31993R0793

Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93 z 23. marca 1993 o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok

Úradný vestník L 084 , 05/04/1993 S. 0001 - 0075
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0093
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0093
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 212 - 287


Nariadenie Rady (EHS) č. 793/93

z 23. marca 1993

o vyhodnocovaní a kontrole rizík existujúcich látok

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže rozdielnosti v zákonoch, iných právnych predpisoch a správnych opatreniach vzťahujúcich sa na hodnotenie rizík existujúcich látok, ktoré sú v členských štátoch platné alebo sú v štádiu prípravy, môžu prekážať obchodovaniu medzi členskými štátmi a vytvárať nerovné podmienky hospodárskej súťaže;

keďže opatrenia pre aproximáciu ustanovení členských štátov, ktorých cieľom je ustanovenie a fungovanie vnútorného trhu, musia brať za základ vysoký stupeň ochrany, nakoľko sa týkajú zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa;

keďže s cieľom zabezpečiť ochranu človeka, vrátane pracovníkov a spotrebiteľov, a ochranu životného prostredia, je potrebné na úrovni spoločenstva vykonávať systematické hodnotenie rizík zahŕňajúce súčasné existujúce látky obsiahnuté v Einecs (Európsky zoznam existujúcich obchodných látok) [4];

keďže v záujme efektívnosti a hospodárnosti je potrebné ustanoviť politiku spoločenstva, ktorá bude zabezpečovať deľbu a koordináciu zodpovedností medzi členskými štátmi, Komisiou a priemyselníkmi;

keďže nariadenie je vhodným právnym nástrojom kladúcim priamo výrobcom a dovozcom presné požiadavky, ktoré majú byť zavedené súčasne a rovnakým spôsobom v celom spoločenstve;

keďže s cieľom vykonať predbežné hodnotenie rizika existujúcich látok a identifikovať prioritné látky, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť, je potrebné zhromaždiť určité informácie a údaje zo skúšok existujúcich látok;

keďže požiadavka poskytovať takéto informácie by sa nemala uplatňovať na tie látky, ktoré na základe svojich skutočných vlastností znamenajú len riziká všeobecne uznávané ako minimálne;

keďže informácie by mali výrobcovia a dovozcovia predkladať Komisii, ktorá potom zašle kópie všetkým členským štátom; keďže členský štát by však mal mať možnosť požiadať výrobcov a dovozcov sídliacich na jeho území, aby predkladali rovnaké informácie v tom istom čase jeho príslušným orgánom;

keďže s cieľom hodnotenia rizika určitých existujúcich látok je v určitých prípadoch potrebné od výrobcov alebo dovozcov požadovať predloženie ďalších údajov, alebo vykonanie ďalších skúšok u týchto existujúcich látok;

keďže je potrebné na úrovni spoločenstva vypracovať zoznamy prioritných látok, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť; keďže Komisia by mala predložiť počiatočný zoznam prioritných látok najneskôr jeden rok po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia;

keďže hodnotenie rizika látok na prioritných zoznamoch by mali vykonať členské štáty; keďže tieto štáty by mali byť určené na úrovni spoločenstva na základe rozdelenia zodpovedností berúc do úvahy situáciu v členských štátoch; keďže by princípy hodnotenia rizika mali byť ustanovené aj na úrovni spoločenstva;

keďže v procese stanovenia priorít a hodnotenia rizík existujúcich látok je potrebné vziať do úvahy najmä nedostatok údajov o účinkoch látky, prácu, ktorá bola vykonaná v iných medzinárodných organizáciách, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), a iný právny poriadok a/alebo programy spoločenstva týkajúce sa nebezpečných látok;

keďže je potrebné na úrovni spoločenstva prijať výsledky hodnotenia rizika a odporúčanú stratégiu obmedzovania rizík pre látky uvedené v prioritných zoznamoch;

keďže je vhodné znížiť na minimum počet zvierat používaných na experimentálne účely v súlade s ustanoveniami smernice Rady 86/609/EHS z 24. novembra 1986 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú ochrany zvierat používaných na experimentálne alebo iné vedecké účely [5]; keďže používanie zvierat sa musí nahradiť právoplatnými alternatívnymi metódami, kedykoľvek je to možné a po porade najmä s Európskym centrom pre alternatívne skúšobné metódy;

keďže pre skúšky chemických látok, ktoré sa majú vykonávať v súlade s týmto nariadením, je potrebné dodržiavať praktiky správnej laboratórnej praxe uvedené v smernici Rady 87/18/EHS z 18. decembra 1986 o zosúladení zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania zásad správnej laboratórnej praxe a overenia ich použitia pri skúšaní chemických látok [6];

keďže Komisii, ktorej pomáha výbor vytvorený zo zástupcov členských štátov, by mali byť udelené potrebné právomoci na prispôsobenie niektorých príloh technického pokroku a na prijatie určitých vykonávacích opatrení týkajúcich sa tohto nariadenia;

keďže by mal byť zaručený dôverný charakter niektorých informácií, ktoré sú predmetom priemyselného alebo obchodného tajomstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Ciele a rozsah

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na:

a) zber, obeh a dostupnosť údajov o existujúcich látkach;

b) hodnotenie rizík existujúcich látok pre človeka, vrátane pracovníkov a spotrebiteľov, a životné prostredie v zmysle zabezpečenia lepšieho zvládnutia týchto rizík v rámci rozsahu ustanovení spoločenstva.

