasledovnými titulmi:

- poradové číslo,

- značky, čísla, počet a druh balenia; popis tovaru,

- krajina expedície/vývozu,

- hrubá hmotnosť (v kilogramoch),

- len pre úradné použitie.

Šírka stĺpcov môže byť prispôsobená podľa potreby. Šírka stĺpca s titulom "Len pre úradné použitie" nesmie byť menšia ako30 mm. Môžu byť taktiež použité iné priestory ako priestory uvedené v bode a), b) a c).

Článok 343

1. Ako nákladný zoznam sa môže použiť len predná strana formulárov.

2. Pred každou položkou uvedenou v nákladnom zozname musí byť poradové číslo.

3. Za každou položkou tam, kde je to primerané, musí byť uvedený akýkoľvek špeciálny odkaz požadovaný právnymi predpismi spoločenstva predovšetkým v súvislosti so Spoločnou poľnohospodárskou politikou, predloženými dokumentmi, osvedčeniami a povoleniami.

4. Za posledným zápisom musí byť urobená vodorovná čiara a zostávajúce nevyužité priestory musia byť preškrtnuté tak, aby nebolo možné žiadne následné doplnenie.

Článok 344

1. Colné orgány každého členského štátu môžu povoliť, aby ako nákladné zoznamy v zmysle článku 341 (2) boli použité zoznamy, ktoré nespĺňajú všetky požiadavky článku 341 (2), druhého pododseku a článku 342.

Použitie takýchto zoznamov môže byť povolené len vtedy, ak:

a) ich predložia firmy, ktorých záznamy sú založené na integrovanom systéme elektronického alebo automatického spracovania dát;

b) sú navrhnuté a vyplnené tak, aby ich bez ťažkosti mohli použiť colné orgány;

c) obsahujú pre každú položku počet, druh a značky a číslo balení, popis tovaru, krajinu expedície/vývozu a hrubú hmotnosť v kilogramoch.

2. Popisné zoznamy, vyhotovené na účely vykonania formalít súvisiacich s expedíciou/vývozom, môžu byť taktiež použité ako nákladné zoznamy podľa odseku 1, aj keď takéto zoznamy predložia firmy, ktorých záznamy nie sú založené na systéme elektronického alebo automatického spracovania dát.

3. Colné orgány každého členského štátu môžu povoliť firmám, ktorých záznamy sú založené na systéme elektronického alebo automatického spracovania dát a ktoré už majú povolené podľa odsekov 1 a 2 používať špeciálne nákladné zoznamy, aby použili takéto zoznamy pre tranzitné operácie spoločenstva, ktoré zahŕňajú len jeden druh tovaru, ak táto možnosť vyplynie z počítačových programov príslušných firiem.

Článok 345

1. Ak objednávateľ použije nákladné zoznamy pre zásielku, ktorá pozostáva z dvoch alebo viacerých druhov tovaru, rubriky 15 "Krajina expedície/vývozu", 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a tam, kde je to primerané, 44 "Ďalšie informácie, predložené dokumenty, osvedčenia a povolenia" formuláru použitého na účely tranzitu spoločenstva musia byť preškrtnuté a rubrika 31 "Balenie a popis tovaru" tohto formuláru sa nesmie používať na vyznačovanie značiek a čísel, počtu a druhu balení a popisu tovaru. V tomto prípade sa nepoužívajú doplňujúce formuláre.

2. Nákladný zoznam musí byť predložený v rovnakom počte kópií ako formulár použitý na účely tranzitu spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje.

3. Keď je vyhlásenie zaregistrované, nákladný zoznam musí mať rovnaké registračné číslo ako formulár použitý na účely tranzitu spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje. Toto číslo musí byť zaznamenané buď pomocou pečiatky s názvom výstupného úradu alebo ručne. V druhom prípade musí byť pripojená úradná pečiatka výstupného úradu.

Podpis predstaviteľa výstupného úradu je voliteľný.

4. Ak sú k jednému formuláru, použitému na účely tranzitu spoločenstva, použité dva alebo viaceré nákladné zoznamy, každý z nich musí mať poradové číslo pridelené objednávateľom: počet sprievodných nákladných zoznamov musí byť uvedený v rubrike 4 "Nákladné zoznamy" uvedeného formuláru.

5. Vyhlásenie na formulári jednotného administratívneho dokumentu so symbolom "T1" alebo "T2" v pravom pododdiele rubriky 1, ku ktorému je pripojený jeden alebo viaceré nákladné zoznamy, sa považuje za ekvivalent vyhlásenia pre vonkajší alebo vnútorný tranzit spoločenstva na účely článku 341 (1) alebo článku 381.

Článok 346

1. Ak sa tovar musí prepravovať v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva, objednávateľ uvedie symbol "T1" v pravom pododdiele rubriky 1 použitého formuláru. Ak sú použité doplňujúce formuláre, objednávateľ uvedie symbol "T1 bis" v pravom pododdiele rubriky 1 použitých doplňujúcich formulárov.

Ak členské štáty nepovolia použitie doplňujúcich formulárov v prípade, kedy sa na vyhotovenie vyhlásení používa počítačový systém, formulár tranzitného vyhlásenia spoločenstva musí byť doplnený o jeden alebo viaceré formuláre, ktoré zodpovedajúvzorom uvedeným v prílohách 31 a 32. V tomto prípade sa symbol "T1 bis" zaznamená do pravého pododdielu rubriky 1 formuláru.

2. Vyhlásenie T1 podpíše objednávateľ a aspoň tri kópie vyhlásenia musia byť predložené výstupnému úradu.

3. Ak režim tranzitu spoločenstva v členskom štáte odjazdu nasleduje po inom colnom režime, vo vyhlásení T1 je potrebné uviesť odkaz na tento režim alebo na zodpovedajúce colné dokumenty.

Článok 347

1. Pre nakladanie tovaru vo viac ako jednom výstupnom úrade a pre vykladanie vo viac ako jednom úrade určenia môžu byť použité rovnaké dopravné prostriedky.

2. Každé vyhlásenie T1 musí zahŕňať len tovar, ktorý je alebo má byť naložený na jeden dopravný prostriedok na účely prepravy z jedného výstupného úradu do jedného úradu určenia.

Na účely prvého pododseku sa nasledovné dopravné prostriedky považujú za jeden dopravný prostriedok za podmienky, že prepravovaný tovar má byť expedovaný spoločne:

a) cestné vozidlo s prívesom (prívesmi) alebo návesom (návesmi);

b) súbor spojených železničných vagónov;

c) lode predstavujúce jednu reťaz;

d) kontajnery naložené na dopravný prostriedok v zmysle tohto článku.

Článok 348

1. Výstupný úrad prijme a zaregistruje vyhlásenie T1, stanoví lehotu, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia a vykoná opatrenia na identifikáciu, ktoré považuje za potrebné.

2. Výstupný úrad zaznamená potrebné náležitosti vo vyhlásení T1, ponechá si vlastnú kópiu a ostatné vráti objednávateľovi alebo jeho zástupcovi.

Článok 349

1. Všeobecne platí, že identifikácia tovaru sa zabezpečuje zapečatením.

2. Zapečatené musí byť nasledovné:

a) priestor, v ktorom sa nachádza tovar, ak bol dopravný prostriedok schválený podľa iných predpisov alebo uznaný výstupným úradom ako vhodný pre zapečatenie;

b) každé individuálne balenie v ostatných prípadoch.

3. Dopravné prostriedky môžu byť uznané ako vhodné pre zapečatenie za nasledovných podmienok:

a) pečate k nim musia byť jednoducho a efektívne pripojené;

b) sú konštruované tak, že žiadny tovar nemôže byť odobratý alebo pridaný bez zanechania viditeľných stôp po manipulácií alebo bez porušenia pečate;

c) neobsahujú žiadne skryté priestory, v ktorých môže byť tovar schovaný

a

d) priestory vyhradené pre náklad sú dobre dostupné pre kontrolu colnými orgánmi.

4. Výstupný úrad môže upustiť od zapečatenia, ak pri zohľadnení iných možných opatrení pre identifikáciu a popisu tovaru v dokumente T1 alebo v doplňujúcich dokumentoch zabezpečí pohotovú identifikáciu tovaru.

Článok 350

1. Tovar môže byť prepravený na základe kópií dokumentu T1, ktoré objednávateľovi alebo jeho zástupcovi vráti výstupný úrad.

2. Kópie dokumentu T1 musia byť predložené colným orgánom podľa ich požiadaviek.

Článok 351

Každý členský štát poskytne Komisii zoznam úradov príslušných pre tranzitné operácie spoločenstva, v ktorom uvedie ich úradné hodiny.

Komisia zašle túto informáciu ostatným členským štátom.

Článok 352

1. Zásielka a kópie dokumentu T1 musia byť predložené každému tranzitnému úradu.

2. Prepravca predloží každému tranzitnému úradu avízo o tranzite vyhotovené na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 46.

3. Tranzitné úrady nekontrolujú tovar, ak nemajú podozrenie o nezrovnalosti, ktorá by mohla viesť k zneužitiu.

4. Ak sa tovar prepravuje cez iný tranzitný úrad ako úrad uvedený v dokumente T1, uvedený úrad bezodkladne zašle avízo o tranzite úradu uvedenému v dokumente.

Článok 353

Ak sa tovar nakladá alebo vykladá v prítomnosti dočasných colných orgánov, kópie dokumentu T1, ktoré vráti výstupný úrad (úrady), musia byť predložené týmto orgánom.

Článok 354

1. Tovar popísaný v dokumente T1 môže byť preložený na iný dopravný prostriedok pod dohľadom colných orgánov členského štátu, na území ktorého sa má preloženie vykonať, bez toho, aby bolo potrebné nové vyhlásenie. V tomto prípade príslušné orgány zaznamenajú príslušné údaje do dokumentu T1.

2. Colné orgány za podmienok, ktoré určia, môžu povoliť takéto preloženie bez ich dohľadu. V tomto prípade prepravca zaznamená príslušné údaje do dokumentu T1 a informuje colné orgány členského štátu o preložení na účely získania ich potvrdenia.

Článok 355

1. Ak sa v priebehu prepravnej operácie porušia pečate z dôvodov mimo kontroly prepravcu, prepravca bezodkladne požiada colné orgány v členskom štáte, v ktorom sa dopravný prostriedok nachádza, o vyhotovenie overenej správy. Príslušný colný orgán podľa možnosti pripojí nové pečate.

2. V prípade nehody, ktorá vyžaduje preloženie na iný dopravný prostriedok, uplatní sa článok 354.

3. V prípade bezprostredného nebezpečenstva, ktoré vyžaduje okamžité vyloženie celého nákladu alebo jeho časti, prepravca tak môže urobiť z vlastného podnetu. Tento úkon zaznamená v dokumente T1. V takomto prípade sa uplatní odsek 1.

4. Ak v dôsledku nehôd alebo iných udalostí, ku ktorým dôjde v priebehu prepravnej operácie, prepravca nie je schopný dodržať lehotu uvedenú v článku 348, čo najskôr o tom o tom informuje colný orgán uvedený v odseku 1. Tento orgán potom zaznamená príslušné údaje do dokumentu T1.

Článok 356

1. Tovar a dokument T1 musia byť predložené úradu určenia.

2. Úrad určenia zaznamená na kópie dokumentu T1 údaje o vykonaných kontrolách a bezodkladne zašle kópiu výstupnému úradu a ponechá si druhú kópiu.

3. Tranzitná operácia spoločenstva sa môže uzatvoriť v inom úrade ako je úrad uvedený v dokumente T1. Tento druhý úrad sa potom stane úradom určenia.

4. Lehota predpísaná výstupným úradom, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia, je záväzná pre colné orgány krajín, na územie ktorých vstúpi počas tranzitnej operácie spoločenstva, pričom ju tieto orgány nesmú meniť.

5. Ak je tovar predložený úradu určenia po uplynutí lehoty predpísanej výstupným úradom a nedodržanie lehoty je spôsobené okolnosťami, ktoré sú uspokojivo vysvetlené úradu určenia a nedajú sa pripísať prepravcovi alebo objednávateľovi, má sa za to, že prepravca alebo objednávateľ dodržali predpísanú lehotu.

Článok 357

1. Osoba, ktorá predkladá tranzitný dokument spoločenstva úradu určenia spolu so zásielkou, ktorej sa dokument týka, môže na požiadanie obdržať potvrdenie.

2. Formulár pre potvrdenie, ktorým sa osvedčuje, že tranzitný dokument spoločenstva a príslušná zásielka boli predložené úradu určenia, musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 47. Potvrdenie súvisiace s tranzitným dokumentom spoločenstva však môže byť vystavené na vzore na zadnej strane kópie tohto dokumentu určenej na vrátenie.

3. Potvrdenie musí vopred vyplniť príslušná osoba. Môže obsahovať aj iné náležitosti týkajúce sa zásielky, pričom musí voľné zostať miesto vyhradené pre úrad určenia, pričom však potvrdenie úradu určenia platí len pre náležitosti, ktoré sú uvedené na tomto mieste.

Článok 358

Každý členský štát má právo určiť jeden alebo viaceré centrálne úrady, ktorým musia príslušné úrady v členskom štáte určenia vrátiť dokumenty. Členské štáty po určení takýchto úradov na tento účel informujú Komisiu v uvedenom zmysle a uvedú kategóriu dokumentov, ktoré majú byť vrátené týmto úradom. Komisia to ďalej oznámi ostatným členským štátom.

Oddiel 2

Záruky

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 359

1. Záruka uvedená v článku 94 (1) kódexu platí v celom spoločenstve.

2. Záruka môže byť komplexná, ktorá sa týka viacerých tranzitných operácií spoločenstva alebo individuálna, ktorá sa týka jednej tranzitnej operácie spoločenstva.

3. Podľa článku 373 (2) záruka musí pozostávať zo spoločnej záruky a viacerých záruk každej fyzickej alebo právnickej tretej osoby, ktorá spĺňa podmienky uvedené v článku 195 kódexu.

4. Záručný dokument uvedený v odseku 3 musí byť v súlade so vzorom uvedeným v:

- prílohe 48, v prípade komplexnej záruky,

- prílohe 49, v prípade individuálnej záruky,

- prílohe 50, v prípade paušálnej záruky.

5. Ak tak vyžadujú ustanovenia národného práva, predpisu alebo administratívneho opatrenia alebo bežná prax, každý členský štát môže povoliť inú formu záruky za podmienky, že má rovnaké právne účinky ako vzorový dokument.

Pododdiel 2

Komplexné záruky

Článok 360

Ak operácie vonkajšieho tranzitu spoločenstva, zahŕňajúce tovar dovezený na colné územie spoločenstva z tretích krajín, ktorý podlieha alebo musí podliehať osobitným informáciám, predovšetkým pri uplatňovaní ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 1468/81 [13], predstavujú zvýšené riziko podvodu, colné správy členských štátov po dohode s Komisiou prijmú osobitné opatrenia vzhľadom na dočasný zákaz používania komplexnej záruky.

Rozhodnutie zakázať používanie komplexnej záruky colnou správou členského štátu platí pre záruky ostatných členských štátov.

Colné správy členských štátov a Komisia sa navzájom informujú o rozhodnutiach prijatých podľa tohto článku.

Po šiestich mesiacoch Komisia určí, či prijaté opatrenia majú pokračovať alebo nie.

Článok 361

Bez dosahu na ustanovenia článku 360, úroveň komplexnej záruky musí byť určená nasledovne:

1. Výška záruky sa stanoví aspoň vo výške 30 % z ciel a ostatných poplatkov splatných podľa postupov ustanovených v bode 4.

2. Komplexná záruka sa stanoví na úrovni, ktorá sa rovná plnej výške ciel a ostatných splatných poplatkov podľa ustanovení bodu 4, ak má pokrývať operácie vonkajšieho tranzitu spoločenstva pri tovare:

- 2. dovezenom na colné územie spoločenstva,

- uvedenom v prílohe 53 a

- ktorý podlieha špecifickým informáciám Komisie o tranzitných operáciách, ktoré predstavujú zvýšené riziko podvodu, predovšetkým podľa ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 1468/81.

Colné orgány môžu stanoviť záruku vo výške 50 % z ciel a ostatných splatných poplatkov:

pre osoby:

- ktoré sú zriadené v členskom štáte, v ktorom sa záruka poskytuje,

- ktoré sú pravidelnými používateľmi tranzitného systému spoločenstva,

- ktorých finančná situácia je taká, že môžu splniť svoje záväzky a

- ktoré sa nedopustili žiadneho vážneho porušenia colných alebo daňových právnych predpisov.

Pri použití tohto pododseku záručný úrad zapíše do rubriky 7 osvedčenia o záruke ustanoveného v článku 362 (3) jedno z nasledujúcich prehlásení:

- aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93,

- anvendelse af artikel 361, nr. 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93,

- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93,

- Εφαρμογή του άρθρου 361 σημείο 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93,

- application de l'article 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93,

- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93,

- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,

- aplicação do ponto 2 do artigo 361.o do Regulamento (CEE) n.o 2454/93.

3. Ak tranzitné vyhlásenie spoločenstva zahŕňa iný tovar ako tovar, na ktorý sa vzťahuje odsek 2 tohto článku, ustanovenia týkajúce sa výšky záruky platia tak, akoby sa na tieto dve kategórie tovaru vzťahovali osobitné vyhlásenia.

Nie je však potrebné zohľadniť prítomnosť tovaru obidvoch kategórií, ak je ich množstvo alebo hodnota relatívne zanedbateľné.

4. Na účely uplatňovania tohto článku sa ohodnocujú:

- zásielky zaslaných v priebehu jedného týždňa,

- clá a ostatné splatné poplatky, pričom sa berie do úvahy najvyššia úroveň zdanenia platná pre jednu z príslušných krajín.

Toto ohodnotenie sa vykoná na základe obchodnej alebo účtovnej dokumentácie príslušnej osoby v súvislosti tovarom prepraveným počas predchádzajúceho roka, pričom sa získaná suma vydelí 52.

V prípade nových prevádzkovateľov, záručný úrad v spolupráci s príslušnou osobou odhadne množstvo, hodnotu a dane uplatniteľné na prepravovaný tovar za dané obdobie na základe údajov, ktoré sú už k dispozícii. Záručný úrad extrapoláciou určí pravdepodobnú hodnotu tovaru, ktorý sa má prepraviť a daní za obdobie jedného týždňa.

Záručný úrad vykoná ročnú previerku výšky komplexnej záruky predovšetkým na základe informácií z výstupných úradov a v prípade potreby túto výšku opraví.

Článok 362

1. Komplexná záruka sa predkladá záručnému úradu.

2. Záručný úrad určí výšku záruky, prijme záväzok ručiteľa a vydá povolenie, ktoré umožní objednávateľovi vykonať v rámci záruky akúkoľvek tranzitnú operáciu spoločenstva bez ohľadu na výstupný úrad.

3. Každej osobe, ktorá získala povolenie, musí byť podľa podmienok ustanovených v článkoch 363 až 366 vydaná jedna alebo viaceré kópie záručného osvedčenia, vyhotoveného na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 51.

4. Na každom dokumente T1 sa uvedie odkaz na zárčné osvedčenie.

5. Záručný úrad môže zrušiť povolenie, ak už neplatia podmienky, za ktorých bolo vydané.

Článok 363

1. Pri vydaní záručného osvedčenia alebo kedykoľvek počas jeho platnosti objednávateľ na vlastnú zodpovednosť určí na zadnej strane osvedčenia osobu alebo osoby oprávnené podpisovať tranzitné vyhlásenia spoločenstva v jeho mene. Náležitosti musia zahŕňať priezvisko a meno každej oprávnenej osoby, za ktorým musí nasledovať podpis tejto osoby. Každé poverenie oprávnenej osoby musí byť potvrdené podpisom objednávateľa. Objednávateľ má právo podľa vlastného uváženia preškrtnúť nepoužité rubriky.

2. Objednávateľ môže kedykoľvek vymazať meno oprávnenej osoby zo zadnej strany osvedčenia.

Článok 364

Akákoľvek osoba uvedená na zadnej strane osvedčenia predloženého výstupnému úradu sa považuje za oprávneného zástupcu objednávateľa.

Článok 365

Doba platnosti záručného osvedčenia nesmie byť dlhšia ako dva roky. Túto dobu však môže predĺžiť záručný úrad na jedno ďalšie obdobie, ktoré nie je dlhšie ako dva roky.

Článok 366

Ak je záruka zrušená, objednávateľ zodpovedá za vrátenie všetkých platných záručných osvedčení, ktoré mu boli vydané, záručnému úradu.

Členské štáty zašlú údaje o akýchkoľvek nevrátených platných osvedčeniach Komisii. Komisia o nich informuje ostatné členské štáty.

Pododdiel 3

Paušálne záruky

Článok 367

1. Každý členský štát môže povoliť ručiteľovi poskytnúť na základe vyhlásenia jednu záruku v paušálnej výške 7000 ECU, ktorou sa ručí za platbu ciel a ostatných poplatkov, ktoré môžu byť vymerané v priebehu tranzitnej operácie spoločenstva vykonanej na jeho zodpovednosť bez ohľadu na to, kto je objednávateľ. Toto ustanovenie sa uplatňuje bez dosahu na článok 368.

2. Paušálna záruka musí byť predložená záručnému úradu.

Článok 368

1. Okrem prípadov uvedených v odsekoch 2 a 3, výstupný úrad nepožaduje záruku prevyšujúcu paušálnu sumu 7000 ECU pre každé tranzitné vyhlásenie spoločenstva, bez ohľadu na výšku ciel a ostatných poplatkov súvisiacich s tovarom, na ktorý sa vzťahuje konkrétne vyhlásenie.

2. Ak z dôvodu individuálnych okolností prepravná operácia predstavuje zvýšené riziká a z tohto dôvodu je zrejmé, že záruka vo výške 7000 ECU je nedostatočná, výstupný úrad môže požadovať vyššiu záruku v násobkoch ECU 7000 na zabezpečenie ciel týkajúcich sa celkového množstva tovaru, ktorý má byť expedovaný.

3. Z prepravy tovaru uvedeného v prílohe 52 môže vyplynúť zvýšenie sumy paušálnej záruky, ak je množstvo prepravovaného tovaru väčšie ako množstvo zodpovedajúce paušálnej sume 7000 ECU.

V tomto prípade sa paušálna suma zvýši na násobok 7000 ECU potrebný na zabezpečenie množstva tovaru, ktorý sa má expedovať.

4. V prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 objednávateľ doručí výstupnému úradu dokumenty o paušálnej záruke, ktorá zodpovedá požadovanému násobku 7000 ECU.

Článok 369

1. Ak tranzitné vyhlásenie spoločenstva zahŕňa ešte iný tovar okrem tovaru uvedeného v zozname v prílohe 52, ustanovenia o paušálnej záruke musia byť uplatňované tak, ako keby sa na tieto dve kategórie tovaru vzťahovali rôzne vyhlásenia.

2. Ako výnimka z odseku 1, nie je potrebné zohľadniť prítomnosť tovaru obidvoch kategórií, ak je ich množstvo alebo hodnota relatívne zanedbateľné.

Článok 370

1. Keď záručný úrad prijme záväzok ručiteľa, znamená to, že dáva ručiteľovi oprávnenie vydať dokument alebo dokumenty pre paušálnu záruku za podmienok ustanovených v záruke osobám, ktoré majú v úmysle vystupovať ako objednávateľ v tranzitnej operácii spoločenstva z výstupného úradu, ktorý si zvolia.

2. Dokument pre paušálnu záruku musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 54. Zápisy na zadnej strane tohto vzoru však môžu byť uvedené na prednej strane nad náležitosťami fyzickej osoby alebo firmy vydávajúcej dokument, pričom zostávajúce zápisy zostávajú nezmenené.

3. Ručiteľ ručí do výšky 7000 ECU v súvislosti s každým dokumentom paušálnej záruky.

4. Bez dosahu na články 368 a 371, objednávateľ môže vykonať jednu tranzitnú operáciu spoločenstva na základe každého dokumentu paušálnej záruky. Dokument musí byť dodaný výstupnému úradu, ktorý si ho ponechá.

Článok 371

Ručiteľ môže vydať dokumenty pre paušálnu záruku:

- ktoré nie sú platné pre tranzitnú operáciu spoločenstva v súvislosti s tovarom, ktorý je uvedený v prílohe 52, a

- ktorá môže byť použitá v násobkoch až do siedmich dokumentov na jeden dopravný prostriedok v zmysle článku 347 (2) pre iný tovar ako tovar uvedený v predchádzajúcej zarážke.

Na tento účel ručiteľ označí takéto dokumenty pre paušálnu záruku diagonálne veľkými písmenami jedným z nasledovných označení:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) No 2454/93,

- BEGRÆNSET GYLDIGHED — ARTIKEL 371, I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93,

- BESCHRÄNKTE GELTUNG — ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93,

- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 371 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93,

- LIMITED VALIDITY — APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93,

- VALIDITÉ LIMITÉE — APPLICATION DE L'ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93,

- VALIDITÀ LIMITATA — APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93,

- BEPERKTE GELDIGHEID — TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371.o DO REGULAMENTO (CEE) N.o 2454/93.

Článok 372

Členský štát, do ktorého patrí príslušný záručný úrad, musí okamžite oznámiť zrušenie záruky ostatným členským štátom.

Pododdiel 4

Individuálne záruky

Článok 373

1. Individuálna záruka poskytnutá pre jednu tranzitnú operáciu spoločenstva musí byť predložená výstupnému úradu. Výstupný úrad stanoví výšku záruky.

2. Zárukou uvedenou v odseku 1 môže byť peňažný vklad zložený vo výstupnom úrade. V tomto prípade musí byť vrátená, ak sa dokument T1 zruší vo výstupnom úrade.

Pododdiel 5

Spoločné ustanovenia pre pododdiely 1 až 4

Článok 374

Ručiteľ môže byť zbavený svojich povinností podľa článku 199 (1) kódexu a okrem toho môže byť zbavený svojich povinností po uplynutí lehoty 12 mesiacov odo dňa registrácie vyhlásenia T1, ak mu colné orgány členského štátu odjazdu neoznámili, že dokument T1 nebol zrušený.

Ak v lehote ustanovenej v prvom pododseku colné orgány oznámili ručiteľovi, že dokument T1 nebol zrušený, okrem toho mu musí byť oznámené, že je alebo môže byť povinný zaplatiť sumy, za ktoré zodpovedá v súvislosti s príslušnou tranzitnou operáciou spoločenstva. Toto oznámenie musí zastihnúť ručiteľa najneskôr tri roky odo dňa registrácie vyhlásenia T1. Ak žiadne takéto oznámenie nie je vykonané pred uplynutím tejto lehoty, ručiteľ je podobne zbavený svojich povinností.

Pododdiel 6

Upustenie od záruky

Článok 375

1. Na účely upustenia od záruky pre tranzitné operácie spoločenstva, záväzok, ktorý prijme príslušná osoba v súlade s článkom 95 (2) e) kódexu, musí byť vyhotovený v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 55.

2. Ak to vyžadujú ustanovenia národného práva, nariadenia alebo administratívneho opatrenia alebo všeobecná prax, každý členský štát môže povoliť, aby príslušná osoba vyhotovila tento záväzok v odlišnej forme, za podmienky, že bude mať rovnakú záväznosť ako formy záväzku predpísané vo vzore.

Článok 376

1. V súlade s článkom 95 (3) kódexu sa upustenie od záruky nevzťahuje na tovar:

a) ktorého celková hodnota prevyšuje 100000 ECU na jednu zásielku;

alebo

b) ktorý je uvedený v prílohe 56 ako tovar zahrňujúci zvýšené riziko.

2. Upustenie od záruky sa neuplatňuje vtedy, ak je v súlade s ustanoveniami článku 360 zakázané použitie komplexnej záruky.

Článok 377

1. Ak sa použije upustenie o záruky, na zodpovedajúcom tranzitnom vyhlásení T1 je potrebné uviesť odkaz na osvedčenie uvedené v článku 95 (4) kódexu.

2. Osvedčenie o upustení od záruky musí zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe 57.

3. Pri vydaní osvedčenia o upustení od záruky alebo v akomkoľvek inom čase počas jeho platnosti objednávateľ na vlastnú zodpovednosť určí na zadnej strane osvedčenia osobu alebo osoby, oprávnené podpisovať tranzitné vyhlásenie spoločenstva v jeho mene. Náležitosti zahŕňajú priezvisko a krstné meno každej oprávnenej osoby, za ktorým nasleduje podpis tejto osoby. Každé poverenie oprávnenej osoby musí byť potvrdené podpisom objednávateľa. Objednávateľ má právo podľa vlastného uváženia preškrtnúť nevyplnené rubriky.

Objednávateľ môže kedykoľvek vymazať meno oprávnenej osoby zo zadnej strany osvedčenia.

4. Akákoľvek osoba uvedená na zadnej strane osvedčenia o upustení od záruky, ktorá sa prezentuje vo výstupnom úrade, sa považuje za oprávneného zástupcu objednávateľa.

5. Doba platnosti osvedčenia o upustení od záruky nesmie prekročiť dva roky. Túto lehotu však môžu predĺžiť úrady, ktoré poskytujú upustenie od záruky, na jedno ďalšie obdobie, ktoré neprekročí dva roky.

6. Ak je upustenie od záruky zrušené, objednávateľ zodpovedá za okamžité vrátenie všetkých osvedčení o upustení od záruky, ktoré mu boli vydané a ktoré sú stále platné, orgánom, ktoré poskytli upustenie od záruky.

Členské štáty zašlú údaje o akýchkoľvek nevrátených platných osvedčeniach Komisii.

Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Oddiel 3

Nezrovnalosti; dôkaz o nezrovnalostiach

Článok 378

1. Bez dosahu na článok 215 kódexu, ak zásielka nebola predložená úradu určenia a nie je možné zistiť miesto priestupku alebo nezrovnalosti, má sa za to, že k takémuto priestupku alebo nezrovnalosti došlo:

- v členskom štáte, ktorému patrí výstupný úrad,

alebo

- v členskom štáte, ktorému patrí tranzitný úrad v mieste vstupu do spoločenstva, ktorému bolo odovzdané avízo o tranzite,

ak v lehote ustanovenej v článku 379 (2), ktorá má byť určená, nie je k spokojnosti colných orgánov preložený dôkaz o zákonnosti tranzitnej operácie alebo o mieste, kde skutočne došlo k priestupku alebo nezrovnalosti.

2. Ak žiadny takýto dôkaz nie je poskytnutý a pri uvedenom priestupku alebo nezrovnalosti sa má za to, že k nemu došlo v členskom štáte odjazdu alebo v členskom štáte vstupu, tak ako je uvedené v prvom odseku v druhej zarážke, clá a ostatné poplatky súvisiace s príslušným tovarom uloží tento členský štát v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami.

3. Ak je členský štát, v ktorom k uvedenému priestupku alebo nezrovnalosti skutočne došlo, určený pred uplynutím lehoty tri roky odo dňa registrácie vyhlásenia T1, tento členský štát v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami vymáha clá a ostatné poplatky (okrem poplatkov uložených podľa druhého pododseku ako vlastné zdroje spoločenstva), ktoré sa týkajú príslušného tovaru. V tomto prípade, ak je predložený dôkaz o takomto vymáhaní, musia byť vrátené pôvodne uložené clá a ostatné poplatky (okrem poplatkov uložených ako vlastné zdroje spoločenstva).

4. Záruka, ktorá sa vzťahuje na tranzitnú operáciu, nesmie byť uvoľnená do konca horeuvedeného trojročného obdobia alebo dovtedy, kým boli zaplatené clá a iné poplatky splatné v členskom štáte, v ktorom k uvedenému priestupku alebo nezrovnalosti skutočne došlo.

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na riešenie akýchkoľvek priestupkov alebo nezrovnalostí a uložia efektívne pokuty.

Článok 379

1. Ak zásielka nebola predložená úradu určenia a nie je možné určiť miesto, kde došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, výstupný úrad čo najskôr oznámi túto skutočnosť objednávateľovi, v každom prípade však pred skončením 11. mesiaca nasledujúceho po dátume registrácie tranzitného vyhlásenia spoločenstva.

2. V oznámení uvedenom v odseku 1 musí byť uvedená predovšetkým lehota, v ktorej musí byť výstupnému úradu a k spokojnosti colných orgánov poskytnutý dôkaz o zákonnosti tranzitnej operácie alebo o mieste, kde skutočne došlo k priestupku alebo nezrovnalosti. Táto lehota je tri mesiace odo dňa oznámenia uvedeného v odseku 1. Ak uvedený dôkaz nie je predložený do konca tejto lehoty, príslušný členský štát vykoná kroky na vymáhanie príslušných ciel a ostatných poplatkov. V prípade, kedy tento členský štát nie je štátom, v ktorom sa nachádza výstupný úrad, okamžite o tom informuje uvedený členský štát.

Článok 380

Dôkaz o zákonnosti tranzitnej operácie v zmysle článku 378 (1) musí byť predložený k spokojnosti colných orgánov okrem iného:

a) predložením dokumentu potvrdeného colnými orgánmi, z ktorého je zrejmé, že príslušný tovar bol predložený úradu určenia, alebo ak sa uplatňuje článok 406, schválenému prijímateľovi. Tento dokument musí obsahovať dostatočné informácie na umožnenie identifikácie uvedeného tovaru;

alebo

b) predložením colného dokumentu vydaného v tretej krajine, z ktorého je zrejmé prepustenie pre domáce použitie alebo jeho kópie alebo fotokópie; takáto kópia alebo fotokópia musí byť potvrdená ako overený opis organizáciou, ktorá potvrdila originál dokumentu, orgánmi príslušnej tretej krajiny alebo orgánmi jedného z členských štátov. Tento dokument musí obsahovať dostatočné informácie na umožnenie identifikácie príslušného tovaru.

KAPITOLA 5

Vnútorný tranzit v spoločenstve

Článok 381

1. Pre všetok tovar, ktorý sa má pohybovať v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, je potrebné vyhlásenie T2. Vyhlásenie T2 je vyhlásenie na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohách 31 až 34, pričom musí byť použitý v súlade s poznámkou v prílohe 37.

2. Kapitola 4 sa uplatňuje primerane pre režim vnútorného tranzitu spoločenstva.

KAPITOLA 6

Spoločné ustanovenia pre kapitoly 4 a 5

Článok 382

1. V prípade zásielok pozostávajúcich z tovaru, ktorý sa má prepravovať v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj z tovaru, ktorý sa má prepravovať v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, k formuláru jednotného tranzitného vyhlásenia spoločenstva musia byť pripojené doplňujúce formuláre, ktoré majú symbol "T1 bis" alebo "T2 bis".

V tomto prípade sa symbol "T" napíše do pravého pododdielu rubriky 1 uvedeného formuláru; prázdne miesto nasledujúce za symbolom "T" musí byť preškrtnuté; okrem toho musia byť preškrtnuté rubriky 32 "Položky", 33 "Kód spoločenstva", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a 44 "Doplňujúce informácie, preložené dokumenty, osvedčenia a povolenia". Odkaz na poradové číslo doplňujúcich dokumentov, ktoré majú symbol "T1 bis" a doplňujúcich dokumentov, ktoré majú symbol "T2 bis", musí byť uvedený v rubrike 31 "Balenie a popis tovaru" použitého formuláru tranzitného vyhlásenia spoločenstva.

2. Ak jeden zo symbolov "T1", "T1 bis" alebo "T2", "T2 bis" nebol uvedený v pravom pododdiele rubriky 1 použitého formuláru a ak v prípade zásielok, ktoré pozostávajú z tovaru prepravovaného v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj z tovaru prepravovaného v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, neboli dodržané ustanovenia odseku 1 a článku 383, tovar prepravovaný s takýmito dokumentmi sa považuje za tovar, ktorý sa prepravuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva.

Pre uplatňovanie vývozných ciel alebo opatrení predpísaných pre vývoz v rámci spoločnej obchodnej politiky sa však takýto tovar považuje za tovar prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva.

Článok 383

V prípade zásielok, ktoré pozostávajú z tovaru prepravovaného v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj z tovaru prepravovaného v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, musia byť vyhotovené osobitné nákladné zoznamy, ktoré môžu byť pripojené k formuláru jednotného tranzitného vyhlásenia spoločenstva.

V tomto prípade sa symbol "T" napíše do pravého pododdielu rubriky 1 uvedeného formuláru. Prázdne miesto nasledujúce za symbolom "T" musí byť preškrtnuté; okrem toho musia byť preškrtnuté rubriky 15 "Krajina expedície/vývozu", 32 "Položka č.", 33 "Kód komodity", 35 "Hrubá hmotnosť (kg)", 38 "Čistá hmotnosť (kg)" a tam, kde je to potrebné, 44 "Doplňujúce informácie, preložené dokumenty, osvedčenia a povolenia". Odkaz na poradové čísla nákladných zoznamov, ktoré sa týkajúce každého z týchto dvoch druhov tovaru, musí byť uvedený v rubrike 31 "Balenie a popis tovaru" použitého formuláru.

Článok 384

Tam, kde je to potrebné, colné orgány členských štátov si vzájomne oznámia všetky zistenia, dokumenty, správy, záznamy z konaní a informácie týkajúce sa prepravných operácií vykonaných v režime tranzitu spoločenstva a o nezrovnalostiach a priestupkoch súvisiacich s týmto režimom.

Článok 385

Tranzitné vyhlásenia a dokumenty musia byť vyhotovené v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý prijmú colné orgány členského štátu odjazdu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na dokumenty pre paušálne záruky.

Tam, kde je to potrebné, colné orgány druhého členského štátu, v ktorom musia byť predložené vyhlásenia a dokumenty, môžu požadovať preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.

Jazyk, ktorý má byť použitý pre záručné osvedčenie, určia colné orgány členského štátu zodpovedného za záručný úrad.

Jazyk, ktorý má byť použitý pre osvedčenie o upustení od záruky, určia colné orgány členského štátu, v ktorom je udelené upustenie o záruky.

Článok 386

1. Papier použitý pre nákladné listy, avíza o tranzite a potvrdenia, musí byť upravený na písanie a vážiť aspoň 40 g/m2; jeho hrúbka musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní ľahko neroztrhal alebo nepokrčil.

2. Papier použitý pre dokumenty pre paušálnu záruku musí byť bez drevoviny, upravený na písanie a vážiť aspoň 55 g/m2. Papier musí mať vytlačený vzor giloš na pozadí červenej farby, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami.

3. Papier použitý pre záručné osvedčenie a osvedčenie o upustení od záruky musí byť bez drevoviny a vážiť aspoň 100 g/m2. Papier musí mať na pozadí vytlačený vzor giloš z obidvoch strán, aby bolo možné zistiť akékoľvek falšovanie mechanickými alebo chemickými prostriedkami. Uvedené pozadie musí byť:

- zelené pre záručné osvedčenia,

- bledomodré pre osvedčenia o upustení od záruky.

4. Papier uvedený v odsekoch 1, 2 a 3 musí byť biely okrem nákladných zoznamov uvedených v článku 341 (2), pri ktorých sa výber farby ponecháva na príslušné osoby.

Článok 387

Formuláre musia mať nasledovné rozmery:

a) 210 × 297 mm pre nákladný zoznam, pričom sa povoľuje tolerancia dĺžky od –5 po +8 mm;

b) 210 × 148 mm pre avízo o tranzite, záručné osvedčenie a osvedčenie o upustení od záruky;

c) 148 × 105 mm pre potvrdenie a dokument o paušálnej záruke.

Článok 388

1. V dokumentoch pre paušálnu záruku musí byť uvedený názov a adresa tlačiarne alebo značka, ktorá umožní identifikáciu tlačiarne. Každý dokument pre paušálnu záruku musí mať osobitné poradové číslo.

2. Členské štáty zodpovedajú za vytlačenie alebo zabezpečenie vytlačenia záručných osvedčení a osvedčení od upustení od záruky. Každé osvedčenie musí mať poradové číslo na účely identifikácie.

3. Formuláre záručných osvedčení, osvedčení o upustení od záruky a dokumentov pre paušálnu záruku, musia byť vyplnené strojom alebo iným mechanicko-grafickým alebo podobným procesom.

4. Nákladné zoznamy, avíza o tranzite a potvrdenia musia byť vyplnené strojom alebo iným mechanicko-grafickým alebo podobným procesom alebo čitateľne rukou; ak sú vyplnené rukou, musia byť vyplnené atramentom veľkými písmenami.

5. Vo formulároch sa nesmú robiť žiadne vymazania ani zmeny. Opravy sa robia preškrtnutím nesprávnych slov a dopísaním potrebných náležitostí. Opravy parafuje osoba, ktorá ich vykoná a ktorých pravosť výslovne osvedčia colné orgány.

KAPITOLA 7

Zjednodušenia

Oddiel 1

Zjednodušený postup pre vydanie dokumentu použitého na zistenie štatútu spoločenstva pre tovar

Článok 389

Bez dosahu na uplatňovanie článku 317 (4), colné orgány členského štátu môžu povoliť akejkoľvek osobe, ďalej len "schválený odosielateľ", ktorá spĺňa požiadavky ustanovené v článku 390 a ktorá navrhne zistenie štatútu spoločenstva pre tovar na základe dokumentu T2L v súlade s článkom 315 (1) alebo na základe jedného z dokumentov uvedených v článku 317, ďalej len "obchodné dokumenty", aby použila takéto dokumenty bez toho, aby ich musela predkladať pre overenie pravosti colným orgánom členského štátu odjazdu.

Článok 390

1. Povolenie ustanovené v článku 389 sa udeľuje len osobám:

a) ktoré často zasielajú tovar;

b) ktorých záznamy umožnia colným orgánom kontrolovať ich operácie;

c) ktoré sa nedopustili žiadnych vážnych alebo opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2. Colné orgány môžu povolenie odňať, ak schválený odosielateľ prestane spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 alebo nesplní požiadavky ustanovené v tomto oddiele alebo v povolení.

Článok 391

1. V povoleniach, ktoré vydávajú colné orgány, musia byť predovšetkým uvedené nasledovné informácie:

a) úrad zodpovedný pre predbežné osvedčenie pravosti formulárov použitých pre príslušné dokumenty ako predpisuje článok 392 (1) a);

b) spôsob akým musí schválený odosielateľ dokázať, že tieto formuláre boli riadne použité.

2. Príslušné orgány určia lehotu a spôsob, v ktorých schválený odosielateľ má informovať príslušný úrad, aby tento úrad mohol vykonať akúkoľvek potrebnú kontrolu pred odchodom tovaru.

Článok 392

1. V povolení musí byť uvedené, že rubrika C Výstupný úrad na prednej strane formulárov použitých pre dokument T2L a tam, kde je to primerané, dokumentu (dokumentov) T2L bis alebo predná strana obchodných dokumentov musí:

a) byť vopred opatrená pečiatkou úradu uvedeného v článku 391 (1) a) a podpísaná predstaviteľom tohto úradu;

alebo

b) schválený odosielateľ ju musí opatriť špeciálnou kovovou pečiatkou, ktorú schvália colné orgány a ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 62; odtlačok pečiatky môže byť predtlačený na formulároch, ak je tlač zverená tlačiarni schválenej na tento účel.

2. Schválený odosielateľ vyplní a podpíše formulár najneskôr pri odosielaní tovaru. Okrem toho do rubriky vyhradenej pre kontrolu výstupného úradu v dokumente T2L alebo na jasne identifikovateľnom mieste použitého obchodného dokumentu uvedie názov príslušného colného úradu, dátum vyplnenia dokumentu a jedno z nasledujúcich označení:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

3. Vyplnený formulár, v ktorom je uvedené označenie podľa odseku 2, a ktorý je podpísaný schváleným odosielateľom, je ekvivalentný dokumentu, ktorým sa osvedčuje štatút spoločenstva pre tovar.

Článok 393

1. Colné orgány môžu povoliť schválenému odosielateľovi, aby nepodpisoval dokumenty T2L alebo použité obchodné dokumenty, na ktorých je špeciálna pečiatka uvedená v prílohe 62 a ktoré sú vyhotovené systémom elektronického alebo automatického spracovania dát. Takéto povolenie sa udeľuje pod podmienkou, že schválený odosielateľ predtým odovzdal týmto orgánom písomný záväzok, ktorým potvrdzuje svoju zodpovednosť za právne dôsledky vyplývajúce zo všetkých dokumentov T2L alebo vydaných obchodných dokumentov, ktoré sú opatrené špeciálnou pečiatkou.

2. Dokumenty T2L alebo obchodné dokumenty vyhotovené v súlade s odsekom 1 musia namiesto podpisu schváleného odosielateľa obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článok 394

Schválený odosielateľ vyhotoví kópiu každého dokumentu T2L a každého obchodného dokumentu vydaného podľa tohto oddielu. Colné orgány určia spôsob, akým má byť predložená táto kópia dokumentu na účely kontroly, pričom táto kópia musí byť uchovaná aspoň dva roky.

Článok 395

1. Schválený odosielateľ musí:

a) dodržiavať ustanovenia tohto oddielu a povolenia;

b) prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uchovania špeciálnej pečiatky alebo formulárov s predtlačenou pečiatkou úradu uvedeného v článku 391 (1) a) alebo špeciálnou pečiatkou.

2. Ak akákoľvek osoba zneužije formuláre dokumentov T2L alebo obchodných dokumentov vopred opatrených pečiatkou úradu uvedeného v článku 391 (1) a) alebo so špeciálnou pečiatkou, schválený odosielateľ zodpovedá, bez dosahu na akékoľvek trestné konanie, za platbu ciel a ostatných poplatkov, ktoré nie sú zaplatené v žiadnom členskom štáte v dôsledku takéhoto zneužitia, ak nemôže dokázať colným orgánom, kto mu povolil prijať opatrenia, ktoré sú od neho požadované podľa odseku 1 b).

Článok 396

Colné orgány členského štátu odoslania môžu vylúčiť určité kategórie tovaru a druhov dopravy z možností ustanovených v tomto oddiele.

Oddiel 2

Zjednodušenie tranzitných formalít, ktoré majú byť vykonané vo výstupnom úrad a v úrade určenia

Článok 397

Ak sa uplatňuje režim tranzitu spoločenstva, formality týkajúce sa tohto režimu budú zjednodušené v súlade s ustanoveniami tohto oddielu.

Tento oddiel sa však neuplatňuje pre tovar, na ktorý sa vzťahujú články 463 až 470.

Pododdiel 1

Formality vo výstupnom úrade

Článok 398

Colné orgány každého členského štátu môžu povoliť akejkoľvek osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v článku 399 a ktorá zamýšľa vykonávať tranzitné operácie spoločenstva (ďalej len "schválený odosielateľ"), že nemusí predložiť výstupnému úradu príslušný tovar alebo tranzitné vyhlásenie spoločenstva pre takýto tovar.

Článok 399

1. Povolenie ustanovené v článku 398 sa udeľuje len osobám:

a) ktoré často zasielajú tovar;

b) ktorých záznamy umožnia colným orgánom kontrolovať ich operácie;

c) ktoré poskytnú komplexnú záruku, ak sa v režime tranzitu spoločenstva požaduje záruka, a

d) ktoré sa nedopustili žiadnych vážnych alebo opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2. Colné orgány môžu povolenie odňať, ak schválený odosielateľ prestane spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 alebo nesplní požiadavky ustanovené v tomto pododdiele alebo v povolení.

Článok 400

V povoleniach, ktoré vydajú colné orgány, musia byť predovšetkým uvedené nasledovné informácie:

a) úrad alebo úrady príslušné konať ako výstupné úrady pre zásielky;

b) lehota, v ktorej a postup, ktorým má schválený odosielateľ informovať výstupný úrad o zásielkach, ktoré majú byť odoslané, aby tento úrad mohol vykonať akúkoľvek kontrolu pred odchodom tovaru;

c) lehota, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia;

d) opatrenia pre identifikáciu, ktoré majú byť prijaté. V tejto súvislosti môžu colné orgány predpísať, že dopravný prostriedok alebo balenie alebo balenia musia mať špeciálne pečate prijaté colnými orgánmi, ktoré pripojí schválený odosielateľ.

Článok 401

1. V povolení musí byť uvedené, že rubrika vyhradená pre výstupný úrad na prednej strane formulárov tranzitného vyhlásenia spoločenstva musí:

a) byť vopred opatrená pečiatkou výstupného úradu a podpísaná predstaviteľom tohto úradu,

alebo

b) schválený odosielateľ ju musí opatriť špeciálnou kovovou pečiatkou, ktorú schvália colné orgány a ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 62. Odtlačok pečiatky môže byť predtlačený na formulároch, ak je tlač zverená tlačiarni schválenej na tento účel.

Schválený odosielateľ vyplní rubriku tak, že uvedie dátum odoslania tovaru a očísluje vyhlásenie v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto súvislosti v povolení.

2. Colné orgány môžu predpísať použitie formulárov, ktoré majú jasne rozoznateľné označenie ako prostriedok pre identifikáciu.

Článok 402

1. Najneskôr pri odosielaní tovaru schválený odosielateľ uvedie na prednej strane kópie č. 1 a 4 riadne vyplneného tranzitného vyhlásenia spoločenstva v rubrike "Kontrola výstupným úradom" lehotu, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia, použité opatrenia na identifikáciu a jedno z nasledujúcich označení:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifiée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Po odoslaní musí byť kópia č. 1 bezodkladne zaslaná výstupnému úradu. Colné orgány majú právo v povolení požadovať, aby bola kópia č. 1 zaslaná výstupnému úradu hneď po vyplnení tranzitného vyhlásenia spoločenstva. Ostatné kópie musia byť pripojené k tovaru v súlade s článkami 341 až 380.

3. Ak colné orgány členského štátu odjazdu vykonávajú kontrolu pri odchode zásielky, túto skutočnosť zaznamenajú v rubrike "Kontrola výstupným úradom" na prednej strane kópie č. 1 a 4 tranzitného vyhlásenia spoločenstva.

Článok 403

Riadne vyplnené tranzitné vyhlásenie spoločenstva, ktoré obsahuje označenia uvedené v článku 402 (1), je ekvivalentné dokumentu pre vonkajší prípadne vnútorný tranzit spoločenstva, pričom schválený odosielateľ, ktorý podpísal vyhlásenie, je objednávateľom.

Článok 404

1. Colné orgány môžu povoliť schválenému odosielateľovi, aby nepodpisoval tranzitné vyhlásenia spoločenstva, na ktorých je špeciálna pečiatka uvedená v prílohe 62 a ktoré sú vyhotovené systémom elektronického alebo automatického spracovania dát. Takéto povolenie sa udeľuje pod podmienkou, že schválený odosielateľ predtým odovzdal týmto orgánom písomný záväzok, ktorým potvrdzuje, že je objednávateľom pri všetkých operáciách tranzitu spoločenstva vykonávaných na základe tranzitných dokumentov spoločenstva, ktoré sú opatrené špeciálnou pečiatkou.

2. Tranzitné dokumenty spoločenstva vyhotovené v súlade s odsekom 1 musia v rubrike vyhradenej pred podpis objednávateľa obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článok 405

1. Schválený odosielateľ musí:

a) dodržiavať ustanovenia tohto pododdielu a povolenia;

b) prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uchovania špeciálnej pečiatky alebo formulárov s predtlačenou pečiatkou výstupného úradu alebo s predtlačenou špeciálnou pečiatkou.

2. Ak akákoľvek osoba zneužije formuláre vopred opatrené pečiatkou výstupného úradu alebo so špeciálnou pečiatkou, schválený odosielateľ zodpovedá, bez dosahu na akékoľvek trestné konanie, za platbu ciel a ostatných poplatkov splatných v konkrétnom členskom štáte v súvislosti s tovarom prepravovaným na základe takýchto formulárov, ak nemôže dokázať colným orgánom, kto mu povolil prijať opatrenia, ktoré sú od neho požadované podľa odseku 1 b).

Pododdiel 2

Formality v úrade určenia

Článok 406

1. Colné orgány každého členského štátu môžu vydať povolenie, ktorým sa upúšťa od predloženia v úrade určenia, ak je tovar, prepravovaný v režime tranzitu spoločenstva, určený pre osobu, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v článku 407 (ďalej len "schválený prijímateľ"), ktorý predtým dostal povolenie od colných orgánov členského štátu, ktorému patrí úrad určenia.

2. V prípade uvedenom v odseku 1 objednávateľ musí mať splnené svoje povinnosti podľa článku 96 (1) a) kódexu, keď sú kópie tranzitných dokumentov spoločenstva priložené k zásielke spolu s neporušeným tovarom dodané v predpísanej lehote schválenému prijímateľovi do jeho priestorov alebo na miesto určené v povolení, pričom opatrenia pre identifikáciu boli riadne dodržané.

3. Schválený prijímateľ na žiadosť prepravcu vydá potvrdenie pre každú zásielku dodanú v súlade s odsekom 2, v ktorom uvedie, že dokument a tovar boli dodané.

Článok 407

1. Povolenie uvedené v článku 406 môže byť udelené len osobám:

a) ktoré často prijímajú zásielky v režime tranzitu spoločenstva;

b) ktorých záznamy umožnia colným orgánom kontrolovať ich operácie;

c) ktoré sa nedopustili žiadnych vážnych alebo opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom.

2. Colné orgány môžu povolenie odňať, ak schválený prijímateľ prestane spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1 alebo nesplní požiadavky ustanovené v tomto pododdiele alebo v povolení.

Článok 408

1. V povoleniach, ktoré vydajú colné orgány, musia byť predovšetkým uvedené nasledovné informácie:

a) úrad alebo úrady príslušné konať ako úrady určenia pre zásielky, ktoré obdrží schválený prijímateľ;

b) ehota, v ktorej a postup, ktorým má schválený prijímateľ informovať úrad určenia o príchode tovaru, aby tento úrad mohol vykonať akúkoľvek kontrolu pri príchode tovaru.

2. Bez dosahu na článok 410 colné orgány uvedú v povolení, či sa od úradu určenia požaduje akékoľvek opatrenie skôr ako schválený prijímateľ môže nakladať s obdržaným tovarom.

Článok 409

1. Schválený prijímateľ v súvislosti so zásielkami, ktoré prichádzajú do jeho priestorov alebo na miesto uvedené v povolení:

a) okamžite informuje úrad určenia v súlade s postupom ustanoveným v povolení o akýchkoľvek nadmerných množstvách, mankách, náhradách alebo iných nezrovnalostiach ako sú porušené pečate;

b) bezodkladne zašle úradu určenia kópie tranzitného dokumentu spoločenstva, ktoré prišli spolu so zásielkou, pričom uvedie dátum príchodu a stav akýchkoľvek pripojených pečatí.

2. Úrad určenia zapíše požadované náležitosti do uvedených kópií tranzitného dokumentu spoločenstva.

Pododdiel 3

Ostatné ustanovenia

Článok 410

Colné orgány členského štátu odjazdu alebo určenia môže vylúčiť určité kategórie tovaru z možností ustanovených v článku 398 a 406.

Článok 411

1. Ak bolo upustené od predloženia tranzitného vyhlásenia spoločenstva vo výstupnom úrade v súvislosti s tovarom, ktorý má byť expedovaný na základe avíza o odoslaní CIM, alebo avíza o preprave TR v súlade s článkami 413 až 442, colné orgány určia opatrenia potrebné na zabezpečenie, aby hárky 1, 2 a 3 avíza o odoslaní CIM alebo hárky 2, 3A a 3B oznámenia o preprave TR mali symbol "T1" alebo "T2".

2. Ak je tovar, prepravovaný podľa článkov 413 až 442, určený pre schváleného prijímateľa, colné orgány môžu určiť, že odchýľujúc sa od článku 406 (2) a článku 409 (1) b), hárky 2 a 3 avíza o odoslaní CIM alebo hárky 1, 2 a 3A avíza o preprave TR majú úradu určenia dodať priamo železničné spoločnosti alebo prepravný podnik.

Oddiel 3

Zjednodušenie formalít pre tovar prepravovaný po železnici

Pododdiel 1

Všeobecné ustanovenia pre prepravu po železnici

Článok 412

Článok 352 sa neuplatňuje pre prepravu tovaru po železnici.

Ak musí byť predložené avízo o tranzite v súlade s článkom 352 (2), takéto avízo nahrádzajú záznamy, ktoré vedú železnice.

Článok 413

Ak sa uplatňuje režim tranzitu spoločenstva, formality podľa tohto režimu budú zjednodušené v súlade s článkami 414 až 425, 441 až 442 pre prepravu tovaru po železnici na základe "avíza o odoslaní CIM a expresné balíky", ďalej len "avízo o odoslaní CIM".

Článok 414

Avízo o odoslaní CIM je ekvivalentné:

a) vyhláseniu alebo dokumentu T1 pri tovare prepravovanom v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva;

b) vyhláseniu alebo dokumentu T2 pri tovare prepravovanom v režime vnútorného tranzitu spoločenstva.

Článok 415

Železničná spoločnosť každého členského štátu vedie záznamy vo svojich účtovných oddeleniach, ktoré sú k dispozícii colným orgánom ich krajiny na účely kontroly.

Článok 416

1. Železničná spoločnosť, ktorá prijme tovar na prepravu na základe avíza o odoslaní CIM, ktoré slúži ako vyhlásenie alebo dokument T1 alebo T2, je objednávateľom pre takúto operáciu.

2. Železničná spoločnosť členského štátu, cez územie ktorého tovar vstúpi do spoločenstva, je objednávateľom pre operácie súvisiace s tovarom prijatým na prepravu tovaru po železnici.

Článok 417

Železničné spoločnosti zabezpečia, aby zásielky prepravované v režime tranzitu spoločenstva boli identifikované nálepkami s piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe 58.

Nálepky musia byť pripojené k avízu o odoslaní CIM a k príslušnému železničnému vagónu v prípade plného nákladu alebo v ostatných prípadoch k baleniu alebo baleniam.

Článok 418

Ak je zmluva o preprave zmenená v tom zmysle, že:

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť mimo colného územia spoločenstva, skončí na tomto území,

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť na colnom území spoločenstva, skončí mimo tohto územia,

železničné spoločnosti nerealizujú zmenenú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu výstupného úradu.

Železničné spoločnosti môžu vykonať zmenenú zmluvu vo všetkých ostatných prípadoch; o vykonanej zmene okamžite informujú výstupný úrad.

Článok 419

1. Avízo o odoslaní CIM musí byť predložené výstupnému úradu v prípade prepravnej operácie, na ktorú sa vzťahuje režim tranzitu spoločenstva a ktorá začína a má končiť na colnom území spoločenstva.

2. Výstupný úrad jasne zapíše do rubriky vyhradenej pre colnicu na hárkoch 1, 2, a 3 avíza o odoslaní CIM:

- symbol "T1", ak sa tovar prepravuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva,

- symbol "T2", "T2 ES" alebo "T2 PT", ak sa tovar prepravuje v režime vnútorného tranzitu spoločenstva v súlade s článkom 311 b) alebo článkom 165 kódexu.

Symbol "T2", "T2 ES" alebo "T2 PT" musí byť osvedčený pečiatkou výstupného úradu.

3. Všetky kópie avíza o odoslaní CIM musia byť vrátené príslušnej osobe.

4. ovar uvedený v článku 311 a) sa prepustí do režimu vnútorného tranzitu spoločenstva počas celej cesty zo stanice odjazdu v spoločenstve do stanice určenia na colnom území spoločenstva, v súlade s pravidlami určenými každým členským štátom, bez toho aby bolo výstupnému úradu predložené avízo o odoslaní CIM a bez pripojenia nálepiek uvedených v článku 417. Toto upustenie sa však nevzťahuje na avíza o odoslaní CIM vyhotovené pre tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia článkov 463 až 470.

5. Pri tovare uvedenom v odseku 2 colný úrad pre stanicu určenia koná ako úrad určenia. Ak je však tovar prepustený do voľného obehu alebo do iného colného režimu na dočasnej stanici, úrad zodpovedný za túto stanicu koná ako úrad určenia.

Pri tovaroch uvedených v článku 311 a) nie je potrebné vykonať žiadne formality v úrade určenia.

6. Na účely kontroly uvedenej v článku 415 železničné spoločnosti v krajine určenia poskytnú colným orgánom všetky avíza o odoslaní CIM pre prepravné operácie uvedené v odseku 4 v súlade s akýmikoľvek ustanoveniami definovanými vo vzájomnej dohode s týmito orgánmi.

7. Ak sa tovar spoločenstva prepravuje po železnici z určitého miesta v členskom štáte na určité miesto v inom členskom štáte cez územie tretej krajiny inej ako krajina EFTA, uplatňuje sa režim vnútorného tranzitu spoločenstva. V tomto prípade platia sa uplatňujú primerane ustanovenia odsekov 4, 5 druhý pododsek a 6.

Článok 420

So zreteľom na identifikačné opatrenia uplatňované železničnými spoločnosťami všeobecne platí, že výstupný úrad nezapečaťuje dopravný prostriedok alebo balenia.

Článok 421

1. V prípadoch uvedených v prvom pododseku článku 419 (5) železničná spoločnosť členského štátu zodpovedného za úrad určenia zašle tomuto úradu hárky 2 a 3 avíza o odoslaní CIM.

2. Úrad určenia po opečiatkovaní okamžite vráti hárok 2 železničnej spoločnosti a ponechá si hárok 3.

Článok 422

1. 419 a 420 sa vzťahuje na prepravnú operáciu, ktorá začína colnom území spoločenstva a má končiť mimo tohto územia.

2. Colný úrad pre pohraničnú stanicu, cez ktorú tovar v rámci tranzitu opustí colné územie spoločenstva, koná ako úrad určenia.

3. V úrade mieste určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 423

1. Ak prepravná operácia začne mimo colného územia spoločenstva a má skončiť na tomto území, colný úrad na pohraničnej stanici, cez ktorú tovar vstupuje na colné územie spoločenstva, koná ako výstupný úrad.

Vo výstupnom úrade nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

2. Colný úrad pre stanicu určenia koná ako úrad určenia. Ak je však tovar prepustený do voľného obehu alebo do iného colného režimu v tranzitnej stanici, colný úrad pre túto stanicu koná ako úrad určenia.

Formality ustanovené v článku 421 sa vykonajú v úrade určenia.

Článok 424

1. Ak prepravná operácia začína a má skončiť mimo colného územia spoločenstva, colné úrady, ktoré majú konať ako výstupný úrad a úrad určenia, sú úrady uvedené v článkoch 423 (1) prípadne 422 (2).

2. Vo výstupnom úrade alebo v úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 425

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa článkov 423 (1) alebo 424 (1), sa považuje za tovar prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva, ak nie je stanovený štatút spoločenstva pre tovar v súlade s článkami 313 až 340.

Pododdiel 2

Ustanovenia o tovare prepravovanom vo veľkých kontajneroch

Článok 426

Ak sa uplatňuje režim tranzitu spoločenstva, formality podľa tohto režimu budú zjednodušené v súlade s článkami 427 až 442 pre tovar prepravovaný vo veľkých kontajneroch železničnými spoločnosťami, ktoré používajú prepravné podniky ako sprostredkovateľov, na avízo o preprave, ktoré sa na účely tejto hlavy nazývajú "avízo o preprave TR". Takéto operácie môžu zahŕňať expedíciu zásielok prepravnými podnikmi, ktoré používajú iné spôsoby prepravy ako železnicu, na železničnú stanicu odjazdu v krajine odoslania zásielky a zo železničnej stanice určenia v cieľovej krajine a akúkoľvek prepravu po mori v priebehu prepravy medzi týmito dvomi stanicami.

Článok 427

Na účely článkov 426 až 442:

1. "prepravný podnik" je podnik založený železničnými spoločnosťami ako právnická osoba, ktorej sú členmi, pričom je tento podnik založený na účely prepravy tovaru vo veľkých kontajneroch na základe avíz o preprave TR;

2. "veľký kontajner" je kontajner v zmysle článku 670 g), t.j.:

- navrhnutý tak, aby mohol byť riadne zapečatený, ak to vyžaduje uplatňovanie článku 435,

- ktorý má takú veľkosť, že priestor ohraničený štyrmi spodnými vonkajšími uhlami nie je menší ako 7 m2.

3. "Avízo o preprave TR" je dokument, ktorý obsahuje zmluvu o preprave, na základe ktorej prepravný podnik zabezpečí, aby bol jeden alebo viaceré kontajnery prepravené od odosielateľa k prijímateľovi pri medzinárodnej doprave. Avízo o preprave TR musí mať v pravom hornom rohu poradové číslo, pomocou ktorého je ho možné identifikovať. Toto číslo musí pozostávať z ôsmich číslic, ktoré predchádzajú písmenám TR.

Avízo o preprave TR musí pozostávať z nasledujúcich hárkov v číselnom poradí:

— 1: hárok pre ústredie prepravného podniku,

— 2: hárok pre národného zástupcu prepravného podniku v stanici určenia,

— 3A: hárok pre colnicu,

— 3B: hárok pre prijímateľa,

— 4: hárok pre ústredie prepravného podniku,

— 5: hárok pre národného zástupcu prepravného podniku v stanici odjazdu,

— 6: hárok pre odosielateľa.

Každý hárok avíza o preprave TR s výnimkou hárku 3A musí mať pozdĺž pravého okraja zelený pás, ktorý je približne štyri centimetre široký.

4. "Zoznam veľkých kontajnerov", ďalej len "zoznam", je dokument priložený k avízu o preprave TR, pričom tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť a ktorý patrí k zásielke viacerých veľkých kontajnerov z jednej stanice odjazdu do jednej stanice určenia, pričom sa v týchto staniciach vykonávajú colné formality.

Zoznam musí byť vyhotovený v rovnakom počte kópií ako avízo o preprave TR, ku ktorému sa vzťahuje.

Počet zoznamov musí byť uvedený v rubrike v pravom hornom rohu avíza o preprave TR vyhradenej na tento účel.

Okrem toho sa do pravého horného rohu každého zoznamu zapíše poradové číslo príslušného avíza o preprave TR.

Článok 428

Avízo o preprave TR, ktoré používa prepravný podnik, je ekvivalentné:

a) vyhláseniu prípadne dokumentu T1, ak sa tovar prepravuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva;

b) vyhláseniu prípadne dokumentu T2, ak sa tovar prepravuje v režime vnútorného tranzitu spoločenstva.

Článok 429

1. V každom členskom štáte prepravný podnik poskytne colným orgánom na účely kontroly prostredníctvom média svojho národného zástupcu alebo zástupcov záznamy, ktoré vedie vo svojom účtovnom oddelení alebo oddeleniach alebo v účtovných oddeleniach svojho národného zástupcu alebo zástupcov.

2. Na žiadosť colných orgánov prepravný podnik alebo jeho národný zástupca alebo zástupcovia im okamžite zašlú akékoľvek dokumenty, účtovné záznamy alebo informácie, ktoré sa týkajú dokončených alebo prebiehajúcich prepravných operácií, ktoré tieto orgány považujú za potrebné vidieť.

3. Ak sa v súlade s článkom 428 avíza o preprave TR považujú za ekvivalent vyhlásení alebo dokumentov T1 alebo T2, prepravný podnik alebo jeho národný zástupca alebo zástupcovia:

a) informujú colný úrad určenia o akomkoľvek avíze o preprave TR, ktorého hárok 1 bol zaslaný tomuto úradu bez potvrdenia colnice;

b) informujú výstupný colný úrad o akomkoľvek avíze o preprave TR, ktorého hárok 1 mu nebol vrátený a v súvislosti s ktorým nemohol určiť, či zásielka bola správne predložená colnému úradu určenia alebo či bola vyvezená z colného územia spoločenstva do tretej krajiny podľa článku 437.

Článok 430

1. V prípade prepravných operácií uvedených v článku 426, ktoré prijme prepravný podnik v členskom štáte, železničná spoločnosť tohto členského štátu je objednávateľom.

2. V prípade prepravných operácií uvedených v článku 426, ktoré prijme prepravný podnik v tretej krajine, železničná spoločnosť členského štátu, cez ktorý tovar vstúpi na územie spoločenstva, je objednávateľom.

Článok 431

Ak colné formality musia byť vykonané počas prepravy iným prostriedkom ako železnica do stanice odjazdu alebo zo stanice určenia, každé avízo o preprave TR môže byť použité len pre jeden veľký kontajner.

Článok 432

Prepravný podnik zabezpečí, aby prepravné operácie vykonávané v režime tranzitu spoločenstva boli identifikované nálepkami s piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe 58. Nálepky musia byť pripojené k avízu o preprave TR a k príslušnému veľkému kontajneru alebo kontajnerom.

Článok 433

Ak sa zmení zmluva o preprave tak, že:

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť mimo colného územia spoločenstva, skončí na tomto území,

- prepravná operácia, ktorá mala skončiť na colnom území spoločenstva, skončí mimo tohto územia,

prepravný podnik nevykoná zmenenú zmluvu bez predchádzajúceho súhlasu výstupného úradu.

Vo všetkých ostatných prípadoch prepravný podnik môže vykonať zmenenú zmluvu; o vykonanej zmene okamžite informuje výstupný úrad.

Článok 434

1. Ak prepravná operácia, na ktorú sa vzťahuje režim tranzitu spoločenstva, začína a má skončiť na colnom území spoločenstva, avízo o preprave TR musí byť predložené výstupnému úradu.

2. Výstupný úrad jasne zapíše do rubriky vyhradenej pre colnicu na hárkoch 2, 3A a 3B avíza o preprave TR:

- symbol "T1", ak sa tovar prepravuje v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva,

- symbol "T2", "T2 ES" alebo "T2 PT", ak sa tovar prepravuje v režime vnútorného tranzitu spoločenstva v súlade s článkom 311 b) alebo článkom 165 kódexu.

- symboly "T2", "T2 ES" alebo "T2 PT" musí byť osvedčený pečiatkou výstupného úradu.

3. Ak sa avízo o preprave TR týka kontajnerov obsahujúcich tovar prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj kontajnerov obsahujúcich tovar prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva v súlade s článkom 311 b) a článkom 165 kódexu, výstupný úrad zaznamená do rubriky určenej pre colnicu na hárkoch 2, 3A a 3B avíza o preprave TR osobitné odkazy na kontajner (kontajnery), v závislosti od toho, aký druh tovaru obsahujú a uvedie symbol "T1" a symbol "T2", "T2 ES" prípadne "T2 PT" pri odkaze na zodpovedajúci kontajner (kontajnery).

4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 3, ak sú použité zoznamy veľkých kontajnerov, pre každú kategóriu kontajnera musia byť vyhotovené osobitné zoznamy a odkaz na túto skutočnosť musí byť zapísaný do rubriky vyhradenej pre colnicu na hárkoch 2, 3A a 3B avíza o preprave TR, ako aj poradové číslo (čísla) zoznamu (zoznamov). Symbol "T1" alebo symbol "T2", "T2 ES" alebo "T2 PT" musí byť uvedený pri poradovom čísle (číslach) zoznamu (zoznamov) podľa kategórie kontajnerov, na ktoré sa vzťahuje.

5. Všetky hárky avíza o preprave TR musia byť vrátené príslušnej osobe.

6. Tovar uvedený v článku 311 a) sa prepustí do režimu vnútorného tranzitu spoločenstva počas celej cesty v súlade s pravidlami určenými každým členským štátom, bez toho aby bolo výstupnému úradu predložené avízo o preprave TR a bez pripojenia nálepiek uvedených v článku 432. Toto upustenie sa však nevzťahuje na avízo o preprave TR vyhotovené pre tovar, na ktorý sa vzťahujú ustanovenia článkov 463 až 470.

7. Pri tovare uvedenom v odseku 2 musí byť avízo o preprave TR predložené úradu určenia, v ktorom je tovar navrhnutý na prepustenie do režimu voľného obehu alebo do iného colného režimu.

Pri tovaroch uvedených v článku 311 a) nie je potrebné vykonať žiadne formality v úrade určenia.

8. Na účely kontroly uvedenej v článku 429 prepravný podnik v krajine určenia poskytne colným orgánom všetky avíza o preprave CR pre prepravné operácie uvedené v odseku 6 v súlade s akýmikoľvek ustanoveniami definovanými vo vzájomnej dohode s týmito orgánmi.

9. Ak sa tovar spoločenstva prepravuje po železnici z určitého miesta v členskom štáte na určité miesto v inom členskom štáte cez územie tretej krajiny inej ako krajina EFTA, uplatňuje sa režim vnútorného tranzitu spoločenstva. V tomto prípade sa uplatňujú primerane ustanovenia odsekov 6, 7 druhý pododsek a 8.

Článok 435

Identifikácia tovaru musí byť zabezpečená v súlade s článkom 349. Výstupný úrad však bežne nezapečaťuje veľké kontajnery, kde opatrenia pre identifikáciu vykonajú železničné spoločnosti. Ak sú pripojené pečate, táto skutočnosť musí byť uvedená na mieste vyhradenom pre colnicu na hárkoch 3A a 3B avíza o preprave TR.

Článok 436

1. V prípadoch uvedených v prvom pododseku článku 434 (7) prepravný podnik doručí hárky 1, 2 a 3A avíza o preprave TR úradu určenia.

2. Úrad určenia bezodkladne potvrdí hárky 1 a 2 a vráti ich prepravnému podniku a ponechá si hárok 3A.

Článok 437

1. Ak prepravná operácia začína na colnom území spoločenstva a má skončiť mimo tohto územia, uplatňuje sa článok 434 (1) až (5) a článok 435.

2. Colný úrad zodpovedný za pohraničnú stanicu, cez ktorú tovar v rámci tranzitu opustí colné územie spoločenstva, koná ako úrad určenia.

3. V úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 438

1. Ak prepravná operácia začína mimo colného územia spoločenstva a má skončiť na tomto území, colný úrad zodpovedný za pohraničnú stanicu, cez ktorú tovar vstúpi do spoločenstva, koná ako výstupný úrad. Vo výstupnom úrade nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

2. Colný úrad, ktorému je tovar predložený, koná ako úrad určenia.

Formality uvedené v článku 436 sa vykonajú v úrade určenia.

Článok 439

1. Ak prepravná operácia začína a má skončiť mimo colného územia spoločenstva, colné úrady, ktoré majú konať ako výstupný úrad a úrad určenia, sú úrady uvedené v článku 438 (1) prípadne článku 437 (2).

2. V úrade určenia nie je potrebné vykonávať žiadne formality.

Článok 440

Tovar, ktorý sa prepravuje podľa článkov 438 (1) alebo 439 (1), sa považuje za tovar prepravovaný v režime vonkajšieho režimu spoločenstva, ak nie je pre tento tovar určený štatút spoločenstva v súlade s ustanoveniami článkov 313 až 340.

Pododdiel 3

Iné ustanovenia

Článok 441

1. Druhý pododsek článku 341 (2) a článkov 342 až 344 sa vzťahuje na akékoľvek nákladné zoznamy, ktoré sú pripojené k avízu o odoslaní CIM alebo k avízu o preprave TR. Počet takýchto zoznamov musí byť uvedený v rubrike určenej pre náležitosti sprievodných dokumentov v avíze o odoslaní CIM prípadne v avíze o preprave TR.

Okrem toho nákladný zoznam musí obsahovať číslo vagóna, ktorého sa avízo o odoslaní CIM týka, alebo tam, kde je to primerané, číslo kontajneru, ktorý obsahuje tovar.

2. V prípade prepravných operácií, ktoré začínajú na colnom území spoločenstva a zahŕňajú tovar prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj tovar prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, musia byť vyhotovené osobitné nákladné zoznamy; v prípade tovaru prepravovaného vo veľkých kontajneroch na základe avíz o preprave TR takéto osobitné zoznamy musia byť vyhotovené pre každý veľký kontajner, ktorý obsahuje obidve kategórie tovaru.

Poradové čísla nákladných zoznamov, ktoré sa týkajú každej z dvoch kategórií tovaru, musia byť zaznamenané v rubrike určenej pre popis tovaru v avíze o odoslaní CIM prípadne v avíze o preprave TR.

3. V prípadoch uvedených v odsekoch 1 a 2 a na účely postupov ustanovených v článkoch 413 až 442, nákladné zoznamy pripojené k avízu o odoslaní CIM alebo k avízu o preprave TR, tvoria ich neoddeliteľnú súčasť a majú rovnaké právne účinky.

Stanica expedície musí opečiatkovať originál každého nákladného zoznamu.

Pododdiel 4

Rozsah bežných postupov a zjednodušených postupov

Článok 442

1. Ak sa uplatňuje režim tranzitu spoločenstva, ustanovenia článkov 412 až 441 nevylučujú použitie postupov ustanovených v článkoch 341 až 380, pričom sa však uplatňujú ustanovenia článkov 415 a 417 alebo 429 a 432.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1, odkaz na použitý tranzitný dokument (dokumenty) spoločenstva musí byť jasne uvedený v rubrike vyhradenej pre náležitostí sprievodných dokumentov v čase vyhotovenia avíza o odoslaní CIM alebo avíza o preprave TR. Tento odkaz musí zahŕňať druh dokumentu, úrad, ktorý ho vydal, dátum a registračné číslo každého použitého dokumentu.

Okrem toho hárok 2 avíza o odoslaní CIM alebo hárky 1 a 2 avíza o preprave TR musí osvedčiť železničná spoločnosť, zodpovedná za poslednú železničnú stanicu, ktorá sa podieľa na tranzitnej operácii spoločenstva. Táto spoločnosť osvedčí dokument po zistení, či sa preprava tovaru uskutočnila na základe uvedeného tranzitného dokumentu alebo dokumentov spoločenstva.

3. Ak sa tranzitná operácia spoločenstva vykonáva na základe avíza o preprave TR v súlade s článkami 426 až 440, avízo o odoslaní CIM použité pre operáciu musí byť vylúčené z pôsobnosti odsekov 1 a 2 a článkov 413 až 425. V avíze o odoslaní CIM musí byť uvedený jasný odkaz na záznam o avíze o preprave TR v rubrike určenej pre náležitosti sprievodných dokumentov. Tento odkaz musí obsahovať slová "avízo o preprave TR", za ktorým nasleduje poradové číslo.

KAPITOLA 8

Osobitné ustanovenia pre určité druhy prepravy

Oddiel 1

Letecká preprava

Článok 443

Režim tranzitu spoločenstva je povinný len pre tovar prepravovaný letecky, ak je naložený alebo preložený na letisku spoločenstva.

Článok 444

1. Ak v súlade s článkom 443 je režim tranzitu spoločenstva povinný pre tovar prepravovaný letecky z letiska spoločenstva, prehlásenie je ekvivalentné tranzitnému vyhláseniu spoločenstva, ak obsahuje informácie uvedené v prílohe 3 prílohy 9 Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve.

2. Ak sa prepravná operácia týka tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, takýto tovar musí byť uvedený na osobitných prehláseniach.

3. Prehlásenie alebo prehlásenia uvedené v odsekoch 1 a 2 musia mať potvrdenie s dátumom a podpisom leteckej spoločnosti, ktoré ich identifikuje ako tranzitné vyhlásenie spoločenstva a v ktorom bude uvedený colný štatút tovaru, na ktorý sa vzťahujú. Po vyplnení a podpísaní takýmto spôsobom sa prehlásenie alebo prehlásenia považujú za vyhlásenie T1, prípadne vyhlásenie T2.

Prehlásenie alebo prehlásenia uvedené v odsekoch 1 a 2 musia obsahovať nasledovné informácie:

- názov leteckej spoločnosti prepravujúcej tovar,

- číslo letu,

- dátum letu,

- názov letiska nakládky (letisko odjazdu) a vykládky (letisko určenia);

a pre každú zásielku uvedenú na prehlásení:

- číslo leteckého nákladného listu,

- počet balení,

- súhrnný popis tovaru alebo tam, kde je to primerané označenie "konsolidovaný", ak je potrebné, v skrátenej forme (ekvivalentné hromadnému listu),

- hrubá hmotnosť.

4. Letecká spoločnosť, ktorá prepravuje tovar so sprievodnými prehláseniami uvedenými v odsekoch 1 až 3, je objednávateľom pre príslušnú prepravnú operáciu.

5. Okrem prípadov, kedy má letecká spoločnosť štatút schváleného odosielateľa v zmysle článku 398, prehlásenia uvedené v odsekoch 1 až 3 musia byť predložené na overenie v dvoch alebo viacerých kópiách colným orgánom na letisku odjazdu, ktoré si ponechajú jednu kópiu.

Uvedené orgány môžu pre kontrolné účely vyžadovať predloženie všetkých leteckých nákladných listov, ktoré sa týkajú zásielok uvedených v prehlásení.

6. Letecká spoločnosť prepravujúca tovar informuje colné orgány na letisku určenia o názve letiska alebo letísk odjazdu.

Colné orgány na letisku určenia môžu upustiť od tejto požiadavky pri leteckých spoločnostiach, pri ktorých, okrem iného, vzhľadom na charakter trás, po ktorých lietajú alebo regióny, v ktorých pôsobia, neexistuje pochybnosť o letisku alebo letiskách odjazdu.

7. Kópia prehlásení ustanovených v odsekoch 1 až 5 musí byť predložená colným orgánom na letisku odjazdu. Uvedené orgány si ponechajú kópiu týchto prehlásení.

8. Bez dosahu na odsek 7 colné orgány na letisku určenia môže pre kontrolné účely požadovať predloženie prehlásení týkajúcich sa všetkého tovaru vyloženého na letisku.

Uvedené orgány môžu pre kontrolné účely vyžadovať predloženie všetkých leteckých nákladných listov, ktoré sa týkajú zásielok uvedených v prehlásení.

9. Colné orgány na letisku určenia musia mesačne zasielať colným orgánom na každom letisku odjazdu zoznam prehlásení uvedených v odsekoch 1 až 3, vyhotovených leteckými spoločnosťami, ktoré im boli predložené počas prechádzajúceho mesiaca. Zoznam musia overiť colné orgány na letisku určenia.

Popis každého prehlásenia v uvedenom zozname musí obsahovať nasledovné informácie:

- referenčné číslo prehlásenia,

- názov (ktorý môže byť skrátený) leteckej spoločnosti, ktorá prepravila tovar,

- číslo letu,

- dátum letu.

Za podmienok, ktoré určia colné orgány, môžu na základe dvojstrannej alebo viacstrannej dohody a v súlade s prvý pododsekom poveriť samotné letecké spoločnosti, aby zaslali informácie colným orgánom každého letiska odjazdu. Colné orgány udeľujúce takéto povolenie informujú colné orgány ostatných členských štátov v uvedenom zmysle.

V prípade nezrovnalostí zistených v súvislosti s informáciami v prehláseniach, ktoré obsahuje uvedený zoznam, úrad určenia o tom informuje výstupný úrad, pričom osobitne uvedie letecké nákladné listy, ktoré sa týkajú príslušného tovaru.

10. Colné orgány v členských štátoch na žiadosť príslušných leteckých spoločností môžu na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd povoliť použitie zjednodušených postupov tranzitu spoločenstva s využitím technológie výmeny dát používanej medzi príslušnými leteckými spoločnosťami namiesto prehlásenia uvedeného v odseku 1.

11. a) V prípade medzinárodných leteckých spoločností, ktoré sú zriadené alebo majú regionálnu kanceláriu na colnom území spoločenstva a:

- používajú systémy výmeny dát na zasielanie informácií medzi letiskom odjazdu a letiskom určenia na uvedenom území a

- spĺňajú podmienky pododseku b),

bude režim tranzitu spoločenstva popísaný v odsekoch 1 až 9 na požiadanie zjednodušený.

Po obdržaní žiadostí colné orgány členského štátu, v ktorom je letecká spoločnosť zriadená, o tom informujú colné orgány iných členských štátov, na území ktorých sa nachádza letisko odjazdu a letisko určenia, ktoré sú spojené technológiou výmeny dát.

Ak colné orgány neobdržia žiadnu námietku do šesťdesiatich dní odo dňa oznámenia, tieto orgány umožnia zjednodušený postup popísaný v pododseku c) podľa článku 97 (2) a) kódexu.

