31993R2186Úradný vestník L 196 , 05/08/1993 S. 0001 - 0005
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0150
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 24 S. 0150


Nariadenie Rady (Ehs) č. 2186/93

z 22. júla 1993

o koordinácii spoločenstva pri zriaďovaní registrov podnikov na štatistické účely

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže, na základe jednotného trhu je stále nevyhnutnejšie zdokonaliť porovnateľnosť štatistík zabezpečovaných pre potreby spoločenstva; keďže, pre účel tohto zdokonalenia je žiadúce spoločne vymedziť a popísať okruh podnikov a iných jednotiek, ktorých činnosť je predmetom štatistického zisťovania;

keďže, pre účel zhromažďovania informácií o týchto jednotkách majú byť zriaďované a aktualizované ich registre;

keďže, sa zvyšuje potreba informácií o štruktúre podnikov a že táto potreba nemôže byť za súčasného stavu štatistiky spoločenstva uspokojená;

keďže, registre podnikov pre štatistické účely sú nevyhnutným nástrojom pre sledovanie štrukturálnych zmien v ekonomike vyplývajúcich z operácií typu zakladania spoločných podnikov, účasti, skúpenia, zlúčenia alebo splynutia či prevzatia podnikov;

keďže, význam verejnoprávnych podnikov pre národné hospodárstvo členských štátov bol potvrdený najmä v smernici Komisie 80/723/EHS [1], ktorá tieto podniky definuje v článku 2, a keďže je teda potrebné, aby tieto podniky boli identifikované v registroch podnikov;

keďže kvôli neexistencii registra malých a stredných podnikov (SME) na štatistické účely nie sú v súčasnosti k dispozícii niektoré štatistické informácie, a to predovšetkým v odvetviach, v ktorých pôsobí mnoho malých a stredných podnikov, napríklad v odvetví služieb;

keďže, registre podnikov sú jedným zo spôsobov uvedenia do súladu protichodných požiadaviek na väčšiu mieru informovanosti o podnikoch a zároveň na uľahčenie ich správneho zaťaženia tým, že využívajú najmä informácie už existujúce v správnych zdrojoch a súdnych registroch a to predovšetkým pokiaľ ide o malé a stredné podniky podľa odporúčania 90/246/EHS [2];

keďže, registre podnikov pre štatistické účely sú jedným zo základných prvkov informačných systémov o podnikoch a umožňujú vykonávať a koordinovať štatistické zisťovania tým, že poskytujú opory výberu pre vytváranie výberových súborov, možnosti extrapolácie a nástroje pre monitorovanie odpovedí z podnikov, a to najmä tých podnikov, na ktoré sa vzťahujú smernice 78/660/EHS [3] a 83/349/EHS [4];

keďže, zavedenie nového systému zberu dát pre štatistiky o obchode s tovarom a službami medzi členskými štátmi vyžaduje, aby bol zriadený register spravodajských jednotiek; keďže je žiaduce, aby tento register spravodajských jednotiek bol odvodený od ústredného registru podnikov na štatistické účely;

keďže, registre podnikov používané na štatistické účely sa v jednotlivých členských štátoch nachádzajú v rozdielnom štádiu vývoja; keďže vytváranie týchto registrov, ktoré je dlhé a nákladné, sa môže uskutočniť len v dvoch fázach, pričom v prvej fáze musia byť v stanovených lehotách zosúladené základné jednotky registrov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele

Členské štáty zriadia pre štatistické účely jeden alebo viacej zosúladených registrov s vymedzením pojmov a v rozsahu, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch.

Článok 2

Definície

1. Na účely tohto nariadenia:

a) "právna jednotka" je právna jednotka v zmysle definície v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 696/93 [5], oddiel II ods. A bod 3;

b) "podnik" je podnik v zmysle definície prílohy vyššie uvedeného nariadenia, oddiel III ods. A.