2. Ustanovenia tohto nariadenia sa uplatňujú bez dosahu na právny poriadok spoločenstva o ochrane pracovníkov a spotrebiteľov.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia:

a) látky znamenajú chemické prvky a ich zlúčeniny v prírodnom stave alebo získané pomocou akéhokoľvek výrobného procesu, vrátane všetkých prísad potrebných na uchovanie stability výrobku a všetkých nečistôt pochádzajúcich z použitého postupu, ale s vylúčením všetkých rozpúšťadiel, ktoré je možné oddeliť bez toho, aby ovplyvnili stabilitu látky alebo zmenili jej zloženie;

b) prípravky znamenajú zmesi alebo roztoky zložené z dvoch alebo viacerých látok;

c) dovážanie znamená dodanie na spotrebiteľské územie spoločenstva;

d) vyrábanie znamená výrobu látok, ktoré sú izolované v tuhej, kvapalnej alebo plynnej forme;

e) existujúce látky znamenajú látky uvedené v Einecs.

ČASŤ 1

SYSTEMATICKÉ OZNAMOVANIE ÚDAJOV A VYTVORENIE ZOZNAMOV PRIORITNÝCH LÁTOK

Článok 3

Oznamovanie údajov o veľkých objemoch výroby alebo dovozu existujúcich látok

Bez dosahu na článok 6 ods. 1 akýkoľvek výrobca, ktorý vyprodukoval, alebo dovozca, ktorý doviezol existujúcu látku ako takú alebo vo forme prípravku v množstvách presahujúcich 1000 ton ročne najmenej raz v priebehu troch rokov pred prijatím tohto nariadenia a/alebo rok po jeho prijatí, musí v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 a ods. 3 predložiť Komisii nasledujúce informácie, ako je stanovené v prílohe III, do 12 mesiacov od vstupu do platnosti tohto nariadenia v prípade látok uvedených v prílohe I a do 24 mesiacov v prípade látok uvedených v Einecs, ale neuvedených v prílohe I:

a) názov a EINECS číslo látky;

b) množstvo vyrobenej alebo dovezenej látky;

c) klasifikácia látky podľa prílohy I smernice Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok [7] alebo dočasnej klasifikácie podľa uvedenej smernice, vrátane triedy nebezpečenstva, symbolu nebezpečenstva, pomenovanie rizika a ochranných činiteľov;

d) informácie o dôvodne predpokladanom použití látky;

e) údaje o fyzikálno-chemických vlastnostiach látky;

f) údaje o pohyboch a určení z hľadiska dosahu na životné prostredie;

g) údaje o ekotoxicite látky;

h) údaje o akútnej a subakútnej toxicite látky;

i) údaje o karcinogénnom, mutagénnom a toxickom vplyve látky na reprodukciu;

j) všetky ostatné indikácie relevantné pre hodnotenie rizika látky.

Výrobcovia a dovozcovia musia vynaložiť všetko primerané úsilie, aby získali existujúce údaje týkajúce sa písmen e) až j). Ak však tieto informácie chýbajú, výrobcovia a dovozcovia, aby predložili takéto údaje, nie sú viazaní vykonať ďalšie skúšky na zvieratách.

Článok 4

Oznamovanie údajov o nižšom objeme výroby alebo dovoze existujúcich látok

1. Bez dosahu na článok 6 ods. 1 akýkoľvek výrobca, ktorý vyprodukoval, alebo dovozca, ktorý doviezol existujúcu látku ako takú alebo vo forme prípravku v množstvách presahujúcich 10 ton ročne, ale nepresahujúcich 1000 ton ročne, najmenej raz v priebehu troch rokov pred prijatím tohto nariadenia a/alebo rok po jeho prijatí, predloží Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 6 ods. 2 a ods. 3 nasledujúce informácie, ako je stanovené v prílohe IV, do 24 mesiacov od doby, kedy bude toto nariadenie v platnosti tri roky:

a) názov látky a číslo EINECS;

b) množstvo vyrobenej alebo dovezenej látky;

c) klasifikácia látky podľa prílohy I v smernici 67/548/EHS alebo dočasná klasifikácia podľa uvedenej smernice, vrátane triedy nebezpečenstva, symbolu nebezpečenstva, pomenovania rizika a ochranných činiteľov;

d) informácie o dôvodne predpokladanom použití látky.

2. Komisia po porade s členskými štátmi určí prípady, kedy je v rámci prílohy III nutné požadovať od výrobcov a dovozcov látok deklarovaných podľa odseku 1, predkladanie doplnkových informácií o fyzikálno-chemických vlastnostiach, toxicite a ekotoxicite týchto látok, o vystavení ich účinku a akýchkoľvek iných aspektoch týkajúcich sa hodnotenia rizika látok. Bez dosahu na článok 12 ods. 2 však nie sú výrobcovia a dovozcovia viazaní na tento účel vykonať ďalšie skúšky na zvieratách.