Toto povolenie platí vo všetkých príslušných členských štátoch a vzťahuje sa len na operácie tranzitu medzi letiskami, ktoré sú v ňom uvedené.

b) Zjednodušený postup ustanovený v pododseku c) môže byť povolený len leteckým spoločnostiam:

- ktoré vykonávajú významný počet letov v rámci spoločenstva,

- ktoré často zasielajú a prijímajú tovar,

- ktorých písomné alebo počítačové záznamy umožnia colným orgánom overovať ich operácie pri odjazde a na mieste určenia,

- ktoré sa nedopustili vážnych alebo opakovaných priestupkov proti colným alebo daňovým predpisom,

- ktoré poskytnú všetky záznamy colným orgánom,

- ktoré súhlasia, že budú plne zodpovedať colným orgánom za splnenie svojich povinností a spolupracovať na vyriešení všetkých priestupkov a nezrovnalostí.

c) Zjednodušený postup sa uplatňuje nasledovne:

- letecká spoločnosť si ponechá dôkaz o štatúte všetkých zásielok vo svojich obchodných záznamoch,

- prehlásenie na letisku odjazdu, ktoré je zaslané pomocou technológie výmeny dát, sa stane prehlásením na letisku určenia,

- letecká spoločnosť uvedie príslušný štatút T1, T2, TE (ekvivalent T2 ES), TP (ekvivalent T2 PT) a C (ekvivalent T2L) pre každú položku uvedenú v prehlásení,

- režim tranzitu spoločenstva sa považuje za ukončený, keď bolo predložené prehlásenie vyplývajúce z výmeny dát poskytnuté colným orgánom letiska určenia a tovar im bol predložený,

- prehlásenie vo forme výpisu z výmeny dát musí byť predložené na požiadanie colným orgánom na letiskách odjazdu a určenia,

- colné orgány na letisku odjazdu vykonajú spätné audity systémov, na základe analýzy úrovne očakávaného rizika,

- colné orgány na letisku určenia vykonajú audity systémov na základe analýzy úrovne očakávaného rizika a v prípade potreby zašlú podrobné informácie o prehláseniach vo forme výmeny dát colným orgánom na letisku odjazdu na účely overenia,

- letecká spoločnosť zodpovedá za identifikáciu všetkých priestupkov a nezrovnalostí zistených na letisku určenia a ich oznámenie colným orgánom,

- colné orgány na letisku určenia po uplynutí primeraného času oznámia všetky priestupky a nezrovnalosti colným orgánom na letisku odjazdu,

- tieto priestupky a nezrovnalosti môžu byť riešené na základe postupov, ktoré medzi sebou dohodnú letecké spoločnosti a colné orgány v mieste určenia a v mieste odjazdu.

Článok 445

Ak v súlade s článkom 443 je režim tranzitu spoločenstva povinný pre tovar prepravovaný letecky z letiska spoločenstva, ustanovenia článku 444 nevylučujú, aby akákoľvek príslušná osoba používala režim tranzitu spoločenstva, ustanovený v článkoch 341 až 380. V tomto prípade sa neuplatňujú postupy ustanovené v článku 444.

Oddiel 2

Preprava po mori

Článok 446

Režim tranzitu spoločenstva je povinný len pre tovar prepravovaný po mori, ak je naložený alebo preložený v prístave v spoločenstve.

Článok 447

Režim tranzitu spoločenstva sa neuplatňuje vtedy, ak sa tovar uvedený v článku 91 (1) kódexu naloží na loď v prístave, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva:

- na účely vývozu do tretej krajiny bez toho, aby bol vyložený alebo preložený v inom prístave, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva alebo

- na účely prepravy do slobodného colného pásma, ktoré sa nachádza v prístave; v tomto prípade je povinné použitie informačnej poznámky uvedenej v článku 313 (3) b).

Článok 448

1. Ak je v súlade s článkom 446 režim tranzitu spoločenstva povinný pre tovar prepravovaný po mori z prístavu spoločenstva, colné orgány členských štátov môžu na žiadosť príslušných prepravných spoločností a podľa podmienok ustanovených v odsekoch 2 až 10 zjednodušiť režim tranzitu spoločenstva tak, že umožnia použitie prehlásenia týkajúceho sa tohto tovaru ako tranzitného vyhlásenia alebo dokumentu spoločenstva.

2. Pri obdržaní žiadosti colné orgány členského štátu, v ktorom je zriadená prepravná spoločnosť, o tom informujú colné orgány ostatných členských štátov, na území ktorých sa nachádzajú prístavy plánovaného odjazdu a určenia.

Ak do šesťdesiatich dní od dátumu oznámenia nie je vznesená žiadna námietka, colné orgány vydajú povolenie príslušnej prepravnej spoločnosti. Toto povolenie platí vo všetkých príslušných členských štátoch ako dvojstranná alebo viacstranná dohoda uvedená v článku 97 (2) a) kódexu.

Ak takéto povolenie nie je udelené, uplatňuje sa režim tranzitu spoločenstva, ustanovený v článkoch 341 až 380.

Ustanovenia tohto článku nevylučujú, že akákoľvek príslušná osoba, vrátane prepravných spoločností, ktorým bolo udelené povolenie, môže tam, kde je to primerané, použiť režim tranzitu spoločenstva ustanovený v článkoch 341 až 380.

3. Povolenie udelené v odseku 1 bude udelené prepravným spoločnostiam:

- ktorých záznamy umožnia colným orgánom kontrolovať ich operácie,

- ktoré sa nedopustili žiadnych vážnych alebo opakovaných priestupkov voči colným alebo daňovým predpisom,

- ktoré používajú prehlásenia:

- ktorých formát obsahuje aspoň názov a úplnú adresu príslušnej prepravnej spoločnosti, totožnosť lode, miesto naloženia, miesto vyloženia, odkaz na nákladný list a pre každú zásielku číslo, popis tovaru, hrubú hmotnosť v kilogramoch a tam, kde je to primerané, identifikačné čísla kontajnerov,

- ktoré môžu colné orgány ľahko skontrolovať a použiť,

- ktoré môžu byť predložené riadne vyplnené a podpísané colným orgánom pred odjazdom lodí, na ktoré sa vzťahujú.

4. V povolení podľa odseku 1musí byť uvedené, že prepravná operácia sa týka tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva aj tovaru, ktorý musí byť prepravovaný v režime vnútorného tranzitu spoločenstva, pričom tento tovar musí byť uvedený v osobitných prehláseniach.

5. Prehlásenie alebo prehlásenia uvedené v odsekoch 1 a 3 musia mať potvrdenie s dátumom a podpisom prepravnej spoločnosti, ktoré ich identifikuje ako tranzitné vyhlásenie spoločenstva a v ktorom bude uvedený colný štatút tovaru, na ktorý sa vzťahujú. Po vyplnení a podpísaní takýmto spôsobom sa prehlásenie alebo prehlásenia považujú za vyhlásenie T1, prípadne vyhlásenie T2.

6. Prepravná spoločnosť, ktorá prepravuje tovar so sprievodnými prehláseniami uvedenými v odsekoch 1 až 4, je objednávateľom pre príslušnú prepravnú operáciu.

7. Okrem prípadov, kedy má prepravná spoločnosť štatút schváleného odosielateľa v zmysle článku 398, prehlásenia uvedené v odsekoch 1 až 4 musia byť predložené na overenie v dvoch alebo viacerých kópiách colným orgánom v prístave odjazdu, ktoré si ponechajú jednu kópiu.

8. Prehlásenia ustanovených v odsekoch 1 až 4 musia byť predložené colným orgánom v prístave určenia. Uvedené orgány si ponechajú kópiu týchto prehlásení, aby bolo možné tovar v prípade potreby umiestniť pod colný dohľad.

9. Bez dosahu na odsek 8, colné orgány v prístave určenia môže pre kontrolné účely požadovať predloženie prehlásení a nákladných listov týkajúcich sa všetkého tovaru vyloženého v prístave.

10. Colné orgány v prístave určenia musia mesačne zasielať colným orgánom v každom prístave odjazdu zoznam prehlásení uvedených v odsekoch 1 až 4, vyhotovených prepravnými spoločnosťami, ktoré im boli predložené počas prechádzajúceho mesiaca. Zoznam musia overiť colné orgány v prístave určenia.

Opis každého prehlásenia v uvedenom zozname bude obsahovať nasledovné informácie:

- referenčné číslo prehlásenia,

- meno (môže byť aj skrátené) prepravnej spoločnosti, ktorá prepravovala tovary,

- dátum prepravy.

V prípade nezrovnalostí zistených v súvislosti s informáciami v prehláseniach, ktoré obsahuje uvedený zoznam, úrad určenia o tom informuje výstupný úrad, pričom osobitne uvedie nákladné listy, ktoré sa týkajú príslušného tovaru.

11. a) V prípade medzinárodných prepravných spoločností, ktoré sú zriadené alebo majú regionálnu kanceláriu na colnom území spoločenstva a spĺňajú podmienky pododseku b), bude režim tranzitu spoločenstva popísaný v odsekoch 1 až 10 na požiadanie ďalej zjednodušený.

Po obdržaní žiadostí colné orgány členského štátu, v ktorom je prepravná spoločnosť zriadená, o tom informujú colné orgány členských štátov, na území ktorých sa nachádza prístavu plánovaného odjazdu a prístva určenia.

Ak colné orgány neobdržia žiadnu námietku do šesťdesiatich dní odo dňa oznámenia, tieto orgány umožnia zjednodušený postup popísaný v pododseku c) podľa článku 97 (2) a) kódexu.

Toto povolenie platí vo všetkých príslušných členských štátoch a vzťahuje sa len na operácie tranzitu medzi prístavmi, ktoré sú v ňom uvedené.

b) Zjednodušený postup ustanovený v pododseku c) môže byť povolený len prepravným spoločnostiam:

- ktoré majú povolenie používať prehlásenia v súlade ustanoveniami tohto článku,

- ktoré vykonávajú významný počet plavieb v rámci spoločenstva na uznaných trasách,

- ktoré často zasielajú a prijímajú tovar,

- ktoré súhlasia, že budú plne zodpovedať colným orgánom za splnenie svojich povinností a spolupracovať na vyriešení všetkých priestupkov a nezrovnalostí.

c) Zjednodušený postup sa uplatňuje nasledovne:

- prepravná spoločnosť si ponechá dôkaz o štatúte všetkých zásielok vo svojich obchodných záznamoch a v kópiách prehlásení,

- prepravná spoločnosť môže použiť jedno prehlásenie pre všetok prepravovaný tovar, pričom uvedenie príslušný štatút T1, T2, TE (ekvivalent T2 ES), TP (ekvivalent T2 PT) a C (ekvivalent T2L) pri každej položke uvedenej v prehlásení,

- režim tranzitu spoločenstva sa považuje za ukončený, keď bolo predložené prehlásenie a tovar bol predložený colným orgánom v prístave určenia,

- colné orgány v prístave odjazdu vykonajú spätné audity systémov, na základe analýzy úrovne očakávaného rizika,

- colné orgány v prístave určenia vykonajú systémové inšpekčné prehliadky založené na analýze predpokladaného rizika a v prípade potreby zašlú na overenie podrobné informácie o prehláseniach colným orgánom v prístave odjazdu,

- prepravná spoločnosť zodpovedá za identifikáciu všetkých priestupkov a nezrovnalostí zistených v prístave určenia a ich oznámenie colným orgánom,

- colné orgány v prístave určenia po uplynutí primeraného času oznámia všetky priestupky a nezrovnalosti colným orgánom v prístave odjazdu.

Článok 449

Ako výnimka z článku 446, ak je tovar naložený na palubu alebo preložený v slobodnom colnom pásme v prístave, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva, má sa za to, že bol naložený na palubu alebo preložený v tretej krajine, ak nie je určené na základe poznámky colných orgánov v lodných dokumentoch, že uvedená loď prichádza z inej časti tohto prístavu ako je slobodné colné pásmo.

Oddiel 3

Preprava potrubím

Článok 450

1. Ak sa uplatňuje režim tranzitu spoločenstva, formality týkajúce sa tohto režimu musia byť prispôsobené v súlade s odsekmi 2 až 6 pre tovar prepravovaným potrubím.

2. Pri tovare prepravovanom potrubím sa má za to, že bol prepustený do režimu tranzitu spoločenstva:

- pri vstupe na colné územie spoločenstva pre tovar, ktorý vstúpi na toto územie potrubím,

- pri umiestnení do potrubného systému pre tovar, ktorý sa už nachádza na colnom území spoločenstva.

Tam, kde je to potrebné, musí byť určený štatút spoločenstva pre tovar v súlade s článkami 313 až 340.

3. Pre tovar uvedený v odseku 2, prevádzkovateľ potrubia zriadený v členskom štáte, cez územie ktorého tovar vstupuje na colné územie spoločenstva, alebo prevádzkovateľ potrubia v členskom štáte, v ktorom preprava začína, je objednávateľom.

4. Na účely článku 96 (2) kódexu, prevádzkovateľ potrubia zriadený v členskom štáte, cez územie ktorého je tovar prepravovaný potrubím, sa považuje za prepravcu.

5. Má sa za to, že režim tranzitu spoločenstva skončil vtedy, keď tovar prepravovaný potrubím príde do závodu prijímateľa alebo je prijatý do distribučnej siete prijímateľa a zapísaný do jeho evidencie.

6. Podniky zapojené do prepravy tovaru vedú záznamy a poskytnú ich colným orgánom na účely akýchkoľvek kontrol považovaných za potrebné v súvislosti s tranzitnými operáciami spoločenstva uvedenými v odsekoch 2 až 4.

KAPITOLA 9

Preprava v režime karnetov TIR alebo ATA

Oddiel 1

Spoločné ustanovenia

Článok 451

1. Ak sa v súlade s článkami 91 (2) b) a c) a 163 (2) b) kódexu tovar prepravuje z jedného miesta na colnom území spoločenstva na druhé:

- v režime pre medzinárodnú prepravu tovaru na základe karnetov TIR (Dohovor TIR),

- na základe karnetov ATA (Dohoda ATA),

na účely predpisov, ktorými sa riadi používanie karnetu TIR alebo ATA pre takúto prepravu, sa colné územie spoločenstva považuje za jediné územie.

2. Na účely použitia karnetov ATA ako tranzitných dokumentov "tranzit" znamená prepravu tovaru z colného úradu, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva, do iného colného úradu, ktorý sa nachádza na tom istom území.

Článok 452

Ak v priebehu prepravy z jedného miesta na colnom území spoločenstva na druhé, tovar prechádza cez územie tretej krajiny, kontroly a formality spojené s režimom TIR alebo ATA musia byť vykonané na miestach, v ktorých tovar dočasne opustí colné územie spoločenstva a na ktorých opäť vstúpi na toto územie.

Článok 453

1. Tovar prepravovaný na základe karnetov TIR alebo ATA v rámci colného územia spoločenstva sa považuje za tovar, ktorý nepatrí do spoločenstva, ak preň nie je riadne určený štatút spoločenstva.

2. Štatút spoločenstva pre tovar uvedený v odseku 1 sa určí v súlade s článkami 314 až 324.

Článok 454

1. Tento článok sa uplatňuje bez dosahu na osobitné ustanovenia Dohovorov TIR a ATA o zodpovednosti ručiteľských zväzov, ak sa používa karnet TIR alebo ATA.

2. Ak sa v priebehu alebo v súvislosti s prepravnou operáciou vykonávanou na základe karnetu TIR alebo tranzitnou operáciou vykonávanou na základe karnetu ATA zistí, že v určitom členskom štáte došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, clá a ostatné poplatky, ktoré môžu byť splatné, vymáha tento členský štát v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami bez dosahu na inštitút trestného konania.

3. Ak nie je možné určiť miesto, na ktorom území došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, má sa za to, že k takémuto priestupku alebo nezrovnalosti došlo v členskom štáte, v ktorom bol zistený, ak v lehote ustanovenej v článku 455 (1) nie je k spokojnosti colných orgánov predložený dôkaz o zákonnosti operácie alebo o mieste, na ktorom skutočne došlo k priestupku alebo nezrovnalosti.

Ak žiadny takýto dôkaz nie je predložený a má sa teda za to, že k tomuto priestupku alebo nezrovnalosti došlo v členskom štáte, v ktorom bol zistený, príslušný členský štát vymeria clá a ostatné poplatky, ktoré sa vzťahujú na príslušný tovar, v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami.

Ak je následne určený členský štát, v ktorom skutočne došlo k uvedenému priestupku alebo nezrovnalosti, clá a ostatné poplatky (okrem poplatkov uložených podľa druhého pododseku ako vlastné zdroje spoločenstva), ktoré sa týkajú príslušného tovaru v tomto členskom štáte, musí tomuto členskému štátu vrátiť členský štát, ktorý ich pôvodne vymáhal. V tomto prípade nadmerná platba musí byť vrátená osobe, ktorá pôvodne poplatky uhradila.

Ak je výška ciel a iných poplatkov, ktoré pôvodne vymeral a vrátil členský štát, ktorý ich vymáhal, nižšia ako výška ciel a ostatných poplatkov splatných v členskom štáte, v ktorom skutočne došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, členský štát vymeria rozdiel v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami.

Colné správy členských štátov prijmú potrebné opatrenia na riešenie akéhokoľvek priestupku alebo nezrovnalosti a uložia efektívne pokuty.

Článok 455

1. Ak sa zistí, že k priestupku alebo nezrovnalosti došlo v priebehu alebo v súvislosti s prepravnou operáciou vykonávanou na základe karnetu TIR alebo tranzitnou operáciou vykonávanou na základe karnetu ATA, colné orgány to oznámia držiteľovi karnetu TIR alebo karnetu ATA a záručnému zväzu v lehote predpísanej v článku 11 (1) Dohovoru TIR prípadne v článku 6 (4) Dohovoru ATA.

2. Dôkaz o zákonnosti operácie vykonávanej na základe karnetu TIR alebo karnetu ATA v zmysle prvého pododseku článku 454 (3) musí byť predložený v lehote predpísanej v článku 11 (2) Dohovoru TIR prípadne v článku 7 (1) a (2) Dohovoru ATA.

3. Takýto dôkaz môže byť predložený k spokojnosti colných orgánov, okrem iného:

a) predložením dokumentu osvedčeného colnými orgánmi, z ktorého je zrejmé, že príslušný tovar bol predložený úradu určenia. Tento dokument musí obsahovať informácie, ktoré umožnia identifikáciu tovaru, alebo

b) predložením colného dokumentu vydaného v tretej krajine, z ktorého je zrejmé prepustenie do domáceho použitia, alebo jeho kópiu alebo fotokópiu; takáto kópia alebo fotokópia musí byť potvrdená ako overený opis orgánom, ktorý potvrdil originál dokumentu alebo orgánmi príslušnej tretej krajiny alebo orgánmi jedného z členských štátov. Tento dokument musí obsahovať informácie na umožnenie identifikácie príslušného tovaru alebo

c) na účely Dohovoru ATA, predložením dôkaz uvedeného v článku 8 tohto dohovoru.

Oddiel 2

Ustanovenia pre režim na základe karnetu TIR

Článok 456

Na účely článku 1 h) Dohovoru TIR "colný úrad na ceste" je akýkoľvek colný úrad, cez ktorý sa cestné vozidlo, kombinácia vozidiel alebo kontajner, definované v Dohovore TIR, dovážajú na colné územie spoločenstva alebo vyvážajú z tohto územia v priebehu operácie TIR.

Článok 457

Na účely článku 8 (4) Dohovoru TIR, ak zásielka vstúpi na colné územie spoločenstva alebo je odoslaná z colného výstupného úradu, ktorý sa nachádza na colnom území spoločenstva, záručné združenie bude zodpovedať colným orgánom každého členského štátu, na územie ktorého vstúpi zásielka TIR až do miesta, v ktorom opustí colné územie spoločenstva alebo až po colný úrad určenia na tomto území.

Oddiel 3

Ustanovenia pre režim na základe karnetu ATA

Článok 458

1. Colné orgány určia v každom členskom štáte koordinačný úrad pre akýkoľvek úkon týkajúci sa priestupkov alebo nezrovnalostí v súvislosti s karnetmi ATA.

Tieto orgány oznámia Komisii určené koordinačné úrady a ich úplné adresy. Zoznam týchto úradov musí byť uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, séria C.

2. Na účely určenia členského štátu, zodpovedného za vymeranie ciel a iných splatných poplatkov, členský štát, v ktorom je počas tranzitnej operácie vykonávanej na základe karnetu ATA, zistený priestupok alebo nezrovnalosť v zmysle druhého pododseku článku 454 (3), bude členský štát, v ktorom bol tovar nájdený, alebo ak nebol nájdený, členský štát, ktorého koordinačný úrad má najnovší dokument z karnetu.

Článok 459

1. Ak colné orgány členského štátu zistia, že vznikol colný dlh, čo najskôr musí byť zaslaná požiadavka záručnému združeniu, s ktorým je tento členský štát spojený. Ak dlh vznikol v dôsledku toho, že tovar patriaci pod karnet ATA nebol spätne vyvezený alebo mu nebolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v lehotách ustanovených v Dohovore ATA, táto požiadavka sa zasiela najskôr tri mesiace do dátumu uplynutia platnosti karnetu.

2. Koordinačný úrad, ktorý vznáša požiadavku, zároveň podľa možnosti zašle koordinačnému úradu, v pôsobnosti ktorého sa nachádza úrad pre dočasné prijatie, informačné memorandum vyhotovené v súlade so vzorom v prílohe 59.

K informačnému memorandu musí byť pripojená kópia nepoužitého dokumentu, ak ho má koordinačný úrad k dispozícii. Informačné memorandum môže byť použité vždy, keď je to považované za potrebné.

Článok 460

1. Výška ciel a daní vyplývajúcich z požiadavky uvedenej v článku 459 sa vypočíta podľa vzorového daňového formuláru uvedeného v prílohe 60, ktorý sa vypĺňa podľa pokynov k nemu pripojených.

Daňový formulár môže byť zaslaný neskôr ako požiadavka, avšak nie neskôr ako tri mesiace po požiadavke a v každom prípade nie neskôr ako šesť mesiacov odo dňa kedy colné orgány zahája vymáhacie konanie.

2. V súlade s článkom 461 a tak, ako je v ňom ustanovené, zaslanie tohto formuláru záručnému združeniu colnou správou, s ktorou je toto združenie spojené, nezbavuje ostatné záručné združenia v spoločenstve povinnosti platiť clá a ostatné poplatky, ak sa zistí, že k priestupku alebo nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte ako štát, v ktorom bolo zahájené konanie.

3. Daňový formulár sa vypĺňa v dvoch alebo troch kópiách, ak je to potrebné. Prvá kópia je určená záručnému združeniu spojenému s colným orgánom členského štátu, v ktorom je požiadavka prihlásená. Druhú kópiu si ponechá vydávajúci koordinačný úrad. Ak je to potrebné, vydávajúci koordinačný úrad zašle tretiu kópiu koordinačnému úradu, v pôsobnosti ktorého sa nachádza úrad pre dočasné prijatie.

Článok 461

1. Ak sa zistí, že k priestupku alebo nezrovnalosti došlo v inom členskom štáte ako štát, v ktorom bolo zahájené konanie, koordinačný úrad prvého členského štátu uzavrie spis, pokiaľ sa ho týka.

2. Na účely uzavretia zašle koordinačnému úradu druhého členského štátu obsah spisu, ktorý má k dispozícii a ak je to potrebné, vráti záručnému združeniu, s ktorým je spojený, akékoľvek sumy, ktoré toto združenie mohlo zložiť alebo predbežne zaplatiť.

Spis sa však uzatvorí len vtedy, ak koordinačný úrad prvého členského štátu obdrží od koordinačného úradu druhého členského štátu potvrdenie, že konanie týkajúce sa požiadavky bolo začaté v druhom členskom štáte v súlade s pravidlami Dohovoru ATA. Toto potvrdenie musí byť vyhotovené v súlade so vzorom v prílohe 61.

3. Koordinačný úrad členského štátu, v ktorom došlo k priestupku alebo nezrovnalosti, prevezme vymáhacie konanie a tam, kde je to potrebné, vyberie od záručného združenia, s ktorým je spojený, sumu ciel a ostatných splatných poplatkov podľa sadzieb platných v členskom štáte, v ktorom sa tento úrad nachádza.

4. Konanie musí byť preložené v lehote jeden rok, ktorá sa počíta od uplynutia platnosti karnetu, pod podmienkou, že platba nie je definitívna podľa článku 7 (2) alebo (3) Dohovoru ATA. Ak je táto lehota prekročená, uplatňuje sa tretí a štvrtý odsek článku 454 (3).

KAPITOLA 10

Preprava v režime s použitím formuláru 302

Článok 462

1. Ak je v súlade s článkami 91 (2) e) a 163 (2) e) kódexu tovar prepravovaný z jedného miesta na colnom území spoločenstva na druhé miesto na základe formuláru 302, ustanoveného podľa Dohovoru medzi stranami Severoatlantickej aliancie o štatúte ich síl, podpísaného v Londýne 19. júna 1951, na účely predpisov, ktorými sa riadi použitie uvedeného formuláru pre takúto prepravu, sa má za to, že colné územie spoločenstva je jediné územie.

2. Ak v priebehu prepravnej operácie uvedenej v odseku 1 tovar prechádza cez územie tretej krajiny, kontroly a formality spojené s formulárom 302 musia byť vykonané na miestach, kde tovar dočasne opustí colné územie spoločenstva a kde opäť vstúpi na toto územie.

3. Ak sa zistí, že v priebehu alebo v súvislosti s prepravnou operáciou vykonávanou na základe formuláru 302 došlo k priestupku alebo nezrovnalosti v určitom členskom štáte, tento členský štát vymáha clá a ostatné poplatky, ktoré môžu byť splatné, v súlade s ustanoveniami spoločenstva alebo národnými ustanoveniami, bez dosahu na inštitút trestného konania.

4. Článok 454 (3) sa uplatňuje primerane.

KAPITOLA 11

Použitie tranzitných dokumentov spoločenstva na uplatňovanie opatrení týkajúcich sa vývozu určitého tovaru

Článok 463

1. V tejto kapitole sú ustanovené podmienky uplatnitelné na tovar prepravovaný v rámci colného územia spoločenstva v režime tranzitu spoločenstva alebo v inom colnom režime tranzitu, ak je vývoz takéhoto tovaru zo spoločenstva zakázaný alebo podlieha obmedzeniam, clám alebo iným poplatkom.

2. Tieto podmienky sa však uplatňujú len vtedy, ak opatrenie, ktorým sa zavádza zákaz, obmedzenie, clo alebo iný poplatok takto ustanovuje, a bez dosahu na akékoľvek osobitné ustanovenia, ktoré toto opatrenie môže obsahovať.

Článok 464

Ak je tovar, uvedený v článku 463 (1), prepustený do režimu tranzitu spoločenstva, objednávateľ zapíše do rubriky s názvom "Popis tovaru" v tranzitnom dokumente spoločenstva jeden z nasledovných výrazov:

- Salida de la Communidad sometida a restricciones,

- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner,

- Ausgang aus der Gemeinschaft — Beschränkungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε περιορισμούς,

- Export from the Community subject to restrictions,

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions,

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizioni,

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,

- Saída da Comunidade sujeita a restrições,

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos,

- Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling,

- Ausgang aus der Gemeinschaft — Abgabenerhebungen unterworfen,

- Έξοδος από την Κοινότητα υποκείμενη σε επιθάρυνση,

- Export from the Community subject to duty,

- Sortie de la Communauté soumise à imposition,

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione,

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Článok 465

1. Ak je tovar, uvedený v článku 463 (1), prepustený do iného režimu tranzitu ako režim tranzitu spoločenstva, colný úrad, v ktorom sa vykonávajú formality súvisiace s expedíciou, požaduje vyplnenie kópie T5 ustanovenej v článku 472. Príslušná osoba zapíše do rubriky 104 kontrolnej kópie T5 tam, kde je to primerané, jeden z výrazov uvedených v článku 464.

2. Colný úrad uvedený v odseku 1 zapíše do colného dokumentu, na základe ktorého sa má tovar prepravovať, tam, kde je to primerané, jeden z výrazov uvedených v článku 464.

Článok 466

Články 464 a 465 sa uplatňujú vtedy, ak je pri prihlasovaní tovaru na vývoz z colného územia spoločenstva colnému úradu, v ktorom sa vykonávajú vývozné formality, predložený dôkaz, že bolo prijaté administratívne opatrenie, ktorým sa tovar oslobodzuje od obmedzenia, že boli zaplatené vývozné clá alebo splatné poplatky alebo že za daných okolností tovar môže opustiť colné územie spoločenstva bez ďalších formalít.

Článok 467

1. Ak opatrenie, uvedené v článku 463 (2), ustanovuje zloženie záruky, takáto záruka musí byť poskytnutá v prípadoch, kedy podľa informácií uvedených v colnom dokumente, tovar, uvedený v článku 463 (1), prepravovaný medzi dvoma miestami na colnom území spoločenstva, má počas prepravy opustiť toto územie inak ako letecky.

2. Záruka musí byť zložená buď v úrade, v ktorom sa vykonajú formality požadované pre zasielanie tovaru alebo v akomkoľvek inom orgáne určenom na tento účel členským štátom, ktorému tento úrad patrí, v súlade s pravidlami, ktoré ustanovia colné orgány tohto členského štátu. V prípade opatrení, ktorými sa ukladá vývozné clo alebo iný poplatok, záruka nemusí byť poskytnutá, ak sa tovar prepravuje v režime tranzitu spoločenstva v tom prípade, ak záruka bola poskytnutá iným spôsobom ako v hotovosti alebo bolo od záruky upustené z dôvodu totožnosti objednávateľa.

Článok 468

1. Článok 465 sa vzťahuje aj na tovar uvedený v článku 463 (1), ktorý v priebehu prepravy medzi dvomi miestami v rámci colného územia spoločenstva prejde cez územie krajiny EFTA a je uznaný za tovar pochádzajúci z tejto krajiny.

Ako výnimka z článku 482, k tovaru musí byť priložený originál kontrolnej kópie T5 v príslušnom colnom úrade členského štátu určenia.

Výstupný úrad stanoví lehotu, v ktorej musí byť tovar spätne dovezený na colné územie spoločenstva.

2. Ak opatrenie uvedené v článku 463 (2) ustanovuje poskytnutie záruky, potom ako výnimka z článku 467 musí byť takáto záruka poskytnutá pre všetky transakcie, pre ktoré sa uplatňuje odsek 1.

Článok 469

Ak tovar nie je opäť prepustený do voľného obehu hneď po jeho príchode do úradu určenia, tento úrad musí urobiť potrebné kroky na vykonanie opatrení uvedených v článku 463 (2).

Článok 470

Ak je tovar, uvedený v článku 463 (1), prepravovaný tak, ako je popísané v článku 467, bez ohľadu na to, či je prepravovaný letecky alebo nie, pričom nie je spätne dovezený na colné územie spoločenstva v predpísanej lehote, má sa za to, že tento tovar bol protiprávne vyvezený do tretej krajiny z členského štátu, z ktorého bol zaslaný, ak sa nezistí, že sa stratil v dôsledku vyššej moci alebo nepredvídaných okolností.

KAPITOLA 12

Ustanovenia pre dokumenty (kontrolná kópia T5), ktoré majú byť použité pre uplatňovanie opatrení spoločenstva zahŕňajúce kontrolu použitia a/alebo určenia tovaru

Článok 471

Na účely tejto kapitoly:

a) "príslušné orgány" sú:

colné orgány alebo akýkoľvek iný orgán zodpovedný za uplatňovanie tejto kapitoly;

b) "úrad" je:

colný úrad alebo organizácia zodpovedná za uplatňovanie tejto kapitoly na miestnej úrovni.

Článok 472

1. Ak je pre vykonávanie opatrenia spoločenstva potrebný dôkaz, že podmienky, predpísané v tomto opatrení v súvislosti s použitím a/alebo určením tovaru dovážaného, vyvážaného alebo prepravovaného v rámci colného územia spoločenstva, boli splnené, tento dôkaz musí byť predložený vo forme kontrolnej kópie T5. Kontrolná kópia T5 je vyplnený formulár T5, ku ktorému je, tam, kde je to primerané, priložený jeden alebo viaceré formuláre T5 bis, ako je ustanovené v článku 478, alebo jeden alebo viaceré nákladné zoznamy T5, ako je ustanovené v článku 479 alebo 480.

Nie je vylúčené, aby boli v rovnakom čase, avšak na rôzne účely, použité viaceré kontrolné kópie T5, pokiaľ každá z nich je ustanovená v právnych predpisoch spoločenstva.

2. Akákoľvek osoba, ktorá podpíše kontrolnú kópiu T5 v zmysle odseku 1, je povinná umiestniť tovar popísaný v tomto dokumente do navrhovaného použitia a/alebo expedovať tovar na navrhované miesto určenia.

Článok 473

Formuláre pre kontrolnú kópiu T5 musia zodpovedať vzorom uvedeným v prílohách 63, 64 a 65. Musia byť vyplnené v súlade s vysvetľujúcou poznámkou v prílohe 66, a tam, kde je to primerané, s akýmikoľvek inými predpismi ustanovenými v právnych predpisoch spoločenstva. Každý členský štát môže v prípade potreby doplniť vysvetľujúcu poznámku.

Kontrolná kópia T5 musí byť vydaná a používaná v súlade s článkami 476 až 485.

Článok 474

1. Použitý papier musí byť svetlomodrý, upravený na písanie, a musí vážiť aspoň 40 g/m2. Musí byť dostatočne nepriehľadný, aby informácie na jednej strane neovplyvňovali čitateľnosť informácií na druhej strane. Jeho hrúbka musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní ľahko neroztrhal alebo nepokrčil.

2. Veľkosti formulárov musia byť nasledovné:

a) 210 × 297 mm pre formulár T5 (príloha 63) a formulár T5 bis (príloha 64), pričom sa povoľuje tolerancia dĺžky od –5 po +8 mm;

b) 297 × 240 mm pre nákladné zoznamy T5 (príloha 65), pričom sa povoľuje tolerancia dĺžky od –5 po +8 mm.

3. Farebné označenie rôznych kópií formulárov musí byť nasledovné:

- originály musia mať na pravej strane spojitý okraj v čiernej farbe,

- šírka tohto okraju je približne 3 mm.

4. Adresa pre vrátenie a dôležitá poznámka na prednej strane formuláru musia byť vytlačené červenou farbou.

Článok 475

Príslušné orgány členských štátov môžu požadovať, aby na formulároch kontrolnej kópie T5 bolo meno a adresa tlačiarne alebo značka pomocou, ktorej je možné tlačiareň identifikovať.

Článok 476

Kontrolná kópia T5 musí byť vyhotovená v úradnom jazyku spoločenstva, ktorý je prijateľný pre príslušné orgány členského štátu odjazdu.

Tam, kde je to potrebné, príslušné orgány iného členského štátu, v ktorom musí byť takýto dokument predložený, môžu požadovať preklad do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov tohto členského štátu.

Článok 477

1. Kontrolná kópia T5 musí byť vyplnená strojom alebo iným mechanicko-grafickým alebo podobným procesom. Môže byť vyplnená aj čitateľne rukou, a to atramentom a veľkými písmenami.

Vo formulári sa nesmú robiť žiadne vymazania ani prepisovať. Akékoľvek zmeny sa robia preškrtnutím nesprávnych náležitostí a tam, kde je to primerané, dopísaním potrebných náležitostí. Takto urobené zmeny parafuje osoba, ktorá ich vykoná a ktorých pravosť výslovne osvedčia príslušné orgány.

2. Kontrolná kópia T5 môže byť vyhotovená a vyplnená aj automatickým rozmnožovacím procesom za predpokladu, že budú prísne dodržané ustanovenia pre vzory, papier, veľkosť, použitý jazyk, čitateľnosť, zákaz vymazávania a prepisovania a zmien.

Článok 478

1. Príslušné orgány každého členského štátu môžu povoliť podnikom zriadeným na ich území, aby kontrolnú kópiu T5 doplnili o jeden alebo viacej pokračujúcich formulárov T5 bis v prípadoch, kedy sa všetky formuláre týkajú jednej zásielky tovaru naloženého na jeden dopravný prostriedok a určeného pre jedného prijímateľa a jedno použitie a/alebo miesto určenia.

2. Počet použitých pokračujúcich formulárov T5 bis musí byť uvedený v rubrike 3 kontrolnej kópie T5, ku ktorej sú priložené. Registračné číslo kontrolnej kópie T5 musí byť uvedené v rubrike pre registračné náležitosti každého pokračujúceho formuláru T5 bis. Celkový počet balení, na ktoré sa vzťahuje kontrolná kópia T5 a pokračujúce formuláre T5 bis, musí byť uvedený v rubrike 6 kontrolnej kópie T5.

Článok 479

1. Príslušné orgány každého členského štátu môžu povoliť podnikom zriadeným na ich území, aby kontrolnú kópiu T5 doplnili o jeden alebo viacej nákladných zoznamov T5, v ktorých sú uvedené náležitosti, ktoré sa bežne uvádzajú v rubrikách 31, 33, 35, 38, 100, 103 a 105 formuláru T5, za predpokladu, že sa všetky formuláre týkajú jednej zásielky tovaru naloženého na jeden dopravný prostriedok a určeného pre jedného prijímateľa a jedno použitie a/alebo miesto určenia.

2. Môže byť použitá len predná strana formuláru nákladného zoznamu T5. Pred každou položkou uvedenou v nákladnom zozname T5 musí byť uvedené poradové číslo a musia byť doplnené všetky náležitosti požadované stĺpcoch.

Za posledným zápisom musí byť nakreslená vodorovná čiara a zostávajúci nevyužitý priestor musí byť preškrtnutý tak, aby nebolo možné následné doplnenie. Celkový počet balení obsahujúcich uvedený tovar a celková hrubá a čistá hmotnosť tohto tovaru musí byť uvedená v spodnej časti príslušných stĺpcov.

3. Ak sa používajú nákladné zoznamy T5, rubriky 31, 33, 35, 38, 100, 103 a 105 kontrolnej kópie T5, ktorej sa týkajú, musia byť preškrtnuté, pričom ku kontrolnej kópii nesmie byť priložený formulár T5 bis.

4. Počet použitých nákladných zoznamov T5 musí byť uvedený v rubrike 4 kontrolnej kópie T5. Registračné číslo kontrolnej kópie T5 musí byť uvedené v rubrike pre registračné náležitosti každého nákladného zoznamu T5. Celkový počet balení, na ktoré sa vzťahujú rôzne nákladné zoznamy, musí byť uvedený v rubrike 6 kontrolnej kópie T5.

Článok 480

1. V povolení podľa v článku 479 (1) môže byť uvedené, že podniky, ktorých záznamy sú založené na systéme elektronického alebo automatického spracovania dát, môžu použiť nákladné zoznamy T5 vyhotovené týmto systémom na spracovanie dát, ktoré aj keď obsahujú všetky náležitosti, ustanovené v tlačenej forme zoznamu podľa prílohy 65, nespĺňajú všetky podmienky článkov 473 až 475 a 477 alebo nie sú v súlade s ustanovením článku 479 (2), a to tak, že pred každou položkou na zozname musí byť uvedené poradové číslo. Takéto zoznamy však musia byť vyhotovené a vyplnené tak, aby ich mohli bez ťažkostí použiť príslušné úrady.

2. Povolenie môže byť udelené len tým podnikom, ktoré ponúknu taký spôsob uchovania, ktorý príslušné orgány považujú za primeraný.

3. Ako nákladné zoznamy uvedené v článku 479 (1) môžu byť použité aj popisné zoznamy, vyhotovené na účely vykonania expedičných/vývozných formalít, aj keď takéto zoznamy vyhotovia firmy, ktorých záznamy nie sú založené na systéme elektronického alebo automatického spracovania dát.

4. Držiteľ povolenia nesie zodpovednosť, ak akákoľvek osoba akýmkoľvek podvodným použije nákladné zoznamy, ktoré držiteľ vyhotoví.

Článok 481

1. Príslušná osoba vyhotoví formuláre kontrolnej kópie T5 a tam, kde je to primerané, pokračujúce formuláre T5 bis alebo nákladné zoznamy T5 v jednom origináli a aspoň v jednej kópii. Každá z nich musí byť opatrená originálom podpisu príslušnej osoby.

2. Kontrolná kópia T5 a tam, kde je to primerané, pokračujúce formuláre T5 bis alebo nákladné zoznamy T5 musia obsahovať všetky náležitosti týkajúce sa popisu tovaru a akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré vyžadujú ustanovenia týkajúce sa opatrenia spoločenstva, ktorým sa ustanovuje kontrola.

3. Ak tovar nie je prepustený do režimu tranzitu spoločenstva, kontrolná kópia T5 musí obsahovať odkaz na dokument, týkajúci sa prípadného použitého režimu tranzitu. Ak sa nepoužije žiadny režim tranzitu, musí obsahovať jeden za nasledujúcich výrazov:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito,

- ingen forsendelsesprocedure,

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren,

- είτε σε μνεία "Εμπορεύματα εκτός διαδικασίας διαμετακόμισης",

- goods not covered by a transit procedure,

- marchandises hors procédure de transit,

- merci non vincolate ad una procedura di transito,

- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer,

- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trânsito.

4. Tranzitný dokument spoločenstva alebo dokument pre použitý režim tranzitu musí obsahovať odkaz na vydanú kópiu alebo kópie T5.

Článok 482

1. Ak sa tovar prepravuje v režime tranzitu spoločenstva alebo v inom colnom režime tranzitu, kontrolnú kópiu T5 vydá výstupný úrad. Výstupný úrad si ponechá kópiu kontrolnej kópie T5. Originál kontrolnej kópie T5 musí byť priložený k tovaru aspoň kým príde po úrad, v ktorom sa osvedčuje použitie a/alebo miesto určenia tovaru za rovnakých podmienok ako dokument týkajúci sa použitého režimu tranzitu.

2. Ak tovar, ktorý podlieha kontrole jeho použitia a/alebo miesta určenia, nie je prepustený do režimu tranzitu, kontrolnú kópiu T5 vydajú príslušné orgány členského štátu odoslania. Ponechajú si kópiu kontrolnej kópie T5.

Kontrolná kópia T5 musí obsahovať jeden z výrazov uvedených v článku 481 (3).

3. Kontrolná kópia T5 a tam, kde je to potrebné, formulár (formuláre) T5 bis a/alebo nákladný zoznam (zoznamy) T5 musia osvedčiť príslušné orgány členského štátu odjazdu. Takéto osvedčenie musí pozostávať z nasledovných informácií, ktoré musia byť uvedené v rubrike A (výstupný úrad) týchto dokumentov:

a) v prípade kontrolnej kópie T5 názov a pečiatka výstupného úradu, podpis príslušnej osoby, dátum osvedčenia a registračné číslo, ktoré môže byť predtlačené;

b) v prípade formuláru T5 bis a/alebo nákladného zoznamu T5 číslo, ktoré sa nachádza na kontrolnej kópii T5. Toto číslo sa uvedie buď pomocou pečiatky, ktorá nesie názov výstupného úradu alebo ručne. V druhom prípade musí byť k nemu pripojená úradná pečiatka uvedeného úradu.

Originály týchto dokumentov musia byť vrátené príslušnej osobe hneď po ukončení administratívnych formalít.

4. Tovar a originál kontrolných kópií T5 musí byť predložený v úrade určenia.

Článok 483

1. Úrad určenia vykoná alebo v rámci svojej zodpovednosti zabezpečí vykonanie kontrol ustanoveného alebo predpísaného použitia a/alebo miesta určenia.

2. Úrad určenia zaregistruje náležitosti do kontrolnej kópie T5, pričom si ponechá fotokópiu uvedeného dokumentu, ak je to primerané, a výsledok kontroly, ktorá bola vykonaná.

3. Bez dosahu na ustanovenia článku 485, úrad určenia po vykonaní všetkých potrebných formalít a príslušnom potvrdení úradom určenia zašle originál kontrolnej kópie T5 na adresu uvedenú v položke "Vrátiť komu".

Článok 484

Akákoľvek osoba, ktorá úradu určenia predloží kontrolnú kópiu T5 a zásielku, na ktorú sa vzťahuje, môže na požiadanie dostať potvrdenie, vyhotovené na formulári, ktorý zodpovedá vzoru v prílohe 47.

Potvrdenie nenahrádza kontrolnú kópiu T5.

Článok 485

1. V prípade zásielky tovaru s kontrolnou kópiou T5, príslušné orgány členských štátov povolia rozdelenie takejto zásielky a kontrolnej kópie T5 pred skončením režimu, pre ktorý bol formulár vydaný. Zásielky, ktoré sú výsledkom takéhoto rozdelenia, môžu byť ďalej rozdelené.

2. Odsek 1 nemá dosah na uplatňovanie opatrení spoločenstva pre výrobky z intervencie, ktoré majú podliehať kontrole použitia a/alebo miesta určenia a ktoré sú spracovávané v inom členskom štáte skôr ako sú prepustené do konečného použitia a/alebo prídu na konečné miesto určenia.

3. Rozdelenie uvedené v odseku 1 sa vykoná v súlade s odsekmi 4 až 7. Členské štáty majú právo odchýliť sa od týchto ustanovení v prípadoch, kedy všetky zásielky, ktoré sú výsledkom tohto rozdelenia, majú byť prepustené do konečného použitia alebo majú prísť na konečné miesto určenia v členskom štáte, v ktorom sa rozdelenie vykoná.

4. Úrad, v ktorom sa rozdelenie vykoná, vydá v súlade s článkom 481 výpis z kontrolnej kópie T5 pre každú časť rozdelenej zásielky, pričom na tento účel použije kontrolnú kópiu T5.

Každý výpis musí okrem iného obsahovať doplňujúce informácie uvedené v rubrikách 100, 104, 105, 106 a 107 pôvodnej kontrolnej kópie T5 a obsahovať čistú hmotnosť a čisté množstvo tovaru, na ktorý sa výpis vzťahuje. V rubrike 106 každého výpisu musí byť uvedené registračné číslo, dátum, úrad a krajina vydania pôvodnej kontrolnej kópie T5, pričom sa použije jedno z nasledovných znení:

- Extracto del ejemplar de control: …

(número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar: …

(nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: …

(Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Απόσπασμα του αντιτύπου ελέγχου: …

(αριθμός, ημερομηνία, γραφείο και χώρα εκδόσεως)

- Extract of control copy: …

(Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l'exemplaire de contrôle: …

(numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell'esemplare di controllo: …

(numéro, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: …

(nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: …

(número, data, estância, país de emissão)

5. Úrad, v ktorom sa rozdelenie vykoná, uvedie v pôvodnej kontrolnej kópii T5, že formulár bol rozdelený. Urobí to tak, že jeden z nasledujúcich výrazov zapíše do rubriky "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia":

- … (número) extractos expedidos — copias adjuntas,

- … (antal) udstedte udskrifter — kopier vedføjet,

- … (Anzahl) Auszüge ausgestellt — Durchschriften liegen bei,

- … (αριθμός) εκδοθέντα αποσπάσματα — συνημμένα αντίγραφα,

- … (number) extracts issued — copies attached,

- … (nombre) extraits délivrés — copies ci-jointes,

- … (numéro) estratti rilasciati — copie allegate,

- … (aantal) uittreksels afgegeven — kopieën bijgevoegd,

- … (quantidade) extractos emitidos — cópias juntas

Pôvodná kontrolná kópia T5 musí byť bezodkladne vrátená na adresu uvedenú v položke "Vrátiť komu", spolu s kópiami vydaných výpisov.

Úrad, kde sa vykoná rozdelenie, si ponechá kópiu originálnej kontrolnej kópie T5 a výpisy, ktoré boli vydané.

6. Originály výpisu z kontrolných kópií T5 spolu s prípadnými dokumentmi, ktoré sa týkajú tohto postupu, musia byť priložené ku každej časti rozdelenej zásielky.

7. Príslušné orgány v členských štátoch určenia častí rozdelenej zásielky vykonajú alebo v rámci svojej zodpovednosti zabezpečiavykonanie kontroly ustanoveného alebo predpísaného použitia a/alebo miesta určenia. Príslušné náležitosti zapíšu do výpisov a vrátia ich v súlade s článku 483 (3) na adresu uvedenú pod titulom "Vrátiť komu".

8. V prípade ďalšieho rozdelenia ustanoveného v odseku 1, odseky 2 až 7 sa uplatňujú primerane.

Článok 486

1. Kontrolná kópia T5 môže byť vydaná so spätnou platnosťou za nasledujúcich podmienok:

- príslušná osoba nezodpovedá za nepožiadanie alebo o nevydanie tohto dokumentu, ak bol tovar expedovaný alebo môže predložiť dôkaz k spokojnosti príslušných orgánov, že toto nepožiadanie alebo nevydanie nenastalo v dôsledku vedomej alebo nevedomej nedbanlivosti na jej strane,

- príslušná osoba predloží dôkaz, že kontrolná kópia T5 sa vzťahuje na tovar, pri ktorom boli ukončené všetky administratívne formality,

- príslušná osoba predloží dokumenty požadované pre vydanie kontrolnej kópie T5,

- zistí sa k spokojnosti príslušných orgánov, že spätné vydanie kontrolnej kópie T5 nemôže mať za následok zabezpečenie finančného prospechu, ktorý by nebol zaručený vzhľadom na použitý režim tranzitu, colný štatút tovaru a jeho použitie a/alebo miesto určenia.

2. Ak sa kontrolná kópia T5 použije so spätnou platnosťou, musí obsahovať jeden z nasledovných výrazov napísaných červenou farbou:

- Expedido a posteriori,

- Udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- Εκδοθέν εκ των υστέρων,

- Issued retroactively,

- Délivré a posteriori,

- Rilasciato a posteriori,

- Achteraf afgegeven,

- Emitido a posteriori.

Okrem toho príslušná osoba zapíše na takúto kontrolnú kópiu T5 totožnosť dopravného prostriedku, na ktorom bol tovar expedovaný, dátum odjazdu a tam, kde je to primerané, dátum, kedy bol tovar predložený úradu určenia.

3. Úrad určenia môže uviesť poznámku na kontrolnej kópii T5 vydanej so spätnou platnosťou len vtedy, ak tento úrad zistí, že tovar, na ktorý sa vzťahuje príslušný dokument, bol použitý na účel a/alebo prišiel na miesto určenia ustanovené alebo predpísané opatrením spoločenstva o dovoze, vývoze alebo prevoze v rámci colného územia spoločenstva tohto tovaru.

4. Ak sa originály stratili, je možné vydať duplikát kontrolných kópií T5, výpisu z kontrolných kópií T5, pokračovacích formulárov T5 bis a nákladných zoznamov T5. Na duplikáte musí byť tučnými červenými písmenami uvedené slovo "DUPLIKÁT" ako aj pečiatka úradu, ktorý vydal duplikát a podpis príslušného úradníka.

Článok 487

Ako výnimka z článku 472 a ak nie je inak predpísané v ustanoveniach týkajúcich sa príslušného opatrenia spoločenstva, každý členský štát má právo požadovať dôkaz, že tovar bol použitý na ustanovený alebo predpísaný účel a/alebo prišiel na ustanovené alebo predpísané miesto určenia, ktorý musí byť predložený v súlade s národným postupom, za predpokladu, že tento tovar neopustí jeho územie skôr, ako bol použitý na ustanovený alebo predpísaný účel a/alebo prišiel na ustanovené alebo predpísané miesto určenia.

Článok 488

Príslušné orgány každého členského štátu môžu v rámci svojich kompetencií povoliť akejkoľvek osobe, ktorá spĺňa podmienky ustanovené v článku 489 a ktorá má v úmysle odoslať tovar, v súvislosti s ktorým musí byť vyhotovená kontrolná kópia T5 (ďalej len "schválený odosielateľ"), že nemusí predložiť výstupnému úradu príslušný tovar ani kontrolnú kópiu T5, na ktorý sa vzťahuje.

Článok 489

1. Povolenie ustanovené v článku 488 sa udeľuje len osobám:

a) ktoré často zasielajú tovar;

b) ktorých záznamy umožnia príslušným orgánom kontrolovať ich operácie;

c) ktoré poskytnú záruku, ak je vydanie kontrolnej kópie T5 podmienené poskytnutím záruky

a

d) ktoré sa nedopustili žiadnych vážnych alebo opakovaných priestupkov voči príslušným právnym predpisom.

2. Príslušné orgány prijmú primerané opatrenia, aby zabezpečili, že záruka uvedená v odseku 1 c) bude poskytnutá.

Článok 490

V povolení, ktoré vydajú colné orgány, musia byť predovšetkým uvedené nasledovné informácie:

a) úrad alebo úrady príslušné konať ako výstupné úrady pre zásielky;

b) lehota, v ktorej a postup, ktorým má schválený odosielateľ informovať výstupný úrad o zásielkach, ktoré majú byť odoslané, aby tento úrad mohol vykonať akúkoľvek potrebnú kontrolu pred odchodom tovaru;

c) lehota, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia; táto lehota sa určí podľa podmienok dopravy;

d) opatrenia pre identifikáciu, ktoré majú byť prijaté. V tejto súvislosti môžu príslušné orgány predpísať, že dopravný prostriedok alebo balenie alebo balenia musia mať špeciálne pečate prijaté colnými orgánmi, ktoré pripojí schválený odosielateľ.

Článok 491

1. povolení musí byť uvedené, že rubrika vyhradená pre výstupný úrad na prednej strane kontrolnej kópie T5 formuláru vyhlásenia musí:

a) byť vopred opatrená pečiatkou výstupného úradu a podpísaná predstaviteľom tohto úradu;

alebo

b) schválený odosielateľ ju musí opatriť špeciálnou kovovou pečiatkou, ktorú schvália príslušné orgány a ktorá zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 62. Odtlačok pečiatky môže byť predtlačený na formulároch, ak je tlač zverená tlačiarni schválenej na tento účel.

Schválený odosielateľ vyplní rubriku tak, že uvedie dátum odoslania tovaru a očísluje vyhlásenie v súlade s pravidlami ustanovenými v tejto súvislosti v povolení.

2. Príslušné orgány môžu predpísať použitie formulárov, ktoré majú jasne rozoznateľné označenie ako prostriedok pre identifikáciu.

Článok 492

1. Najneskôr pri expedícii tovaru schválený odosielateľ uvedie na prednej strane riadne vyplnenej kontrolnej kópie T5 v rubrike "Kontrola výstupným úradom", tam, kde je to primerané, údaje o lehote, v ktorej musí byť tovar predložený úradu určenia, odkazy na vývozné dokumenty požadované členskými štátmi odoslania a použité opatrenia na identifikáciu a jedno z nasledujúcich označení:

- Procedimiento simplificado,

- Forenklet fremgangsmåde,

- Vereinfachtes Verfahren,

- Απλουστευμένη διαδικασία,

- Simplified procedure,

- Procédure simplifée,

- Procedura semplificata,

- Vereenvoudigde regeling,

- Procedimento simplificado.

2. Po expedícii tovaru oprávnený odosielateľ bezodkladne zašle výstupnému úradu kópiu kontrolnej kópie T5 spolu s akýmkoľvek špeciálnym dokumentom, na základe ktorého bola vyhotovená kontrolná kópia T5.

3. Ak výstupný úrad vykonáva kontrolu pri odchode zásielky, túto skutočnosť musí zaznamenať v rubrike "Kontrola výstupným úradom" na prednej strane kontrolnej kópie T5.

4. Pri kontrolnej kópii T5, ktorá je riadne vyplnená a obsahuje označenia uvedené v odseku 1 a podpísaná oprávneným odosielateľom, sa má za to, že ju vydal výstupný úrad, ktorý vykonal predchádzajúce overenie formulárov v súlade s článkom 491 (1) a) alebo ktorý je uvedený na výtlačku špeciálnej pečiatky uvedenej v článku 491 (1) b), na účely predloženia dôkazu, že tovar uvedený v týchto formulároch bol použitý na určený účel a/alebo prišiel do určeného miesta určenia.

Článok 493

1. Schválený odosielateľ musí:

a) dodržiavať ustanovenia tejto kapitoly a podmienky povolenia;

b) prijať všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie uchovania špeciálnej pečiatky alebo formulárov s predtlačenou pečiatkou výstupného úradu alebo s predtlačenou špeciálnou pečiatkou.

2. Schválený odosielateľ znáša všetky dôsledky, predovšetkým finančné dôsledky, akýchkoľvek chýb, opomenutí alebo iných omylov na kontrolných kópiách T5, ktoré vyhotoví alebo pri vykonávaní postupov, ktoré mu boli uložené na základe povolenia ustanoveného v článku 488.

3. Ak akákoľvek osoba zneužije formuláre kontrolnej kópie T5 opečiatkované vopred pečiatkou výstupného úradu alebo špeciálnou pečiatkou, oprávnený odosielateľ zodpovedá bez dosahu na akékoľvek trestné konanie za platbu ciel a ostatných poplatkov, ktoré neboli zaplatené a za vrátenie akýchkoľvek finančných súm, ktoré boli protiprávne obdržané po takomto zneužití, ak nemôže ubezpečiť príslušné orgány, ktorými bol poverený, že vykonal opatrenia požadované podľa odseku 1 b).

Článok 494

1. Príslušné orgány môžu povoliť schválenému odosielateľovi, aby nepodpisoval formuláre kontrolnej kópie T5, na ktorých je špeciálna pečiatka uvedená v prílohe 62 a ktoré sú vyhotovené systémom elektronického alebo automatického spracovania dát. Takéto povolenie sa udeľuje pod podmienkou, že schválený odosielateľ predtým odovzdal týmto orgánom písomný záväzok, ktorým potvrdzuje svoju zodpovednosť, bez dosahu na akékoľvek trestné konanie, za platbu akýchkoľvek ciel a iných poplatkov, ktoré neboli zaplatené a za vrátenie akéhokoľvek finančného prospechu, ktorý bol získaný protiprávne po použití formulárov kontrolnej kópie T5 s odtlačkom špeciálnej pečiatky.

2. Formuláre kontrolnej kópie T5 vyhotovené v súlade s odsekom 1 musia v rubrike vyhradenej pred podpis deklaranta obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Dispensa de firma,

- Fritaget for underskrift,

- Freistellung von der Unterschriftsleistung,

- Δεν απαιτείται υπογραφή,

- Signature waived,

- Dispense de signature,

- Dispensa dalla firma,

- Van ondertekening vrijgesteld,

- Dispensada a assinatura.

Článok 495

Formuláre uvedené v prílohách I, II a III nariadenia Komisie (EHS) č. 2823/87 [14], ktoré sa používali pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, sa môžu naďalej používať až do vyčerpania zásob, najneskôr však do 31. decembra 1995.

HLAVA III

COLNÉ REŽIMY S EKONOMICKÝM ÚČINKOM

KAPITOLA 1

Spoločné ustanovenia

Oddiel 1

Definície

Článok 496

Na účely tejto hlavy:

a) colný úrad dohľadu je colný úrad poverený colnými orgánmi každého členského štátu, ktoré vydávajú povolenie na vykonávanie dohľadu nad režimom tak, ako je uvedené v povolení;

b) úrad pre prepustenie do režimu je colný úrad alebo úrady poverené colnými úradmi členského štátu, ktoré vydali povolenie na prijatie vyhlásení, na základe ktorých sa tovar prepúšťa do režimu alebo režimov tak, ako je uvedené v povolení;

c) úrad ukončenia: colný úrad alebo úrady poverené colnými úradmi členského štátu, ktoré vydali povolenie prijímať vyhlásenia, ktorými sa tovaru po prepustení do colného režimu s ekonomickým účinkom prideľuje colne schválené určenie alebo použitie tak, ako je uvedené v povolení.

Oddiel 2

Povolenie použitia režimu – obvyklý postup

Článok 497

1. Bez dosahu na odsek 3 a články 568, 656, 695 a 760, musí byť písomne vyhotovená žiadosť o povolenie použitia colného režimu s ekonomickým účinkom (vrátane žiadosti o povolenie prevádzkovať colný sklad alebo používať režim colného uskladňovania) ďalej len "žiadosť".

Musí zodpovedať príslušnému vzoru uvedenému v prílohe 67. Žiadateľ v žiadosti uvedie všetky informácie požadované pod rôznymi položkami, uvedenými v tomto vzore, podľa čísla položky tak, ako je uvedené v prílohách 67/A až 67/E, vrátane poznámok. Text poznámok však nemusí byť reprodukovaný v žiadosti. Žiadosti musia byť podpísané a musí byť na nich uvedený dátum.

Ak podľa názoru určených colných orgánov informácie uvedené v žiadosti nie sú primerané, nič, čo je uvedené v tomto odseku, nevylučuje povinnosť žiadateľa poskytnúť doplňujúce informácie ani povinnosť poskytnúť ostatné náležitosti, potrebné pre uplatňovanie ustanovení v iných rubrikách ako rubriky, ktoré sa riadia touto hlavou.

2. V žiadosti musí byť odkaz na priložené originály alebo kópie všetkých podporných dôkazov alebo dokumentov súvisiacich s náležitosťami, ktoré majú byť uvedené v žiadosti, ktorej predloženie je potrebné na účely jej hodnotenia. Môžu byť k nej priložené ďalšie hárky, ak majú byť poskytnuté rozsiahlejšie informácie. Všetky takéto dokumenty, dôkazy alebo doplňujúce hárky sú neoddeliteľnou súčasťou žiadosti, ku ktorej sú priložené. Počet príloh musí byť uvedený v žiadosti.

3. Colné orgány môžu v jednotlivých prípadoch povoliť držiteľovi povolenia požiadať o jeho obnovenie alebo zmenu na základe písomnej žiadosti, v ktorej budú uvedené náležitosti predchádzajúceho povolenia ako aj zmeny, ktoré sa majú vykonať.

4. Bez dosahu na zjednodušené postupy ustanovené v článkoch 568, 656, 695 a 760, žiadosť, ktorá nespĺňa požiadavky ustanovené v tomto článku a ktorá nie je predložená v súlade s článkom 509, 555, 651, 691 a 750, je neprípustná.

Článok 498

Pri predložení žiadosti podpísanej žiadateľom musí byť uvedené, že príslušná osoba zamýšľa použiť colný režim o ktorý žiada a bez dosahu na možné uplatňovanie penalizačných ustanovení zodpovedá podľa platných ustanovení v členských štátoch za:

- správnosť informácií uvedených vo vyhlásení,

- správnosť sprievodných dokumentov a

- súlad so všetkými povinnosťami súvisiacimi s colným režimom, o ktorý žiada.

Článok 499

1. Pred vydaním povolenia sa colné orgány príslušné pre jeho vydanie uistia, že boli splnené všetky podmienky pre udelenie povolenia.

2. Povolenie nebude udelené, ak je žiadosť neprípustná v zmysle článku 497 (4).

Článok 500

1. Bez dosahu na články 568, 656, 695 a 760, povolenie použitia colného režimu s ekonomickým účinkom ustanoveného v článku 85 kódexu (vrátane povolení prevádzkovať colný sklad alebo používať režim colného uskladňovania) sa vyhotoví na vzore, ktorý zodpovedá príslušným ustanoveniam v prílohách 68/A až 68/E. Musí byť podpísané a musí byť na ňom uvedený dátum.

2. Žiadateľovi musí byť oznámené, že povolenie bolo vydané.

3. Bez dosahu na výnimky ustanovené v článkoch 556 (1) a 751 (1), povolenia vstupujú do účinnosti v deň ich vydania.

4. Povolenia sa môžu týkať jedného alebo viacerých prepustení do príslušného režimu tak, ako je primerané.

5. Ako výnimka z odseku 1, v prípade obnovenia alebo zmeny predtým vydaného povolenia na základe žiadosti povolenej v súlade s článkom 497 (3), colné orgány môžu v jednotlivých prípadoch buď prijať rozhodnutie, v ktorom budú uvedené rubriky, ktoré sa môžu zmeniť s odkazom na povolenie, ktoré sa mení, alebo vydať nové povolenie.

Článok 501

1. Ak jedna z podmienok pre udelenie povolenia nie je splnená, colné orgány zamietnu žiadosť.

2. Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti musí byť vyhotovené písomne a musí byť zaslané žiadateľovi v súlade s článkom 6 (3) kódexu.

Článok 502

1. Colné orgány uchovávajú žiadosti a ich prílohy spolu s akýmkoľvek vydaným povolením.

2. Ak je povolenie udelené, žiadosť, prílohy a povolenie sa musia uchovávať aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom skončí platnosť povolenia, alebo v prípade povolenia na prevádzkovanie colného skladu alebo použitia režimu colného uskladňovania, aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bolo povolenie zrušené alebo odňaté.

3. Ak je žiadosť zamietnutá alebo povolenie zrušené alebo odňaté, žiadosť a rozhodnutie o zamietnutí žiadosti alebo povolenia a všetky prílohy sa musia uchovávať aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom bola žiadosť zamietnutá alebo povolenie zrušené alebo odňaté.

KAPITOLA 2

Colné uskladnenie

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Pododdiel 1

Definície a druhy skladov

Článok 503

Na účely tejto kapitoly:

a) poľnohospodársky tovar je tovar, na ktorý sa vzťahujú nariadenia uvedené v článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 [15]. Tovar, na ktorý sa vzťahuje nariadenie Rady (EHS) č. 3033/80 [16] (tovar, ktorý je výsledkom spracovania poľnohospodárskych výrobkov) alebo (EHS) č. 3035/80 [17] (poľnohospodárske výrobky vyvážané vo forme tovaru, na ktoré sa nevzťahuje príloha II zmluvy) sa považuje za poľnohospodársky tovar;

b) preddavok je platba sumy, ktorá sa rovná vývoznej náhrade pred vývozom tovaru, ak je takáto platba ustanovená v nariadení Rady (EHS) č. 565/80;

c) predplatený tovar je akýkoľvek tovar určený na vývoz v nezmenenom stave, pri ktorom sa platí preddavok akýmkoľvek spôsobom popísaným v predpisoch spoločenstva, ktoré povoľujú takúto platbu;

d) predplatený základný výrobok znamená akýkoľvek výrobok určený na vývoz po širšom spracovaní ako je manipulácia uvedená v článku 532, a to vo forme spracovaného výrobku, pri ktorom sa platí preddavok;

e) spracovaný tovar znamená akýkoľvek výrobok alebo tovar, ktorý je výsledkom spracovania predplateného základného výrobku akýmkoľvek spôsobom popísaným v predpisoch spoločenstva, ktoré povoľujú preddavok.

Článok 504

1. Bez dosahu na odseky 2 a 3, colné sklady, v ktorých je tovar uskladnený v režime uskladňovania v colných skladoch sa klasifikujú nasledovne:

- typ A: verejný colný sklad, ktorý zodpovedá prvej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, za ktorý zodpovedá uskladňovateľ,

- typ B: verejný colný sklad, ktorý zodpovedá prvej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, za ktorý zodpovedá každý ukladateľ v súlade s článkom 102 (1) kódexu, so zreteľom na druhý pododsek článku 105 kódexu,

- typ C: súkromný colný sklad, ktorý zodpovedá prvej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, kde uskladňovateľ je tá istá osoba ako ukladateľ, pričom však nemusí byť vlastníkom tovaru,

- typ D: súkromný colný sklad, ktorý zodpovedá prvej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, kde uskladňovateľ je tá istá osoba ako ukladateľ, pričom však nemusí byť vlastníkom tovaru, a pričom sa uplatňuje postup uvedený v článku 112 (3) kódexu.

2. Režim uskladnenia v slobodnom colnom sklade sa môže uplatňovať aj v súkromnom sklade, ktorý zodpovedá druhej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, kde uskladňovateľ je tá istá osoba ako ukladateľ, pričom však nemusí byť vlastníkom tovaru, podľa systému, ktorý povoľuje uskladnenie tovaru v skladovacích zariadeniach patriacich držiteľovi povolenia v súlade s článkom 98 (3) kódexu. Tento systém je klasifikovaný ako colný sklad typu E.

3. Pokiaľ sa colný sklad, ktorý prevádzkujú colné orgány, používa ako verejný sklad, ktorý zodpovedá prvej zarážke druhého odseku článku 99 kódexu, tento sklad sa klasifikuje ako colný sklad typu F.

4. Kombinácia typov colných skladov uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 v rovnakých priestoroch alebo na rovnakom mieste nie je povolená.

Pododdiel 2

Umiestnenie colných skladov

Článok 505

1. Okrem colných skladov typu E a typu F, colný sklad musí pozostávať z priestorov alebo akéhokoľvek iného definovaného miesta schváleného colnými orgánmi.

2. Ak sa colné orgány rozhodnú prevádzkovať colný sklad typu F, určia priestory alebo miesto, ktoré predstavuje sklad. Totorozhodnutie musí byť uverejnené vo forme používanej členským štátom pre uverejňovanie administratívnych alebo legislatívnych nástrojov.

3. Miesto schválené colnými orgánmi ako "zariadenie pre dočasné uskladnenie" v súlade s článkom 185 alebo prevádzkované colnými orgánmi, môže byť taktiež schválené ako colné sklady typu A, typu B, typu C alebo typu D alebo prevádzkované ako colný sklad typu F.

Článok 506

Colné sklady typu A, typu C, typu D a typu E môžu byť schválené ako potravinové sklady v súlade s článkom 38 nariadenia Rady (EHS) č. 3665/87 [18].

Pododdiel 3

Obchodno-politické opatrenia

Článok 507

Ak akty spoločenstva ustanovujú, že obchodno-politické opatrenia sa majú uplatňovať pre:

a) prepustenie tovaru do voľného obehu; neplatia vtedy, ak je tovar prepustený do režimu colného uskladňovania, ani v tom čase, keď tam tovar zostáva;

b) vstup tovaru na colné územie spoločenstva; uplatňujú sa vtedy, ak je tovar nepatriaci do spoločenstva prepustený do režimu colného uskladňovania;

c) vývoz tovaru; uplatňujú sa vtedy, ak je tovar spoločenstva vyvezený z colného územia spoločenstva po jeho prepustení do režimu colného uskladňovania.

Oddiel 2

Ustanovenia pre udelenie povolenia

Článok 508

Ustanovenia tohto oddielu sa uplatňujú pre všetky druhy colných skladov okrem typu F.

Článok 509

Žiadosť o povolenie musí byť predložená v súlade s článkom 497 a prílohou 67/A colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa nachádzajú miesta, ktoré majú byť schválené ako colné sklady alebo v prípade colného skladu typu E colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa vedie hlavné účtovníctvo uskladňovateľa.

Článok 510

1. Povolenie môže byť udelené len vtedy, ak žiadateľ preukáže, že existuje skutočná ekonomická potreba pre uskladnenie a ak je sklad určený hlavne na uskladnenie tovaru; tovar však môže prejsť obvyklými formami manipulácie, aktívnym zušľachťovacím stykom alebo prepracovaním pod colným dohľadom za podmienok ustanovených v článkoch 106 a 109 kódexu za predpokladu, že takéto operácie neprevládajú nad uskladnením tovaru.

2. Na účely článku 86 kódexu ohodnotenie, či administratívne náklady na dohľad a kontrolu colného skladu zodpovedajú ekonomickým potrebám colného uskladňovania, musí zohľadňovať okrem iného druh colného skladu a postupy, ktoré v ňom môžu byť použité.

Článok 511

1. Povolenia vydávajú colné orgány určené každým členským štátom, v ktorom bola predložená žiadosť podľa článku 509.

Povolenia nadobúdajú platnosť v deň vydania alebo v neskorší deň, ak je v nich tak ustanovené. Ak však žiadateľ žiada povolenie na prevádzkovanie súkromného colného skladu a colné orgány ho výnimočne informujú o súhlase s vydaním takéhoto povolenia v písomnej forme inej ako na formulári uvedenom v prílohe 68/A, povolenie nadobúda platnosť v deň takéhoto oznámenia. Kópia oznámenia musí byť priložená k povoleniu a tvorí jeho neoddeliteľnú časť.

2. Bez dosahu na predpisy, ktorými sa riadi zrušenie, odňatie a zmena povolení, povolenia platia na dobu neurčitú.

3. V povoleniach musí byť okrem iného uvedený colný úrad zodpovedný za dohľad nad colným skladom. Tam, kde je to primerané, môže v nich byť tiež uvedené, že tovar, ktorý predstavuje nebezpečenstvo alebo môže poškodiť ostatný tovar alebo ktorý z iných dôvodov vyžaduje osobitné zariadenia, musí byť umiestnený v priestoroch špeciálne vybavených na prijímanie takéhoto tovaru.

V prípade súkromného colného skladu, v povolení môžu byť uvedené aj kategórie tovaru, ktoré môžu byť prijaté do tohto skladu.

4. Ak príslušná osoba žiada o povolenie na predloženie tovaru alebo jeho prihlásenie do režimu na iných colných úradoch ako je úrad dohľadu, pričom nebude ovplyvnené riadne vykonanie operácií, colné orgány môžu poveriť jeden alebo viaceré úrady, aby konali ako úrad (úrady) na prepustenie do režimu.

Ak ide o viac ako jeden členský štát, colné orgány, ktoré vydali povolenie, zašlú kópiu ostatným colným orgánom, ktorých sa to týka.

Článok 512

1. Pri kritériu ekonomickej nevyhnutnosti uvedenom v článku 510 (1) sa má za to, že už nie je splnené, ak príslušná osoba požiada písomne o odňatie povolenia.

2. Povolenie môže byť odňaté aj vtedy, ak sa podľa názoru colných orgánov colný sklad nepoužíva alebo už dostatočne nepoužíva, aby bola odôvodnená jeho existencia.

Oddiel 3

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 513

1. Tovar, ktorý má byť prepustený do režimu colného uskladňovania a zodpovedajúce vyhlásenia na prepustenie do režimu musia byť predložené úradu dohľadu alebo ak je použitý článok 511 (4), úradu na prepustenie do režimu, ktorý je uvedený v povolení.

2. Ak sa použije druhý pododsek článku 511 (4), kópiu alebo doplňujúci hárok vyhlásenia, uvedený v odseku 1 alebo kópiu administratívneho alebo obchodného dokumentu použitú na prepustenie tovaru do režimu musí úrad na prepustenie do režimu zaslať úradu dohľadu hneď ako je prepustenie povolené. Názov a adresa uvedeného úradu musia byť uvedené v rubrike 44 vyhlásenia alebo na obchodnom alebo administratívnom dokumente.

Ak to úrad na prepustenie do režimu považuje za potrebné, môže požiadať úrad dohľadu, aby ho informoval o príchode tovaru.

Ustanovenia, ktorými sa riadi režim colného uskladňovania, sa uplatňujú odo dňa, kedy úrad na prepustenie do režimu prijme vyhlásenie na prepustenie do režimu. Takéto vyhlásenie sa používa aj pre prepravu tovaru, ku ktorej musí dôjsť čo najskôr, a pre jeho vstup do priestorov colného skladu bez toho, aby bol predložený úradu dohľadu.

Tento postup neplatí pre sklad typu B.

3. Postup uvedený v odseku 2 môže byť použitý aj bez žiadosti v tomto zmysle od príslušných osôb z dôvodov týkajúcich sa vnútornej správy colných úradov, predovšetkým použitia postupov na základe výpočtovej techniky.

Pododdiel 1

Obvyklý postup

Článok 514

Vyhlásenie uvedené v článku 513 musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

Pododdiel 2

Zjednodušené postupy

Článok 515

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkami 268 až 274.

Článok 516

Postupy ustanovené v článkoch 514 a 515 sa uplatňujú aj pre prepravu tovaru v dočasnom skladovacom zariadení uvedenom v článku 505 (3) do režimu colného uskladňovania.

Oddiel 4

Prevádzka colných skladov a režim colného uskladňovania

Pododdiel 1

Skladová evidencia

Článok 517

1. V colných skladoch typu A, typu C, typu D a typu E colné orgány určia uskladňovateľa ako osobu, ktorá je povinná viesť skladovú evidenciu uvedenú v článku 105 kódexu.

Skladová evidencia musí byť k dispozícii úradu dohľadu, aby mohol vykonávať akékoľvek kontroly.

2. V colných skladoch typu B, úrad dohľadu si ponechá vyhlásenia na prepustenie do režimu alebo administratívne dokumenty použité pre takéto prepustenie na účely monitorovania ich skončenia. Skladová evidencia sa nevedie.

Bez dosahu na iné ustanovenia spoločenstva, ktorými sa riadi evidencia colných dokumentov, úrad dohľadu môže v rámci svojej vnútornej správy rozhodnúť, ako dlho tam tieto vyhlásenia zostanú. Takáto lehota môže byť predĺžená.

Ak tovaru, na ktorý sa vzťahuje vyhlásenie alebo dokument, nebolo v určenej lehote pridelené colne schválené určenie alebo použitie, úrad dohľadu bude požadovať, aby tovaru bolo pridelené takéto určenie alebo použitie, alebo aby bolo pôvodné vyhlásenie alebo dokument na prepustenie do režimu nahradené novým vyhlásením, v ktorom budú opäť uvedené všetky náležitosti starého vyhlásenia alebo starého dokumentu.

3. V sklade typu F musia colné záznamy obsahovať všetky informácie uvedené v článku 520. Uvedené záznamy nahrádzajú skladovú evidenciu uvedenú v článku 105 kódexu.

Článok 518

Bez dosahu na článok 517 (3), úrad dohľadu nevedie skladovú evidenciu.

Pre administratívne účely však môže viesť register všetkých prijatých vyhlásení.

Článok 519

Ak ukladateľ vedie záznamy pre obchodné alebo daňové účely, ktoré obsahujú všetky náležitosti potrebné pre dohľad, pričom sa zohľadňuje druh colného skladu a postupy platné pre vstup a skončenie a takéto náležitosti sú použiteľné na účely dohľadu, colné orgány schvália tieto záznamy ako skladovú evidenciu uvedenú v článku 105 kódexu.

Článok 520

1. Skladová evidencia uvedená v článku 105 kódexu musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre riadne uplatňovanie a dohľad nad režimom.

Musí obsahovať:

a) informácie, ktoré sa nachádzajú v rubrikách 1, 31, 37 a 38 vyhlásenia na prepustenie do režimu;

b) referenčné náležitosti vyhlásení, na základe ktorých je tovaru pridelené colne schválené určenie alebo použitie, ktorým sa skončí režim colného uskladňovania;

c) dátum a referenčné náležitosti ostatných colných dokumentov a všetkých ostatných dokumentov, ktoré sa týkajú prepustenia a skončenia;

d) informácie, ktoré umožnia monitorovanie tovaru, vrátane jeho umiestnenia a náležitosti akéhokoľvek premiestňovania tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia platnosti opatrení;

e) informácie týkajúce sa obvyklého uskladnenia tovaru uvedené v článku 524;

f) akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť potrebné na identifikáciu tovaru;

g) informácie týkajúce sa obvyklých foriem manipulácie, ktorým tovar podlieha;

h) informácie týkajúce sa dočasného odobratia tovaru z priestorov colného skladu.

2. Skladová evidencia skladu typu D musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v odseku 1 aj informácie uvedené v minimálnom zozname ustanovenom v prílohe 37.

3. Zo skladovej evidencie musí byť vždy zrejmý súčasný objem tovaru, ktorý je ešte v režime colného uskladňovania. V čase ustanovenom colnými orgánmi prevádzkovateľ skladu predloží úradu dohľadu zoznam uvedeného tovaru.

4. Ak sa uplatňuje článok 112 (2) kódexu, colná hodnota tovaru pred manipuláciou musí byť uvedená v skladovej evidencii.

5. Ak sa uplatňujú zjednodušené postupy (prepustenie alebo skončenie), ustanovenia tohto článku sa uplatňujú primerane.

Článok 521

1. Tovar prepustený do režimu colného uskladňovania v colnom sklade typu A, typu C alebo typu D musí byť zaznamenaný v skladovej evidencii v súlade s článkom 107 kódexu v čase, keď je fyzicky umiestnený do colného skladu na základe náležitostí, ktoré uzná alebo príjme úrad dohľadu alebo úrad na prepustenie do režimu v súlade s článkom 513 (2).

2. Ak je tovar prepustený do režimu v sklade typu E, záznam do skladovej evidencie uvedenej v odseku 1 sa musí vykonať v čase, keď tovar príde do skladovacích priestorov držiteľa povolenia.

3. Ak colný sklad slúži aj ako dočasné skladovacie zariadenie v súlade s článkom 505 (3), záznam do skladovej evidencie uvedenej v odseku 1 sa musí vykonať:

- pred uplynutím lehoty stanovenej podľa článku 49 kódexu, ak sa postup miestneho vybavenia uvedený v článku 272 použije na prevedenie z dočasného uskladnenia do režimu colného uskladňovania,

- v ostatných prípadoch v čase, kedy je tovar prepustený po predložení vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu colného uskladňovania.

4. Náležitosti týkajúce sa skončenia režimu musia byť uvedené v skladovej evidencii:

- kým tovar opustí priestory colného skladu, ak je použitý jeden zo zjednodušených postupov,

- v ostatných prípadoch v čase, keď je tovar prepustený po predložení vyhlásenia, ktorým mu je pridelené colne schválené určenie alebo použitie.

Pododdiel 2

Obvyklé formy manipulácie

Článok 522

1. Bez dosahu na odseky 2 a 3, obvyklé formy manipulácie, ktorými môže prejsť tovar nepatriaci do spoločenstva, sú uvedené v prílohe 69.

2. Ak z manipulácie môže vyplynúť výhoda súvisiaca s dovoznými clami, platnými pre tovar po manipulácii v porovnaní s clami platnými pred manipuláciou, môže byť povolená len za podmienky, že žiadosť uvedená v článku 112 (2) kódexu je predložená v rovnakom čase ako žiadosť o povolenie vykonávať obvyklé formy manipulácie.

V tomto prípade žiadosť o uplatnenie výhodnejších účtovateľných položiek v colnom sklade typu D ako je uvedené v článku 112 (3) kódexu nemôže byť prijatá.

3. Ak z manipulácie vyplynú vyššie dovozné clá ako clá platné pre tovar pred manipuláciou, príslušná osoba nepredkladá žiadosť uvedenú v článku 112 (2) kódexu.

V tomto prípade uskladňovateľ colného skladu typu D sa vzdá akejkoľvek výhody, ktorú by mohol získať z uplatňovania účtovateľných položiek uznaných alebo prijatých pre manipulovaný tovar, keď bol prepustený do režimu.

4. Ak je tovar prepustený do režimu colného uskladňovania navrhnutý na colne schválené určenie alebo použitie iné ako prepustenie do voľného obehu a uplatňuje sa odsek 2, rubrika 31 vyhlásenia o pridelení colne schváleného určenia alebo použitia tovaru musí obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Mercancías MU,

- SB varer,

- UB-Waren,

- Εμπορεύματα ΣΕ,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU.

Takéto označenie musí byť prenesené do akéhokoľvek dokumentu týkajúceho sa colného režimu alebo dočasného uskladnenia, do ktorého je tovar následne prepustený.

5. Ak je tovar, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, po prepustení do jedného colného režimu prepustený do voľného obehu alebo prepustený do iného colného režimu, čo môže viesť k vzniku colného dlhu, musí byť použitý informačný hárok INF 8. Musí byť vyhotovený v origináli a jednej kópii na formulári, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam uvedeným v prílohe 70.

Colné orgány, ktorým je predložené vyhlásenie na režim voľného obehu alebo iný colný režim, ktorý môže viesť k vzniku colného dlhu, použijú informačný hárok INF 8, ktorý potvrdia na účely požiadania úradu dohľadu nad colným skladom, kde boli vykonané obvyklé formy manipulácie, aby určil charakter, colnú hodnotu a množstvo prihláseného tovaru, ktoré by bolo zohľadnené, keby tento tovar nebol prešiel uvedenou manipuláciou.

Originál hárku INF 8 musí byť zaslaný úradu dohľadu na colným skladom, kópiu si ponechávajú colné orgány, ktoré potvrdili rubriku 14 formuláru.

Úrad dohľadu nad colným skladom poskytne informácie požadované v rubrikách 11, 12 a 13, potvrdí rubriku 15 a zašle originál hárku INF 8 späť colnému úradu uvedenému v rubrike 4.

6. Deklarant môže požiadať, aby bol hárok INF 8 vydaný v čase, keď je predložené vyhlásenie uvedené v odseku 4.

V tomto prípade úrad dohľadu poskytne informácie uvedené v rubrikách 11, 12 a 13, potvrdí rubriku 15 a vráti originál hárku INF 8 deklarantovi.

Článok 523

1. Príslušná osoba musí písomne požiadať úrad dohľadu v jednotlivých prípadoch o povolenie na vykonávanie obvyklých foriem manipulácie pred vykonaním takejto manipulácie.

2. Žiadosti o povolenie vykonávať obvyklé formy manipulácie musia obsahovať všetky náležitosti potrebné pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi režim colného uskladňovania, predovšetkým článku 533 (2) a (3).

Ak je žiadosť schválená, úrad dohľadu udelí povolenie potvrdením žiadosti v tomto zmysle a jej opečiatkovaním. V tomto prípade sa uplatňuje primerane článok 502.

3. Bez dosahu na článok 522, v povolení na prevádzkovanie colného skladu alebo v prípade colného skladu typu E v povolení na použitie režimu, môžu byť uvedené obvyklé formy manipulácie, ktorých vykonávanie sa očakáva v tomto režime. V tomto prípade oznámenie úradu dohľadu spôsobom, ktorým určí, že manipulácia sa má vykonať, nahrádza žiadosť uvedenú v odseku 1.

Pododdiel 3

Obvyklé uskladňovanie tovaru s rôznymi colnými štatútmi

Článok 524

1. Ak tým nie je ovplyvnené riadne vykonávanie operácií, úrad dohľadu povolí, aby bol tovar spoločenstva iný ako tovar uvedený v článku 98 (1) b) kódexu a tovar nepatriaci do spoločenstva uskladnený v tých istých skladovacích zariadeniach.

2. Ak obvyklé uskladnenie uvedené v odseku 1 znemožňuje identifikáciu colného štatútu každého druhu tovaru, môže byť povolené len vtedy, ak sú tovary ekvivalentné.

Ekvivalentné tovary sú tovary, ktoré patria do rovnakej podpoložky kombinovanej nomenklatúry, pričom majú rovnakú obchodnú kvalitu a rovnaké technické charakteristiky.