Vzťah medzi podnikom a právnou jednotkou je vyjadrený takto:

- podnik je zviazaný s jednou či viacerými právnymi jednotkami

a

- právna jednotka je za podnik zodpovedná;

c) "miestna jednotka" je miestna jednotka v zmysle definície v prílohe k nariadeniu (EHS) č. 696/93, oddiel III ods. F.

Vzťah medzi miestnou jednotkou a podnikom je vyjadrený takto:

- miestna jednotka je na podniku závislá.

2. Toto nariadenie sa uplatní len voči jednotkám, ktoré úplne alebo čiastočne vykonávajú výrobnú činnosť.

Článok 3

Rozsah registrov

1. V súlade s definíciami v článku 2 a s výhradou obmedzenia v tomto článku sa do registru zapisujú:

- všetky podniky, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť prispievajúcu k tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) v trhových cenách,

- právne jednotky zodpovedné za tieto podniky,

- miestne jednotky na nich závislé.

Výnimku tvoria domácnosti, pokiaľ:

- je ich výroba určená pre vlastnú spotrebu,

- poskytujú služby, vrátane prenájmu vlastných či prenajatých nehnuteľností, ktoré spadajú do skupiny 70.2 Štatistickej klasifikácie ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE Rev. 1), zavedenej nariadením (EHS) č. 3037/90 [6].

Fakultatívne môžu byť zahrnuté:

- podniky, ktorých hlavná činnosť spadá do oddielov A, B alebo L podľa NACE Rev. 1,

- právne jednotky zodpovedné za tieto podniky,

- miestne jednotky na nich závislé.

Podľa postupu v článku 9 sa rozhodne, v akom rozsahu sa do registra zahrnú malé podniky, ktoré nemajú význam pre štatistiky členských štátov.

2. Podniky, právne a miestne jednotky uvedené v odseku 1 sú zapisované do registra v lehotách stanovených v prílohe I.

3. Oddelená registrácia právnych jednotiek je dobrovoľná, za predpokladu, že zápisy o podnikoch obsahujú všetky informácie týkajúce sa týchto právnych jednotiek.

Pravidlá pre tento zápis sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 9.

Článok 4

Charakteristiky registra

Jednotky uvedené v registri sú charakterizované identifikačným číslom a sledovanými údajmi uvedenými v prílohe II.

Článok 5

Aktualizácia

1. Aspoň raz ročne sú aktualizované:

a) zápisy do registra a odstránenie z registra;

b) premenné stanovené v prílohe II odsek 1 písm. b) a f);

c) premenné uvedené v prílohe II ods. 3 písm. b), c), d, e) a h) a týkajúce sa jednotiek, ktoré sú predmetom ročného zisťovania, pokiaľ sú tieto premenné do zisťovania zahrnuté.

Všeobecne platí, že informácie pochádzajúce z správnych alebo z ročných zisťovaní sa aktualizujú raz do roka, ostatné informácie raz za štyri roky.

2. Na konci prvého štvrťroka každého kalendárneho roka urobia členské štáty aktuálnu kópiu tohoto registra k uvedenému dňu a uchovajú ju na analytické účely po dobu desiatich rokov.

Článok 6

Prístup k informáciám

Na žiadosť Komisie a po obdržaní stanoviska výboru stanoveného v článku 9 vykonajú členské štáty štatistickú analýzu registrov a jej výsledky, vrátane údajov vyhlásených členskými štátmi za dôverné podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo praxe v otázkach týkajúcich sa štatistickej dôvernosti (individuálnych údajov) odovzdajú v súlade s nariadením Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90 z 11. júna 1990 o odovzdávaní dôverných štatistických informácií Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev [7].

Článok 7

Prístup k správnym a súdnym registrom

Každý národný štatistický úrad je v súlade s podmienkami stanovenými vnútroštátnym právom oprávnený zhromažďovať informácie pre štatistické účely, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie a ktoré sú obsiahnuté v správnych zdrojoch alebo právnych evidenciách.