Osobitné informácie, ktoré sa majú predložiť a spôsob, ktorý sa má dodržať pri takomto predkladaní, sa určí v súlade s postupom stanoveným v článku 15.

Článok 5

Výnimky

Látky uvedené v prílohe II sa vyjmú z ustanovení článku 3 a 4. Informácie o látkach uvedených v prílohe II však môžu byť vyžadované na základe postupu stanoveného v článku 15.

Článok 6

Postup oznamovania údajov

1. V prípade, že látku vyrába alebo dováža viacero výrobcov alebo dovozcov, informácie podľa článku 3 a článku 4 ods. 2 môže predložiť jeden výrobca alebo dovozca konajúci so súhlasom ostatných príslušných výrobcov alebo dovozcov a v ich mene. Títo však napriek tomu predkladajú Komisii informácie špecifikované v bodoch 1.1 až 1.19 súborov údajov stanovených v prílohe III, pričom sa odvolávajú na údaje od výrobcov alebo dovozcov.

2. Pri predkladaní informácií uvedených v článku 3 a článku 4 ods. 1 výrobcovia a dovozcovia používajú len špeciálny softwarový balík na diskete, ktorú poskytuje bezplatne Komisia.

3. Členské štáty môžu určiť, aby sa od výrobcov a dovozcov so sídlom na ich území vyžadovalo predkladanie súčasne tých istých informácií, ktoré posielajú Komisii na základe článku 3 a 4, ich príslušným orgánom.

4. Po obdržaní údajov uvedených v článkoch 3 a 4 Komisia zašle kópie všetkým členským štátom.

Článok 7

Aktualizácia nahlasovaných údajov a povinnosť predkladať určité informácie automaticky

1. Výrobcovia a dovozcovia, ktorí predložili informácie o látke v súlade s článkom 3 a 4, aktualizujú informácie zaslané Komisii.

Tam, kde to prichádza do úvahy, predkladajú hlavne:

a) nové využitia látky, ktorá významne mení typ, formu, veľkosť a trvanie vystavenia človeka alebo životného prostredia vplyvu tejto látky;

b) nové údaje o fyzikálno-chemických vlastnostiach, toxikologických alebo ekotoxikologických účinkoch, kde je pravdepodobné, že tieto údaje sú relevantné pre hodnotenie potenciálneho rizika, ktoré daná látka predstavuje;

c) každú zmenu v dočasnej klasifikácii podľa smernice 67/548/EHS.

Každé tri roky sa od nich požaduje aj aktualizovanie informácií týkajúcich sa objemov výroby a dovozu uvedených v článkoch 3 a 4, ak sa vyskytnú zmeny v objemoch špecifikovaných v prílohe III alebo prílohe IV.

2. Každý výrobca alebo dovozca existujúcej látky, ktorý zistí niečo, čo podporí záver, že príslušná látka môže predstavovať vážne riziko pre človeka alebo životné prostredie, okamžite takúto informáciu ohlási Komisii a členskému štátu, v ktorom sídli.

3. Po obdržaní údajov uvedených v odsekoch 1 a 2 predloží Komisia kópie týchto údajov všetkým členským štátom.

Článok 8

Zoznamy priorít

1. Na základe informácií predkladaných výrobcami a dovozcami v súlade s článkami 3 a 4 a na základe národných zoznamov prioritných látok Komisia po porade s členskými štátmi pravidelne navrhuje zoznamy prioritných látok alebo skupín látok (ďalej len zoznamy priorít), ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť z dôvodu ich potenciálneho účinku na človeka alebo životné prostredie. Tieto zoznamy sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 15 a Komisia ich po prvýkrát uverejní v priebehu roka, ktorý nasleduje po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

2. Faktory, ktoré sa majú vziať do úvahy pri zostavovaní zoznamov priorít, sú:

- vplyvy látky na človeka alebo životné prostredie,

- vystavenie človeka alebo životného prostredia účinku látky,

- nedostatok údajov o účinkoch látky na človeka a životné prostredie,

- prácu, ktorá bola vykonaná v inom medzinárodnom fóre,

- ostatné právne poriadky a/alebo programy spoločenstva súvisiace s nebezpečnými látkami.

Látka, ktorá sa hodnotí podľa iného právneho poriadku spoločenstva, by mala byť zaradená do zoznamu priorít len vtedy, ak toto hodnotenie nie je schopné pokryť riziko na životné prostredie alebo riziko na človeka, vrátane pracovníkov a spotrebiteľov, alebo ak tieto riziká neboli náležite vyhodnotené. Ekvivalentné hodnotenie vykonané podľa iného právneho poriadku spoločenstva by sa nemalo opakovať podľa tohto nariadenia.

Osobitná pozornosť sa venuje látkam, ktoré môžu mať chronické účinky, najmä látky, o ktorých je známe, alebo o ktorých sa predpokladá, že sú karcinogénne, toxické pre reprodukciu a/alebo mutagénne, alebo je o nich známe alebo sa predpokladá, že zvyšujú výskyt týchto účinkov.