Pododdiel 4

Dočasné odobratie

Článok 525

1. Pred dočasným odobratím tovaru z priestorov colného skladu príslušná osoba v jednotlivých prípadoch o to písomne požiada úrad dohľadu.

2. Žiadosti o povolenie na dočasné odobratie tovaru musia obsahovať všetky náležitosti potrebné pre uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi režim colného uskladňovania. Ak je žiadosť schválená, úrad dohľadu udelí povolenie potvrdením žiadosti v tomto zmysle a jej opečiatkovaním.

V tomto prípade sa uplatňuje primerane článok 502.

3. V povoleniach na prevádzkovanie colných skladov môže byť uvedené, že tovar môže byť dočasne odobratý. V tomto prípade oznámenie úrad dohľadu spôsobom, ktorý určí, že tovar má byť dočasne odobratý, nahrádza žiadosť uvedenú v odseku 1.

4. Články 522 a 523 sa uplatňujú vtedy, ak majú byť vykonané obvykle formy manipulácie, kým tovar sa dočasne nenachádza v sklade.

Pododdiel 5

Premiestnenie tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu

Článok 526

1. Pre premiestnenie tovaru medzi colnými skladmi bez skončenia režimu colného uskladňovania musí byť použitý formulár zodpovedajúci vzorovému formuláru, ktorý je vyhotovený v súlade s článkom 205 a v súlade s postupom ustanoveným v prílohe 71.

2. Zjednodušený postup popísaný v prílohe 72 sa uplatňuje:

- ak colný sklad, z ktorého je tovar expedovaný, má povolenie používať postup miestneho colného vybavenia, ako je uvedené v článku 253 (3) a colný sklad, v ktorom má byť tovar umiestnený, má povolenie používať zjednodušený postup miestneho colného vybavenia na prepustenie tovaru do tohto režimu tak, ako je uvedené v článku 272,

alebo

- ak rovnaká osoba zodpovedá za obidva colné sklady,

alebo

- ak je skladová evidencia prepojená elektronickými prostriedkami.

3. Zodpovednosť za tovar prepravovaný medzi colnými skladmi prechádza na uskladňovateľa colného skladu, do ktorého sa má tovar umiestniť, keď obdrží tovar a zaznamená ho do svojej skladovej evidencie.

4. Keď tovar, ktorý má byť premiestnený, prejde obvyklými formami manipulácie, pričom sa uplatňuje článok 522 (2), v dokumente uvedenom v odseku 1 musí byť uvedený charakter, colná hodnota a množstvo premiestňovaného tovaru, ktoré sa budú brať do úvahy v prípade vzniku colného dlhu, ak by príslušný tovar neprešiel uvedenou manipuláciou.

Článok 522 (4), (5) a (6) sa vzťahuje na tento tovar tam, kde je to primerané.

5. Tovar prepustený do režimu nemôže byť premiestnený z jedného colného skladu do druhého bez toho, aby bol skončený režim, ak sklad, z ktorého a do ktorého sa má tovar premiestniť, je colný sklad typu B.

Pododdiel 6

Inventúra

Článok 527

Úrad dohľadu môže, ak to považuje za potrebné na zabezpečenie riadnej prevádzky colného skladu, požadovať vykonanie inventúry všetkých alebo niektorých tovarov prepustených do režimu colného uskladňovania, a to periodicky alebo inak.

Oddiel 5

Skončenie

Článok 528

1. Ak sú ekvivalentné tovary uskladnené spoločne podľa článku 524 (2), tovar prihlásený na colne schválené určenie alebo použitie môže byť považovaný buď za tovar spoločenstva alebo tovar nepatriaci do spoločenstva, podľa voľby príslušnej osoby.

Z uplatňovania prvého pododseku nesmie v žiadnom prípade vyplynúť, že daný colný štatút bude pridelený väčšiemu množstvu tovaru ako je množstvo, ktoré v skutočnosti má tento štatút a ktoré je uskladnené v colnom sklade, ak je tovar, prihlásený na colne schválené určenie alebo použitie, odobratý.

2. V prípade úplného zničenia alebo nenahraditeľnej straty tovaru, časť tovaru prepustená do režimu, ktorá bola zničená alebo stratená, sa zistí na základe pomernej časti tovaru rovnakého druhu v priestoroch colného skladu v čase, keď došlo k zničeniu alebo strate, ak uskladňovateľ nemôže predložiť dôkaz o skutočnom množstve tovaru v režime, ktoré bolo zničené alebo stratené.

Oddiel 6

Osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky spoločenstva

Článok 529

Oddiely 1 až 5, okrem článkov 522 a 524, sa vzťahujú na predplatený tovar, ktorý je prepustený do režimu colného uskladňovania v súlade s článkom 98 (1) b) kódexu.

Článok 530

1. Ak sa vyhlásenie uvedené v článku 513 (1) týka predplateného tovaru, musí byť vyhotovené na formulári ustanovenom v článku 205.

2. Kópia dokumentu uvedeného v odseku 1 predstavuje "platobné vyhlásenie" ustanovené v článku 25 (1) nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87.

3. K vyhláseniu musia byť priložené všetky dokumenty, ktorých predloženie je potrebné na prepustenie predplateného tovaru do režimu, vrátane vývozných licencií alebo osvedčení o vopred stanovených cenách podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 3719/88 [19].

Článok 531

1. Bez dosahu na odsek 2, vyhlásenie uvedené v článku 530, na základe ktorého sa predplatený tovar prepustí do režimu colného uskladňovania, môže byť prijaté len vtedy, ak bola zložená zábezpeka v súlade s článkom 6 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 a článkom 31 (1) a (2) nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87. Uplatňuje sa nariadenie Komisie (EHS) č. 2220/85 [20].

2. Colné orgány môžu povoliť zloženie zábezpeky uvedenej v odseku 1 po prijatí vyhlásenia na prepustenie do režimu za podmienok ustanovených v článku 31 (3) nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87.

Článok 532

Bez dosahu na Nariadenie Komisie (EHS) č. 815/89 [21] o farbenom jačmeni, predplatený tovar prepustený do režimu colného uskladňovania môže prejsť formami manipulácie ustanovenými v článku 28 (4) nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87; formuláre pre manipuláciu sú uvedené v prílohe 73.

Článok 533

1. Režim colného uskladňovania sa skončí, keď je prijaté vývozné vyhlásenie.

2. Po prijatí vývozného vyhlásenia tovar zostáva pod colným dohľadom až dovtedy, kým opustí colné územie spoločenstva.

Počas tohto obdobia môže byť tovar uskladnený v priestoroch colného skladu bez toho, aby sa nachádzal v režime colného uskladňovania.

3. Uplatňovanie tohto článku úradom dohľadu nemá dosah na overovania, ktoré majú vykonať príslušné orgány na účely Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Článok 534

1. Predplatený tovar prepustený do režimu colného uskladňovania musí byť prihlásený do režimu vývozu použitím formuláru ustanoveného v článku 205.

2. K vyhláseniu musia byť priložené všetky dokumenty uvedené v článku 221, vrátane vývoznej licencie alebo osvedčenia o vopred stanovených cenách, uvedeného v nariadení Komisie (EHS) č. 3719/88.

3. Dátum, kedy tovar opustí colné územie spoločenstva, musí byť uvedený na zadnej strane dokumentu uvedeného v odseku 1.

Ak pred opustením colného územia spoločenstva tovar, pre ktorý bolo prijaté vývozné vyhlásenie, prechádza cez časť tohto územia, uplatňujú sa postupy ustanovené v článkom 6, 6a a 7 nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87.

4. Tovar, ktorému bolo pridelené colné určenie, ktoré sa považuje za ekvivalent vývozu podľa článkov 34 a 42 nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87, sa považuje za tovar, ktorý opustil colné územie spoločenstva.

Oddiel 7

Použitie colného skladu bez prepustenia tovaru do režimu

Pododdiel 1

Tovar spoločenstva

Článok 535

Predplatené základné výrobky sa spracovávajú v priestoroch colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80.

Článok 536

1. Ak colné orgány požadujú, aby bol iný tovar spoločenstva ako tovar uvedený v článku 98 (2) b) a (3) kódexu, ktorý je uskladnený v priestoroch colného skladu, zaznamenaný v skladovej evidencii uvedenej v článku 105 kódexu v súlade s článkom 106 (3) kódexu, z tohto zápisu musí byť jasný jeho colný štatút.

2. Bez dosahu na článok 524, úrad dohľadu môže stanoviť špecifické metódy identifikácie takéhoto tovaru, predovšetkým z hľadiska jeho rozoznania od tovaru prepusteného do režimu colného uskladňovania, ktorý je uskladnený v tých istých priestoroch.

3. Tovar uvedený v odseku 1 môže byť použitý pre obvyklé formy manipulácie, režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovanie pod colným dohľadom.

Článok 537

Nasledujúci tovar môže byť uskladnený v priestoroch colného skladu bez toho, aby bol prepustený do režimu colného uskladňovania:

- tovar, ktorý musí zostať pod colným dohľadom v súlade s článkom 3 (6) nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87,

- tovar, ktorý sa dočasne nachádza na colnom území spoločenstva vzhľadom na jeho prekládku podľa článku 6a uvedeného nariadenia.

Na takýto tovar sa vzťahuje článok 536 (1) a (2).

Pododdiel 2

Tovar nepatriaci do spoločenstva

Článok 538

1. Tento pododdiel sa vzťahuje na operácie aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) alebo prepracovanie pod colným dohľadom vykonávané v priestoroch colných skladov typu A, C a D, v ktorých je povolený postup miestneho colného vybavenia na prepustenie do režimu, spätný vývoz alebo prepustenie do voľného obehu.

2. Ak nie je v tomto pododdiele ustanovené inak, ustanovenia platné pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku a prepracovanie pod colným dohľadom sa vzťahujú na:

- operácie aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia,

- operácie aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém a systém vrátenia) alebo prepracovanie pod colným dohľadom, vykonávané v priestoroch colných skladov typu B alebo F alebo v priestoroch používaných na uskladnenie tovaru, prepusteného do režimu colného uskladňovania v colnom sklade typu E,

- operácie vykonávané v priestoroch colných skladov typu A, C alebo D, ktoré nespĺňajú podmienky ustanovené v odseku 1.

Článok 539

Colné orgány môžu odoprieť povolenie na použitie zjednodušených postupov uvedených v tomto pododdiele, ak nie sú poskytnuté potrebné záruky pre riadne vykonanie operácií. Colné orgány môžu odoprieť povolenie osobám, ktoré často nevykonávajú operácie režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovania pod colným dohľadom, bez dosahu na článok 510.

Článok 540

Operácie prepracovania vykonávané v režime aktívneho zušľachťovacieho styku alebo v režime prepracovania pod colným dohľadom v priestoroch colného skladu, uvedeného v článku 538 (1), sa nesmú uskutočniť, kým nie je udelené povolenie uvedené v článku 556 a 651.

V povolení musí byť uvedený colný sklad (s uvedením typu), kde budú operácie vykonané.

Článok 541

1. Na použitie postupov ustanovených v tomto pododdiele držiteľ povolenia vedie buď "záznamy o aktívnom zušľachťovacom styku" alebo "záznamy o prepracovaní pod colným dohľadom" tak, ako je to primerané podľa ustanovení článku 556 (3) a 651 (3), pričom tieto záznamy musia obsahovať aj referenčné náležitosti povolenia.

2. Na účely vyhotovenia listu skončenia príslušného colného režimu (ďalej listu skončenia) uvedeného v článku 595 alebo 664, odkaz na zápisy uvedené v odseku 1 nahrádza odkaz na vyhlásenia a dokumenty uvedené v článku 595 (3) alebo článku 664 (3).

3. Zápisy do "záznamov o aktívneho zušľachťovacieho styku" alebo "záznamov o prepracovaní pod colným dohľadom" musia umožniť colným orgánom kedykoľvek sledovať presnú situáciu všetkého tovaru alebo výrobkov v jednom z týchto režimov.

Článok 542

1. Ak je tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom v čase, keď je privezený do priestorov colného skladu, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia uvedeného v článku 276.

2. V zápise do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom musí byť uvedený dokument, na základe ktorého bol tovar prepravený.

Článok 543

1. Ak je tovar, ktorý sa už nachádza v priestoroch colného skladu, prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia uvedený v článku 276.

2. Režim colného uskladňovania sa skončí zápisom do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk prípadne do záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom. V skladovej evidencii colného skladu musia byť uvedené referenčné náležitosti takéhoto zápisu.

Článok 544

1. Ak sú náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktoré boli prepustené do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku v priestoroch colného skladu alebo prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktoré boli prepustené do režimu prepracovania pod colným dohľadom v priestoroch colného skladu, prepustené do režimu colného uskladňovania, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia, uvedeného v článku 272.

2. Režim aktívneho zušľachťovacieho styku a režim prepracovania pod colným dohľadom sa skončí zápisom do skladovej evidencie colného skladu. Referenčné náležitosti takéhoto zápisu musia byť uvedené v záznamoch pre aktívny zušľachťovací styk alebo v záznamoch pre prepracovanie pod colným dohľadom.

3. Údaje ustanovené v článku 610 musia byť zapísané do skladovej evidencie colného skladu.

Článok 545

1. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim prepracovania pod colným dohľadom skončený v čase, kedy sú náhradné výrobky, prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave odobraté z priestorov colného skladu vo formespätného vývozu týchto výrobkov alebo tovaru, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia uvedený v článku 283.

2. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim prepracovania pod colným dohľadom skončený v čase, kedy sú náhradné výrobky, prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave odobraté z priestorov colného skladu vo forme prepustenia týchto výrobkov alebo tovaru do voľného obehu, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia uvedený v článkoch 263 až 267.

3. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim prepracovania pod colným dohľadom skončený v čase, kedy sú náhradné výrobky, prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave odobraté z priestorov colného skladu vo forme ich prepustenia do iného režimu ako je prepustenie do voľného obehu alebo spätný vývoz, platia obvyklé alebo zjednodušené postupy ustanovené na tento účel.

4. Odobratie náhradných výrobkov, prepracovaných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave z priestorov colného skladu nemusí byť zapísané v skladovej evidencii colného skladu.

Článok 546

Články 544 (2) a 545 (2) nemajú dosah na uplatňovanie článkov 122, 135 a 136 kódexu, ktoré sa týkajú uplatňovania poplatkov na tovar alebo výrobky prepustené do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom.

Článok 547

1. Za predpokladu, že tým nie je ovplyvnené riadne vykonávanie operácií, colné orgány povolia, aby bol tovar nepatriaci do spoločenstva prepustený do režimu colného uskladňovania a dovážaný tovar alebo náhradné výrobky prepustené do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, uskladnené v tých istých skladovacích zariadeniach.

2. Ak je tovaru pridelený štatút tovaru prepusteného do režimu colného uskladňovania alebo štatút náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave prepustených do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, na tento tovar sa vzťahujú všetky ustanovenia, ktorými sa riadi príslušný režim, a to predovšetkým tie ustanovenia, ktoré sa týkajú poplatkov a výberu kompenzačných úrokov.

3. Články 524 (2) a 528 (1) a (2) sa uplatňujú primerane.

Oddiel 8

Výmena informácií

Článok 548

Podľa tejto kapitoly každý členský štát informuje Komisiu o všeobecných opatreniach, ktoré sa týkajú:

- určenia colných orgánov podľa článku 509,

- článku 104 kódexu,

- článku 106 (3) kódexu,

- článku 513 (3).

Komisia uverejní tieto informácie v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 3

Režim aktívneho zušľachťovacieho styku

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 549

Na účely tejto kapitoly:

a) hlavné náhradné výrobky sú: náhradné výrobky, pre výrobu ktorých bolo povolené použitie režimu aktívneho zušľachťovacieho styku;

b) druhotné náhradné výrobky sú: náhradné výrobky iné ako hlavné náhradné výrobky, ktoré sú nevyhnutným vedľajším produktom spracovateľskej operácie;

c) straty sú: podiel dovážaného tovaru zničeného alebo strateného počas spracovateľskej operácie, predovšetkým vyparením, disikáciou (vysušenie), odplynením alebo vylúhovaním;

d) kvantitatívna stupnicová metóda je: výpočet podielu dovážaného tovaru začleneného do rôznych náhradných výrobkov na základe množstva dovážaného tovaru;

e) hodnotová stupnicová metóda je: výpočet podielu dovážaného tovaru začleneného do rôznych náhradných výrobkov na základe hodnoty náhradných výrobkov;

f) operátori sú: osoby, ktoré vykonávajú všetky spracovateľské operácie alebo ich časť;

g) ekvivalentná kompenzácia je: systém, ktorý v súlade s článkom 115 (1) a) kódexu umožní získanie náhradných výrobkov z ekvivalentného tovaru, ktoré musia spĺňať podmienky ustanovené v článku 569 (1);

h) predchádzajúci vývoz je: systém, ktorý v súlade s článkom 115 (1) b) kódexu umožní získanie náhradných výrobkov z ekvivalentného tovaru, ktorý má byť vyvezený z colného územia spoločenstva pred prepustením dovezeného tovaru do režimu s podmienečným systémom;

i) trojuholníková doprava je: systém, v ktorom je dovezený tovar prepustený do režimu v spoločenstve v inom colnom úrade ako úrad, v ktorom sa uskutočnil predchádzajúci vývoz náhradných výrobkov;

j) doba spätného vývozu je: čas, dokedy výrobkom musí byť pridelené jedno z colne schválených určení ustanovených v článku 89 kódexu;

k) mesačná agregácia je: uplatňovanie druhého pododseku článku 118 (2) kódexu pre obdobia spätného vývozu, ktoré začínajú plynúť počas daného kalendárneho mesiaca;

l) štvrťročná agregácia je: uplatňovanie druhého pododseku článku 118 (2) kódexu pre obdobia spätného vývozu, ktoré začínajú plynúť počas daného kalendárneho štvrťroka.

Článok 550

Tovar uvedený v článku 114 (2) c) kódexu, ktorý môže byť použitý ako výrobné príslušenstvo, je uvedený v prílohe 74.

Oddiel 2

Povolenie použitia režimu – obvyklý postup

Článok 551

1. Povolenie na použitie podmienečného systému bude udelené len vtedy, ak má žiadateľ opätovne vyviesť hlavné náhradné výrobky z colného územia spoločenstva. V tomto prípade môže byť použitie podmienečného systému povolené pre všetok tovar, ktorý má byť prepracovaný.

2. Povolenie pre použitie systému vrátenia bude udelené len v prípadoch uvedených v článku 124 kódexu, ak existujú príležitosti na vývoz hlavných náhradných výrobkov z colného územia spoločenstva.

3. Ak sú splnené podmienky pre použitie obidvoch systémov, žiadateľ môže požiadať o povolenie buď na podmienečný systém alebo systém vrátenia.

Článok 552

1. Ekonomické podmienky ustanovené v článku 117 c) kódexu sa považujú za splnené okrem iného, ak:

a) prepracovanie pozostáva z jednej z nasledujúcich operácií uvedených pod príslušným kódom:

i) operácie vykonávané na základe zmluvy o úprave veci uzatvorenej s osobou zriadenou v tretej krajine. "Objednaná úprava" je akékoľvek prepracovanie dovážaného tovaru, ktorý je priamo alebo nepriamo k dispozícii držiteľovi povolenia, ktoré sa vykonáva podľa špecifikácií a v mene príkazcu zriadeného mimo colného územia všeobecne len za úhradu nákladov na prepracovanie (číselný znak6201);

ii) operácie zahŕňajúce tovar neobchodného charakteru (číselný znak 6202);

iii) opravy vrátane generálnych opráv a úprav (číselný znak6301);

iv) obvyklé formy manipulácie určené na uchovanie tovaru, zlepšenie jeho vzhľadu alebo jeho predajnej kvality alebo jeho prípravu na distribúciu alebo ďalší predaj (číselný znak 6302);

v) operácie, pri ktorých hodnota každého druhu tovaru podľa osemmiestneho číselného znaku CN, dovezeného na základe povolenia, neprevyšuje 200000 ECU na jedného žiadateľa a jeden kalendárny rok, bez ohľadu na počet operátorov, ktorí vykonávajú spracovateľskú operáciu;

Hodnotový limit pre tovar a výrobky uvedené v prílohe 75 je však 100000 ECU. Uvedená hodnota je colná hodnota tovaru odhadnutá na základe známych údajov a dokumentov predložených v čase predloženia žiadosti.

Od tohto odseku možno upustiť pri konkrétnych dovážaných tovaroch v súlade s postupom výboru (číselný znak 6400);

b) žiadny tovar, porovnateľný s tovarom, ktorý má byť prepracovaný, sa nevyrába v spoločenstve (číselný znak 6101);

"Porovnateľný tovar" je tovar, ktorý patrí pod ten istý osemmiestny číselný znak CN, má tú istú obchodnú kvalitu a tie isté technické charakteristiky pri zohľadnení náhradných výrobkov, ktoré majú byť získané.

c) porovnateľný tovar definovaný v odseku b) sa nevyrába v spoločenstve v dostatočnom množstve (číselný znak6102);

d) porovnateľný tovar definovaný v odseku b) nemôže byť poskytnutý žiadateľovi v primeranej lehote výrobcami zriadenými v spoločenstve. Takýto tovar sa považuje za nedostupný v "primeranej lehote", ak ho výrobcovia zriadení v spoločenstve nemôžu poskytnúť prevádzkovateľovi v čas pre vykonanie navrhovanej obchodnej operácie, napriek žiadosti, ktorá im bola predložená v riadnom čase (číselný znak6103);

e) porovnateľný tovar definovaný v odseku b) sa vyrába v spoločenstve, ale nemôže byť použitý z jedného z nasledovných dôvodov:

i) jeho cena by spôsobila, že navrhovaná obchodná operácia by bola ekonomicky nemožná (číselný znak 6104);

Pri rozhodovaní o tom, či by navrhovaná obchodná operácia bola ekonomicky nemožná v dôsledku ceny porovnateľného tovaru vyrábaného v spoločenstve, je potrebné brať do úvahy okrem iného aj vplyv, ktorý by malo použitie tovaru vyrábaného v spoločenstve na náklady na náhradný výrobok a teda na výrobok na trhu tretej krajiny vzhľadom na:

- cenu pred zaplatením cla na tovar určený na prepracovanie alebo cenu porovnateľného tovaru vyrábaného v spoločenstve mínus domáce dane, ktoré boli vrátené alebo majú byť vrátené pri vývoze, vrátane akýchkoľvek vrátených alebo iných súm, ktoré platia podľa Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Pri porovnávaní cien musia byť taktiež vzaté do úvahy podmienky predaja a predovšetkým platobné podmienky a navrhované dodacie lehoty pre tovar spoločenstva.

- cenu, ktorú možno dosiahnuť pre náhradné výrobky na trhu tretej krajiny podľa zistení z obchodnej korešpondencie alebo iných informácií;

ii) nemajú takú kvalitu alebo vlastnosti, ktoré sú potrebné na to, aby operátor mohol vyrobiť požadované náhradné výrobky (číselný znak6105);

iii) nie sú v súlade s výslovne uvedenými požiadavkami nákupcu z tretej krajiny, ktorý nakupuje náhradné výrobky (číselný znak6106);

iv) náhradné výrobky musia byť získané z dovezeného tovaru s cieľom zabezpečiť súlad s ustanoveniami pre ochranu práv priemyselného vlastníctva a iných nemajetkových práv spojených s podnikom (číselný znak 6107);

f) žiadateľ o povolenie pre určitý druh tovaru, ktorý má byť prepustený do režimu v danej lehote:

i) počas príslušnej lehoty získa 80 % zo svojich celkových požiadaviek na takýto tovar, začlenený do náhradných výrobkov na colnom území spoločenstva, vo forme porovnateľného tovaru definovaného v odseku b) vyrábaného v spoločenstve; na využitie tohto ustanovenia žiadateľ musí poskytnúť colným orgánom podporné dokumenty, ktoré umožnia uvedeným orgánom uistiť sa, že k zamýšľanému nákupu tovaru spoločenstva dôjde. Takéto podporné dokumenty, ktoré musia byť priložené k žiadosti, môžu mať napríklad formu kópií, obchodných alebo administratívnych dokumentov, ktoré obsahujú odkaz na nákupy vykonané v predchádzajúcom referenčnom období alebo objednávky alebo zamýšľané nákupy na dané obdobie.

Bez dosahu na článok 87 (2) kódexu, colné orgány tam, kde je to primerané, skontrolujú, či je percentuálny podiel správny na konci daného obdobia (číselný znak 7001);

ii) sa snaží zabezpečiť proti skutočným problémom s dodávkami, čo je dokázané pre potrebu colných orgánov pre tento druh tovaru, a podiel dodávok tovaru vyrobeného v spoločenstve je nižší ako percentuálny podiel uvedený v odseku i) (číselný znak7002);

iii) ubezpečí colné orgány, že uskutočňuje primerané kroky na získanie tovaru na prepracovanie v spoločenstve, pričom však nedostal odpoveď od výrobcov spoločenstva (číselný znak7003);

iv) vyrába civilné lietadlá pre dodávky leteckým spoločnostiam (číselný znak7004);

v) vykonáva opravu, úpravu alebo premenu civilných lietadiel (číselný znak7005).

2. Odsek 1 f) i) sa nevzťahuje na tovar uvedený v prílohe II zmluvy.

3. Žiadateľ vo svojej žiadosti uvedie dôvody, pre ktoré sa ekonomické podmienky považujú za splnené v zmysle odseku 1.

Článok 553

1. Za výnimočných okolností, ak žiadateľ považuje ekonomické podmienky za splnené z iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v článku 552, uvedie tieto dôvody vo svojej žiadosti (číselný znak8000).

2. Ak colné orgány považujú ekonomické podmienky za splnené iných v prípadoch ako sú prípady uvedené v článku 552, povolenie sa udelí na obmedzenú dobu, ktorá nesmie prekročiť deväť mesiacov.

Náležitosti žiadosti týkajúcej sa ekonomických podmienok musia byť zaslané Komisii do jedného mesiaca od vydania povolenia. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Colné orgány môžu na žiadosť držiteľa povolenia predĺžiť lehotu platnosti tohto povolenia, ak neboli v primeranom čase prijaté príslušné ustanovenia v súlade s postupom spoločenstva.

3. Ak je podľa colných orgánov potrebná konzultácia na úrovni spoločenstva s cieľom zabezpečiť, aby boli splnené ekonomické podmienky umožňujúce vydanie povolenia, členský štát týchto orgánov predloží prípad Komisii, ktorá o tom informuje ostatné členské štáty.

Ak podľa názoru colných orgánov nie je potrebné vydať povolenie skôr ako sa uskutoční konzultácia na úrovni spoločenstva, čo najskôr zašlú náležitosti žiadosti.

Ak podľa názoru colných orgánov môže byť povolenie vydané pred konzultáciou, odsek 2 môže byť uplatňovaný primerane.

Článok 554

Pri hodnotení ekonomických podmienok, nasledujúce skutočnosti nemôžu byť samotné považované za dôvody pre udelenie povolenia:

a) skutočnosť, že výrobca spoločenstva, ktorý vyrába porovnateľný tovar, ktorý by mohol byť použitý na vykonanie spracovateľských operácií, je podnik, ktorý je konkurentom osoby, ktorá žiada o použitie postupu;

b) skutočnosť, že tovar v spoločenstve vyrába jeden podnik.

Článok 555

1. Žiadosť musí byť vyhotovená v súlade s článkom 497 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 67/B a predložená osobou, ktorej môže byť udelené povolenie podľa článkov 86, 116 a 117 kódexu.

2. a) Žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa má vykonať spracovateľská operácia.

b) Ak sa očakáva, že následné spracovateľské operácie vykoná žiadateľ alebo budú vykonané v mene žiadateľa v rôznych členských štátoch, môže byť predložená žiadosť o jediné povolenie.

V tomto prípade žiadosť, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti o poradí operácií a presných miestach, kde budú vykonávané, musí byť predložená colným orgánom členského štátu, kde sa vykoná prvá takáto operácia.

3. Ak sa má prepracovanie vykonať na základe zmluvy o úprave veci medzi dvoma osobami zriadenými v spoločenstve, žiadosť musí predložiť objednávateľ alebo musí byť predložená v jeho mene.

4. Na účely druhej vety článku 117 a) kódexu "dovoz tovaru neobchodného charakteru" je dovoz tovaru uvedeného v článku 1 (6).

Článok 556

1. Bez dosahu na článok 568, povolenie vydávajú orgány, ktorým bola žiadosť predložená podľa článku 555 (2), pričom musí byť vyhotovené v súlade s článkom 500 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 68/B.

Ako výnimka z článku 500 (3) a v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch colné orgány môžu vydať povolenie so spätnou platnosťou. Spätná platnosť takéhoto povolenia však nesmie zasahovať do času pred predložením žiadosti.

2. Ak sa uplatňuje článok 555 (2) b), povolenie nesmie byť vydané bez súhlasu colných orgánov, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádzajú miesta uvedené v žiadosti. Platí nasledovný postup:

a) colné orgány, ktorým bola žiadosť predložená potom, čo sa ubezpečia, že ekonomické podmienky možno v súvislosti s plánovanou operáciou považovať za splnené, zašlú žiadosť a návrh povolenia colným orgánom ostatných príslušných členských štátov; uvedený návrh musí obsahovať aspoň výnosovú sadzbu, schválené metódy identifikácie, colné úrady uvedené v bode 11 vzorového povolenia v prílohe 68/B, akékoľvek zjednodušené postupy použité na prepustenie do režimu, prepravu alebo skončenie a pravidlá, ktoré musia byť dodržiavané okrem iného pri oznamovaní úradu dohľadu;

b) colné orgány čo najskôr po obdržaní oznámenia zašlú akékoľvek námietky, v každom prípade však do dvoch mesiacov odo dňa zaslania žiadosti a návrhu povolenia;

c) colné orgány uvedené v pododseku a) po vykonaní potrebných opatrení na zabezpečenie platby colného dlhu, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s dovážaným tovarom, môžu vydať povolenie, ak neobdržali žiadne informácie týkajúce sa existencie námietok voči návrhu povolenia v lehote povolenej v pododseku b);

d) členský štát vydávajúci povolenie zašle jeho kópiu všetkým horeuvedeným členským štátom.

Povolenia vydané týmto spôsobom platia len v horeuvedených členských štátoch.

Členské štáty zašlú Komisii názvy a adresy colných orgánov určených na obdržanie žiadosti a návrh povolenia uvedený v pododseku a). Komisia v uvedenom zmysle informuje ostatné členské štáty.

3. Na zabezpečenie riadneho uplatňovania ustanovení, ktorými sa riadi tento postup, colné orgány môžu požadovať na účely umožnenia kontroly, aby držiteľ viedol alebo zabezpečil vedenie skladovej evidencie, ďalej len "záznamy pre aktívny zušľachťovací styk", v ktorých bude uvedené množstvo dovezeného tovaru prepusteného do režimu a získaných náhradných výrobkov a všetky náležitosti potrebné na sledovanie operácií a správny výpočet akýchkoľvek dovozných ciel, ktoré môžu byť splatné.

"Záznamy pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku" musia byť poskytnuté colnému úradu dohľadu, aby mohol vykonať kontroly potrebné pre riadne vykonávanie režimu. Ak sa spracovateľské operácie vykonávajú v dvoch alebo viacerých prevádzkárňach, v skladovej evidencii musia byť vždy uvedené informácie týkajúce sa vykonávania režimu v každej prevádzkárni.

Ak záznamy, ktoré vedie držiteľ pre obchodné účely, umožňujú dohľad nad režimom, colné orgány ich uznajú ako platné "záznamy pre aktívny zušľachťovací styk" v zmysle predchádzajúceho pododseku.

Článok 557

Ak neplatí článok 556 (2) a náhradné výrobky sa majú získať z iných náhradných výrobkov získaných na základe už vydaného povolenia, osoba, ktorá vykonáva ďalšie spracovateľské operácie alebo ktorá zabezpečila ich vykonávanie, musí predložiť novú žiadosť, ktorá zodpovedá prílohe 67/B, v ktorej budú uvedené referenčné náležitosti už vydaného povolenia. V tomto prípade sa ekonomické podmienky považujú za splnené a nebudú opäť posudzované (číselný znak6303).

Článok 558

1. Dobu platnosti povolenia určia colné orgány, pričom zohľadnia ekonomické podmienky a špecifické potreby žiadateľa.

Ak je doba platnosti dlhšia ako dva roky, podmienky, na základe ktorých bolo vydané, musia byť periodicky overované v intervaloch uvedených v povolení.

2. Ako výnimka z odseku 1, doba platnosti povolenia na použitie režimu pre výrobky uvedené v článku 560 (2) nesmie byť dlhšia ako tri mesiace.

Článok 559

1. Pri vydávaní povolenia určené colné orgány uvedú lehotu, v ktorej musia byť náhradné výrobky opäť vyvezené v súlade s článkom 118 kódexu, pričom berú do úvahy čas potrebný na vykonanie spracovateľských operácií uvedených v povolení pre dané množstvo tovaru, množstvo dovezeného tovaru povolené pre daný režim a čas potrebný na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia.

2. Ak to okolnosti dovoľujú, lehota určená pre spätný vývoz môže byť predĺžená aj vtedy, ak uplynula pôvodne stanovená lehota.

Článok 560

1. Bez dosahu na odsek 2, v prípade poľnohospodárskych výrobkov takého druhu, ktorý je uvedený v článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80, ktoré majú byť spätne vyvezené vo forme prepracovaných výrobkov alebo tovaru v zmysle článku 2 b) alebo c) tohto nariadenia, lehota pre spätný vývoz nesmie prekročiť šesť mesiacov.

2. V prípade výrobkov uvedených v článku 1 nariadenia Rady (EHS) č. 804/68 [22], ktoré sú určené na výrobu výrobkov uvedených v tomto článku alebo výrobkov uvedených v prílohe k uvedenému nariadeniu, lehota pre spätný vývoz nesmie prekročiť štyri mesiace.

Článok 561

1. V prípade predchádzajúceho vývozu, colné orgány určia lehotu uvedenú v článku 118 (3) kódexu, pričom berú do úvahy čas požadovaný na obstaranie a prepravu dovážaného tovaru do spoločenstva.

2. Lehota uvedená v odseku 1 nesmie byť dlhšia ako:

- tri mesiace v prípade tovaru, ktorý podlieha mechanizmu cenovej regulácie,

- lehota platnosti dovoznej licencie vydanej v súlade s nariadením Komisie (EHS) č. 2630/81 [23] v prípade surového cukru, ktorý patrí do číselného znaku CN 170111 alebo 170112,

- šesť mesiacov v prípade všetkých ostatných tovarov. Táto lehota však môže byť predĺžená, ak držiteľ povolenia predloží odôvodnenú žiadosť, a to za predpokladu, že celková lehota neprekročí dvanásť mesiacov. Ak to dovoľujú okolnosti, predĺženie môže byť povolené aj po uplynutí pôvodnej lehoty.

Článok 562

1. Lehoty uvedené v článkoch 559 a 560 plynú od dátumu prijatia vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu, alebo v systéme vrátenia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

2. Lehoty určené v súlade s článkom 561 plynú odo dňa prijatia vývozného vyhlásenia.

Článok 563

1. Mesačnú alebo štvrťročnú agregáciu povolia colné orgány, ktoré sú riadne poverené členským štátom, v ktorom bola predložená žiadosť o povolenie, ak má byť dovezený tovar pravidelne prepustený do režimu pre prepracovanie alebo spätný vývoz vo forme náhradných výrobkov, takže lehota pre spätný vývoz bude viac-menej konštantná.

2. V prípade mesačnej agregácie všetky lehoty pre spätný vývoz, ktoré začínajú plynúť v danom mesiaci, skončia v posledný deň kalendárneho mesiaca, počas ktorého by uplynula lehota pre spätný vývoz v súvislosti s konečným prepustením do režimu v príslušnom mesiaci.

3. V prípade štvrťročnej agregácie všetky lehoty pre spätný vývoz, ktoré začínajú plynúť v danom štvrťroku, skončia v posledný deň štvrťroka, počas ktorého by uplynula lehota pre spätný vývoz v súvislosti s konečným prepustením do režimu v danom štvrťroku.

4. Mesačná alebo štvrťročná agregácia sa uplatňuje pri zohľadnení príkladov uvedených v prílohe 76.

Článok 564

1. Ak je mesačná agregácia povolená pre poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 560 (1), lehoty pre spätný vývoz uvedené v článku 563 (2) uplynú najneskôr v posledný deň piateho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola agregácia povolená.

2. Ak je mesačná agregácia povolená pre poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 560 (2), lehoty pre spätný vývoz uplynú najneskôr v posledný deň štvrtého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola agregácia povolená.

3. Ak je štvrťročná agregácia povolená pre poľnohospodárske výrobky uvedené v článku 560 (1), lehoty pre spätný vývoz uvedené v článku 563 (3) uplynú najneskôr v posledný deň štvrťroka nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola agregácia povolená.

4. Štvrťročná agregácia sa nepovoľuje pre výrobky uvedené v článku 560 (2).

Článok 565

Lehoty uvedené v článkom 563 a 564 plynú odo dňa prijatia vyhlásenia na prepustenie tovaru do režimu.

Článok 566

1. Podľa článku 567, výnosová sadzba definovaná v článku 114 (2) f) kódexu alebo metóda určenia takejto sadzby uvedenáv článku 119 kódexu musí byť podľa možnosti stanovená na základe výrobných údajov a musí byť zistiteľná v záznamoch podniku operátora.

2. Sadzba alebo metóda určenia tejto sadzby sa stanoví v súlade s odsekom 1 a podlieha spätnému overeniu colnými orgánmi.

Článok 567

1. Štandardné výnosové sadzby uvedené v odseku 2 platia len pre dovezený tovar zdravej, pôvodnej a obchodovateľnej kvality, ktorá zodpovedá akejkoľvek štandardnej kvalite ustanovenej v právnych predpisoch spoločenstva.

2. Štandardné výnosové sadzby, uvedené v stĺpci 5 prílohy 77, platia pre operácie aktívneho zušľachťovacieho styku vykonávané na dovážanom tovare, uvedenom v stĺpci 1 tejto prílohy, ktorých výsledkom je výroba náhradných výrobkov uvedených v stĺpcoch 3 až 4.

Oddiel 3

Povolenie použitia postupu – zjednodušený postup

Článok 568

1. Tento článok sa uplatňuje vtedy, ak sa majú spracovateľské operácie vykonať v jednom členskom štáte, okrem prípadov, kedy má byť použitý ekvivalentný kompenzačný systém.

2. Ak nie sú použité zjednodušené postupy na prepustenie do režimu, ustanovené v článku 76 kódexu, a v prípadoch uvedených v článku 552 (1) a), ktorýkoľvek colný úrad poverený colnými orgánmi udeľovať povolenia, ktorý používa zjednodušený postup, povolí, že predloženie vyhlásenia na prepustenie do režimu v podmienečnom systéme alebo vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia predstavuje žiadosť o povolenie.

V tomto prípade prijatie vyhlásenia predstavuje povolenie, pričom na uvedené prijatie sa v každom prípade vzťahujú podmienky, ktorými sa riadi udeľovanie povolenia.

3. K vyhláseniam predloženým podľa odseku 2 musí byť priložený dokument, ktorý vyhotoví deklarant a ktorý obsahuje nasledujúce informácie, ak je to potrebné, ak takéto informácie nie je možné zapísať do rubriky 44 formuláru použitého pre samotné vyhlásenie:

a) ak osoba, ktorá žiada o použitie postupu, nie je tá istá ako deklarant, meno a obchodný názov a adresu žiadateľa;

b) ak operátor nie je tá istá osoba ako žiadateľ alebo deklarant, meno a obchodný názov a adresu operátora;

c) charakter spracovateľskej operácie;

d) obchodný a/alebo technický popis náhradných výrobkov;

e) odhadovanú výnosovú sadzba alebo tam, kde je to primerané, metódu, ktorou sa táto sadzba má určiť;

f) odhadovanú lehota pre spätný vývoz;

g) miesto, kde sa má vykonať spracovateľská operácia.

Článok 498 sa uplatňuje primerane.

4. Článok 502 sa uplatňuje primerane.

Oddiel 4

Ekvivalentná kompenzácia a predchádzajúci vývoz

Pododdiel 1

Ekvivalentná kompenzácia v podmienečnom systéme a v systéme vrátenia

Článok 569

1. Bez dosahu na odsek 2 a článok 570 (2), ak sa má použiť ekvivalentná kompenzácia, ekvivalentný tovar musí patriť pod tú istú osemmiestnu podpoložku číselného znaku CN, musí mať tú istú obchodnú kvalitu a musí mať tie isté technické charakteristiky ako dovážaný tovar.

2. Osobitné ustanovenia uvedené v prílohe 78 sa vzťahujú na tovar uvedený v tejto prílohe.

3. Použitie ekvivalentnej kompenzácie je možné len vtedy, ak oň požiadala príslušná osoba vo svojej žiadosti a ak sú v povolení uvedené faktory, uvedené v odseku 1, spoločné pre rovnaký tovar a dovezený tovar a prostriedky, pomocou ktorých môže byť skontrolovaný.

4. Ak je v povolení určené použitie ekvivalentnej kompenzácie, v povolení musia byť uvedené osobitné opatrenia, ktoré musia byť prijaté na zabezpečenie súladu s ustanoveniami, ktoré sa vzťahujú na tento systém.

5. Ak v povolení nie je určené použitie ekvivalentnej kompenzácie, pričom však držiteľ povolenia chce použiť tento systém, držiteľ požiada o zmenu pôvodne vydaného povolenia. Žiadosť musí byť vyhotovená v súlade s článkom 497.

Článok 570

1. Ak to okolnosti dovoľujú, colné orgány môžu povoliť, aby bol rovnaký tovar v pokročilejšom štádiu výroby ako dovezený tovar, za predpokladu, že podstatná časť prepracovania, ktorému podlieha uvedený rovnaký tovar, sa vykonáva v podniku držiteľa povolenia alebo v podniku, v ktorom sa operácia vykonáva v jeho mene.

2. Príslušná osoba v každom prípade umožní colným orgánom identifikovať faktory, uvedené v článku 569 (1) skôr, ako môže použiť systém ekvivalentnej kompenzácie.

Článok 571

1. V prípade ekvivalentnej kompenzácie bez predchádzajúceho vývozu, zmena colného štatútu dovezeného tovaru a rovnakého tovaru uvedeného v článku 115 (3) kódexu sa uskutoční v čase prijatia vyhlásenia, ktorým sa ukončuje režim. Ak však držiteľ povolenia umiestni dovážaný tovar na trh spoločenstva buď v nezmenenom stave, alebo vo forme náhradných výrobkov pred skončením režimu, colný štatút dovážaného tovaru a rovnakého tovaru sa zmení, keď sa tovar umiestni na trh.

2. Zmenou colného štatútu uvedeného v odseku 1 sa nemení pôvod vyvezeného tovaru.

3. V prípade úplného zničenia alebo nenahraditeľnej straty tovaru v nezmenenom stave alebo náhradných výrobkov, časť dovezeného tovaru, ktorá bola zničená alebo stratená, sa zistí na základe pomernej časti dovezeného tovaru v zásobe tovaru rovnakého druhu, ktorý mal držiteľ povolenia v čase, keď došlo k zničeniu alebo strate, ak nemôže predložiť dôkaz o skutočnom množstve dovezeného tovaru, ktoré bolo zničené alebo stratené.

Pododdiel 2

Predchádzajúci vývoz v podmienečnom systéme

Článok 572

1. Ak sa použije ekvivalentná kompenzácia v podmienečnom systéme, článok 569, 570 a 571 (2) a (3) sa uplatňuje primerane.

2. V prípade predchádzajúceho vývozu, colný štatút uvedený v článku 115 (3) kódexu sa zmení:

- pri vyvážaných náhradných výrobkoch v čase prijatia vývozného vyhlásenia a za podmienky, že dovezený tovar je prepustený do režimu,

- pre dovezený tovar a rovnaký tovar v čase prepustenia dovezeného tovaru prihláseného do režimu.

Oddiel 5

Ustanovenia pre podmienečný systém

Pododdiel 1

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 573

1. Postupy, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém), platia aj pre dovezený tovar v systéme ekvivalentnej kompenzácie, bez ohľadu na to, či došlo k predchádzajúcemu vývozu alebo nie.

2. Bez dosahu na článok 570 (2), rovnaký tovar použitý v systéme ekvivalentnej kompenzácie, bez ohľadu na to, či došlo k predchádzajúcemu vývozu alebo nie, nepodlieha postupom na prepustenie do režimu.

a) Obvyklý postup

Článok 574

1. Okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie na prepustenie dovezeného tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) musí byť predložené v jednom z úradov na prepustenie do režimu uvedenom v povolení.

2. Ak sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené riadne poverenému colnému úradu.

Článok 575

1. Vyhlásenie uvedené v článku 574 musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

2. Bez dosahu na uplatňovanie článku 568, popis tovaru vo vyhlásení, uvedenom v odseku 1, musí zodpovedať špecifikáciám v povolení.

Ak sa použije systém ekvivalentnej kompenzácie, náležitosti uvedené vo vyhlásení musia obsahovať dostatočne podrobné informácie, aby bolo možné identifikovať náležitosti uvedené v článku 569 (1).

3. Na účely článku 62 (2) kódexu, dokumenty, ktoré majú byť priložené k vyhláseniu, musia byť dokumenty ustanovené v článku 220; ak sa použije systém trojuholníkovej dopravy, k vyhláseniu musí byť pripojený hárok INF 5, okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 605 v súlade s článkom 604.

b) Zjednodušené postupy

Článok 576

1. Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkami 275 a 276.

2. Colné orgány zamietnu povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia ustanovené v článku 276 osobám, ktorých skladovú evidenciu uvedenú v článku 556 (3) nie je možné určiť.

3. Doplňujúce vyhlásenie uvedené v článku 76 (2) kódexu musí byť predložené v stanovenej lehote, v každom prípade však v čase predloženia listu skončenia.

Pododdiel 2

Skončenie režimu

Článok 577

1. Podľa článku 89 kódexu, režim aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) sa skončí pre dovezený tovar, ak boli náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave prihlásené na iné colne schválené určenie alebo použitie, pričom boli splnené všetky ostatné podmienky pre použitie režimu.

Ak sa uplatňuje článok 115 (1) b), režim sa skončí vtedy, keď colné orgány prijali vyhlásenie súvisiace s tovarom nepatriacim do spoločenstva.

2. Na účely skončenia režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, nasledujúce činnosti sa považujú za vývoz z colného územia spoločenstva:

a) dodanie náhradných výrobkov osobám, ktoré spĺňajú podmienky pre oslobodenie buď podľa Viedenského dohovoru z 18. apríla 1961 o diplomatických stykoch, Viedenského dohovoru z 24. apríla 1963 o konzulárnych stykoch, alebo Newyorského dohovoru zo 16. decembra 1969 o osobitných misiách;

b) dodanie náhradných výrobkov ozbrojeným silám tretích krajín rozmiestnených na území členského štátu v súlade s článkom 136 nariadenia Rady (EHS) č. 918/83;

c) dodanie civilného lietadla leteckým spoločnostiam zriadeným na colnom území spoločenstva;

d) oprava, úprava alebo zmena civilného lietadla vykonávaná v režime aktívneho zušľachťovacieho styku.

3. Skončenie režimu sa vykoná buď podľa množstiev dovážaného tovaru, zodpovedajúcich náhradným výrobkom prihláseným na jedno z určení alebo použití uvedených v odseku 1 alebo v odseku 2, alebo podľa množstiev tovaru v nezmenenom stave, ktorému je pridelené takéto určenie alebo použitie.

Článok 578

Vyhlásenie pre pridelenie jedného z colne schválených určení alebo použití náhradným výrobkom alebo tovaru v nezmenenom stave musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre skončenie režimu.

Článok 579

1. Ak charakter a/alebo technické vlastnosti dovážaného tovaru boli zmenené v dôsledku nepredvídateľných okolností alebo vyššej moci, pričom nie je možné získať náhradné výrobky, pre ktoré bolo vydané povolenie pre aktívny zušľachťovací styk (podmienečný systém), držiteľ povolenia informuje colný úrad dohľad o tom, čo sa stalo.

2. Článok 571 (3) sa uplatňuje primerane.

3. V prípadoch, kedy príslušná zmena môže mať vplyv na platné pokračovanie alebo podstatu povolenia, odseky 1 a 2 nemajú dosah na články 9 a 87 (2) kódexu.

4. Tento článok sa uplatňuje primerane pre náhradné výrobky.

Článok 580

1. Podmienky na prepustenie tovaru v nezmenenom stave alebo hlavných náhradných výrobkov do voľného obehu sa považujú za splnené, ak príslušná osoba vyhlási, že nemôže týmto výrobkom alebo tovaru prideliť colne schválené určenie alebo použitie, podľa ktorého by boli splatné dovozné clá.

2. Colné orgány môžu všeobecne povoliť prepustenie do voľného obehu. Urobia tak len vtedy, ak to nie je v rozpore s inými ustanoveniami spoločenstva o prepustení do voľného obehu.

3. Dovážaný tovar môže byť umiestnený na trh spoločenstva buď vo forme náhradných výrobkov, alebo tovaru v nezmenenom stave bez toho, aby boli dokončené formality na prepustenie do voľného obehu v čase ich umiestnenia na trhu.

Len na účely odseku 4 tovar umiestnený na trh takýmto spôsobom sa nepovažuje za tovar, ktorému bolo pridelené jedno z určení alebo použití uvedených v článku 89 kódexu.

4. Dovážaný tovar vo forme náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave, na ktoré sa vzťahuje všeobecné povolenie na prepustenie do voľného obehu a ktorým po uplynutí lehoty pre spätný vývoz (pričom sa riadne zohľadňuje článok 561) nebolo pridelené žiadne colne schválené určenie alebo použitie uvedené v článku 89 kódexu, sa považuje za tovar prepustený do voľného obehu a má sa za to, že vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu bolo predložené a prijaté a prepustenie povolené po uplynutí uvedenej lehoty.

5. Tovar umiestnený na trh v súlade s odsekom 3 sa okamžite považuje za tovar spoločenstva.

Článok 581

Bez dosahu na použitie zjednodušených postupov, akékoľvek náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktorým má byť pridelené colne schválené určenie alebo použitie, musia byť predložené úradu určenia, aby sa mohli podrobiť colným formalitám určeným pre príslušné určenie alebo použitie podľa všeobecne platných ustanovení.

Úrad dohľadu však môže povoliť, aby boli príslušné výrobky alebo tovar predložené inému colnému úradu ako úradu uvedenému v prvom pododseku.

a) Obvyklé postupy

Článok 582

1. Okrem prípadov, kedy sa použije článok 568, vyhlásenie pre skončenie režimu aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) musí byť predložené jednému z úradov pre skončenie uvedenému v povolení.

2. Ak sa použije článok 568, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené colnému úradu, ktorý vydal povolenie.

3. Úrad dohľadu však môže povoliť, aby bolo vyhlásenie uvedené v odseku 1 predložené inému colnému úradu ako úradu uvedenému odsekoch 1 a 2.

Článok 583

1. Vyhlásenie uvedené v článku 582 musí byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami pre príslušné colne schválené určenie alebo použitie.

2. Popis náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 musí zodpovedať špecifikáciám v povolení.

3. Na účely článku 62 (2) kódexu dokumenty, ktoré majú byť priložené k vyhláseniu pre skončenie, musia byť tie dokumenty, ktorých predloženie je potrebné na prepustenie tovaru do požadovaného režimu tak, ako je ustanovené v článkoch 218 až 221.

b) Zjednodušené postupy

Článok 584

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkom 278.

c) Ustanovenia pre uplatňovanie poplatkov

Článok 585

1. Ak je dovážaným tovarom olivový olej, ktorý patrí do položiek 1509 alebo 1510 kombinovanej nomenklatúry a bolo povolené jeho prepustenie do voľného obehu buď v nezmenenom stave, alebo vo forme náhradných výrobkov, ktorým patria číselné znaky CN 15099000 alebo 15100090, poľnohospodárska daň, ktorá má byť vymeraná, je:

- poľnohospodárska daň uvedená v dovoznej licencii vydanej v ponukovom konaní podľa ustanovení článku 4 (2) nariadenia Komisie (EHS) č. 3136/78 z 28. decembra 1978 [24],

alebo

- posledná minimálna poľnohospodárska daň stanovená Komisiou pred dátumom prijatia vyhlásenia pre voľný obeh, ak bola predložená licencia uvedená v článku 6 uvedeného nariadenia, alebo ak množstvo prepustené do voľného obehu nepresahuje 100 kilogramov.

2. Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak dovážaným tovarom sú olivy, ktoré patria do číselného znaku CN 07090039 alebo 07112090 a bolo povolené prepustenie náhradných výrobkov, patriacich do sadzobného číselného znaku CN 15099000 alebo 15100090, do voľného obehu.

Článok 586

V prípade prepustenia tovaru v nezmenenom stave alebo náhradných výrobkov do voľného obehu v inom členskom štáte ako štát, v ktorom bol tovar prepustený do režimu, uvedený členský štát vyberá dovozné clá, ktoré sú uvedené na informačnom hárku INF 1, ustanovenom v článku 611, v súlade so zodpovedajúcimi údajmi.

Článok 587

1. Ak sú náhradné výrobky prepustené do voľného obehu a colný dlh sa vypočíta na základe účtovateľných položiek primeraných pre dovážaný tovar v súlade s článku 121 kódexu, v rubrikách 15, 16, 34, 41 a 42 vyhlásenia musí uvedené, že ide o tovar v nezmenenom stave.

2. Náležitosti uvedené v odseku 1 nemusia byť predložené, ak je informačný hárok INF 1, uvedený v článku 611, alebo iný dokument obsahujúci rovnaké náležitosti ako hárok INF 1 priložený k vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu.

Článok 588

1. Zoznam náhradných výrobkov a spracovateľských operácií, na ktoré sa vzťahuje prvá zarážka článku 122 a) kódexu, je uvedený v prílohe 79.

Na účely tohto článku zničenie náhradných výrobkov iných ako výrobky, na ktoré sa vzťahuje prvá zarážka článku 122 a) kódexu, sa považuje za vývoz z colného územia spoločenstva.

2. Dátum, ktorý má byť použitý pre určenie dovozného cla pre náhradné výrobky uvedené v odseku 1, je dátum prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

3. Úrad dohľadu môže povoliť, aby sa prvá zarážka článku 122 a) kódexu uplatňovala pre odpad, zvyšky, rezíduá, zbytky a nepodarky iné ako tie, ktoré sú uvedené v zozname uvedenom v odseku 1.

Každý členský štát každých šesť mesiacov oznámi Komisii prípady, v ktorých bol tento odsek použitý.

Článok 589

1. Ak vznikne colný dlh pre náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, z uložiteľného dovozného cla musí byť zaplatený kompenzačný úrok.

2. Odsek 1 neplatí vtedy:

- ak colný dlh vznikol podľa článku 216 kódexu,

- ak sú odpad a zvyšky, ktoré sú výsledkom zničenia podľa článku 182 kódexu, prepustené do voľného obehu,

- ak sú druhotné náhradné výrobky, uvedené v prílohe 79, prepustené do voľného obehu za predpokladu, že sú úmerné vyvážaným množstvám hlavných náhradných výrobkov,

- ak kompenzačný úrok, vypočítaný v súlade s odsekom 4, neprekročí 20 ECU na jedno vyhlásenie na voľný obeh,

- ak držiteľ povolenia požaduje prepustenie do voľného obehu a predloží dôkaz, že osobitné okolnosti, ktoré nevyplývajú z akéhokoľvek zanedbania alebo podvodu na jeho strane, znemožňujú alebo robia neekonomickým vykonanie vývoznej operácie za podmienok, ktoré predpokladal a riadne zdôvodnil pri podaní žiadosti o povolenie.

3. Žiadosť o úhradu podľa podmienok piatej zarážky odseku 2 sa predkladá colným orgánom, ktoré určí členský štát, ktorý vydal povolenie. Je prípustná len vtedy, ak sú k nej priložené všetky podporné dokumenty, potrebné pre úplné preverenie prípadu.

Ak colné orgány obdržia žiadosť týkajúcu sa kompenzačného úroku zo sumy 3000 ECU alebo menej na jeden list skončenia a zistia, že dôvody uvedené v žiadosti naznačujú takú situáciu, ktorá je ustanovená v piatej zarážke odseku 2, upustia od uplatňovania odseku 1. V tomto prípade podporné dokumenty musia colné orgány uchovať tri roky.

Vo všetkých ostatných prípadoch, ak majú v úmysle vyhovieť žiadosti, zašlú uvedenú žiadosť Komisii spolu so spisom, ktorý obsahuje potrebný materiál pre úplné overenie prípadu. Prepustenie náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave do režimu voľného obehu, ktoré povolia colné orgány, môže byť vykonané pod podmienkou poskytnutia zábezpeky, ktorej výška bude určená v súlade s odsekom 4.

Komisia informuje príslušný členský štát hneď ako obdrží spis. Členský štát, ktorý postúpil žiadosť, upustí od uplatňovania odseku 1, ak ho Komisia neinformovala o žiadnych námietkach do dvoch mesiacov odo dňa potvrdenia prijatia.

Komisia informuje členského štáty o obdržaných žiadostiach a o prijatých opatreniach súvisiacich s týmito žiadosťami.

4. a) Komisia stanoví ročné úrokové sadzby na základe aritmetického priemeru reprezentatívnych krátkodobých sadzieb pre každý členský štát v rovnakom šesťmesačnom období predchádzajúceho roka.

Platia pre všetky colné dlhy, ktoré vzniknú v priebehu šesťmesačného obdobia.

Použitá sadzba musí byť sadzba pre členský štát, v ktorom sa uskutočnili alebo mali uskutočniť operácie aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prvá takáto operácia.

Sadzby musia byť uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskych spoločenstiev aspoň jeden mesiac pred ich platnosťou.

b) Úrok sa uplatňuje na jeden kalendárny mesiac na obdobie, ktoré plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dovážaný tovar, v súvislosti s ktorým je režim skončený, po prvýkrát prepustený do režimu, až po posledný deň mesiaca, v ktorom vznikol colný dlh.

Na účely zjednodušenia určenia lehoty, ktorá sa má brať do úvahy pre uplatňovanie kompenzačných úrokov predovšetkým v prípade operácií, pri ktorých je kvôli počtu dovážaných tovarov a/alebo náhradných výrobkov ekonomicky nerealizovateľné uplatňovať bežné ustanovenia, colné orgány na žiadosť príslušnej osoby môžu povoliť, aby bola lehota pre uplatňovanie úroku založená na dobách obratu zásob tovaru použitých na získanie náhradných výrobkov.

Doba obratu zásob znamená priemerný čas od momentu, kedy tovar, ktorý má byť použitý pre získanie náhradných výrobkov, vstúpi do továrne, až do momentu, kedy opustí továreň. Toto obdobie sa určí na základe pomeru nákladov na hodnotu priemernej zásoby tovaru potrebnej pre získanie náhradných výrobkov k ročnému obratu.

Získaná suma vynásobená 12 a zaokrúhlená na nasledujúce celé číslo, predstavuje počet mesiacov, pre ktoré platí kompenzačný úrok.

Horeuvedené zjednodušenie povolia colné orgány len za podmienky, že je možné overiť dobu obratu zásob.

Lehota, ktorá sa berie do úvahy pre uplatňovanie kompenzačného úroku, nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

c) Výška úroku sa vypočíta na základe dovozných ciel, úrokovej sadzby uvedenej v bode a) a lehoty uvedenej v bode b).

Článok 590

1. V osobitných prípadoch, predovšetkým v prípade spracovateľských operácií zahŕňajúcich dva alebo viaceré členské štáty, na žiadosť príslušných osôb môžu byť pre výpočet a účtovanie kompenzačných úrokov použité zjednodušené metódy.

2. Ak sa príslušné členské štáty uistia, že navrhované postupy môžu byť vykonané, oznámia ich Komisii a Komisia informuje ostatné členské štáty. Postupy oznámené Komisii môžu byť uplatňované vtedy, ak Komisia neoznámi príslušným členským štátom do dvoch mesiacov odo dňa prijatia návrhu žiadne námietky voči takémuto uplatňovaniu.

Článok 591

1. Podiel dovážaného tovaru začleneného do náhradných výrobkov sa vypočíta v prípade potreby pre určenie dovozných ciel, ktoré majú byť vymerané. Takýto výpočet sa nevykoná vtedy, ak sa okrem iného výška dlhu určuje výlučne na základe článku 122 kódexu.

2. Výpočty sa vykonajú v súlade s metódami uvedenými v článkoch 592 až 594 alebo akoukoľvek inou metódou, ktorá poskytne výsledky.

Článok 592

Kvantitatívna stupnicová metóda (náhradné výrobky) sa použije vtedy, ak sa z operácií aktívneho zušľachťovacieho styku získa len jeden druh náhradného výrobku. V tomto prípade sa množstvo dovážaného tovaru zodpovedajúce množstvu náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými vznikne colný dlh, vypočíta na základe celkového množstva uvedeného tovaru, ku ktorému sa priradí koeficient zodpovedajúci pomeru množstva náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými vznikol colný dlh, k celkovému množstvu náhradných výrobkov.

Článok 593

1. Kvantitatívna stupnicová metóda (dovážaný tovar) sa uplatní vtedy, ak sa všetky prvky dovážaného tovaru nachádzajú v každom náhradnom výrobku.

Pri rozhodovaní o tom, či sa má uplatňovať táto metóda, sa neberú do úvahy straty.

Množstvo dovážaného tovaru použitého pri výrobe každého náhradného výrobku sa určí následným použitím celkového množstva dovážaného tovaru, ku ktorému sa priradí koeficient zodpovedajúci pomeru množstva uvedeného tovaru, zisteného v každom druhu náhradného výrobku, k celkovému množstvu tovaru, zisteného v náhradných výrobkoch ako celku.

Množstvo dovážaného tovaru, ktoré zodpovedá množstvu náhradných výrobkov v súvislosti s ktorými vznikne colný dlh, sa určí uplatnením koeficientu, vypočítaného metódou uvedenou v článku 592, pre množstvo dovážaného tovaru použitého pri výrobe uvedeného výrobku, ktoré sa vypočíta v súlade s tretím pododsekom.

2. Ako výnimka z odseku 1, kvantitatívna stupnicová metóda (dovážaný tovar), platí aj pre operácie, v ktorých sa spracováva tvrdá pšenica na účely získania jedla "couscous", krúpov a iných jedál.

Článok 594

1. Ak neplatia články 592 a 593, vo všetkých prípadoch sa použije hodnotová stupnicová metóda. Avšak so súhlasom držiteľa povolenia a na účely zjednodušenia môžu colné orgány použiť kvantitatívnu stupnicovú metódu (dovážaný tovar) namiesto hodnotovej stupnicovej metódy, ak obidve metódy poskytnú podobné výsledky.

2. Na účely určenia množstva dovážaného tovaru použitého pri výrobe každého druhu náhradného výrobku pre celkové množstvo dovážaného tovaru sa použijú po sebe nasledujúce koeficienty zodpovedajúce pomeru hodnoty každého náhradného výrobku k celkovej hodnote týchto výrobkov vypočítanej v súlade s odsekom 3.

3. Podľa článku 36 (1) kódexu hodnota každého náhradného výrobku, ktorá sa má použiť pre uplatňovanie hodnotovej stupnice je:

- aktuálna predajná cena rovnakých alebo podobných výrobkov v spoločenstve za predpokladu, že nie je ovplyvnená vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim, alebo ak takýto vzťah nie je známy,

- aktuálna cena ex-works v spoločenstve za predpokladu, že nebola ovplyvnená vzťahom medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak hodnotu nie je možné zistiť podľa prvého pododseku, určí ju colný úrad dohľadu pomocou akejkoľvek primeranej metódy.

4. Množstvo dovážaného tovaru zodpovedajúce množstvu náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými vznikol colný dlh, sa vypočíta použitím koeficientu vypočítaného metódou, uvedenou v článku 592, na množstvo dovážaného tovaru, použité pri výrobe príslušných výrobkov, vypočítané v súlade s odsekom 2.

d) List skončenia príslušného colného režimu

Článok 595

1. Bez dosahu na článok 596 (3), držiteľ povolenia predloží úradu dohľadu list skončenia.

2. List skončenia musí okrem iného obsahovať nasledovné náležitosti:

a) referenčné náležitosti povolenia;

b) množstvo každého druhu dovážaného tovaru a referenčné náležitosti vyhlásení pre jeho prepustenie do režimu;

c) číselný znak kombinovanej nomenklatúry dovážaného tovaru;

d) colnú hodnotu dovážaného tovaru a sadzbu dovozného cla, ktorej podlieha;

e) zistenú výnosovú sadzbu;

f) charakter a množstvo náhradných výrobkov a colne schválené určenie alebo použitie, ktoré im bolo pridelené, spolu s referenčnými náležitosťami vyhlásení, ktorými sa uvedeným výrobkom prideľuje colne schválené určenie alebo použitie;

g) hodnotu náhradných výrobkov, ak je použitá hodnotová stupnicová metóda na účely skončenia;

h) výšku dovozného cla, ktoré musí byť zaplatené z množstva dovážaného tovaru, ktorý sa považuje za prepustený do voľného obehu podľa článku 580 (3);

i) dovážaný tovar prepustený do režimu v systéme trojuholníkovej dopravy.

3. Ak sa na prepustenie do režimu alebo skončenie režimu použijú zjednodušené postupy, príslušné vyhlásenia a dokumenty musia byť tie, ktoré sú ustanovené v článku 76 (3) kódexu. V liste skončenia musí byť taktiež uvedené množstvo tovaru, ktoré je považované za prepustené do voľného obehu podľa článku 580.

Článok 596

1. List skončenia musí byť predložený do 30 dní od uplynutia lehoty pre spätný vývoz, vypočítanej tam, kde je to primerané, v súlade s článkom 565. Ak sa použije mesačná alebo štvrťročná agregácia, list skončenia sa predloží za každý mesiac alebo štvrťrok.

2. Bez dosahu na odsek 3 a článok 597 (4), ak sa použije systém predchádzajúceho vývozu, list skončenia musí byť predložený do 30 dní od uplynutia lehoty stanovenej v článku 561.

3. Úrad dohľadu môže sám vyhotoviť list skončenia, na ktorý sa vzťahujú rovnaké lehoty ako lehoty uvedené v odsekoch 1 a 2. Táto skutočnosť musí byť uvedená v povolení.

Článok 597

1. Dovozné clá na dovážaný tovar, ktorý je buď vo forme náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave, pri ktorom sa má za to, že bol prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 580 (3) musí byť zaplatené aspoň najneskôr pri predložení listu skončenia, pričom tento postup môže byť založený na predbežnom colnom vyhlásení.

2. Ak je potrebná identifikácia iných účtovateľných položiek, týkajúcich sa dovážaného tovaru, na účely určenia výšky dovozného cla, v liste skončenia musia byť okrem toho uvedené tieto položky a tam, kde je to primerané, podiel dovážaného tovaru začleneného do náhradných výrobkov, zistený v súlade s článkami 592 až 594.

3. Držiteľ povolenia poskytne úradu dohľadu akýkoľvek dokument týkajúci sa tovaru, pri ktorom sa má za to, že bol prepustený do voľného obehu v súlade s článkom 580 (3), ktorého predloženie je potrebné pre riadne uplatňovanie ustanovení, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do voľného obehu.

4. Úrad dohľadu môže súhlasiť, že:

a) list skončenia uvedený v článku 595 (1) bude vyhotovený pomocou počítača alebo v akejkoľvek inej forme, ktorú uvedený úrad určí;

b) list skončenia musí byť vyhotovený na vyhlásení, ktorým sa tovar prepúšťa do režimu.

Článok 598

Úrad dohľadu uvedie poznámku v liste skončenia na základe overenia, ktoré bolo vykonané, pričom v prípade potreby informuje držiteľa povolenia o výsledku tohto overovania a uchováva list skončenia a súvisiace dokumenty aspoň tri kalendárne roky od konca roka, v ktorom bol list vyhotovený. Uvedený colný úrad však môže rozhodnúť, že dokumenty súvisiace s listom skončenia musí uchovávať držiteľ povolenia. V tomto prípade musia byť uvedené dokumenty uchované rovnaký čas.

Článok 599

1. Ak bol dovážaný tovar prepustený do režimu na základe jediného povolenia s viacerými vyhláseniami, náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktorým je pridelený colne schválený režim alebo použitie, sa považujú za výrobky alebo tovar, ktoré boli získané z dovážaného tovaru prepusteného do režimu podľa prvého z týchto vyhlásení.

2. Ak držiteľ povolenia môže ukázať špecifický dovážaný tovar, z ktorého boli získané dovážané výrobky alebo tovar v nezmenenom stave uvedenom v odseku 1, neplatí odsek 1.

Pododdiel 3

Trojuholníková doprava

Článok 600

Colné orgány uvedené v článku 556 môžu povoliť trojuholníkovú dopravu len ako súčasť systému predchádzajúceho vývozu.

Článok 601

1. Pre trojuholníkovú dopravu musí byť použitý informačný hárok uvedený ako "Informačný hárok INF 5".

2. Informačný hárok INF 5 musí byť vyhotovený na formulári, ktorý zodpovedá vzoru a údajom uvedeným v prílohe 81, a to v jednom origináli a troch kópiách, ktoré musia byť spolu predložené colnému úradu, v ktorom sa vydávajú vývozné formality.

Informačný hárok INF 5 musí byť vyhotovený pre množstvo dovážaného tovaru, ktoré zodpovedá množstvu vyvážaných náhradných výrobkov. Ak sa plánuje vývoz tovaru v po sebe nasledujúcich zásielkach, musí byť vyhotovený viac ako jeden hárok INF 5.

3. V prípade krádeže, straty alebo zničenia informačného hárku INF 5, dovozca môže požiadať colný úrad, ktorý ho schválil, o vydanie duplikátu. Uvedený úrad vyhovie tejto žiadosti za predpokladu, že môže byť preukázané, že dovážaný tovar, v súvislosti s ktorým je duplikát požadovaný, nebol prepustený do režimu.

Takto vydaný originál a kópie informačného hárku INF 5 musia mať jedno z nasledujúcich označení:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

Článok 602

1. Ak je vývozné vyhlásenie pre náhradné výrobky predložené colnému úradu, kde sa vykonávajú vývozné formality, musí byť predložený hárok INF 5 v súlade s článkom 601 (2).

2. Ak náhradné výrobky opustia colné územie spoločenstva cez colný úrad, ktorý prijme vývozné vyhlásenie, uvedený úrad potvrdí rubriky 9 a 10 hárku INF 5, ponechá si kópiu číslo 1 a vráti originál a ostatné kópie deklarantovi.

Ak tento colný úrad nie je colným úradom dohľadu, potvrdí kópiu 1 a zašle ju úradu dohľadu.

3. Ak náhradné výrobky opustia colné územie spoločenstva cez iný colný úrad ako je colný úrad, ktorý prijal vývozné vyhlásenie, tieto výrobky musia byť prepravené z colného územia spoločenstva v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva.

Rubrika vyhradená pre popis tovaru na tranzitnom dokumente musí obsahovať jedno z označení uvedených v článku 610 (1) plus písmená EX-IM.

V prípadoch ustanovených v tomto odseku, colný úrad, ktorý prijme vývozné vyhlásenie, vyplní rubriku 9, pričom zapíše náležitosti dokumentu T1 a symbol T1. Výstupný colný úrad vyplní rubriku 10, zašle kópiu 1 úradu dohľadu a vráti originál a ostatné kópie deklarantovi.

4. Náhradným výrobkom uvedeným v odseku 3 nesmie byť pridelené žiadne iné určenie alebo použitie ako priamy vývoz do tretej krajiny.

Článok 603

Dovážaný tovar môže byť prepustený do režimu v inom colnom úrade na prepustenie ako je pôvodne určený úrad, ak zmenu povolí úrad dohľadu alebo colný úrad, kde sa skutočne vykonávajú vstupné formality, ktorý v tomto prípade oznámi zmenu úradu dohľadu.

Článok 604

1. K vyhláseniu, ktorým sa dovážaný tovar prepúšťa do režimu, musí byť priložený originál a kópia 2 a 3 informačného hárku INF 5.

2. Colný úrad, ktorému je predložené vyhlásenie na prepustenie, uvedie na origináli a kópiách 2 a 3 informačného hárku INF 5 množstvo dovážaného tovaru prepusteného do režimu a dátum prijatia vyhlásenia. Bezodkladne zašle kópiu 3 úradu dohľadu a originál vráti deklarantovi, pričom si ponechá kópiu 2.

3. Po obdržaní kópie 3 úrad dohľadu bezodkladne oznámi držiteľovi povolenia množstvo dovážaného tovaru prepusteného do režimu a dátum takéhoto prepustenia.

Článok 605

Ak je úrad na prepustenie do režimu a úrad, v ktorom sú vykonávané vývozné formality, v tom istom členskom štáte, colné orgány môžu určiť iné postupy.

Pododdiel 4

Osobitné obchodnopolitické opatrenia

Článok 606

Ak sa žiadosť o povolenie týka tovaru podliehajúceho obchodnopolitickým opatreniam uvedeným v článku 607 (1) a), v čase predloženia žiadosti nie je potrebné predkladať žiadnu licenciu, povolenie alebo iný podobný dokument.

Článok 607

1. Ak akty spoločenstva ustanovujú špecifické obchodnopolitické opatrenia pre:

a) prepustenie tovaru do voľného obehu, uvedené opatrenia neplatia pri prepustení tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku ani počas obdobia, počas ktorého zostávajú v tomto režime;

b) tovar privezený na colné územie spoločenstva, uvedené opatrenia platia, ak je dovezený tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku.

2. Tovar nepatriaci do spoločenstva, aj keď nepodlieha dovoznému clu, môže byť prepustený do režimu v podmienečnom systéme:

a) vzhľadom na upustenie od obchodno-politických opatrení platných na prepustenie tovaru do voľného obehu;

b) vzhľadom na upustenie od obchodno-politických opatrení platných pre vývoz tovaru v nezmenenom stave alebo vývoz náhradných výrobkov, bez dosahu na obchodno-politické opatrenia platné pre vývoz výrobkov, ktoré majú pôvod v spoločenstve.

3. Ak sa uplatňuje odsek 1 a) alebo odsek 2, v čase prepustenia do režimu nie je potrebné predkladať žiadnu licenciu, povolenie alebo iný súvisiaci dokument.

Článok 608

Podľa platných ustanovení spätný vývoz tovaru, nepatriaceho do spoločenstva, ktorý je prepustený do režimu, nevedie k uplatňovaniu obchodnopolitických opatrení ustanovených pre vývoz tovaru v nezmenenom stave alebo vývoz náhradných výrobkov, bez dosahu na obchodnopolitické opatrenia platné pre vývoz výrobkov, ktoré majú pôvod v spoločenstve.

Článok 609

1. Prepustenie dovezeného tovaru do voľného obehu buď vo forme tovaru v nezmenenom stave alebo náhradných výrobkov iných ako druhotné náhradné výrobky, uvedené v prílohe 79, podlieha akýmkoľvek platným obchodnopolitickým opatreniam, ktoré colné orgány uplatňujú pre vývoz tovaru v čase, keď bolo prijaté vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

2. Ak je prepustenie do voľného obehu požadované v inom členskom štáte ako štát, v ktorom bol dovezený tovar prepustený do režimu, podlieha uplatňovaniu akýchkoľvek platných opatrení bezpečnostnej politiky v členskom štáte, v ktorom bol tovar prepustený do režimu v čase, kedy bolo prijaté vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

Pododdiel 5

Administratívna spolupráca

Článok 610

1. Ak sú náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave umiestnené do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu alebo prepustené do jedného z podmienečných režimov, ktoré umožňujú skončenie režimu aktívneho zušľachťovacieho styku, rubrika určená pre popis tovaru na dokumente, použitom pre uvedené colne schválené určenie alebo použitie, alebo ak sú použité zjednodušené postupy, na použitom obchodnom dokumente alebo záznamoch, musí okrem informácií ustanovených pre príslušný režim obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Mercancías PA/S,

- A. F./S-varer,

- A. V./S-Waren,

- Εμπορεύματα ET/A,

- I. P./S. goods,

- Marchandises PA/S,

- Merci PA/S,

- AV/S-goederen,

- Mercadorias AA/S.

2. Ak dovezený tovar, prepustený do režimu v podmienečnom systéme, podlieha osobitným obchodno-politickým opatreniam a takéto opatrenia naďalej platia v čase, keď je tovar buď v nezmenenom stave alebo vo forme náhradných výrobkov prepustený do colného režimu alebo umiestnený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, označenie uvedené v odseku 1 musí byť doplnené o jedno z nasledovných označení:

- Politica comercial,

- Handelspolitik,

- Handelspolitik,

- Εμπορική πολιτική,

- Commercial policy,

- Politique commerciale,

- Politica commerciale,

- Handelspolitiek,

- Política comercial.

3. Úrad na skončenie sa uistí, že označenia uvedené v odseku 1 a odseku 2 boli zapísané tak, ako je to primerané na akýchkoľvek dokumentoch vydaných ako náhrada alebo pre skončenie dokumentov uvedených v týchto odsekoch.

Článok 611

1. Informačný hárok, uvedený ako hárok INF 1, musí pozostávať z originálu a dvoch kópií vyhotovených na formulári, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam v prílohe 82.

2. Hárok INF 1 uvedený v odseku 1 sa používa na:

a) určenie výšky zábezpeky uvedenej v článku 88 kódexu;

b) prepustenie náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave do voľného obehu v inom colnom úrade ako je úrad na skončenie.

Článok 612

Ak sa hárok INF 1 použije na účely článku 611 (2) a), v rubrike 2 musí byť uvedené príslušné označenie.

Článok 613

1. Podľa článku 611 (2) b), ak je požadované prepustenie všetkých výrobkov alebo tovarov alebo ich časti do voľného obehu, colné orgány, ktoré zodpovedajú za prijatie vyhlásenia s použitím hárku INF 1, ktorý potvrdia, požiadajú colný úrad dohľadu, aby uviedol:

- v rubrike 9 a) výšku dovozného cla, ktoré má byť uložené podľa článku 121 alebo 128 (4) kódexu,

- v rubrike 9 b) výšku kompenzačných úrokov, ktoré majú byť uložené podľa článku 589,

- množstvo, číselný znak CN a pôvod dovezeného tovaru použitého pri výrobe náhradných výrobkov prepustených do voľného obehu.

Výška dovozných ciel musí odrážať aj rozdiel medzi:

- výškou dovozných ciel určenou uplatňovaním článku 121 kódexu alebo výškou vrátených alebo odpustených dovozných ciel a

- výškou dovozných ciel, ktoré už boli zaznamenané alebo ktoré majú byť vrátené alebo odpustené.

2. Ak sa vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu týka výrobkov alebo tovaru uvedeného v článku 610 (2) a obchodno-politické opatrenia sa majú uplatniť v členskom štáte, v ktorom bolo použitie režimu povolené, colné orgány zodpovedné za prijatie uvedeného vyhlásenia, s použitím hárku INF 1, ktorý potvrdia, požiadajú úrad dohľadu, aby uviedol, či boli v skutočnosti uplatnené platné obchodno-politické opatrenia pre tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku.

3. Originál a jedna kópia hárku INF 1 musia byť zaslané úradu dohľadu a kópiu si ponechajú orgány, ktoré potvrdili hárok.

4. Ak sa hárok INF 1 použije pre uplatňovanie obchodno-politických opatrení, úrad dohľadu, ktorý ho obdrží, informuje o tejto žiadosti držiteľa povolenia.

5. Úrad dohľadu, ktorému je hárok INF 1 zaslaný, uvedie požadované informácie v rubrike 8, 9 a 10 hárku, potvrdí ho, ponechá si kópiu a vráti originál. Nie je však povinný poskytnúť takéto informácie po uplynutí lehoty, počas ktorej je povinný viesť evidenciu.

6. Na účely výpočtu sumy, uvedenej v odseku 1, a len pre tento účel, výrobky, ktoré sú uvedené v hárku INF 1, sa považujú za výrobky prepustené do voľného obehu v deň, kedy bola potvrdená rubrika 2.

Článok 614

Ak je prepustenie do voľného obehu požadované vtedy, keď bol hárok INF 1 vyhotovený podľa článku 612, môže byť použitý ten istý hárok INF 1 za predpokladu, že obsahuje:

- v rubrike 9 a) výšku dovozného cla splatného z dovezeného tovaru podľa článku 121 (1) alebo 128 (4) kódexu a

- v rubrike 11 dátum, kedy bol príslušný dovezený tovar po prvý raz prepustený do režimu.

Ak chýbajú takéto informácie, nový hárok INF 1 musí byť potvrdený v súlade s článkom 613.

Článok 615

1. Držiteľ povolenia môže požiadať o potvrdenie hárku INF 1, ak sa náhradné výrobky alebo tovar prevedú na druhého držiteľa alebo do závodu druhého schváleného operátora.

2. V tomto prípade úrad dohľadu uvedie označenia podľa článku 614.

Pododdiel 6

Premiestnenie tovaru

Článok 616

1. Bez dosahu na články 617 až 623, ak sa majú výrobky alebo tovar premiestniť v rámci colného územia spoločenstva buď na základe prevodu povolenia, alebo jediného povolenia, príslušné výrobky alebo tovar sa premiestnia v súlade s ustanoveniami pre vonkajší tranzit.

2. Dokument pre vonkajší tranzit spoločenstva alebo dokument považovaný za dokument pre vonkajší tranzit musí obsahovať potvrdenia uvedené v článku 610.

3. Ak je vydané povolenie pre použitie takýchto prevodných postupov, tieto postupy musia byť uvedené v povolení. Nahrádzajú postupy pre premiestnenie vyplývajúce z dohôd o vonkajšom tranzite. V prípade premiestnenia výrobkov alebo tovaru od držiteľa jedného povolenia k držiteľovi druhého povolenia, v obidvoch týchto povoleniach musia byť uvedené postupy pre premiestnenie.

Povolenie na použitie príslušných postupov môže byť udelené len vtedy, ak držiteľ povolenia vedie alebo viedol pre vlastnú potrebu záznamy pre aktívny zušľachťovací styk, uvedené v článku 556 (3).

a) Ustanovenia pre premiestnenie tovaru alebo výrobkov na základe jediného povolenia

Článok 617

Colné orgány povolia premiestnenie náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave bez colných formalít a bez skončenia režimu aktívneho zušľachťovacieho styku zo závodu jedného operátora do závodu druhého operátora s ohľadom na ďalšie spracovanie za predpokladu, že sa toto premiestnenie uvedie v záznamoch pre aktívny zušľachťovací styk.

Článok 618

Držiteľ povolenia si ponecháva zodpovednosť za premiestnený tovar alebo výrobky.

b) Ustanovenia pre premiestnenie tovaru alebo výrobkov od držiteľa jedného povolenia k držiteľovi druhého povolenia

Článok 619

Colné orgány povolia premiestnenie náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave od držiteľa jedného povolenia k držiteľovi druhého povolenia za predpokladu, že sa toto premiestnenie uvedie v záznamoch pre aktívny zušľachťovací styk prvého držiteľa v súlade s postupom popísaným v prílohe 83.

Článok 620

1. Zodpovednosť za premiestnený tovar alebo výrobky prechádza na držiteľa druhého povolenia v čase, kedy prevezme uvedený tovar alebo výrobky a uvedie ich vo svojich záznamoch pre aktívny zušľachťovací styk.

2. Takýto zápis do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk má znovu taký účinok ako prepustenie tovaru alebo výrobkov do režimu v mene držiteľa druhého povolenia.

c) Všeobecné ustanovenia

Článok 621

1. Ak tým nie je ovplyvnené riadne vykonávanie operácií, colné orgány za iných podmienok, ktoré stanovia, povolia:

a) prepravu dovážaného tovaru bez colných formalít z úradu na prepustenie do režimu do závodu operátora a náhradných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave zo závodu operátora do úradu pre skončenie;

b) osvedčenie pravosti formulárov uvedených v prílohe 83, ktoré sa urobí vopred alebo vyplnenie formulárov uvedených v prílohe 83 operátorom, ktoré musí opečiatkovať špeciálnou kovovou pečiatkou schválenou týmto orgánom;

c) vykonanie formalít pomocou počítačového systému za predpokladu, že uvedený systém zaručuje riadne vykonávanie ustanovení tejto kapitoly.

2. Ak sa použije odsek 1 a), úrad na prepustenie do režimu musí informovať úrad dohľadu o tom, že dovážaný tovar bol prepustený do režimu a úrad na skončenie ho musí informovať o tom, že náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave boli vyvezené, a to expedíciou osobitných kópií vyhlásenia vyhotoveného v tomto zmysle a sprievodných dokumentov.