Článok 8

Vykonávacie ustanovenia

Vykonávacie ustanovenia k článkom 3, 4, 5 a 6 a prílohám I a II a opatrenia nevyhnutné k prispôsobeniu týchto ustanovení, ako i prípadné výnimky k článkom 3, 4 a 5 alebo príloh, sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 9.

Článok 9

Postup

1. Zástupca Komisie predloží Výboru pre štatistický program, ustanovenému rozhodnutím 89/382/EHS/Euratom [8], návrh opatrení, ktoré majú byť prijaté. Výbor zaujme svoje stanovisko k tomuto návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti danej otázky. Stanovisko sa prijíma väčšinou stanovenou podľa článku 148 ods. 2 zmluvy pre prijímanie rozhodnutí, ktoré má Rada prijímať na návrh Komisie. Hlasom členských štátov je pridelená váha stanovená v zmienenom článku. Predseda nehlasuje.

2. a) Komisia prijme opatrenia, ktoré majú okamžitú účinnosť.

b) Ak však opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, oznámi ich Komisia okamžite Rade. V tomto prípade odloží Komisia použitie opatrení, o ktorých rozhodla, o tri mesiace odo dňa tohto oznámenia.

Rada môže kvalifikovanou väčšinou v lehote stanovenej v predchádzajúcom pododseku prijať iné rozhodnutie.

Článok 10

Správa Komisie

V lehote štyroch rokov od dátumu prijatia tohoto nariadenia podá Komisia Rade správu o vykonávaní tohoto nariadenia, prípadne doplnenú o návrhy vychádzajúce z nadobudnutých skúseností.

Článok 11

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň od dňa uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. júla 1993

Za Radu

predseda

M. Offeciers-Van De Wiele

[1] Smernica Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o sprehľadnení finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35). Smernica zmenená a doplnená smernicou 85/413/EHS (Ú. v. ES L 229, 28.8.1985, s. 20).

[2] Odporúčanie Rady 90/246/EHS z 28. mája 1990 o vykonávaní politiky správneho zjednodušovania v prospech malých a stredných podnikov v rámci členských štátov (Ú. v. ES L 141, 2.6.1990, s. 55).

[3] Štvrtá smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS (Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60).

[4] Siedma smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1). Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS (Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60).

[5] Nariadenie Rady (EHS) č. 696/93 z 15. marca o štatistických jednotkách na účely pozorovania a analýzy výrobného systému v spoločenstve (Ú. v. ES L 76, 30.3.1993, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 151, 15.6.1990, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 181, 28.6.1989, s. 47.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Harmonogram zápisov do registra

Podniky uvedené v článku 2 a evidované v súlade s článkom 3 sa zapíšu do registra do 1. januára 1996. Právne a miestne jednotky majú k dispozícii lehotu dlhšiu o jeden rok.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Identifikačné číslo a sledované údaje

1. V zápisoch právnych jednotiek sa uvádzajú tieto údaje:

a) identifikačné číslo;

b) meno alebo názov firmy, adresa (vrátane poštového smerovacieho čísla) a fakultatívne: telefónne, faxové číslo, e-mail:ová adresa a ďalekopisná adresa;

c) povinnosť právnej jednotky zverejňovať svoju ročnú účtovnú uzávierku (áno/nie);

d) dátum zákonného vzniku pre právne osoby alebo dátum úradného potvrdenia o vzniku ako ekonomického subjektu pre osoby fyzické;

e) dátum, od ktorého právna jednotka prestáva byť právne zodpovedná za podnik;

f) právna forma jednotky;

g) názov a adresa prípadnej právnej jednotky so sídlom mimo územia členských štátov, pokiaľ je iná ako adresa fyzickej osoby, pod ktorej kontrolou sa nachádza (fakultatívne);

h) identifikačné číslo právnej jednotky v registri, ktorá právnu jednotku kontroluje (fakultatívne);

i) charakter právnej jednotky ako "verejného podniku" v zmysle smernice Komisie 80/723/EHS [1] (áno/nie) (len pre právnické osoby);

j) odkaz na iné pridružené evidencie, vrátane colných evidencií, ktoré obsahujú informácie pre štatistické účely a v ktorých je zahrnutá táto právna jednotka;

k) odkaz na register subjektov pôsobiacich na trhu v rámci spoločenstva, zriadený v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 3330/91 zo 7. novembra 1991 o štatistikách obchodu s tovarom medzi členskými štátmi [2].