Článok 9

Údaje, ktoré sa majú poskytovať pre látky uvedené do zoznamov priorít

1. Pre látky zaradené do zoznamov priorít uvedených v článku 8 ods. 1 výrobcovia a dovozcovia, ktorí predložili informácie o látke v súlade s článkami 3 a 4 do šiestich mesiacov od uverejnenia zoznamu, predložia spravodajcovi, ktorý bol menovaný v súlade s článkom 10 ods. 1, všetky príslušné dostupné informácie a zodpovedajúce študijné správy pre hodnotenie rizika príslušnej látky.

2. Okrem požiadavky špecifikovanej v odseku 1 a bez dosahu na testovanie, ktoré sa môže vyžadovať podľa článku 10 ods. 2, ak akékoľvek z častíc uvedených v prílohe VII A k smernici 67/548/EHS nie sú dostupné pre danú prioritnú látku, výrobcovia a dovozcovia, ktorí predložili informácie o látke v súlade s článkami 3 a 4, sú povinní vykonať skúšky potrebné na získanie chýbajúcich údajov a poskytnúť výsledky týchto skúšok a správy o skúškach spravodajcovi do 12 mesiacov.

3. Bez ohľadu na odsek 2 môžu výrobcovia a dovozcovia požiadať spravodajcu, aby boli vyňatí z niektorých alebo všetkých dodatočných skúšok z dôvodu, že daná súčasť informácie buď nie je nevyhnutná pre hodnotenie rizika, alebo ju nie je možné získať; môžu požiadať aj o dlhšie obdobie, ak si to okolnosti vyžadujú. Táto výnimka z platnosti musí byť plne opodstatnená a spravodajca rozhodne, či by sa žiadosť mala prijať. Tam, kde sa výnimky povolia v súlade s týmto článkom, spravodajca o svojom rozhodnutí ihneď informuje Komisiu. Komisia informuje ostatné členské štáty. Ak rozhodnutie spravodajcu napadne niektorý z členských štátov, konečné rozhodnutie sa prijme v súlade s postupom výboru, ktorý je stanovený v článku 15.

ČASŤ 2

HODNOTENIE RIZIKA

Článok 10

Hodnotenie rizika látok zo zoznamov priorít na úrovni členského štátu označeného ako spravodajca

1. Za každú látku na zoznamoch priorít je členskému štátu daná zodpovednosť za jej hodnotenie v súlade s postupom, ktorý je stanovený v článku 15, pričom je zabezpečené spravodlivé rozdelenie tejto úlohy medzi členské štáty.

Členský štát menuje spravodajcu pre túto látku spomedzi príslušných orgánov uvedených v článku 13.

Spravodajca je zodpovedný za vyhodnocovanie informácií predložených výrobcom (výrobcami) alebo dovozcom (dovozcami) v súlade s požiadavkami článkov 3, 4, 7 a 9, a ostatných dostupných informácií, a za identifikovanie, či už po porade s príslušným výrobcom alebo dovozcom, alebo s cieľom hodnotenia rizika, je potrebné požiadať spomenutých výrobcov alebo dovozcov prioritných látok, aby predložili ďalšie informácie a/alebo vykonali ďalšie skúšky.

2. Tam, kde spravodajca uváži, že je potrebné požiadať o ďalšie informácie a/alebo skúšky, primerane o tom informuje Komisiu. Rozhodnutie uvaliť na dovozcov alebo výrobcov požiadavku dodať ďalšie informácie a/alebo vykonať ďalšie skúšky, a časové limity pre splnenie tejto požiadavky, sa prijme v súlade s postupom stanoveným v článku 15.

3. Spravodajca pre danú prioritnú látku vyhodnotí riziko tejto látky pre človeka a pre životné prostredie.

Tam, kde je to vhodné, navrhne stratégiu pre obmedzenie týchto rizík, vrátane kontrolných opatrení a/alebo dozorných programov. Keď takéto kontrolné opatrenia obsahujú odporúčania pre obmedzenie uvádzania na trh alebo pre použitie takejto látky, spravodajca predloží analýzu výhod a nedostatkov látky a dostupnosti náhradných látok.

Odporúčané hodnotenie rizika a stratégiu spravodajca pošle Komisii.

4. Reálne alebo potenciálne riziko pre človeka a životné prostredie sa hodnotí na základe zásad prijatých do 4. júna 1994 v súlade s postupom stanoveným v článku 15. Tieto zásady sa pravidelne sledujú a v prípade potreby revidujú v súlade s tým istým postupom.

5. Ak sa od výrobcov alebo dovozcov požadujú ďalšie informácie a/alebo skúšky, títo musia tiež skontrolovať, či vzhľadom na nevyhnutnosť obmedziť praktické experimenty na stavovcoch, potrebná informácia pre hodnotenie látky nie je dostupná u skorších výrobcov alebo dovozcov uvedenej látky a či sa dá od nich získať, prípadne aj za úhradu nákladov. Keď sú pokusy nevyhnutné, musí sa overiť, či sa skúšky na zvieratách nedajú nahradiť alebo obmedziť použitím iných metód.