Článok 622

Držiteľ povolenia zodpovedá za to, že colným orgánom budú vopred oznámené premiestnenia, ktoré sa majú vykonať formou a spôsobom, ktoré určia uvedené orgány.

Článok 623

1. Ak sa použijú postupy pre premiestnenie uvedené v tomto pododdiele, ustanovenia článku 580 o tovare, ktorý sa považuje za prepustený do voľného obehu, môžu byť použité na základe predloženia listu skončenia, za predpokladu, že tomu nebránia iné ustanovenia spoločenstva o prepustení do voľného obehu.

2. Úrad dohľadu informuje úrad alebo úrady na prepustenie do režimu o poskytnutých skončeniach, pričom uvedie náležitosti vyhlásení na prepustenie do režimu, ktoré prijal.

Oddiel 6

Ustanovenia pre systém vrátenia

Pododdiel 1

Prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia

Článok 624

Postupy ustanovené na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia sa vzťahujú na dovážaný tovar, vrátane tovaru dovážaného v ekvivalentnom náhradnom systéme bez predchádzajúceho vývozu (osobitné prepustenie do voľného obehu bez uplatňovania dovozných ciel).

a) Obvyklý postup

Článok 625

1. Okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia musí byť predložené jednému z úradov na prepustenie do režimu, uvedených v povolení.

2. Ak sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené jednému z riadne poverených colných úradov.

Článok 626

1. Vyhlásenie uvedené v článku 625 musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

2. Platí článok 575 (2) a (3).

b) Zjednodušené postupy

Článok 627

1. Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia platia v súlade s článkami 275 a 276.

2. Platí článok 576 (2).

3. Doplňujúce vyhlásenie uvedené v článku 76 (2) kódexu musí byť predložené v stanovenej lehote, v každom prípade však najneskôr v čase predloženia žiadosti o vrátenie platby.

Pododdiel 2

Vrátenie alebo odpustenie ciel

Článok 628

Prípady uvedené v článku 577 (2) sa považujú za prípady ekvivalentné vývozu náhradných výrobkov zo spoločenstva.

Článok 629

Vyhlásenie alebo žiadosť o pridelenie colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu náhradným výrobkom musí obsahovať všetky náležitosti potrebné pre podporu požiadavky na vrátenie platby.

Článok 630

Bez dosahu na použitie zjednodušených postupov, akýkoľvek náhradný výrobok, ktorému má byť pridelené jedno z prijatých colne schválených určení alebo použití, musí byť predložený úradu pre skončenie a prejsť colnými formalitami stanovenými pre príslušné určenie alebo použitie v súlade so všeobecne uplatniteľnými ustanoveniami.

Článok 631

1. Okrem prípadov, kedy sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie, ktorým sa náhradným výrobkom prideľuje jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu, musí byť predložené jednému z úradov pre skončenie, uvedenému v povolení.

2. Ak sa uplatňuje článok 568, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené úradu, ktorý vydal povolenie.

3. Úrad dohľadu však môže povoliť, aby vyhlásenie uvedené v odseku 1 bolo predložené inému colnému úradu ako úrady uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 632

1. Vyhlásenie uvedené v článku 631 musí byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami pre príslušné colne schválené určenie alebo použitie.

2. Platí článok 583 (2) a (3).

Článok 633

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu pre skončenie režimu sa uplatňujú v súlade s článkom 278.

Článok 634

1. Podiel dovážaného tovaru začleneného do náhradných výrobkov sa vypočíta v prípade potreby pre určenie dovozných ciel, ktoré majú byť vrátené alebo odpustené. Takýto výpočet sa nevykoná vtedy, ak je všetkým náhradným výrobkom pridelené jedno z určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu.

2. Výpočet sa vykoná v súlade s metódami uvedenými v článkoch 635 až 637 alebo akoukoľvek inou metódou, ktorá poskytne výsledky.

Článok 635

Kvantitatívna stupnicová metóda (náhradné výrobky) sa použije vtedy, ak sa z operácií aktívneho zušľachťovacieho styku získa len jeden druh náhradného výrobku. V tomto prípade sa množstvo dovážaného tovaru zodpovedajúce množstvu náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými môže byť požadované vrátenie alebo odpustenie, vypočíta na základe celkového množstva uvedeného tovaru, ku ktorému sa priradí koeficient zodpovedajúci pomeru množstva náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými môže byť požadované vrátenie alebo odpustenie, k celkovému množstvu náhradných výrobkov.

Článok 636

Kvantitatívna stupnicová metóda (dovážaný tovar) sa uplatní vtedy, ak sa všetky prvky tovaru prepusteného do voľného obehu nachádzajú v každom náhradnom výrobku.

Pri rozhodovaní o tom, či má platiť táto metóda, sa neberú do úvahy straty.

Množstvo dovážaného tovaru v systéme náhrady využívanom vo výrobe každého kompenzačného produktu sa stanoví, keď sa na celkové množstvo importovaného tovaru uplatní koeficient, ktorý zodpovedá pomeru množstva uvedeného tovaru zisteného v každom type kompenzačného produktu k celkovému množstvu tovaru zisteného v kompenzačnom produkte ako celku.

Množstvo tovaru dovezeného v systéme náhrady zodpovedá množstvu kompenzačného produktu, v prípade ktorého možno uznať preplatenie alebo odpustenie, stanovené uplatnením koeficientu, ktorý sa vypočíta, postupom uvedeným v článku 635, na množstvo dovezeného tovaru použitého na výrobu uvedeného produktu vypočítané v súlade s tretím pododsekom.

Článok 637

1. Ak sa nedajú použiť články 635 a 636, použije sa hodnotová stupnicová metóda. Avšak so súhlasom držiteľa povolenia a na účely zjednodušenia môžu colné orgány použiť kvantitatívnu stupnicovú metódu (dovážaný tovar) namiesto hodnotovej stupnicovej metódy, ak obidve metódy poskytnú podobné výsledky.

2. Na účely určenia množstva dovážaného tovaru použitého pri výrobe každého druhu náhradného výrobku sa použijú po sebe nasledujúce koeficienty zodpovedajúce pomeru porovnateľnej hodnoty každého náhradného výrobku, vypočítanej v súlade s odsekom 3, k celkovej hodnote dovážaného tovaru.

3. Platí článok 594 (3).

4. Množstvo dovážaného tovaru zodpovedajúce množstvu náhradných výrobkov, v súvislosti s ktorými môže byť požadované vrátenie alebo odpustenie, sa vypočíta použitím koeficientu vypočítaného metódou, uvedenou v článku 635, na množstvo dovážaného tovaru, použité pri výrobe príslušných výrobkov, vypočítané v súlade s odsekom 2.

Článok 638

1. Na účely vrátenia alebo odpustenia dovozných ciel držiteľ povolenia predloží úradu dohľadu požiadavku, ďalej len "žiadosť o vrátenie/IP". Žiadosť musí byť predložená dvojmo.

2. Podľa odseku 4, ak bolo povolenie vydané podľa článku 556 (2), žiadosť o vrátenie/IP môže byť predložená len úradu dohľadu v členskom štáte, ktorý vydal povolenie.

3. Ak sa použije článok 557, o vrátenie môže žiadať len jeden držiteľ.

4. V osobitných prípadoch, na základe písomnej žiadosti príslušných osôb, ak sú dva alebo viaceré členské štáty, zapojené do spracovateľských operácií, pripravené povoliť predloženie žiadostí o vrátenie/IP colným orgánom iného členského štátu ako štát uvedený v odseku 2, najprv žiadosti zašlú Komisii, spolu s návrhom postupov, plánovaných pre zabezpečenie, aby bola správne vyhotovená žiadosť uvedená v článku 640. Komisia informuje ostatné členské štáty v uvedenom zmysle. Môžu byť použité postupy, ktoré oznámi Komisia, ak do dvoch mesiacov odo dňa prijatia návrhu Komisia neinformuje príslušné členské štáty o žiadnych námietkach voči takejto žiadosti.

Článok 639

1. Lehota, uvedená v článku 128 (3) kódexu, v ktorej musí byť predložená žiadosť o vrátenie/IP, je najviac šesť mesiacov odo dňa, kedy bolo náhradným výrobkom pridelené jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 (1) kódexu.

2. Ak to dovoľujú osobitné okolnosti, colné orgány môžu lehotu, uvedenú v odseku 1, predĺžiť, aj keď už uplynula.

Článok 640

1. Žiadosť o vrátenie/IP musí okrem iného obsahovať nasledovné náležitosti:

a) referenčné náležitosti povolenia;

b) množstvo každého druhu dovážaného tovaru, v súvislosti s ktorým sa požaduje vrátenie alebo odpustenie;

c) číselný znak CN dovážaného tovaru;

d) colnú hodnotu dovážaného tovaru a sadzbu dovozného cla, ktorej podlieha podľa zistení colných orgánov v deň prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia;

e) dátum prepustenia dovezeného tovaru do voľného obehu v systéme vrátenia;

f) odkaz na vyhlásenia, na základe ktorých bol tovar prepustený do voľného obehu v systéme vrátenia;

g) druh a množstvo náhradných výrobkov a colne schválené určenie alebo použitie, ktoré im má byť pridelené;

h) hodnotu náhradných výrobkov, ak je použitá hodnotová stupnicová metóda na účely skončenia;

i) zistenú výnosovú sadzbu;

j) odkaz na vyhlásenia, na základe ktorých bolo náhradným výrobkom pridelené jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v článku 128 kódexu;

k) výšku dovozných ciel, ktoré majú byť vrátené alebo odpustené a akýkoľvek vybraný kompenzačný úrok, pričom sa okrem iného berú do úvahy dovozné clá na iné náhradné výrobky.

2. Ak sa na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia a pre vývoz použili zjednodušené postupy, vyhlásenia a dokumenty musia byť tie, ktoré sú ustanovené v článku 76 (3) kódexu.

Článok 641

1. Ak úrad dohľadu rozhodne o tom, že vyhlásenia uvedené v článku 640 (1) f) a j) a iné dokumenty, ktoré tento úrad určí, má uchovávať držiteľ povolenia, uvedené vyhlásenie a dokumenty musia byť poskytnuté tomuto úradu.

2. Ak sa však uplatňuje článok 646, k žiadosti musia byť priložené riadne potvrdené originály hárkov INF 7.

Článok 642

1. Úrad dohľadu môže povoliť, že v žiadostiach môžu byť vynechané niektoré z náležitostí uvedených v článku 640 (1), ak tieto náležitosti nemajú vplyv na výpočet sumy, ktorá má byť vrátená alebo odpustená.

2. Úrad dohľadu môže povoliť, aby bola žiadosť o vrátenie/IP, uvedená v článku 640 (1), vyhotovená počítačom alebo v takej inej forme, ktorú určí uvedený úrad.

Článok 643

Úrad dohľadu uvedie poznámku v žiadosti o vrátenie/IP na základe overenia, ktoré bolo vykonané a informuje držiteľa povolenia o výsledku tohto overovania; uchováva žiadosť a súvisiace dokumenty aspoň tri kalendárne roky od konca roka, v ktorom rozhodne o žiadosti.

Colný úrad však môže rozhodnúť, že dokumenty súvisiace so žiadosťou musí uchovávať držiteľ povolenia. V takomto prípade musia byť uvedené dokumenty uchovávané počas rovnakého obdobia.

Pododdiel 3

Administratívna spolupráca

Článok 644

1. Ak je náhradným výrobkom v systéme vrátenia pridelené jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v druhej zarážke článku 128 (1) kódexu, čo znamená, že je možné vrátenie, rubrika vyhradená pre popis tovaru v dokumente použitom pre režim alebo v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade musí obsahovať jedno z nasledovných označení:

- Mercancías PA/S,

- A. F./S-varer,

- A. V./S-Waren,

- Εμπορεύματα ET/A,

- I. P./S. goods,

- Marchandises PA/S,

- Merci PA/S,

- AV/S-goederen,

- Mercadorias AA/S.

2. Úrad na skončenie sa uistí, či sú označenia podľa odseku 1 uvedené na akomkoľvek dokumente vydanom ako náhrada alebo pre skončenie dokumentov, uvedených v tomto odseku.

Článok 645

Ak sú náhradné výrobky získané z operácií aktívneho zušľachťovacieho styku v systéme vrátenia odoslané inému úradu dohľadu v tom istom alebo inom členskom štáte v režime vonkajšieho tranzitu spoločenstva, čo môže predstavovať odôvodnenie žiadosti o vrátenie platby, pričom podliehajú novej žiadosti pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku, riadne poverené colné orgány, zodpovedné za vydanie nového povolenia, a to buď v podmienečnom systéme alebo v systéme vrátenia, použijú hárok INF 1 uvedený v článku 611 na určenie sumy akýchkoľvek dovozných ciel, ktoré majú byť uložené, alebo sumy colného dlhu, ktorý môže vzniknúť.

Článok 646

1. Informačný hárok, uvedený ako hárok INF 7, musí pozostávať z originálu a jednej kópie vyhotovených na formulári, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam v prílohe 84.

2. Hárok INF 7 uvedený v odseku 1 sa použije vtedy, ak sa premiestňujú náhradné výrobky získané zo spracovateľských operácií v systéme vrátenia, bez toho, aby bola predložená žiadosť o vrátenie platby, do úradu dohľadu iného ako úrad, v ktorom došlo k prepusteniu do voľného obehu a kde im bolo pridelené jedno z colne schválených určení alebo použití, ktoré umožňuje vrátenie alebo odpustenie, bez ohľadu na to, či sú v nezmenenom stave alebo prešli riadne schváleným prepracovaním, v súlade s článkom 128 (1) kódexu. Colný úrad, v ktorom bolo výrobkom pridelené takéto určenie alebo použitie, tam, kde je to potrebné, na žiadosť príslušnej osoby vydajú informačný hárok INF 7.

Článok 647

1. Informačný hárok musí predložiť príslušná osoba v rovnakom čase ako colné vyhlásenie použité pre požadované pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia.

2. Úrad, ktorému bolo predložené vyhlásenie uvedené v odseku 1, potvrdí informačný hárok INF 7, vráti originál a jednu kópiu držiteľovi a ponechá si druhú kópiu.

Oddiel 7

Výmena informácií s Komisiou

Článok 648

1. Členské štáty zašlú Komisii:

a) v súvislosti s každým povolením, pri ktorom hodnota dovážaného tovaru na jedného operátora a na jeden kalendárny rok prekračuje hranice uvedené v článku 552 (1) a) v), náležitosti uvedené v prílohe 85; takéto náležitosti nemusia byť oznámené, ak bolo povolenie na aktívny zušľachťovací styk vydané na základe jednej alebo viacerých ekonomických podmienok uvedených pod nasledovnými číselný znakmi: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004 alebo 7005.

Avšak pre výrobky uvedené v článku 560 (2) náležitosti musia byť predložené pre každé vydané povolenie bez ohľadu na hodnotu výrobkov alebo číselný znak použitý ako odkaz na ekonomické podmienky.

b) v súvislosti s každou zamietnutou žiadosťou o povolenie, pretože ekonomické podmienky sa nepovažujú za splnené, náležitosti uvedené v prílohe 86;

c) náležitosti prípadov, v ktorých štandardné výnosové sadzby, uvedené v článku 567, neboli uplatnené, pretože hoci sa operácie aktívneho zušľachťavacieho styku týkajú dovážaného tovaru uvedeného v stĺpci 1 prílohy 77, získané náhradné výrobky nie sú výrobky uvedené v stĺpcoch 3 alebo 4 v tom istom štádiu výroby.

2. Náležitosti uvedené v odseku 1 a) a b) musia byť oznámené v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané alebo žiadosť prípadne zamietnutá. Komisia ich zašle ostatným členským štátom a výbor ich preskúma v prípadoch, kedy to považuje za potrebné.

Článok 649

1. Členské štáty zašlú Komisii:

a) zoznam colných orgánov, ktorým majú byť predložené žiadosti o povolenie okrem článku 568;

b) zoznam colných úradov, ktoré sú oprávnené prijímať vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu v podmienečnom systéme alebo vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu v systéme vrátenia podľa článku 568.

2. Informácie uvedené v odseku 1 musia byť zaslané dva mesiace pred začiatkom uplatňovania tohto nariadenia a následne v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom členský štát zmení jurisdikciu colných úradov.

3. V prospech obchodníkov Komisia publikuje tieto informácie v sérii C Úradného vestníka Európskych spoločenstiev.

KAPITOLA 4

Prepracovanie pod colným dohľadom

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 650

Podľa článku 131 kódexu postup pre prepracovanie pod colným dohľadom môže byť použitý pre tovar uvedený v stĺpci 1 zoznamu v prílohe 87, ktorý má prejsť prepracovaním uvedeným v stĺpci II.

Pododdiel 1

Povolenie – obvyklý postup

Článok 651

1. Žiadosť musí byť vyhotovená v súlade s článkom 497 a v súlade so vzorom v prílohe 67/C a predložená osobou, ktorej môže byť udelené povolenie podľa článkov 86, 132 a 133 kódexu.

2. a) Žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa má vykonať spracovateľská operácia.

b) Ak sa očakáva, že spracovateľské operácie vykoná žiadateľ alebo budú vykonané v mene žiadateľa v rôznych členských štátoch, môže byť predložená žiadosť o jediné povolenie.

V tomto prípade žiadosť, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti o poradí operácií a presných miestach, kde budú vykonávané, musí byť predložená colným orgánom členského štátu, kde sa vykoná prvá takáto operácia.

Článok 652

1. Bez dosahu na článok 656, povolenie vydávajú orgány, ktorým bola žiadosť predložená podľa článku 651 (2), pričom musí byť vyhotovené v súlade s článkom 500 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 68/C.

2. Ak sa uplatňuje článok 651 (2) b), povolenie nesmie byť vydané bez súhlasu colných orgánov, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádzajú miesta uvedené v žiadosti. Uplatňuje sa nasledovný postup:

a) colné orgány, ktorým bola žiadosť predložená, potom čo sa ubezpečia, že ekonomické podmienky možno v súvislosti s plánovanou operáciou považovať za splnené, zašlú žiadosť a návrh povolenia colným orgánom ostatných príslušných členských štátov; uvedený návrh musí obsahovať aspoň výnosovú sadzbu, schválené metódy identifikácie, colné úrady uvedené v bode 9 vzorového povolenia v prílohe 68/C, akékoľvek zjednodušené postupy použité na prepustenie do režimu, prepravu alebo skončenie a pravidlá, ktoré musia byť dodržiavané okrem iného pri oznamovaní úradu dohľadu;

b) colné orgány čo najskôr po obdržaní oznámenia zašlú akékoľvek námietky, v každom prípade však do dvoch mesiacov odo dňa zaslania žiadosti a návrhu povolenia;

c) colné orgány uvedené v pododseku a) po vykonaní potrebných opatrení na zabezpečenie platby colného dlhu, ktorý môže vzniknúť v súvislosti s dovážaným tovarom, môžu vydať povolenie, ak neobdržali žiadne informácie týkajúce sa existencie námietok voči návrhu povolenia v lehote povolenej v pododseku b);

d) členský štát vydávajúci povolenie zašle jeho kópiu všetkým horeuvedeným členským štátom.

Povolenia vydané týmto spôsobom platia len v horeuvedených členských štátoch.

Členské štáty zašlú Komisii názvy a adresy colných orgánov určených na obdržanie žiadosti a návrh povolenia uvedený v pododseku a). Komisia v uvedenom zmysle informuje ostatné členské štáty.

3. Na zabezpečenie riadneho uplatňovania ustanovení, ktorými sa riadi tento postup, colné orgány môžu požadovať na účely umožnenia kontroly, aby držiteľ viedol alebo zabezpečil vedenie skladovej evidencie, v ktorých bude uvedené množstvo dovezeného tovaru prepusteného do režimu a získaných prepracovaných výrobkov a všetky náležitosti potrebné na sledovanie operácií a správny výpočet akýchkoľvek dovozných ciel, ktoré môžu byť splatné.

"Záznamy pre prepracovanie pod colným dohľadom" musia byť poskytnuté colnému úradu dohľadu, aby mohol vykonať kontroly potrebné pre riadne vykonávanie režimu.

Ak záznamy, ktoré vedie držiteľ pre obchodné účely, umožňujú dohľad nad režimom, colné orgány ich uznajú ako platné "záznamy pre prepracovanie pod colným dohľadom".

Článok 653

Dobu platnosti povolenia určia colné orgány od prípadu k prípadu, pričom zohľadnia špecifické požiadavky žiadateľa.

Ak je táto doba dlhšia ako dva roky, podmienky, na základe ktorých bolo povolenie vydané, musia byť periodicky overované v intervaloch uvedených v povolení.

Článok 654

1. Pri vydávaní povolenia colné orgány uvedú lehotu, v ktorej musí byť prepracovaným výrobkom pridelené colne schválené určenie alebo použitie v súlade s článkom 134 kódexu, pričom berú do úvahy čas potrebný na vykonanie spracovateľských operácií a čas potrebný na pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia prepracovaným výrobkom.

2. Ak to okolnosti dovoľujú, lehota určená v povolení môže byť predĺžená aj vtedy, ak uplynula pôvodne stanovená lehota.

Článok 655

1. Výnosová sadzba alebo metóda určenia takejto sadzby uvedená v článku 134 kódexu musí byť podľa možnosti stanovená na základe výrobných údajov a musí byť zistiteľná v záznamoch držiteľa povolenia.

2. Sadzba alebo metóda určenia tejto sadzby sa stanoví v súlade s odsekom 1 a podlieha spätnému overeniu colnými orgánmi.

Pododdiel 2

Povolenie – zjednodušený postup

Článok 656

1. Tento článok sa uplatňuje vtedy, ak sa majú spracovateľské operácie vykonať v jednom členskom štáte.

2. Ak nie sú použité zjednodušené postupy na prepustenie do režimu, ustanovené v článku 76 kódexu, ktorýkoľvek colný úrad-poverený colnými orgánmi udeľovať povolenia, ktorý používa zjednodušený postup, povolí predloženie vyhlásenia na prepustenie do režimu ako žiadosť o povolenie. V tomto prípade prijatie takéhoto vyhlásenia predstavuje povolenie, pričom na uvedené prijatie sa v každom prípade vzťahujú podmienky, ktorými sa riadi udeľovanie povolenia.

3. K vyhláseniam predloženým podľa odseku 2 musí byť priložený dokument, ktorý vyhotoví deklarant a ktorý obsahuje nasledujúce informácie, ak je to potrebné, ak takéto informácie nie je možné zapísať do rubriky 44 formuláru použitého pre samotné vyhlásenie:

a) ak osoba, ktorá žiada o použitie postupu, nie je tá istá ako deklarant, meno a obchodný názov a adresu žiadateľa;

b) ak osoba, ktorá vykonáva spracovanie, nie je tá istá osoba ako žiadateľ alebo deklarant, meno a obchodný názov a adresu tejto osoby;

c) charakter spracovateľskej operácie;

d) obchodný a/alebo technický popis prepracovaných výrobkov, ktoré majú byť získané;

e) výnosovú sadzbu alebo tam, kde je to primerané, metódu, ktorou sa táto sadzba má určiť;

f) lehota pre pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia dovezenému tovaru;

g) miesto, kde sa má vykonať spracovateľská operácia.

Článok 498 sa uplatňuje primerane.

4. Článok 502 sa uplatňuje primerane.

Oddiel 2

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 657

1. Okrem prípadov, kedy sa použije článok 656, vyhlásenie na prepustenie dovezeného tovaru do režimu prepracovania pod colným dohľadom musí byť predložené v jednom z úradov na prepustenie do režimu uvedenom v povolení.

2. Ak sa použije článok 656, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené riadne poverenému colnému úradu.

Článok 658

1. Vyhlásenie uvedené v článku 657 musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

2. Bez dosahu na uplatňovanie článku 656, popis tovaru vo vyhlásení, uvedenom v odseku 1, musí zodpovedať špecifikáciám v povolení.

3. Na účely článku 62 (2) kódexu, dokumenty, ktoré majú byť priložené k vyhláseniu, musia byť dokumenty ustanovené v článku 220.

Článok 659

1. Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkami 275 a 276.

2. Colné orgány zamietnu povolenie na použitie postupu miestneho colného vybavenia ustanovené v článku 276 osobám, ktorých skladovú evidenciu uvedenú v článku 652 (3) nie je možné určiť.

3. Doplňujúce vyhlásenie uvedené v článku 76 (2) kódexu musí byť predložené v stanovenej lehote, v každom prípade však najneskôr v čase predloženia listu skončenia.

Oddiel 3

Skončenie režimu

Článok 660

1. Skončenie režimu sa vykoná buď podľa množstiev dovážaného tovaru, ktoré po uplatnení výnosovej sadzby zodpovedajú prepracovaným výrobkom, alebo podľa množstiev tovaru v nezmenenom stave, ktorému je pridelené colne schválené určenie alebo použitie.

2. Tam, kde je to potrebné, podľa článku 135 kódexu, pravidlá v článkoch 591 až 594, týkajúce sa podielu dovezeného tovaru začleneného do výrobkov, sa uplatňujú primerane.

Článok 661

1. Okrem prípadov, kedy sa použije článok 656, vyhlásenie, ktorým sa skončí režim prepracovania tovaru pod colným dohľadom, musí byť predložené jednému z úradov pre skončenie, uvedenému v povolení.

2. Ak sa použije článok 656, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené colnému úradu, ktorý vydal povolenie.

3. Úrad dohľadu však môže povoliť, aby vyhlásenie uvedené v odseku 1 bolo predložené inému colnému úradu ako úrady uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 662

1. Vyhlásenie uvedené v článku 661 musí byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami pre príslušné colne schválené určenie alebo použitie.

2. Popis prepracovaných výrobkov alebo dovezeného tovaru vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 musí zodpovedať špecifikáciám v povolení.

3. Platia ustanovenia článku 583 (3).

Článok 663

Zjednodušené postupy skončenia príslušného režimu ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkom 278 (1).

Článok 664

1. Držiteľ povolenia predloží úradu dohľadu list skončenia do tridsiatich dní od uplynutia lehoty pre skončenie.

2. List skončenia musí okrem iného obsahovať nasledovné náležitosti:

a) referenčné náležitosti povolenia;

b) množstvo podľa druhu dovážaného tovaru a referenčné náležitosti vyhlásení pre jeho prepustenie do režimu;

c) číselný znak CN dovážaného tovaru;

d) colnú hodnotu dovážaného tovaru;

e) čistú výnosovú sadzbu;

f) charakter a množstvo prepracovaných výrobkov a colne schválené určenie alebo použitie, ktoré im bolo pridelené, spolu s referenčnými náležitosťami vyhlásení, ktorými sa uvedeným výrobkom prideľuje colne schválené určenie alebo použitie;

g) ak sa má použiť štvrtá zarážka článku 666, spracovateľské náklady;

h) číselný znak CN prepracovaných výrobkov.

3. Ak sa na prepustenie do režimu alebo skončenie režimu použije zjednodušený postup, príslušné vyhlásenia a dokumenty musia byť tie, ktoré sú ustanovené v článku 76 (3) kódexu.

Článok 665

1. Úrad dohľadu môže súhlasiť, že:

a) list skončenia uvedený v článku 664 (2) bude vyhotovený pomocou počítača alebo v akejkoľvek inej forme, ktorú uvedený úrad určí,

b) list skončenia musí byť vyhotovený na vyhlásení, ktorým sa tovar prepúšťa do režimu.

2. Uplatňujú sa ustanovenia článku 598.

3. Úrad dohľadu môže sám vyhotoviť list skončenia v lehote ustanovenej v článku 664 (1). Táto skutočnosť musí byť uvedená v povolení.

Článok 666

Podľa článku 36 (1) kódexu, ak sú prepracované výrobky prepustené do voľného obehu, ich colná hodnota bude jedna z nasledovných hodnôt, v závislosti od výberu príslušnej osoby, pričom sa tento výber uskutoční v deň prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu:

- colná hodnota, určená v rovnakom čase alebo takmer v rovnakom čase pre rovnaký alebo podobný tovar vyrobený v ktorejkoľvek tretej krajine,

- predajná cena, za predpokladu, že nebola ovplyvnená vzťahom medzi kupujúcim a predávajúcim,

- predajná cena v spoločenstve pre rovnaký alebo podobný tovar, za predpokladu, že nebola ovplyvnená vzťahom medzi kupujúcim a predávajúcim,

- colná hodnota dovezeného tovaru plus spracovateľské náklady.

Článok 667

Ak pre dovezený tovar v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu platia obchodno-politické opatrenia, tieto opatrenia sa nevzťahujú na prepracované výrobky, ak neplatia aj pre rovnaké výrobky ako sú prepracované výrobky.

V tomto prípade sa tieto opatrenia použijú pre množstvo dovezeného tovaru, ktoré bolo skutočne použité pri výrobe prepracovaných výrobkov prepustených do voľného obehu.

Oddiel 4

Výmena informácií s Komisiou

Článok 668

1. Členské štáty zašlú Komisii:

a) v súvislosti s každým povolením, pri ktorom hodnota tovaru prepusteného do režimu, na jedného operátora a na jeden kalendárny rok prekračuje 100000 ECU, náležitosti uvedené v prílohe 88;

b) v súvislosti s každou zamietnutou žiadosťou o povolenie, pretože ekonomické podmienky uvedené v článku 133 e) kódexu sa nepovažujú za splnené, náležitosti uvedené v prílohe 89;

2. Náležitosti uvedené v odseku 1 musia byť oznámené v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bolo povolenie vydané alebo žiadosť prípadne zamietnutá. Komisia ich zašle ostatným členským štátom a výbor ich preskúma v prípadoch, kedy to považuje za potrebné.

Článok 669

1. Členské štáty zašlú Komisii:

a) zoznam colných orgánov, ktorým majú byť predložené žiadosti o povolenie, okrem článku 656;

b) zoznam colných úradov, ktoré sú oprávnené prijímať vyhlásenia o prepustení tovaru do režimu podľa článku 656.

2. Platia ustanovenia článku 649 (2) a (3).

KAPITOLA 5

Režim dočasného dovozu

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 670

Na účely tejto kapitoly:

a) vstupný úrad je colný úrad, cez ktorý tovar, ku ktorému je priložený karnet ATA, vstúpi na colné územie spoločenstva;

b) výstupný úrad je colný úrad, cez ktorý tovar, ku ktorému je priložený karnet ATA, opustí colné územie spoločenstva;

c) dopravný prostriedok je akýkoľvek prostriedok použitý na dopravu osôb alebo tovaru. Tento pojem zahŕňa náhradné diely a obvyklé príslušenstvo a vybavenie, vrátane mechanizmu na naloženie, zabezpečenie alebo ochranu tovaru, ktorý sa dováža na tomto dopravnom prostriedku;

d) osoba zriadená mimo colného územia spoločenstva je fyzická osoba, ktorá ma trvalý pobyt mimo colného územia spoločenstva alebo právnická osoba, ktorá má obchodné sídlo mimo tohto územia;

e) obchodné použitie je použitie dopravného prostriedku na dopravu osôb za odmenu alebo priemyselná alebo komerčná doprava tovaru, bez ohľadu na to, či je za odmenu;

f) súkromné použitie je použitie dopravného prostriedku výlučne na osobné účely príslušným osobami s vylúčením komerčného použitia;

g) kontajner je predmet prepravného vybavenia (dopravná skriňa, pohyblivá nádrž, odmontovateľná skriňa alebo iná podobná štruktúra):

- úplne alebo čiastočne pripojený tak, aby vytváral oddelenie určené pre tovar,

- trvalého charakteru a v uvedenom zmysle dostatočne pevný na to, aby bol vhodný pre opakované použitie,

- osobitne navrhnutý na umožnenie prepravy tovaru pomocou jedného alebo viacerých spôsobov dopravy bez dočasnej prekládky,

- určený na pohotovú manipuláciu predovšetkým ak ide o premiestnenie z jedného spôsobu dopravy do druhého,

- navrhnutý tak, aby sa ľahko naplnil a vyprázdnil, pričom jeho vnútorný objem musí byť jeden kubický meter alebo viac.

Rampy sa považujú za kontajnery.

Pojem kontajner zahŕňa príslušenstvo a vybavenie kontajnera vhodné pre príslušný typ, za predpokladu, že sa prepravuje spolu s kontajnerom. Pojem kontajner nezahŕňa vozidlá, príslušenstvo alebo náhradné diely vozidiel, balenie alebo palety.

Ako výnimka z poslednej zarážky, pojem kontajner sa vzťahuje na kontajnery používané pre leteckú dopravu, ktorých vnútorný objem je menší ako jeden kubický meter.

h) doprava s colnou uzáverou znamená použitie kontajnera na dopravu tovaru, ktorý je identifikovaný zapečatením kontajnera;

i) odmontovateľná skriňa je nakladacie oddelenie, ktoré nemá nezávislý prostriedok na pohyb a je špecificky navrhnuté tak, aby mohlo byť prepravované na cestnom vozidle, pričom podvozok a spodný rám takéhoto vozidla sú osobitne navrhnuté na tento účel. Táto definícia sa taktiež vzťahuje na pohyblivé skrine, ktoré tvoria nakladacie oddelenia, osobitne navrhnuté pre kombinovanú dopravu;

j) čiastočne zabudované kontajnery sú: zariadenia, ktoré všeobecne pozostávajú z podlahy a nadstavby, ktoré oddeľujú nákladný priestor ekvivalentný priestoru v uzavretom kontajneri; nadstavba je všeobecne zložená z kovových častí, ktoré tvoria konštrukciu kontajnera; kontajnery tohto druhu môžu mať jednu alebo viaceré bočné alebo predné steny; v niektorých prípadoch je len strecha pripojená k podlahe podperami; tento druh kontajnera sa používa predovšetkým na prepravu objemného tovaru náročného na skladovací priestor (napríklad motorové vozidlá);

k) rampy sú: nakladacie rampy bez nadstavby alebo len s čiastočnou nadstavbou, ktoré majú rovnakú dĺžku a šírku ako kontajnery a majú v hornom a spodnom rohu zariadenia, umiestnené na boku rampy, ktoré umožňujú, aby sa tieto kotviace a zdvíhacie zariadenia používali ako pre kontajnery;

l) príslušenstvo a vybavenie kontajnera znamená predovšetkým nasledujúce zariadenia, aj keď sú odstrániteľné:

i) zariadenia na kontrolu, úpravu a udržiavanie teploty vnútri kontajnera,

ii) malé prístroje ako sú merače tepla alebo nárazovej sily, určené na zisťovanie alebo zaznamenávanie zmien v podmienkach a vplyvoch životného prostredia,

iii) vnútorné priečky, palety, police, podpory, háky alebo podobné zariadenia používané na uloženie tovaru,

m) paleta je: zariadenie na plošine, kde je možné zmontovať určité množstvo tovaru tak, aby tvorilo jednotkový náklad na účely jeho dopravy alebo manipulácie alebo uloženia pomocou mechanických zariadení. Toto zariadenie sa skladá z dvoch plošín, ktoré sú oddelené nosičmi alebo z jednej plošiny, ktorú podporujú podstavce alebo zo špeciálnej plošiny určenej na leteckú dopravu; jej celková výška je znížená na minimum tak, aby bola možná manipulácia pomocou zdvižných alebo paletových vozíkov; môže alebo nemusí mať nadstavbu;

n) operátor kontajnera alebo palety je: osoba, ktorá bez ohľadu na to, či je jej vlastníkom, vykonáva efektívnu kontrolu nad jej pohybom;

o) používateľ postupu pre kontajner alebo paletu je: operátor kontajnera alebo palety alebo jeho zástupca;

p) vnútorná doprava je: doprava osôb alebo tovaru vyzdvihnutých alebo naložených na colnom území spoločenstva, ktoré majú vystúpiť alebo byť vyložené na určitom mieste na tomto území.

Oddiel 2

Dočasný dovoz tovaru iného ako dopravné prostriedky

Pododdiel 1

Dočasný dovoz s úplným oslobodením: rozsah a podmienky

a) Profesionálne zariadenia

Článok 671

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla sa povoľuje pre profesionálne zariadenia.

2. Profesionálne zariadenie znamená:

a) zariadenie pre tlač alebo zvukové alebo televízne vysielanie, ktoré je potrebné pre zástupcov tlače alebo vysielacích alebo televíznych organizácií zriadených mimo colného územia spoločenstva, ktorí navštívia toto územie na účely spravodajstva alebo vysielania alebo záznamu materiálu pre určité programy;

b) kinematografické vybavenie potrebné pre osobu zriadenú mimo colného územia spoločenstva, ktorá navštívi toto územie na účely výroby určitého filmu alebo filmov;

c) akékoľvek iné zariadenia potrebné na vykonávanie povolania, podnikania alebo profesie osoby zriadenej mimo colného územia spoločenstva, ktorá navštívi toto územie na účely vykonania určitej úlohy. Nezahŕňa zariadenia, ktoré majú byť použité pre priemyselnú výrobu alebo balenie tovaru alebo (okrem ručných nástrojov) na ťažbu prírodných zdrojov, na výstavbu, opravu alebo údržbu budov alebo zemné práce a podobné projekty;

d) pomocné prístroje pre zariadenia uvedené v pododsekoch a), b) a c) tohto odseku a ich príslušenstvo.

Ilustratívny zoznam tovaru, ktoré sa považujú za profesionálne vybavenie, je uvedený v prílohe 90.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že profesionálne vybavenie je:

a) vo vlastníctve osoby zriadenej mimo colného územia spoločenstva;

b) dovezené osobou zriadenou mimo uvedeného územia;

c) používané výlučne osobou, ktorá navštívi uvedené územie alebo pod jej osobným dohľadom.

Podmienka uvedená v bode c) sa však nevzťahuje na kinematografické zariadenia dovezené na výrobu filmov, televíznych programov alebo audiovizuálnych diel na základe koprodukčnej zmluvy uzatvorenej s osobou zriadenou na colnom území spoločenstva.

V prípade výroby spoločných rozhlasových alebo televíznych programov, profesionálne zariadenie môže podliehať zmluve o prenájme alebo podobnej dohode, ktorej zmluvnou stranou je osoba zriadená na colnom území spoločenstva.

Článok 672

Náhradné diely následne dovezené na opravu profesionálneho zariadenia, ktoré bolo dočasne dovezené, má nárok na možnosti dočasného dovozu za rovnakých podmienok ako samotné zariadenie.

b) Tovar určený na vystavovanie alebo použitie na výstavách, veľtrhoch, stretnutiach alebo podobných udalostiach

Článok 673

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla sa poskytne pre:

a) tovar určený na vystavenie alebo predvedenie v rámci určitej udalosti;

b) tovar určený na použitie v súvislosti vystavením dovezených výrobkov v rámci určitej udalosti vrátane:

- tovaru potrebného na predvedenie dovezených strojov alebo prístrojov, ktoré majú byť vystavené,

- stavebné a dekoračné materiály vrátane elektrických prípojok pre dočasné stánky osôb zriadených mimo spoločenstva,

- reklamný a predvádzací materiál a iné zariadenia, ktoré predstavujú propagačný materiál pre vystavovaný dovážaný tovar ako sú zvukové a obrazové záznamy, filmy a diapozitívy, spolu s prístrojmi potrebnými na ich použitie,

c) zariadenia, vrátane interpretačného vybavenia, prístroje na zvukový a obrazový záznam a filmy výchovného, vedeckého alebo kultúrneho charakteru určené na použitie na medzinárodných stretnutiach, konferenciách alebo kongresoch;

d) živé zvieratá určené na vystavovanie v rámci určitej udalosti alebo účasť na nej;

e) výrobky získané počas udalostí z dočasne dovezeného tovaru, strojov, prístrojov alebo zvierat.

2. Udalosť je:

a) obchodná, priemyselná, poľnohospodárska alebo remeselná výstava, veľtrh alebo podobné predvedenie alebo vystavenie;

b) výstava alebo stretnutie, ktoré je predovšetkým organizované na charitatívne účely;

c) výstava alebo stretnutie, ktoré je predovšetkým organizované na účely propagácie akéhokoľvek učebného odboru, umeleckej, remeselnej, športovej alebo vedeckej, technickej vzdelávacej, kultúrnej, odborovej alebo turistickej aktivity na propagáciu náboženského poznania alebo bohoslužieb alebo na propagáciu priateľstva medzi národmi;

d) stretnutie zástupcov medzinárodných organizácii alebo medzinárodných skupín organizácií;

e) reprezentačné stretnutie oficiálneho alebo spomienkového charakteru;

okrem výstav organizovaných na súkromné účely v obchodoch alebo obchodných priestoroch na účely predaja dovezeného tovaru.

c) Učebné pomôcky a zariadenia na vedecké účely

Článok 674

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) učebné pomôcky;

b) náhradné diely a príslušenstvo takýchto pomôcok;

c) nástroje osobitne určené na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo kontrolu takýchto pomôcok.

2. Učebná pomôcka je akákoľvek pomôcka určená výlučne na vyučovanie alebo odborný výcvik, predovšetkým modely, nástroje, prístroje a stroje.

Zoznam tovaru, ktoré majú byť považované za učebné pomôcky, je uvedený v prílohe 91.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že učebné pomôcky, náhradné diely, príslušenstvo alebo nástroje:

a) sú dovezené schválenými prevádzkárňami alebo sú používané pod dohľadom a zodpovednosťou takýchto prevádzkární;

b) používajú sa na neobchodné účely;

c) sú dovážané v primeraných množstvách s ohľadom na zamýšľaný účel dovozu;

d) v čase, keď sa nachádzajú na colnom území spoločenstva, zostávajú vlastníctvom osoby zriadenej mimo tohto územia.

4. Lehota, počas ktorej takéto učebné pomôcky môžu zostať v režime dočasného dovozu, je dvanásť mesiacov.

Článok 675

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) zariadenia na vedecké účely;

b) náhradné diely a príslušenstvo takýchto zariadení;

c) nástroje osobitne určené na údržbu, kontrolu, kalibráciu alebo opravu zariadení na vedecké účely používané na colnom území spoločenstva výlučne na účely vedeckého výskumu alebo výuky.

2. Zariadenia na vedecké účely sú nástroje, prístroje a stroje používané na účely vedeckého výskumu alebo výuky.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že zariadenia na vedecké účely, príslušenstvo, náhradné diely alebo nástroje:

a) sú dovezené schválenými prevádzkárňami a sú používané pod dohľadom a zodpovednosťou takýchto prevádzkární;

b) používajú sa na neobchodné účely;

c) sú dovážané v primeraných množstvách s ohľadom na zamýšľaný účel dovozu;

d) v čase, keď sa nachádzajú na colnom území spoločenstva, zostávajú vlastníctvom osoby zriadenej mimo tohto územia.

4. Lehota, počas ktorej takéto zariadenia na vedecké účely môžu zostať v režime dočasného dovozu, je dvanásť mesiacov.

Článok 676

1. Na účely článku 674 (3) a) schválené prevádzkárne sú verejné alebo súkromné zariadenia na výuku alebo odborný výcvik, ktoré sú v zásade neziskové a boli schválené určenými orgánmi členského štátu, ktorý vydal povolenie, ako prijímatelia učebných pomôcok v režime dočasného dovozu.

2. Na účely článku 675 (3) a) schválené prevádzkárne sú verejné alebo súkromné zariadenia na vedecké účely alebo výuku, ktoré sú v zásade neziskové a boli schválené určenými orgánmi členského štátu, ktorý vydal povolenie, ako prijímatelia zariadení na vedecké účely v režime dočasného dovozu.

d) Lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie

Článok 677

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre lekárske, chirurgické a laboratórne vybavenie určené pre nemocnice a ostatné zdravotnícke zariadenia.

2. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že uvedené vybavenie:

a) sa expeduje príležitostne a bezplatne;

b) je určené na diagnostické alebo terapeutické účely.

3. Vybavenie expedované príležitostne je akékoľvek lekárske, chirurgické a laboratórne zariadenie expedované na žiadosť nemocnice alebo iného zdravotníckeho zariadenia, ktoré musí riešiť výnimočné okolnosti a nutne potrebuje takéto vybavenie na kompenzáciu neadekvátnosti vlastného vybavenia.

e) Materiály na odstraňovanie následkov katastrofy

Článok 678

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre materiály, ktoré majú byť použité v súvislosti s opatreniami na riešenie účinkov katastrof, ktoré postihli colné územie spoločenstva.

2. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že takéto materiály:

- sú dovezené bezplatne,

- sú určené pre štátne orgány alebo orgány schválené príslušnými orgánmi.

f) Balenia

Článok 679

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre balenia.

2. Balenia sú:

a) kontajnery, ktoré sú alebo majú byť použité v stave, v ktorom sú dovezené, na vonkajšie alebo vnútorné balenie tovaru;

b) podporné zariadenia, na ktorých tovar je alebo má byť zvinutý, navinutý alebo primontované,

avšak okrem baliacich materiálov ako je slama, papier, sklenená vata alebo hobliny, ktoré sa dovážajú hromadne.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený za predpokladu, že:

a) ak sú balenia dovážané naplnené, sú prihlásené ako balenia určené na spätný vývoz, a to prázdne alebo naplnené;

b) ak sú balenia dovážané prázdne, sú prihlásené ako balenia určené na spätný vývoz, a to naplnené.

4. Balenia schválené pre režim dočasného dovozu nemôžu byť ani príležitostne použité vo vnútornej doprave, okrem prípadov vývozu tovaru z colného územia spoločenstva. V prípade, ak sa balenia dovážajú naplnené, tento zákaz platí len odvtedy, kým je vyprázdnený ich obsah.

5. Lehota, počas ktorej môžu takéto balenia zostať v režime dočasného dovozu, je šesť mesiacov.

g) Ostatné tovary, ktoré spĺňajú podmienky na dočasný dovoz s úplným oslobodením

Článok 680

Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) formy, matrice, bloky, výkresy, náčrty a iné podobné predmety určené pre osobu zriadenú na colnom území spoločenstva, ak aspoň 75 % produkcie, ktorá je výsledkom ich použitia, je vyvezených z tohto územia;

b) meracie, kontrolné a testovacie nástroje a iné podobné predmety určené pre osobu zriadenú na colnom území spoločenstva pre použitie vo výrobnom procese, kde aspoň 75 % produkcie, ktorá je výsledkom ich použitia, je vyvezených z tohto územia;

c) špeciálne nástroje, ktoré sú poskytnuté osobe zriadenej na colnom území spoločenstva pre použitie pri výrobe tovaru, ktorý sa má vyviesť vo svojej celistvosti za podmienky, že takéto špeciálne nástroje zostanú vo vlastníctve osoby zriadenej mimo colného územia spoločenstva;

d) tovar akéhokoľvek druhu, ktorý má byť podrobený testom, pokusom alebo predvedeniam, vrátane testov a pokusov požadovaných pre postupy typového schvaľovania, avšak s vylúčením akýchkoľvek testov, pokusov alebo predvedení, ktoré predstavujú ziskovú činnosť;

e) tovar akéhokoľvek druhu, ktorý má byť podrobený testom, pokusom alebo predvedeniam, avšak s vylúčením akýchkoľvek testov, pokusov alebo predvedení, ktoré predstavujú ziskovú činnosť;

f) vzorky určitej kategórie tovaru, ktoré sú určené na účely predvedenia s úmyslom získať objednávky na podobný tovar.

Článok 681

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude schválený pre náhradné výrobné prostriedky.

2. Lehota, počas ktorej náhradné výrobné prostriedky môžu zostať v režime dočasného dovozu, je šesť mesiacov.

3. Náhradné výrobné prostriedky sú nástroje, prístroje a stroje, ktoré dodávateľ alebo opravár dočasne poskytne zákazníkovi bezplatne, pričom sa očakáva dodanie alebo oprava podobného tovaru.

Článok 682

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) tovar z druhej ruky dovážaný s cieľom jeho predaja na dražbe;

b) tovar dovážaný na základe predajnej zmluvy, ktorý má prejsť primeranými akceptačnými skúškami;

c) umelecké diela dovážané na účely vystavenia s cieľom možného predaja;

d) zásielky na základe schválenia upravovaných predmetov z kožušiny, drahých kameňov, kobercov a klenotov za predpokladu, že ich osobitné vlastnosti zabraňujú ich dovozu vo forme vzoriek.

2. Lehota, počas ktorej tovar uvedený v odseku 1 môže zostať v režime dočasného dovozu, je šesť mesiacov v prípade a), b) a c) a štyri týždne v prípade d).

3. Pre tieto účely:

- tovar z druhej ruky je tovar iný ako novo vyrobený tovar,

- zásielky na základe schválenia sú zásielky tovaru, ktoré odosielateľ zamýšľa predať a ktoré sa prijímateľ môže rozhodnúť kúpiť po ich prehliadke.

Článok 683

Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) pozitívy kinematografických filmov, vytlačené alebo vyvolané alebo inak zaznamenané nosiče zobrazenia určené na prehliadku pred ich obchodným použitím;

b) filmy, magnetické pásky a káble a iné nosiče zvuku alebo obrazu, na ktoré sa má nahrať zvukový záznam dabovaný alebo kopírovaný;

c) filmy, ktoré ukazujú charakter alebo fungovanie zahraničných výrobkov alebo vybavenia za predpokladu, že nie sú určené na verejné ukážky za poplatok;

d) nosiče dát zasielané bezplatne pre použitie pri automatickom spracovaní dát.

Článok 684

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre predmety osobnej potreby a tovar dovážaný na športové účely.

2. Na tieto účely:

a) predmety osobnej potreby sú všetky nové alebo použité predmety, ktoré cestujúci môže primerane požadovať pre svoje osobné použitie počas cesty pri zohľadnení všetkých okolností cesty, avšak s vylúčením tovaru dovážaného na obchodné účely;

b) tovar dovážaný na športové účely sú športové potreby a ostatné predmety, ktoré sú určené na použitie cestujúcimi pri športových súťažiach alebo predvedeniach alebo na tréning, ktorý sa koná na colnom území spoločenstva.

3. Ilustratívny zoznam takýchto tovarov je uvedený v prílohe 92.

Článok 685

Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre:

a) živé zvieratá akéhokoľvek druhu dovážané na účely drezúry, výcviku alebo chovu alebo na účely veterinárneho liečenia;

b) živé zvieratá akéhokoľvek druhu dovážané na účely presunu na iné pastviny alebo pasenia;

c) ťažné zvieratá alebo zariadenia patriace osobám zriadeným mimo colného územia spoločenstva avšak v jeho tesnej blízkosti za predpokladu, že ich takéto osoby dovážajú pre pracovnú oblasť, ktorá sa nachádza vo vnútri colného územia spoločenstva, pričom ide o výkon poľnohospodárskych prác alebo lesníckych prác vrátane výrubu alebo dopravy dreva alebo pre chov rýb;

d) turistické propagačné materiály. Zoznam tovaru, ktorý sa považuje za turistické propagačné materiály, sa nachádza v prílohe 93.

Článok 686

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre materiály určené pre starostlivosť o námorníkov.

2. Na tieto účely:

- materiály určené pre starostlivosť o námorníkov sú materiály pre námorníkov na vykonávanie ich kultúrnych, vzdelávacích, rekreačných alebo športových aktivít,

- námorníci sú všetky osoby prepravované na palube lode, zodpovední za úlohy, ktoré sa týkajú prevádzky a plavby lode na mori.

3. Zoznam tovaru, ktorý sa považuje za materiály určené pre starostlivosť o námorníkov, sa nachádza v prílohe 94.

4. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 bude povolený pod podmienkou, že tento materiál je:

a) vyložený z lode, ktorá sa používa pri medzinárodnej námornej doprave, na účely dočasného použitia na pobreží posádkou počas obdobia, ktoré nie je dlhšie ako obdobie, počas ktorého loď zostane v prístave;

b) dovezený pre dočasné použitie v kultúrnych alebo sociálnych zariadeniach na dobu dvanásť mesiacov. Kultúrne alebo sociálne zariadenia sú ubytovne, kluby alebo rekreačné strediská pre námorníkov, ktoré riadia buď úradné orgány alebo náboženské alebo iné neziskové organizácie a bohoslužobné miesta, kde sa pravidelne vykonávajú služby pre námorníkov.

Článok 687

Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre rôzne zariadenia používané pod dohľadom a zodpovednosťou verejných orgánov na výstavbu, opravu a údržbu infraštruktúry všeobecného významu v pohraničných pásmach.

Článok 688

1. Režim dočasného dovozu s úplným oslobodením od dovozného cla bude povolený pre tovar, ktorý je dočasne dovezený na colné územie spoločenstva v konkrétnej situácii, ktorá nemá ekonomický účinok.

2. Dočasný dovoz na colné územie spoločenstva, ktorý sa vykonáva príležitostne na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace, tovaru, ktorého hodnota je nižšia ako 4000 ECU, sa považuje za konkrétnu situáciu, ktorá nemá ekonomický účinok.

Článok 689

1. Ktorýkoľvek členský štát môže rozhodnúť o tom, že povolí úplné oslobodenie namiesto čiastočného oslobodenia uvedenéhov článku 142 kódexu pre tovar príležitostne dovezený na jeho územie, na obdobie, ktoré nie je dlhšie ako tri mesiace.

2. Keď Výbor komunikácií preskúma oznámenia uvedené v článku 746 (1) c), musia byť prijaté ustanovenia, ktorými sa z pôsobnosti odseku 1 vylúčia operácie, o ktorých sa zistilo, že majú nepriaznivý vplyv na podmienky hospodárskej súťaže v spoločenstve alebo poškodzujú záujmy operátorov, ktorí sú tam zriadení.

Pododdiel 2

Osobitné ustanovenia pre tovar, ktorý spĺňa podmienky pre čiastočnú úľavu

Článok 690

Podľa článku 142 (2) kódexu zoznam tovarov, pri ktorých nesmie byť použitý režim dočasného dovozu s čiastočným oslobodením od dovozného cla, je uvedený v prílohe 95.

Pododdiel 3

Povolenia použitia režimu

a) Obvyklý postup

Článok 691

1. Žiadosť musí byť vyhotovená v súlade s článkom 497 a v súlade so vzorom v prílohe 67/D a predložená osobou, ktorej môže byť udelené povolenie podľa článkov 86 a 138 kódexu.

2. a) Žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa má tovar použiť.

b) Ak sa očakáva, že tovar bude použitý vo viacerých členských štátoch, môže byť predložená žiadosť o jediné povolenie. Táto žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, kde sa má tovar použiť prvý raz.

V tomto prípade žiadosť musí obsahovať všetky náležitosti o poradí použití a očakávané miesta, v ktorých bude dočasne dovezený tovar použitý.

Článok 692

1. Bez dosahu na článok 695, povolenie vydávajú orgány, ktorým bola žiadosť predložená podľa článku 691 (2), pričom musí byť vyhotovené v súlade s článkom 500 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 68/D.

2. Ak sa uplatňuje článok 691 (2) b), povolenie nesmie byť vydané bez súhlasu colných orgánov, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádzajú miesta uvedené v žiadosti. Uplatňuje sa nasledovný postup:

a) colný orgán, ktorému bola žiadosť predložená, zašle žiadosť a návrh povolenia ostatným príslušným colným orgánom; uvedený návrh musí obsahovať aspoň miesta použitia, obchodný a/alebo technický popis tovaru, očakávané množstvo a hodnotu, článok na základe ktorého sa povolenie požaduje, navrhované metódy identifikácie, colné úrady uvedené v bode 8 vzorového povolenia v prílohe 68/D a tam, kde je to primerané, predpisy, ktoré musia byť dodržiavané okrem iného v súvislosti s informovaním úradu dohľadu;

b) ostatné príslušné colné orgány čo najskôr oznámia existenciu akýchkoľvek námietok, v každom prípade však do dvoch mesiacov od dátumu oznámenia žiadosti a návrhu povolenia;

c) colný orgán uvedený v pododseku a) môže vydať povolenie, ak neobdrží žiadne informácie o existencii námietok voči návrhu povolenia v lehote uvedenej v pododseku b);

d) členský štát vydávajúci povolenie zašle jeho kópiu všetkým horeuvedeným členským štátom.

Povolenia vydané týmto spôsobom platia len v horeuvedených členských štátoch.

Členské štáty zašlú Komisii názvy a adresy colných orgánov určených na obdržanie žiadosti a návrh povolenia uvedený v pododseku a). Komisia v uvedenom zmysle informuje ostatné členské štáty.

Článok 693

Dobu platnosti povolenia určia colné orgány od prípadu k prípadu, pričom zohľadnia špecifické potreby žiadateľa.

Článok 694

1. Pri vydávaní povolenia colné orgány uvedú lehotu, v ktorej musí byť dovezenému tovaru pridelené colne schválené určenie alebo použitie, pričom berú do úvahy lehoty ustanovené v článku 140 (2) kódexu a článkoch 674, 675, 677, 679, 681, 682 a 688 a čas potrebný na dosiahnutie cieľa dočasného dovozu.

2. Na účely článku 140 (3) kódexu výnimočné okolnosti predstavujú akúkoľvek udalosť, v dôsledku ktorej tovar musí byť používaný počas dlhšieho obdobia pre splnenie účelu operácie dočasného dovozu.

3. Ak je povolené predĺženie, ktoré prekračuje stanovenú lehotu, musí byť stanovené s ohľadom na okolnosti, ktoré zabránili držiteľovi povolenia splnenie jeho povinností spätne vyviezť tovar v tejto lehote.

b) Zjednodušené postupy

Článok 695

1. Tento článok môže byť použitý vtedy, ak má byť tovar použitý v jednom členskom štáte alebo vo viacerých členských štátoch. Platí vždy, keď nie je požadované použitie článku 142 (1) kódexu alebo článkov 688 a 689.

2. Ak nie sú použité zjednodušené postupy na prepustenie do režimu, ustanovené v článku 76 kódexu, colný úrad poverený colnými orgánmi udeľovať povolenia, ktorý používa zjednodušený postup, povolí, že predloženie vyhlásenia na prepustenie do režimu predstavuje žiadosť o povolenie.

V tomto prípade prijatie vyhlásenia predstavuje povolenie, pričom uvedené prijatie za akýchkoľvek okolností podlieha podmienkam, ktorými sa riadi udeľovanie povolenia, vrátane rozhodnutia kontrolného úradu uvedené na formulári v rubrike 44.

3. K vyhláseniu predloženému podľa odseku 2 musí byť priložený dokument, ktorý vyhotoví deklarant a ktorý obsahuje nasledujúce informácie, ak je to potrebné a ak takéto informácie nie je možné zapísať do rubriky 44 formuláru použitého pre samotné vyhlásenie:

a) ak osoba, ktorá žiada o použitie postupu, nie je tá istá ako deklarant, meno a obchodný názov a adresu žiadateľa, a tam, kde je to primerané, majiteľa tovaru;

b) ak používateľ nie je tá istá osoba ako žiadateľ alebo deklarant, meno a obchodný názov a adresu tejto osoby;

c) článok, podľa ktorého sa predkladá žiadosť;

d) obdobie, počas ktorého sa očakáva, že tovar zostane v režime;

e) miesto, kde sa má tovar použiť;

f) či sa používajú postupy uvedené v článkoch 713 a 714.

Článok 498 sa uplatňuje primerane.

4. Článok 502 sa uplatňuje primerane.

Článok 696

1. Prípady ustanovené v článku 229 (1) a) a c) sa uplatňujú pod podmienkou, že deklarant predloží na podporu svojho ústneho vyhlásenia inventúrny záznam, v ktorom sú uvedené nasledovné informácie:

a) jeho meno a adresa;

b) obchodný popis tovaru;

c) hodnota tovaru;

d) plánovaná doba, počas ktorej tento tovar zostane v príslušnom členskom štáte;

e) presne informácie o počte položiek každého druhu tovaru;

f) miesto použitia v prípadoch uvedených v štvrtej zarážke článku 229 (1) a).

2. Inventúrny súpis a dátum s podpisom žiadateľa musí byť predložený dvojmo colnému úradu; jednu kópiu potvrdí colný úrad a odovzdá ju príslušnej osobe a druhú kópiu si ponechá uvedený úrad.

Potvrdenie inventúrneho súpisu colným úradom je ekvivalentné povoleniu.

3. Inventúrne súpisy týkajúce sa zvierat a zariadení uvedených v prvej zarážke článku 229 (1) sa môžu používať jeden rok pri všetkých vstupoch na colné územie spoločenstva.

Musia byť predložené príslušnému colnému úradu každý rok pred vykonaním prvej operácie dočasného dovozu.

Článok 697

1. Predĺženie karnetu ATA colnému úradu, riadne poverenému colnými orgánmi, pre využitie režimu dočasného dovozu je ekvivalentné predĺženiu žiadosti o povolenie a prijatie karnetu (doklad pre dočasný dovoz) je ekvivalentné povoleniu použitia režimu.

2. Tovar, ktorý môže byť dočasne dovezený v súlade s postupom popísaným v odseku 1, je uvedený v článku 96.

3. Colné úrady prijmú karnety ATA len vtedy, ak sú:

a) vydané v krajine, ktorá je zmluvnou stranou Dohovoru ATA a potvrdené a zaručené združením, ktoré je súčasťou medzinárodného záručného reťazca.

Komisia zašle zoznam príslušných krajín a združení členským štátom;

b) potvrdené colnými orgánmi v príslušnej časti titulnej strany a

c) platné na celom území spoločenstva.

Článok 698

Okrem prípadov výslovnej žiadosti colných orgánov, predmety osobnej potreby cestujúcich a tovary dovážané na športové účely, uvedené v článku 684, budú schválené pre režim dočasného dovozu bez písomnej žiadosti alebo povolenia.

V tomto prípade sa úkon ustanovený v článku 223 považuje za žiadosť o dočasný dovoz a ak nedôjde k zásahom colných orgánov, považuje sa to za povolenie.

Pododdiel 4

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 699

1. Okrem prípadov, kedy sa uplatňujú články 695 až 697, vyhlásenie, ktorým sa tovar prepúšťa do režimu dočasného dovozu, musí byť predložené jednému z colných úradov na prepustenie do režimu uvedenému v povolení.

2. Ak sa uplatňuje článok 695 alebo 696, vyhlásenie uvedené v článku 701 alebo inventúrny súpis musia byť predložené riadne poverenému colnému úradu.

3. Ak sa uplatňuje článok 697, karnet ATA musí byť predložený na účely prepustenia tovaru do režimu dočasného dovozu v nasledovných colných úradoch:

a) v prípade tovaru uvedeného v bodoch 2 až 9, 11 a 20 prílohy 95, úradu na prepustenie do režimu s územnou pôsobnosťou pre miesto, kde má byť tovar použitý;

b) v ostatných prípadoch v akomkoľvek vstupnom úrade, ktorý je oprávnený konať ako úrad na prepustenie do režimu. V tomto prípade vstupný úrad koná ako úrad na prepustenie do režimu.

Vo výnimočný prípadoch, ak vstupný úrad, oprávnený konať ako úrad na prepustenie do režimu, nemôže skontrolovať splnenie všetkých podmienok, ktorým podlieha použitie režimu dočasného dovozu, povolí prepravu tovaru do úradu určenia, ktorý môže vykonať takéto kontroly na základe karnetu ATA, použitého ako tranzitný dokument.

4. Colné orgány členských štátov poveria colné úrady, aby konali ako úrady na prepustenie do režimu alebo vstupné úrady konajúce ako úrady na prepustenie do režimu.

Článok 700

Na účely článku 88 kódexu prípady, v ktorých sa nepožaduje zábezpeka na prepustenie tovaru do režimu dočasného dovozu, sú uvedené v prílohe 97.

a) Obvyklý postup

Článok 701

1. Vyhlásenie uvedené v článku 699 (1) a (2) musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

2. Bez dosahu na uplatňovanie článku 695, popis tovaru vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným v povolení.

3. Ak sa uplatňuje článok 699 (3), úrad na prepustenie do režimu postupuje nasledovne:

a) overí informácie uvedené v rubrikách A až G dovozného dokladu;

b) vyplní kontrolný ústrižok a rubriku H dovozného dokladu; konečný dátum spätného vývozu tovaru musí byť uvedený v rubrike H b), pričom nesmie nastať neskôr ako dátum, kedy skončí platnosť karnetu, bez dosahu na osobitné lehoty uvedené v článku 140 (2) kódexu;

c) uvedie názov a adresu úradu na prepustenie do režimu v rubrike H e) dokladu pre spätný vývoz a

d) ponechá si dovozný doklad.

b) Zjednodušený postup

Článok 702

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkami 275 a 276.

Pododdiel 5

Skončenie režimu

a) Všeobecné ustanovenia pre colne schválené určenia alebo použitia ustanovené v článku 89 kódexu

Článok 703

Pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia tovaru v režime dočasného dovozu s čiastočným oslobodením podlieha platbe akejkoľvek splatnej sumy podľa článku 143 kódexu.

Článok 704

1. Režim dočasného dovozu sa považuje za skončený pri tovare dovezenom podľa článku 673, ktorý bol spotrebovaný, zničený alebo zdarma rozdelený verejnosti pri určitej udalosti.

Charakter takéhoto tovaru alebo výrobkov uvedených v článku 673 (1) e) však musí zodpovedať charakteru udalosti, počtu návštevníkov a rozsahu účasti vystavovateľa.

2. Odsek 1 neplatí pre alkoholické nápoje, tabakové výrobky alebo palivá.

b) Obvyklý postup

Článok 705

1. Okrem prípadov kedy sa použijú články 695 až 697, vyhlásenie pre skončenie režimu dočasného dovozu musí byť predložené jednému z colných úradov pre skončenie uvedených v povolení.

2. Ak sa použije článok 695, vyhlásenie uvedené v odseku 1 prípadne inventúrny súpis musí byť predložený colnému úradu, ktorý vydal povolenie.

3. Ak sa uplatňuje článok 697, karnet ATA musí byť predložený riadne poverenému colnému úradu pre skončenie.

4. Colný úrad dohľadu však môže povoliť, aby vyhlásenie uvedené v odsekoch 1 a 2 bolo predložené inému colnému úradu ako colné úrady uvedené v týchto odsekoch.

Článok 706

1. Vyhlásenie uvedené v článku 705 (1) a (2) musí byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami pre príslušne colne schválené určenie alebo použitie.

2. Popis dovážaného tovaru vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným v povolení.

3. Ak sa uplatňuje článok 705 (3), úrad na skončenie:

a) vyplní kontrolný ústrižok a rubriku H dokumentu pre spätný vývoz;

b) ponechá si dokument pre spätný vývoz a bezodkladne ho vráti úradu uvedenému v rubrike H e).

c) Zjednodušené postupy

Článok 707

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkom 278.

Pododdiel 6

Ustanovenia pre uplatňovanie poplatkov

Článok 708

Podľa článku 144 (1) kódexu, v prípade tovaru uvedeného v článku 673 a článku 682 (1) a), c) a d), rozhodujúci čas na účely určenia colného dlhu je čas prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

Článok 709

1. Ak je dovážaný tovar, ktorý bol predtým prepustený do režimu dočasného dovozu, prepustený do voľného obehu, musí byť uhradený kompenzačný úrok z celého uplatniteľného dovozného cla.

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na prepustenie tovaru do voľného obehu, ktorý bol prepustený do režimu dočasného dovozu podľa článku 673, článku 678, článku 682, článku 684 a článku 685 d).

3. a) Ročné úrokové sadzby sú sadzby stanovené podľa článku 589 (4) a).

b) Úrok sa uplatňuje na kalendárny mesiac za obdobie, ktoré začína od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom dovážaný tovar, v súvislosti s ktorým je režim skončený, bol prvýkrát prepustený do režimu, až po posledný deň mesiaca, v ktorom bol tovar prepustený do voľného obehu. Rozhodujúca lehota pre uplatnenie kompenzačných úrokov nesmie byť kratšia ako jeden mesiac.

c) Výška úrokov sa vypočíta na základe dovozných ciel, úrokovej sadzby uvedenej v bode a) a lehoty uvedenej v bode b).

Článok 710

V prípade, že v priebehu alebo v súvislosti s operáciou dočasného dovozu na základe karnetu ATA dôjde k priestupku alebo nezrovnalosti, ustanovenia článkov 454 a 455 a článkov 458 až 461 o použití karnetu ATA ako tranzitného dokumentu platia primerane pre vymáhanie splatných dovozných ciel.

Pododdiel 7

Administratívna spolupráca

Článok 711

Ak je dovážaný tovar umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade alebo prepustený do jedného z povolených režimov z podmienečným oslobodením, ktoré umožňujú skončenie režimu dočasného dovozu, rubrika vyhradená pre popis tovaru na dokumente, ktorý sa týka uvedeného colne schváleného určenia alebo použitia, alebo ak sú použité zjednodušené postupy, na použitých obchodných dokumentoch alebo záznamoch, okrem informácií ustanovených pre príslušný režim, musí obsahovať nasledovné označenia:

- Mercancías IT,

- MI-varer,

- V. V.-Waren,

- Εμπορεύματα ΠΕ,

- T. A. goods,

- Marchandises AT,

- Merci A. T.,

- TI-goederen,

- Mercadorias I. T.

Pododdiel 8

Premiestnenie tovaru

Článok 712

1. Bez dosahu na články 713 a 714, ak sa má tovar premiestniť v rámci colného územia spoločenstva buď na základe prevodu povolenia, alebo jediného povolenia, príslušný tovar sa prepravuje v súlade s ustanoveniami pre vonkajší tranzit.

2. Dokument pre vonkajší tranzit spoločenstva alebo dokument považovaný za dokument pre vonkajší tranzit musí obsahovať potvrdenia uvedené v článku 711.

Článok 713

1. Na žiadosť príslušnej osoby tovar uvedený v článku 712 (1) môže byť prepravovaný aj na základe jediného povolenia v súlade s postupmi pre premiestnenie uvedené v odseku 3 a 4 tohto článku.

2. Ak je udelené povolenie na použitie takýchto postupov pre premiestnenie, musia byť uvedené v povolení. Potom nahrádzajú postupy pre premiestnenie v režime vonkajšieho tranzitu.

3. Colné orgány povolia premiestnenie tovaru z úradu na prepustenie do režimu úradu pre skončenie bez iných colných formalít ako formality ustanovené v článku 715 (3) a bez skončenia režimu dočasného dovozu.

4. Držiteľ povolenia si ponecháva zodpovednosť za premiestnený tovar alebo výrobky.

5. Držiteľ povolenia vopred oznámi colnému orgánu premiestnenia, ktoré majú byť vykonané vo forme a spôsobom, ktoré uvedené orgány určia.

Článok 714

1. Ak tým nie je ovplyvnené riadne vykonávanie operácií, colné orgány za iných podmienok, ktoré stanovia, povolia prepravu tovaru bez colných formalít zo vstupného úradu na miesto použitia a z miesta použitia do úradu pre skončenie.

2. Príslušná osoba informuje úrad dohľadu o spätnom vývoze tovaru prepusteného do režimu dočasného dovozu zaslaním kópie vývozného vyhlásenia, ktoré jej bolo odovzdané.

Článok 715

1. Ak sa použije článok 712, keď je tovar prepustený do režimu vonkajšieho tranzitu, príslušné orgány potvrdia informačný hárok ustanovený v odseku 3 na žiadosť držiteľa povolenia.

2. Ak sa použije článok 713, informačný hárok ustanovený v odseku 3 musí byť potvrdený buď pri prepustení tovaru do režimu alebo na začiatku operácie presunu.

3. Informačný hárok, ďalej len "Hárok INF 6" musí pozostávať z originálu a dvoch kópií. Musí byť vyhotovený na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 98.

Článok 716

1. Hárok INF 6 musí obsahovať všetky informácie potrebné, aby colné orgány mohli zistiť:

- dátum, kedy bol dovážaný tovar prepustený do režimu dočasného dovozu,

- položky, na ktoré sa vzťahuje poplatok určený v ten deň,

- sumu akýchkoľvek dovozných ciel, ktoré už boli uložené na základe dohôd o čiastočnom oslobodení a lehotu, ktorá sa berie do úvahy pre tento účel.

2. Originál a jedna kópia hárku INF 6 musia byť vrátené príslušnej osobe; jednu kópiu si ponechá colný úrad, ktorý ho potvrdil; príslušná osoba odovzdá ďalšiu kópiu úradu pre skončenie a po potvrdení ju príslušná osoba vráti colnému úradu, ktorý ju pôvodne potvrdil.

Oddiel 3

Dočasný dovoz dopravných prostriedkov

Pododdiel 1

Dočasný dovoz s úplným oslobodením: rozsah a podmienky

Článok 717

Bez dosahu na články 718 (7), 719 (10) b) a (11), 721 (5), 722 (3) a 723 (3) a (7), dopravné prostriedky uvedené v bode a) až d) nesmú byť požičané, prenajaté, založené, prevedené alebo poskytnuté k dispozícii akejkoľvek osobe zriadenej v spoločenstve.

a) Cestné dopravné prostriedky

Článok 718

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na cestné vozidlá určené na obchodné použitie.

2. Na účely tohto článku vozidlá sú všetky cestné vozidlá a všetky prívesy, ktoré môžu byť pripojené k takýmto vozidlám.

3. Bez dosahu na odsek 4, prepustenie do režimu dočasného dovozu uvedeného v odseku 1 podlieha podmienke, že vozidlá sú:

a) dovážané osobou zriadenou mimo colného územia spoločenstva alebo v jej mene;

b) používané na obchodné účely takouto osobou alebo v jej mene a

c) registrované mimo colného územia spoločenstva v mene osoby zriadenej mimo tohto územia. Ak však vozidlá nie sú registrované, hore uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak príslušné vozidlá patria osobe zriadenej mimo colného územia spoločenstva;

d) používané výlučne na prepravu, ktorá začína alebo končí mimo colného územia spoločenstva.

4. Ak je príves pripojený k motorovému vozidlu registrovanému na colnom území spoločenstva, režim dočasného dovozu môže byť povolený, aj keď nie sú splnené podmienky uvedené v pododsekoch 3 a) a b).

5. Vozidlá uvedené v odseku 1 môžu zostať na colnom území spoločenstva pri splnení podmienok uvedených v odseku 3 počas doby požadovanej pre vykonanie operácií, pre ktoré sa vyžaduje dočasný dovoz, napr. preprava, vyzdvihnutie a vyloženie cestujúcich, naloženie a vyloženie tovaru, doprava a údržba.

6. Na účely pododsekov 3 a) a b), osoby, ktoré konajú v mene osoby zriadenej mimo colného územia spoločenstva, musia byť riadne poverené touto osobou.

7. Ako výnimka z odseku 3:

a) podľa požiadaviek odseku 6 vozidlá na obchodné použitie môžu šoférovať fyzické osoby zriadené na colnom území spoločenstva;

b) colné orgány môžu:

- vo výnimočných prípadoch povoliť osobe zriadenej na colnom území spoločenstva doviezť a používať vozidlá pre obchodné použitie v režime dočasného dovozu na určité obdobie stanovené uvedenými orgánmi podľa okolností daného prípadu,

- povoliť fyzickej osobe zriadenej na colnom území spoločenstva, ktorú zamestnáva osoba zriadená mimo tohto územia, doviezť a používať na tomto území na obchodné účely vozidlo, ktoré patrí osobe zriadenej mimo tohto územia. Vozidlo prepustené do režimu dočasného dovozu môže byť použité aj na súkromné účely, ak je takéto použitie príležitostné, doplnkové ku obchodnému použitiu a ustanovené v pracovnej zmluve.

c) Vozidlá na obchodné použitie môžu byť použité vo vnútornej doprave, ak tak ustanovujú platné ustanovenia v oblasti dopravy, predovšetkým ustanovenia, ktoré sa týkajú prepustenia a operácií.

Článok 719

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na cestné vozidlá určené na súkromné použitie.

2. Na účely tohto článku, vozidlá sú všetky cestné vozidlá, vrátane karavánov a prívesov, ktoré môžu byť pripojené k motorovým vozidlám.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 podlieha podmienke, že vozidlá sú:

a) dovážané osobou zriadenou mimo colného územia spoločenstva alebo v jej mene;

b) používané na súkromné účely príslušnými osobami a

c) registrované mimo colného územia spoločenstva v mene osoby zriadenej mimo tohto územia. Ak však vozidlá nie sú registrované, hore uvedená podmienka sa považuje za splnenú, ak príslušné vozidlá patria osobe zriadenej mimo colného územia spoločenstva.

4. Ako výnimka z odseku 3:

a) režim môže byť povolený aj v prípade vozidiel, ktoré nepatria do spoločenstva, ktoré sú registrované na colnom území spoločenstva v dočasných sériách vzhľadom na ich spätný vývoz a majú poznávaciu značku vydanú osobe zriadenej mimo tohto územia;

b) colné orgány môžu povoliť fyzickej osobe zriadenej na colnom území spoločenstva, ktorú zamestnáva osoba zriadená mimo tohto územia, doviezť a používať vozidlo, ktoré patrí osobe zriadenej mimo tohto územia, na súkromné účely alebo pri výkone činnosti vykonávanej za odplatu inej ako činnosti definované ako obchodné použitie, za podmienky, že je tak ustanovené v pracovnej zmluve.

5. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje aj na nasledujúce prípady:

a) ak sa súkromné vozidlo, registrované v krajine trvalého pobytu používateľa, používa pravidelne na colnom území spoločenstva na cestu z miesta jeho pobytu na jeho pracovisko a späť. Povolenie použitia režimu nepodlieha žiadnej inej lehote;

b) ak študent používa súkromné vozidlo registrované v krajine jeho trvalého pobytu na colnom území spoločenstva, v ktorom študent býva za jediným účelom, ktorým je jeho štúdium.

6. Bez dosahu na odsek 5 a) vozidlá uvedené v odseku 1 môžu zostať na colnom území spoločenstva:

a) po dobu šesť mesiacov, ktorá môže byť nepretržitá alebo prerušovaná počas akejkoľvek lehoty 12 mesiacov;

b) po dobu, kedy študent zostáva na colnom území spoločenstva v prípadoch uvedených v odseku 5 b).

7. Odseky 5 b) a 6 b) sa uplatňujú primerane pre osoby, ktoré plnia úlohy s určeným trvaním.

8. Na účely pododsekov 3 a) a b), vozidlá určené na súkromné použitie nesmú byť prenajaté, požičané alebo poskytnuté k dispozícii po ich dovoze alebo ak boli prenajaté požičané alebo poskytnuté v čase ich dovozu, nesmú byť opäť prenajaté alebo ďalej prenajaté alebo požičané alebo poskytnuté inej osobe na colnom území spoločenstva na akýkoľvek účel iný ako účel okamžitého spätného vývozu.

9. Podľa odseku 8 vozidlá určené na súkromné použitie, ktoré patria prenajímajúcej firme, ktorej registrované miesto podnikania je mimo colného územia spoločenstva, môžu byť ďalej prenajaté fyzickej osobe zriadenej mimo tohto územia vzhľadom na ich spätný vývoz v lehote, ktorú určia colné orgány podľa vlastného uváženia, ak sú v rámci colného územia spoločenstva po splnení nájomnej zmluvy.

10. Bez ohľadu na odsek 8:

a) manžel (manželka) a príbuzní v priamej vzostupnej a zostupnej vetve fyzickej osoby zriadenej mimo colného územia spoločenstva, ktoré majú trvalý pobyt mimo tohto územia, môžu používať súkromné vozidlo, ktoré už bolo prepustené do režimu dočasného dovozu;

b) vozidlo určené na súkromné použitie môže príležitostne používať fyzická osoba zriadená na colnom území spoločenstva, ak takáto osoba koná v mene a na príkaz používateľa režimu, ktorý sa sám nachádza na tomto území.

11. Ako výnimka z článku 717:

a) režim dočasného dovozu ustanovený v odseku 9 je dostupný fyzickým osobám zriadeným na colnom území spoločenstva; vozidlá môžu byť privezené späť z colného územia spoločenstva zamestnancom prenajímateľskej firmy, ktorý má pobyt na tomto území;

b) fyzická osoba zriadená na colnom území spoločenstva, si môže na účely vrátenia do členského štátu, v ktorom má pobyt, prenajať alebo požičať mimo tohto územia vozidlo určené na súkromné účely pri splnení podmienok ustanovených v odseku 3 c). Lehotu, v ktorej musí byť vozidlo spätne vyvezené, stanovia colné orgány podľa okolností daného prípadu;

c) colné orgány môžu povoliť režim dočasného dovozu uvedený v odseku 4 pre použitie fyzickými osobami zriadenými na colnom území spoločenstva, ktoré pripravujú presun svojho obvyklého miesta pobytu (trvalého pobytu) preč z tohto územia za nasledovných podmienok:

- príslušná osoba predloží dôkaz o zmene miesta pobytu akýmikoľvek prostriedkami, ktoré sú prijateľné pre tieto orgány,

- vozidlo musí byť vyvezené do troch mesiacov od dátumu registrácie.

12. Na účely pododseku 6 a), na účely prerušenia obdobia, v ktorom vozidlo, dovezené v režime, zostáva na colnom území spoločenstva, používateľ režimu dočasného dovozu o tom informuje colné orgány, pričom splní opatrenia, ktoré tieto orgány považujú za potrebné na zabránenie dočasnému používaniu vozidla.

Článok 720

1. Článok 719 okrem jeho odseku 12 sa uplatňuje primerane pre osedlané alebo ťažné zvieratá a vozidlá, ktoré ťahajú pri vstupe na colné územie spoločenstva.

2. Zvieratá a vozidlá, ktoré ťahajú, uvedené v odseku 1 môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu troch mesiacov.

b) Prostriedky železničnej dopravy

Článok 721

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na prostriedky železničnej dopravy.

2. Na účely tohto článku prostriedky železničnej dopravy sú všetky hnacie stroje, železničné vozne a zložené súbory a akékoľvek dopravné prostriedky použité pre prepravu osôb alebo tovaru.

3. Režim dočasného dovozu uvedený v odseku 1 podlieha podmienke, že prostriedky železničnej dopravy:

a) patria osobe zriadenej mimo colného územia spoločenstva;

b) sú registrované v železničnej sieti mimo colného územia spoločenstva.

4. Prostriedky železničnej dopravy môžu zostať na colnom území spoločenstva 12 mesiacov.

5. Ako výnimka z článku 717:

a) prostriedky železničnej dopravy môžu byť poskytnuté k dispozícii osobe zriadenej na colnom území spoločenstva za podmienky, že sa používajú spoločne na základe zmluvy, podľa ktorej každá sieť môže používať dopravné prostriedky iných sietí ako svoje vlastné dopravné prostriedky;

b) vo výnimočných prípadoch colné orgány môžu povoliť osobe zriadenej na colnom území spoločenstva doviezť a používať vagóny určené na prepravu tovaru, ktoré boli prepustené do režimu dočasného dovozu, na určité obdobie určené uvedenými orgánmi podľa okolností daného prípadu.

c) Prostriedky leteckej dopravy

Článok 722

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na prostriedky leteckej dopravy.

2. Dopravné prostriedky uvedené v odseku 1 môžu zostať na colnom území spoločenstva počas doby požadovanej na vykonanie operácií, pre ktoré sa dočasný dovoz požaduje, napr. prepravu, vyzdvihnutie a vyloženie cestujúcich, naloženie a vyloženie tovaru, dopravu a údržbu.

3. Článok 718 (6), (7) a (8) sa uplatňuje primerane pre lietadlá určené na obchodné použitie. Colné orgány môžu predovšetkým vo výnimočných prípadoch povoliť osobe zriadenej na colnom území spoločenstva doviezť a používať lietadlá prepustené do režimu dočasného dovozu počas určitého obdobia, ktoré určia uvedené orgány podľa okolností daného prípadu.

4. Ak sú dopravné prostriedky uvedené v odseku 1 používané na súkromnú leteckú dopravu, platia podmienky ustanovené v článku 719 (3).

5. Dopravné prostriedky uvedené v odseku 4 môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu šesť mesiacov, a to nepretržite alebo s prerušením počas akejkoľvek lehoty 12 mesiacov.

6. Článok 719 (8) až (12) sa uplatňuje primerane pre lietadlá určené na súkromné použitie.

d) Prostriedky námornej alebo vnútornej vodnej dopravy

Článok 723

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na prostriedky námornej a vnútornej lodnej dopravy.

2. Dopravné prostriedky uvedené v odseku 1 môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu požadovanú pre vykonanie operácií, pre ktorú sa dočasné prepustenie požaduje, napr. doprava, vyzdvihnutie a vyloženie cestujúcich, naloženie a vyloženie tovaru, doprava a údržba.

3. Článok 718 (6) a (7) sa uplatňuje primerane pre lode určené na obchodné použitie pri námornej alebo vnútornej vodnej doprave. Colné orgány môžu predovšetkým vo výnimočných prípadoch povoliť osobe zriadenej na colnom území spoločenstva dovoz a použitie lodí prepustených do režimu dočasného dovozu na určité obdobie, ktoré stanovia uvedené orgány podľa okolností daného prípadu.

4. Ak sa dopravné prostriedky uvedené v odseku 1 používajú na súkromnú námornú alebo vnútornú vodnú dopravu, platia podmienky ustanovené v článku 719 (3).