2. V zápisoch miestnych jednotiek sa uvádzajú tieto údaje:

a) identifikačné číslo;

b) meno, adresa a iné údaje umožňujúce identifikáciu uvedenú v odseku 1 písm. b) tejto prílohy;

c) štvorciferný kód činnosti ("trieda") podľa NACE Rev. 1;

d) prípadné vedľajšie činnosti zaznamenané štvorciferným kódom podľa NACE Rev. 1 (fakultatívne);

e) veľkosť podľa počtu zamestnancov, ako je uvedené v bode 3 písm. e) tejto prílohy;

f) dátum začatia činností, ktorej kód je uvedený pod písmenom c);

g) dátum definitívneho ukončenia činností;

h) kód zemepisnej polohy (územnej jednotky);

i) odkaz na pridružené registre, v ktorých táto miestna jednotka figuruje a ktoré obsahujú informácie použiteľné na štatistické účely;

j) registračné identifikačné číslo podniku, na ktorom je miestna jednotka závislá;

k) údaj, či činnosť miestnej jednotky je pomocnou činnosťou podniku, na ktorom je táto miestna jednotka závislá (áno/nie).

3. V zápisoch podnikov sa uvádzajú tieto údaje:

a) identifikačné číslo;

b) identifikačné číslo právnej jednotky či právnych jednotiek právne zodpovedných za podnik;

c) štvorciferný kód činnosti podniku (trieda) podľa NACE Rev.1, klasifikácia podniku je určená triedou NACE Rev.1, pod ktorú spadá hlavná činnosť či súbor činností podniku;

d) prípadné vedľajšie činnosti zaznamenané štvorciferným kódom podľa NACE Rev. 1, pokiaľ dosahujú spolu vo všetkých činnostiach 10 % hrubej pridanej hodnoty v nákladoch výrobných činiteľov alebo predstavujú aspoň 5 % tohto typu činnosti v rámci štátu; tento bod sa týka len podnikov, ktoré sú predmetom výskumov;

e) veľkosť podľa počtu zamestnancov, alebo priradenie podľa počtu zamestnancov k jednej z týchto tried: 0; 1; 2; 3-4; 5-9; 10-19; 20-49; 50-99; 100-149; 150-199; 200-249; 250-499; 500-999; 1000; pri počte nad 1000 zamestnancov sa uvádzajú údaje v tisíckach;

f) dátum začatia činností podniku;

g) dátum definitívneho ukončenia činností podniku;

h) uvedenie čistej výšky obratu z predaja tovaru a služieb (okrem finančných sprostredkovateľov), alebo priradenie k jednej z nasledujúcich tried (v miliónoch ECU): [0,1]; [1, 2]; [2, 4]; [4, 5]]; [5, 10]; [10, 20]; [20, 40]; [40, 50]; [50, 100]; [100, 200]; [200, 500]; [500, 1000]; [1000, 5000]; nad 5000 (fakultatívne pre obrat nepresahujúci 2 milióny ECU);

i) čistá výška aktív (aktíva po odpisoch a po odpočítaní záväzkov –len pre finančných sprostredkovateľov) (fakultatívne).

[1] Ú. v. ES L 195, 29.7.1980, s. 35.

[2] Ú. v. ES L 316, 16.11.1991, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3046/92 (Ú. v. ES L 307, 23.10.1992, s. 27).

--------------------------------------------------