Nevyhnutné laboratórne skúšky sa musia uskutočňovať s patričným rešpektovaním zásad "správnej laboratórnej praxe", tak ako je to stanovené v smernici 87/18/EHS a ustanoveniach smernice 86/609/EHS.

Článok 11

Hodnotenie rizika látok uvedených v zoznamoch priorít na úrovni spoločenstva

1. Na základe hodnotenia rizika a opatrení odporúčaných spravodajcom Komisia predloží výboru uvedenému v článku 15 ods. 1 návrh, ktorý sa týka výsledkov hodnotenia rizika prioritnej látky, a ak je to potrebné, odporúčanie pre vhodnú stratégiu na obmedzenie tohto rizika.

2. Výsledky hodnotenia rizika prioritných látok a odporúčaná stratégia sa prijmú na úrovni spoločenstva v súlade s postupom stanoveným v článku 15 a uverejní ich Komisia.

3. Na základe hodnotenia rizika a odporúčanej stratégie uvedenej v odseku 2 Komisia rozhodne tam, kde je to potrebné, o navrhnutí opatrení spoločenstva v rámci smernice Rady 76/769/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov [8], alebo v rámci ostatných príslušných nástrojov spoločenstva.

Článok 12

Povinnosti týkajúce sa ustanovenia o ďalších informáciách a ďalších skúškach

1. Každý výrobca alebo dovozca látky vyskytujúcej sa na zozname priorít uvedených v článku 8 ods. 1, ktorý predložil informácie podľa článkov 3 a 4, musí v danej lehote poskytnúť spravodajcovi údaje a výsledky skúšok, ktoré sa týkajú danej látky, uvedené v článku 9 ods. 1 a ods. 2 a v článku 10 ods. 2.

2. Bez dosahu na článok 7 ods. 2, tam, kde sú pádne dôvody na to, že látka obsiahnutá v Einecs môže predstavovať vážne riziko pre človeka alebo životné prostredie, prijme sa rozhodnutie požiadať výrobcu(-ov) a dovozcu(-ov) uvedenej látky o dodanie informácií, ktoré majú a/alebo podrobiť danú látku skúške a poskytnúť správu o nej, v súlade s postupom stanoveným v článku 15.

3. V prípade látky vyrábanej alebo dovážanej ako takej alebo vo forme prípravku viacerými výrobcami alebo dovozcami, skúšku podľa odseku 1 a 2 môže urobiť jeden alebo viacerí výrobcovia alebo dovozcovia, ktorí vystupujú v mene ostatných výrobcov alebo dovozcov, ktorých sa to týka. Ostatní výrobcovia alebo dovozcovia, ktorých sa to týka, sa odvolajú na skúšky, ktoré vykonali hore uvedení výrobcovia alebo dovozcovia a riadnym a primeraným dielom prispejú na náklady.

Článok 13

Spolupráca medzi členskými štátmi a Komisiou

Členské štáty menujú jeden alebo viacero príslušných orgánov, ktorí sa zúčastnia na vykonávaní tohto nariadenia v spolupráci s Komisiou, najmä kvôli práci uvedenej v článkoch 8 a 10. Členské štáty vymenujú aj orgán alebo orgány, ktorým Komisia pošle kópie obdržaných údajov.

ČASŤ 3

RIADENIE, DÔVERNOSŤ ÚDAJOV, RÔZNE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 14

Zmena a doplnenie a úprava príloh

1. Zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh I, II, III a IV technickému pokroku sa prijmú v súlade s postupom stanoveným v článku 15.

2. Zmeny a doplnenia a úpravy prílohy V prijme Komisia.

Článok 15

Výbor

1. Komisii pomáha výbor zložený zo zástupcov členských štátov a predsedá mu reprezentant Komisie.

2. Reprezentant Komisie predkladá výboru predbežný návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor oznámi svoje stanovisko k návrhu v rámci lehoty, ktorú môže predseda uložiť podľa naliehavosti danej veci. Stanovisko sa prijme väčšinou stanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy v prípade rozhodnutia, ktoré je požadované od Rady o návrhu Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore sa vážia spôsobom, ktorý je stanovený v tomto článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme plánované opatrenia, ak sú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak plánované opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, alebo ak nebolo zaslané žiadne stanovisko, Komisia bez meškania Rade predloží návrh týkajúci sa opatrení, ktoré sa majú prijať. Rada rozhodne kvalifikovanou väčšinou.

4. a) S výnimkou prípadov uvedených v pododseku b) uvedenom nižšie, ak počas obdobia dvoch mesiacov odo dňa oznámenia Rade, Rada nekonala, navrhované opatrenia prijme Komisia.

b) V prípade rozhodnutí uvedených v článku 11 ods. 2 a článku 14 ods. 1 a ak počas obdobia dvoch mesiacov odo dňa oznámenia Rade, Rada nekonala, navrhované opatrenia prijme Komisia, s výnimkou prípadov, kde Rada rozhodla proti daným opatreniam jednoduchou väčšinou.