5. Dopravné prostriedky uvedené v odseku 4 môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu šesť mesiacov, a to nepretržite alebo s prerušením počas akejkoľvek lehoty 12 mesiacov.

6. Článok 719 (8) až 12 sa uplatňuje primerane pre lode určené na súkromné použitie pri námornej alebo vnútornej vodnej doprave.

7. Ako výnimka z článku 717 vo výnimočných prípadoch, kedy infraštruktúra jazerného prístavu mimo colného územia spoločenstva nie je primeraná pre zakotvenie prostriedkov vnútornej vodnej dopravy určených na súkromné použitie, colné orgány môžu povoliť fyzickej osobe zriadenej na colnom území spoločenstva doviezť loď prepustenú do režimu dočasného vývozu a používanú v tej časti jazera, ktoré patrí spoločenstvu, ktoré sa nachádza na uvedenom území aj v krajine, v ktorej je loď registrovaná. Príslušná osoba predloží dôkaz od neprimeranosti infraštruktúry jazerného prístavu spôsobom, ktorý je prijateľný pre colné orgány.

e) Palety

Článok 724

1. Režim dočasného vývozu sa vzťahuje na palety.

2. Palety, ktoré je možné identifikovať, môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu 12 mesiacov, ktorá môže byť skrátená na žiadosť príslušnej osoby.

3. Palety iné ako palety uvedené v odseku 2 môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu šesť mesiacov, ktorá môže byť skrátená na žiadosť príslušnej osoby.

f) Kontajnery

Článok 725

1. Režim dočasného dovozu sa vzťahuje na kontajnery schválené pre prepravu s colnou uzáverou alebo ktoré majú takéto označenie, ak sú privezené na colnom území spoločenstva v mene svojich vlastníkov, operátorov alebo ich zástupcov.

2. Kontajnery iné ako kontajnery uvedené v odseku 1 môžu byť prepustené do režimu dočasného dovozu, ak to povolia colné orgány členského štátu, v ktorom sa požaduje prepustenie do režimu.

3. Kontajnery prepustené do režimu dočasného dovozu môžu zostať na colnom území spoločenstva po dobu 12 mesiacov.

4. Kontajnery prepustené do režimu dočasného dovozu môžu byť použité vo vnútornej doprave pred ich spätným vývozom z colného územia spoločenstva. Kontajnery však môžu byť použité len raz počas každej doby, počas ktorej zostanú v členskom štáte, na prepravu tovaru, ktorý je naložený na území tohto členského štátu a má byť vyložený na území toho istého členského štátu, ak by kontajnery inak museli byť prepravované nenaložené na tomto území.

5. Bez dosahu na článok 729 (1) príslušenstvo kontajnera a obvyklé vybavenie kontajnera môže byť dovezené buď s kontajnerom na spätný vývoz osobitne alebo s iným kontajnerom, alebo pre následný spätný vývoz s kontajnerom.

Článok 726

1. Článok 725 (1) sa vzťahuje na kontajnery bez ohľadu na to, či boli schválené pre prepravu pod colnou uzáverou, na ktorých boli trvalo vyznačené nasledujúce informácie na primeranom a jasne viditeľnom mieste:

a) totožnosť vlastníka alebo operátora;

b) identifikačné znaky a čísla kontajneru, ktoré uvedie vlastník alebo operátor;

c) tara hmotnosť kontajneru vrátane všetkého trvalo umiestneného vybavenia;

d) krajina, ktorej kontajner patrí.

Informácie uvedené v pododseku c) však nemusia byť vyznačené na vymeniteľných skriniach používaných pre kombinovanú železničnú a cestnú dopravu a informácie uvedené v pododseku d) nemusia byť vyznačené na kontajneroch používaných pre leteckú dopravu.

2. Krajina, ktorej kontajner patrí, môže byť uvedená buď v plnom znení alebo pomocou kódu krajiny ISO alfa - 2 ustanoveného v medzinárodnej norme ISO 3166 alebo pomocou rozlišujúcich začiatočných písmen použitých na označenie krajiny registrácie motorových vozidiel pri medzinárodnej cestnej doprave alebo pomocou čísel v prípade vymeniteľných skríň používaných pre kombinovanú železničnú a cestnú dopravu. Totožnosť vlastníka alebo operátora musí byť uvedená buď vo forme jeho plného mena alebo určenej identifikácie, pričom sa vylučujú symboly ako sú emblémy alebo vlajky.

3. Ak je kontajner, označený v súlade s odsekmi 1 a 2, preukázaný ako kontajner patriaci členskému štátu, má sa za to, že spĺňa podmienky ustanovené v článkoch 9 a 10 zmluvy.

Používateľ režimu však na žiadosť colných orgánov členského štátu, v ktorom kontajner ostáva, musí poskytnúť informácie týkajúce sa colného štatútu kontajnera.

Článok 727

1. Kontajnery, ktoré:

a) okrem informácií ustanovených v článku 726 (1) majú vyznačené nasledovné podobné informácie, ktoré môžu byť vyznačené na schvaľovacej značke v súlade s pravidlami uvedenými v odseku 2:

- poradové číslo výrobcu (číslo výrobcu) a

- ak sa na nich vzťahuje typové schválenie, identifikačné čísla typových listov;

b) spĺňajú technické podmienky uvedené v odseku 2 a

c) boli schválené členským štátom alebo jednou z krajín uvedených v prílohe 99 v súlade s postupmi uvedenými v odseku 2,

budú uznané ako kontajnery schválené pre prepravu pod colnou uzáverou.

2. Technické pravidlá platné pre kontajnery, ktoré môžu byť schválené pre prepravu pod colnou uzáverou a postupy týkajúce sa takéhoto schválenia musia byť v súlade s postupmi, ktoré obsahuje časť I a časť II prílohy 7 Dohovoru TIR, ktorá tvorí prílohu nariadenia Rady (EHS) č. 2112/78 [25]. Akákoľvek zmena, ktorá vstúpila do platnosti v súvislosti s prílohou 7 k Dohovoru TIR, taktiež platí na účely tohto nariadenia.

Tieto pravidlá sa musia uplatňovať v súlade s vysvetľujúcimi poznámkami v časti III uvedenej prílohy 7.

3. Ak sa zistí, že kontajnery, ktoré boli schválené, nespĺňajú technické podmienky uvedené v odseku 2 alebo ak kontajner má závažnú vadu a teda už nespĺňa normy, na základe ktorých bol schválený na prepravu pod colnou uzáverou, colný úrad koná v súlade s prílohou 100.

Článok 728

Článok 725 (4) sa uplatňuje v súlade s vysvetľujúcou poznámkou uvedenou v prílohe 101.

g) Náhradné diely, príslušenstvo a obvyklé vybavenie

Článok 729

1. Režim dočasného dovozu bude povolený pre bežné náhradné diely, príslušenstvo a vybavenie vrátane mechanizmu používaného na uloženie, zabezpečenie alebo ochranu tovaru, ktoré sú dovážané spolu s dopravnými prostriedkami, pre ktoré sú určené alebo osobitne.

2. Náhradné diely dovážané spolu s dopravnými prostriedkami, pre ktoré sú určené alebo osobitne musia byť použité výlučne na vykonávanie menších opráv a obvyklej údržby týchto dopravných prostriedkov.

3. Operácie obvyklej údržby a opravy dopravných prostriedkov, ktoré sú potrebné počas cesty na colné územie spoločenstva a v rámci neho, nepredstavujú zmenu na účely článku 137 kódexu a môžu byť vykonané počas doby dočasného dovozu.

Pododdiel 2

Povolenie použitia postupov

a) Všeobecné ustanovenia

Článok 730

Okrem prípadov, kedy sa uplatňujú články 724 (3) a 725 (2) a bez dosahu na článok 728, prepustenie dopravných prostriedkov do režimu bude povolené bez písomnej žiadosti alebo povolenia.

V tomto prípade úkon ustanovený článku 233 sa považuje za žiadosť o dočasný dovoz a absencia zásahu colných orgánov sa považuje za povolenie.

Článok 731

Použitie režimu môže byť schválené pre palety uvedené v článku 724 (2) a kontajnery uvedené v článku 725 (1) v súlade s postupom uvedeným v článku 730, za predpokladu, že používateľ režimu:

a) je zastúpený na colnom území spoločenstva a poskytne určeným colným orgánom každého členského štátu, v ktorom majú palety alebo kontajnery zostať, náležitosti, ktoré umožnia identifikáciu jeho zástupcu a rozsah právomoci tejto osoby;

b) na žiadosť určených colných orgánov členského štátu, v ktorom palety alebo kontajnery majú zostať, poskytne informácie týkajúce sa miesta a dátumu vstupu paliet a kontajnerov na colné územie spoločenstva, miesta a dátumu ich výstupu z tohto územia a o pohybe týchto paliet alebo kontajnerov na tomto území.

b) Osobitné prípady

Článok 732

1. Ak sa uplatňujú články 724 (3) a 725 (2), pre použitie režimu dočasného dovozu operátor alebo jeho zástupca podá žiadosť príslušnému colnému úradu členského štátu, v ktorom sú kontajnery alebo palety, ktoré majú byť prepustené do režimu, dovezené na colné územie spoločenstva.

2. Žiadosť musí byť vyhotovená písomne v takej forme, ktorá je prijateľná pre colné orgány. Musí obsahovať nasledovné informácie:

a) meno, obchodný názov a adresu operátora alebo jeho zástupcu;

b) záväzok dodržiavať článok 731 b);

c) ak sa uplatňuje článok 724 (3), počet a popis paliet.

3. Žiadosť môže mať všeobecný charakter a môže sa vzťahovať na viac ako jednu operáciu dočasného dovozu.

4. Pre jednu operáciu dočasného dovozu možno žiadosť nahradiť predložením zoznamu uvedeného v článku 736 (1) b).

Článok 733

1. Colný úrad, ktorému je žiadosť predložená, o nej rozhodne a tam, kde je to primerané, vydá "dočasné" povolenie na dovoz, ďalej len povolenie.

2. Povolenie bude poskytnuté len pre kontajnery, ktoré možno identifikovať pri ich spätnom vývoze.

3. Povolenie podpíše príslušný colný úrad, ktorý si ponechá kópiu. V povolení musí byť okrem iného uvedená spôsob, ktorým operátor poskytne informácie ustanovené v článku 731 b).

4. Žiadosť môže mať všeobecný charakter a môže sa vzťahovať na viac ako jednu operáciu dočasného dovozu.

5. Pre jedinú operáciu dočasného dovozu, prijatie zoznamu ustanoveného v článku 736 (1) b) colnými orgánmi je ekvivalentné povoleniu.

c) Lehoty uvedené v článku 140 kódexu

Článok 734

Na účely článku 140 (3) kódexu, článok 694 (2) sa vzťahuje na dopravné prostriedky. Ak používateľ režimu môže preukázať, že palety uvedené v článku 724 (3) a (4) alebo kontajnery uvedené v článku 725 (1) a (2) neboli istý čas používané, takéto nepoužívanie sa považuje za výnimočnú okolnosť, ktorá oprávňuje predĺženie tejto lehoty.

Pododdiel 3

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 735

1. Dopravné prostriedky budú prepustené do režimu dočasného dovozu tak, ako je ustanovené v článku 232 (1).

2. Podľa článku 88 kódexu vstup dopravných prostriedkov do režimu dočasného dovozu, ktoré nie sú prihlásené, nepodlieha ustanoveniu o zábezpeke.

Článok 736

1. Ako výnimka z článku 735 (1), ak colný úrad dohľadu je toho názoru, že v čase prepustenia do režimu alebo pri vykonávaní kontrol existuje vážne riziko nesúladu s povinnosťou týkajúcou sa spätného vývozu dopravného prostriedku, režim dočasného dovozu platí za nasledovných podmienok:

a) predloženie vyhlásenia vyhotovené v súlade s článkom 205 (1) alebo dokumentu ustanoveného v medzinárodnom dohovore uvedenom v článku 205 (3);

b) v prípade kontajnerov ústne vyhlásenie uvedené v článku 229 (1), ku ktorému sa pripojí zoznam.

V tomto zozname musí byť uvedené:

i) meno, obchodný názov a adresa operátora alebo jeho zástupcu;

ii) spôsob identifikácie kontajnerov;

iii) počet kontajnerov a množstvo a druh obvyklých náhradných dielov, príslušenstva a vybavenia.

2. Ako výnimka z článku 735 (1), položky uvedené v článku 729 (1), ktoré sa dovážajú osobitne od dopravných prostriedkov, pre ktoré sú určené, musia splniť formality ustanovené v odseku 1 a) bez dosahu na širšie možnosti, ktoré ustanovujú platné dohody.

3. Ako výnimka z článku 735 (2), ak je colný úrad dohľadu toho názoru, že sa uplatňuje odsek 1 a že zaplatenie colného dlhu, ktorý môže vzniknúť, nie je isté, bude požadované zloženie zábezpeky.

Článok 737

1. Dopravné prostriedky prepustené do režimu dočasného dovozu pri skončení režimu aktívneho zušľachťovacieho styku sapovažujú za dopravné prostriedky, ktoré boli privezené na colné územie spoločenstva.

2. Dátum prepustenia dopravných prostriedkov uvedených v odseku 1 do režimu dočasného dovozu je dátum, kedy sú prvýkrát použité v tomto režime.

3. Na účely vyhotovenia listu skončenia, ustanoveného pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku, používateľ režimu dočasného dovozu vydá držiteľovi povolenia na aktívny zušľachťovací styk osvedčenie, ktoré nahrádza dokumenty ustanovené v článku 595 (3).

Pododdiel 4

Skončenie režimu

Článok 738

Dielom vymeneným po opravách alebo údržbe alebo novým náhradným dielom, ktoré sú poškodené alebo vadné, musí byť pridelené colne schválené určenie alebo použitie povolené pre dovážaný tovar.

Článok 739

V prípade, kedy sa prostriedky železničnej dopravy, uvedené v článku 721 a palety uvedené v článku 724 používajú spoločne na základe zmluvy, režim musí byť skončený taktiež vtedy, ak je prostriedkom železničnej dopravy rovnakého druhu alebo paletám rovnakého druhu alebo ekvivalentnej hodnoty ako majú prostriedky, ktoré boli poskytnuté osobe zriadenej na colnom území spoločenstva, pridelené povolené colne schválené určenie alebo použitie.

Článok 740

1. Ak sú dopravné prostriedky prepustené do režimu dočasného dovozu tak, ako je ustanovené v článku 735, režim musí byť skončený:

a) v prípade spätného vývozu spôsobom uvedeným v článku 232 (2);

b) v prípade vyhlásenia pre akékoľvek iné colne schválené určenia alebo použitia spôsobom určeným pre vyhlásenia pre príslušné určenie alebo použitie.

2. Ak bol použitý článok 736, režim dočasného dovozu musí byť skončený pre príslušné dopravné prostriedky predložením dopravných prostriedkov pre povolené colne schválené určenie alebo použitie, spolu s vyhlásením alebo dokumentom uvedeným v článku 736 v lehote, ktorú stanoví colný úrad, ktorému bol uvedený dokument alebo vyhlásenie predložené.

Pododdiel 5

Záverečné ustanovenia

Článok 741

Tento oddiel nemá vplyv na platné ustanovenia v oblasti dopravy, predovšetkým ustanovenia, ktorými sa riadia podmienky prístupu a operácií.

Článok 742

Colné orgány môžu odňať povolenie na dočasný dovoz dopravných prostriedkov, ak bez dosahu na výnimky ustanovené v tejto kapitole alebo na akékoľvek ďalšie rozšírené možnosti ustanovené v platných zmluvách, okrem iného zistia:

- že prostriedky cestnej dopravy určené na obchodné použitie boli použité vo vnútornej doprave,

- že dopravné prostriedky určené na súkromné použitie boli použité na obchodné účely vo vnútornej doprave,

- že dopravné prostriedky boli prenajaté, požičané alebo poskytnuté po ich dovoze alebo ak boli predtým prenajaté, požičané alebo poskytnuté v čase dovozu, boli ďalej prenajaté alebo ešte ďalej prenajaté alebo požičané, alebo poskytnuté inej osobe na colnom území spoločenstva na akýkoľvek účel iný ako okamžitý spätný vývoz.

Oddiel 4

Osobitné ustanovenia pre skončenie

Článok 743

Na účely tejto kapitoly musí byť vždy možné na základe súhlasu colných orgánov prepadnutie tovaru v prospech štátu vo výnimočných odôvodnených prípadoch.

Oddiel 5

Obchodno-politické opatrenia

Článok 744

Ak akty spoločenstva ustanovujú obchodno-politické opatrenia pre:

a) prepustenie tovaru do voľného obehu, uvedené opatrenia neplatia na prepustenie tovaru do režimu dočasného dovozu ani počas doby počas ktorej zostávajú v tomto režime;

b) tovar privezený na colné územie spoločenstva, uvedené opatrenia platia len vtedy, keď je tovar prepustený do režimu dočasného dovozu;

c) vývoz, uvedené opatrenia neplatia, ak je tovar, ktorý nepatrí do spoločenstva, spätne vyvezený z colného územia spoločenstva po jeho prepustení do režimu dočasného dovozu.

Článok 745

Prepustenie dovážaného tovaru do voľného obehu podlieha uplatňovaniu platných obchodno-politických opatrení colnými orgánmi na tento tovar v čase, kedy bolo prijaté vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

Oddiel 6

Výmena informácií

Článok 746

1. Členské štáty oznámia Komisii:

a) prípady, v ktorých sa použije článok 696 podľa článku 229 (1) c);

b) informácie uvedené v prílohe 102 v súvislosti s každým povolením, pri ktorom je hodnota dovážaného tovaru jevyššia ako 4000 ECU a keď bol povolený dočasný dovoz podľa článku 688;

c) informácie uvedené v prílohe 103 v súvislosti s každým povolením, pri ktorom bol povolený dočasný dovoz podľa článku 389.

2. Informácie uvedené v odseku 1 b) a c) musia byť oznámené do 15. marca a 15. septembra každého roku v súvislosti s povoleniami vydanými počas predchádzajúceho obdobia šesť mesiacov. Komisia ich zašle ostatným členským štátom a preskúma ich Výbor v prípadoch, kedy sa to považuje za potrebné.

Článok 747

1. Členské štáty oznámia Komisii:

a) zoznam colných orgánov, ktorým musia byť predložené žiadosti, iné ako orgány uvedené v článkoch 695, 696 a 697;

b) zoznam colných úradov, ktoré sú oprávnené prijímať vyhlásenia pre režim podľa článkov 695, 696 a 697.

2. Platia ustanovenia článku 649 (2) a (3).

KAPITOLA 6

Režim pasívneho zušľachťovacieho styku

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 748

Na účely tejto kapitoly:

a) hlavné náhradné výrobky sú: náhradné výrobky, pre výrobu ktorých bolo povolené použitie režimu pasívneho zušľachťovacieho styku;

b) druhotné náhradné výrobky sú: náhradné výrobky iné ako výrobky, pre ktoré bol povolený režim, ktoré sú nevyhnutným produktom spracovateľskej operácie pasívneho zušľachťovacieho styku;

c) straty sú: podiel dočasne vyvezeného tovaru zničeného alebo strateného počas spracovateľskej operácie, predovšetkým vyparením, disikáciou (vysušenie), odplynením alebo vylúhovaním;

d) kvantitatívna stupnicová metóda je: výpočet podielu dočasne vyvezeného tovaru začleneného do rôznych náhradných výrobkov na základe množstva takéhoto tovaru;

e) hodnotová stupnicová metóda je: výpočet podielu dočasne vyvezeného tovaru začleneného do rôznych náhradných výrobkov na základe hodnoty takýchto náhradných výrobkov;

f) predchádzajúci dovoz je: systém ustanovený v článku 154 (4) kódexu;

g) trojuholníková doprava je: systém, v ktorom sú náhradné výrobky prepustené do voľného obehu s čiastočným alebo úplným oslobodením od dovozného cla, v inej colnej správe ako správa, z ktorej bol tovar dočasne vyvezený;

h) suma, ktorá má byť dopočítaná je: dovozné clo, ktoré by platilo pre dočasne vyvezený tovar, keby bol tento tovar dovezený na colné územie spoločenstva z krajiny, v ktorej prešiel spracovateľskou operáciou alebo poslednou spracovateľskou operáciou;

i) náklady na naloženie, dopravu a poistenie sú: všetky náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s naložením, dopravou a poistením tovaru vrátane:

- provízií a odmien za sprostredkovanie okrem nákupných provízií,

- nákladov na kontajnery, ktoré nie sú neoddeliteľnou súčasťou dočasne vyvezeného tovaru,

- nákladov na balenie vrátane práce a materiálu,

- náklady na manipuláciu, ktoré vzniknú v súvislosti s prepravou tovaru.

Pododdiel 1

Povolenie použitia režimu - obvyklý postup

Článok 749

1. Na účely článku 148 b) kódexu sa colné orgány sa uistia, že je možné zistiť, že náhradné výrobky boli vyrobené z dočasne vyvezeného tovaru, predovšetkým na základe nasledovného:

a) prehlásenia alebo popisu osobitných znakov alebo čísiel výrobcu;

b) pripojením plômb, pečatí, svoriek alebo iných rozlišujúcich znakov;

c) odobratím vzoriek, zobrazení alebo technických popisov;

d) vykonaním analýz;

e) preskúmaním podporných dokumentov týkajúcich sa príslušnej transakcie (ako sú zmluvy, korešpondencia alebo faktúry), z ktorých je zrejmé, že náhradné výrobky majú byť vyrobené z dočasne vyvezeného tovaru.

Colné orgány môžu použiť aj "informačný dokument na umožnenie dočasného dovozu tovaru zaslaného z jednej krajiny na účely výroby, spracovania alebo opravy v inej krajine", ustanovené v Odporúčaní Rady pre colnú spoluprácu z 3. decembra 1963, ktoré tvorí prílohu 104.

2. Ak sa režim požaduje pre opravu tovaru, bez ohľadu na to, či ide o štandardný systém výmeny, colné orgány sa uistia, že dočasne vyvezený tovar je opraviteľný. Ak sú colné orgány toho názoru, že táto podmienka nie je splnená, zamietnu povolenie.

3. Ak sa požaduje systém štandardnej výmeny, colné orgány okrem iného využijú overovacie metódy uvedené v odseku 1 a), c), d) alebo e). V prípade odseku 1 e) musí byť v sprievodných dokumentoch jasne uvedené, že príslušná oprava bude vykonaná pomocou náhradného dielu, ktorý spĺňa podmienky ustanovené v článku 155 (1) kódexu.

4. Na účely odseku 3 sa colné orgány predovšetkým uistia, že použitie režimu pre vykonanie výmeny ustanovenej v článku 154 (1) kódexu nie je povolené ako spôsob pre zvýšenie technického výkonu tovaru.

V tejto súvislosti skontrolujú:

- zmluvy a ostatné podporné dokumenty súvisiace s opravou, a

- obchodné alebo nájomné zmluvy a/alebo faktúry súvisiace s dočasne vyvezeným tovarom alebo tovarom, ktorý obsahuje dočasne vyvezený tovar, a to predovšetkým podmienky stanovené v týchto dokumentoch.

5. Ak nie je možné zistiť, či náhradné výrobky budú vyrobené z dočasne vyvezeného tovaru a colné orgány obdržia žiadosť o výnimke z článku 148 b) kódexu, tieto orgány predložia žiadosť Komisii.

Článok 750

1. Žiadosť musí byť vyhotovená v súlade s článkom 497 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 67/E a musí byť predložená osobou, ktorej môže byť povolenie udelené podľa článku 86, 147 a 148 kódexu.

2. a) Žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, v ktorom je umiestnený tovar určený na dočasný vývoz.

b) Ak sa očakáva, že tovar bude vyvezený z viacerých členských štátov, môže byť predložená žiadosť o jediné povolenie. Žiadosť musí byť predložená colným orgánom, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádza táto časť tovaru.

2. V tomto prípade musí žiadosť obsahovať náležitosti o poradí operácií a očakávaných miestach dočasného vývozu.

Článok 751

1. Bez dosahu na články 760 a 761, povolenia vydávajú colné orgány, ktorým bola žiadosť predložená podľa článku 750 (2), pričom musia byť vyhotovené v súlade s článkom 500 a v súlade so vzorom uvedeným v prílohe 68/E.

Ako výnimka z článku 500 (3) a v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch colné orgány môžu vydať povolenie so spätnou platnosťou. Spätná platnosť takéhoto povolenia však nesmie zasahovať do času pred predložením žiadosti. Táto výnimka sa nevzťahuje na štandardnú výmenu s predchádzajúcim dovozom.

2. Ak sa uplatňuje článok 750 (2) b), povolenie nesmie byť vydané bez súhlasu colných orgánov, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádzajú miesta uvedené v žiadosti. Platí nasledovný postup:

a) colné orgány, ktorým bola žiadosť predložená, potom čo sa ubezpečia, že ekonomické podmienky možno v súvislosti s plánovanou operáciou považovať za splnené, zašlú žiadosť a návrh povolenia príslušným colným orgánom; uvedený návrh musí obsahovať aspoň výnosovú sadzbu, schválené metódy identifikácie, colné úrady uvedené v bode 11 vzorového povolenia v prílohe 68/E, ak je to primerané, colný úrad zodpovedný za opatrenia ("úrad dohľadu") a akékoľvek zjednodušené postupy použité pre vstup do opatrení alebo prepustenie do voľného obehu na základe týchto opatrení, ako aj pravidlá, ktoré musia byť dodržiavané okrem iného pri oznamovaní úradu dohľadu;

b) colné orgány čo najskôr oznámia existenciu akýkoľvek námietok, v každom prípade však do dvoch mesiacov odo dňa zaslania žiadosti a návrhu povolenia;

c) colné orgány uvedené v pododseku a) môžu vydať povolenie, ak neobdržali žiadne informácie týkajúce sa existencie námietok voči návrhu povolenia v lehote uvedenej v pododseku b);

d) členský štát vydávajúci povolenie zašle jeho kópiu všetkým hore uvedeným členským štátom.

Povolenia vydané týmto spôsobom platia len v horeuvedených členských štátoch.

Členské štáty zašlú Komisii názvy a adresy colných orgánov určených na obdržanie žiadosti a návrh povolenia uvedený v pododseku a). Komisia v uvedenom zmysle informuje ostatné členské štáty.

Článok 752

1. Povolenie pre použitie štandardného výmenného systému bez predchádzajúceho dovozu môže byť použité aj pre spätný dovoz náhradných výrobkov namiesto výrobkov určených na výmenu, za predpokladu, že sú splnené všetky podmienky.

2. Ak tak okolnosti dovoľujú a sú splnené všetky podmienky pre povolenie použitia štandardného výmenného systému bez predchádzajúceho dovozu, colné orgány môžu povoliť držiteľovi povolenia na pasívny zušľachťovací styk, ktoré nepovoľuje použitie tohto systému, aby doviezol výrobky na výmenu.

Príslušná osoba predloží žiadosť v tomto zmysle najneskôr v čase vývozu výrobkov.

Článok 753

Dobu platnosti povolenia určia colné orgány, pričom zohľadnia ekonomické podmienky a špecifické potreby žiadateľa.

Ak je doba platnosti dlhšia ako dva roky, ekonomické podmienky, na základe ktorých bolo povolenie vydané, musia byť periodicky overované v intervaloch uvedených v povolení

Článok 754

1. Lehota, v ktorej musia byť náhradné výrobky spätne dovezené na colné územie spoločenstva, sa určí na základe času, potrebného na skončenie spracovateľských operácií a prepravu dočasne vyvezeného tovaru a náhradných výrobkov. Táto lehota sa počíta odo dňa prijatia vyhlásenia na prepustenie do režimu.

2. V štandardnom výmennom systéme bez predchádzajúceho dovozu, lehota, v ktorej musia byť výrobky určené na výmenu dovezené na colné územie spoločenstva, sa určí na základe lehoty potrebnej na nahradenie dočasne vyvezeného tovaru a na prepravu dočasne vyvezeného tovaru a výrobkov určených na výmenu. Táto lehota sa počíta odo dňa prijatia vyhlásenia na prepustenie do režimu.

3. Má sa za to, že náhradné výrobky, uvedené v odseku 1, boli spätne dovezené a výrobky určené na výmenu uvedené v odseku 2 boli dovezené, ak tieto výrobky sú:

- prepustené do voľného obehu alebo

- umiestnené v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade alebo v režimoch colného uskladňovania alebo aktívneho zušľachťovacieho styku,

- prepustené do režimu vonkajšieho tranzitu spoločenstva.

4. Dátum, ktorý sa berie do úvahy pri uplatňovaní tohto článku, je dátum prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu alebo vyhlásenia, ktorým sa výrobkom prideľuje jedno z colne schválených určení alebo použití uvedených v odseku 3, alebo dátum vstupu do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Článok 755

Ak to okolnosti dovoľujú, lehota uvedená v článku 754 môže byť predĺžená aj vtedy, ak uplynula pôvodne stanovená lehota.

Článok 756

1. Ak to okolnosti dovoľujú, lehota uvedená v článku 157 kódexu môže byť predĺžená aj vtedy, ak uplynula pôvodne stanovená lehota.

2. Na účely článku 157 (1) kódexu umiestnenie tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu alebo jeho prepustenie do režimu colného uskladňovania na účely následného vývozu sa považuje za vývoz.

Článok 757

Bez dosahu na článok 758, výnosová sadzba uvedená v článku 149 (2) kódexu musí byť určená najneskôr v čase, keď je tovar prepustený do režimu, pričom sa berú do úvahy technické údaje, týkajúce sa operácie alebo operácií, ktoré majú byť vykonané, ak sú tieto údaje k dispozícii, alebo ak nie sú k dispozícii, údaje, ktoré sú k dispozícii v spoločenstve v súvislosti s operáciami rovnakého druhu.

Článok 758

Ak to okolnosti dovoľujú, colné orgány môžu určiť výnosovú sadzbu po prepustení tovaru do režimu, avšak najneskôr v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie náhradných výrobkov do voľného obehu.

Článok 759

1. Na účely článku 147 (2) kódexu, povolenie uvedené v článku 751 bude vydané na žiadosť osoby vyvážajúcej dočasne vyvezený tovar aj vtedy, ak nie je osobou, ktorá vykonáva spracovateľské operácie. O túto výnimku treba požiadať na základe žiadosti predloženej colným orgánom členského štátu, v ktorom je žiadateľ zriadený. Taktiež platí v prípade trojuholníkovej dopravy.

Povolenie bude vydané žiadateľovi.

Výnimka umožní inej osobe ako držiteľovi povolenia prihlásiť náhradné výrobky do voľného obehu a získať povolenie na použitie režimu.

2. K žiadosti musia byť priložené všetky podporné dokumenty požadované pre jej preskúmanie. V týchto dokumentoch musí byť predovšetkým uvedené:

- výhody, ktoré vyplynú z uplatňovania článku 147 (2) kódexu v súvislosti so zvýšením predaja vyvážaného tovaru v porovnaní s predajom za obvyklých podmienok,

- dôkaz, že požadovaná výnimka nepoškodí podstatné záujmy výrobcov spoločenstva, ktorí vyrábajú rovnaké alebo podobné výrobky, ako sú náhradné výrobky, ktoré majú byť spätne dovezené.

3. Ak majú colné orgány všetky potrebné informácie, zašlú žiadosť Komisii spolu so svojím stanoviskom.

Po obdržaní žiadosti Komisia zašle informácie členským štátom.

Komisia rozhodne v súlade s postupom výboru o tom, či a za akých podmienok môže byť povolenie vydané a predovšetkým určí kontrolné opatrenia, ktoré zabezpečia, že oslobodenie uvedené v článku 151 kódexu bude udelené len pre náhradné výrobky, v ktorých sa dočasne vyvezený tovar skutočne nachádza.

Pododdiel 2

Povolenie použitia režimu – zjednodušené postupy

Článok 760

1. Ak nie sú použité zjednodušené postupy na prepustenie do režimu, ustanovené v článku 76 kódexu, a spracovateľské operácie sa týkajú opravy tovaru, colný úrad poverený colnými orgánmi vydávať povolenia, ktorý používa zjednodušený postup, povolí, že predloženie vyhlásenia na prepustenie do režimu predstavuje žiadosť o povolenie.

V tomto prípade prijatie vyhlásenia predstavuje povolenie, pričom na uvedené prijatie sa v každom prípade vzťahujú podmienky, ktorými sa riadi udeľovanie povolenia.

2. K vyhláseniam predloženým podľa odseku 1 musí byť priložený dokument, ktorý vyhotoví deklarant a ktorý obsahuje nasledujúce informácie, ak je to potrebné, ak takéto informácie nie je možné zapísať do rubriky 44 formuláru použitého pre samotné vyhlásenie:

a) ak osoba, ktorá žiada o použitie postupu, nie je tá istá ako deklarant, meno a obchodný názov a adresu žiadateľa;

b) obchodný a/alebo technický popis náhradných výrobkov;

c) charakter spracovateľskej operácie;

d) čas potrebný na spätný dovoz náhradných výrobkov;

e) výnosovú sadzba alebo tam, kde je to primerané, metódu, ktorou sa táto sadzba má určiť;

f) spôsob identifikácie.

Článok 498 sa uplatňuje primerane.

3. Článok 502 sa uplatňuje primerane.

Článok 761

1. Ak sa spracovateľské operácie týkajú opráv neobchodného charakteru, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú za odplatu alebo bezodplatne, colný úrad, ktorý určia colné orgány na žiadosť deklaranta, povolí, že vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu bude predstavovať žiadosť o povolenie. V týchto prípadoch prijatie vyhlásenia predstavuje povolenie a uvedené prijatie musí spĺňať podmienky, ktorými sa riadi udelenie povolenia.

2. Na účely odseku 1 "opravy neobchodného charakteru" sú opravy tovaru vrátane jeho uvedenia do pôvodného stavu a uvedenia do poriadku, ktoré:

- sa vykonávajú príležitostne a

- súvisia výlučne s tovarom určeným na osobné použitie dovozcu alebo jeho rodiny a z jeho charakteru alebo množstva nevyplýva žiadny obchodný záujem.

3. Žiadateľ musí dokázať neobchodný charakter tovaru. Colný úrad neposkytne možnosti ustanovené v odseku 1, ak nie sú splnené všetky tieto podmienky.

Oddiel 2

Prepustenie tovaru do režimu

Článok 762

Postupy, ktorými sa riadi prepustenie tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku, vrátane dočasného vývozu tovaru použitého v štandardnom výmennom systéme, bez ohľadu na to, či došlo k predchádzajúcemu dovozu alebo nie.

Pododdiel 1

Obvyklý postup

Článok 763

1. Okrem prípadov, kedy sa uplatňujú články 760 a 761, vyhlásenie na prepustenie dočasne vyvezeného tovaru do režimu pasívneho zušľachťovacieho styku (vývozné vyhlásenie) musí byť predložené v jednom z úradov na prepustenie do režimu uvedenom v povolení.

2. Ak sa uplatňuje článok 760, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené riadne poverenému colnému úradu.

Článok 764

1. Vyhlásenie uvedené v článku 763 musí byť vyhotovené v súlade s ustanoveniami pre vývoz..

2. Bez dosahu na uplatňovanie článku 761, popis tovaru vo vyhlásení, uvedenom v odseku 1, musí zodpovedať špecifikáciám v povolení.

3. Uplatňujú sa ustanovenia článku 658 (3).

Pododdiel 2

Zjednodušené postupy

Článok 765

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa uplatňujú v súlade s článkom 277.

Oddiel 3

Nárok na oslobodenie v režime

Článok 766

Bez dosahu na článok 754 (plynutie lehoty ustanovenej v článku 149 (1) kódexu) nárok na oslobodenie v režime pasívneho zušľachťovacieho styku podlieha predloženiu vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu.

Článok 767

1. Okrem prípadov, kedy sú použité články 760 a 761, vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu musí byť predložené jednému z úradov pre skončenie uvedených v povolení.

2. Ak sa použije článok 760, vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť predložené colnému úradu, ktorý vydá povolenie.

3. Ak sa použije článok 761, vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu musí byť predložené colnému úradu, ktorý riadne poverili colné orgány.

4. Úrad dohľadu však môže povoliť, aby vyhlásenie uvedené v odseku 1 bolo predložené inému colnému úradu ako colné úrady uvedené v odsekoch 1 a 2.

Článok 768

1. Vyhlásenie uvedené v článku 767 musí byť vyhotovené v súlade s článkami 198 až 252.

2. Bez dosahu na uplatňovanie článku 761, popis náhradných výrobkov alebo výrobkov určených na výmenu vo vyhlásení uvedenom v odseku 1 musí zodpovedať špecifikáciám uvedeným v povolení.

3. Na účely článku 62 (2) kódexu, sprievodné dokumenty k vyhláseniu sú tie, ktorých predloženie je potrebné na prepustenie do voľného obehu tak, ako je ustanovené v článkoch 218 až 221 a:

- kópia vyhlásenia na prepustenie do obehu alebo v prípade trojuholníkovej dopravy formulár INF 2 ustanovený v článku 781, a

- ak je vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu predložené po uplynutí lehôt určených v súlade s článkom 149 (1) kódexu a použije sa článok 754 (3), akékoľvek sprievodné dokumenty, ktoré umožňujú overenie, či náhradným výrobkom alebo výrobkom určeným na výmenu bolo pridelené colne schválené určenie alebo použitie v uvedenej lehote.

Článok 769

Zjednodušené postupy ustanovené v článku 76 kódexu sa vzťahujú na prepustenie do voľného obehu v režime v súlade s článkami 254 až 267 a 278.

Oddiel 4

Ustanovenia pre uplatňovanie poplatkov

Článok 770

Pri výpočte sumy, ktorá má byť odpočítaná, ktorá je uvedená v prvom pododseku článku 151 (2) kódexu, do úvahy sa neberie nasledovné:

a) poplatky ustanovené v:

- článku 14 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 2727/75 o trhu s obilninami [26],

- článku 13 (1) nariadenia Rady (EHS) č. 2759/75 o trhu s bravčovým mäsom [27],

- článku 8 (1) nariadenia Rady (EHS) č. 2771/75 o trhu s vajcami [28],

- článku 8 (1) nariadenia Rady (EHS) č. 2777/75 o trhu s hydinou [29],

- článkoch 25 a 25a nariadenia Rady (EHS) č. 1035/72 o odvetví ovocinárstva a zeleninárstva [30],

- článku 53 (3) nariadenia Rady (EHS) č. 822/87 o trhu s vínom [31];

b) antidumpingové clá a vyrovnávacie clá,

ktoré by platili pre dočasne vyvezený tovar, ktorý keby bol dovezený do príslušného členského štátu z krajiny, v ktorej prešiel spracovateľskou operáciou alebo poslednou takouto operáciou.

Článok 771

1. Ak sa použije druhý pododsek článku 151 (2) kódexu, náklady na naloženie, prepravu a poistenie súvisiace s dočasne vyvezeným tovarom na miesto, kde sa uskutočnila spracovateľská operácia alebo posledná takáto operácia, nebudú zahrnuté do:

- hodnoty dočasne vyvezeného tovaru, ktorá sa berie do úvahy pri určení colnej hodnoty náhradných výrobkov v súlade s článkom 32 (1) b) i) kódexu,

- spracovateľských nákladov, ak sa hodnota dočasne vyvezeného tovaru nedá určiť použitím článku 32 (1) b) i) ako je uvedené v prvej zarážke.

2. Spracovateľské náklady uvedené v odseku 1 zahŕňajú náklady na naloženie, prepravu a poistenie súvisiace s náhradnými výrobkami z miesta, kde sa uskutočnila spracovateľská operácia alebo posledná spracovateľská operácia, na miesto, kde vstúpia na colné územie spoločenstva.

3. Náklady na opravu uvedené v článku 153 kódexu pozostávajú z celkovej platby, ktorú uhradil alebo má uhradiť držiteľ povolenia osobe, ktorá vykonáva opravy alebo ktorá ich má vykonať, za vykonané opravy, pričom zahŕňa všetky platby, ktoré sú uhradené alebo majú byť uhradené ako podmienky opravy dočasne vyvezeného tovaru držiteľom povolenia osobe, ktorá vykonáva opravy alebo držiteľom povolenia na splnenie povinnosti osoby, ktorá vykonáva opravy.

Takáto platba nemusí byť vo forme prevodu peňažných prostriedkov. Platbu možno vykonať aj na základe dokumentárneho akreditívu alebo prevoditeľných nástrojov a môže byť vykonaná priamo alebo nepriamo.

Článok 143 sa vzťahuje na hodnotenie vzťahu medzi držiteľom povolenia a operátorom.

Článok 772

1. Podiel dočasne vyvezeného tovaru, ktorý je súčasťou náhradných výrobkov, sa vypočíta jednou z metód uvedených v článkoch 773 až 775, ak všetky náhradné výrobky iné ako druhotné náhradné výrobky uvedené v článku 774 (3), ktoré sú výsledkom danej spracovateľskej operácie, nie sú prepustené do voľného obehu v rovnakom čase.

2. Výpočty uvedené v článkoch 773 až 775 sa vykonajú podľa príkladov uvedených v prílohe 105 alebo akoukoľvek inou metódou, ktorá poskytne rovnaké výsledky.

Článok 773

1. Ak sa z operácií pasívneho zušľachťovacieho styku získa jeden druh náhradného výrobku, na určenie sumy, ktorá má byť odpočítaná pri prepustení náhradných výrobkov do voľného obehu, sa použije sa kvantitatívna stupnicová metóda (náhradné výrobky).

2. Na účely odseku 1 množstvo každého druhu dočasne vyvezeného tovaru, ktoré zodpovedá množstvu náhradných výrobkov prepustených do voľného obehu, ktoré sa má brať do úvahy pre určenie sumy, ktorá má byť odpočítaná, sa vypočíta na základe celkového množstva každého druhu uvedeného tovaru, ku ktorému sa priradí koeficient zodpovedajúci pomeru množstva náhradných výrobkov prepustených do voľného obehu k celkovému množstvu náhradných výrobkov.

Článok 774

1. Ak sú viaceré druhy náhradných výrobkov výsledkom operácií pasívneho zušľachťovacieho styku z jedného alebo viacerých druhov dočasne vyvezeného tovaru a všetky prvky uvedeného tovaru sa nachádzajú v každom druhu náhradného výrobku, na určenie sumy, ktorá má byť odpočítaná pri prepustení náhradných výrobkov do voľného obehu, sa použije kvantitatívna stupnicová metóda (dočasne vyvezený tovar).

2. Pri rozhodovaní o tom, či má platiť metóda uvedená v odseku 1, sa neberú do úvahy straty.

3. Pri určení podielu dočasne vyvezeného tovaru sa druhotné náhradné výrobky, ktoré predstavujú odpad, zvyšky, rezíduá, zbytky a odrezky považujú za straty.

4. Ak sa použije odsek 1, množstvo každého druhu dočasne vyvezeného tovaru použitého pri výrobe každého druhu náhradného výrobku sa určí následným použitím celkového množstva každého druhu dočasne vyvezeného tovaru, ku ktorému sa priradí koeficient zodpovedajúci pomeru množstva uvedeného tovaru, zisteného v každom druhu náhradného výrobku, k celkovému množstvu uvedeného tovaru, zisteného v náhradných výrobkoch ako celku.

5. Množstvo každého druhu dočasne vyvezeného tovaru, ktoré zodpovedá množstvu každého druhu náhradného výrobku prepusteného do voľného obehu, ktoré sa berie do úvahy pri určení sumy, ktorá má byť odpočítaná, sa vypočíta na základe koeficientu vypočítaného metódou uvedenou v článku 773 (2), prideleného k množstvu každého druhu dočasne vyvezeného tovaru použitého pri výrobe každého druhu uvedených výrobkov, vypočítaného v súlade s odsekom 4.

Článok 775

1. Ak neplatia články 773 a 774, použije sa hodnotová stupnicová metóda.

Avšak so súhlasom držiteľa povolenia a na účely zjednodušenia môžu colné orgány použiť kvantitatívnu stupnicovú metódu (dočasne vyvezený tovar) namiesto hodnotovej stupnicovej metódy, ak obidve metódy poskytnú podobné výsledky.

2. Na účely určenia množstva každého druhu dočasne vyvezeného tovaru použitého pri výrobe každého druhu náhradného výrobku sa po sebe nasledujúce koeficienty, zodpovedajúce pomeru colnej hodnoty každého náhradného výrobku k celkovej colnej hodnote týchto výrobkov, použijú na celkové množstvo dočasne vyvezeného tovaru.

3. Ak sa spätne nedováža jeden druh náhradného výrobku, hodnota takýchto výrobkov na účely hodnotovej stupnice je posledná predajná cena v spoločenstve rovnakých alebo podobných výrobkov za predpokladu, že na takúto cenu nemá vplyv vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Článok 143 sa uplatňuje pre posúdenie vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Ak hodnotu nie je možné zistiť použitím hore uvedených ustanovení, určia ju colné orgány pomocou akejkoľvek primeranej metódy.

4. Množstvo každého druhu dočasne vyvezeného tovaru zodpovedajúce množstvu každého druhu náhradného výrobku prepusteného do voľného obehu, ktorý sa berie do úvahy pre určenie sumy, ktorá má byť odpočítaná, sa vypočíta pridelením koeficientu vypočítaného metódou uvedenou v článku 773 (2) k množstvu každého druhu dočasne dovezeného tovaru použitého pri výrobe týchto výrobkov, vypočítaného v súlade s odsekom 2.

Článok 776

1. Ak bolo vydané povolenie pre pasívny zušľachťovací styk, ktoré neustanovuje opravu a colné orgány môžu na základe dohody s držiteľom povolenia stanoviť približnú výšku cla, splatného podľa ustanovení o čiastočnom oslobodení od dovozného cla, uvedený orgán stanoví priemernú sadzbu platnú pre všetky spracovateľské operácie, ktoré majú byť vykonané podľa tohto povolenia (agregované skončenie) v prípade podnikov, ktoré často vykonávajú operácie pasívneho zušľachťovacieho styku.

2. Sadzba uvedená v odseku 1 sa určí pre každé obdobie, ktoré nie je dlhšie ako šesť mesiacov, na základe:

- približného odhadu splatnej sumy na toto obdobie, vykonaného vopred, alebo

- skúseností získaných pri výbere zaplatenej sumy v súvislosti s predchádzajúcim ekvivalentným obdobím.

Sadzba sa primerane zvýši s cieľom zabezpečiť, aby suma vývozného cla uvedená v účtovníctve nebola vyššia ako zákonne splatná suma.

3. Sadzba uvedená v odseku 1 sa uplatňuje dočasne pre spracovateľské poplatky za náhradné výrobky prepustené do voľného obehu počas referenčného obdobia, ktoré je rovnaké ako obdobie použité pre výpočty uvedené v odseku 2, pričom nie je potrebné presne vypočítať výšku dovozného cla splatného vždy, keď sú položky prepustené do voľného obehu.

4. Suma dovozného cla zistená použitím tohoto článku sa zapíše do účtovníctva za podmienok a v lehotách ustanovených v článkoch 217 až 232 kódexu.

5. Na konci každého referenčného obdobia colné orgány vykonajú agregované skončenie režimu a urobia konečný výpočet v súlade s ustanoveniami pre čiastočné oslobodenie od dovozného cla.

6. Ak z konečného výpočtu vyplynie, že suma dovozného cla, ktorá bola uvedená v účtovníctve, je príliš vysoká alebo, že napriek zvýšeniu v súlade s odsekom 2 je suma dovozného cla, uvedená v účtovníctve, nižšia ako zákonne splatná suma, je potrebné urobiť úpravu.

Oddiel 5

Trojuholníková doprava

Článok 777

1. Colné orgány uvedené v článku 751 povolia použitie systému trojuholníkovej dopravy:

a) buď v súvislosti s povolením uvedeným v článku 147 alebo článku 152 kódexu, alebo

b) na základe osobitnej žiadosti držiteľa povolenia predloženej po udelení povolenia, ale skôr ako boli náhradné výrobky alebo výrobky určené na výmenu prepustené do voľného obehu.

2. Použitie systému trojuholníkovej dopravy sa nepovoľuje v systéme štandardnej výmeny s predchádzajúcim dovozom.

Článok 778

1. Bez dosahu na článok 783, ak sa použije systém trojuholníkovej dopravy, musí byť použitý informačný hárok uvedený ako "INF 2".

2. Informačný hárok INF 2, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam uvedeným v prílohe 106, musí pozostávať z jedného originálu a jednej kópie, ktoré musia byť predložené vstupnému úradu.

Informačný hárok INF 2 musí byť vyhotovený pre množstvo tovaru prepusteného do režimu. Ak sa očakáva, že náhradné výrobky alebo výrobky určené na výmenu budú spätne dovezené vo viacej ako jednej zásielke cez viaceré colné úrady, vstupný úrad na žiadosť držiteľa povolenia vydá príslušný počet hárkov INF 2 vyhotovených pre množstvo tovaru, ktoré bolo prepustené do režimu.

3. V prípade krádeže, straty alebo zničenia informačného hárku INF 2, držiteľ povolenia na pasívny zušľachťovací styk môže požiadať colný úrad, ktorý ho schválil, o vydanie duplikátu. Uvedený úrad vyhovie tejto žiadosti za predpokladu, že môže byť preukázané, že dočasne vyvezený tovar, v súvislosti s ktorým je duplikát požadovaný, nebol spätne dovezený.

Takto vydaný duplikát musí mať jedno z nasledujúcich označení:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

4. Žiadosť o vydanie informačného hárku INF 2 predstavuje súhlas držiteľa povolenia uvedený v článku 150 (1) b) kódexu.

Článok 779

1. Úrad na prepustenie do režimu potvrdí originál a kópiu informačného hárku INF. Ponechá si kópiu a vráti originál deklarantovi.

2. Ak je úrad na prepustenie do režimu toho názoru, že colný úrad, ktorému bude predložené vyhlásenie pre voľný obeh, požaduje určité náležitosti povolenia, ktoré nie sú uvedené na informačnom hárku, uvedie tieto náležitosti na informačnom hárku.

3. Originál informačného hárku INF 2 musí byť predložený colnému úradu, v ktorom tovar opúšťa colné územie spoločenstva. Tento úrad potvrdí na origináli, že tovar opustil uvedené územie a vráti ho osobe, ktorá ho predložila.

Článok 780

1. Ak je úrad na prepustenie do režimu vyzvaný, aby potvrdil informačný hárok INF 2, uvedie v rubrike 16 prostriedky použité na identifikáciu dočasne vyvezeného tovaru.

2. Ak sa odoberajú vzorky alebo sa používajú zobrazenia alebo technické popisy, úrad uvedený v odseku 1 osvedčí takéto vzorky, zobrazenia alebo technické popisy colnou pečiatkou buď na tovare, ak to jeho charakter dovoľuje, alebo na balení takým spôsobom, aby sa s ním nemohlo manipulovať.

Nálepka, na ktorej je pečiatka úradu a referenčné náležitosti vývozného vyhlásenia, musí byť pripojená ku vzorkám, zobrazeniam alebo technickým popisom spôsobom, ktorý zabráni jej náhrade.

3. Vzorky zobrazenia alebo technické popisy osvedčené a opečiatkované v súlade s odsekom 2 musia byť vrátené vývozcovi, ktorý ich predloží s neporušenými pečaťami pri spätnom dovoze náhradných výrobkov alebo výrobkov určených na výmenu.

4. Ak je požadovaná analýza a výsledky nebudú známe ani potom, keď colný úrad potvrdí informačný hárok INF 2, dokument, ktorý obsahuje výsledky tejto analýzy, musí byť odovzdaný vývozcovi v zapečatenej obálke, s ktorou nie je možné manipulovať.

Článok 781

1. Dovozca náhradných výrobkov alebo výrobkov určených na výmenu predloží originál informačného hárku INF 2 a tam, kde je to primerané, prostriedok identifikácie uvedený v článku 780 (3) a (4) úradu pre skončenie, keď predloží vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

2. Ak sú náhradné výrobky alebo výrobky určené na výmenu prepustené do voľného obehu v jedinej zásielke alebo vo viac ako jednej zásielke, avšak v tom istom colnom úrade, tento úrad uvedie na origináli informačného hárku INF 2 množstvá dočasne vyvezeného tovaru, ktoré zodpovedajú množstvám náhradných výrobkov alebo výrobkov určených na výmenu prepustených do voľného obehu. Ak sa informačný hárok INF 2 skončí, musí byť pripojený k príslušnému vyhláseniu. Ak tomu tak nie je, musí byť vrátený deklarantovi a táto skutočnosť musí byť zaznamenaná v rubrike 44 formuláru IM ustanoveného v článku 205.

3. Ak sú náhradné výrobky alebo výrobky určené na výmenu prepustené do voľného obehu vo viacerých ako jednej zásielke vo viacerých ako jednom colnom úrade a nebol použitý článok 778 (2), colný úrad, ktorému je predložené prvé vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu, na žiadosť deklaranta nahradí prvý informačných hárok INF 2 ďalšími hárkami INF 2 vyhotovenými pre množstvo dočasne vyvezeného tovaru, ktoré ešte nebolo prepustené do voľného obehu. Colný úrad uvedie na náhradnom informačnom hárku alebo hárkoch číslo prvého informačného hárku a colný úrad, ktorý ho vydal. Množstvá uvedené na náhradnom informačnom hárku alebo hárkoch musia byť vzájomne vyrovnané s množstvami uvedenými na prvom informačnom hárku INF 2, ktorý po jeho zrušení týmto spôsobom musí byť priložený k prvému vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu. Každý informačný hárok musí byť po zrušení pripojený k vyhláseniu pre voľný obeh, ktorého sa týka.

Článok 782

Úrad na skončenie má oprávnenie požiadať colný úrad, ktorý potvrdil informačný hárok INF 2, o overenie pravosti informačného hárku po vybavení a overenie správnosti náležitostí, ktoré obsahuje a akýchkoľvek ďalších informácií v ňom uvedených.

Tento colný úrad vyhovie tejto žiadosti čo najskôr.

Článok 783

Zjednodušené informačné a kontrolné postupy môže byť použité pre špecifické toky trojuholníkovej dopravy.

Príslušné členské štáty vopred zašlú Komisii návrh postupov pre daný tok. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

Zjednodušené postupy zaslané Komisii môžu byť vykonané, ak Komisia neoznámi príslušným členským štátom do dvoch mesiacov odo dňa obdržania návrhu, že existujú námietky voči vykonávaniu týchto postupov.

Oddiel 6

Obchodno-politické opatrenia

Článok 784

1. Obchodno-politické opatrenia pre vývoz sa uplatňujú v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do režimu.

2. Odsek 1 nemá vplyv na rozhodnutia, ktorými sa povoľuje, aby sa popol a zvyšky medi alebo zliatin medi, ktoré patria do číselného znaku CN 2620 a medený odpad a odpad z medených zliatin, ktorý patrí do číselného znaku CN 740400, neúčtovali voči vývozným kvótam.

Článok 785

1. Ak sú náhradné výrobky, uvedené v článku 145 (1) kódexu, prepustené do voľného obehu, osobitné obchodno-politické opatrenia platné pre tieto výrobky v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu platia len vtedy, ak tieto výrobky nemajú pôvod v spoločenstve v zmysle článkov 23 a 24 kódexu.

2. Obchodno-politické opatrenia pre dovoz neplatia vtedy, ak sa použije systém štandardnej výmeny ani v prípade opráv alebo doplnkových spracovateľských operácií, ktoré majú byť vykonané v súlade s článkom 123 kódexu.

Oddiel 7

Administratívna spolupráca

Článok 786

1. Pri každej žiadosti o povolenie, ktorá je zamietnutá, pretože ekonomické podmienky sa nepovažujú za splnené, členské štáty zašlú Komisii informácie uvedené v prílohe 107.

2. Informácie uvedené v odseku 1 musia byť zaslané v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom je žiadosť zamietnutá. Komisia zašle tieto informácie ostatným členským štátom a preskúma ich výbor, ak je to považované za potrebné.

Článok 787

1. Členské štáty zašlú Komisii:

a) zoznam colných orgánov, ktorým sa majú predkladať žiadosti o povolenie, okrem prípadov uvedených v článkoch 760 a 761;

b) zoznam colných úradov, ktoré sú oprávnené vydávať povolenia podľa článkov 760 a 761.

2. Platia ustanovenia článku 649 (2) a (3).

HLAVA IV

VYKONÁVACIE USTANOVENIA PRE VÝVOZ

KAPITOLA 1

Trvalý vývoz

Článok 788

1. Vývozca sa v zmysle článku 161 (5) kódexu považuje za osobu, v mene ktorej je vyhotovené vývozné vyhlásenie a ktorý je vlastníkom tovaru alebo má podobné právo disponovať s týmto tovarom v čase prijatia vyhlásenia.

2. Ak vlastníctvo alebo podobné právo disponovať s tovarom patrí osobe zriadenej mimo spoločenstva podľa zmluvy, na ktorej je založený vývoz, vývozca sa považuje za zmluvnú stranu zriadenú v spoločenstve.

Článok 789

V prípadoch, ktoré zahŕňajú subkontraktáciu, vývozné vyhlásenie môže byť predložené aj colnému úradu zodpovednému za miesto, kde je zriadený subdodávateľ.

Článok 790

Ak z administratívnych dôvodov nie je možné použiť prvú vetu článku 161 (5) kódexu, vyhlásenie môže byť predložené ktorémukoľvek colnému úradu v príslušnom členskom štáte, ktorý je príslušný pre danú operáciu.

Článok 791

1. Ak existujú riadne zdôvodnené dobré dôvody, vývozné vyhlásenie môže byť prijaté:

- v inom colnom úrade ako úrad uvedený v prvej vete článku 161 (5) kódexu,

alebo

- v inom colnom úrade ako úrad uvedený v článku 790.

V tomto prípade sa pri kontrole uplatňovania zákazov a obmedzení berie do úvahy špecifický charakter danej situácie.

2. Ak v prípadoch uvedených v odseku 1 vývozné formality nie sú dokončené v členskom štáte vývozcu, colný úrad, ktorému bolo colné vyhlásenie predložené, zašle kópiu jednotného administratívneho dokumentu určenému úradu v členskom štáte vývozcu.

Článok 792

Bez dosahu na článok 207, ak je vývozné vyhlásenie vyhotovené na základe jednotného administratívneho dokumentu, musia byť použité kópie 1, 2 a 3. Colný úrad, ktorému bolo predložené vývozné vyhlásenie (colný úrad na vývoz) opečiatkuje rubriku A a tam, kde je to primerané, vyplní rubriku D. Pri povolení prepustenia tovaru si ponechá kópiu 1, zašle kópiu 2 štatistickému úradu členského štátu colného úradu pre vývoz a vráti kópiu 3 príslušnej osobe.

Článok 793

1. Kópia 3 jednotného administratívneho dokumentu a tovar prepustený na vývoz musia byť predložené colnici vo výstupnom colnom úrade.

2. Výstupný colný úrad je:

a) v prípade tovaru vyvážaného po železnici, poštou, letecky alebo po mori, colný úrad príslušný pre miesto, v ktorom sa tovar prevezme na základe jednej prepravnej zmluvy, na prepravu do tretej krajiny, ktorú vykonajú železničné spoločnosti, poštové úrady, letecké spoločnosti alebo lodné spoločnosti;

b) v prípade tovaru vyvážaného potrubím alebo v prípade elektrickej energie, úrad určený členským štátom, v ktorom je zriadený vývozca;

c) v prípade tovaru vyvážaného inými prostriedkami alebo za okolností, na ktoré sa nevzťahuje bod a) a b), posledný colný úrad pred tým ako tovar opustí colné územie spoločenstva.

3. Výstupný colný úrad sa uistí, že predložený tovar zodpovedá prihlásenému tovaru a vykoná dohľad a osvedčí jeho fyzický odchod potvrdením na zadnej strane kópie 3. Potvrdenie musí mať formu pečiatky s názvom úradu a dátumom. Výstupný colný úrad vráti kópiu 3 osobe, ktorá ju predložila, na účely vrátenia deklarantovi.

V prípade rozdeleného vývozu bude potvrdenie vydané len pre ten tovar, ktorý sa skutočne vyváža. V prípade rozdeleného vývozu cez viaceré colné úrady, výstupný colný úrad, ktorému bol predložený originál kópie 3 pri obdržaní riadne zdôvodnenej žiadosti, osvedčí kópiu kópie 3 pre každú časť príslušného tovaru, aby mohla byť predložená inému príslušnému výstupnému úradu. Na origináli kópie 3 musí byť uvedená poznámka v tomto zmysle.

Ak sa celá operácia vykonáva na území jedného členského štátu, tento členský štát môže povoliť nepotvrdenie kópie 3, pričom v tomto prípade sa kópia nevracia.

4. Ak výstupný colný úrad zistí, že tovar chýba, urobí poznámku na kópii predloženého vyhlásenia a informuje o tom colný úrad na vývoz.

Ak výstupný colný úrad zistí nadmerné množstvo tovaru, zamietne výstup tohto tovaru až kým nebudú dokončené vývozné formality.

Ak výstupný colný úrad zistí nezrovnalosť v charaktere tovaru, zamietne výstup až dovtedy, kým nebudú skončené vývozné formality a taktiež informuje colný úrad na vývoz.

5. V prípadoch uvedených v odseku 2 a) výstupný colný úrad potvrdí kópiu 3 vývozného vyhlásenia v súlade s odsekom 3 po uvedení označenia "vývoz" červenou farbou na prepravnom dokumente a jeho opečiatkovaní. Ak v prípade pravidelných liniek alebo priamej prepravy alebo letov do tretích krajín operátori môžu zaručiť zákonnosť operácií inými prostriedkami, označenie "vývoz" sa nepožaduje.

6. Ak ide o tovar zasielaný do tretej krajiny alebo výstupnému colnému úradu v režime tranzitu, výstupný úrad potvrdí kópiu 3 v súlade s odsekom 3 a vráti ju deklarantovi po tom, čo urobí označenie "vývoz" červenou farbou na všetkých kópiách tranzitného dokumentu alebo akéhokoľvek iného dokumentu, ktorý ho nahrádza. Výstupný colný úrad skontroluje fyzický výstup tovaru.

Prvý pododsek neplatí vtedy, ak sa upustilo od predloženia vo výstupnom úrade, tak ako je uvedené v článku 419 (4) a (7) a článku 434 (6) a (9).

7. Colný úrad vývozu môže požiadať vývozcu, aby poskytol dôkaz, že tovar opustil colné územie spoločenstva.

Článok 794

1. Tovar, na ktorý sa nevzťahuje zákaz alebo obmedzenie a ktorého hodnota neprevyšuje 3000 ECU na jednu zásielku a deklaranta, môže byť prihlásený vo výstupnom colnom úrade.

Členské štáty môžu určiť, že toto ustanovenie neplatí vtedy, ak osoba predkladajúca vývozné vyhlásenie koná ako profesionálny colný zástupca v mene ostatných.

2. Ústne vyhlásenia sa môžu robiť len na výstupnom úrade.

Článok 795

Ak tovar opustí colné územie spoločenstva bez vývozného vyhlásenia, takéto vyhlásenie musí vývozca predložiť spätne v colnom úrade príslušnom pre miesto, kde je zriadený. Pre tieto okolnosti sa uplatňujú ustanovenia článku 790.

Prijatie tohto vyhlásenia podlieha tomu, že vývozca predloží k spokojnosti colných orgánov príslušného colného úradu dôkaz týkajúci sa charakteru a množstva príslušného tovaru a okolností, za ktorých opustil colné územie spoločenstva. Tento úrad taktiež potvrdí kópiu 3 jednotného administratívneho dokumentu.

Spätné prijatie vyhlásenia nevylučuje uplatňovanie platných pokút ani dôsledky, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so Spoločnou poľnohospodárskou politikou.

Článok 796

1. Ak tovar prepustený na vývoz neopustí colné územie spoločenstva, vývozca o tom okamžite informuje colný úrad pre vývoz. Kópia 3 príslušného vyhlásenia musí byť vrátená tomuto úradu.

2. Ak v prípadoch uvedených v článku 793 (5) alebo (6) má zmena prepravnej zmluvy za následok skončenie prepravnej operácie na colnom území spoločenstva, ktorá mala skončiť mimo neho, príslušné spoločnosti alebo orgány môžu splniť zmenenú zmluvu len so súhlasom colného úradu uvedeného v článku 793 (2) a) alebo v prípade tranzitnej operácie so súhlasom výstupného úradu. V tomto prípade musí byť vrátená kópia 3.

KAPITOLA 2

Dočasný vývoz s použitím karnetu ATA

Článok 797

1. Karnet ATA môže byť použitý pre vývoz, ak sú splnené nasledovné podmienky:

a) karnet ATA musí byť vydaný v členskom štáte spoločenstva a potvrdený a zaručený združením zriadeným v spoločenstve, ktoré je súčasťou medzinárodného záručného reťazca.

Komisia uverejní zoznam združení;

b) karnet ATA sa vzťahuje len na tovar spoločenstva:

- ktorý nepodliehal pri vývoze z colného územia spoločenstva colným vývozným formalitám v súvislosti s platbou náhrad alebo iných vývozných súm v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

- v súvislosti s ktorým nebola poskytnutá žiadna iná finančná výhoda v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky spojená s povinnosťou vyviesť uvedený tovar,

- v súvislosti s ktorým nebola predložená žiadna žiadosť o vrátenie platby;

c) musia byť predložené dokumenty uvedené v článku 221. Colné orgány môžu požadovať predloženie prepravného dokumentu;

d) tovar musí byť určený na spätný dovoz.

2. Ak je tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA, prepustený na účely dočasného vývozu, colný orgán vývozu vykonaná nasledovné formality:

a) overí informácie uvedené v rubrikách A až G vývozného dokumentu v porovnaní s tovarom, na ktorý sa vzťahuje karnet;

b) tam, kde je to primerané, vyplní rubriku na prednej strane karnetu pod položkou "Osvedčenie colných orgánov";

c) vyplní ústrižok a rubriku H vývozného dokumentu;

d) uvedie svoje meno v rubrike H b) dokumentu pre spätný dovoz;

e) ponechá si vývozný dokument.

3. Ak colný úrad vývozu nie je výstupný úrad, colný úrad vývozu vykoná formality uvedené v odseku 2, nevyplní však rubriku 7 ústrižku vývozného dokumentu, ktorý musí vyplniť výstupný colný úrad.

4. Lehota pre spätný dovoz tovaru ustanovená colnými orgánmi v rubrike H b) vývozného dokumentu nesmie byť dlhšia ako doba platnosti karnetu.

Článok 798

Ak tovar, ktorý opustil colné územie spoločenstva na základe karnetu ATA, už nie je určený na spätný dovoz, vývozné vyhlásenie, ktoré obsahuje náležitosti uvedené v prílohe 37, musí byť predložené colnému úradu pre vývoz.

Pri predložení príslušného karnetu tento úrad potvrdí kópiu 3 vývozného vyhlásenia a zneplatní dokument pre spätný dovoz a ústrižok.

HLAVA V

OSTATNÉ COLNE SCHVÁLENÉ URČENIA ALEBO POUŽITIA

KAPITOLA 1

Slobodné colné pásma a slobodné colné sklady

Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 799

1. Na účely tejto kapitoly prevádzkovateľ je akákoľvek osoba, ktorá vykonáva činnosť zahŕňajúcu uskladnenie, spracovanie, prepracovanie, predaj alebo nákup tovaru v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade.

2. Definície uvedené v článku 503 sa uplatňujú aj pre túto kapitolu.

Článok 800

Ak akty spoločenstva ustanovujú, že majú byť uplatnené obchodno-politické opatrenia na:

a) prepustenie tovaru do voľného obehu, takéto opatrenia neplatia vtedy, ak je tovar umiestnený do slobodného colného pásma alebo do slobodného colného skladu ani počas doby, počas ktorej tam tovar zostane;

b) vstup tovaru na colné územie spoločenstva, takéto opatrenia sa uplatňujú vtedy, ak je tovar nepatriaci do spoločenstva umiestnený v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade;

c) vývoz tovaru, takéto opatrenia sa uplatňujú vtedy, ak je tovar spoločenstva v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade vyvezený z colného územia spoločenstva. Tento tovar podlieha dohľadu colných orgánov.

Článok 801

Akákoľvek osoba môže požiadať o to, aby časť colného územia spoločenstva bola určená ako slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad alebo pre zriadenie colného skladu.

Slobodné colné pásma existujúce v spoločenstve, ktoré sú v prevádzke, sú uvedené v prílohe 108.

Článok 802

Obvod slobodných colných pásiem a priestorov colných skladov musí byť taký, aby umožnil dohľad colným orgánom mimo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a zabránil nezákonnému odobratiu tovaru zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Oblasť okolo obvodu musí byť taká, aby umožňovala riadny dohľad colných orgánov. Prístup do takejto oblasti vyžaduje súhlas uvedených orgánov.

Článok 803

1. O povolenie stavať v slobodnom colnom pásme treba požiadať písomne.

2. V žiadosti uvedenej v odseku 1 musí byť uvedená činnosť, na ktorú sa bude budova používať a akékoľvek iné informácie, ktoré umožnia colným orgánom zhodnotiť dôvody pre udelenie povolenia.

3. Colné orgány udelia povolenie v prípadoch, ak to nebude prekážať uplatňovaniu colných predpisov.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa uplatňujú aj vtedy, ak sa upravuje budova v slobodnom colnom pásme alebo budova, ktorá predstavuje slobodný colný sklad.

Článok 804

Bez dosahu na dohľad uvedený v článku 168 (1) kódexu, colné orgány vykonajú kontroly uvedené v článku 168 (2) a (4) kódexu len náhodným výberom a vždy, keď majú odôvodnené pochybnosti týkajúce sa dodržiavania uvedenej legislatívy.

Oddiel 2

Činnosť vykonávaná v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade a schvaľovanie skladovej evidencie

Článok 805

V prípade činnosti uvedenej v článku 176 (1) kódexu, oznámenie uvedené v článku 172 (1) kódexu musí byť vo forme predloženia žiadosti o schválenie skladovej evidencie uvedenej v článku 808.

Článok 806

Prevádzkovateľ urobí všetky potrebné preventívne opatrenia, aby zabezpečil, že osoby, ktoré zamestnáva, budú vykonávať jeho činnosti v súlade s colnými predpismi.

Článok 807

1. Pred zahájením činnosti v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade prevádzkovateľ musí získať schválenie colných orgánov pre skladovú evidenciu uvedenú v článku 176 kódexu.

2. Schválenie uvedené v odseku 1 môže byť udelené len osobám, ktoré ponúknu všetky potrebné záruky týkajúce sa uplatňovania ustanovení o slobodných colných pásmach a slobodných colných skladoch.

Článok 808

1. Žiadosť o schválenie uvedená v článku 807, ďalej len "žiadosť" musí byť predložená v písomnej forme colným orgánom, ktoré určí členský štát, v ktorom sa nachádza slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad.

2. V žiadosti musí byť uvedené, ktoré z činností podľa článku 176 (1) kódexu sa plánujú. V skladovej evidencii, ktorá je vedená alebo sa má viesť, musí byť uvedený charakter a colný štatút tovaru, na ktorý sa tieto činnosti vzťahujú, colný režim, v ktorom sa majú činnosti vykonávať tam, kde je to primerané, a akékoľvek iné informácie, ktoré colné orgány potrebujú na zabezpečenie riadneho uplatňovania ustanovení, ktorými sa riadia slobodné colné pásma a slobodné colné sklady.

3. Žiadosti a súvisiace dokumenty colné orgány uchovávajú aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom prevádzkovateľ skončí činnosť v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade.

Článok 809

Schválenie skladovej evidencie sa vydáva písomne a musí byť na ňom uvedený dátum a podpis.

Žiadateľ musí byť oboznámený so schválením.

Kópia musí byť uchovaná po dobu uvedenú v článku 808 (3).

Článok 810

1. v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade podľa článku 172 (2) alebo (3) kódexu.

2. Colné orgány zrušia súhlas, ak zistia opakované zmiznutia tovaru, ktoré sa nedajú vysvetliť k ich spokojnosti.

3. Po zrušení súhlasu sa nesmú ďalej vykonávať činnosti, ktorých sa týka skladová evidencia v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade.

Oddiel 3

Prepustenie tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu

Článok 811

Bez dosahu na články 812 a 813, keď tovar príde do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, nemusí byť predložený ani sa nevyžaduje colné vyhlásenie.

Príchod akéhokoľvek tovaru na miesta, používané pre činnosť, sa okamžite zapíše do skladovej evidencie uvedenej v článku 807.

Článok 812

Prepravný dokument uvedený v článku 168 (4) kódexu je akýkoľvek dokument týkajúci sa prepravy, ako je nákladný list, dodací list, prehlásenie alebo expedičný list, za predpokladu, že poskytuje všetky informácie potrebné na identifikáciu tovaru.

Článok 813

1. Bez dosahu na akékoľvek zjednodušené postupy ustanovené pre colný režim, ktorý má byť skončený, ak tovar prepustený do colného režimu musí byť predložený colným orgánom podľa článku 170 (2) a) kódexu, príslušný dokument musí byť predložený spolu s tovarom.

2. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim dočasného dovozu skončený prepustením náhradných výrobkov alebo dovážaného tovaru do režimu vonkajšieho tranzitu spoločenstva, po ktorom nasleduje vstup do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu s cieľom ďalšieho vývozu z colného územia spoločenstva, colné orgány vykonajú náhodné kontroly, aby sa uistili, že označenia uvedené v článku 817 (3) f) sú zapísané v skladovej evidencii.

Taktiež sa uistia, že ak sa tovar premiestňuje od jedného prevádzkovateľa k druhému v rámci slobodného colného pásma, táto skutočnosť je uvedená v skladovej evidencii prevádzkovateľa, ktorý ho obdrží.

Článok 814

Ak rozhodnutie vrátiť alebo odpustiť dovozné clo umožňuje umiestnenie tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, colné orgány vydajú osvedčenie uvedené v článku 887 (5).

Článok 815

Bez dosahu na článok 823, prepustenie tovaru, ktorý podlieha vývoznému clu alebo iným vývozným ustanoveniam a pri ktorom colné orgány požadujú podľa článku 170 (3) kódexu, aby bol naň upozornený colný úrad, do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, nevyžaduje predloženie dokumentu o vstupe ani systematické alebo všeobecné kontroly všetkého vstupujúceho tovaru.

Článok 816

Ak colné orgány osvedčia štatút spoločenstva alebo štatút, že tovar nepatrí do spoločenstva v súlade s článkom 170 (4) kódexu, použijú formulár, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam v prílohe 109.

Oddiel 4

Prevádzkovanie slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu

Článok 817

1. Prevádzkovateľ, ktorý vedie schválenú skladovú evidenciu v súlade s článkom 807, do nej uvedie všetky náležitosti potrebné na kontrolu riadneho uplatňovania colných predpisov.

2. Ak prevádzkovateľ zistí, že tovar zmizol inak ako z prirodzených príčin, oznámi to colným orgánom.

3. Bez dosahu na článok 824, skladová evidencia musí obsahovať:

a) náležitosti značiek, identifikačné čísla, počet a druh balení, množstvo a obvyklý obchodný popis tovaru a tam, kde je to primerané, identifikačné znaky kontajnera;

b) informácie, ktoré umožnia sledovať tovar, predovšetkým jeho umiestnenie;

c) referenčné náležitosti prepravného dokumentu použitého pri vstupe alebo odobratí tovaru;

d) označenie colného štatútu a tam, kde je to primerané, referenčné náležitosti osvedčenia tohto štatútu uvedené v článku 816;

e) náležitosti obvyklých foriem manipulácie;

f) ak sa privezením tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu skončí buď režim aktívneho zušľachťovacieho styku, režim dočasného dovozu, alebo režim colného uskladňovania alebo režim vonkajšieho tranzitu spoločenstva, ktorý samotný skončil jeden z týchto režimov, označenia uvedené v:

- článku 522 (4),

- článku 610 (1) a článku 644 (1),

- článku 711;

g) ak bol tovar prepustený do režimu vonkajšieho tranzitu spoločenstva po odobratí zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a tento režim sa skončí privezením tovaru do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, označenie ustanovené v článku 818 (4);

h) náležitosti týkajúce sa tovaru, ktorý by nepodliehal pri prepustení do voľného obehu alebo dočasného dovozu dovoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam, použitie alebo miesto určenia, ktoré musia byť skontrolované.

4. Ak musí byť vedené účtovníctvo na účely colného režimu, informácie uvedené v tejto evidencii, nemusia byť uvedené v skladovej evidencii uvedenej v odseku 1.

Článok 818

1. Obvyklé formy manipulácie uvedené v článku 173 b) kódexu sú formy manipulácie definované v prílohe 69.

2. Ak z manipulácie môže vyplynúť výhoda v súvislosti s dovozným clom, ktoré sa vzťahuje na tovar nepatriaci do spoločenstva po manipulácii v porovnaní s clami uplatniteľnými pred manipuláciou, môže sa vykonať len pod podmienkou, že je predložená žiadosť uvedená v článku 178 (2) kódexu v rovnakom čase ako žiadosť o povolenie v súlade s článkom 523 (1) a (2).

3. Ak by z manipulácie vyplynuli vyššie dovozné clá na tovar ako clá platné pre tovar pred manipuláciou, vykoná sa bez povolenia a príslušná osoba už nemusí predkladať žiadosť uvedenú v článku 178 (2) kódexu.

4. Ak je tovaru umiestnenému v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade pridelené iné colne schválené určenie alebo použitie ako prepustenie do voľného obehu alebo spätný vývoz alebo prepustenie do režimu dočasného uskladnenia, pričom sa uplatňuje odsek 2, rubrika 31 vyhlásenia pre pridelenie príslušného určenia alebo použitia alebo rubrika vyhradená pre popis tovaru v dokumente použitom pre dočasné uskladnenie musí obsahovať jedno z nasledujúcich označení:

- Mercancías MU,

- SB-varer,

- UB-Waren,

- Εμπορεύματα ΣΕ,

- UFH goods,

- Marchandises MU,

- Merci MU,

- GB-goederen,

- Mercadorias MU.

5. Ak tovar, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, po jeho prepustení do jedného colného režimu je prepustený do voľného obehu alebo prepustený do iného colného režimu, z ktorého môže vyplynúť vznik colného dlhu, použije sa informačný hárok INF 8 uvedený v prílohe 70.

Colné orgány, ktorým je predložené prepustenie do voľného obehu alebo do iného colného režimu, ktoré mať za následok vznik colného dlhu, použijú informačný hárok INF 8, ktorý potvrdia s cieľom požiadať colné orgány príslušné pre dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom, kde boli vykonané obvyklé formy manipulácie, aby uviedli charakter, colnú hodnotu a množstvo prihláseného tovaru, ktorý by sa bral do úvahy, keby príslušný tovar neprešiel uvedenou manipuláciou.

Originál formuláru INF 8 musí byť zaslaný colným orgánom príslušným pre dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom; kópiu si ponechajú colné orgány, ktoré potvrdili rubriku 14 formuláru.

Colný orgán príslušný pre dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom poskytne informácie požadované v rubrikách 11, 12 a 13, potvrdí rubriku 15 a zašle originál formuláru INF 8 späť colnému úradu uvedenému v rubrike 4.

6. Deklarant môže požiadať, aby bol formulár INF 8 vydaný v čase, keď je tovar odobratý zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu na účely prepustenia do colného režimu iného ako voľný obeh alebo spätný vývoz.

V tomto prípade colný orgán príslušný pre dohľad nad slobodným colným pásmom alebo slobodným colným skladom poskytne informácie uvedené v rubrikách 11, 12 a 13, potvrdí rubriku 15 a vráti originál formuláru INF 8 deklarantovi.

Článok 819

1. Bez ohľadu na článok 175 (2) kódexu, ak je tovar nepatriaci do spoločenstva prepustený do voľného obehu v rámci slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, uplatňuje sa postup ustanovený v článku 253 (3) bez predchádzajúceho povolenia colných orgánov. V tomto prípade schválenie skladovej evidencie uvedené v článku 809 sa taktiež vzťahuje na použitie uvedenej skladovej evidencie pre kontrolu zjednodušeného postupu na prepustenie do voľného obehu.

2. Štatút spoločenstva pre tovar prepustený do voľného obehu v súlade s odsekom 1 musí byť osvedčený dokumentom uvedeným v prílohe 109, ktorý vydáva prevádzkovateľ.

Oddiel 5

Odobratie tovaru zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu

Článok 820

Náležitosti odobratia tovaru z miest používaných na činnosť sa okamžite uvedie v skladovej evidencii uvedenej v článku 807 na účely poskytnúť základ pre kontroly colných orgánov uvedené v článku 822.

Článok 821

Bez dosahu na postupy platné v prípadoch, kedy vývozy podliehajú vývozným clám alebo obchodno-politickým opatreniam alebo ustanoveniam oddielu 6, ak je tovar odobratý priamo z colného územia spoločenstva, nevyžaduje sa predloženie tovaru ani colného vyhlásenia.

Článok 822

Bez dosahu na článok 827, na účely uistenia sa, že boli dodržané ustanovenia o vývoze, spätnom vývoze alebo expedícii, ktoré sa vzťahujú na tovar odobratý zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, colné orgány vykonajú náhodné kontroly skladovej evidencie prevádzkovateľa.

Oddiel 6

Osobitné ustanovenia pre poľnohospodárske výrobky spoločenstva

Článok 823

1. Predplatený tovar umiestnený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu podľa článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80 musí byť predložený spolu s colným vyhlásením.

2. Vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť vyhotovené v súlade s článkom 530.

Článok 824

Skladová evidencia uvedená v článku 807 musí okrem náležitostí uvedených v článku 817 obsahovať dátum, kedy bol predplatený tovar prepustený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a referenčné náležitosti vstupného vyhlásenia.

Článok 825

Článok 532 sa uplatňuje pre manipuláciu s predplateným tovarom.

Článok 826

Prepracovanie predplatených základných výrobkov v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade sa vykonáva v súlade s článkom 4 nariadenia Rady (EHS) č. 565/80.

Článok 827

1. Predplatený tovar sa prihlási na vývoz a opustí colné územie spoločenstva v lehotách ustanovených v predpisoch spoločenstva o poľnohospodárstve.

2. Vyhlásenie uvedené v odseku 1 musí byť vyhotovené v súlade s článkom 534.

3. Bez dosahu na nariadenia Rady (EHS) č. 386/90 [32] colné orgány vykonajú náhodné kontroly na základe skladovej evidencie s cieľom zistiť, či boli dodržané lehoty uvedené v odseku 1.

Článok 828

V slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade môže byť zriadený potravinový sklad v súlade s článkom 38 nariadenia Komisie (EHS) č. 3665/87 [33].

Oddiel 7

Postupy, ktoré sa uplatňujú vtedy, keď sa režim aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) alebo režim prepracovania pod colným dohľadom používajú v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade

Článok 829

Spracovateľské operácie vykonávané v režime aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný systém) alebo v režime prepracovania pod colným dohľadom v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade sa nesmú vykonať skôr, ako bolo udelené povolenie uvedené v článku 556 alebo článku 652.

V povolení musí byť uvedené slobodné colné pásmo alebo slobodný colný sklad, v ktorom sa operácie budú vykonávať.

Článok 830

Colný orgán zamietne povolenie na použitie zjednodušených postupov uvedených v tomto oddiele, ak nie sú poskytnuté potrebné záruky pre riadne vykonanie operácií.

Colné orgány môžu zamietnuť povolenie osobám, ktoré nevykonávajú často operácie aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovania pod colným dohľadom.

Článok 831

1. Držiteľ povolenia vedie záznamy pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamy pre prepracovanie pod colným dohľadom, ako je uvedené v článkoch 556 (3) prípadne 652 (3), ktoré musia obsahovať aj odkaz na povolenie.

2. Na účely vyhotovenia listu skončenia uvedeného v článku 595 alebo článku 664, odkaz na zápisy do záznamov uvedené v odseku 1 nahrádzajú odkaz na vyhlásenia a dokumenty určené v článku 595 (3) alebo článku 664 (3).

Článok 832

1. Ak je tovar prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom v čase, keď je privezený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu, uplatňuje sa režim miestneho colného vybavenia ustanovený v článku 276.

2. Prevádzkovateľ však môže požadovať uplatňovanie obvyklého postupu na prepustenie tovaru do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom.

3. Ak sa uplatňuje postup miestneho colného vybavenia v súlade s článkom 276, zápis do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom nahrádza zápis do skladovej evidencie slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

4. Zápis do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom musí obsahovať odkaz na dokument, na základe ktorého bol tovar prepravovaný.

Článok 833

1. Ak je tovar v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade už prepustený do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom, uplatňuje sa režim miestneho colného vybavenia uvedený v článku 276.