Článok 16

Dôverný charakter údajov

1. Ak výrobca alebo dovozca uváži, že problém je dôverného charakteru, môže označiť, za podmienok uvedených v článkoch 3, 4, 7 a 12, tú informáciu za dôvernú, o ktorej si myslí, že je citlivá z obchodného hľadiska a ktorej prezradenie by ho mohlo poškodiť priemyselne alebo komerčne, a preto si praje, aby takáto informácia zostala utajená pred všetkými osobami mimo členských štátov a Komisie. V takýchto prípadoch musí byť uvedené plné odôvodnenie.

Priemyselné a obchodné tajomstvo sa neuplatňuje na:

- meno látky, ako je uvedené v Einecs,

- meno výrobcu alebo dovozcu,

- údaje o fyzikálno-chemických vlastnostiach látky a o jej určení z hľadiska dosahu na životné prostredie.

- sumárne výsledky toxikologických a ekotoxikologických skúšok, hlavne údaje o karcinogénnom, mutagénnom a/alebo toxickom vplyve látky na reprodukciu,

- každú informáciu týkajúcu sa metód a preventívnych opatrení pre látku a núdzových opatrení,

- každú informáciu, ktorá ak je zadržovaná, by mohla viesť k zbytočným pokusom alebo k opakovaným pokusom na zvieratách,

- analytické metódy, ktoré umožňujú určenie nebezpečnej látky, v prípade jej úniku do životného prostredia, ako aj určenie priameho pôsobenia látky na ľudí.

Ak výrobca alebo dovozca sám neskôr prezradí predtým dôvernú informáciu, informuje o tom následne príslušný orgán.

2. Orgán, ktorý dostane takúto informáciu, rozhodne na svoju vlastnú zodpovednosť, ktoré informácie sú chránené priemyselným alebo obchodným tajomstvom v súlade s odsekom 1.

S informáciou, ktorú tento orgán obdržal a ktorú akceptuje ako dôvernú, sa nakladá tak, ako by bola pre ostatné orgány dôverná.

Článok 17

Najneskôr jeden rok po prijatí tohto nariadenia prijmú členské štáty príslušné právne alebo správne opatrenia na riešenie prípadov nesúladu s ustanoveniami tohto nariadenia.

Článok 18

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 60. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 23. marca 1993

Za Radu

predseda

S. Auken

[1] Ú. v. ES C 276, 5.11.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 280, 28.10.1991, s. 65 aÚ. v. ES C 337, 21.12.1992.

[3] Ú. v. ES C 102, 18.4.1991, s 42.

[4] Ú. v. ES C 146, 15.6.1990, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 358, 18.12.1986, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 15, 17.1.1987, s. 29.

[7] Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 91/632/EHS (Ú. v. ES L 338, 10.12.1991, s. 23).

[8] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/659/EHS (Ú. v. ES L 363, 31.12.1991, s. 36).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM EXISTUJÚCICH LÁTOK VYRÁBANÝCH ALEBO DOVÁŽANÝCH V RÁMCI SPOLOČENSTVA V MNOŽSTVÁCH PRESAHUJÚCICH 1000 TON ROČNE [1]

Č. EINECS | Skupina | Č. CAS |

200-001-8 | | 50-00-0 |

Formaldehyd CH2O |

200-002-3 | | 50-01-1 |

guanidínium chlorid CH5N3ClH |

200-064-1 | | 50-78-2 |

kyselina 2-(acetyloxy)benzoová C9H8O4 |

200-149-3 | | 52-68-6 |

trichlorfón C4H8Cl3O4P |

200-198-0 | | 54-21-7 |

nátrium-salicylát C7H6O3Na |

200-231-9 | | 55-38-9 |

fentión C10H15O3PS2 |

200-262-8 | | 56-23-5 |

tetrachlórmetán CCl4 |

200-268-0 | | 56-35-9 |

bis(tributylstanium)oxid C24H54OSn2 |

200-271-7 | | 56-38-2 |

paratión C10H14NO5PS |

200-272-2 | | 56-40-6 |

glycín--síran železnatý (1:1) C2H5NO2 |

200-289-5 | | 56-81-5 |

glycerol C3H8O3 |

200-315-5 | | 57-13-6 |

močovina CH4N2O |

200-338-0 | | 57-55-6 |

propán-1,2-diol C3H8O2 |

200-362-1 | | 58-08-2 |

Kofeín C8H10N4O2 |

200-385-7 | | 58-55-9 |

teofylín C7H8N4O2 |

200-401-2 | | 58-89-9 |

gama-1,2,3,4,5,6-hexachlórcyklohexán C6H6Cl6 |

200-431-6 | | 59-50-7 |

chlórkrezol C7H7ClO |

200-449-4 | | 60-00-4 |

kyselina edetová C10H16N2O8 |

200-456-2 | | 60-12-8 |

2-fenyletanol C8H10O |

200-464-6 | | 60-24-2 |

2-sulfanyletán-1-ol C2H6ATS |

200-467-2 | | 60-29-7 |

dietyléter C4H10O |

200-480-3 | | 60-51-5 |

dimetoát C5H12NO3PS2 |

200-486-6 | | 60-80-0 |

fenazón C11H12N2O |

200-521-5 | | 61-82-5 |

amitrol C2H4N4 |

200-539-3 | | 62-53-3 |

anilín C6H7N |

200-540-9 | | 62-54-4 |

octan vápenatý C2H4O2½Ca |

200-543-5 | | 62-56-6 |

tiomočovina CH4N2S |

200-563-4 | | 63-74-1 |

sulfanylamid C6H8N2O2S |

200-573-9 | | 64-02-8 |

tetranátrium-etyléndiaminoteteraacetát C10H16N2O8.4Na |

200-578-6 | | 64-17-5 |

etanol C2H6O |

200-579-1 | | 64-18-6 |

kyselina mravčia CH2O2 |

200-580-7 | | 64-19-7 |

kyselina octová, koncentrácie vyššej ako 10 % hmotnosti kyseliny octovej C2H4O2 |

200-589-6 | | 64-67-5 |

dietyl-sulfát C4H10O4S |

200-618-2 | | 65-85-0 |

kyselina benzoová C7H6O2 |

200-655-4 | | 67-48-1 |

cholín-chlorid C5H14NO.Cl |

200-659-6 | | 67-56-1 |

metanol CH4O |

200-661-7 | | 67-63-0 |

propán-2-ol C3H8O |

200-662-2 | | 67-64-1 |

acetón C3H6O |

200-663-8 | | 67-66-3 |

trichlórmetán CHCl3 |

200-664-4 | | 67-68-5 |

dimetylsulfoxid C2H6ATS |

200-666-4 | | 67-72-1 |

hexachlóretán C2Cl6 |

200-675-3 | | 68-04-2 |

trinátrium-citrát C6H8O7.3Na |

200-677-4 | | 68-11-1 |

kyselina sulfanyloctová C2H4O2S |

200-679-5 | | 68-12-2 |

N,N-dimetylformamid C3H7NO |

200-694-7 | | 68-89-3 |

nátrium-[(2-fenyl-1,5-dimetyl-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)metylamino]metánsulfonát C13H17N3O4S.Na |