2. Referenčné náležitosti zápisu do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom musia byť uvedené v skladovej evidencii slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Článok 834

1. Režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim prepracovania pod colným dohľadom sa skončí pre náhradné výrobky, prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktoré sa nachádzajú v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade, zápisom do skladovej evidencie slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu. Referenčné náležitosti takéhoto zápisu musia byť uvedené v záznamoch pre aktívny zušľachťovací styk, prípadne v záznamoch pre prepracovanie pod colným dohľadom.

2. Označenia uvedené v článku 610 musia byť zapísané v skladovej evidencii slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Článok 835

1. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku pre náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave alebo režim prepracovania pod colným dohľadom pre prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave skončený v čase odobratia týchto výrobkov alebo tovaru z colného pásma alebo colného skladu spätným vývozom, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia, ustanovený v článku 283.

Bez dosahu na postupy platné v prípadoch, kedy vývoz podlieha vývoznému clu alebo obchodno-politickým opatreniam, ak sú výrobky alebo tovar odobraté priamo zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu z colného územia spoločenstva, nepožaduje sa vývozné vyhlásenie.

2. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku pre náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave alebo režim prepracovania pod colným dohľadom pre prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave skončený v čase odobratia týchto výrobkov alebo tovaru z colného pásma alebo colného skladu ich prepustením do voľného obehu, uplatňuje sa postup miestneho colného vybavenia, ustanovený v článkoch 263 až 267.

3. Ak je režim aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režim prepracovania pod colným dohľadom skončený v čase, kedy sú náhradné výrobky, prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave odobraté zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu na účely ich prepustenia do iného režimu ako je prepustenie do voľného obehu alebo vývozu, platia obvyklé alebo zjednodušené postupy ustanovené na tento účel.

4. Ustanovenia článku 832 (2) sa uplatňujú primerane.

5. Ak sa uplatňujú odseky 1 a 2, odobratie náhradných výrobkov, prepracovaných výrobkov alebo tovaru v nezmenenom stave zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu nemusí byť zaznamenané v skladovej evidencii slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Článok 836

Článok 835 (2) a (5) nemá dosah na uplatňovanie článkov 122, 135 a 136 kódexu o zdaňovaní tovaru alebo výrobkov prepustených do režimu aktívneho zušľachťovacieho styku alebo režimu prepracovania pod colným dohľadom.

Článok 837

Pred skončením mesiaca, ktorý nasleduje po každom štvrťroku, colné orgány Spolkovej republiky Nemecko zašlú Komisii informácie uvedené v prílohe 85, ktoré sa týkajú povolení pre aktívny zušľachťovací styk, ktoré sú vydané alebo zmenené v Starom slobodnom prístave Hamburg v predchádzajúcom štvrťroku a ktoré nepodliehajú ekonomickým podmienkam ustanoveným pre režim aktívneho zušľachťovacieho styku.

Článok 838

Štatút spoločenstva pre náhradné alebo prepracované výrobky alebo tovar v nezmenenom stave, ktoré sú prepustené do voľného obehu zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu alebo ich odobratie zo slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu sa osvedčí dokumentom uvedeným v prílohe 109, ktorý vydá prevádzkovateľ.

Prvý odsek sa vzťahuje aj na náhradné výrobky alebo tovar v nezmenenom stave umiestnené na trh spoločenstva podľa článku 580 (3).

Článok 839

Zápisy do záznamov pre aktívny zušľachťovací styk alebo záznamov pre prepracovanie pod colným dohľadom musia umožniť colnému orgánu kedykoľvek overiť presnú situáciu všetkého tovaru alebo výrobkov prepustených do jedného z príslušných režimov alebo v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade.

Oddiel 8

Zasielanie informácií

Článok 840

1. Colné orgány členských štátov zašlú Komisii nasledovné informácie:

a) slobodné colné pásma, ktoré určili alebo ktoré začínajú fungovať a ktoré už boli určené a colné sklady, ktorých vytvorenie a prevádzku povolili bez ohľadu na to, ako tieto pásma alebo sklady môžu byť popísané;

b) určené colné orgány, ktorým musí byť predložená žiadosť uvedená v článku 808;

c) zmeny organizácie kontroly, režimu aktívneho zušľachťovacieho styku a režimu prepracovania pod colným dohľadom podľa článku 173 kódexu.

2. Komisia uverejní informácie uvedené v odseku 1 a) a b) v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, séria C.

KAPITOLA 2

Spätný vývoz, zničenie a prepadnutie

Článok 841

Ak je pre spätný vývoz potrebné colné vyhlásenie, ustanovenia článkov 788 až 796 sa uplatňujú primerane bez dosahu na osobitné ustanovenia, ktoré môžu platiť, ak je skončený predchádzajúci colný režim s ekonomickým účinkom.

Článok 842

1. Na účely článku 182 (3) kódexu, oznámenie o zničení tovaru musí byť vyhotovené písomne a podpísané príslušnou osobou. Oznámenie musí byť vyhotovené v primeranom čase, ktorý umožní colným orgánom kontrolu tohto zničenia.

2. Ak príslušný tovar už podliehal vyhláseniu prijatému colnými orgánmi, uvedú odkaz na zničenie vo vyhlásení a zneplatnia vyhlásenie v súlade s článkom 66 kódexu.

Colné orgány, ktoré sú prítomné pri zničení tovaru, uvedú na formulári alebo vyhlásení druh a množstvo akéhokoľvek odpadu alebo zvyškov vyplývajúcich zo zničenia s cieľom určiť účtovateľné položky, ktoré sa na ne vzťahujú a ktoré môžu byť použité pri pridelení iného colne schváleného určenia alebo použitia.

3. Ustanovenia prvého pododseku odseku 2 sa uplatňujú primerane pre tovar, ktorý prepadne v prospech štátu.

HLAVA VI

TOVAR OPÚŠŤAJÚCI COLNÉ ÚZEMIE SPOLOČENSTVA

Článok 843

1. Ak tovar nie je v colnom režime, pri ktorom je jeho vývoz zo spoločenstva zakázaný alebo podlieha obmedzeniam, vývoznému clu alebo inému poplatku pri vývoze, keď tovar opúšťa colné územie spoločenstva s cieľom opäť ho prepustiť do inej časti tohto územia, z výstupu tohto tovaru vyplýva vyhotovenie kontrolnej kópie T5 v súlade s pravidlami ustanovenými v článkoch 472 až 495.

2. Ustanovenia odseku 1 sa nevzťahujú na prepravu leteckou spoločnosťou alebo lodnou spoločnosťou za predpokladu, že námorná doprava sa uskutočňuje po priamej trase a priamou dopravnou linkou bez zastávky mimo colného územia spoločenstva.

3. Kontrolnú kópiu T5 môže vyhotoviť ktorýkoľvek colný úrad, ktorému je predložený príslušný tovar a táto kópia musí byť predložená spolu s príslušným tovarom výstupnému colnému úradu.

4. Uvedená kópia musí obsahovať:

- v rubrikách 31 prípadne 33 popis tovaru a príslušný číselný znak kombinovanej nomenklatúry,

- v rubrike 38 čistú hmotnosť tovaru,

- v rubrike 104 zaznačenie v rubrike

"Ostatné (špecifikujte)"

a veľkými písmenami jedna z nasledovných informácií:

"Výstup zo spoločenstva podliehajúci obmedzeniam – tovar určený na spätné prepustenie na územie spoločenstva",

"Výstup zo spoločenstva podliehajúci clu – tovar určený na spätné prepustenie na územie spoločenstva".

5. Originál kontrolnej kópie T5 musí byť predložený spolu s tovarom colnému úradu, ktorý zodpovedá za miesto, kde je tovar opäť prepustený na colné územie spoločenstva.

6. Colný úrad uvedený v odseku 5 musí bezodkladne vrátiť kontrolnú kópiu T5 colnému úradu, ktorý ju vyhotovil, keď tento colný úrad potvrdí rubriku "J: Kontrola použitia a/alebo miesta určenia", tak, že urobí krížik do prvej rubriky a uvedie dátum, kedy bol tovar opäť prepustený na colné územie spoločenstva.

Avšak v prípade nezrovnalostí je potrebné uviesť primeranú poznámku v rubrike "Poznámky".

ČASŤ III

VRÁTENÝ TOVAR

Článok 844

1. V súlade s článkom 185 (2) b) kódexu je od dovozných ciel oslobodený nasledovný tovar:

- tovar predtým vyvezený z colného územia spoločenstva, pri ktorom boli skončené colné vývozné formality zamerané na získanie náhrad alebo iných súm ustanovených pre vývoz v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky,

alebo

- tovar, pri ktorom bola poskytnutá finančná výhoda iná ako uvedené náhrady alebo iné sumy v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorá zahŕňa povinnosť vyviesť uvedený tovar,

za predpokladu, že sa zistí tam, kde je to primerané, že náhrady alebo iné zaplatené sumy boli vrátené alebo, že príslušné orgány prijali potrebné kroky na zadržanie týchto súm alebo, že poskytnuté finančné výhody boli zrušené a že tovar:

i) nemohol byť prepustený do domáceho použitia v krajine, do ktorej bol zaslaný na základe právnych predpisov platných v danej krajine;

ii) bol vrátený prijímateľom ako vadný alebo ako nespĺňajúci ustanovenia zmluvy, ktorá sa ho týka;

iii) bol spätne dovezený na colné územie spoločenstva, pretože nemohol byť použitý pre určené účely z dôvodu okolností mimo kontroly vývozcu.

2. Okolnosti uvedené v odseku 1 iii) zahŕňajú nasledovné:

a) tovar vrátený na colné územie spoločenstva po poškodení, ku ktorému došlo pred jeho dodaním prijímateľovi a to buď samotného tovaru, alebo dopravného prostriedku, ktorým bol prepravovaný;

b) tovar pôvodne vyvezený na účely spotreby alebo predaja počas obchodného veľtrhu alebo podobnej príležitosti, ktorý nebol takto spotrebovaný alebo predaný;

c) tovar, ktorý nemohol byť dodaný prijímateľovi z dôvodu jeho fyzickej alebo právnej nespôsobilosti splniť zmluvu, podľa ktorej bol tovar vyvezený;

d) tovar, ktorý v dôsledku prírodných udalostí a politických alebo sociálnych nepokojov nemohol byť dodaný jeho prijímateľovi alebo ktorý mu bol dodaný až po vyhradenom dátume dodania určenom v zmluve, na základe ktorej bol tovar vyvezený;

e) výrobky, na ktoré sa vzťahuje spoločná organizácia trhu s ovocím a zeleninou, vyvezené a zaslané na predaj vo forme zásielky, ktoré však neboli predané na trhu tretej krajiny určenia.

3. Tovar vyvezený v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky s vývoznou licenciou alebo osvedčením o vopred stanovených cenách nemôže byť oslobodený od dovozných ciel, ak sa nezistí, že boli dodržané príslušné ustanovenia spoločenstva.

4. Tovar uvedený v odseku 1 nemôže byť oslobodený od dovozného cla, ak nie je prepustený do voľného obehu na colnom území spoločenstva do dvanástich mesiacov odo dňa skončenia colných formalít týkajúcich sa jeho vývozu.

Článok 845

Vrátený tovar môže byť oslobodený od dovozného cla aj vtedy, ak predstavuje len časť tovaru, ktorý bol predtým vyvezený z colného územia spoločenstva.

To isté platí vtedy, ak tovar pozostáva zo súčastí alebo príslušenstva patriaceho k strojom, nástrojom, prístrojom a iným výrobkom, ktoré boli predtým vyvezené z colného územia spoločenstva.

Článok 846

1. Ako výnimka z článku 186 kódexu, vrátený tovar môže byť oslobodený od dovozného cla v jednej z nasledujúcich situácií:

a) tovar, ktorému po vývoze z colného územia spoločenstva nebolo pridelené iné zaobchádzanie ako zaobchádzanie potrebné pre jeho udržanie v dobrom stave alebo manipuláciu, ktorou sa mení len jeho vzhľad;

b) tovar, ktorému po jeho vývoze z colného územia spoločenstva bolo pridelené zaobchádzanie iné ako zaobchádzanie potrebné pre jeho udržanie v dobrom stave alebo manipuláciu inú ako zmenu jeho vzhľadu, pri ktorom sa však ukázalo, že je vadný alebo nevhodný pre plánované použitie za predpokladu, že je splnená jedna z nasledovných podmienok:

- takéto určenie alebo manipulácia sa robila s tovarom výlučne s cieľom opraviť ho alebo vrátiť ho do pôvodného stavu,

- jeho nevhodnosť pre plánované použitie sa stáva zrejmou až po začatí takéhoto zaobchádzania alebo manipulácie.

2. Ak vrátený tovar prešiel spracovaním alebo manipuláciou povolenou podľa odseku 1 b) a z takéhoto spracovania by vyplynulo, že tovar by podliehal dovoznému clu, keby sa naňho vzťahovali pravidlá pre pasívny zušľachťovací styk, platia pravidlá platné pre účtovanie cla podľa uvedených pravidiel.

Ak však tovar prešiel operáciou pozostávajúcou z opravy alebo uvedenia do pôvodného stavu, ktoré boli potrebné v dôsledku nepredvídaných okolností, ktoré vznikli mimo colného územia spoločenstva a toto sa zistí k spokojnosti colných orgánov, môže byť poskytnuté oslobodenie od dovozného cla za predpokladu, že hodnota vráteného tovaru nie je v dôsledku takejto operácie vyššia ako jeho hodnota v čase vývozu z colného územia spoločenstva.

3. Na účely druhého pododseku odseku 2:

a) oprava alebo uvedenie do dobrého stavu, ktoré bolo potrebné, znamená akúkoľvek operáciu na odstránenie prevádzkových nedostatkov alebo významných poškodení tovaru v čase, keď sa nachádzal mimo colného územia spoločenstva, bez ktorej by tovar nemohol byť ďalej používaný obvyklým spôsobom na účely, na ktoré bol určený;

b) má sa za to, že hodnota vráteného tovaru nie je vyššia v dôsledku operácie, ktorou tovar prešiel, ako jeho hodnota v čase vývozu z colného územia spoločenstva, ak operácia nepresahuje nevyhnutne potrebné umožnenie ďalšieho používania tovaru rovnakým spôsobom ako v tom čase.

Ak oprava tovaru alebo jeho uvedenie do pôvodného stavu vyžaduje začlenenie náhradných dielov, takéto začlenenie musí byť obmedzené na tie diely, ktoré sú nevyhnutne potrebné na to, aby tovar mohol byť používaný rovnakým spôsobom ako v čase vývozu.

Článok 847

Pri vykonávaní vývozných colných formalít colné orgány na žiadosť príslušnej osoby vydajú dokument obsahujúci informácie, potrebné pre identifikáciu tovaru v prípade jeho vrátenia na colné územie spoločenstva.

Článok 848

1. Nasledujúci tovar bude prijatý ako vrátený tovar:

- tovar, pre ktorý sú predložené nasledujúce dokumenty na podporu vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu:

a) kópia vývozného vyhlásenia vrátená vývozcovi colnými orgánmi alebo kópia takéhoto dokumentu, ktorej pravosť bola uvedenými orgánmi, alebo

b) informačný hárok ustanovený v článku 850.

Ak z dôkazov, ktoré sú k dispozícii colným orgánom v colnom úrade pre spätný dovoz, alebo ktoré môžu zistiť od príslušnej osoby, vyplýva, že tovar navrhunutý do voľného obehu bol pôvodne vyvezený z colného územia spoločenstva a v tom čase spĺňal podmienky pre jeho prijatie ako vráteného tovaru, dokumenty uvedené v bode a) a b) nebudú požadované.

- tovar, na ktorý sa vzťahuje karnet ATA vydané v spoločenstve.

Tento tovar môže byť prijatý ako vrátený tovar v rámci obmedzení ustanovených v článku 185 kódexu aj keď skončila platnosť karnetu ATA.

Vo všetkých prípadoch musia byť vykonané formality ustanovené v článku 290 (2).

2. Druhá zarážka odseku 1 neplatí pre medzinárodný pohyb baliacich materiálov, dopravných prostriedkov alebo určitých tovarov prijatých na základe špecifických colných dohôd, kde autonómne alebo obvyklé ustanovenia určujú, že colné dokumenty za týchto okolností nie sú požadované.

Neplatí ani v prípadoch, kedy tovar môže byť navrhnutý do voľného obehu ústne alebo na základe iného úkonu.

3. Pokiaľ colné orgány v colnom úrade pre spätný dovoz považujú za potrebné, môžu požiadať príslušnú osobu, aby predložila doplňujúce dôkazy najmä na účely identifikácie vráteného tovaru.

Článok 849

1. K vyhláseniu na prepustenie do voľného obehu, ktoré sa týka vráteného tovaru, z vývozu ktorého mohlo vyplynúť skončenie colných vývozných formalít zameraných na získanie náhrad alebo iných súm ustanovených pre vývoz v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, musia byť priložené nielen dokumenty uvedené v článku 848, ale aj osvedčenie, ktoré vydajú orgány zodpovedné za poskytnutie takýchto náhrad alebo súm v členskom štáte vývozu. Takéto osvedčenie musí obsahovať náležitosti, ktoré umožnia colnému úradu, v ktorom bol príslušný tovar prihlásený do voľného obehu, overiť, že sa týka uvedeného tovaru.

2. Ak z vývozu tovaru nevyplynulo skončenie colných vývozných formalít zameraných na získanie náhrad alebo iných súm ustanovených pre vývoz v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, na osvedčení musí byť uvedené jedno z nasledujúcich označení:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación;

- Ingen restitutioner eller andre beløb ydet ved udførslen;

- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen;

- Δεν έτυχαν επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή;

- No refunds or other amounts granted on exportation;

- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation;

- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione;

- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen;

- Sem concessão de restituicões ou outros montantes na exportação.

3. Ak z vývozu tovaru vyplynulo skončenie colných vývozných formalít zameraných na získanie náhrad alebo iných súm ustanovených pre vývoz v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, na osvedčení musí byť uvedené jedno z nasledujúcich označení:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por … (cantidad);

- De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløb er tilbagebetalt for … (mængde);

- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) zurückbezahlt;

- Επιδοτήσεις και άλλες χορηγήσεις κατά την εξαγωγή επεστράφησαν για … (ποσότης);

- Refunds and other amounts on exportation repaid for … (quantity);

- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour … (quantité);

- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per … (quantità);

- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor … (hoeveelheid) terugbetaald;

- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para … (quantidade);

alebo

- Titulo de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por … (cantidad);

- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløb ved udførslen er annullerei for … (mængde);

- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für … (Menge) ungültig gemacht;

- Αποδεικτικό πληρωμής επιδοτήσεων ή άλλων χορηγήσεων κατά την εξαγωγή ακυρωμένο για … (ποσότης),

- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for … (quantity);

- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour … (quantité);

- Titolo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per … (quantità);

- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij uitvoer vervallen voor … (hoeveelheid);

- Titulo de pagamento de restituições ou outros montantes na exportação anulado para … (quantidade);

v závislosti od toho, či náhrady alebo iné sumy ustanovené pre vývoz boli alebo neboli už zaplatené príslušnými orgánmi.

4. V prípade uvedenom v pododseku b) prvej zarážky článku 848 (1), osvedčenie uvedené v odseku 1 musí byť vyhotovené na informačnom hárku INF 3 ustanovenom v článku 850.

5. Ak colné orgány colného úradu, v ktorom je tovar navrhnutý do voľného obehu, majú prostriedky na to, aby sa uistili, že nebola poskytnutá žiadna náhrada alebo iná suma ustanovená pre vývoz v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky a nemôže byť následne poskytnutá, osvedčenie uvedené v odseku 1 sa nevyžaduje.

Článok 850

Informačný hárok INF 3 musí byť vyhotovený v jednom origináli a v dvoch kópiách na formulároch, ktoré zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe 110.

Článok 851

1. Podľa odseku 3, informačný hárok INF 3 bude vydaný na žiadosť vývozcu colnými orgánmi v colnom úrade vývozu v čase skončenia vývozných formalít pre príslušný tovar, ak vývozca vyhlási, že je pravdepodobné, že tento tovar bude vrátený cez iný colný úrad ako colný úrad na vývoz.

2. Informačný hárok INF 3 môže byť tiež vydaný na žiadosť vývozcu colnými orgánmi v colnom úrade vývozu po skončení vývozných formalít pre príslušný tovar za predpokladu, že tieto orgány môžu zistiť na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, že náležitosti žiadosti vývozcu sa týkajú vyvážaného tovaru.

3. V prípade tovaru uvedeného v článku 849 (1), informačný hárok INF 3 môže byť vydaný len po skončení príslušných colných vývozných formalít a za podmienky ustanovenej v odseku 2.

Okrem toho môže byť vydané len za nasledovných podmienok:

a) rubriku B vyplnili a potvrdili colné orgány vopred a

b) rubriku A vyplnili a potvrdili colné orgány vopred, ak sa požadujú informácie, ktoré táto rubrika obsahuje.

Článok 852

1. Informačný hárok INF 3 musí obsahovať všetky informácie, ktoré požadujú colné orgány na účely identifikácie vyvážaného tovaru.

2. Ak sa očakáva, že vyvezený tovar bude vrátený na colné územie spoločenstva cez viaceré colné úrady iné ako colný úrad na vývoz, vývozca môže požiadať, aby boli vydané viaceré informačné hárky INF 3, ktoré by pokrývali celkové množstvo vyvážaného tovaru.

Vývozca môže podobne požiadať colné orgány, ktoré vydali informačný hárok INF 3, aby ho nahradili viacerými informačnými hárkami INF 3, ktoré pokrývajú celkové množstvo tovaru, zahrnutého do pôvodne vydaného informačného hárku INF 3.

Vývozca môže taktiež požiadať, aby bol vydaný informačný hárok INF 3 len pre určitú časť vyvážaného tovaru.

Článok 853

Originál a jedna kópia informačného hárku INF 3 budú vrátené vývozcovi na účely predloženia colnému úradu pre spätný dovoz. Druhá kópia musí byť uchovaná v úradných spisoch colných orgánov, ktoré ju vydali.

Článok 854

Colný úrad na spätný dovoz zaznamená na origináli alebo kópii informačného hárku INF 3 množstvo vráteného tovaru oslobodeného od dovozného cla, pričom si ponechá originál a zašle kópiu s referenčným číslom a dátumom vyhlásenia pre voľný obeh colným orgánom, ktoré ho vydali.

Uvedené colné orgány porovnajú túto kópiu s jednou z kópií, ktorú majú k dispozícii a uchovajú ju vo svojich úradných spisoch.

Článok 855

V prípade krádeže, straty alebo zničenia pôvodného informačného hárku INF 3, príslušná osoba môže požiadať colné orgány, ktoré ho vydali, o duplikát. Tieto orgány vyhovejú tejto žiadosti, ak to okolnosti dovoľujú. Na tomto duplikáte musí byť jedno z nasledovných označení:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

Colné orgány zaznamenajú na kópii informačného hárku INF 3, ktorý majú k dispozícii, že bol vydaný duplikát.

Článok 856

1. Na žiadosť colných orgánov v colnom úrade pre spätný dovoz, colné orgány v colnom úrade pre vývoz zašlú colnému úradu pre spätný dovoz všetky informácie, ktoré majú k dispozícii, aby mu umožnili určiť, či tovar spĺňa podmienky potrebné pre získanie výhod vyplývajúcich z ustanovení tejto časti.

2. Informačný hárok INF 3 môže byť použitý pre žiadosť a zaslanie informácií uvedených v odseku 1.

ČASŤ IV

COLNÝ DLH

HLAVA I

ZABEZPEČENIE

Článok 857

1. Iné druhy zabezpečenia ako hotovostné vklady alebo ručitelia v zmysle článkov 193, 194 a 195 kódexu a hotovostný vklad alebo predloženie cenných papierov, ktoré členské štáty môžu určiť, aj keď nespĺňajú podmienky ustanovené v článku 194 (1) kódexu, sú nasledovné:

a) vytvorenie hypotéky, ťarchy na pozemok, antichresis (záloh, pri ktorom namiesto úrokov veriteľovi prináleží usus fructus) alebo iného práva považovaného za ekvivalentné právu súvisiaceho s nehnuteľným majetkom;

b) postúpenie pohľadávky, založenie so vzdaním držby alebo bez neho, tovaru, cenných papierov alebo pohľadávok, alebo predovšetkým vkladných knižiek, alebo zápisu do registra pre nákup a predaj štátnych dlhopisov;

c) prevzatie spoločnej zmluvnej zodpovednosti za celú výšku dlhu treťou stranou schválenou na tento účel colnými orgánmi a predovšetkým predloženie zmenky, za výplatu ktorej ručí táto tretia strana;

d) hotovostný vklad alebo zábezpeka považovaná za jeho ekvivalent v inej mene ako je mena členského štátu, v ktorej je zábezpeka poskytnutá;

e) účasť podliehajúca platbe vkladu v systéme všeobecného ručenia, ktoré riadia colné orgány.

2. Okolnosti a podmienky, za ktorých možno použiť druhy zabezpečenia uvedené v odseku 1, určia colné orgány.

Článok 858

Ak je zabezpečenie zložené vo forme hotovostného vkladu, colné orgány z neho neplatia žiadny úrok.

HLAVA II

VZNIK DLHU

KAPITOLA 1

Neplnenie, ktoré nemá významný vplyv na operáciu dočasného uskladnenia alebo colný režim.

Článok 859

Nasledujúce prípady sa považujú za neplnenie, ktoré nemá významný účinok na správnu prevádzku dočasného uskladnenia alebo príslušný colný režim v zmysle článku 204 (1) kódexu, za predpokladu, že:

- nepredstavujú pokus nezákonne odobrať tovar spod colného dohľadu,

- nenaznačujú vedomú nedbanlivosť na strane príslušnej osoby,

- všetky formality potrebné na zosúladenie situácie tovaru s právnym predpisom sú následne vykonané:

1) pri ktorých je prekročená lehota pre pridelenie jedného z colne schválených určení alebo použití pre tovar, ktorá je poskytnutá pri dočasnom uskladnení alebo príslušnom colnom režime, keby bola táto lehota predĺžená, pokiaľ by o toto predĺženie bolo požiadané včas;

2) v prípade tovaru prepusteného do režimu tranzitu, prekročenie lehoty pre predloženie tovaru úradu určenia, ak sa takéto predĺženie uskutoční neskôr;

3) v prípade tovaru prepusteného do režimu dočasného uskladnenia alebo režimu colného uskladňovania manipulácia, ktorú vopred nepovolia colné orgány za predpokladu, že takáto manipulácia by bola povolená, keby o ňu bolo požiadané;

4) v prípade tovaru prepusteného do režimu dočasného dovozu použitie tovaru inak, ako je ustanovené v povolení za predpokladu, že takéto použitie by bolo povolené v tomto režime, keby bolo oň požiadané;

5) v prípade tovaru v režime dočasného uskladnenia alebo inom colnom režime nepovolený pohyb tovaru, za predpokladu, že tovar môže byť predložený colným orgánom na ich žiadosť;

6) v prípade tovaru v režime dočasného uskladnenia alebo v inom colnom režime odobratie tovaru z colného územia spoločenstva alebo jeho vstup do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu bez uskutočnenia potrebných formalít;

7) v prípade tovaru, ktorému bolo pridelené zvýhodnené tarifné zaobchádzanie z dôvodu jeho konečného použitia, premiestnenie tovaru bez oznámenia colným orgánom skôr, ako mu bolo pridelené určené použitie, za predpokladu, že:

a) premiestnenie je zaznamenané v skladovej evidencii postupcu a

b) postupník je držiteľ povolenia na príslušný tovar.

Článok 860

Colné orgány majú za to, že vznikol colný dlh podľa článku 204 (1), ak osoba, ktorá by bola dlžníkom nezistí, že sú splnené podmienky uvedené v článku 859.

Článok 861

Skutočnosť, že z neplnenia uvedeného v článku 859 nevznikne colný dlh, nevylučuje uplatňovanie ustanovení platného trestného práva alebo ustanovení, ktoré umožňujú zrušenie a odňatie povolení, vydaných v príslušnom colnom režime.

KAPITOLA 2

Prirodzený úbytok

Článok 862

1. Na účely článku 206 kódexu, colné orgány na žiadosť príslušnej osoby zohľadnia chýbajúce množstvá, keď je možné dokázať, že zistené straty výlučne vyplývajú z charakteru tovaru a nie z nedbanlivosti alebo manipulácie na strane tejto osoby.

2. Nedbanlivosť alebo manipulácia je akékoľvek nedodržanie predpisov pre prepravu, uskladnenie, manipuláciu, spracovanie alebo prepracovanie príslušného tovaru, ktoré určia colné orgány alebo ktoré vyplývajú z bežnej praxe.

Článok 863

Colné orgány môžu upustiť od povinnosti, aby príslušná osoba preukázala, že tovar bol nenahraditeľne stratený z dôvodov súvisiacich s jeho charakterom, ak sa uistia, že pre stratu neexistuje žiadne iné vysvetlenie.

Článok 864

Národné ustanovenia platné v členských štátoch, ktoré sa týkajú sa štandardných sadzieb pre nenahraditeľnú stratu v dôsledku charakteru samotného tovaru, sa uplatnia vtedy, ak príslušná osoba nepreukáže, že skutočná strata prevyšuje stratu vypočítanú na základe štandardnej sadzby pre príslušný tovar.

KAPITOLA 3

Colný štatút tovaru v určitých výnimočných situáciách

Článok 865

Predloženie colného vyhlásenia pre príslušný tovar alebo akýkoľvek iný úkon, ktorý má rovnaké právne účinky a predloženie dokumentu na potvrdenie colnými orgánmi sa považuje za odobratie tovaru z colného dohľadu v zmysle článku 203 (1) kódexu, ak tieto úkony majú taký účinok, že sa tovaru pridelí colný štatút tovaru spoločenstva.

Článok 866

Bez dosahu na ustanovenia týkajúce sa zákazov alebo obmedzení, ktoré sa môžu vzťahovať na príslušný tovar, ak colný dlh pri dovoze vznikne podľa článkov 202, 203, 204 alebo 205 kódexu a dovozné clo bolo zaplatené, tento tovar sa považuje za tovar spoločenstva, pričom nie je potrebné vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu.

Článok 867

Zabavenie tovaru podľa článku 233 c) a d) kódexu nemá vplyv na colný štatút príslušného tovaru.

HLAVA III

ZÁPIS DO ÚČTOVNEJ EVIDENCIE A VYMÁHANIE PO VYBAVENÍ

Článok 868

Členské štáty nemusia zapisovať do účtovnej evidencie sumy cla nižšie ako 10 ECU.

Dovozné clo alebo vývozné clo, ktorého výška na jedno vymáhanie je nižšia ako 10 ECU, sa nevymáha po vybavení.

Článok 869

Colné orgány sa sami rozhodnú neevidovať nevybrané clo v účtovnej evidencii:

a) v prípadoch, v ktorých bolo uplatnené preferenčné sadzobné zaobchádzanie v kontexte tarifnej kvóty, maximálnej výšky sadzby alebo iných ustanovení, ak nárok na toto zaobchádzanie skončil v čase prijatia colného vyhlásenia bez toho, aby táto skutočnosť bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev pred prepustením príslušného tovaru do voľného obehu, alebo ak táto skutočnosť nie je uverejnená, bola oznámená primeraným spôsobom v príslušnom členskom štáte, osoba, ktorá má uhradiť platbu, konala v dobrej viere a v súlade so všetkými ustanoveniami platných predpisov pre colné vyhlásenie;

b) v prípadoch, v ktorých sú toho názoru, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 220 (2) b) kódexu za predpokladu, že suma nevybraná od príslušného prevádzkovateľa v súvislosti s jednou alebo viacerými vývoznými alebo dovoznými operáciami, čo však vyplýva z jedinej chyby, je menšia ako 2000 ECU;

c) v prípadoch, kedy členský štát, ktorému uvedené orgány podliehajú, bol takto poverený v súlade s článkom 875.

Článok 870

1. Každý členský štát zašle Komisii zoznam prípadov, v ktorých boli uplatnené ustanovenia článku 869 a), b) alebo c), kde uvedú krátke zhrnutie každého prípadu.

2. Zoznam uvedený v odseku 1 musí byť zaslaný v prvom a treťom štvrťroku každého roka vo všetkých prípadoch, kedy bolo rozhodnuté o tom, že sa nevybrané clo neuvedie v účtovnej evidencii v predchádzajúcom polroku.

3. Komisia zašle zoznamy ostatným členským štátom.

4. Výbor periodicky skúma tieto zoznamy.

Článok 871

V prípadoch iných ako prípady uvedené v článku 869, ak sú colné orgány buď toho názoru, že sú splnené podmienky ustanovené v článku 220 (2) b) kódexu alebo majú pochybnosti o presnej pôsobnosti kritérií toho ustanovenia v súvislosti s konkrétnym prípadom, tieto orgány predložia prípad Komisii, aby mohlo byť prijaté rozhodnutie v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 872 až 876. Prípad predložený Komisii musí obsahovať všetky informácie potrebné pre jeho úplné preskúmanie.

Hneď ako Komisia obdrží prípad, informuje o tom príslušné členské štáty.

Ak sa zistí, že informácie, ktoré poskytne členský štát, nie sú dostatočné na umožnenie prijatia rozhodnutia o príslušnom prípade pri úplnom oboznámení sa so skutkovým stavom, Komisia môže požadovať poskytnutie doplňujúcich informácií.

Článok 872

Do 15 dní od obdržania prípadu uvedeného v prvom odseku článku 871 Komisia zašle jeho kópiu členským štátom.

Posúdenie príslušného prípadu musí byť čo najskôr zahrnuté do programu zasadania výboru ustanoveného v článku 247 kódexu.

Článok 873

Po porade so skupinou expertov, ktorá pozostáva zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorí sa stretnú v rámci výboru na účely posúdenia príslušného prípadu, Komisia rozhodne o tom, či dané okolnosti sú alebo nie sú také, že príslušné clo nemusí byť uvedené v účtovnej evidencii.

Takéto rozhodnutie musí byť prijaté do šiestich mesiacov odo dňa, kedy prípad uvedený v prvom odseku článku 871 obdrží Komisia. Ak Komisia zistí, že je potrebné požadovať doplňujúce informácie od členského štátu, aby mohla prijať rozhodnutie, lehota šesť mesiacov môže byť predĺžená o dobu ekvivalentnú tejto lehote od dátumu, kedy Komisia zaslala žiadosť o doplňujúce informácie do dátumu, kedy tieto informácie obdržala.

Článok 874

Príslušnému členskému štátu musí byť oznámené rozhodnutie uvedené v článku 873 čo najskôr, v každom prípade však do 30 dní od uplynutia lehoty určenej v tomto článku.

Kópia rozhodnutia bude zaslaná ostatným členským štátom.

Článok 875

Ak sa na základe rozhodnutia uvedeného v článku 873 určí, že posudzované okolnosti sú také, že príslušné clo nemusí byť uvedené v účtovnej evidencii, Komisia môže za podmienok, ktoré určí, povoliť jednému alebo viacerým členským štátom, aby upustili od zápisov do účtovníctva po vybavení v prípadoch zahŕňajúcich porovnateľný skutkový stav alebo právne otázky.

V takomto prípade rozhodnutie uvedené v článku 873 musí byť oznámené aj každému členskému štátu, ktorý má takéto povolenie.

Článok 876

Ak Komisia neprijme rozhodnutie v lehote uvedenej v článku 873 alebo neoznámi rozhodnutie príslušnému členskému štátu v lehote uvedenej v článku 874, colné orgány tohto členského štátu neuvedú príslušné clo účtovnej evidencii.

HLAVA IV

VRÁTENIE ALEBO ODPUSTENIE DOVOZNÉHO ALEBO VÝVOZNÉHO CLA

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 877

1. Na účely tejto hlavy:

a) úrad na zápis do účtovníctva znamená colný úrad, v ktorom dovozné alebo vývozné clo, ktorého vrátenie alebo odpustenie sa požaduje, bolo zaznamenané v účtovníctve;

b) rozhodujúci colný orgán znamená colný orgán príslušný rozhodnúť o žiadosti o vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla v členskom štáte, v ktorom príslušné clo bolo uvedené v účtovníctve;

c) colný úrad dohľadu znamená colný úrad, ktorý má pôsobnosť pre tovar, z ktorého vyplynulo uvedenie dovozného alebo vývozného cla v účtovníctve, ktorého vrátenie alebo odpustenie je požadované, pričom uvedený úrad vykonáva určité kontroly požadované pre posúdenie žiadosti;

d) výkonný colný úrad znamená colný úrad, ktorý prijme opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby rozhodnutie o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla bolo správne vykonané.

2. Funkcie úradu pre zápis do účtovníctva, rozhodujúceho colného orgánu, colného úradu dohľadu a výkonného colného úradu môže úplne alebo čiastočne vykonávať ten istý colný úrad.

KAPITOLA 2

Vykonávajúce ustanovenia pre články 236 až 239 kódexu

Oddiel 1

Žiadosť

Článok 878

1. Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla, ďalej len "žiadosť o vrátenie alebo odpustenie" predloží osoba, ktorá zaplatila alebo má zaplatiť toto clo alebo osoby, ktoré prevzali jej práva a povinnosti.

Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie môže predložiť aj zástupca osoby alebo osôb uvedených v prvom pododseku.

2. Bez dosahu na článok 882, žiadosť o vrátenie alebo odpustenie musí byť vyhotovená v jednom origináli a jednej kópii na formulári, ktorý zodpovedá vzoru a ustanoveniam prílohy 111.

Žiadosť o vrátenie alebo odpustenie môže byť však vyhotovená na žiadosť osoby alebo osôb uvedených v odseku 1 na čistom papieri za predpokladu, že obsahuje informácie, ktoré obsahuje uvedená príloha.

Článok 879

1. Žiadosti o vrátenie alebo odpustenie, ku ktorým sú priložené dokumenty uvedené v článku 6 (1) kódexu, musia byť predložené colnému úradu pre zápis do účtovníctva, ak colné orgány neurčia na tento účel iný úrad. Uvedený úrad mu zašle hneď po prijatí rozhodujúcemu colnému orgánu, ak nie sám určený ako rozhodujúci orgán.

2. Colný úrad uvedený v odseku 1 zaznamená dátum prijatia na origináli a kópii žiadosti. Kópiu vráti žiadateľovi.

Ak sa použije druhý pododsek článku 878 (2), uvedený colný úrad potvrdí prijatie písomne žiadateľovi.

Článok 880

Bez dosahu na akékoľvek osobitné ustanovenia prijaté v tejto súvislosti v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky, žiadosť týkajúca sa tovaru, v súvislosti s ktorým bola predložená dovozná alebo vývozná licencia alebo osvedčenie o vopred stanovených cenách, keď bolo predložené príslušné colné vyhlásenie, musí byť doplnená o osvedčenie vydané orgánmi zodpovednými za vydanie takejto licencie alebo osvedčenie, ktoré preukazuje, že boli prijaté potrebné kroky na zrušenie účinkov uvedenej licencie alebo osvedčenia.

Takéto osvedčenie sa však nepožaduje:

- ak colný orgán, ktorému je žiadosť predložená, sám vydal príslušnú licenciu alebo osvedčenie,

- ak zdôvodnenie žiadosti predstavuje vecnú chybu, ktorá nemá vplyv na pridelenie príslušnej licencie alebo osvedčenia.

Článok 881

1. Colný úrad uvedený v článku 879 môže prijať žiadosť, ktorá neobsahuje všetky informácie predpísané na formulári uvedenom v článku 878 (2). Žiadosť však musí obsahovať aspoň informácie, ktoré majú byť uvedené v rubrikách 1 až 3 a 7.

2. Ak sa použije odsek 1, uvedený colný úrad stanoví lehotu pre doplnenie chýbajúcich náležitostí a/alebo dokumentov.

3. Ak lehota stanovená colným úradom podľa odseku 2 nie je dodržaná, žiadosť sa považuje za stiahnutú.

Žiadateľ o tom musí byť okamžite informovaný.

Článok 882

1. Pre vrátený tovar, na ktorý bolo vymerané vývozné clo v čase jeho vývozu z colného územia spoločenstva, vrátenie alebo odpustenie tohto cla podlieha predloženiu žiadosti colným orgánom, ku ktorej je pripojený:

a) dokument vydaný ako dôkaz o platbe, ak príslušné sumy už boli vybrané;

b) originál alebo kópia vyhlásenia pre voľný obeh, ktorá sa týka sa vráteného tovaru, osvedčená colným úradom pre spätný dovoz.

Tento dokument musí mať jedno z nasledujúcich označení, ktoré uvedie colný úrad na spätný dovoz:

- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código

- Returvarer i henhold til kodeksens artikel 185, stk. 2, litra b)

- Rückwaren gemäß Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zollkodex

- Εμπορεύματα επανεισαγόμενα κατ' εφαρμογή του άρθρου 185 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κώδικα

- Goods admitted as returned goods under Article 185 (2) (b) of the Code

- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code

- Merci in reintroduzione in applicazione dell'arti-colo 185, parágrafo 2, lettera b) del códice

- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen

- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do n.o 2 do artigo 185.o do código;

c) kópia vývozného vyhlásenia vrátená vývozcovi v čase skončenia vývozných formalít pre tovar alebo jeho kópia, ktorú osvedčí colný úrad na vývoz.

Ak rozhodujúci colný orgán už má k dispozícii náležitosti uvedené v jednom alebo viacerých vyhláseniach uvedených v bode a), b) alebo c), príslušné vyhlásenie alebo vyhlásenia nemusia byť predložené.

2. Žiadosť uvedená v odseku 1 musí byť predložená colnému úradu uvedenému v článku 879 do 12 mesiacov od dátumu prijatia vývozného vyhlásenia.

Oddiel 2

Postup pre povolenie vrátenia alebo odpustenia

Článok 883

Rozhodujúci colný orgán môže povoliť skončenie colných formalít, ktorým akékoľvek vrátenie alebo odpustenie môže podliehať, skôr ako rozhodne o žiadosti o vrátenie alebo odpustenie. Takéto povolenie nemá žiadny dosah na jeho rozhodnutie o žiadosti.

Článok 884

Bez dosahu na článok 883 a dovtedy, kým bude prijaté rozhodnutie o žiadosti o vrátenie alebo odpustenie, tovar, v súvislosti s ktorým bola predložená žiadosť o vrátenie alebo odpustenie cla, nesmie byť prepravený na iné miesto ako miesto uvedené v danej žiadosti, ak žiadateľ o tom vopred neinformuje colný úrad uvedený v článku 879, ktorý zase o tom informuje rozhodujúci colný úrad.

Článok 885

1. Ak sa žiadosť o vrátenie alebo odpustenie týka prípadu, kedy musia byť získané doplňujúce informácie alebo kedy musí byť tovar preskúmaný s cieľom ubezpečiť sa, že sú splnené podmienky pre vrátenie alebo odpustenie ustanovené v kódexu a v tejto hlave, rozhodujúci colný úrad prijme potrebné opatrenia v tomto zmysle, a ak je potrebné, vyžiada si pomoc od colného úradu dohľadu, pričom uvedie charakter informácií, ktoré majú byť získané alebo kontrol, ktoré majú byť vykonané.

Colný úrad dohľadu bezodkladne vyhovie tejto žiadosti a zašle získané informácie a výsledky vykonaných kontrol rozhodujúcemu colnému orgánu.

2. Ak sa žiadosť týka tovaru, ktorý sa nachádza v inom členskom štáte ako členský štát, v ktorom bolo vývozné alebo dovozné clo zapísané v účtovnej evidencii, uplatňujú sa ustanovenia kapitoly 4 tejto hlavy.

Článok 886

1. Ak má rozhodujúci colný orgán všetky potrebné náležitosti, prijme písomné rozhodnutie o žiadosti o vrátenie alebo odpustenie v súlade s článkom 6 (2) a (3) kódexu.

2. Ak je žiadosť schválená, rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitosti potrebné na jeho vykonanie.

V závislosti od okolností musia byť v žiadosti uvedené niektoré alebo všetky z nasledovných náležitostí:

a) informácie potrebné pre identifikáciu tovaru, na ktorý sa vzťahuje;

b) dôvody vrátenia alebo odpustenia dovozného alebo vývozného cla a odkaz na zodpovedajúci článok kódexu a tam, kde je to primerané, zodpovedajúci článok tejto hlavy;

c) použitie, ktoré môže byť pridelené tovaru alebo miesto určenia, do ktorého môže byť zaslaný, v závislosti od možností konkrétneho prípadu podľa kódexu a tam, kde je to primerané, na základe osobitného povolenia, ktoré vydá rozhodujúci colný orgán;

d) lehotu pre skončenie formalít, ktorým podlieha vrátenie alebo odpustenie dovozného alebo vývozného cla;

e) prehlásenie, v ktorom je uvedené, že dovozné alebo vývozné clo nebude vrátené alebo odpustené dovtedy, kým výkonný colný úrad informuje rozhodujúci colný úrad, že boli uskutočnené formality, ktorým podlieha vrátenie alebo odpustenie;

f) náležitosti akýchkoľvek požiadaviek, ktoré sa ešte môžu vzťahovať na tovar pri plánovanom vykonaní tohto rozhodnutia;

g) oznámenie, v ktorom je prijímateľ informovaný, že musí predložiť originál rozhodnutia výkonnému colnému úradu, ktorý si vyberie, keď bude predkladať tovar.

Článok 887

1. Výkonný colný úrad prijme kroky na zabezpečenie:

- tam, kde je to primerané, aby boli splnené požiadavky uvedené v článku 886 (2) f);

- aby vo všetkých prípadoch bol tovar skutočne použitý spôsobom alebo zaslaným na miesto určenia uvedené v rozhodnutí o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla.

2. Ak je v rozhodnutí uvedené, že tovar môže byť umiestnený do colného skladu, slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu a že prijímateľ využije túto možnosť, potrebné formality musia byť vykonané vo vykonávajúcom colnom úrade.

3. Ak je v rozhodnutí o vrátení alebo odpustení cla určené použitie, ktoré má byť pridelené tovaru alebo miesto určenia, do ktorého má byť zaslaný, čo je možné zistiť len v inom členskom štáte ako členský štát, v ktorom sa nachádza výkonný colný úrad, je potrebné predložiť dôkaz o súlade vo forme kontrolnej kópie T5, ktorá je vydaná a používaná v súlade s ustanoveniami článku 471 až 495 a tohto článku.

Kontrolná kópia T5 musí obsahovať nasledovné informácie:

a) rubrika 33 musí obsahovať číselný znak kombinovanej nomenklatúry tovaru;

b) v rubrike 103 musí byť uvedené slovom čisté množstvo tovaru;

c) rubrika 104 musí obsahovať, tak ako je primerané, buď slová "výstup z colného územia spoločenstva" alebo jedno za nasledujúcich označení pod položkou "Ostatné":

- bezplatné dodanie nasledujúcej charitatívnej organizácii…,

- zničenie pod colným dohľadom,

- prepustenie do nasledujúceho colného režimu…,

- umiestnenie v slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade;

d) rubrika 106 musí obsahovať referenčné náležitosti rozhodnutia, ktorým sa povoľuje vrátenie alebo odpustenie cla;

e) rubrika 107 musí obsahovať slová "Články 877 až 912 nariadenia (EHS) č. 2454/93".

4. Colný úrad dohľadu, ktorý zistí alebo v rámci zodpovednosti ktorého sa zistí, že tovar bol skutočne použitý na určený účel alebo prišiel do predpísaného miesta určenia, vyplní rubriku s názvom "Kontrola použitia a/alebo miesta určenia" kontrolného dokumentu tak, že urobí krížik pri "bolo splnené použitie a/alebo miesto určenia uvedené na druhej strane" a uvedie príslušný dátum.

5. Ak sa výkonný colný úrad uistí, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, zašle osvedčenie v tomto zmysle rozhodujúcemu colnému orgánu.

Článok 888

Rozhodujúci colný orgán po schválení žiadosti o vrátenie alebo odpustenie cla vráti alebo odpustí takéto clo len vtedy, ak obdrží osvedčenie uvedené v článku 887 (5).

Článok 889

1. Ak je žiadosť o vrátenie alebo odpustenie založená v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu na existencii zníženej alebo nulovej sadzby dovozného cla pre tovar podliehajúci tarifnej kvóte v najvyššej tarifnej hranici alebo inému preferenčnému sadzobnému zaobchádzaniu, vrátenie alebo odpustenie sa povolí len pod podmienkou, že v čase predloženia žiadosti o vrátenie alebo povolenie a potrebných sprievodných dokumentov:

- v prípade tarifnej kvóty jej objem nebol vyčerpaný,

- v ostatných prípadoch nebola opäť stanovená sadzba bežne splatného cla.

Ak nie sú splnené podmienky ustanovené v predchádzajúcom odseku, vrátenie alebo odpustenie bude aj tak povolené, ak neuplatnenie zníženej alebo nulovej sadzby cla na tovar bolo dôsledkom omylu na strane samotných colných orgánov a vyhlásenie na prepustenie do voľného obehu obsahovalo všetky náležitosti a boli k nemu pripojené všetky dokumenty, potrebné pre uplatnenie zníženej alebo nulovej sadzby.

2. Každý členský štát zašle Komisii zoznam prípadov, v ktorých boli uplatnené ustanovenia druhého pododseku odseku 1 a krátke zhrnutie každého prípadu.

Platí článok 870 (2), (3) a (4).

Článok 890

Ak je na podporu žiadosti o vrátenie alebo odpustenie predložené osvedčenie o pôvode, sprievodné osvedčenie, dokument vnútorného tranzitu spoločenstva alebo iný primeraný dokument, v ktorom je uvedené, že dovezený tovar v čase prijatia vyhlásenia na prepustenie do voľného obehu spĺňa podmienky pre zaobchádzanie spoločenstva alebo preferenčné sadzobné zaobchádzanie, rozhodujúci orgán schváli takúto žiadosť len vtedy, ak sa riadne zistí:

- že dokument takto predložený sa osobitne týka príslušného tovaru a že sú splnené všetky podmienky týkajúce sa prijatia uvedeného dokumentu,

- že sú splnené všetky ostatné podmienky pre schválenie preferenčného sadzobného zaobchádzania.

K vráteniu alebo odpusteniu dôjde pri predložení tovaru. Ak tovar nemôže byť predložený vykonávaciemu colnému úradu, tento úrad schváli vrátenie alebo odpustenie len vtedy, ak má informácie, z ktorých jednoznačne vyplýva, že osvedčenie alebo dokument predložený po vybavení sa vzťahuje na uvedený tovar.

Článok 891

Vrátenie alebo odpustenie cla nebude schválené, ak sú na podporu žiadosti predložené osvedčenia o vopred stanovených cenách.

Článok 892

Dovozné clo sa nevracia alebo neodpúšťa podľa článku 238 kódexu, ak:

- vadný charakter tovaru bol zohľadnený pri tvorbe zmluvných podmienok, predovšetkým ceny, za ktorú bol tovar prepustený do colného režimu, ktorý zahŕňa povinnosť platiť dovozné clo,

- tovar predá dovozca, keď sa zistí, že je vadný alebo nespĺňa zmluvné podmienky.

Článok 893

1. Bez dosahu na článok 900 (1) c), rozhodujúci orgán stanoví termín najneskôr dva mesiace odo dňa oznámenia rozhodnutia o vrátení alebo odpustení dovozného cla alebo vývozného cla pre skončenie colných formalít, ktorým podlieha vrátenie alebo odpustenie cla.

2. Nedodržanie termínu uvedeného v odseku 1 má za následok stratu nároku na vrátenie alebo odpustenie okrem prípadov, kedy príslušná osoba, ktorej sa rozhodnutie týka dokáže, že nemohla splniť tento termín z dôvodu nepredvítateľných okolností alebo vyššej moci.

Článok 894

Ak zo zničenia tovaru, ktoré povolí rozhodujúci colný orgán vznikne odpad alebo zvyšky, takýto odpad sa považuje za tovar nepatriaci do spoločenstva, keď bolo prijaté rozhodnutie, ktorým sa schvaľuje žiadosť o vrátenie alebo odpustenie.

Článok 895

Ak je udelené povolenie uvedené v druhom pododseku článku 238 (2) b) kódexu, colné orgány prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby tovar umiestnený v colnom sklade, v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade mohol byť následne uznaný ako tovar nepatriaci do spoločenstva.

Článok 896

1. Tovar, ktorý je v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky prepustený do colného režimu, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť dovozné clo na základe dovoznej licencie alebo osvedčenia o vopred stanovených cenách, môže využiť články 237, 238 a 239 kódexu len vtedy, ak sa colný úrad uvedený v článku 879 ubezpečí, že príslušné orgány prijali potrebné kroky na zrušenie účinkov súvisiacich s týmto osvedčením, na základe ktorého došlo k dovozu.

2. Odsek 1 sa uplatňuje aj v prípade spätného vývozu, umiestnenia v colnom sklade, slobodnom colnom pásme alebo slobodnom colnom sklade alebo pri zničení tovaru.

Článok 897

Ak sa spätne nevyváža alebo nezničí, alebo nepridelí na iné colne schválené určenie alebo použitie celá položka, ale len jedna alebo viaceré časti alebo komponenty tejto položky, suma, ktorá má byť vrátená alebo odpustená, predstavuje rozdiel medzi výškou dovozného cla na celú položku a výškou dovozného cla, ktorá by bola účtovaná zo zvyšku tejto položky, keby bol zvyšok v nezmenenom stave prepustený do colného režimu, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť takéto clo v deň, kedy bola takáto celá položka takto prepustená.

Článok 898

Suma uvedená v článku 240 kódexu sa týmto stanovuje na 10 ECU.

KAPITOLA 3

Osobitné ustanovenia pre uplatňovanie článku 239 kódexu

Oddiel 1

Rozhodnutia, ktoré prijímajú colné orgány členských štátov

Článok 899

Bez dosahu na iné situácie, ktoré sa posudzujú v jednotlivých prípadoch v súlade s postupom ustanoveným v článkoch 905 až 909, ak rozhodujúci colný orgán zistí, že žiadosť o vrátenie alebo odpustenie, ktorá mu bola predložená podľa článku 239 (2) kódexu:

- je založená na dôvodoch zodpovedajúcich jednej z okolností uvedených v článkoch 900 až 903 a tieto dôvody nevyplývajú z podvodu alebo vedomej nedbanlivosti na strane príslušnej osoby, vráti alebo odpustí príslušnú výšku dovozného cla.

"Príslušná osoba" je osoba alebo osoby uvedené v článku 878 (1) alebo ich zástupcovia alebo akákoľvek iná osoba, ktorá bola účastníkom vykonávania colných formalít týkajúcich sa príslušného tovaru a vydávala príkazy potrebné pre realizáciu týchto formalít,

- je založená na dôvodoch zodpovedajúcich jednej z okolností uvedených v článku 904, nevráti alebo neodpustí príslušnú výšku príslušného dovozného cla.

Článok 900

1. Dovozné clo bude vrátené alebo odpustené, ak:

a) tovar nepatriaci do spoločenstva prepustený do colného režimu zahŕňajúceho úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla alebo tovar prepustený do voľného obehu so zvýhodneným sadzboným zaobchádzaním z dôvodu konečného použitia je odcudzený za predpokladu, že tovar bol okamžite získaný späť a umiestnený opäť do pôvodnej colnej situácie v štáte, v ktorom bol, keď bol odcudzený;

b) tovar nepatriaci do spoločenstva je neúmyselne odobratý z colného režimu zahŕňajúceho úplné alebo čiastočné oslobodenie od uvedeného cla, do ktorého bol prepustený, za predpokladu, že hneď ako sa omyl zistí, bude opäť uvedený do pôvodnej colnej situácie v štáte, v ktorom bol vtedy, keď bol odobratý;

c) nie je možné použiť mechanizmus otvorenia dopravných prostriedkov, v ktorých sa nachádza tovar, ktorý bol predtým prepustený do voľného obehu, a teda ani ho vyložiť pri príchode do miesta určenia, za predpokladu, že je okamžite spätne vyvezený;

d) tovar pôvodne prepustený do voľného obehu sa následne vráti dodávateľovi mimo spoločenstva v rámci pasívneho zušľachťovacieho styku, aby mohol – bezplatne – odstrániť vady existujúce pred prepustením tovaru (aj keď sa zistia až po prepustení tovaru) alebo jeho uvedenie do súladu s ustanoveniami zmluvy, na základe ktorej bol prepustený do voľného obehu a uvedený dodávateľ sa rozhodne ponechať si tovar natrvalo, pretože nevie odstrániť vady alebo pretože by nebolo ekonomické tak urobiť;

e) sa zistí, keď colné orgány rozhodnú o zápise dovozného cla do účtovnej evidencie po vybavení, ktoré je skutočne splatné z tovaru prepusteného do voľného obehu s úplným oslobodením od takéhoto cla, že príslušný tovar bol spätne vyvezený z colného územia spoločenstva bez colného dohľadu za predpokladu, že sa zistí, že vecné podmienky ustanovené v predpisoch pre vrátenie alebo oslobodenie od takéhoto dovozného cla by boli splnené v čase spätného vývozu, keby táto suma bola vymeraná, keď bol tovar prepustený do voľného obehu;

f) súdny orgán zakázal predaj položky, ktorá bola predtým prepustená do colného režimu, z ktorého vyplýva príslušnej osobe povinnosť zaplatiť dovozné clo za obvyklých podmienok a uvedená položka je spätne vyvezená z colného územia spoločenstva alebo zničená pod dohľadom colných orgánov, za predpokladu, že sa zistí, že príslušná položka nebola skutočne použitá v spoločenstve;

g) tovar bol prepustený do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť takéto clo deklarantom, ktorý je oprávnený tak urobiť z vlastnej iniciatívy alebo bez zanedbania zo strany deklaranta nebolo možné ho dodať prijímateľovi;

h) odosielateľ nesprávne adresoval tovar prijímateľovi;

i) zistí sa, že tovar nie je vhodný na použitie, na ktorého prijímateľ mal v úmysle používať z dôvodu zjavnej faktickej chyby v jeho objednávke;

j) po prepustení do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť dovozné clo sa zistí, že tovar v čase jeho prepustenia nebol v súlade s platnými predpismi týkajúcimi sa jeho použitia alebo predaja a teda nemôže byť použitý pre účel, na ktorý ho zamýšľa použiť prijímateľ;

k) použitie tovaru prijímateľom na zamýšľaný účel je znemožnené alebo podstatne obmedzené v dôsledku všeobecných opatrení po dátume prepustenia do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť dovozné clo, ktoré prijme orgán alebo iný orgán, ktorý má príslušnú rozhodovaciu právomoc;

l) úplné alebo čiastočné oslobodenie od dovozného cla, o ktoré požiadala príslušná osoba v súlade s existujúcimi ustanoveniami, nemôže byť bez zavinenia na strane príslušnej osoby povolené colnými orgánmi, pričom táto osoba v uvedenom zmysle zapíše do účtovnej evidencie dovozné clo, ktoré sa stalo splatným;

m) tovar sa dostal k prijímateľovi až po záväzných dodacích termínoch ustanovených v zmluve, na základe ktorej bol prepustený do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť platiť dovozné clo;

n) nebolo možné predať tovar na colnom území spoločenstva a dodáva sa bezplatne charitatívnym organizáciám:

- ktoré vykonávajú činnosť v tretej krajine, za predpokladu, že sú zastúpené v spoločenstve,

alebo

- ktoré vykonávajú svoju činnosť na colnom území spoločenstva za predpokladu, že spĺňajú podmienky pre oslobodenie v prípade dovozu podobného tovaru z tretích krajín na účely voľného obehu.

2. Bez dosahu na odsek 3 je vrátenie alebo odpustenie dovozného cla v prípadoch uvedených v odseku 1 c) a f) až n) podmienené spätným vývozom tovaru z colného územia spoločenstva pod dohľadom colných orgánov okrem prípadov, keď je tovar zničený príkazom verejného orgánu alebo dodaný bezplatne charitatívnym organizáciám, ktoré vykonávajú svoju činnosť v spoločenstve.

Rozhodujúci orgán na požiadanie povolí, aby bol spätný vývoz tovaru nahradený jeho zničením alebo prepustením s cieľom spätného vývozu do režimu vonkajšieho tranzitu spoločenstva, colného uskladňovania alebo umiestnený do slobodného colného pásma alebo slobodného colného skladu.

Tovar, ktorému má byť pridelené jedno z týchto určení, sa považuje za tovar nepatriaci do spoločenstva.

V tomto prípade colné orgány prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, aby tovar umiestnený v colnom sklade, v slobodnom colnom pásme alebo v slobodnom colnom sklade mohol byť neskôr uznaný ako tovar nepatriaci do spoločenstva.

3. V prípadoch uvedených v odseku 1 h) a i), vrátenie alebo odpustenie dovozného cla je podmienené spätným vývozom tovaru pôvodnému dodávateľovi alebo na inú adresu, ktorú určí.

4. Okrem toho sa colný úrad dohľadu musí uistiť, že tovar nebol použitý ani predaný skôr ako bol opäť vyvezený.

Článok 901

1. Dovozné clo bude vrátené alebo odpustené, ak:

a) tovar omylom prepustený do colného režimu, ktorý zahŕňa povinnosť zaplatiť dovozné clo, bol spätne vyvezený z colného územia spoločenstva bez toho, aby bol predtým prepustený do colného režimu, do ktorého mal byť prepustený, za predpokladu, že boli splnené ostatné podmienky ustanovené v článku 237 kódexu;

b) tovar bol spätne vyvezený alebo zničený v súlade s článkom 238 (2) b) kódexu bez colného dohľadu za predpokladu, že boli splnené ostatné podmienky ustanovené v uvedenom článku;

c) tovar bol spätne vyvezený alebo zničený bez colného dohľadu v súlade s článkom 900 (1) c) a f) až n) za predpokladu, že boli splnené ostatné podmienky ustanovené v článku 900 (2) a (4).

2. Vrátenie alebo odpustenie dovozného cla za okolností uvedených v odseku 1 je podmienené:

a) predložením všetkých dôkazov potrebných pre rozhodujúci colný orgán, aby sa mohol ubezpečiť, že tovar, v súvislosti s ktorým je požadované vrátenie alebo odpustenie;

- bol skutočne spätne vyvezený z colného územia spoločenstva alebo

- bol zničený pod dohľadom orgánov alebo osôb oprávnených úradne osvedčiť takéto zničenie;

b) vrátením rozhodujúcemu colnému orgánu akéhokoľvek dokumentu osvedčujúceho štatút spoločenstva pre príslušný tovar, na základe ktorého mohol uvedený tovar opustiť colné územie spoločenstva, alebo predložením akýchkoľvek dôkazov, ktoré uvedený orgán považuje za potrebné, aby sa mohol ubezpečiť, že príslušný dokument nemôže byť následne použitý v súvislosti s akýmkoľvek dovozom tovaru do spoločenstva.

Článok 902

1. Na účely článku 901 (2):

a) dôkazy potrebné pre rozhodujúci colný orgán, aby sa ubezpečil, že tovar, v súvislosti s ktorými sa požaduje vrátenie alebo odpustenie, bol skutočne spätne vyvezený z colného územia spoločenstva, musia pozostávať z predloženia žiadateľom:

- originálu alebo overenej kópie vyhlásenia pre vývoz tovaru z colného územia spoločenstva

a

- osvedčenia colným úradom, cez ktorý tovar skutočne opustil colné územie spoločenstva.

Ak takéto osvedčenie nemôže byť predložené, dôkaz, že tovar opustil colné územie spoločenstva, môže byť predložený vo forme:

- osvedčenia colného úradu v tretej krajine miesta určenia, ktoré potvrdzuje, že tovar prišiel alebo

- originálu alebo overenej kópie colného vyhlásenia pre tovar vyhotoveného v tretej krajine miesta určenia.

K týmto dokumentom musí byť priložená administratívna alebo obchodná dokumentácia, ktorá umožní rozhodujúcemu colnému orgánu skontrolovať, či tovar vyvezený z colného územia spoločenstva je ten istý ako tovar, ktorý bol prihlásený do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť dovozné clo, a to:

- originál alebo overená kópia vyhlásenia pre uvedený režim

a

- ak to rozhodujúci orgán považuje za potrebné, obchodné alebo administratívne dokumenty (ako sú faktúry, expedičné informácie, tranzitné dokumenty alebo zdravotné osvedčenia), ktoré obsahujú úplný popis tovaru (obchodný popis, množstvá, značky a ostatné identifikačné náležitosti), ktorý bol predložený spolu s vyhlásením pre uvedený režim alebo s vyhlásením pre vývoz z colného územia spoločenstva alebo colným vyhlásením vyhotoveným pre tovar v tretej krajine určenia;

b) dôkazy potrebné pre rozhodujúce colné orgány, aby sa ubezpečili, že tovar, v súvislosti s ktorým sa vrátenie alebo odpustenie požaduje, bol skutočne zničený pod dohľadom orgánov alebo osôb poverených úradne osvedčiť takéto zničenie, musia pozostávať z predloženia žiadateľom:

- správy alebo vyhlásenia o zničení, ktorú (ktoré) vyhotovia colné orgány, pod dohľadom ktorých bol tovar zničený alebo jeho (jej) overenej kópie alebo

- osvedčenia vyhotoveného osobu poverenou osvedčiť zničenie, ku ktorému musí byť priložený dôkaz jej poverenia.

Tieto dokumenty musia obsahovať dostatočne úplný popis zničeného tovaru (obchodný popis, množstvá, značky a ostatné identifikačné náležitosti), ktoré umožnia colným orgánom, aby sa ubezpečili porovnaním s náležitosťami uvedenými vo vyhlásení pre colný režim zahŕňajúci povinnosť zaplatiť dovozné clo a sprievodných obchodných dokumentov (faktúry, expedičné informácie atď.), že zničený tovar je ten, ktorý bol prihlásený do uvedeného režimu.

2. Ak sú dôkazy uvedené v odseku 1 nedostatočné na to, aby umožnili rozhodujúcemu colnému orgánu prijať rozhodnutie o prípade, ktorý mu bol predložený pri plnej znalosti skutkovej podstaty, alebo ak určité dôkazy nie sú k dispozícii, takéto dôkazy môžu byť doplnené alebo nahradené akýmikoľvek inými dokumentmi, ktoré uvedený orgán považuje za potrebné.

Článok 903

1. Pre vrátený tovar, v súvislosti s ktorým bolo vymerané vývozné clo, keď bol vyvezený z colného územia spoločenstva, z prepustenia do voľného obehu vyplýva právo na vrátenie vymeraných súm.

2. Odsek 1 sa vzťahuje len na tovar, ktorý je v jednej zo situácií uvedených v článku 844.

Musí byť dokázané k spokojnosti colného úradu, v ktorom je tovar prihlásený na prepustenie do voľného obehu, že tovar je v jednej zo situácií uvedených v článku 185 (2) b) kódexu.

3. Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak vrátený tovar predstavuje len časť tovaru, ktorý bol predtým vyvezený z colného územia spoločenstva.

Článok 904

Dovozné clo nebude vrátené alebo odpustené, ak jediným dôvodom žiadosti o vrátenie alebo prípadne odpustenie je:

a) za spätného vývozu tovaru, ktorý bol predtým prepustený do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť dovozné clo, z colného územia spoločenstva, z iných dôvodov ako dôvody uvedené v článku 237 alebo 238 kódexu alebo v článku 900 alebo 901, významný neúspech ich predaja;

b) zničenie, z akýchkoľvek dôvodov okrem prípadov jasne stanovených v právnych predpisoch spoločenstva, tovaru prepusteného do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť dovozné clo po jeho prepustení colnými orgánmi;

c) predloženie, na účely získania preferenčného sadzobného zaobchádzania s tovarom prihláseným do voľného obehu, dokumentov, o ktorých sa následne zistí, že boli sfalšované alebo neplatné na tento účel, aj keď boli takéto dokumenty predložené v dobrej viere.

Oddiel 2

Rozhodnutia, ktoré prijíma Komisia

Článok 905

1. Ak rozhodujúci colný orgán, ktorému bola predložená žiadosť o vrátenie alebo odpustenie podľa článku 239 (2) kódexu, nemôže prijať rozhodnutia na základe článku 899, pričom je žiadosť podporovaná dôkazmi, ktoré môžu zakladať špeciálnu situáciu vyplývajúcu z okolností, ktorým nemožno pripísať žiadny podvod alebo zjavné zanedbanie zo strany príslušnej osoby, členský štát, ktorý má toto oprávnenie, zašle prípad Komisii na vyriešenie podľa postupu ustanoveného v článkoch 906 až 909.

Pojem "príslušná osoba" sa interpretuje rovnakým spôsobom ako v článku 899.

Vo všetkých ostatných prípadoch rozhodujúci colný orgán žiadosť zamietne.

2. Prípad zaslaný Komisii musí zahŕňať všetky skutočnosti potrebné pre úplné preskúmanie predloženého prípadu.

Hneď ako Komisia obdrží prípad, informuje v uvedenom zmysle príslušný členský štát.

Ak sa zistí, že informácie, ktoré poskytne členský štát, nie sú dostatočné na umožnenie prijatia rozhodnutia o príslušnom prípade pri plnej znalosti skutkového stavu, Komisia môže požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií.

3. Bez čakania na skončenie postupu ustanoveného v článkoch 906 až 909, rozhodujúci colný orgán môže na požiadanie povoliť, aby colné formality týkajúce sa spätného vývozu alebo zničenia tovaru boli vykonané skôr ako Komisia vydá rozhodnutie o príslušnej žiadosti. Takéto povolenie nemá žiadny dosah na konečné rozhodnutie o žiadosti.

Článok 906

Do 15 dní od obdržania prípadu uvedeného v článku 905 (2) Komisia zašle jeho kópiu členským štátom.

Posudzovanie príslušného prípadu musí byť čo najskôr zahrnuté do programu zasadania výboru ustanoveného v článku 247 kódexu.

Článok 907

Po porade so skupinou expertov, ktorá sa skladá zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorí sa stretnú v rámci výboru s cieľom posúdiť príslušný prípad, Komisia rozhodne o tom, či špeciálna situácia, ktorá sa posudzuje, oprávňuje vrátenie alebo odpustenie.

Toto rozhodnutie musí byť prijaté do šiestich mesiacov odo dňa, kedy Komisia obdrží prípad uvedený v článku 905 (2). Ak Komisia považuje za potrebné požiadať členský štát o doplňujúce informácie na účely prijatia rozhodnutia, lehota šiestich mesiacov môže byť predĺžená o dobu ekvivalentnú dobe od dátumu, kedy Komisia zašle žiadosť o doplňujúce informácie do dátumu, kedy tieto informácie obdrží.

Článok 908

1. Príslušný členský štát musí byť informovaný o rozhodnutí uvedenom v článku 907 čo najskôr, v každom prípade však do 30 dní od uplynutia lehoty stanovenej v článku 907.

Kópia rozhodnutia musí byť zaslaná ostatným členským štátom.

2. Rozhodujúci orgán rozhodne o tom, či schváli alebo zamietne žiadosť, ktorá mu bola predložená, na základe rozhodnutia Komisie oznámeného v súlade s odsekom 1.

3. Ak sa určí rozhodnutím uvedeným v článku 907, že posudzované okolnosti oprávňujú vrátenie alebo odpustenie, Komisia môže za podmienok, ktoré stanoví, poveriť jeden alebo viaceré členské štáty, aby vrátili alebo odpustili clo v prípadoch, ktoré zahŕňajú porovnateľnú skutkovú podstatu a právne otázky.

V takomto prípade musia byť rozhodnutia uvedené v článku 907 oznámené každému členskému štátu, ktorý má takéto poverenie.

Článok 909

Ak Komisia neprijme rozhodnutie v lehote stanovenej v článku 907 alebo neoznámi rozhodnutie príslušnému členskému štátu v lehote stanovenej v článku 908, rozhodujúci colný orgán schváli žiadosť.

KAPITOLA 4

Administratívna pomoc poskytovaná medzi colnými orgánmi členských štátov

Článok 910

V prípadoch uvedených v článku 885 (2), rozhodujúci colný orgán zašle colnému úradu dohľadu dve kópie svojej žiadosti vyhotovenej písomne na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 112. K žiadosti musia byť priložené originály alebo kópie žiadosti o vrátenie alebo odpustenie a všetkých dokumentov potrebných pre colný úrad dohľadu, aby mohol získať informácie alebo vykonať požadované kontroly.

Článok 911

1. Do dvoch týždňov od dátumu obdržania žiadosti colný úrad dohľadu získa informácie alebo vykoná kontroly, ktoré požaduje rozhodujúci colný orgán. Čiastočné získané výsledky zapíše do originálu dokumentu uvedeného v článku 910 vyhradeného na tento účel a vráti uvedený dokument rozhodujúcemu colnému orgánu spolu so všetkými dokumentmi, ktoré mu boli zaslané.

2. Ak nemôže zistiť informácie alebo vykonať požadované kontroly v lehote dvoch týždňov uvedenej v odseku 1, colný úrad dohľadu potvrdí obdržanie žiadosti, ktorá mu bola predložená v tejto lehote, a to vrátením kópie dokumentu uvedeného v článku 910, ktorý je riadne označený, rozhodujúcemu colnému orgánu.

Článok 912

Výkonný colný úrad zašle osvedčenie uvedené v článku 887 (5) rozhodujúcemu colnému orgánu na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v prílohe 113.

ČASŤ V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 913

Zrušujú sa nasledujúce nariadenia a smernice:

- nariadenie Komisie (EHS) č. 37/70 z 9. januára 1970 o určení pôvodu podstatných náhradných dielov pre použitie v akomkoľvek stroji, prístroji alebo vozidle expedovanom vopred [34],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2623/70 z 23. decembra 1970, ktorým sa určuje pôvod rozhlasových a televíznych prijímačov [35],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 315/71 z 12. februára 1971, ktorým sa určuje pôvod základných druhov vín určených na prípravu vermutu a pôvod vermutu [36],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 861/71 z 27. apríla 1971 o určení pôvodu magnetofónov [37],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3103/73 zo 14. novembra 1973 o osvedčeniach o pôvode a žiadostiach o takéto osvedčenia [38],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2945/76 z 26. novembra 1976 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 754/76 o colnom určení platnom pre tovar vrátený na colné územie spoločenstva [39], v znení aktu o pristúpení Španielska a Portugalska,

- nariadenie Komisie (EHS) č. 137/79 z 19. decembra 1978 o uplatňovaní osobitnej metódy administratívnej spolupráce pre uplatňovanie určenia v rámci spoločenstva pre produkty získané lovom loďami členských štátov [40], v znení nariadenia (EHS) č. 3399/91 [41],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1494/80 z 11. júna 1980 o vysvetľujúcich poznámkach a všeobecne prijatých účtovných zásadách na účely colnej hodnoty [42],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1495/80 z 11. júna 1980, ktorým sa vykonávajú určité ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 1224/80 o ohodnocovaní tovaru na colné účely [43], v znení nariadenia (EHS) č. 558/91 [44],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1496/80 z 11. júna 1980 o vyhlásení náležitostí týkajúcich sa colnej hodnoty a o dokumentoch, ktoré musia byť predložené [45], v znení nariadenia (EHS) č. 979/93 [46],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1574/80 z 20. júna 1980 o ustanoveniach pre vykonávanie článkov 16 a 17 nariadenia Rady (EHS) č. 1430/97 o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla [47],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3177/80 z 5. decembra 1980 o mieste vstupu, ktorý sa berie do úvahy pri uplatňovaní článku 14 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 1224/80 o oceňovaní tovaru pre colné účely [48], v znení nariadenia (EHS) č. 2779/90 [49]

- , nariadenie Komisie (EHS) č. 3179/80 z 5. decembra 1980 o poštovnom, ktoré sa berie do úvahy pri určovaní colnej hodnoty tovaru zasielaného poštou [50], v znení nariadenia (EHS) č. 1264/90 [51],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 553/81 z 12. februára 1981 o osvedčeniach o pôvode a žiadostiach o takéto osvedčenia [52],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1577/81 z 12. júna 1981, ktorým sa zriaďuje systém zjednodušených postupov pre určenie colnej hodnoty určitých rýchlo sa kaziacich tovarov [53], v znení nariadenia (EHS) č. 3334/90 [54],

- smernica Komisie 82/57/EHS zo 17. decembra 1981 o určitých ustanoveniach pre vykonávanie smernice Rady 79/695/EHS o harmonizácii postupov na prepustenie tovaru do voľného obehu [55], v znení smernice 83/371/EHS [56],

- smernica Komisie 82/347/EHS z 23. apríla 1982 o určitých ustanoveniach pre vykonávanie smernice Rady 81/177/EHS o harmonizácii postupov pre vývoz tovaru spoločenstva [57],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3040/83 z 28. októbra 1983 o ustanoveniach pre vykonávanie článkov 2 a 14 nariadenia Rady (EHS) č. 1430/79 o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla [58],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3158/83 z 9. novembra 1983 o prítomnosti poplatkov za poskytnutie práv a licenčných poplatkov v colnej hodnote [59],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1751/84 z 13. júna 1984 o určitých ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3599/82 [60], v znení nariadenia (EHS) č. 3693/92 [61],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3548/84 zo 17. decembra 1984 o určitých ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia (EHS) č. 2763/83 o opatreniach pre povolenie prepracovania tovaru pod colným dohľadom pred jeho prepustením do voľného obehu [62], v znení nariadenia (EHS) č. 2361/87 [63],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1766/85 z 27. júna 1985 o výmenných kurzoch, ktoré majú byť použité pre určenie colnej hodnoty [64], v znení nariadenia (EHS) č. 593/91 [65],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3787/86 z 11. decembra 1986 o zrušení alebo odňatí povolení vydaných na základe určitých colných režimov s ekonomickým účinkom [66],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3799/86 z 12. decembra 1986 o ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 1430/79 o vrátení alebo odpustení dovozného alebo vývozného cla [67],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2458/87 z 31. júla 1987 o ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2473/86 o opatreniach oslobodenia pri pasívnom zušľachťovacom styku a štandardnom výmennom systéme [68], v znení nariadenia (EHS) č. 3692/92 [69],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4128/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa ustanovujú podmienky na prepustenie tabaku typu Virginia upravovaného dymom, typu Burley upravovaného ľahkým vzduchom (vrátane hybridov Burley), typu Maryland upravovaného ľahkým vzduchom a tabaku upravovaného ohňom, ktoré patria do podpoložiek 24011010 až 24011049 a 24011049 a 24012010 až 24012049 kombinovanej nomenklatúry [70],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4129/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky pre zahrnutie určitých živých zvierat domáceho hovädzieho dobytka a určitých druhov hovädzieho mäsa v kombinovanej nomenklatúre uvedenej v prílohe C zmluvy medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Juhosláviou [71],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4130/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa ustanovujú podmienky pre prepustenie čerstvého stolového hrozna odrody Emperor (Vitis vinifera cv), ktorý patrí do podpoložky 08061011 kombinovanej nomenklatúry [72],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4131/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky pre vstup portského, madeiry, sherry, Setubal muscatel a Tokaj (Aszu a Szamorodni) vín, ktoré patria do podpoložiek 22042141, 22042151, 22042941, 22042945, 22042951 a 22042955 kombinovanej nomenklatúry [73], v znení nariadenia (EHS) č. 2490/91 [74],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4132/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky pre zahrnutie whisky bourbon do podpoložiek 22083011 a 22083019 kombinovanej nomenklatúry [75],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4133/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky pre zaradenie vodky patriacej do podpoložiek kombinovanej nomenklatúry 22089031 a 22089059, dovážanej do spoločenstva do sadzobných podmienok ustanovených medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Fínskou republikou o vzájomnom obchode s vínom a s inými alkoholickými nápojmi [76],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4134/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky prepustenia prípravkov známych pod názvom syrové fondues, ktoré majú byť zahrnuté do podpoložky 21069010 kombinovanej nomenklatúry [77],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4135/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky prepustenia prírodného dusičnanu sodného a prírodného dusičnanu draselno-sodného patriaceho do podpoložiek 31025010 a 31059110 kombinovanej nomenklatúry [78],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4136/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky na prepustenie koňov určených na porážku v podpoložke 01011910 kombinovanej nomenklatúry [79],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4137/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky na prepustenie tovaru v podpoložkách 04081190, 04089190, 04089990, 11062010, 25010051, 35021010 a 35029010 kombinovanej nomenklatúry [80],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4138/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky, podľa ktorých zemiaky, kukurica, obilniny, olejové semená a olejnaté plody na siatie spĺňajú podmienky pre dovoz pri zvýhodnenom sadzobnom zaobchádzaní z dôvodu ich konečného použitia [81],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4139/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky, za ktorých určité naftové výrobky spĺňajú podmienky pre dovoz pri zvýhodnenom sadzobnom zaobchádzaní z dôvodu ich konečného použitia [82],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4140/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky na prepustenie nevypracovanej sieťoviny v podpoložke 59112000 kombinovanej nomenklatúry [83],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4141/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky, za ktorých určité kategórie lietadiel alebo lodí spĺňajú podmienky pre dovoz pri zvýhodnenom sadzobnom zaobchádzaní z dôvodu ich konečného použitia [84], v znení nariadenia (EHS) č. 1418/81 [85],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4142/87 z 9. decembra 1987, ktorým sa určujú podmienky, za ktorých určitý tovar spĺňa podmienky pre dovoz pri zvýhodnenom sadzobnom zaobchádzaní z dôvodu ich konečného použitia [86], v znení nariadenia (EHS) č. 3803/92 [87],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 693/88 zo 4. marca 1988 o definícii pojmu výrobky s pôvodom na účely uplatňovania sadzobných zvýhodnení poskytnutých Európskym hospodárskym spoločenstvom v súvislosti s určitými výrobkami z rozvojových krajín [88], v znení nariadenia (EHS) č. 3660/92 [89],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 809/88 zo 14. marca 1988 o definícii pojmu výrobky s pôvodom a metód administratívnej spolupráce platných pre dovoz do spoločenstva výrobkov, ktoré majú pôvod na obsadených územiach [90], v znení nariadenia (EHS) č. 2774/88 [91],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 4027/88 z 21. decembra 1988 o ustanoveniach pre dočasný dovoz kontajnerov [92], v znení nariadenia (EHS) č. 3348/89 [93],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 288/89 z 3. februára 1989 o určení pôvodu integrovaných obvodov [94],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 597/89 z 8. marca 1989 o určitých ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2144/87 o colnom dlhu [95],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2071/89 z 11. júla 1989 o určení pôvodu fotokopírovacích prístrojov zahŕňajúcich optický systém alebo kontrakt typu [96],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3850/89 z 15. decembra 1989 o ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 802/68 z 27. júna 1968 o spoločnej definícii pojmu pôvod tovaru v súvislosti s určitými poľnohospodárskymi výrobkami, na ktoré sa vzťahujú osobitné dovozné opatrenia [97],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2561/90 z 30. júla 1990 o ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2503/88 o colných skladoch [98], v znení nariadenia Komisie (EHS) č. 3001/92 [99],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2562/90 z 30. júla 1990 o ustanoveniach pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 2504/88 o slobodných colných pásmach a slobodných colných skladoch [100], v znení nariadenia Komisie (EHS) č. 2485/91 [101],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2883/90 z 5. októbra 1990 o určení pôvodu hroznového džúsu [102],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2884/90 z 5. októbra 1990 o určení pôvodu určitých tovaru vyrábaných z vajec [103],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3561/90 z 11. decembra 1990 o určení pôvodu určitých keramických výrobkov [104],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3620/90 zo 14. decembra 1990 o určení pôvodu mäsa a čriev čerstvých, chladených alebo mrazených z určitých domácich zvierat [105],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3672/90 z 18. decembra 1990 o určení pôvodu guľkových, valčekových alebo ihlových ložísk [106],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3716/90 z 19. decembra 1990 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 4046/89 o zabezpečení zaplatenia colného dlhu [107],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3796/90 z 21. decembra 1990 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 1714/91 o informáciách, ktoré poskytnú colné orgány členským štátom o zaradení tovaru do colnej nomenklatúry [108], v znení nariadenia (EHS) č. 2674/92 [109],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1364/91 z 24. mája 1991, ktorým sa určuje pôvod textilu a textilných výrobkov, ktoré patria do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry [110],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1365/91 z 24. mája 1991, ktorým sa určuje pôvod krátkovláknovej bavlny, impregnovanej plste a netkaného textilu, odevov z kože, obuvi a hodinkových remienkov z textilu [111],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1593/91 z 12. júna 1991 ktoré ustanovuje vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 719/91 o používaní karnetov TIR a karnetov ATA ako tranzitných dokumentov v spoločenstve [112],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1656/91 z 13. júna 1991 o osobitných ustanoveniach platných pre určité druhy operácií aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovania pod colným dohľadom [113],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2164/91 z 23. júla 1991 o ustanoveniach pre vykonávanie článku 5 (2) nariadenia Rady (EHS) č. 1697/79 o vymáhaní dovozného cla alebo vývozného cla po vybavení, ktoré nebolo požadované od osoby povinnej zaplatiť za tovar prepustený do colného režimu zahŕňajúceho povinnosť zaplatiť takéto clo [114],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2228/91 z 26. júna 1991 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia (EHS) č. 1999/85 o opatreniach pre oslobodenie v režime aktívneho zušľachťovacieho styku [115], v znení nariadenia (EHS) č. 3709/92 [116],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2249/91 z 25. júla 1991 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 1855/89 pre dočasný dovoz dopravných prostriedkov [117],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2365 z 31. júla 1991, ktorým sa ustanovujú podmienky pre používanie karnetu ATA pre dočasný dovoz tovaru na colnom územie spoločenstva alebo jeho dočasný vývoz z tohto územia [118],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3717/91 z 18. decembra 1991, ktorým sa ustanovuje zoznam tovaru, ktoré môže využívať opatrenia, ktorými sa povoľuje prepracovanie tovaru pod colným dohľadom skôr ako je prepustený do voľného obehu [119], v znení nariadenia (EHS) č. 209/93 [120],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 343/92 z 22. januára 1992 o definícii pojmu pôvodné výrobky a metódy administratívnej spolupráce platné pre dovoz do spoločenstva výrobkov, ktoré majú pôvod v Republike Chorvátsko a Slovinsko a Juhoslovanských republikách Bosna – Hercegovina a Macedónsko [], v znení nariadenia (EHS) č. 3660/92 [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1214/92 z 12. apríla 1992 o ustanoveniach pre vykonávanie režimu tranzitu spoločenstva a pre určité zjednodušenia tohto režimu [], v znení nariadenia (EHS) č. 3712/92 [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 1823/92 z 3. júla 1992, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 3925/91 o odstránení kontrol a formalít platných pre príručnú batožinu a batožinu uloženú v batožinovom priestore osôb, ktoré cestujú letecky v rámci spoločenstva a batožinu osôb, ktoré cestujú po mori v rámci spoločenstva [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2453/92 z 31. júla 1992, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady č. 717/91 o jednotnom administratívnom dokumente [], v znení nariadenia (EHS) č. 607/93 [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2674/92 z 15. septembra 1992, ktorým sa dopĺňajú vykonávacie ustanovenia nariadenia Rady (EHS) č. 1715/90 o informáciách, ktoré poskytujú colné orgány členských štátov o zaraďovaní tovaru do colnej nomenklatúry [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 2713/92 zo 17. septembra 1992 o pohybe tovaru medzi určitými časťami colného územia spoločenstva [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3269/92 z 10. novembra 1992 o určitých ustanoveniach pre vykonávanie článkov 161, 182 a 183 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 o vytvorení colných predpisov spoločenstva, ktoré sa týkajú režimu vývozu a spätného vývozu a tovaru, ktorý opúšťa colné územie spoločenstva [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3566/92 z 8. decembra 1992 o dokumentoch, ktoré musia byť použité na účely vykonávania opatrení spoločenstva, ktoré zahŕňajú overovanie použitia a/alebo miesta určenia tovaru [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3689/92 z 21. decembra 1992, ktoré ustanovuje podrobné pravidlá pre uplatňovanie nariadenia Rady (EHS) č. 719/91 o použití karnetov TIR a karnetov ATA ako tranzitných dokumentov spoločenstva a nariadenie Rady (EHS) č. 3599/82 o opatreniach dočasného dovozu [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3691/92 z 21. decembra 1992 o ustanoveniach pre vykonávanie nariadenia Rady (EHS) č. 719/91 o použití karnetov TIR a karnetov ATA ako tranzitných dokumentov spoločenstva a nariadenie Rady (EHS) č. 3599/82 o opatreniach dočasného dovozu [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3710/92 z 21. decembra 1992, ktorým sa ustanovujú postupy pre presun tovaru alebo výrobkov, na ktoré sa vzťahujú opatrenia aktívneho zušľachťovacieho styku (podmienečný režim) [],

- nariadenie Komisie (EHS) č. 3903/92 z 21. decembra 1992 o nákladoch leteckej dopravy [],

Článok 914

Odkazy na zrušené ustanovenia sa považujú za odkazy na toto nariadenie.

Článok 915

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatňuje sa od 1. januára 1994.

Článok 791 (2) sa prestane uplatňovať od 1. januára 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. júla 1993

Za Komisiu

Christiane Scrivener

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 302, 19.10.1992, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 270, 14.2.1970, s. 1.

[4] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2320.

[5] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2309.

[6] Ú. v. ES L 169, 10.7.1969, s. 3.

[7] Ú. v. ES L 106, 18.4.1989, s. 1.

[9] Ú. v. ES L 370, 31.12.1990, s. 86.

[10] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 4.

[11] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 105, 23.4.1983, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1.

[14] Ú. v. ES L 207, 23.9.1987, s. 1.

[15] Ú. v. ES L 62, 7.3.1980, s. 5.

[16] Ú. v. ES L 323, 29.11.1980, s. 1.

[17] Ú. v. ES L 323, 29.11.1980, s. 27.

[18] Ú. v. ES L 351, 14.12.1987, s. 1.

[19] Ú. v. ES L 331, 2.12.1988, s. 1.

[20] Ú. v. ES L 205, 3.8.1985, s. 5.

[21] Ú. v. ES L 86, 31.3.1989, s. 34.

[22] Ú. v. ES L 148, 28.6.1968, s. 13.

[23] Ú. v. ES L 258, 11.9.1981, s. 16.

[24] Ú. v. ES L 370, 30.12.1978, s. 72.

[25] Ú. v. ES L 252, 28.9.1978, s. 1.

[26] Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 1.

[27] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 1.

[28] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 49.

[29] Ú. v. ES L 281, 1.11.1975, s. 77.

[30] Ú. v. ES L 118, 20.5.1972, s. 1.

[31] Ú. v. ES L 84, 27.3.1987, s. 1.

[32] Ú. v. ES L 42, 16.2.1990, s. 6.

[33] Ú. v. ES L 351, 14.12.1987, s. 7.

[34] Ú. v. ES L 7, 10.1.1970, s. 6.

[35] Ú. v. ES L 279, 24.12.1970, s. 35.

[36] Ú. v. ES L 36, 13.2.1971, s. 10.

[37] Ú. v. ES L 95, 28.4.1971, s. 11.

[38] Ú. v. ES L 315, 16.11.1973, s. 34.

[39] Ú. v. ES L 335, 4.12.1976, s. 1.

[40] Ú. v. ES L 20, 27.1.1979, s. 1.

[41] Ú. v. ES L 320, 22.11.1991, s. 19.

[42] Ú. v. ES L 154, 21.6.1980, s. 3.

[43] Ú. v. ES L 154, 21.6.1980, s. 14.

[44] Ú. v. ES L 62, 8.3.1991, s. 24.

[45] Ú. v. ES L 154, 21.6.1980, s. 16.

[46] Ú. v. ES L 101, 27.4.1993, s. 7.

[47] Ú. v. ES L 161, 26.6.1980, s. 3.

[48] Ú. v. ES L 335, 12.12.1980, s. 1.

[49] Ú. v. ES L 267, 29.9.1990, s. 36.

[50] Ú. v. ES L 335, 12.12.1980, s. 62.

[51] Ú. v. ES L 124, 15.5.1990, s. 32.

[52] Ú. v. ES L 59, 5.3.1981, s. 1.

[53] Ú. v. ES L 154, 13.6.1981, s. 26.

[54] Ú. v. ES L 321, 21.11.1990, s. 6.

[55] Ú. v. ES L 28, 5.2.1982, s. 38.

[56] Ú. v. ES L 204, 28.7.1983, s. 63.

[57] Ú. v. ES L 156, 7.6.1982, s. 1.

[58] Ú. v. ES L 297, 29.10.1983, s. 13.

[59] Ú. v. ES L 309, 10.11.1983, s. 19.

[60] Ú. v. ES L 171, 29.6.1984, s. 1.

[61] Ú. v. ES L 374, 22.12.1992, s. 28.

[62] Ú. v. ES L 331, 19.12.1984, s. 5.

[63] Ú. v. ES L 215, 5.8.1987, s. 9.

[64] Ú. v. ES L 168, 28.6.1985, s. 21.

[65] Ú. v. ES L 66, 13.3.1991, s. 14.

[66] Ú. v. ES L 350, 12.12.1986, s. 14.

[67] Ú. v. ES L 352, 13.12.1986, s. 19.

[68] Ú. v. ES L 230, 17.8.1987, s. 1.

[69] Ú. v. ES L 374, 22.12.1992, s. 26.

[70] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 1.

[71] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 9.

[72] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 16.

[73] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 22.

[74] Ú. v. ES L 231, 20.8.1991, s. 1.

[75] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 36.

[76] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 42.

[77] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 48.

[78] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 54.

[79] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 60.

[80] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 63.

[81] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 67.

[82] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 70.

[83] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 74.

[84] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 76.

[85] Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 28.

[86] Ú. v. ES L 387, 31.12.1987, s. 82.

[87] Ú. v. ES L 384, 30.12.1992, s. 15.

[88] Ú. v. ES L 77, 22.3.1988, s. 77.

[89] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 11.

[90] Ú. v. ES L 86, 30.3.1988, s. 1.

[91] Ú. v. ES L 249, 8.9.1988, s. 5.

[92] Ú. v. ES L 355, 23.12.1988, s. 22.

[93] Ú. v. ES L 323, 8.11.1989, s. 17.

[94] Ú. v. ES L 33, 4.2.1989, s. 23.

[95] Ú. v. ES L 65, 9.3.1989, s. 11.

[96] Ú. v. ES L 196, 12.7.1989, s. 24.

[97] Ú. v. ES L 374, 22.12.1989, s. 8.

[98] Ú. v. ES L 246, 10.9.1990, s. 1.

[99] Ú. v. ES L 301, 17.10.1992, s. 16.

[100] Ú. v. ES L 246, 10.9.1990, s. 33.

[101] Ú. v. ES L 228, 17.8.1991, s. 34.

[102] Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 13.

[103] Ú. v. ES L 276, 6.10.1990, s. 14.

[104] Ú. v. ES L 347, 12.12.1990, s. 10.

[105] Ú. v. ES L 351, 15.12.1990, s. 25.

[106] Ú. v. ES L 356, 19.12.1990, s. 30.

[107] Ú. v. ES L 358, 21.12.1990, s. 48.

[108] Ú. v. ES L 365, 28.12.1990, s. 17.

[109] Ú. v. ES L 271, 16.9.1992, s. 5.

[110] Ú. v. ES L 130, 25.5.1991, s. 18.

[111] Ú. v. ES L 130, 25.5.1991, s. 28.

[112] Ú. v. ES L 148, 13.6.1991, s. 11.

[113] Ú. v. ES L 151, 15.6.1991, s. 39.

[114] Ú. v. ES L 201, 24.7.1991, s. 16.

[115] Ú. v. ES L 210, 31.7.1991, s. 1.

[116] Ú. v. ES L 378, 23.12.1992, s. 6.

[117] Ú. v. ES L 204, 27.7.1991, s. 31.

[118] Ú. v. ES L 216, 3.8.1991, s. 24.

[119] Ú. v. ES L 351, 20.12.1991, s. 23.

[120] Ú. v. ES L 25, 2.2.1993, s. 18.

[] Ú. v. ES L 38, 14.2.1992, s. 1.

[] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 11.

[] Ú. v. ES L 132, 16.5.1992, s. 1.

[] Ú. v. ES L 378, 23.12.1992, s. 15.

[] Ú. v. ES L 185, 4.7.1992, s. 8.

[] Ú. v. ES L 249, 28.8.1992, s. 1.

[] Ú. v. ES L 65, 17.3.1993, s. 5.

[] Ú. v. ES L 271, 16.9.1992, s. 1.

[] Ú. v. ES L 275, 18.9.1992, s. 11.

[] Ú. v. ES L 326, 12.11.1992, s. 11.

[] Ú. v. ES L 362, 11.12.1992, s. 11.

[] Ú. v. ES L 374, 22.12.1992, s. 14.

[] Ú. v. ES L 374, 22.12.1992, s. 25.

[] Ú. v. ES L 378, 23.12.1922, s. 9.

[] Ú. v. ES L 393, 31.12.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

VYKONÁVACIE USTANOVENIA COLNÉHO KÓDEXU SPOLOČENSTVA

PRÍLOHY

ZOZNAM PRÍLOH

Číslo | Predmet | Strana |

1 | Záväzná informácia o nomenklatúrnom zatriedení tovaru Tlačivo oznámenia | 218 |

2 | Osvedčenie o pravosti. Čerstvé stolové hrozno "Emperor" | 223 |

3 | Osvedčenie pre prípravky známe ako "syrové fondues" | 224 |

4 | Osvedčenie o označení pôvodu pre tokajské vína (Aszu, Szamorodni) | 225 |

5 | Osvedčenie o pravosti pre bourbon whisky | 226 |

6 | Osvedčenie o pravosti pre fínsku vodku | 227 |

7 | Osvedčenie o pravosti pre tabak | 228 |

8 | Osvedčenie kvality pre dusičnany z Čile | 229 |

9 | Úvodné poznámky k zoznamom postupov opracovania a spracovania na účely udelenia alebo neudelenia štatútu výrobku s pôvodom hotovým výrobkom vyrobeným z nepôvodných materiálov | 230 |

10 | Zoznam procesov spracovania a prepracovania na účely udelenia alebo neudelenia štatútu výrobku s pôvodom výrobkom vyrobených z nepôvodných materiálov. Výrobky iné ako textílie a textilné výrobky patriace do triedy XI | 233 |

11 | Zoznam procesov spracovania a opracovania na účely udelenia alebo neudelenia štatútu výrobku s pôvodom výrobkom vyrobených z nepôvodných materiálov. Textílie a textilné výrobky triedy XI | 238 |

12 | Osvedčenie o pôvode a súvisiace prihlášky | 241 |

13 | Osvedčenie o pôvode pre dovoz poľnohospodárskych výrobkov do Európskeho hospodárskeho spoločenstva | 245 |

14 | Úvodné poznámky vzťahujúce sa na tri zvýhodnené režimy | 246 |

15 | Zoznam procesov spracovania a opracovania požadovaných pri výrobe z nepôvodných materiálov na účely získania štatútu pôvodu pre vyrobený výrobok (GSP) | 247 |

16 | Operácie, ktoré vylučujú regionálnu kumuláciu skupiny GSP | 248 |

17 | Osvedčenie o pôvode tlačivo A | 249 |

18 | Tlačivo APR | 254 |

19 | Zoznam procesov spracovania a opracovania požadovaných pri výrobe z nepôvodných materiálov na účely získania štatútu výrobku s pôvodom (okupované územia) | 259 |

20 | Zoznam procesov spracovania a opracovania požadovaných pri výrobe z nepôvodných materiálov na účely získania štatútu výrobku s pôvodom (Republika Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Slovinsko a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko). | 260 |

21 | Sprievodné osvedčenie EUR.1 a príslušné prihlášky | 261 |

22 | Tlačivo EUR.2 | 266 |

23 | Vysvetľujúce poznámky k colnej hodnote | 269 |

24 | Uplatňovanie všeobecne prijatých princípov na stanovenie colnej hodnoty | 275 |

25 | Náklady na leteckú prepravu zahrnuté v colnej hodnote | 276 |

26 | Zaradenie tovarov podľa jednotkových hodnôt | 333 |

27 | Marketingové centrá na účely vypočítania jednotkovej ceny podľa položiek zaradenia | 336 |

28 | Deklarácia údajov o colnej hodnote – D.V.1 – | 339 |

29 | Doplnková deklarácia údajov o colnej hodnote – D.V.1 bis – | 341 |

30 | Visačka na podanú batožinu pod colným dohľadom na letiskách spoločenstva | 343 |

31 | JCD – jednotný colný doklad | 346 |

32 | JCD – automatizovaný systém spracovania prehlásení | 358 |

33 | JCD – doplnkové tlačivo | 364 |

34 | JCD – doplnkové tlačivo | 372 |

35 | Označenia výtlačkov tlačív uvedených v prílohách 31 a 33, na ktoré sa príslušné údaje prenesú samokopírovaním | 376 |

36 | Označenia výtlačkov tlačív uvedených v prílohách 32 a 34, na ktoré príslušné údaje prenesú samokopírovaním | 377 |

37 | JCD – pokyny pre užívateľov | 378 |

38 | Číselné znaky používané v tlačivách | 391 |

39 | Zoznam ropných produktov, na ktoré sa vzťahujú podmienky na priznanie zvýhodnených colných sadzieb z dôvodu ich konečnej spotreby | 398 |

40 | Zoznam výrobkov určených pre lietadlá, lode a vrtné alebo ťažobné plošiny, na ktoré sa vzťahujú podmienky na priznanie zvýhodnených colných sadzieb z dôvodu ich konečnej spotreby | 399 |

41 | Zoznam výrobkov, na ktoré sa v zmysle článkov 291 až 304, nevzťahujú podmienky na priznanie zvýhodnených colných sadzieb z dôvodu ich konečnej spotreby | 400 |

42 | Žltý štítok | 401 |

43 | Tlačivo T2M | 402 |

44 | Poznámky, ktoré sa uvedené na strane 2 obalu súboru tlačív T2M | 405 |

45 | Ložný list | 406 |

46 | TC 10 – Oznámenie o tranzite | 407 |

47 | TC 11 – Potvrdenie | 408 |

48 | Režim tranzit – celková záruka | 409 |

49 | Režim tranzit – jednotlivá záruka | 411 |

50 | Režim tranzit – paušálna záruka | 413 |

51 | TC 31 – Osvedčenie o záruke | 415 |

52 | Zoznam tovaru, pri preprave ktorého sa uplatňuje paušálna záruka | 416 |

53 | Zoznam tovaru, pri preprave ktorého sa uplatňuje celková záruka | 417 |

54 | TC 32 – doklad o paušálnej záruke | 418 |

55 | Záväzok pre prípad upustenia od zábezpeky pre režim tranzit | 419 |

56 | Zoznam tovaru, pre ktorý pre zvýšené riziko neplatí upustenie od poskytnutia zábezpeky | 420 |

57 | TC 33 – osvedčenie o upustení od zábezpeky | 421 |

58 | Štítok (články 417 a 432) | 422 |

59 | Vzor informačného memoranda podľa článku 459 | 423 |

60 | Vzor prepustenia | 424 |

61 | Vzor prepustenia | 427 |

62 | Osobitná pečiatka | 428 |

63 | Kontrolný výtlačok tlačiva T5 | 429 |

64 | Kontrolný výtlačok tlačiva T5 bis | 433 |

65 | Ložný list T5 | 435 |

66 | Pokyny na použitie tlačív, ku ktorým sa vystavuje výtlačok T5 | 439 |

67 | Vzory žiadostí na povolenie rôznych colných režimov s ekonomickým účinkom | 443 |

68 | Vzory povolení pre rôzne colných režimy s ekonomickým účinkom | 448 |

69 | Zoznam bežných spôsobov zaobchádzania podľa článku 522 | 453 |

70 | Informačný list INF 8 | 454 |

71 | Premiestňovanie tovaru medzi colnými skladmi – bežný postup | 455 |

72 | Premiestňovanie tovaru medzi colnými skladmi – zjednodušený postup | 456 |

73 | Predfinancované tovary – zoznam spôsobov zaobchádzania podľa článku 532 | 457 |

74 | Zoznam tovaru (výrobných doplnkov) podľa článku 550– aktívny zušľachťovací styk | 458 |

75 | Tovary, ktorých celková hodnota v súlade s článkom 552 ods. 1) písm. a) v) neprevýši 100000 ECU – aktívny zušľachťovací styk | 459 |

76 | Príklady mesačného a štvrťročného súhrnu | 460 |

77 | Štandartná výťažnosť | 461 |

78 | Osobitné ustanovenia týkajúce sa rovnocennej náhrady a predchádzajúceho vývozu určitých druhov tovarov | 462 |

79 | Zušľachtené výrobky, na ktoré sa vzťahujú osobitné clá podľa prvého odseku článku 122 ods. 1 písm. a) colného kódexu | 463 |

80 | Príklady vypočítavania podielu dovážaných tovarov zušľachtených výrobkoch | 464 |

81 | Informačný list INF 5 | 465 |

82 | Informačný list INF 1 | 466 |

83 | Premiestňovanie tovaru alebo výrobkov na základe dojednania medzi dvomi držiteľmi povolenia | 467 |

84 | Informačný list INF 7 | 468 |

85 | Aktívny zušľachťovací styk. Vrátenie informácií v súlade s článkom 648 ods. 1 písm. a) kódexu (vydané povolenia) | 469 |

86 | Aktívny zušľachťovací styk. Vrátenie informácií v súlade s článkom 648 ods. 1 písm. b) kódexu (zamietnuté žiadosti o povolenia) | 470 |

87 | Zoznam postupov spracovania v zmysle článku 650 | 471 |

88 | Režim prepracovania pod colnou kontrolou. Vrátenie informácií podľa článku 668 ods. 1 písm. a) (udelené povolenia) | 472 |

89 | Režim prepracovania pod colným dohľadom. Vrátenie informácií podľa 668 ods. 1 písm. b) (zamietnuté žiadosti) | 473 |

90 | Profesionálne vybavenie. Ilustračný zoznam | 474 |

91 | Materiál na vzdelávacie účely. Ilustračný zoznam | 475 |

92 | Predmety osobnej potreby cestujúcich a tovar dovážaný na športové účely. Ilustračný zoznam | 476 |

93 | Turistický propagačný materiál a dokumenty. Ilustračný zoznam | 477 |

94 | Vybavenie pre námorníkov. Ilustračný zoznam | 478 |

95 | Tovar bez nároku na čiastočnú úľavu | 479 |

96 | Zoznam tovarov, pri ktorých podľa článku 697 ods. 2) je možné realizovať dočasný dovoz predložením ATA karnetu | 480 |

97 | Prípady, v ktorých v zmysle článku 700 nebudú príslušné úrady požadovať poskytnutie zábezpeky | 481 |

98 | Informačný list INF 6 | 482 |

99 | Zoznam krajín, ktoré v súlade s 727 ods. 1 uznávajú kontajnery za schválené na prepravu s colnou uzáverou | 483 |

100 | Opatrenia zabezpečujúce, aby schválené kontajnery na medzinárodnú prepravu s colnou uzáverou vyhovovali príslušným technickým podmienkam; zrušenie schválenia | 484 |

101 | Vysvetlivky k používaniu kontajnerov umiestnených pod režim dočasného dovozu vo vnútroštátnej doprave | 485 |

102 | Dočasný dovoz. Predloženie informácií v zmysle článku 746 ods. 1 písm. b) (udelené povolenie) | 486 |

103 | Dočasný dovoz. Predloženie informácií v zmysle článku 746 ods. 1 písm. c) (udelené povolenie) | 487 |

104 | Informačný doklad umožňujúci dočasný dovoz tovarov zasielaných z jednej krajiny na výrobu, spracovanie alebo opravy do krajiny druhej | 488 |

105 | Metódy na vypočítanie podielu dočasne vyvážaných tovarov zahrnutého v zušľachtených výrobkoch | 496 |

106 | Informačný list INF 2 | 497 |

107 | Pasívny zušľachťovací styk. Vrátenie informácií podľa článku 786. (Zamietnuté žiadosti) | 498 |

108 | Existujúce voľné colné pásma a funkčné voľné colné pásma | 499 |

109 | Osvedčenie o colnom štatúte tovaru | 500 |

110 | Informačný list INF 3 – vrátený tovar | 503 |

111 | Žiadosť o vrátenie/odpustenie cla | 508 |

112 | Vrátenie alebo odpustenie cla. Žiadosť o overenie | 511 |

113 | Potvrdenie prijatia o vrátení alebo odpustení cla | 515 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 2

OSVEDČENIE O PRAVOSTI. ČERSTVÉ STOLOVÉ HROZNO "EMPEROR"

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 3

OSVEDČENIE PRE PRÍPRAVKY ZNÁME AKO "SYROVÉ FONDUES"

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 4

OSVEDČENIE O OZNAČENÍ PÔVODU PRE TOKAJSKÉ VÍNA (ASZU, SZAMORODNI)

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 5

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PRE BOURBON WHISKY

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 6

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 7

OSVEDČENIE O PRAVOSTI PRE TABAK

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 8

OSVEDČENIE KVALITY PRE DUSIČNANY Z ČILE

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 9

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMOM POSTUPOV OPRACOVANIA A SPRACOVANIA NA ÚČELY UDELENIA ALEBO NEUDELENIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM HOTOVÝM VÝROBKOM VYROBENÝM Z NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Poznámka 1

1.1. Prvé dva stĺpce v zoznamoch v prílohách 10 a 11 popisujú získaný tovar. V prvom stĺpci sa nachádza číslo položky alebo číslo kapitoly podľa kombinovanej nomenklatúry a v stĺpci druhom je opis tovarov podľa kombinovanej nomenklatúry pre danú položku alebo kapitolu. Každú zapísanú položku v prvých dvoch stĺpcoch dopĺňa predpis v stĺpci 3. Ak sa pred zápisom v prvom stĺpci nachádza "ex", toto znamená, že predpis v stĺpci 3 platí iba na tú časť položky alebo kapitoly, ktorá je popisovaná v stĺpci 2.

1.2. Ak sa v stĺpci jeden nachádza niekoľko položiek alebo je v ňom uvedené číslo kapitoly spolu so všeobecným opisom v stĺpci 2, príslušné predpis v stĺpci 3 sa bude vzťahovať na všetky výrobky podľa kombinovanej nomenklatúry a tieto budú zaradené pod položkami kapitoly alebo inými položkami uvedenými spoločne v stĺpci 1.

1.3. Ak sa v zoznamoch nachádzajú rôzne predpisy vzťahujúce sa na rôzne výrobky v rámci jednej položky, každá objednávka obsahuje opis tej časti položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné predpis v stĺpci 3.

Poznámka 2

2.1. Pojem "výroba" sa vzťahuje na všetky druhy opracovania a spracovania vrátane "kompletovania" alebo špeciálnych postupov.

2.2. Pojem "materiál" zahŕňa všetky "zložky", "surový materiál", "súčasti" alebo "časti" atď. použité pri výrobe výrobku.

2.3. Pojem "výrobok" sa vzťahuje na vyrobený výrobok, a to aj v prípade, ak je tento určený na použitie v ďalšom výrobnom procese.

Poznámka 3

3.1. Opracovanie alebo spracovanie, ktoré sa požaduje v stĺpci 3, je potrebné vykonať iba na použitých materiáloch bez preukázaného pôvodu. Všetky obmedzenia v stĺpci 3 sa vzťahujú iba na materiály bez preukázaného pôvodu.

3.2. Ak sa výrobok, vyrobený z materiálov bez preukázaného pôvodu, ktorý počas výroby získal štatút výrobku s pôvodom, využíva ako materiál pri výrobe ďalšieho výrobku, potom sa príslušné predpis v zozname na tento výrobok nevzťahuje.

Napríklad:

Nevyšívané textílie môžu získať pôvod, keďže sú vyhotovené z priadze. Ak sa toto využije pri výrobe vyšívanej posteľnej bielizne, potom sa na tento prípad nevzťahuje limit percentuálnej hodnoty, ktorý sa uplatňuje na použitie nevyšívaných textílií.

Poznámka 4

4.1. Predpisy v zoznamoch predstavujú najmenší objem potrebného opracovania a spracovania a vykonanie väčšieho objemu opracovania alebo spracovania konferuje štatúte o pôvode; ale opačne, vykonanie menšieho objemu opracovania alebo spracovania tomuto štatútu nekonferuje. Preto, ak je v predpise uvedené, že je v určitom štádiu výroby možné použiť materiál bez preukázaného pôvodu, je povolené použiť tento materiál v skoršom štádiu výroby, nie však v jej neskoršom štádiu.

4.2. Ak predpis v zozname stanovuje, že výrobok je dovolené vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to potom, že je možné použiť akýkoľvek materiál alebo viaceré materiály. Nevyžaduje sa, aby boli použité všetky materiály.

Napríklad:

predpis pre priadzu hovorí, že je možné použiť prírodné vlákna, ale okrem iných, aj chemické materiály. Neznamená to, že je nutné použiť obidva druhy, je možné vybrať si jeden z nich, a to podľa potreby.

4.3. Ak predpis v zozname stanovuje, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho druhu materiálu, táto podmienka očividne nezabraňuje použitiu iných materiálov, ktoré kvôli svojim prirodzeným vlastnostiam nemôžu vyhovovať predpisu.

Poznámka 5

Pri všetkých výrobkoch uvedeným v prílohe 11 (iných ako textílie patriace do triedy XI) sa pôvod udeľuje od prípadu k prípadu, a to vyhodnocovaním všetkých postupov a procesov so zreteľom na posledne vykonané podstatné opracovanie alebo spracovanie ako je stanovené v článku 24 kódexu.

Poznámka 6

6.1. Pojem "vlákna" použitý v zozname v prílohe 10 zahŕňa "prírodné vlákna" a "umelé strižové vlákna" patriace pod položku číselného znaku CN 5501 až 5507 a vlákna druhu používaného pri výrobe papiera.

6.2. Pojem "prírodné vlákna" použitý v prílohe 10 sa vzťahuje na vlákna iné ako umelé alebo syntetické a obmedzuje sa na výrobné štádiá pred spriadaním, vrátane odpadu, ak to nie je inak uvedené, pojem "prírodné vlákna" zahŕňa vlákna mykané, česané alebo inak spracované, ale nespradené.

6.3. Pojem "prírodné vlákna" zahŕňa konské vlásie patriace do položky 0503, hodváb číselných znakov CN 5002 a 5003 a taktiež vlnu, jemné a hrubé chlpy zvierat patriace pod číselné znaky CN 5101 až 5105, bavlnu číselných znakov CN 5201 až 5203 a ostatné rastlinné vlákna patriace pod číselné znaky CN 5301 až 5305.

6.4. Pojem "umelé staplové vlákna" použitý v zozname v prílohe 10 sa vzťahuje na syntetické alebo umelé vlákna, staplové vlákna a odpad, patriace pod číselné znaky CN 5501 až 5507.

6.5. Pojmy "textilná buničina" a "chemické materiály" sú v zozname v prílohe 10 použité na účely opisu netextilných materiálov neklasifikovaných v kapitolách 50 až 63, ktoré sa môžu použiť na výrobu umelých alebo syntetických vlákien alebo priadzí, prípadne vlákien používaných na výrobu papiera.

6.6. Pri výrobkoch obsahujúcich dva alebo viac textilných materiálov sa podmienky v stĺpci vzťahujú na každý z použitých textilných materiálov.

Poznámka 7

7.1. Pojem "predbielené" použitý v zozname v prílohe 10 na účely charakterizovať požadovaný stupeň výroby pri použitý materiálov bez pôvodu, vzťahuje sa na určité priadze, tkané textílie a pletené alebo háčkované textílie, ktoré boli po spriadaní alebo tkaní iba prané.

Predbielenie výrobkov je skoršie výrobné štádium ako bielenie, pri ňom výrobky prejdú niekoľkými kúpeľmi v bieliacich prípravkoch (oxidačné činidlá ako peroxid vodíka a redukčné činidlo).

7.2. Pojem "konečná úprava" použitý v zozname v prílohe 10 znamená všetky postupy nasledujúce po strihaní textílií alebo pletení alebo háčkovaní textílií priamo do želaného tvaru.

Úprava sa nebude nevyhnutne považovať za nedokončenú, ak je ešte potrebné vykonať jeden alebo viac postupov konečnej úpravy.

Zoznam príkladov postupov konečnej úpravy:

- pripevňovanie gombíkov a/alebo iných typov zapínadiel,

- vyšívanie gombíkových dierok,

- konečná úprava koncov nohavíc a rukávov alebo lemovanie spodných okrajov sukní a šiat,

- pripevňovanie ozdôb a ostatných doplnkov, ako sú vrecká, štítky a odznakov atď.,

- žehlenie a ostatné prípravy konfekčných odevov na predaj

Poznámky k postupom konečnej úpravy — zvláštne prípady

Je možné, že pri niektorých výrobných procesoch, je dokončenie postupov konečnej úpravy, ale najmä v prípade kombinovania postupov, tak dôležité, že je nadradené aj jednoduchým postupom dokončovania.

V takýchto prípadoch by nedokončenie konečnej úpravy mohlo pripraviť konečnú úpravu o jej úplnú podstatu.

7.3. Pojmy "impregnácia, vrstvenie, povlečenie a laminovanie" nezahŕňa postupy, ktorých účelom je spájanie textílií.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 10

ZOZNAM POSTUPOV OPRACOVANIA A SPRACOVANIA, POŽADOVANÝCH PRI VÝROBE Z NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV NA ÚČELY UDELENIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM

Textílie a textilné výrobky patriace do triedy XI

Položka | Opis tovaru | Opracovanie a spracovanie vykonávané na nepôvodných materiáloch, ktoré udeľuje výrobkom pôvod |

(1) | (2) | (3) |

ex5101 | Vlna, nemykaná alebo nečesaná: | |

— odtučnená, nekarbonizovaná | Výroba z neodtučnenej vlny, vrátane trhaného odpadu z vlny, ktorého hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu |

— karbonizovaná | Výroba z odtučnenej vlny, nekarbonizovanej, ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu |

ex5103 | Odpad z vlny alebo z jemných alebo hrubých chlpov zvierat, karbonizovaný | Výroba z nekarbonizovaného odpadu, ktorého hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu |

ex5201 | Bavlna, nemykaná alebo nečesaná, bielená | Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu |

5501 až5507 | Umelé staplové vlákna: | |

— nemykané, nečesané ani inak nespracované na spriadanie | Výroba z chemického materiálu alebo textilnej buničiny |

— mykané, česané alebo ostatné | Výroba z chemického materiálu alebo textilnej buničiny alebo odpadu patriaceho pod položku 5505 |

ex kapitoly 50 až 55 | Priadza, monofil alebo nite, iná ako papierové: | |

— potlačená alebo farbená | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného ani nečesaného alebo inak nespracovaného na spriadanie,surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu,chemického materiálu alebo textilnej buničiny aleboumelých staplových vlákien, monofilovej kúdele alebo odpadov z vlákna, nemykaného ani nečesaného alebo inak nespracovaného na spriadaniealebo Potlačovanie alebo farbenie priadze alebo monofilov, nebielených alebo predbielených, v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave, za ktoré sa nepovažuje dopriadanie alebo tvarovanie, hodnota materiálu bez pôvodu (vrátane priadze) neprevýši 48 % ceny výrobku zo závodu |

— ostatné | Výroba z: prírodného vlákna nemykaného ani nečesaného alebo inak nespracovaného na spriadanie,surového hodvábu alebo hodvábneho odpadu,chemického materiálu alebo textilnej buničiny aleboumelých staplových vlákien, monofilovej kúdele alebo odpadov z vlákna, nemykaného ani nečesaného alebo inak nespracovaného na spriadanie |

Tkaniny, iné ako tkaniny z papierovej priadze: | |

— potlačené alebo farbené | Vyrobené z priadze alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených tkanín, v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

— ostatné | Vyrobené z priadze |

5601 | Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna v dĺžke nepresahujúcej 5 mm (vločka), textilný prach a nopky | Výroba z vlákien |

5602 | Plsť, tiež impregnovaná, povlečená, vrstvená alebo laminovaná: | |

— potlačená alebo farbená | Výroba z vlákien alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených netkaných textílií, v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

— impregnovaná, povlečená, vrstvená alebo laminovaná | Impregnácia, povlečenie, vrstvenie a laminácia netkaných textílií, nebielených |

— ostatné | Výroba z vlákien |

5603 | Netkané textílie, tiež impregnované, povlečené, vrstvené, alebo laminované: | |

— potlačené alebo farbené | Výroba z vlákien alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených netkaných textílií, v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

— impregnované, povlečené, vrstvené alebo laminované | Impregnácia, povlečenie, vrstvenie a laminácia netkaných textílií, nebielených |

— ostatné | Výroba z vlákien |

5604 | Kaučukové nite a kordy, pokryté textilom, textilné priadze a pásiky a podobné tvary položiek 5404 a 5405, impregnované, povlečené, vrstvené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami | |

— kaučukové nite a kordy, pokryté textilom | Výroba z kaučukových priadze a kordov, nepokrytých textilom |

— ostatné | Impregnácia, povlečenie, vrstvenie a oplášťovanie textilnej priadze, pásikov a podobných tvarov, nebielených |

5607 | Motúzy, šnúry, povrazy a laná, tiež splietané alebo oplietané alebo impregnované, povlečené, vrstvené alebo oplášťované kaučukom alebo plastami | Výroba z priadze, kokosového vlákna, syntetického alebo umelého filamentu alebo monofilu |

5609 | Výrobky z priadze, pásikov alebo podobných tvarov položiek 5404 alebo 5405, výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán inde neuvedené ani nezahrnuté | Výroba z priadze, kokosového vlákna, syntetického alebo umelého filamentu alebo monofilu |

5704 | Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny, z plste, iné ako všívané alebo vločkové, tiež celkom dohotovené | Výroba z priadze |

kapitola 58 | Špeciálne tkaniny, všívané tkaniny, čipky, tapisérie, pramikárske výrobky, výšivky: | |

— čipka v metráži, v pásoch alebo ako motívy (položka5810) | Výroba, v ktorej hodnota použitého materiálu neprevýši 50 % ceny výrobku zo závodu |

— potlačené alebo farbené | Výroba z priadze alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených tkanín, plste alebo netkaných textílií v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

— impregnované, povlečené alebo vrstvené | Výroba z nebielených tkanín, plste alebo netkaných textílií |

— ostatné | Výroba z priadze |

5901 | Textílie vrstvené lepidlom alebo škrobovými látkami, používané na vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno; pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie používané ako klobučnícke podložky | Výroba z nebielených tkanín |

5902 | Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostných priadzí z nylonu alebo iných polyamidov, polyesterov alebo viskózového rajónu | Výroba z priadze |

5903 | Textílie impregnované, vrstvené, povlečené alebo laminované plastami, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z nebielených tkanín alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených textílií v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

5904 | Linoleum, tiež prirezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z vrstvy alebo povlaku na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru | Výroba z nebielených tkanín, plste alebo netkaných textílií |

5905 | Textilné tapety | Výroba z nebielených tkanín alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených textílií v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

5906 | Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902 | Výroba z bielených pletených alebo háčkovaných textílií alebo z iných nebielených textílií |

5907 | Textílie iným spôsobom impregnované, vrstvené alebo povlečené; maľované plátno na divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie | Výroba z nebielených tkanín alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených textílií v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

5908 | Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené do lámp, varičov, zapaľovačov alebo podobných výrobkov; žiarové pančušky a duté úplety na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované | Výroba z priadze |

5909 | Textilné hadice a podobné textilné rúrky, tiež s vyložením, s armatúrou alebo príslušenstvom z iných materiálov | Výroba z priadze a vlákien |

5910 | Hnacie a dopravníkové pásy alebo remene, z textilného materiálu, tiež zosilnené kovom alebo iným materiálom | Výroba z priadze a vlákien |

5911 | Textilné výrobky a tovar n technické účely, špecifikované v poznámke 7 ku kapitole 59: | |

— leštiace platne a kotúče, iné ako z plste | Výroba z priadze, odpadov z textílií alebo handier položky 6310 |

— ostatné | Výroba z priadze a vlákien |

kapitola 60 | Pletené a háčkované textílie: | |

— potlačené alebo farbené | Výroba z priadze alebo Potlačením alebo farbením nebielených alebo predbielených textílií v kombinácii s postupmi pri príprave a pri konečnej úprave |

— ostatné | Výroba z priadze |

kapitola 61 | Odevy a odevné doplnky, pletené a háčkované: | |

zošité alebo inak skompletizované z dvoch alebo viacerých kusov pletených alebo háčkovaných textílií, upravených do tvaru strihom alebo priamo vyhotovených do tvaru | Celkové dohotovenie |

— ostatné | Výroba z priadze |

ex kapitola 62 | Odevy a odevné doplnky, iné ako pletené a háčkované, okrem výrobkov položiek 6213 a 6214, pre ktoré sú predpisy uvedené nižšie: | |

— dohotovené a kompletné | Celkové dohotovenie |

— nedohotovené a nekompletné | Výroba z priadze |

6213 a 6214 | Vreckovky, plédy, šály, šatky, mantily, závoje a podobné výrobky: | |

— háčkované | Výroba z priadze alebo z neháčkovaných textílií, ak hodnota týchto neháčkovaných textílií nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

— ostatné | Výroba z priadze |

6301 ažex6306 | Prikrývky a cestovné koberčeky; bielizeň posteľná, stolová a kuchynská; záclony, závesy (vrátane drapérií) a interiérové rolety; krátke záclonové a posteľné drapérie; ostatné bytové textílie (okrem výrobkov položky 9494); vrecia a vrecká na balenie tovaru; nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty, kempingový tovar: | |

— z plste alebo netkaných textílií: | |

— neimpregnované, nepovlečené, nevrstvené a nelaminované | Výroba z vlákien |

— impregnované, povlečené, vrstvené a laminované | Impregnácia, povlečenie, vrstvenie a laminácia plste alebo netkaných textílií, nebielených |

— ostatné: | |

— pletené alebo háčkované | |

— neháčkované | Celkové dohotovenie (5) |

— háčkované | Celkové dohotovenie (5) Alebo Výroba z neháčkovaných alebo háčkovaných textílií, ak hodnota týchto neháčkovaných textílií nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

— nepletené alebo háčkované: | |

— neháčkované | Výroba z priadze |

— neháčkované | Výroba z priadze Alebo Výroba z neháčkovaných alebo háčkovaných textílií, ak hodnota týchto neháčkovaných textílií nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

6307 | Ostatné celkom dohotovené výrobky (vrátane strihových šablón), okrem vejárov a clôn, nemechanických, rámov a rukovätí a ich častí: | |

— handry na podlahu, utierky na riad, prachovky a podobné výrobky | Výroba z priadze |

— ostatné | Výroba, v ktorej hodnota použitého materiálu neprevýši 40 % ceny výrobku zo závodu |

6308 | Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov, tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov alebo podobných textilných výrobkov, v balení na predaj v malom | V baleniach, ktorých celková hodnota všetkých začlenených predmetov nemajúcich pôvod neprevýši 25 % ceny výrobku zo závodu |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 11

ZOZNAM POSTUPOV SPRACOVANIA A PREPRACOVANIA, NA ÚČELY UDELENIA ALEBO NEUDELENIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM HOTOVÝM VÝROBKOM VYROBENÝM Z MATERIÁLOV NEMAJÚCICH PÔVOD

Výrobky iné ako textílie a textilné výrobky patriace do triedy XI.

Položka | Opis tovaru | Spracovanie a prepracovanie materiálov bez pôvodu konferujúcim štatútu výrobku s pôvodom |

(1) | (2) | (3) |

0201 | Mäso hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

0202 | Mäso hovädzích zvierat, mrazené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

0203 | Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

0204 | Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

0205 | Mäso z koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

0206 | Jedlé droby z hovädzích zvierat, svíň, oviec, o kôz, koní, somárov, múl alebo mulíc, čerstvé, chladené alebo mrazené | Porážka, ktorej predchádzalo vykrmovanie po dobu aspoň tri mesiace |

ex0408 | Vtáčie vajcia, bez škrupín a vaječné žĺtky, sušené | vtáčích vajec, v škrupinách, čerstvých alebo konzervovaných, položky ex0407vtáčích vajec, bez škrupín, iných ako sušených, položky ex0408vaječných bielok, iných ako sušených, položky ex0408 |

ex1404 | Bavlnené lintre, bieliace činidlá | Výroba zo surovej bavlny, ktorej hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu |

| | Spracovanie a prepracovanie materiálov bez pôvodu nekonferujúcim štatútu výrobku s pôvodom |

ex2009 | Hroznová šťava, nekvasená a neobsahujúca pridaný alkohol, tiež obsahujúca pridaný cukor alebo ostatné sladidlá | Výroba z hroznového muštu |

ex2204 | Víno z čerstvého hrozna určené na výrobu vermútu, tiež obohatené o mušt z čerstvého hrozna alebo o alkohol | Výroba z vína z čerstvého hrozna |

| | Spracovanie a prepracovanie materiálov bez pôvodu konferujúcim štatútu výrobku s pôvodom |

ex2205 | Vermút | Výroba z vína z čerstvého hrozna, tiež obohatené o mušt z čerstvého hrozna alebo o alkohol položky 2204 |

ex3401 | Plsť a netkané textílie, impregnované, natreté alebo pokryté mydlom alebo detergentom | Výroba z plste alebo netkaných textílií |

ex3405 | Plsť a netkané textílie, impregnované, natreté alebo pokryté leštidlami alebo krémami na obuv, nábytok, dlážok, karosérií, skla alebo kovov, čistiace pasty a prášky a podobné prípravky | Výroba z plste alebo netkaných textílií |

ex3502 | Sušené vaječné albumíny | Sušenie (po odstránení škrupiny a oddelení, ak je potrebné): vtáčích vajec, v škrupinách, čerstvých alebo konzervovaných, položky ex0407vtáčích vajec, bez škrupín, iných ako sušených, položky ex0408vaječných bielok, iných ako sušených, položky ex3502 |

ex4203 | Odevy a odevné doplnky, z prírodnej usne alebo kompozitnej usne | Zošitie alebo kompletovanie dvoch alebo viacerých kusov prírodnej usne alebo kompozitnej usne |

ex4910 | Kalendáre všetkých druhov, tlačené, vrátane kalendárov vo forme blokov, z porcelánu, zdobené | Zahŕňa dekoračné keramické predmety, ak sú tieto zaradené inak ako výrobky patriace do tejto colnej položky |

6401 až6405 | Topánky | Výroba z materiálov spadajúcich pod akékoľvek položky okrem materiálom čiastočne zmontovaných na pripojenie na vnútornú stranu chodidiel alebo na iné časti chodidla spadajúce pod číselný znak CN 6406 |

ex6911 ažex6913 | Keramický kuchynský a stolový riad, ostatné predmety do domácnosti a toaletné predmety; sošky a ostatné ozdobné keramické predmety; zdobené, z porcelánu | Zahŕňa dekoračné keramické predmety, ak sú tieto zaradené inak ako výrobky patriace do tejto colnej položky |

ex7117 | Imitácie šperkov z porcelánu, zdobené | Zahŕňa dekoračné keramické predmety, ak sú tieto zaradené inak ako výrobky patriace do tejto colnej položky |

ex8482 | Guľkové, valčekové alebo ihlové ložiská, v zmontovanom stave | Zmontovaniu predchádza tepelná úprava, brúsenie a leštenie vnútorných a vonkajších ložiskových častí |

ex8520 | Magnetofóny, tiež s reprodukčným zariadením | Výroba, v ktorej nárast ceny je dôsledkom montáže komponentov a ak prípadné zabudovanie komponentov s pôvodom v krajine montáže komponentov predstavuje aspoň 45 % ceny výrobku zo závodu Ak nie je možné dosiahnuť úroveň 45 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v krajine, v ktorej majú pôvod jeho komponenty, ktorých hodnota predstavuje viac ako 35 % ceny výrobku zo závodu Ak sa v dvoch krajinách dosiahne úroveň 35 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v tej krajine, v ktorej majú pôvod komponenty s väčšou percentuálnou hodnotou |

ex8527 | Prijímacie prístroje na rozhlasové vysielanie, tiež kombinované v jednej skrini s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami | Výroba, v ktorej nárast ceny je dôsledkom montáže komponentov a ak prípadné zabudovanie komponentov s pôvodom v krajine montáže komponentov predstavuje aspoň 45 % ceny výrobku zo závodu Ak nie je možné dosiahnuť úroveň 45 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v krajine, v ktorej majú pôvod jeho komponenty, ktorých hodnota predstavuje viac ako 35 % ceny výrobku zo závodu Ak sa v dvoch krajinách dosiahne úroveň 35 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v tej krajine, v ktorej majú pôvod komponenty s väčšou percentuálnou hodnotou |

ex8528 | Televízne prijímače (okrem videofónnych zariadení ,televíznych premietacích zariadení a videomonitorov), tiež so vstavanými rozhlasovými prijímačmi alebo prístrojmi na reprodukciu zvuku, bez videonahrávacieho zariadenia | Výroba, v ktorej nárast ceny je dôsledkom montáže komponentov a ak prípadné zabudovanie komponentov s pôvodom v krajine montáže komponentov predstavuje aspoň 45 % ceny výrobku zo závodu Ak nie je možné dosiahnuť úroveň 45 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v krajine, v ktorej majú pôvod jeho komponenty, ktorých hodnota predstavuje viac ako 35 % ceny výrobku zo závodu Ak sa v dvoch krajinách dosiahne úroveň 35 %, prístroj sa bude považovať za majúci pôvod v tej krajine, v ktorej majú pôvod komponenty s väčšou percentuálnou hodnotou |

ex8542 | Integrované obvody | Proces difúzie (integrované obvody sa vytvárajú na polovodičovom substráte selektívnym pridaním vhodnej nečistoty) |

| | Spracovanie a prepracovanie materiálov bez pôvodu nekonferujúcim štatútu výrobku s pôvodom |

ex9009 | Fotokopírovacie prístroje s optickými alebo kontaktným systémom | Montáž fotokopírovacích prístrojov prebieha spolu s výrobou valčekov, valcov, bočných platní, valčekových ložísk, skrutiek a matíc |

| | Spracovanie a prepracovanie materiálov bez pôvodu konferujúcim štatútu výrobku s pôvodom |

ex9113 | Hodinkové remienky, pásky, náramky a ich časti a súčasti | Výroba, v ktorej hodnota materiálov nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu |

ex9401 ažex9403 | Keramické sedadlá (okrem sedadiel zaradených do položky 9402), tiež premeniteľné na lôžka alebo iný nábytok a ich časti a súčasti | Zahŕňa dekoračné keramické predmety , ak sú tieto zaradené inak ako výrobky patriace do tejto colnej položky |

ex9405 | Keramické svietidlá a ich súčasti, vrátane svetlometov a bodových reflektorov a ich súčastí, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté; svetelné keramické reklamy, svetelné znaky a značky a podobné výrobky, s trvale pripevneným zdrojom svetla a jeho súčastí, inde nešpecifikované ani neuvedené | Zahŕňa dekoračné keramické predmety , ak sú tieto zaradené inak ako výrobky patriace do tejto colnej položky |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 12

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 13

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 14

ÚVODNÉ POZNÁMKY TÝKAJÚCE SA TROCH PREFERENČNÝCH REŽIMOV

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 881/2003, Ú. v. ES L 134, 29.5.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 15

ZOZNAM POSTUPOV SPRACOVANIA A PREPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ NA MATERIÁLOCH NEMAJÚCICH PÔVOD NA ÚČELY ZÍSKANIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 881/2003, Ú. v. ES L 134, 29.5.2003, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 16

OPRACOVANIA, KTORÉ VYLUČUJÚ REGIONÁLNEJ SKUPINY GSP

Sú to tieto formy opracovania:

- pripevňovanie gombíkov a/alebo iných typov zapínadiel,

- vyšívanie gombíkových dierok,

- konečná úprava koncov nohavíc a rukávov alebo lemovanie spodných okrajov sukní a šiat atď.,

- lemovanie vreckoviek, obrusov atď.,

- pripevňovanie ozdôb a ostatných doplnkov, ako sú vrecká, štítky a o odznakov atď.,

- žehlenie a ostatné prípravy konfekčných odevov na predaj,

- alebo ľubovoľná kombinácia týchto foriem opracovaní.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 17

TLAČIVO A OSVEDČENIA O PÔVODE

1. Tlačivo A osvedčenia o pôvode musí byť v súlade so vzorom uvedeným v tejto prílohe. Použitie anglického alebo francúzskeho jazyka na zadnej strane formulára nie je záväzné. Osvedčenia sa vyhotovia buď v jazyku anglickom, alebo francúzskom. Ak sa vypĺňajú rukou, je potrebné písať atramentom a paličkovým písmom.

2. Tlačivo má rozmery 210 × 297 mm, s prípustnou odchýlkou v dĺžke plus 8 mm a mínus 5 mm. Papier, na ktorom je vytlčené osvedčenie o pôvode tovaru, je biely, bez buničiny, glejený, s minimálnou hmotnosťou 25 g/m2. Na podklade formulára sa vytlačí zelený gilošový vzor, pomocou ktorého je možné voľným okom rozoznať všetky falzifikáty vytvorené mechanickým alebo chemickým spôsobom.

Ak má osvedčenie niekoľko kópií, len prvá kópia, ktorá je originálom sa vytlačí so zeleným gilošovým vzorom.

3. Každé tlačivo sa označí príslušným poradovým číslom, ktoré je možné vytlačiť vopred.

+++++ TIFF +++++

NOTES (1988)

I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP):

Australia | Norway | European Economic Community: | Ireland |

Austria | Sweden | Belgium | Italy |

Canada | Switzerland | Denmark | Luxembourg |

Finland | United States of America | France | Netherlands |

Japan | | Federal Republic of Germany | Portugal |

New Zealand | | Greece | Spain |

| | | United Kingdom |

People's Republic of Bulgaria | | |

Czechoslovak Socialist Republic | | |

Hungarian People's Republic | | |

Polish People's Republic | | |

Union of Soviet Socialist Republics | | |

+++++ TIFF +++++

Australie | Japon | Communauté économique européenne: | |

Autriche | Norvège | République fédérale d'Allemagne | Irlande |

Canada | Nouvelle-Zélande | Belgique | Italie |

États-Unis d'Amérique | Suède | Danemark | Luxembourg |

Finlande | Suisse | Espagne | Pays-Bas |

| | France | Portugal |

| | Grèce | Royaume-Uni |

République populaire de Bulgarie | | |

République populaire de Pologne | | |

République populaire hongroise | | |

République socialiste tchécoslovaque | | |

Union des Républiques socialistes soviétiques | | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 18

FORMA TLAČIVA APR

1. Tlačivo APR sa musí zhodovať so vzorom uvedeným v tejto prílohe. Používanie anglického alebo francúzskeho jazyka v poznámkach priložených k dokladu APR nie je záväzné, t.j. je možné použiť ktorýkoľvek z jazykov. Ak sa tlačivo vypĺňa rukou, je ho potrebné vyplniť perom a veľkým paličkovým písmom. Podpis v odseku 6 musí byť vlastnoručný.

2. Tlačivo má rozmery 210 × 148 mm s prípustnou odchýlkou v dĺžke plus 8 mm a mínus 5 a je vytlačené na bielom triedenom papieri, bez buničiny, určenom na písanie s hmotnosťou nižšou ako 64 g/m2.

3. Každé tlačivo sa označí poradovým číslom, tiež vytlačeným, pomocou ktorého je možná jeho identifikácia.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 19

ZOZNAM POSTUPOV OPRACOVANIA A SPRACOVANIA POŽADOVANÝCH PRI VÝROBE Z NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV NA ÚČELY UDELENIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM

(Okupované územia)

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 20

ZOZNAM POSTUPOV OPRACOVANIA A SPRACOVANIA, KTORÉ JE POTREBNÉ USKUTOČNIŤ NA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOCH NA ÚČELY ZÍSKANIA ŠTATÚTU VÝROBKU S PÔVODOM

(Republika Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Slovinsko a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko)

Pozri nariadenie Komisie (ES) č. 1602/2000, Ú. v. ES L 188, 26.7.2000, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 21

SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE EUR.1 A SÚVISIACE PRIHLÁŠKY

1. Sprievodné osvedčenie EUR.1 je potrebné vystaviť na tlačive, ktorého vzor je uvedený v tejto prílohe. Tlačivo sa vytlačí v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva. Osvedčenie sa vystaví v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny alebo územia. Ak sa tlačivo vypĺňa rukou, záznamy sa urobia perom a paličkovým písmom.

2. Tlačivo má rozmery 210 × 297 mm s prípustnou toleranciou v dĺžke – 5 alebo + 8 mm. Papier, na ktorom je tlačivo vytlačené je biely, bez buničiny, určený na písanie s hmotnosťou vyššou ako 25 g/m2. Na podklade tlačiva je vytlačený zelený gilošový vzor, čím je možné voľným okom odlíšiť všetky falzifikáty vytvorené mechanickým alebo chemickým spôsobom.

3. Príslušné zodpovedné úrady vyvážajúcej krajiny alebo územia si vyhradzujú právo právo samokopírovať tlačivá alebo si ich nechať vytlačiť schválenými tlačiarňami. Preto sa v tom druhom prípade bude na každom potvrdení nachádzať číslo takéhoto povolenia, meno a adresa tlačiarne alebo značka, podľa ktorej je možné tlačiareň identifikovať. Na každom osvedčení je taktiež poradové číslo, tiež vytlačeným, podľa ktorého je možné tlačivo identifikovať.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 22

TLAČIVO EUR.2

1. Osvedčenie EUR.1 je potrebné vystaviť na tlačive, ktorého vzor je uvedený v tejto prílohe. Tlačivo sa vytlačí v jednom z oficiálnych jazykov spoločenstva. Osvedčenie sa vystaví v jednom z týchto jazykov a v súlade s ustanoveniami vnútroštátneho práva vyvážajúcej krajiny alebo územia. Ak sa tlačivo vypĺňa rukou, záznamy sa urobia perom a paličkovým písmom.

2. Každé tlačivo EUR.2 má rozmery 210 × 148 mm; s prípustnou toleranciou v dĺžke – 5 alebo + 8 mm. Papier, na ktorom je tlačivo vytlačené je biely, bez buničiny, určený na písanie s hmotnosťou vyššou ako 64 g/m2.

3. Príslušné zodpovedné úrady vyvážajúcej krajiny alebo územia si vyhradzujú právo právo samokopírovať tlačivá alebo si ich nechať vytlačiť schválenými tlačiarňami. Preto sa v tom druhom prípade bude na každom potvrdení nachádzať číslo takéhoto povolenia, meno a adresa tlačiarne alebo značka, podľa ktorej je možné tlačiareň identifikovať. Na každom osvedčení je taktiež poradové číslo, tiež vytlačeným, podľa ktorého je možné tlačivo identifikovať.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Pokyny ohľadom vypĺňania tlačiva EUR.2

1. Tlačivo EUR.2 sa vydáva iba pre tovar, ktorý v krajine vývozu spĺňa podmienky vymedzené ustanoveniami upravujúcimi obchod uvedený v odseku 1. Pred vyplnením tohto tlačiva je potrebné dôkladne preštudovať tieto pokyny.

2. Ak sa zásielka posiela balíkovou poštou, vývozca priloží toto tlačivo k oznámeniu o odoslaní. Ak sa zásielka posiela listovou poštou, vývozca vloží toto tlačivo do balíka. Číslo tlačiva a poradové číslo je potrebné uviesť na zelenú colnú deklaráciu vyhlásenia C1 alebo na colné prehlásenie C2/CP3, podľa potreby.

3. Tieto pokyny neoslobodzujú vývozcu od toho, aby sa podrobil ostatným postupom, ktoré vyžadujú colné alebo poštové úrady.

4. Vývozca, ktorý použije toto tlačivo, je povinný predložiť príslušným orgánom všetky odporné dôkazy, ktoré môžu tieto požadovať a súhlasiť s prípadnou kontrolou svojich účtovných záznamov a výrobných procesov výrobkov opísaných v odseku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 23

VYSVETĽUJÚCE POZNÁMKY K COLNEJ HODNOTE

Prvý stĺpec | Odkaz na ustanovenie Colného kódexu | | |

Druhý stĺpec | Poznámky | | |

Článok 29 ods. 1 | Cena skutočne platená alebo ktorá sa má zaplatiť sa vzťahuje na cenu dovážaného tovaru. Preto prevod dividend alebo iných platieb od kupujúceho k predávajúcemu, ktoré nesúvisia s dovezeným tovarom, nie sú súčasťou colnej hodnoty. | | |

Článok 29 ods. 1 písm. a), tretí odsek | Príkladom takéhoto obmedzenia je, keď predávajúci požiada nákupcu automobilov, aby nepredával alebo nevystavoval automobily pred stanoveným termínom, ktorý je začiatkom modelového roka. | | |

Článok 2 ods. 1 písm. b) | Príklady: a)predávajúci určí cenu dovážaného tovaru pod podmienkou, že kupujúci kúpi aj iný druh tovaru v určených množstvách;b)cena dovážaného tovaru závisí od ceny alebo cien, za ktoré kupujúci dovážaného tovaru predáva iný dovážaný tovar predajcovi;c)cena sa stanoví na základe spôsobu platby nesúvisiacej z dovážaným tovarom, napríklad ak je dovážaný tovar polotovarom, ktorý predávajúci poskytuje iba pod podmienkou, že dostane určité množstvo finálnych výrobkov.Podmienky alebo plnenia súvisiace s výrobou alebo so spôsobom predaja dovážaného tovaru nebudú však mať za následok odmietnutie prevodnej hodnoty. Napríklad skutočnosť, že kupujúci obstará predávajúcemu technické práce a projekty vypracované v krajine dovozu, nesmie byť dôvodom na odmietnutie prevodnej hodnoty na účely článku 29 ods. 1. | | |

Článok 29 ods. 2 | 1.Odsek 2 písm. a) a b) ustanovujú rôzne metódy na zistenie prijateľnosti prevodnej hodnoty.2.Odsek 2 písm. a) ustanovuje, že ak sú kupujúci a predávajúci v určitom spojení, budú okolnosti predaja preskúmané a prevodná hodnota sa prijme ako colná hodnota za predpokladu, že toto spojenie neovplyvnilo cenu. Tým nie je povedané, že je potrebné preskúmať okolnosti vo všetkých prípadoch, keď sú kupujúci a predávajúci v spojení. Preskúmanie sa bude požadovať, iba ak existujú pochybnosti o prijateľnosti ceny. Ak colné úrady nemajú pochybnosti o prijateľnosti ceny, táto bude akceptovaná bez toho, aby sa od deklaranta požadovali ďalšie informácie. Napríklad colné úrady mohli už predtým preverovať toto spojenie medzi kupujúcim a predávajúcim alebo mohli už predtým získať podrobné informácie o predávajúcom a kupujúcom a mohli sa zo spomínaného preverovania alebo informácií presvedčiť, že toto spojenie neovplyvnilo cenu.3.Ak colné úrady nemôžu prijať prevodnú hodnotu bez ďalšieho preverovania, deklarantovi sa poskytne možnosť predložiť ďalšie podrobné informácie, ktoré môžu napomôcť preskúmaniu okolností predaja. V takomto prípade sa colné úrady pripravia ne preskúmanie podmienok obchodného prevodu, vrátane spôsobu, akým kupujúci a predávajúci organizujú svoje obchodné vzťahy a spôsobu, ktorým sa stanovila predmetná cena, aby sa zistilo, či toto spojenie ovplyvnilo alebo neovplyvnilo cenu. Ak sa preukáže, že kupujúci a predávajúci napriek tomu, že sú v určitom spojení podľa článku 143 tejto vyhlášky, kupujú a predávajú jeden druhému, akokeby neboli v spojení, znamená to, že spomínané spojenie neovplyvnilo cenu. Napríklad, ak bola cena stanovená v zhode s cenovými postupmi bežnými v danom odvetví alebo spôsobom, akým predávajúci stanovuje ceny na predaj kupujúcim, ktorí s ním nie sú v žiadnom spojení, znamená to, že cena nebola týmto spojením ovplyvnená. Ďalší príklad: ak sa preukáže, že cena je primeraná na pokrytie všetkých nákladov a zisku, ktorý predstavuje určitú časť celkového zisku spoločnosti za určité časové obdobie (napr. za rok) pri predajoch tovarov rovnakej kategórie a druhu; znamená to, že cena nebola predmetným spojením ovplyvnená.4.Odsek 2 písm. b) poskytuje deklarantovi možnosť dokázať, že prevodná hodnota je veľmi blízka "testovacej" hodnote, ktorú predtým colné úrady prijali a je teda v súlade s nariadeniami článku 29. Ak zodpovedá hodnotám odseku 2 písm. b), nie je potrebné skúmať otázku vplyvu podľa odseku 2 písm. a). Ak majú colné úrady dostatok uspokojivých informácií a ak je výsledok preverovania v súlade s odsekom 2 písm. b), nie je potrebné, aby sa požadovalo ďalšie skúšobné preskúmanie. | | |

Článok 29 ods. 2 písm. b) | Pri rozhodovaní, či je hodnota "veľmi blízka" inej hodnote je potrebné vziať do úvahy viac faktorov. Medzi tieto faktory patrí povaha dovážaného tovaru, charakter výroby, obdobie, v ktorom sa tovar doviezol a či je rozdiel v hodnotách obchodne významný. Keďže sa tieto faktory líšia od prípadu k prípadu, nie je možné vo všetkých prípadoch použiť rovnaké kritérium, ako je napríklad pevná percentuálna sadzba. Napríklad malý rozdiel v hodnote u jedného druhu tovaru môže byť neprijateľný, kým veľký rozdiel v prípade iného druhu tovaru môže byť prijateľný pri zisťovaní, či sa prevodná cena veľmi približuje ku skúšobným cenám dopredu stanoveným v článku 29 (2) b). | | |

Článok 29 ods. 3 písm .a) | Príkladom nepriamej platby je úplná alebo čiastočná úhrada dlhu predávajúceho kupujúcemu. | | |

Článok 30 ods. 2 písm. a)Článok 30 ods. 2 písm. b) | 1.Colné úrady pri uplatňovaní týchto ustanovení vezmú do úvahy, ak je potrebné, predaj rovnakého alebo podobného druhu tovarov, podľa možnosti na rovnakej obchodnej úrovni a v rovnakom množstve ako hodnotený tovar. Ak sa takýto predaj nepodarí zistiť, použije sa predaj rovnakého alebo podobného tovaru za jednej z týchto troch podmienok:a)predaj na rovnakej obchodnej úrovni, ale v inom množstve;b)predaj na odlišnej obchodnej úrovni, ale v rovnakom množstve aleboc)predaj na rozdielnej obchodnej úrovni a v inom množstve.2.Ak sa zistí predaj za niektorej z týchto podmienok, je potom potrebné vykonať úpravy:a)len vzhľadom na množstvo tovaru;b)len vzhľadom na obchodnú úroveň aleboc)vzhľadom na oba vyššie uvedené faktory.3.Výraz "a/alebo" povoľuje pružnosť použitia odbytu a vykonať nevynutné úpravy v hociktorej z troch vyššie uvedených podmienok.4.Podmienkou úpravy z dôvodu odlišnej obchodnej úrovne a rôzneho množstva tovaru je, že sa takáto úprava bez ohľadu na to, či už má za následok nárast alebo pokles hodnoty, uskutoční na základe nezvratného dôkazu, ktorý potvrdzuje len vzhľadom opodstatnenosť a správnosť úpravy napríklad platný cenník s cenami odzrkadľujúcimi rôznu úroveň a rôzne množstvá tovaru. Napríklad ak hodnotený dovážaný tovar pozostával zo zásielky 10 jednotiek a iba z jediného rovnakého alebo podobného tovaru z dovozu, pre ktorý existuje prevodná hodnota iba pre množstvo 500 kusov a je dohodnuté, že predávajúci zaručí množstvovú zľavu, potrebná úprava sa bude realizovať podľa cenníka predajcu a určí cena na predaj 10 jednotiek. Nie je potrebné dodržiavať predaj v množstvách po 10, keďže cenník bol v dobrej viere vytvorený na základe predajov v iných množstvách. Keďže neexistuje príslušné objektívne meranie, určenie colnej hodnoty podľa článku 30 (2) a) a b) nie je vhodné. | | |

Článok 30 ods. 2 písm. d) | 1.Všeobecne sa colná hodnota určuje podľa týchto ustanovení na základe informácií ľahko dostupných v spoločenstve. Na určenie vypočítanej hodnoty je potrebné preskúmať náklady na výrobu hodnotených tovarov a ostatné informácie, ktoré je potrebné získať mimo spoločenstva. A naviac, vo väčšine prípadov výrobca tovarov nepodlieha právomoci orgánov členského štátu. Použitie metódy vypočítanej hodnoty sa vo všeobecnosti obmedzí len na tie prípady, keď sú kupujúci a predávajúci v určitom spojení a výrobca je schopný predložiť úradom krajiny dovozu všetky potrebné kalkulácie nákladov a umožniť im dodatočné overenie v prípade potreby.2."Cena alebo hodnota" v zmysle článku 30 ods. 2 písm. d), prvého bodu sa určuje na základe informácií o výrobe hodnotených tovarov, ktoré predložil výrobca alebo ním poverená osoba. Tieto informácie sa poskytnú na základe obchodných záznamov výrobcu za predpokladu, že uvedené záznamy sú v súlade so všeobecne uznávanými princípmi vedenia účtovných záznamov platnými v krajine, v ktorej bol tovar vyrobený.3."Zisk a všeobecné výdavky" zmysle článku 30 ods. 2 písm. d), druhého bodu sa určuje na základe údajov predložených výrobcom alebo v jeho mene, ak tieto zodpovedajú údajom vykazovaným za predaj tovaru rovnakej kategórie druhu ako hodnotený tovar. Tieto informácie sa získavajú od výrobcov krajiny vývozu pri vývoze do krajiny dovozu.4.Pri určovaní vypočítanej hodnoty sa žiadna cena, ani hodnota uvedená v tomto ustanovení nezapočítava dvakrát.5.V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že "zisk a všeobecné výdavky" sa považujú za jeden celok. To znamená, že ak v nejakom prípade je zisk výrobcu nízky a všeobecné výdavky vysoké, súčet jeho zisku a všeobecných výdavkov môže byť v súlade s údajom obvykle vykázaným pri predaji tovarov rovnakej kategórie alebo druhu. Taká situácia môže napríklad nastať, ak bol výrobok uvedený na trh v spoločenstve a výrobca ohlásil nulový alebo nízky zisk na vyváženie vysokých všeobecných výdavkov súvisiacich s uvedením tovaru na trh. Ak môže výrobca preukázať, že zisk z predaja dovážaného tovaru je nízky pre osobitné obchodné podmienky, mali by sa zohľadniť jeho skutočné údaje o zisku, ak sú oprávnené obchodné dôvody a jeho cenová politika zodpovedá obvyklej cenovej politike v danom priemyselnom odvetví. Takáto situácia môže nastať, ak boli výrobcovia nútení dočasne znížiť ceny z dôvodu nepredvídateľného poklesu dopytu alebo ak ide o tovar, ktorý dopĺňa sortiment tovaru vyrábaného v krajine dovozu a predávajúcemu postačí nízky zisk z dôvodu zachovania konkurencieschopnosti. Ak vlastné údaje výrobcu o zisku a všeobecných výdavkov nezodpovedajú bežným ukazovateľom vykázaných pri predaji tovaru rovnakej kategórie a druhu ako hodnotený tovar, ktoré uskutočňujú výrobcovia v krajine vývozu na vývoz do krajiny dovozu, zisk a všeobecné výdavky môžu vychádzať z iných vhodných údajov, ako sú údaje poskytnuté výrobcom alebo v jeho mene.6.Ak je určitý tovar "tej istej triedy alebo druhu" ako ostatný tovar, bude sa rozhodovať s prihliadnutím na každý jeden prípad a s ohľadom na dané okolnosti. Pri určovaní obvyklého zisku a celkových výdavkov podľa ustanovení článku 30 ods. 2 písm. d) je potrebné skúmať predaj čo najužšej skupiny alebo najužšej škály výrobkov na vývoz do krajiny dovozu, ktorý zahŕňa hodnotený tovar, pre ktorý je možné získať potrebné informácie. Na účely článku 30 ods. 2 písm. d) tovar "rovnakej triedy alebo druhu" musí pochádzať z tej istej krajiny ako hodnotený tovar. | | |

Článok 31 ods. 1 | 1.Colná hodnota určovaná v zmysle článku 31 ods. 1 by mala v čo najväčšej miere vychádzať z colných hodnôt určených predtým.2.Metódy určovania, ktoré sa uplatňujú podľa článku 31 ods. 1 budú totožné s metódami uvedenými v článku 29 a článku 30 ods. 2, ale primeraná pružnosť pri uplatňovaní uvedených metód by mala byť v súlade s ustanoveniami článku 31 ods. 1.3.Niekoľko príkladov vhodného pružného uplatňovania:a)rovnaký druh tovarov – požiadavku, aby sa rovnaký druh tovarov vyvážal v rovnakom alebo približne rovnakom období ako hodnotený tovar, je možné pružne vysvetliť; rovnaký dovážaný tovar vyrobený v inej krajine, ako je krajina vývozu hodnoteného tovaru môže poslúžiť ako základ pre určenie colnej hodnoty; je možné použiť už určené colné hodnoty rovnakého tovaru z dovozu v zmysle ustanovení článku 30 ods. 2 písm. c) a d);b)príbuzný druh tovarov – požiadavku, aby sa príbuzný druh tovarov vyvážal v rovnakom alebo približne rovnakom období ako hodnotený tovar, je možné jednoducho vysvetliť; príbuzný druh tovaru vyrobený v inej krajine ako je krajina vývozu hodnoteného tovaru môže poslúžiť ako základ pre určenie colnej hodnoty; taktiež je možné použiť už určené colné hodnoty príbuzných vyvážaných tovarov v zmysle ustanovení článku 30 ods. 2 písm. c) a d);c)deduktívna metóda – požiadavku, že tovar sa má predávať "za podmienok ako vyvážaný" podľa článku 152 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, je možné jednoducho vysvetliť; "90-dňovú" požiadavku je nutné uplatňovať pružne. | | |

Článok 32 ods. 1 písm. b) ii) | 1.Existujú dva faktory, ktoré je potrebné zahrnúť do rozvrhnutia jednotlivých prvkov uvedených v článku 32 ods. 1 písm. b) ii) pre dovážaný tovar – hodnota samotného prvku a spôsob, akým sa hodnota zahrnie do dovážaného tovaru. Rozvrhnutie týchto prvkov je potrebné urobiť primeraným a náležitým spôsobom vzhľadom na plnenia a v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami.2.Čo sa týka hodnoty samotného prvku, ak kupujúci nadobudne tento prvok od predávajúceho, s ktorým nie sú v žiadnom spojení, za cenu samotných nákladov, hodnotou prvku sú tieto náklady. Ak bol prvok vyrobený samotným nákupcom alebo jemu spriaznenou osobou, potom jeho hodnotou budú výrobné náklady. Ak kupujúci prvok už predtým používal, bez ohľadu na to, či ho získal alebo vyrobil, pôvodné náklady na jeho nadobudnutie alebo výrobu sa primerane znížia vzhľadom na jeho používanie, aby sa dospelo k hodnote prvku.3.Ak už raz bola hodnota daného prvku určená, je potrebné zahrnúť túto hodnotu do dovážaného tovaru. Existuje viacero možností. Hodnota sa môže napríklad zahrnúť do času prvej zásielke, ak sa kupujúci rozhodol zaplatiť clo za celú hodnotu naraz. Ďalšou možnosťou je, že kupujúci požiada, aby sa hodnota rozvrhla na celú predpokladanú výrobu, pokiaľ boli na túto výrobu uzatvorené zmluvy alebo ak existujú záväzky spoločností. Použitá metóda rozvrhnutia hodnoty prvku závisí od dokumentácie, ktorú kupujúci predloží.4.Ak bolo vyššie názorne ukázané, kupujúci výrobcovi predloží formu, ktorá sa použije pri výrobe dovážaných tovarov a uzatvorí s ním zmluvu na 10000 kusov. Do príchodu prvej zásielky 1000 kusov, výrobca už vyrobil 4000 kusov. Kupujúci môže colné úrady požiadať o rozvrhnutie hodnoty na počet 1000, 4000 alebo 10000 kusov. | | |

Článok 32 ods. 1 b) písm. iv) | 1.Pripočítateľné položky k prvkom špecifikovaným v článku 32 ods. 1 písm. b) iv) sa budú zakladať na objektívnych a overiteľných údajoch. Na účely zníženia zaťaženia deklaranta aj colných úradov pri určovaní pridaných hodnôt je do určitej miery možné použiť údaje z obchodných záznamoch kupujúceho.2.Pri prvkoch dodaných kupujúcim, zakúpených alebo prenajatých, pripočítateľnou položkou sa rozumejú náklady na nákup alebo prenájom. K prvkom, ktoré sú predmetom verejného majetku sa nepripočítava žiadna hodnota, okrem nákladov vzniknutých pri získaní ich kópií.3.Náročnosť určenia pripočítateľných hodnôt závisí od konkrétnej štruktúry spoločnosti, riadiacich postupov a taktiež od účtovných metód.4.Je možné, napríklad, že osoba, ktorá dováža rôzne výrobky z niekoľkých krajín, vedie záznamy projektového centra mimo krajiny dovozu takým spôsobom, aby bolo možné presne vykázať príslušné náklady na daný výrobok. V týchto prípadoch je možné urobiť príslušnú úpravu v zmysle článku 32.5.V inom prípade môže osoba preniesť náklady projektového centra mimo krajinu dovozu do všeobecných prevádzkových nákladov bez toho, aby sa rozdelili na jednotlivé výrobky. V takom prípade je možné urobiť príslušnú úpravu v zmysle ustanovení v článku 32 na dovážaný tovar, a to rozvrhnutím celkových nákladov projektového centra na celkové náklady výroby, ktorá má z projektového centra prospech a pripočítaním takto rozvrhnutých nákladov k jednotkovému základu dovážaného tovaru.6.Pri odchýlkach vo vyššie uvedených plneniach bude samozrejme potrebné posúdiť rôzne faktory pri určovaní správnej metódy rozvrhnutia nákladov.7.V prípadoch, kedy výroba spomínaných predmetov prebieha vo viacerých krajinách a počas dlhšieho obdobia, úprava sa obmedzí iba na hodnotu skutočne pridanú k výrobku mimo spoločenstva. | | |

Článok 32 ods. 1 písm. c) | Honoráre a licenčné poplatky podľa článku 32 (1) c) zahŕňajú, okrem iného aj platby za patenty, ochranné známky a autorské práva. | | |

Článok 32 ods. 2 | Ak nie sú v súvislosti s pripočítateľnými položkami k dispozícii objektívne a overiteľné údaje podľa článku 32, potom nie je možné určiť prevodnú hodnotu podľa článku 29. Napríklad, poplatok za poskytnutie práv sa vypláca na základe predajnej ceny v krajine dovozu za jeden liter určitého výrobku, ktorý bol dovezený ako tuhá látka v kilogramoch a po dovoze bol spracovaný na roztok. Ak poplatok za poskytnutie práv súvisí čiastočne s dovážaným tovarom a čiastočne aj na iných faktoroch, ktoré s dovážaným tovarom nesúvisia (ak bol napríklad dovážaný tovar zmiešaný s domácimi surovinami a už ich nie je možné rozpoznať oddelene alebo ak sa poplatok za poskytnutie práv nedá odlíšiť od ostatných finančných dohôd medzi kupujúcim a predávajúcim), bolo by neprimerané pripočítať poplatok za poskytnutie práv. Ak však poplatok za poskytnutie práv súvisí iba s dovážaným tovarom a jeho výška sa dá presne vyčísliť, možno ho potom pripočítať k cene skutočne zaplatenej alebo k cene, ktorá sa má zaplatiť. | | |

Článok 143 ods. 1 písm. e) | Je potrebné, aby jedna osoba kontrolovala druhú, ak je tá skôr spomenutá právne alebo pracovne v pozícii uplatniť určité obmedzenia alebo príkazy voči druhej osobe. | | |

Článok 150 ods. 1Článok 151 ods. 1 | Výraz "a/alebo" umožňuje pružnosť pri využívaní predajov a vykonávaní nevyhnutných úprav v každej z troch podmienok uvedených v bode 1 vysvetľujúcich poznámok k článku 30 ods. 2 písm. a) a b) | | |

Článok 152 ods. 1 písm. a) i) | 1.Výrazy "zisk a všeobecné výdavky" je treba považovať za jeden celok. Číselný údaj na účely tejto zrážky sa určia na základe informácii, ktoré predloží deklarant, ak jeho údaje zodpovedajú údajom získaným v krajine dovozu pri predaji tovaru rovnakej kategórie alebo rovnakého druhu ako hodnotený tovar. Ak im údaje od deklaranta nezodpovedajú, zisk a všeobecné výdavky sa určia na základe iných vhodných údajov.2.Pri stanovení provízií alebo obvyklého zisku a režijných nákladov podľa tohto ustanovenia je potrebné určiť od prípadu k prípadu podľa príslušných okolností, či sa jedná o tovar rovnakej triedy a druhu ako sú ostatné tovary. Colný úrad by mal skúmať predaj najužšej skupiny alebo najužšej škály výrobkov rovnakej triedy a druhu v krajine dovozu, vrátane tovar, ktorého colná hodnota sa určuje a ku ktorému je možné predložiť potrebné informácie. Na účely tohto nariadenia "tovar rovnakej kategórie a rovnakého druhu" zahŕňa tovar dovezený z rovnakej krajiny ako tovar, ktorého colná hodnota sa určuje, ako aj tovar dovezený z iných krajín. | | |

Článok 152 ods. 2 | 1.Ak sa použije táto metóda hodnotenia, zrážky urobené za hodnotu pridanú ďalším spracovaním vychádzajú z objektívnych a overiteľných údajov vzťahujúcich sa na náklady na toto spracovanie. Schválené priemyselné predpisy, vzorce, návody, konštrukčné metódy a ostatné priemyselné postupy poslúžia ako základ pre výpočty.2.Táto metóda hodnotenia nebude zvyčajne použiteľná vtedy, keď v dôsledku ďalšieho spracovania dovážaný tovar stratí svoju povahu. Môžu nastať prípady, keď sa napriek strate povahy tovaru dá hodnota pridanú spracovaním presne určiť bez akýchkoľvek väčších problémov.Na druhej strane sú prípady, keď si dovážaný tovar udrží svoju povahu, ale ako minoritný prvok v tovare predávanom v krajine dovozu, potom je použitie metódy určovania hodnoty neopodstatnené. Takéto situácie je preto potrebné posúdiť od prípadu k prípadu. | | |

Objem predaja | Jednotková cena | Počet predajov | Celkové množstvo predané za danú cenu |

1 až 10 kusov | 100 | 10 predajov 5 kusov 5 predajov 3 kusov | 65 |

11 až 25 kusov | 95 | 5 predajov 11 kusov | 55 |

viac ako 25 kusov | 90 | 1 predaj 30 kusov 1 predaj 50 kusov | 80 |

Najväčší počet predaných kusov za každú cenu je 80, jednotková cena najväčšieho úhrnného množstva je 90.

2. Ďalším príkladom je, keď sa uskutočnia dva predaje. V prvom predaji sa predá 500 kusov za cenu 95 menových jednotiek za kus. V druhom predaji sa predá 400 kusov za cenu 90 menových jednotiek za kus. Pri tomto príklade najväčším počtom predaných kusov za konkrétnu cenu je 500, pretože jednotková cena v najväčšom úhrnnom množstve je 95.

3. Tretím príkladom bude nasledujúca situácia, keď sa predávajú rôzne množstvá za rôzne ceny:

a) Predaj

Množstvo predaja | Jednotková cena |

40 kusov | 100 |

30 kusov | 90 |

15 kusov | 100 |

50 kusov | 95 |

25 kusov | 105 |

35 kusov | 90 |

5 kusov | 100 |

b) Súhrn

Celkovo predané množstvo | Jednotková cena |

65 | 90 |

50 | 95 |

60 | 100 |

25 | 105 |

V tomto príklade najväčším počtom predaných kusov za konkrétnu cenu je 65, pretože jednotková cena v najväčšom úhrnnom množstve je 90.

| | |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 24

UPLATŇOVANIE VŠEOBECNE PRIJATÝCH PRINCÍPOV NA STANOVENIE COLNEJ HODNOTY

1. "Všeobecne prijaté účtovné zásady" s odvolaním sa na uznávaný konsenzus alebo významnú podporu úradov krajiny v určitom čase, vzhľadom ku ktorému sa zapíšu finančné prostriedky a záväzky ako aktíva a pasíva, ktoré zmeny v aktívach a pasívach sa majú zaznamenať, ako sa majú aktíva a pasíva a zmeny v nich merať, ktoré informácie sa majú zverejniť a aký spôsobom sa zverejnia a ktoré finančné výkazy majú pripraviť. Tieto zásady poslúžia nielen ako všeobecné smernice, ale aj konkrétne návody a postupy.

2. Pri uplatňovaní ustanovení o colnej metóde hodnotenia príslušná colná správa využije informácie pripravené v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami danej krajiny, ktorá vyhovuje spomínanému článku. Napríklad určenie obvyklého zisku a všeobecných nákladov podľa ustanovení čl. 152 ods. 1 písm. a) i) tohto nariadenia sa vykoná na základe využitia informácií pripravených v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami krajiny dovozu. Na druhej strane určenie obvyklého zisku a všeobecných nákladov podľa ustanovení čl. 30 ods. 2 písm. d) kódexu sa vykoná na základe využitia informácií pripravených v súlade so všeobecne prijatými účtovnými zásadami krajiny výroby. Ďalším príkladom je určenie prvku podľa čl. 32 ods. 1 písm. b) ii) kódexu prevzatého v krajine dovozu, ktoré sa vykoná na základe využitia informácií pripravených v súlade o všeobecne prijatými účtovnými zásadami tejto krajiny.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 25

NÁKLADY NA LETECKÚ PREPRAVU ZAPOČÍTANÉ DO COLNEJ HODNOTY

úvodná poznámka

1. Nasledujúca tabuľka vykazuje:

a) tretie krajiny v zoznamoch podľa kontinentov (stĺpec 1);

b) letiská odletu v tretích krajinách (stĺpec 2);

c) letiská príletu v spoločenstve s percentuálnou sadzbou, ktorá predstavuje náklady na leteckú prepravu, ktoré sa zahrnie do colnej hodnoty.

2. Ak sa tovar zasiela do alebo z letísk neuvedených v nasledujúcej tabuľke, iných ako letiská uvedené v odseku 3, použije sa percentuálna sadzba určená pre letisko, ktorá je najbližšie k miestu odletu alebo príletu.

3. Pokiaľ ide o francúzske zámorské departementy Guadeloupe, Guyana, Martinique a Réunion, ktorých letiská nie sú zahrnuté v tabuľke, tu platia nasledujúce pravidlá:

a) pri tovare, ktorý sa zasiela priamo do týchto oblastí z tretích krajín, sa celé prepravné náklady zahrnú do colnej hodnoty;

b) pri tovare, ktorý sa zasiela do európskej časti spoločenstva z tretích krajín s prekládkou alebo vykládkou v jednej z týchto oblastí, budú náklady na leteckú prepravu vynaložené za prepravu tovaru iba po miesto prekládky alebo vykládky zahrnuté do colnej hodnoty;

c) pri tovare, ktorý sa zasiela do týchto oblastí z tretích krajín s prekládkou alebo vykládkou na letisku v európskej časti spoločenstva, náklady na leteckú prepravu zahrnuté do colnej hodnoty sú tie, ktoré sú výsledkom uplatňovania percentuálnej sadzby uvedenej v nasledujúcej tabuľke na náklady vynaložené na prepravu tovaru z letiska odletu do letiska prekládky alebo vykládky.

Prekládku alebo vykládku úradnou pečiatkou osvedčí colný úrad na leteckom nákladom liste alebo inom leteckom prepravnom doklade; v opačnom prípade sa uplatnia ustanovenia posledného odseku čl. 163 ods. 6 tohto nariadenia.

Percentuálne vyjadrenie nákladov na leteckú prepravu zahrnutú v cene cla

ZOZNAM I (Spolková republika Nemecko)

Tretie krajiny | Letisko príletov | Letisko odletov |

Berlín | Brémy | Drážďany | Duseldorf- Kolín | Frankfurt | Hamburg | Hanover | Lipsko | Mníchov | Norimberg | Rostok-Barth | Stuttgart |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 62 | 59 | 67 | 67 | 73 | 58 | 62 | 67 | 90 | 79 | 57 | 77 |

Arménsko | všetky letiská | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Rakúsko | Innsbruck | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 25 | 10 | 3 | 9 |

Klagenfurt | 21 | 18 | 21 | 21 | 28 | 18 | 21 | 21 | 61 | 38 | 17 | 35 |

Linz | 13 | 11 | 18 | 13 | 18 | 11 | 13 | 18 | 46 | 25 | 10 | 23 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 25 | 25 | 30 | 29 | 38 | 23 | 27 | 38 | 74 | 52 | 24 | 48 |

Bielorusko | všetky letiská | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 64 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 47 | 44 | 57 | 50 | 57 | 43 | 47 | 59 | 82 | 66 | 42 | 64 |

Bulharsko | Sofia | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |

všetky ostatné letiská | 18 | 16 | 19 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 19 | 16 | 19 |

Chorvátsko | všetky letiská | 33 | 30 | 46 | 36 | 43 | 29 | 33 | 49 | 72 | 52 | 28 | 49 |

Cyprus | pozri Ázia | | | | | | | | | | | | |

Československá federatívna republika | Bratislava | 47 | 29 | 64 | 33 | 43 | 27 | 30 | 52 | 77 | 56 | 34 | 52 |

Brno | 50 | 41 | 75 | 44 | 58 | 38 | 45 | 56 | 67 | 51 | 35 | 46 |

Gotwaldov, Ostrava | 61 | 44 | 79 | 47 | 61 | 42 | 49 | 61 | 70 | 55 | 43 | 49 |

Košice, Prešov | 75 | 57 | 88 | 60 | 72 | 54 | 61 | 75 | 88 | 72 | 60 | 65 |

Praha | 28 | 14 | 71 | 24 | 36 | 16 | 22 | 40 | 44 | 29 | 17 | 26 |

Estónsko | všetky letiská | 93 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 89 | 76 | 92 | 70 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 25 | 26 | 24 | 21 | 23 | 25 | 23 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, | 72 | 70 | 70 | 59 | 57 | 76 | 69 | 70 | 47 | 51 | 79 | 52 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 78 | 77 | 77 | 67 | 65 | 82 | 76 | 77 | 56 | 59 | 84 | 60 |

Maarianhamina, Turku | 67 | 63 | 63 | 51 | 49 | 70 | 61 | 63 | 54 | 60 | 73 | 45 |

Gruzínsko | všetky letiská | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Gibraltár | všetky letiská | 36 | 39 | 39 | 44 | 44 | 38 | 39 | 39 | 45 | 42 | 35 | 46 |

Maďarsko | Budapešť | 39 | 39 | 54 | 44 | 54 | 36 | 40 | 50 | 79 | 62 | 34 | 59 |

| všetky ostatné letiská | 46 | 46 | 61 | 51 | 61 | 43 | 48 | 57 | 83 | 69 | 41 | 66 |

Island | všetky letiská | 44 | 47 | 44 | 48 | 45 | 47 | 45 | 44 | 40 | 42 | 46 | 43 |

Lotyšsko | všetky letiská | 93 | 79 | 93 | 72 | 73 | 82 | 82 | 92 | 89 | 76 | 92 | 70 |

Litva | všetky letiská | 92 | 74 | 92 | 66 | 68 | 78 | 78 | 92 | 87 | 71 | 91 | 61 |

Macedónsko | všetky letiská | 61 | 58 | 74 | 65 | 72 | 56 | 61 | 76 | 89 | 78 | 55 | 76 |

Malta | všetky letiská | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 |

Moldavsko | všetky letiská | 95 | 84 | 95 | 79 | 81 | 86 | 87 | 94 | 95 | 88 | 91 | 85 |

Čierna Hora | všetky letiská | 55 | 52 | 66 | 58 | 64 | 51 | 55 | 69 | 86 | 73 | 50 | 71 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 76 | 74 | 72 | 65 | 63 | 79 | 74 | 72 | 58 | 62 | 80 | 60 |

Bergen | 39 | 38 | 35 | 64 | 63 | 42 | 38 | 35 | 27 | 29 | 43 | 56 |

Kristiansand | 18 | 17 | 13 | 13 | 13 | 20 | 17 | 13 | 11 | 12 | 20 | 11 |

Oslo | 53 | 51 | 50 | 39 | 38 | 58 | 50 | 50 | 33 | 37 | 59 | 34 |

Stavanger | 30 | 29 | 26 | 58 | 57 | 33 | 28 | 28 | 19 | 21 | 34 | 50 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 89 | 70 | 79 | 61 | 63 | 74 | 75 | 79 | 85 | 67 | 73 | 59 |

Poznaň | 65 | 42 | 57 | 33 | 35 | 47 | 48 | 45 | 73 | 39 | 42 | 31 |

Štetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 83 | 62 | 81 | 52 | 54 | 66 | 67 | 69 | 80 | 58 | 67 | 50 |

Rumunsko | Bukurešť | 16 | 14 | 17 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 | 17 |

všetky ostatné letiská | 22 | 20 | 23 | 21 | 22 | 20 | 20 | 23 | 25 | 23 | 20 | 23 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 96 | 87 | 96 | 81 | 83 | 89 | 89 | 85 | 96 | 85 | 85 | 80 |

St. Peterburg | 93 | 85 | 93 | 74 | 71 | 91 | 83 | 92 | 68 | 71 | 92 | 66 |

Moskva, Orel | 95 | 83 | 95 | 77 | 79 | 86 | 86 | 95 | 96 | 81 | 94 | 76 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 98 | 93 | 98 | 90 | 91 | 94 | 94 | 98 | 98 | 92 | 96 | 90 |

Omsk, Sverdlovsk | 98 | 90 | 98 | 86 | 87 | 92 | 92 | 96 | 97 | 89 | 96 | 85 |

Srbsko | všetky letiská | 51 | 47 | 65 | 56 | 63 | 46 | 50 | 67 | 84 | 69 | 45 | 67 |

Slovinsko | všetky letiská | 42 | 38 | 54 | 44 | 52 | 37 | 42 | 56 | 79 | 61 | 36 | 58 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby | 31 | 30 | 25 | 21 | 20 | 37 | 29 | 25 | 16 | 19 | 39 | 17 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 49 | 48 | 42 | 36 | 35 | 55 | 47 | 42 | 29 | 33 | 58 | 31 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 78 | 76 | 69 | 65 | 65 | 81 | 74 | 69 | 67 | 72 | 90 | 61 |

Kristianstad | 22 | 21 | 16 | 13 | 13 | 26 | 19 | 16 | 11 | 12 | 85 | 11 |

Malmö | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 3 | 4 | 10 | 3 |

Štokholm | 64 | 57 | 50 | 44 | 44 | 64 | 55 | 50 | 50 | 55 | 71 | 40 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 18 | 17 | 24 | 24 | 32 | 13 | 18 | 24 | 46 | 31 | 12 | 54 |

Ženeva | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 3 |

Zürich | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 5 | 24 | 15 | 3 | 23 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 11 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 26 | 26 | 28 | 25 | 26 | 26 | 31 | 30 | 25 | 29 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 39 | 39 | 41 | 37 | 39 | 39 | 46 | 43 | 37 | 43 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 28 | 26 | 21 | 25 |

Izmir | 21 | 20 | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21 | 27 | 25 | 20 | 24 |

Ukrajina | Kyjev | | | | | | | | | | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 93 | 79 | 93 | 77 | 83 | 82 | 83 | 84 | 94 | 84 | 84 | 80 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 22 | 20 | 23 | 23 | 25 | 24 | 21 | 23 | 28 | 22 | 19 | 30 |

Annába, Constantine | 26 | 27 | 31 | 31 | 33 | 27 | 28 | 31 | 33 | 31 | 27 | 36 |

El Golea | 41 | 39 | 43 | 43 | 46 | 37 | 41 | 43 | 50 | 48 | 39 | 51 |

Angola | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 74 | 76 | 77 | 81 | 79 | 74 | 83 |

Benin | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Botswana | všetky letiská | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Burkina Faso | všetky letiská | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Burundi | všetky letiská | 64 | 61 | 63 | 63 | 64 | 62 | 62 | 63 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Kamerun | všetky letiská | 77 | 80 | 83 | 83 | 85 | 76 | 77 | 83 | 85 | 83 | 76 | 88 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 69 | 68 | 72 | 71 | 72 | 68 | 69 | 72 | 76 | 74 | 68 | 74 |

Čad | všetky letiská | 63 | 61 | 66 | 64 | 66 | 61 | 63 | 66 | 70 | 68 | 59 | 68 |

Komory | všetky letiská | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 71 | 75 |

Kongo | všetky letiská | 73 | 71 | 73 | 74 | 76 | 72 | 73 | 73 | 79 | 77 | 72 | 77 |

Džibutsko | všetky letiská | 59 | 56 | 57 | 58 | 59 | 56 | 57 | 57 | 63 | 61 | 55 | 60 |

Egypt | všetky letiská | 25 | 23 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | 26 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Etiópia | všetky letiská | 55 | 52 | 54 | 54 | 55 | 52 | 53 | 54 | 59 | 57 | 50 | 56 |

Gabon | všetky letiská | 77 | 80 | 80 | 83 | 85 | 76 | 77 | 80 | 85 | 83 | 75 | 88 |

Gambia | všetky letiská | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Ghana | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Guinea | všetky letiská | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Keňa | všetky letiská | 66 | 63 | 64 | 64 | 66 | 63 | 64 | 64 | 69 | 67 | 61 | 67 |

Lesotho | všetky letiská | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 73 | 77 |

Libéria | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Líbya | Benghazi | 31 | 30 | 32 | 33 | 35 | 30 | 31 | 32 | 39 | 36 | 29 | 37 |

Sebha | 41 | 40 | 42 | 43 | 45 | 39 | 41 | 42 | 50 | 47 | 38 | 47 |

Tripolis | 24 | 23 | 24 | 25 | 27 | 23 | 24 | 24 | 31 | 28 | 22 | 29 |

Madagaskar | všetky letiská | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Malawi | všetky letiská | 69 | 66 | 68 | 68 | 69 | 66 | 67 | 68 | 72 | 70 | 66 | 70 |

Mali | všetky letiská | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Mauretánia | všetky letiská | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Maurítius | všetky letiská | 74 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 72 | 72 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Maroko | Casablanca | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 | 14 | 37 | 14 | 12 | 15 |

Fás, Rabat | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 12 | 16 |

Ifni | 27 | 28 | 28 | 31 | 32 | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 27 | 32 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 74 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 72 | 72 | 77 | 75 | 73 | 75 |

Namíbia | všetky letiská | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Niger | všetky letiská | 45 | 46 | 48 | 48 | 50 | 45 | 47 | 48 | 50 | 49 | 45 | 51 |

Nigéria | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Rwanda | všetky letiská | 64 | 61 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Senegal | všetky letiská | 27 | 28 | 28 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 33 | 30 | 27 | 31 |

Seychely | všetky letiská | 74 | 71 | 74 | 72 | 74 | 71 | 72 | 74 | 77 | 75 | 70 | 75 |

Sierra Leone | všetky letiská | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 35 | 36 | 36 | 41 | 40 | 35 | 41 |

Somálsko | všetky letiská | 66 | 63 | 64 | 64 | 66 | 63 | 64 | 64 | 69 | 67 | 61 | 67 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Sv. Helena | všetky letiská | 80 | 83 | 84 | 85 | 87 | 81 | 83 | 84 | 87 | 84 | 80 | 86 |

Sudán | všetky letiská | 51 | 48 | 50 | 49 | 51 | 48 | 49 | 50 | 55 | 53 | 48 | 52 |

Svazijsko | všetky letiská | 76 | 74 | 75 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 79 | 78 | 74 | 77 |

Tanzánia | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 68 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 66 | 70 |

Togo | všetky letiská | 61 | 62 | 66 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 68 | 66 | 61 | 69 |

Tunisko | Djerba | 35 | 35 | 40 | 40 | 42 | 34 | 37 | 40 | 46 | 42 | 33 | 46 |

Tunis | 23 | 24 | 27 | 27 | 29 | 23 | 24 | 27 | 32 | 29 | 22 | 32 |

Uganda | všetky letiská | 64 | 61 | 64 | 63 | 64 | 62 | 62 | 64 | 68 | 66 | 62 | 65 |

Zair | všetky letiská | 73 | 71 | 73 | 74 | 76 | 72 | 73 | 73 | 79 | 77 | 71 | 77 |

Zambia | všetky letiská | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 72 | 76 | 75 | 70 | 74 |

Zimbabwe | všetky letiská | 73 | 71 | 72 | 72 | 73 | 71 | 72 | 72 | 76 | 75 | 70 | 74 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 73 | 79 | 72 | 78 | 78 | 77 | 78 | 74 | 74 | 76 | 74 | 76 |

Gander, Moncton | 55 | 59 | 54 | 60 | 58 | 58 | 57 | 55 | 55 | 56 | 55 | 57 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto | 64 | 69 | 63 | 68 | 66 | 67 | 67 | 62 | 62 | 64 | 62 | 65 |

Grónsko | všetky letiská | 63 | 65 | 63 | 66 | 63 | 65 | 63 | 63 | 58 | 60 | 64 | 61 |

Spojené štáty americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimor, Boston, Bufalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Kolumbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 65 | 69 | 65 | 68 | 66 | 68 | 68 | 65 | 64 | 65 | 65 | 65 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 72 | 76 | 72 | 76 | 75 | 75 | 75 | 72 | 72 | 73 | 72 | 74 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 84 | 86 | 82 | 83 | 83 | 87 | 86 | 84 | 80 | 82 | 86 | 81 |

Honolulu | 84 | 88 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 84 | 86 |

Miami | 75 | 77 | 74 | 79 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 76 | 73 | 77 |

Puerto Rico | 72 | 75 | 73 | 76 | 75 | 74 | 74 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 |

2.Stredná Amerika

Bahamy | všetky letiská | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Belize | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Bermudy | všetky letiská | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Kostarika | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Kuba | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Curacao | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Dominikánska republika | všetky letiská | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Salvádor | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Guatemala | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Haiti | všetky letiská | 69 | 71 | 69 | 73 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 70 | 68 | 71 |

Honduras | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Jamajka | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Mexiko | všetky letiská | 77 | 79 | 77 | 78 | 77 | 78 | 78 | 78 | 75 | 76 | 77 | 77 |

Nikaragua | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 77 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 72 | 75 |

Panama | všetky letiská | 73 | 76 | 73 | 76 | 75 | 76 | 74 | 73 | 74 | 74 | 72 | 75 |

Panenské ostrovy | pozri West Indies | | | | | | | | | | | | |

West Indies | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

3.Južná Amerika

Argentína | všetky letiská | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Aruba | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Bolívia | všetky letiská | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Brazília | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Čile | všetky letiská | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Kolumbia | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Ekvádor | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Guinea | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Paraguaj | všetky letiská | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Peru | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Surinam | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Trinidad a Tobago | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

Uruguaj | všetky letiská | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 72 | 72 | 72 | 75 | 74 | 71 | 75 |

Venezuela | všetky letiská | 72 | 76 | 72 | 77 | 77 | 75 | 76 | 73 | 74 | 74 | 77 | 75 |

IV.ÁZIA

Afganistan | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 70 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 97 | 89 | 97 | 87 | 91 | 91 | 91 | 92 | 97 | 92 | 92 | 90 |

Bahrajn | všetky letiská | 47 | 44 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 46 | 49 |

Bangladéš | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 70 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | | | | | |

Barma | všetky letiská | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 78 |

Čína | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 81 | 79 | 81 |

Cyprus | všetky letiská | 19 | 17 | 19 | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 21 | 20 | 18 | 19 |

Hongkong | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

India | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 70 |

Indonézia | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Irán | všetky letiská | 47 | 45 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 46 | 49 |

Irak | všetky letiská | 40 | 37 | 40 | 38 | 40 | 37 | 38 | 40 | 43 | 42 | 39 | 41 |

Izrael | všetky letiská | 26 | 25 | 26 | 25 | 26 | 24 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 27 |

Japonsko | všetky letiská | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 | 83 | 85 |

Jordánsko | všetky letiská | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Kambodža | všetky letiská | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 78 |

Kazachstan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Severná Kórea | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 82 | 81 | 79 | 81 |

Južná Kórea | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Kuvajt | všetky letiská | 48 | 45 | 48 | 47 | 48 | 46 | 46 | 48 | 52 | 50 | 46 | 50 |

Kirgizstan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Laos | všetky letiská | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 78 |

Libanon | všetky letiská | 24 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 27 | 26 | 22 | 25 |

Makao | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Malajzia | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Maledivy | všetky letiská | 75 | 72 | 75 | 73 | 75 | 72 | 73 | 75 | 77 | 76 | 72 | 76 |

Mongolsko | všetky letiská | 99 | 93 | 99 | 90 | 91 | 94 | 94 | 99 | 98 | 92 | 98 | 90 |

Muskat a Omán | všetky letiská | 59 | 56 | 59 | 58 | 59 | 56 | 57 | 59 | 63 | 61 | 56 | 60 |

Nepál | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 70 |

Omán | pozri Muskat a Omán | | | | | | | | | | | | |

Uzbekistan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Pakistan | všetky letiská | 69 | 66 | 69 | 67 | 69 | 66 | 67 | 69 | 72 | 70 | 68 | 70 |

Filipíny | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Katar | všetky letiská | 47 | 44 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 46 | 49 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 47 | 44 | 47 | 46 | 47 | 45 | 45 | 47 | 51 | 49 | 46 | 49 |

Singapur | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Srí Lanka | všetky letiská | 75 | 72 | 75 | 73 | 75 | 72 | 73 | 75 | 77 | 76 | 72 | 76 |

Sýria | všetky letiská | 27 | 25 | 27 | 26 | 27 | 25 | 25 | 27 | 30 | 28 | 25 | 28 |

Tadžikistan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

Tajwan | všetky letiská | 80 | 78 | 80 | 79 | 80 | 78 | 79 | 80 | 83 | 81 | 79 | 81 |

Thajsko | všetky letiská | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 78 |

Turecko | pozri Európu | | | | | | | | | | | | |

Turkmenistan | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 87 | 81 | 79 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 59 | 56 | 59 | 58 | 59 | 56 | 57 | 59 | 63 | 61 | 58 | 60 |

Vietnam | všetky letiská | 77 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 76 | 77 | 80 | 79 | 76 | 78 |

Jemen | všetky letiská | 86 | 82 | 86 | 79 | 80 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 84 | 79 |

V.AUSTRÁLIA A

OCEÁNIA | všetky letiská | 85 | 84 | 85 | 84 | 85 | 84 | 84 | 85 | 87 | 86 | 84 | 86 |

ZOZNAM II (Benelux)

Tretie krajiny | Letisko odletu | Letisko príletu |

Brusel | Amsterdam | Luxemburg |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 58 | 58 | 65 |

Arménsko | všetky letiská | 81 | 82 | 81 |

Rakúsko | Innsbruck | 4 | 3 | 4 |

Klagenfurt | 19 | 17 | 23 |

Linz | 11 | 10 | 14 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 26 | 24 | 30 |

Bielorusko | všetky letiská | 59 | 61 | 60 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 43 | 41 | 48 |

Bulharsko | Sofia | 6 | 6 | 6 |

všetky ostatné letiská | 16 | 16 | 17 |

Chorvátsko | všetky letiská | 30 | 28 | 34 |

Cyprus | pozri Ázia | | | |

Československá federatívna republika | Bratislava | 30 | 28 | 34 |

Brno | 38 | 36 | 45 |

Gotwaldov, Ostrava | 42 | 39 | 48 |

Košice, Prešov | 54 | 52 | 61 |

Praha | 21 | 19 | 25 |

Estónsko | všetky letiská | 65 | 67 | 66 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 29 | 31 | 26 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, | 54 | 58 | 51 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 62 | 66 | 59 |

Maarianhamina, Turku | 47 | 56 | 44 |

Gruzínsko | všetky letiská | 81 | 82 | 81 |

Gibraltár | všetky letiská | 47 | 44 | 47 |

Maďarsko | Budapešť | 41 | 49 | 43 |

všetky ostatné letiská | 48 | 55 | 51 |

Island | všetky letiská | 50 | 53 | 47 |

Lotyšsko | všetky letiská | 65 | 67 | 67 |

Litva | všetky letiská | 59 | 61 | 60 |

Macedónsko | všetky letiská | 57 | 56 | 63 |

Malta | všetky letiská | 8 | 7 | 9 |

Moldavsko | všetky letiská | 72 | 74 | 73 |

Čierna Hora | všetky letiská | 51 | 49 | 56 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 93 | 84 |

Bergen | 75 | 88 | 65 |

Kristiansand | 66 | 81 | 53 |

Oslo | 85 | 93 | 79 |

Stavanger | 89 | 95 | 84 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 48 | 50 | 51 |

Poznaň | 17 | 18 | 20 |

Štetín | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 37 | 39 | 39 |

Rumunsko | Bukurešť | 14 | 14 | 14 |

všetky ostatné letiská | 20 | 19 | 20 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 74 | 75 | 75 |

St. Peterburg | 68 | 70 | 69 |

Moskva, Orel | 71 | 73 | 72 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 87 | 88 | 88 |

Omsk, Sverdlovsk | 82 | 84 | 83 |

Srbsko | všetky letiská | 47 | 46 | 54 |

Slovinsko | všetky letiská | 38 | 36 | 43 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby, | 16 | 19 | 17 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 32 | 37 | 30 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 62 | 70 | 59 |

Kristianstad | 12 | 14 | 10 |

Malmö | 4 | 4 | 3 |

Štokholm | 41 | 51 | 38 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 |

Bern | 20 | 17 | 22 |

Ženeva | 2 | 2 | 3 |

Zürich | 4 | 3 | 5 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 9 | 9 | 9 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 25 | 25 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 37 | 37 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 21 | 23 |

Izmir | 21 | 20 | 22 |

Ukrajina | Kyjev | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 65 | 67 | 66 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 25 | 22 | 27 |

Annába, Constantine | 32 | 30 | 36 |

El Golea | 41 | 38 | 43 |

Angola | všetky letiská | 80 | 79 | 82 |

Benin | všetky letiská | 66 | 65 | 67 |

Botswana | všetky letiská | 74 | 74 | 75 |

Burkina | všetky letiská | 47 | 46 | 48 |

Burundi | všetky letiská | 61 | 61 | 62 |

Kamerun | všetky letiská | 83 | 81 | 86 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 31 | 30 | 31 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 75 | 73 | 77 |

Čad | všetky letiská | 70 | 67 | 72 |

Komory | všetky letiská | 71 | 71 | 72 |

Kongo | všetky letiská | 78 | 76 | 80 |

Džibutsko | všetky letiská | 56 | 55 | 57 |

Egypt | všetky letiská | 23 | 22 | 24 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 88 | 86 | 88 |

Etiópia | všetky letiská | 52 | 51 | 53 |

Gabon | všetky letiská | 83 | 81 | 86 |

Gambia | všetky letiská | 31 | 30 | 31 |

Ghana | všetky letiská | 66 | 65 | 67 |

Guinea | všetky letiská | 40 | 39 | 40 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 40 | 39 | 40 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 66 | 65 | 67 |

Keňa | všetky letiská | 63 | 62 | 64 |

Lesotho | všetky letiská | 74 | 74 | 75 |

Libéria | všetky letiská | 40 | 39 | 40 |

Líbya | Benghazi | 32 | 30 | 34 |

Sebha | 41 | 40 | 44 |

Tripolis | 24 | 23 | 27 |

Madagaskar | všetky letiská | 71 | 71 | 72 |

Malawi | všetky letiská | 66 | 66 | 67 |

Mali | všetky letiská | 47 | 46 | 48 |

Mauretánia | všetky letiská | 31 | 30 | 31 |

Maurítius | všetky letiská | 71 | 71 | 72 |

Maroko | Casablanca | 17 | 14 | 17 |

Fás, Rabat | 16 | 15 | 16 |

Ifni | 32 | 31 | 32 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 72 | 71 | 73 |

Namíbia | všetky letiská | 74 | 74 | 75 |

Niger | všetky letiská | 47 | 46 | 48 |

Nigéria | všetky letiská | 66 | 65 | 67 |

Rwanda | všetky letiská | 61 | 61 | 62 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 88 | 86 | 88 |

Senegal | všetky letiská | 31 | 30 | 31 |

Seychely | všetky letiská | 71 | 71 | 72 |

Sierra Leone | všetky letiská | 40 | 39 | 40 |

Somálsko | všetky letiská | 63 | 62 | 64 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 74 | 74 | 75 |

Sv. Helena | všetky letiská | 88 | 86 | 88 |

Sudán | všetky letiská | 48 | 47 | 49 |

Svazijsko | všetky letiská | 74 | 74 | 75 |

Tanzánia | všetky letiská | 66 | 66 | 67 |

Togo | všetky letiská | 66 | 65 | 67 |

Tunisko | Djerba | 32 | 30 | 34 |

Tunis | 18 | 16 | 19 |

Uganda | všetky letiská | 61 | 61 | 62 |

Zair | všetky letiská | 78 | 76 | 80 |

Zambia | všetky letiská | 71 | 70 | 72 |

Zimbabwe | všetky letiská | 71 | 70 | 72 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 81 | 81 | 78 |

Gander, Moncton | 62 | 62 | 60 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto | 70 | 70 | 68 |

Grónsko | všetky letiská | 68 | 68 | 65 |

Spojené štáty americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimor, Boston, Bufalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Kolumbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 71 | 71 | 68 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 77 | 76 | 76 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 90 | 91 | 88 |

Honolulu | 89 | 89 | 87 |

Miami | 80 | 80 | 79 |

Puerto Rico | 79 | 79 | 76 |

2.Stredná Amerika

Bahamy | všetky letiská | 76 | 76 | 73 |

Belize | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Bermudy | všetky letiská | 76 | 76 | 73 |

Kostarika | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Kuba | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Curacao | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Dominikánska republika | všetky letiská | 76 | 76 | 73 |

Salvádor | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Guatemala | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Haiti | všetky letiská | 76 | 76 | 73 |

Honduras | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Jamajka | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Mexiko | všetky letiská | 79 | 79 | 78 |

Nikaragua | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Panama | všetky letiská | 79 | 79 | 77 |

Panenské ostrovy | pozri West Indies | | | |

West Indies | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

3.Južná Amerika

Argentína | všetky letiská | 76 | 76 | 76 |

Aruba | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Bolívia | všetky letiská | 76 | 76 | 76 |

Brazília | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Čile | všetky letiská | 76 | 76 | 76 |

Kolumbia | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Ekvádor | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Guinea | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Paraguaj | všetky letiská | 76 | 76 | 76 |

Peru | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Surinam | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Trinidad a Tobago | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

Uruguaj | všetky letiská | 76 | 76 | 76 |

Venezuela | všetky letiská | 79 | 79 | 79 |

IV.ÁZIA

Afganistan | všetky letiská | 93 | 92 | 92 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 81 | 82 | 81 |

Bahrajn | všetky letiská | 44 | 44 | 43 |

Bangladéš | všetky letiská | 66 | 66 | 65 |

Bhután | pozri Nepál | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | |

Barma | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Čína | všetky letiská | 77 | 75 | 74 |

Cyprus | všetky letiská | 77 | 78 | 77 |

Hongkong | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

India | všetky letiská | 66 | 66 | 65 |

Indonézia | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Irán | všetky letiská | 44 | 45 | 43 |

Irak | všetky letiská | 37 | 37 | 36 |

Izrael | všetky letiská | 23 | 23 | 23 |

Japonsko | všetky letiská | 82 | 83 | 82 |

Jordánsko | všetky letiská | 24 | 25 | 24 |

Kambodža | všetky letiská | 75 | 75 | 74 |

Kazachstan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Severná Kórea | všetky letiská | 77 | 78 | 77 |

Južná Kórea | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Kuvajt | všetky letiská | 45 | 45 | 44 |

Kirgizstan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Laos | všetky letiská | 75 | 75 | 74 |

Libanon | všetky letiská | 22 | 22 | 21 |

Makao | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Malajzia | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Maledivy | všetky letiská | 72 | 72 | 71 |

Mongolsko | všetky letiská | 87 | 87 | 85 |

Muskat a Omán | všetky letiská | 56 | 56 | 55 |

Nepál | všetky letiská | 66 | 66 | 65 |

Omán | pozri Muskat a Omán | | | |

Uzbekistan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Pakistan | všetky letiská | 66 | 66 | 65 |

Filipíny | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Katar | všetky letiská | 44 | 44 | 45 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 44 | 44 | 45 |

Singapur | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Srí Lanka | všetky letiská | 72 | 72 | 71 |

Sýria | všetky letiská | 24 | 25 | 24 |

Tadžikistan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Tajwan | všetky letiská | 78 | 78 | 78 |

Thajsko | všetky letiská | 75 | 75 | 74 |

Turecko | pozri Európu | | | |

Turkmenistan | všetky letiská | 77 | 77 | 77 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 56 | 56 | 55 |

Vietnam | všetky letiská | 75 | 75 | 74 |

Jemen | všetky letiská | 53 | 53 | 52 |

V.AUSTRÁLIA A

OCEÁNIA | všetky letiská | 83 | 84 | 83 |

ZOZNAM III (Francúzsko)

Tretie krajiny | Letisko odletu | Letisko príletu |

Ajaccio | Bordeaux | Lyon | Marseilles | Nantes | Paríž | Štrasburg | Toulouse |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 51 | 44 | 57 | 54 | 43 | 52 | 63 | 46 |

Arménsko | všetky letiská | 77 | 70 | 79 | 78 | 72 | 79 | 83 | 72 |

Rakúsko | Innsbruck | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 |

Klagenfurt | 15 | 13 | 21 | 17 | 12 | 17 | 24 | 14 |

Linz | 9 | 7 | 14 | 10 | 7 | 10 | 15 | 8 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 27 | 19 | 29 | 28 | 17 | 23 | 34 | 21 |

Bielorusko | všetky letiská | 51 | 47 | 59 | 53 | 49 | 59 | 65 | 51 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 19 | 26 | 39 | 21 | 25 | 30 | 37 | 16 |

Bulharsko | Sofia | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 |

všetky ostatné letiská | 18 | 16 | 18 | 19 | 15 | 16 | 18 | 17 |

Chorvátsko | všetky letiská | 17 | 13 | 20 | 18 | 13 | 18 | 26 | 14 |

Cyprus | pozri Ázia | | | | | | | | |

Československá federatívna republika | Bratislava | 30 | 22 | 32 | 31 | 20 | 27 | 38 | 24 |

Brno | 25 | 22 | 31 | 27 | 23 | 31 | 37 | 24 |

Gotwaldov, Ostrava | 28 | 24 | 34 | 29 | 26 | 34 | 41 | 26 |

Košice, Prešov | 43 | 36 | 48 | 45 | 34 | 42 | 37 | 55 |

Praha | 12 | 10 | 15 | 12 | 11 | 15 | 19 | 11 |

Estónsko | všetky letiská | 57 | 52 | 65 | 59 | 55 | 64 | 70 | 55 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 18 | 22 | 22 | 20 | 26 | 28 | 22 | 20 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere | 35 | 37 | 42 | 38 | 39 | 47 | 39 | 36 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 43 | 45 | 50 | 46 | 48 | 55 | 47 | 44 |

Maarianhamina, Turku | 29 | 31 | 35 | 31 | 33 | 40 | 44 | 29 |

Gruzínsko | všetky letiská | 77 | 70 | 79 | 78 | 72 | 79 | 83 | 72 |

Gibraltár | všetky letiská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maďarsko | Budapešť | 34 | 29 | 41 | 36 | 29 | 37 | 47 | 31 |

všetky ostatné letiská | 41 | 36 | 48 | 43 | 35 | 44 | 54 | 37 |

Island | všetky letiská | 40 | 48 | 48 | 44 | 53 | 57 | 48 | 45 |

Lotyšsko | všetky letiská | 57 | 52 | 65 | 59 | 55 | 64 | 70 | 55 |

Litva | všetky letiská | 51 | 47 | 59 | 53 | 49 | 59 | 65 | 51 |

Macedónsko | všetky letiská | 43 | 43 | 55 | 46 | 41 | 49 | 57 | 38 |

Malta | všetky letiská | 10 | 8 | 10 | 11 | 7 | 8 | 9 | 9 |

Moldavsko | všetky letiská | 67 | 59 | 70 | 69 | 61 | 70 | 75 | 61 |

Čierna Hora | všetky letiská | 42 | 35 | 48 | 44 | 34 | 42 | 53 | 37 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 43 | 61 | 50 | 66 | 66 | 75 | 64 | 59 |

Bergen | 37 | 48 | 46 | 42 | 47 | 60 | 46 | 41 |

Kristiansand | 29 | 34 | 37 | 33 | 38 | 50 | 37 | 33 |

Oslo | 21 | 44 | 26 | 23 | 47 | 60 | 47 | 42 |

Stavanger | 32 | 43 | 41 | 36 | 42 | 55 | 41 | 36 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 47 | 43 | 55 | 49 | 44 | 54 | 61 | 45 |

Poznaň | 34 | 30 | 41 | 36 | 33 | 41 | 48 | 32 |

Štetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 40 | 36 | 48 | 42 | 37 | 47 | 54 | 38 |

Rumunsko | Bukurešť | 16 | 14 | 16 | 17 | 13 | 14 | 16 | 15 |

všetky ostatné letiská | 22 | 19 | 22 | 23 | 18 | 20 | 22 | 20 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 69 | 61 | 72 | 71 | 63 | 72 | 77 | 63 |

St. Peterburg | 57 | 48 | 54 | 55 | 51 | 60 | 64 | 47 |

Moskva, Orel | 64 | 59 | 71 | 67 | 62 | 71 | 70 | 62 |

Voronež | 70 | 63 | 73 | 72 | 64 | 73 | 78 | 64 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 82 | 79 | 86 | 84 | 81 | 86 | 87 | 80 |

Omsk, Sverdlovsk | 76 | 72 | 82 | 78 | 75 | 81 | 82 | 75 |

Srbsko | všetky letiská | 27 | 21 | 31 | 28 | 20 | 27 | 37 | 23 |

Slovinsko | všetky letiská | | | | | | | | |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby | 10 | 9 | 12 | 11 | 9 | 12 | 13 | 8 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrkőping, Visby | 19 | 19 | 23 | 21 | 20 | 26 | 28 | 18 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall, Kristianstad, Malmö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |

Štokholm | 25 | 27 | 30 | 27 | 28 | 34 | 38 | 25 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Bern | 21 | 18 | 75 | 31 | 7 | 13 | 63 | 24 |

Ženeva | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 55 | 3 |

Zürich | 20 | 29 | 67 | 43 | 5 | 8 | 32 | 35 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 23 | 21 | 25 | 24 | 20 | 25 | 23 | 22 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 35 | 31 | 35 | 36 | 30 | 37 | 34 | 33 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 20 | 17 | 20 | 20 | 17 | 21 | 19 | 18 |

Izmir | 19 | 17 | 19 | 19 | 16 | 20 | 19 | 18 |

Ukrajina | Kyjev | | | | | | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 61 | 52 | 64 | 62 | 54 | 63 | 69 | 56 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 50 | 37 | 37 | 49 | 29 | 23 | 27 | 43 |

Annába, Constantine | 51 | 54 | 49 | 66 | 44 | 37 | 36 | 60 |

El Golea | 70 | 60 | 60 | 69 | 70 | 45 | 49 | 65 |

Angola | všetky letiská | 95 | 92 | 87 | 100 | 89 | 82 | 82 | 95 |

Benin | všetky letiská | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Botswana | všetky letiská | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Burkina | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Burundi | všetky letiská | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Kamerun | všetky letiská | 95 | 90 | 94 | 100 | 85 | 87 | 86 | 93 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 93 | 90 | 83 | 100 | 85 | 88 | 79 | 93 |

Čad | všetky letiská | 91 | 88 | 79 | 100 | 82 | 85 | 74 | 92 |

Komory | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Kongo | všetky letiská | 94 | 89 | 86 | 97 | 85 | 90 | 81 | 92 |

Džibutsko | všetky letiská | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Egypt | všetky letiská | 26 | 22 | 25 | 26 | 21 | 23 | 25 | 24 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Etiópia | všetky letiská | 56 | 51 | 55 | 57 | 50 | 52 | 55 | 53 |

Gabon | všetky letiská | 95 | 90 | 94 | 100 | 85 | 87 | 86 | 93 |

Gambia | všetky letiská | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Ghana | všetky letiská | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Guinea | všetky letiská | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 100 | 93 | 91 | 100 | 88 | 84 | 85 | 95 |

Keňa | všetky letiská | 66 | 62 | 66 | 67 | 61 | 63 | 65 | 64 |

Lesotho | všetky letiská | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Libéria | všetky letiská | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Líbya | Benghazi | 59 | 32 | 38 | 41 | 30 | 33 | 34 | 35 |

Sebha | 82 | 58 | 63 | 72 | 51 | 55 | 46 | 62 |

Tripolis | 72 | 43 | 49 | 59 | 37 | 41 | 28 | 48 |

Madagaskar | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Malawi | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Mali | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Mauretánia | všetky letiská | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Maurítius | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Maroko | Casablanca | 27 | 23 | 20 | 20 | 27 | 17 | 16 | 25 |

Fás, Rabat | 33 | 26 | 22 | 33 | 21 | 20 | 20 | 27 |

Ifni | 50 | 46 | 40 | 50 | 40 | 36 | 35 | 37 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 74 | 71 | 74 | 75 | 70 | 72 | 74 | 72 |

Namíbia | všetky letiská | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Niger | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 62 | 55 | 57 | 52 | 56 |

Nigéria | všetky letiská | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Rwanda | všetky letiská | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Senegal | všetky letiská | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 33 | 32 | 39 |

Seychely | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 75 | 70 | 71 | 73 | 72 |

Sierra Leone | všetky letiská | 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 43 | 41 | 49 |

Somálsko | všetky letiská | 66 | 62 | 66 | 67 | 61 | 63 | 66 | 64 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Sv. Helena | všetky letiská | 93 | 96 | 93 | 100 | 90 | 89 | 86 | 95 |

Sudán | všetky letiská | 52 | 47 | 51 | 52 | 46 | 48 | 51 | 49 |

Svazijsko | všetky letiská | 77 | 73 | 77 | 77 | 73 | 74 | 76 | 75 |

Tanzánia | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Togo | všetky letiská | 83 | 77 | 76 | 83 | 73 | 70 | 71 | 79 |

Tunisko | Djerba | 46 | 36 | 42 | 52 | 31 | 33 | 37 | 41 |

Tunis | 28 | 21 | 24 | 33 | 16 | 18 | 21 | 24 |

Uganda | všetky letiská | 65 | 60 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 62 |

Zair | všetky letiská | 94 | 89 | 86 | 97 | 85 | 90 | 81 | 92 |

Zambia | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 74 | 69 | 71 | 73 | 72 |

Zimbabwe | všetky letiská | 74 | 70 | 74 | 74 | 69 | 71 | 73 | 72 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 70 | 76 | 76 | 73 | 79 | 81 | 76 | 74 |

Gander, Moncton | 51 | 57 | 57 | 54 | 60 | 62 | 57 | 55 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto | 60 | 65 | 65 | 62 | 69 | 70 | 65 | 63 |

Grónko | všetky letiská | 57 | 65 | 64 | 61 | 69 | 72 | 65 | 61 |

Spojené štáty americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimor, Boston, Bufalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Kolumbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 61 | 65 | 66 | 64 | 70 | 71 | 66 | 64 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 71 | 75 | 76 | 73 | 76 | 79 | 76 | 74 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 79 | 81 | 86 | 83 | 86 | 89 | 86 | 84 |

Honolulu | 82 | 86 | 86 | 84 | 88 | 89 | 86 | 84 |

Miami | 72 | 77 | 77 | 74 | 78 | 80 | 77 | 75 |

Puerto Rico | 68 | 74 | 74 | 71 | 75 | 79 | 74 | 72 |

2.Stredná Amerika

Bahamy | všetky letiská | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Belize | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Bermudy | všetky letiská | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Kostarika | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Kuba | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Curacao | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Dominikánska republika | všetky letiská | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Salvádor | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Guatemala | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Haiti | všetky letiská | 65 | 71 | 71 | 68 | 71 | 76 | 71 | 69 |

Honduras | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Jamajka | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Mexiko | všetky letiská | 73 | 78 | 77 | 75 | 80 | 80 | 77 | 77 |

Nikaragua | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Panama | všetky letiská | 70 | 76 | 76 | 73 | 76 | 85 | 76 | 74 |

Panenské ostrovy | pozri West Indies | | | | | | | | |

West Indies | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

3.Južná Amerika

Argentína | všetky letiská | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Aruba | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Bolívia | všetky letiská | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Brazília | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Čile | všetky letiská | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Kolumbia | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Ekvádor | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Guinea | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Paraguaj | všetky letiská | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Peru | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Surinam | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Trinidad a Tobago | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

Uruguaj | všetky letiská | 82 | 80 | 79 | 82 | 78 | 78 | 75 | 81 |

Venezuela | všetky letiská | 79 | 84 | 83 | 82 | 81 | 82 | 77 | 85 |

IV.ÁZIA

Afganistan | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 77 | 70 | 79 | 78 | 72 | 79 | 83 | 72 |

Bahrajn | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Bangladéš | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | |

Barma | všetky letiská | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Čína | všetky letiská | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | 78 |

Cyprus | všetky letiská | 19 | 16 | 19 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 |

Hongkong | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

India | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Indonézia | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Irán | všetky letiská | 48 | 44 | 48 | 49 | 43 | 44 | 47 | 45 |

Irak | všetky letiská | 40 | 36 | 40 | 41 | 35 | 37 | 40 | 38 |

Izrael | všetky letiská | 26 | 23 | 26 | 27 | 22 | 23 | 25 | 24 |

Japonsko | všetky letiská | 85 | 82 | 85 | 85 | 80 | 83 | 84 | 83 |

Jordánsko | všetky letiská | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Kambodža | všetky letiská | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Kazachstan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Severná Kórea | všetky letiská | 80 | 77 | 80 | 81 | 76 | 78 | 79 | 78 |

Južná Kórea | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Kuvajt | všetky letiská | 49 | 44 | 49 | 50 | 43 | 45 | 48 | 46 |

Kirgizstan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Laos | všetky letiská | 25 | 21 | 24 | 25 | 21 | 22 | 24 | 23 |

Libanon | všetky letiská | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Makao | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Malajzia | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Maledivy | všetky letiská | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Mongolsko | všetky letiská | 82 | 79 | 86 | 84 | 81 | 86 | 87 | 80 |

Muskat a Omán | všetky letiská | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Nepál | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Omán | pozri Muskat a Omán | | | | | | | | |

Uzbekistan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Pakistan | všetky letiská | 69 | 65 | 69 | 70 | 64 | 66 | 69 | 67 |

Filipíny | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Katar | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 48 | 43 | 48 | 49 | 42 | 44 | 47 | 45 |

Singapur | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Srí Lanka | všetky letiská | 75 | 71 | 75 | 76 | 71 | 72 | 74 | 73 |

Sýria | všetky letiská | 27 | 24 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27 | 25 |

Tadžikistan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Tajwan | všetky letiská | 81 | 78 | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 79 |

Thajsko 78 | všetky letiská | 74 | 78 | 78 | | 74 | 75 | 77 | 76 |

Turecko | pozri Európu | | | | | | | | |

Turkmenistan | všetky letiská | 72 | 70 | 76 | 70 | 71 | 76 | 77 | 70 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 60 | 55 | 59 | 60 | 54 | 56 | 59 | 57 |

Vietnam | všetky letiská | 78 | 74 | 78 | 78 | 74 | 75 | 77 | 76 |

Jemen | všetky letiská | 57 | 52 | 57 | 58 | 51 | 53 | 56 | 54 |

V.AUSTRÁLIA A

OCEÁNIA | všetky letiská | 86 | 83 | 85 | 86 | 82 | 84 | 85 | 84 |

ZOZNAM IV (Taliansko)

Tretie krajiny | Letisko odletu | Letisko príletu |

Alghero | Brindisi | Florencia/Pisa | Miláno | Neapol | Palermo | Rím | Benátky |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 64 | 90 | 69 | 71 | 73 | 62 | 85 | 99 |

Arménsko | všetky letiská | 94 | 100 | 88 | 88 | 89 | 84 | 94 | 96 |

Rakúsko | Innsbruck | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 7 |

Klagenfurt | 21 | 19 | 38 | 37 | 25 | 21 | 31 | 59 |

Linz | 9 | 7 | 15 | 18 | 9 | 8 | 12 | 15 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 48 | 44 | 46 | 45 | 57 | 47 | 71 | 72 |

Bielorusko | všetky letiská | 72 | 100 | 77 | 67 | 79 | 71 | 87 | 91 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 28 | 25 | 33 | 55 | 35 | 27 | 56 | 97 |

Bulharsko | Sofia | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 |

všetky ostatné letiská | 21 | 20 | 22 | 20 | 23 | 21 | 25 | 21 |

Chorvátsko | všetky letiská | 36 | 32 | 22 | 32 | 46 | 35 | 62 | 98 |

Cyprus | pozri Ázia | | | | | | | | |

Československá federatívna republika | Bratislava | 50 | 46 | 49 | 49 | 59 | 49 | 73 | 75 |

Brno | 55 | 51 | 56 | 40 | 64 | 54 | 76 | 80 |

Gotwaldov, Ostrava | 27 | 39 | 34 | 43 | 47 | 41 | 55 | 45 |

Košice, Prešov | 60 | 56 | 64 | 64 | 69 | 59 | 80 | 85 |

Praha | 11 | 28 | 15 | 20 | 35 | 30 | 43 | 22 |

Estónsko | všetky letiská | 75 | 100 | 80 | 72 | 81 | 74 | 89 | 93 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 17 | 14 | 18 | 20 | 16 | 15 | 17 | 19 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere | 34 | 31 | 39 | 43 | 34 | 32 | 37 | 42 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 42 | 38 | 47 | 51 | 42 | 39 | 47 | 50 |

Maarianhamina, Turku | 28 | 32 | 32 | 37 | 28 | 26 | 30 | 45 |

Gruzínsko | všetky letiská | 84 | 100 | 88 | 88 | 89 | 84 | 94 | 96 |

Gibraltár | všetky letiská | 67 | 63 | 67 | 77 | 74 | 66 | 82 | 68 |

Maďarsko | Budapešť | 54 | 100 | 59 | 54 | 63 | 52 | 78 | 81 |

všetky ostatné letiská | 59 | 100 | 65 | 61 | 68 | 58 | 81 | 85 |

Island | všetky letiská | 39 | 29 | 36 | 39 | 31 | 29 | 33 | 36 |

Lotyšsko | všetky letiská | 75 | 100 | 80 | 72 | 81 | 74 | 89 | 93 |

Litva | všetky letiská | 72 | 100 | 77 | 62 | 67 | 79 | 87 | 91 |

Macedónsko | všetky letiská | 56 | 51 | 61 | 69 | 64 | 54 | 80 | 99 |

Malta | všetky letiská | 33 | 16 | 15 | 12 | 19 | 56 | 21 | 13 |

Moldavsko | všetky letiská | 78 | 100 | 83 | 82 | 84 | 77 | 91 | 94 |

Čierna Hora | všetky letiská | 58 | 53 | 51 | 63 | 67 | 56 | 80 | 99 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 42 | 40 | 47 | 51 | 42 | 39 | 44 | 51 |

Bergen | 35 | 30 | 41 | 46 | 33 | 30 | 36 | 42 |

Kristiansand | 6 | 6 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 9 |

Oslo | 21 | 19 | 24 | 27 | 20 | 18 | 22 | 27 |

Stavanger | 30 | 43 | 52 | 57 | 47 | 44 | 50 | 57 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 69 | 94 | 74 | 63 | 77 | 68 | 86 | 90 |

Poznaň | 33 | 44 | 41 | 50 | 52 | 45 | 59 | 53 |

Štetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 65 | 93 | 70 | 56 | 73 | 64 | 83 | 88 |

Rumunsko | Bukurešť | 19 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 23 | 18 |

všetky ostatné letiská | 25 | 24 | 26 | 25 | 27 | 25 | 30 | 25 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 83 | 100 | 87 | 82 | 88 | 82 | 94 | 95 |

St. Peterburg | 78 | 100 | 84 | 77 | 84 | 77 | 91 | 94 |

Moskva, Orel | 80 | 100 | 84 | 78 | 86 | 79 | 92 | 94 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 89 | 100 | 92 | 90 | 93 | 89 | 96 | 97 |

Omsk, Sverdlovsk | 87 | 100 | 85 | 84 | 86 | 79 | 92 | 94 |

Srbsko | všetky letiská | 51 | 46 | 56 | 58 | 61 | 49 | 77 | 99 |

Slovinsko | všetky letiská | 36 | 32 | 22 | 32 | 46 | 35 | 62 | 98 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby | 9 | 9 | 11 | 13 | 10 | 9 | 11 | 13 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 18 | 17 | 21 | 24 | 18 | 17 | 20 | 24 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 42 | 45 | 47 | 52 | 42 | 39 | 45 | 57 |

Kristianstad | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 |

Malmö | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |

Štokholm | 24 | 28 | 28 | 32 | 24 | 22 | 26 | 41 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 29 | 21 | 46 | 80 | 26 | 21 | 28 | 44 |

Ženeva | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |

Zürich | 20 | 14 | 34 | 70 | 17 | 14 | 18 | 32 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 26 | 25 | 27 | 26 | 28 | 26 | 30 | 26 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 39 | 37 | 40 | 38 | 41 | 38 | 44 | 39 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 22 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22 | 26 | 24 |

Izmir | 21 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 |

Ukrajina | Kyjev | | | | | | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 78 | 100 | 83 | 82 | 84 | 77 | 91 | 94 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 22 | 20 | 23 | 39 | 25 | 46 | 30 | 31 |

Annába, Constantine | 36 | 34 | 38 | 44 | 40 | 59 | 46 | 36 |

El Golea | 43 | 41 | 65 | 60 | 48 | 67 | 53 | 53 |

Angola | všetky letiská | 92 | 84 | 87 | 84 | 92 | 95 | 92 | 85 |

Benin | všetky letiská | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Botswana | všetky letiská | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Burkina | všetky letiská | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Burundi | všetky letiská | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Kamerun | všetky letiská | 92 | 88 | 94 | 95 | 91 | 93 | 99 | 91 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 82 | 88 | 83 | 79 | 89 | 93 | 89 | 81 |

Čad | všetky letiská | 86 | 84 | 79 | 74 | 86 | 91 | 85 | 76 |

Komory | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Kongo | všetky letiská | 91 | 81 | 86 | 82 | 91 | 94 | 90 | 84 |

Džibutsko | všetky letiská | 64 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 69 | 63 |

Egypt | všetky letiská | 29 | 28 | 30 | 28 | 31 | 28 | 34 | 28 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Etiópia | všetky letiská | 60 | 58 | 61 | 59 | 62 | 59 | 65 | 59 |

Gabon | všetky letiská | 92 | 88 | 94 | 95 | 91 | 93 | 99 | 91 |

Gambia | všetky letiská | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Ghana | všetky letiská | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Guinea | všetky letiská | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Keňa | všetky letiská | 70 | 69 | 71 | 69 | 72 | 69 | 74 | 69 |

Lesotho | všetky letiská | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Libéria | všetky letiská | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Líbya | Benghazi | 66 | 100 | 50 | 44 | 64 | 87 | 61 | 46 |

Sebha | 75 | 68 | 61 | 74 | 72 | 80 | 71 | 57 |

Tripolis | 57 | 48 | 42 | 63 | 52 | 64 | 53 | 37 |

Madagaskar | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Malawi | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Mali | všetky letiská | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Mauretánia | všetky letiská | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Maurítius | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Maroko | Casablanca | 21 | 22 | 21 | 24 | 22 | 29 | 24 | 24 |

Fás, Rabat | 22 | 21 | 21 | 23 | 23 | 29 | 24 | 20 |

Ifni | 37 | 36 | 39 | 42 | 40 | 49 | 43 | 38 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 78 | 77 | 79 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Namíbia | všetky letiská | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Niger | všetky letiská | 56 | 55 | 52 | 55 | 55 | 61 | 55 | 52 |

Nigéria | všetky letiská | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Rwanda | všetky letiská | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Senegal | všetky letiská | 33 | 32 | 33 | 36 | 34 | 39 | 36 | 33 |

Seychely | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 77 | 81 | 77 |

Sierra Leone | všetky letiská | 42 | 41 | 43 | 46 | 44 | 49 | 46 | 43 |

Somálsko | všetky letiská | 70 | 69 | 71 | 69 | 72 | 70 | 75 | 70 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Sv. Helena | všetky letiská | 92 | 89 | 89 | 92 | 92 | 93 | 99 | 88 |

Sudán | všetky letiská | 56 | 54 | 57 | 55 | 58 | 55 | 61 | 55 |

Svazijsko | všetky letiská | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 79 | 83 | 79 |

Tanzánia | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Togo | všetky letiská | 71 | 71 | 76 | 76 | 73 | 75 | 82 | 72 |

Tunisko | Djerba | 69 | 63 | 76 | 58 | 59 | 88 | 98 | 68 |

Tunis | 58 | 51 | 67 | 44 | 36 | 75 | 97 | 57 |

Uganda | všetky letiská | 68 | 67 | 70 | 68 | 71 | 68 | 73 | 68 |

Zair | všetky letiská | 91 | 81 | 86 | 82 | 91 | 94 | 90 | 84 |

Zambia | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 76 | 79 | 76 | 81 | 76 |

Zimbabwe | všetky letiská | 77 | 76 | 78 | 76 | 79 | 76 | 81 | 76 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 68 | 66 | 71 | 74 | 67 | 66 | 69 | 71 |

Gander, Moncton | 49 | 46 | 52 | 54 | 48 | 46 | 49 | 52 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto | 57 | 54 | 61 | 62 | 56 | 55 | 58 | 61 |

Grónsko | všetky letiská | 55 | 46 | 54 | 57 | 49 | 47 | 51 | 54 |

Spojené štáty americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimor, Boston, Bufalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Kolumbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 59 | 55 | 61 | 64 | 58 | 56 | 59 | 61 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 69 | 66 | 71 | 73 | 67 | 66 | 69 | 71 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 77 | 71 | 80 | 83 | 72 | 70 | 73 | 77 |

Honolulu | 81 | 80 | 83 | 84 | 81 | 80 | 81 | 83 |

Miami | 71 | 67 | 72 | 75 | 69 | 68 | 70 | 73 |

Puerto Rico | 67 | 63 | 69 | 72 | 65 | 63 | 67 | 69 |

2.Stredná Amerika

Bahamy | všetky letiská | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Belize | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Bermudy | všetky letiská | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Kostarika | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Kuba | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Curacao | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Dominikánska republika | všetky letiská | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 66 |

Salvádor | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Guatemala | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Haiti | všetky letiská | 64 | 60 | 66 | 69 | 62 | 60 | 64 | 60 |

Honduras | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Jamajka | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Mexiko | všetky letiská | 72 | 69 | 73 | 75 | 70 | 69 | 71 | 73 |

Nikaragua | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Panama | všetky letiská | 70 | 66 | 71 | 73 | 68 | 67 | 70 | 72 |

Panenské ostrovy | pozri West Indies | | | | | | | | |

West Indies | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

3.Južná Amerika

Argentína | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Aruba | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Bolívia | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Brazília | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Čile | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Kolumbia | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Ekvádor | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Guinea | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Paraguaj | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Peru | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Surinam | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Trinidad a Tobago | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

Uruguaj | všetky letiská | 76 | 75 | 77 | 77 | 78 | 81 | 79 | 77 |

Venezuela | všetky letiská | 80 | 78 | 76 | 78 | 82 | 79 | 84 | 76 |

IV.ÁZIA

Afganistan | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 84 | 100 | 88 | 88 | 89 | 84 | 94 | 96 |

Bahrajn | všetky letiská | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Bangladéš | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | | | |

Brunej | pozri Malajzia | | | | | | | | |

Barma | všetky letiská | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Čína | všetky letiská | 83 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 86 | 82 |

Cyprus | všetky letiská | 22 | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 26 | 21 |

Hongkong | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

India | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Indonézia | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Irán | všetky letiská | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Irak | všetky letiská | 44 | 43 | 46 | 44 | 47 | 44 | 50 | 44 |

Izrael | všetky letiská | 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 29 | 34 | 29 |

Japonsko | všetky letiská | 87 | 86 | 87 | 86 | 88 | 86 | 89 | 86 |

Jordánsko | všetky letiská | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Kambodža | všetky letiská | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Kazachstan | všetky letiská | 78 | 100 | 81 | 79 | 82 | 78 | 84 | 85 |

Severná Kórea | všetky letiská | 83 | 82 | 83 | 82 | 84 | 82 | 86 | 82 |

Južná Kórea | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Kuvajt | všetky letiská | 53 | 52 | 55 | 52 | 56 | 53 | 59 | 53 |

Kirgizstan | všetky letiská | 78 | 100 | 81 | 79 | 82 | 78 | 84 | 85 |

Laos | všetky letiská | 28 | 27 | 29 | 27 | 30 | 27 | 32 | 27 |

Libanon | všetky letiská | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Makao | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Malajzia | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Maledivy | všetky letiská | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Mongolsko | všetky letiská | 89 | 100 | 92 | 90 | 93 | 89 | 96 | 97 |

Muskat a Omán | všetky letiská | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Nepál | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Omán | pozri Muskat a Omán | | | | | | | | |

Uzbekistan | všetky letiská | 78 | 100 | 81 | 79 | 82 | 78 | 84 | 85 |

Pakistan | všetky letiská | 73 | 72 | 74 | 72 | 75 | 72 | 77 | 72 |

Filipíny | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Katar | všetky letiská | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 52 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 52 | 51 | 54 | 51 | 55 | 52 | 58 | 58 |

Singapur | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Srí Lanka | všetky letiská | 78 | 77 | 79 | 77 | 80 | 78 | 82 | 78 |

Sýria | všetky letiská | 31 | 29 | 32 | 30 | 33 | 30 | 36 | 30 |

Tadžikistan | všetky letiská | 78 | 100 | 81 | 79 | 82 | 78 | 84 | 85 |

Tajwan | všetky letiská | 83 | 82 | 84 | 83 | 85 | 83 | 86 | 83 |

Thajsko | všetky letiská | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Turecko | pozri Európu | | | | | | | | |

Turkmenistan | y letiská | 78 | 100 | 81 | 79 | 82 | 78 | 84 | 85 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 63 | 62 | 65 | 63 | 66 | 63 | 68 | 63 |

Vietnam | všetky letiská | 81 | 80 | 81 | 80 | 82 | 80 | 84 | 80 |

Jemen | všetky letiská | 61 | 59 | 62 | 60 | 63 | 60 | 66 | 60 |

V.AUSTRÁLIA A

OCEÁNIA | všetky letiská | 87 | 87 | 88 | 87 | 89 | 87 | 90 | 87 |

ZOZNAM V (Spojené kráľovstvo, Dánsko, Írsko)

Tretie krajiny | Letisko odletu | Letisko príletu |

Spojené kráľovstvo | Dánsko – všetky letiská | Írsko – všetky letiská |

Belfast | Londýn | Manchester | Prestwick |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 41 | 49 | 46 | 41 | 45 | 38 |

Arménsko | všetky letiská | 66 | 74 | 71 | 69 | 92 | 94 |

Rakúsko | Innsbruck | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Klagenfurt | 10 | 13 | 12 | 10 | 13 | 9 |

Linz | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 14 | 21 | 17 | 14 | 16 | 13 |

Bielorusko | všetky letiská | 40 | 49 | 46 | 43 | 82 | 38 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 18 | 24 | 21 | 18 | 29 | 18 |

Bulharsko | Sofia | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |

všetky ostatné letiská | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 |

Chorvátsko | všetky letiská | 16 | 28 | 20 | 17 | 19 | 17 |

Cyprus | pozri Ázia | | | | | | |

Československá federatívna republika | Bratislava | 16 | 24 | 19 | 17 | 18 | 15 |

Brno | 20 | 28 | 24 | 21 | 25 | 19 |

Gotwaldov, Ostrava | 22 | 31 | 27 | 23 | 27 | 21 |

Košice, Prešov | 32 | 43 | 38 | 33 | 38 | 31 |

Praha | 9 | 14 | 12 | 10 | 12 | 9 |

Estónsko | všetky letiská | 46 | 56 | 52 | 49 | 85 | 44 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 51 | 35 | 44 | 62 | 26 | 36 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, | 42 | 50 | 47 | 45 | 79 | 38 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 50 | 58 | 56 | 53 | 84 | 46 |

Maarianhamina, Turku | 35 | 42 | 40 | 38 | 74 | 32 |

Gruzínsko | všetky letiská | 66 | 74 | 71 | 69 | 92 | 64 |

Gibraltár | všetky letiská | 37 | 49 | 42 | 37 | 31 | 36 |

Maďarsko | Budapešť | 23 | 32 | 27 | 23 | 55 | 22 |

všetky ostatné letiská | 29 | 38 | 33 | 29 | 60 | 28 |

Island | všetky letiská | 72 | 66 | 66 | 81 | 50 | 59 |

Lotyšsko | všetky letiská | 46 | 56 | 52 | 49 | 85 | 44 |

Litva | všetky letiská | 40 | 69 | 46 | 43 | 82 | 38 |

Macedónsko | všetky letiská | 40 | 48 | 45 | 40 | 43 | 37 |

Malta | všetky letiská | 7 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 |

Moldavsko | všetky letiská | 55 | 64 | 61 | 58 | 88 | 52 |

Čierna Hora | všetky letiská | 33 | 46 | 38 | 33 | 36 | 34 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim, Alta, Kirkenes | 85 | 90 | 90 | 90 | 82 | 73 |

Bergen | 77 | 81 | 83 | 83 | 45 | 51 |

Kristiansand | 69 | 76 | 77 | 77 | 22 | 51 |

Oslo | 76 | 83 | 83 | 82 | 62 | 59 |

Stavanger | 74 | 77 | 81 | 81 | 35 | 47 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 35 | 44 | 41 | 38 | 79 | 33 |

Poznaň | 15 | 20 | 18 | 16 | 65 | 13 |

Štetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |

Varšava | 27 | 35 | 32 | 30 | 74 | 25 |

Rumunsko | Bukurešť | 11 | 13 | 12 | 11 | 13 | 11 |

všetky ostatné letiská | 16 | 18 | 17 | 16 | 18 | 15 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm, Rostov, Volgograd | 57 | 65 | 63 | 59 | 89 | 54 |

St. Peterburg | 48 | 54 | 53 | 52 | 83 | 44 |

Moskva, Orel | 56 | 61 | 61 | 59 | 87 | 52 |

Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 76 | 82 | 80 | 78 | 95 | 74 |

Omsk, Sverdlovsk | 71 | 75 | 75 | 73 | 93 | 67 |

Srbsko | všetky letiská | 30 | 38 | 35 | 31 | 35 | 28 |

Slovinsko | všetky letiská | 11 | 15 | 13 | 11 | 25 | 10 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby | 13 | 11 | 15 | 14 | 39 | 7 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 25 | 26 | 27 | 26 | 58 | 17 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 50 | 57 | 56 | 54 | 84 | 46 |

Kristianstad | 8 | 9 | 9 | 9 | 30 | 6 |

Malmö | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 |

Štokholm | 30 | 37 | 35 | 33 | 69 | 27 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 4 | 8 | 6 | 4 | 10 | 4 |

Ženeva | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |

Zürich | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 21 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 30 | 34 | 32 | 30 | 34 | 30 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 16 | 19 | 18 | 16 | 19 | 17 |

Izmir | 16 | 18 | 17 | 15 | 18 | 16 |

Ukrajina | Kyjev | | | | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 47 | 56 | 53 | 50 | 58 | 44 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 15 | 20 | 17 | 15 | 16 | 16 |

Annába, Constantine | 23 | 28 | 26 | 23 | 21 | 23 |

El Golea | 33 | 41 | 36 | 33 | 33 | 34 |

Angola | všetky letiská | 80 | 86 | 83 | 80 | 70 | 79 |

Benin | všetky letiská | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Botswna | všetky letiská | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Burkina | všetky letiská | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Burundi | všetky letiská | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Kamerun | všetky letiská | 74 | 82 | 78 | 74 | 70 | 74 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 66 | 72 | 69 | 65 | 63 | 75 |

Čad | všetky letiská | 71 | 79 | 75 | 70 | 56 | 70 |

Komory | všetky letiská | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Kongo | všetky letiská | 78 | 85 | 82 | 78 | 67 | 78 |

Džibutsko | všetky letiská | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 48 |

Egypt | všetky letiská | 18 | 21 | 19 | 18 | 21 | 18 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 77 | 84 | 81 | 77 | 73 | 77 |

Etiópia | všetky letiská | 45 | 49 | 47 | 45 | 49 | 44 |

Gabon | všetky letiská | 74 | 82 | 78 | 74 | 70 | 74 |

Gambia | všetky letiská | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Ghana | všetky letiská | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Guinea | všetky letiská | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Keňa | všetky letiská | 56 | 60 | 58 | 56 | 60 | 55 |

Lesotho | všetky letiská | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Libéria | všetky letiská | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Líbya | Benghazi | 24 | 29 | 26 | 24 | 25 | 24 |

Sebha | 41 | 49 | 45 | 41 | 33 | 41 |

Tripolis | 28 | 35 | 31 | 28 | 18 | 28 |

Madagaskar | všetky letiská | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Malawi | všetky letiská | 59 | 64 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Mali | všetky letiská | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Mauretánia | všetky letiská | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Maurítius | všetky letiská | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Maroko | Casablanca | 12 | 15 | 14 | 15 | 20 | 12 |

Fás, Rabat | 12 | 15 | 15 | 15 | 11 | 12 |

Ifni | 28 | 33 | 30 | 32 | 24 | 27 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 65 | 69 | 67 | 66 | 69 | 65 |

Namíbia | všetky letiská | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Niger | všetky letiská | 43 | 48 | 46 | 43 | 41 | 42 |

Nigéria | všetky letiská | 61 | 67 | 64 | 51 | 54 | 61 |

Rwanda | všetky letiská | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 77 | 84 | 81 | 77 | 73 | 77 |

Senegal | všetky letiská | 28 | 31 | 30 | 31 | 25 | 27 |

Seychely | všetky letiská | 65 | 69 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Sierra Leone | všetky letiská | 39 | 43 | 41 | 43 | 33 | 39 |

Somálsko | všetky letiská | 56 | 60 | 58 | 56 | 61 | 55 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Sv. Helena | všetky letiská | 77 | 83 | 84 | 81 | 77 | 73 |

Sudán | všetky letiská | 41 | 45 | 43 | 41 | 45 | 40 |

Svazijsko | všetky letiská | 68 | 72 | 70 | 68 | 72 | 68 |

Tanzánia | všetky letiská | 59 | 64 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Togo | všetky letiská | 61 | 67 | 64 | 61 | 54 | 61 |

Tunisko | Djerba | 22 | 28 | 25 | 22 | 28 | 22 |

Tunis | 11 | 15 | 13 | 11 | 18 | 11 |

Uganda | všetky letiská | 54 | 58 | 57 | 55 | 59 | 54 |

Zair | všetky letiská | 78 | 85 | 82 | 78 | 67 | 78 |

Zambia | všetky letiská | 64 | 68 | 67 | 65 | 69 | 64 |

Zimbabwe | všetky letiská | 64 | 68 | 67 | 65 | 69 | 64 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 89 | 85 | 87 | 92 | 74 | 85 |

Gander, Moncton | 75 | 68 | 71 | 77 | 56 | 76 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto | 81 | 76 | 79 | 84 | 64 | 76 |

Grónsko | všetky letiská | 85 | 80 | 81 | 90 | 67 | 75 |

Spojené štáty americké | Akron, Albany, Atlanta, Baltimor, Boston, Bufalo, Charleston, Chicago, Cincinnati, Kolumbus, Detroit, Indianapolis, Jacksonville, Kansas City, New Orleans, Lexington, Louisville, Memphis, Milwaukee, Minneapolis, Nashville, New York, Philadelphia, Pittsburgh, St Louis, Washington DC | 80 | 75 | 76 | 82 | 65 | 81 |

Albuquerque, Austin, Billings, Dallas, Denver, Houston, Las Vegas, Los Angeles, Oklahoma, Phoenix, Portland, Salt Lake City, San Francisco, Seattle | 86 | 82 | 84 | 87 | 74 | 87 |

Anchorage, Fairbanks, Juneau | 83 | 89 | 86 | 83 | 89 | 82 |

Honolulu | 94 | 91 | 93 | 96 | 84 | 94 |

Miami | 85 | 85 | 83 | 86 | 73 | 85 |

Puerto Rico | 82 | 84 | 80 | 84 | 68 | 86 |

2.Stredná Amerika

Bahamy | všetky letiská | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Belize | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Bermudy | všetky letiská | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Kostarika | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Kuba | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Curacao | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Dominikánska republika | všetky letiská | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Salvádor | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Guatemala | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Haiti | všetky letiská | 78 | 80 | 77 | 80 | 65 | 83 |

Honduras | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Jamajka | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Mexiko | všetky letiská | 85 | 83 | 84 | 87 | 76 | 86 |

Nikaragua | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Panama | všetky letiská | 81 | 83 | 80 | 83 | 71 | 84 |

Panenské ostrovy | pozri West Indies | | | | | | |

West Indies | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

3.Južná Amerika

Argentína | všetky letiská | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Aruba | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Bolívia | všetky letiská | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Brazília | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Čile | všetky letiská | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Kolumbia | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Ekvádor | všetky letiská | 71 | 75 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Guinea | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Paraguaj | všetky letiská | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Peru | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Surinam | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Trinidad a Tobago | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

Uruguaj | všetky letiská | 71 | 75 | 73 | 71 | 69 | 71 |

Venezuela | všetky letiská | 71 | 77 | 74 | 71 | 68 | 71 |

IV.ÁZIA

Afganistan | všetky letiská | 59 | 63 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Azerbajdžan | všetky letiská | 66 | 74 | 71 | 69 | 92 | 64 |

Bahrajn | všetky letiská | 37 | 41 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Bangladéš | všetky letiská | 59 | 63 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Bhután | pozri Nepál | | | | | | |

Brune | jpozri Malajzia | | | | | | |

Barma | všetky letiská | 69 | 73 | 71 | 70 | 73 | 69 |

Čína | všetky letiská | 72 | 76 | 74 | 73 | 76 | 72 |

Cyprus | všetky letiská | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 13 |

Hongkong | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

India | všetky letiská | 59 | 63 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Indonézia | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Irán | všetky letiská | 38 | 42 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Irak | všetky letiská | 31 | 34 | 33 | 31 | 35 | 30 |

Izrael | všetky letiská | 19 | 21 | 20 | 19 | 22 | 18 |

Japonsko | všetky letiská | 78 | 81 | 80 | 78 | 81 | 78 |

Jordánsko | všetky letiská | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 |

Kambodža | všetky letiská | 69 | 73 | 71 | 70 | 73 | 69 |

Kazachstan | všetky letiská | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Severná Kórea | všetky letiská | 72 | 76 | 74 | 72 | 76 | 72 |

Južná Kórea | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Kuvajt | všetky letiská | 38 | 42 | 40 | 39 | 43 | 38 |

Kirgizstan | všetky letiská | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Laos | všetky letiská | 69 | 73 | 71 | 70 | 73 | 69 |

Libanon | všetky letiská | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | 16 |

Makao | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Malajzia | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Maledivy | všetky letiská | 66 | 70 | 68 | 66 | 70 | 65 |

Mongolsko | všetky letiská | 76 | 82 | 80 | 78 | 95 | 74 |

Muskat a Omán | všetky letiská | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 48 |

Nepál | všetky letiská | 59 | 63 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Omán | pozri Muskat a Omán | | | | | | |

Uzbekistan | všetky letiská | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Pakistan | všetky letiská | 59 | 63 | 62 | 60 | 64 | 59 |

Filipíny | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Katar | všetky letiská | 37 | 41 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Saudská Arábia | všetky letiská | 37 | 41 | 40 | 38 | 42 | 37 |

Singapur | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Srí Lanka | všetky letiská | 66 | 76 | 75 | 73 | 76 | 72 |

Sýria | všetky letiská | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 |

Tadžikistan | všetky letiská | 20 | 23 | 21 | 20 | 23 | 19 |

Tajwan | všetky letiská | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Thajsko | všetky letiská | 73 | 76 | 75 | 73 | 76 | 69 |

Turecko | pozri Európu | | | | | | |

Turkmenistan | všetky letiská | 67 | 72 | 70 | 69 | 84 | 65 |

Spojené arabské emiráty | všetky letiská | 49 | 53 | 51 | 49 | 53 | 48 |

Vietnam | všetky letiská | 69 | 73 | 71 | 70 | 73 | 72 |

Jemen | všetky letiská | 46 | 50 | 48 | 46 | 51 | 45 |

V.AUSTRÁLIA A

OCEÁNIA | všetky letiská | 79 | 82 | 81 | 79 | 82 | 79 |

ZOZNAM VI (Grécko)

Tretie krajiny | Letisko odletu | Letisko príletu |

Atény | Heraklion | Korfu | Rodos | Tesaloniki |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

I.EURÓPA

Albánsko | všetky letiská | 66 | 53 | 50 | 49 | 53 |

Arménsko | všetky letiská | 60 | 56 | 55 | 54 | 56 |

Rakúsko | Innsbruck | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |

Klagenfurt | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 |

Linz | 10 | 8 | 12 | 8 | 11 |

Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Viedeň | 15 | 13 | 18 | 12 | 17 |

Bielorusko | všetky letiská | 34 | 30 | 29 | 29 | 30 |

Bosna a Hercegovina | všetky letiská | 15 | 12 | 12 | 11 | 12 |

Bulharsko | Sofia | 29 | 18 | 17 | 16 | 63 |

všetky ostatné letiská | 49 | 38 | 36 | 35 | 68 |

Cyprus | pozri Ázia | | | | | |

Chorvátsko | všetky letiská | 62 | 49 | 46 | 45 | 49 |

Československá federatívna republika | Bratislava | 17 | 14 | 21 | 14 | 20 |

Brno | 17 | 14 | 20 | 14 | 19 |

Gotwaldov, Ostrava | 19 | 16 | 22 | 15 | 22 |

Košice, Prešov | 28 | 25 | 33 | 24 | 32 |

Praha | 7 | 6 | 9 | 6 | 8 |

Estónsko | všetky letiská | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 |

Faerské ostrovy | všetky letiská | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 |

Fínsko | Helsinky, Lappeenranta, Jyväskylä, Pori, Tampere, | 29 | 27 | 29 | 26 | 29 |

Ivalo, Kemi, Rovaniemi, Joensuu, Kajaani, Oulu, Kuopio | 37 | 34 | 37 | 33 | 36 |

Maarianhamina, Turku | 24 | 21 | 24 | 21 | 23 |

Gruzínsko | všetky letiská | 60 | 56 | 55 | 54 | 56 |

Gibraltár | všetky letiská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Maďarsko | Budapešť | 24 | 20 | 28 | 19 | 27 |

všetky ostatné letiská | 29 | 25 | 34 | 24 | 33 |

Island | všetky letiská | 26 | 24 | 24 | 23 | 24 |

Lotyšsko | všetky letiská | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 |

Litva | všetky letiská | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 |

Macedónsko | všetky letiská | 35 | 28 | 26 | 26 | 28 |

Malta | všetky letiská | 18 | 15 | 14 | 14 | 15 |

Čierna Hora | všetky letiská | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 |

Nórsko | Alesund, Bodø, Trondheim | 27 | 25 | 27 | 24 | 27 |

Alta, Kirkenes | 48 | 45 | 48 | 44 | 47 |

Bergen | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 |

Kristiansand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Oslo | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |

Stavanger | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |

Poľsko | Bydgocszcz, Krakov, Gdansk, Rzeszów, Wroclaw | 25 | 22 | 22 | 22 | 22 |

Poznaň | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 |

Štetín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Varšava | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 |

Rumunsko | Bukurešť | 54 | 38 | 36 | 35 | 39 |

všetky ostatné letiská | 63 | 48 | 44 | 43 | 48 |

Rusko | Gorkij, Kujbyšev, Perm | 53 | 49 | 48 | 48 | 49 |

Rostov, Volgograd | 50 | 46 | 45 | 45 | 46 |

St. Peterburg | 35 | 32 | 31 | 31 | 32 |

Moskva, Orel | 42 | 39 | 38 | 38 | 39 |

Voronež, Irkutsk, Kirensk, Krasnojarsk, Novosibirsk, Chabarovsk, Vladivostok | 71 | 67 | 66 | 66 | 67 |

Omsk, Sverdlovsk | 58 | 55 | 54 | 54 | 55 |

Srbsko | všetky letiská | 49 | 36 | 34 | 32 | 36 |

Slovinsko | všetky letiská | 68 | 55 | 53 | 51 | 55 |

Švédsko | Gothenberg, Halmstad, Ronneby | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 |

Kalmar, Karlstad, Linköping, Norrköping, Visby | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 |

Kiruna, Luleå, Sundsvall | 37 | 34 | 36 | 33 | 36 |

Kristianstad | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Malmö | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Štokholm | 20 | 18 | 20 | 17 | 19 |

Švajčiarsko | Bazilej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Bern | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 |

Ženeva | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zürich | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Turecko (Európska časť) | všetky letiská | 27 | 19 | 18 | 18 | 43 |

Turecko (Ázijská časť) | Adana, Afyon, Antalya, Elâzig, Gaziantep, Iskenderun, Kastamonu, Konya, Malatya, Samsun, Trabzon | 51 | 42 | 40 | 40 | 63 |

Agri, Diyarbakir, Erzurum, Kars, Van | 69 | 58 | 56 | 56 | 62 |

Akhisar, Ankara, Balikezir, Bandirma, Bursa, Kütahya, Zonguldak | 59 | 39 | 38 | 37 | 67 |

Izmir | 49 | 38 | 36 | 35 | 66 |

Ukrajina | Kyjev | | | | | |

Ľvov, Odesa, Simferopoľ | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 |

II.AFRIKA

Alžírsko | Alžír | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 |

Annába, Constantine | 26 | 23 | 22 | 22 | 23 |

El Golea | 40 | 36 | 36 | 35 | 36 |

Angola | všetky letiská | 76 | 72 | 72 | 71 | 72 |

Benin | všetky letiská | 72 | 68 | 68 | 71 | 68 |

Botswana | všetky letiská | 95 | 91 | 90 | 90 | 91 |

Burkina | všetky letiská | 66 | 62 | 62 | 61 | 62 |

Burundi | všetky letiská | 91 | 85 | 84 | 83 | 85 |

Kamerun | všetky letiská | 70 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Kapverdská republika | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 58 | 59 |

Stredoafrická republika | všetky letiská | 69 | 65 | 64 | 64 | 65 |

Čad | všetky letiská | 61 | 57 | 57 | 56 | 57 |

Komory | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

Kongo | všetky letiská | 73 | 70 | 69 | 69 | 70 |

Džibutsko | všetky letiská | 89 | 82 | 80 | 80 | 82 |

Egypt | všetky letiská | 66 | 51 | 49 | 48 | 52 |

Rovníková Guinea | všetky letiská | 80 | 76 | 75 | 74 | 76 |

Etiópia | všetky letiská | 88 | 80 | 78 | 77 | 80 |

Gabon | všetky letiská | 70 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Gambia | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 58 | 59 |

Ghana | všetky letiská | 72 | 68 | 68 | 71 | 68 |

Guinea | všetky letiská | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Guinea – Bissau | všetky letiská | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Pobrežie Slonoviny | všetky letiská | 72 | 68 | 68 | 71 | 68 |

Keňa | všetky letiská | 92 | 86 | 85 | 84 | 86 |

Lesotho | všetky letiská | 95 | 91 | 90 | 90 | 91 |

Libéria | všetky letiská | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Líbya | Benghazi | 33 | 29 | 29 | 28 | 29 |

Sebha | 40 | 36 | 35 | 35 | 36 |

Tripolis | 22 | 19 | 19 | 19 | 20 |

Madagaskar | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

Malawi | všetky letiská | 93 | 88 | 86 | 86 | 88 |

Mali | všetky letiská | 66 | 62 | 62 | 61 | 62 |

Mauretánia | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 58 | 59 |

Maurítius | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

Maroko | Casablanca | 37 | 34 | 34 | 33 | 34 |

Fás, Rabat | 38 | 35 | 35 | 34 | 35 |

Ifni | 46 | 42 | 42 | 41 | 43 |

Tangiers, Tetuán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mozambik | všetky letiská | 94 | 90 | 94 | 89 | 90 |

Namíbia | všetky letiská | 95 | 91 | 90 | 90 | 91 |

Niger | všetky letiská | 66 | 62 | 62 | 61 | 62 |

Nigéria | všetky letiská | 72 | 68 | 68 | 71 | 68 |

Rwanda | všetky letiská | 91 | 85 | 84 | 83 | 85 |

Svätý Tomáš a Princov ostrov | všetky letiská | 80 | 76 | 75 | 74 | 76 |

Senegal | všetky letiská | 62 | 59 | 58 | 58 | 59 |

Seychely | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

Sierra Leone | všetky letiská | 69 | 66 | 65 | 65 | 66 |

Somálsko | všetky letiská | 92 | 86 | 85 | 84 | 86 |

Juhoafrická republika | všetky letiská | 95 | 91 | 90 | 90 | 91 |

Sv. Helena | všetky letiská | 80 | 76 | 75 | 74 | 76 |

Sudán | všetky letiská | 86 | 77 | 75 | 74 | 77 |

Svazijsko | všetky letiská | 95 | 91 | 90 | 90 | 91 |

Tanzánia | všetky letiská | 93 | 88 | 86 | 86 | 88 |

Togo | všetky letiská | 72 | 68 | 68 | 71 | 68 |

Tunisko | Djerba | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Tunis | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 |

Uganda | všetky letiská | 91 | 85 | 84 | 83 | 85 |

Zair | všetky letiská | 73 | 70 | 69 | 69 | 70 |

Zambia | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

Zimbabwe | všetky letiská | 94 | 90 | 89 | 88 | 90 |

III.AMERIKA

1.Severná Amerika

Kanada | Edmonton, Vancouver, Winnipeg | 58 | 56 | 55 | 55 | 56 |

Gander, Moncton | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |

Halifax, Montreal, Otava, Quebec, Toronto |