200-712-3 | | 69-72-7 |

kyselina salicylová C7H6O3 |

200-719-1 | | 69-91-0 |

alfa-fenylglycín C8H9NO2 |

200-746-9 | | 71-23-8 |

propán-1-ol C3H8O |

200-751-6 | | 71-36-3 |

bután-1-ol C4H10O |

200-753-7 | | 71-43-2 |

benzén, čistý C6H6 |

200-756-3 | | 71-55-6 |

1,1,1-trichlóretán C2H3Cl3 |

200-812-7 | | 74-82-8 |

metán v plynnom stave CH4 |

200-813-2 | | 74-83-9 |

brómmetán CH3Br |

200-814-8 | | 74-84-0 |

etán C2H6 |

200-815-3 | | 74-85-1 |

etén, čistý C2H4 |

200-816-9 | | 74-86-2 |

acetylén C2H2 |

200-817-4 | | 74-87-3 |

chlórmetán CH3Cl |

200-820-0 | | 74-89-5 |

metylamín, vo vodnom roztoku CH5N |

200-821-6 | | 74-90-8 |

kyanovodík CHN |

200-822-1 | | 74-93-1 |

metántiol CH4S |

200-825-8 | | 74-96-4 |

brómetán C2H5Br |

200-827-9 | | 74-98-6 |

propán, skvapalnený C3H8 |

200-830-5 | | 75-00-3 |

chlóretán C2H5Cl |

200-831-0 | | 75-01-4 |

chlóretén C2H3Cl |

200-834-7 | | 75-04-7 |

etylamín C2H7N |

200-835-2 | | 75-05-8 |

acetonitril C2H3 |

200-836-8 | | 75-07-0 |

acetaldehyd C2H4O |

200-837-3 | | 75-08-1 |

etántiol C2H6S |

200-838-9 | | 75-09-2 |

dichlórmetán CH2Cl2 |

200-842-0 | | 75-12-7 |

formamid CH3NO |

200-843-6 | | 75-15-0 |

sírouhlík CS2 |

200-846-2 | | 75-18-3 |

dimetylsulfid C2H6S |

200-848-3 | | 75-20-7 |

acetylid vápenatý C2Ca |

200-849-9 | | 75-21-8 |

oxirán C2H4O |

200-857-2 | | 75-28-5 |

izobután C4H10 |

200-860-9 | | 75-31-0 |

izopropylamín C3H9N |

200-864-0 | | 75-35-4 |

1,1-dichlóretén C2H2Cl2 |

200-865-6 | | 75-36-5 |

acetylchlorid C2H3CLO |

200-870-3 | | 75-44-5 |

fosgén CCl2O |

200-871-9 | | 75-45-6 |

difluórchlórmetán CHClF2 |

200-875-0 | | 75-50-3 |

trimetylamín, vo vodnom roztoku C3H9N |

200-877-1 | | 75-54-7 |

dichlór(metyl)silán CH4Cl2Si |

200-879-2 | | 75-56-9 |

metyloxirán C3H6O |

200-887-6 | | 75-63-8 |

brómtrifluórmetán CBrF3 |

200-888-1 | | 75-64-9 |

terc-butylamín C4H11N |

200-889-7 | | 75-65-0 |

2-metylpropán-2-ol C4H10O |

200-891-8 | | 75-68-3 |

1,1-difluór-1-chlóretán C2H3ClF2 |

200-892-3 | | 75-69-4 |

fluórtrichlórmetán CCl3F |

200-893-9 | | 75-71-8 |

difluórdichlórmetán CCl2F2 |

200-900-5 | | 75-77-4 |

chlórtrimetylsilán C3H9ClSi |

200-901-0 | | 75-78-5 |

dichlór(dimetyl)silán C2H6Cl2Si |

200-902-6 | | 75-79-6 |

trichlór(metyl)silán CH3Cl3Si |

200-909-4 | | 75-86-5 |

2-hydroxy-2-metylpropánnitril C4H7NO |

200-911-5 | | 75-87-6 |

trichlóracetaldehyd C2HCl3O |

200-915-7 | | 75-91-2 |

terc-butyl-hydroperoxid C4H10O2 |

200-922-5 | | 75-98-9 |

kyselina pivalová C5H10O2 |

200-927-2 | | 76-03-9 |

kyselina trichlóroctová C2HCl3O2 |

200-936-1 | | 76-13-1 |

trifluór-1,1,2-trichlóretán C2Cl3F3 |

200-937-7 | | 76-14-2 |

kryofluorán C2Cl2F4 |

200-938-2 | | 76-15-3 |

pentafluórchlóretán C2ClF5 |

200-945-0 | | 76-22-2 |

bornán-2-ón C10H16O |

201-029-3 | | 77-47-4 |

hexachlórcyklopentadién C5Cl6 |

201-052-9 | | 77-73-6 |

3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoindén C10H12 |

201-058-1 | | 77-78-1 |

dimetyl-sulfát C2H6O4S |

201-069-1 | | 77-92-9 |

kyselina citrónová C6H8O7 |

201-074-9 | | 77-99-6 |

propylidíntrimetanol C6H14O3 |

201-114-5 | | 78-40-0 |

trietyl-fosfát C6H15O4P |

201-116-6 | | 78-42-2 |

tris(2-etylhexyl)-fosfát C24H51O4P |

201-126-0 | | 78-59-1 |

3,5,5-trimetylcyklohex-2-enón C9H14O |

201-134-4 | | 78-70-6 |

linalol C10H18O |

201-143-3 | | 78-79-5 |

izoprén C5H8 |

201-148-0 | | 78-83-1 |

2-metylpropán-1-ol C4H10O |

201-149-6 | | 78-84-2 |

izobutanál C4H8O |

201-152-2 | | 78-87-5 |

1,2-dichlórpropán C3H6Cl2 |

201-155-9 | | 78-90-0 |

propán-1,2-diamín C3H10N2 |

201-158-5 | | 78-92-2 |

bután-2-ol C4H10O |

201-159-0 | | 78-93-3 |

butanón C4H8O |

201-162-7 | | 78-96-6 |

1-aminopropán-2-ol C3H9NO |

201-166-9 | | 79-00-5 |

1,1,2-trichlóretán C2H3Cl3 |

201-167-4 | | 79-01-6 |

trichlóretén C2HCl3 |

201-173-7 | | 79-06-1 |

akrylamid C3H5NO |

201-176-3 | | 79-09-4 |

kyselina propiónová C3H6O2 |

201-177-9 | | 79-10-7 |

kyselina akrylová C3H4O2 |

201-178-4 | | 79-11-8 |

kyselina chlóroctová C2H3ClO2 |

201-185-2 | | 79-20-9 |

metyl-acetát C3H6O2 |

201-186-8 | | 79-21-0 |

kyselina peroxyoctová C2H4O3 |

201-187-3 | | 79-22-1 |

metyl-chlórformiát C2H3ClO2 |

201-195-7 | | 79-31-2 |

kyselina 2-metylpropánová C4H8O2 |

201-196-2 | | 79-33-4 |

kyselina (+)-L-mliečna C3H6O3 |

201-197-8 | | 79-34-5 |

1,1,2,2-tetrachlóretán C2H2Cl4 |

201-199-9 | | 79-36-7 |

dichlóracetylchlorid C2HCl3O |

201-202-3 | | 79-39-0 |

2-metylpropénamid C4H7NO |

201-204-4 | | 79-41-4 |

kyselina metakrylová C4H6O2 |

201-210-7 | | 79-50-5 |

(±)-3-hydroxy-4,4-dimetyldihydrofurán-2(3H)-ón C6H10O3 |

201-234-8 | | 79-92-5 |

kamfén C10H16 |

201-236-9 | | 79-94-7 |

2,2',6,6'-tetrabróm-4,4'-izopropylidéndifenol C15H12Br4O2 |

201-245-8 | | 80-05-7 |

4,4'-izopropylidéndifenol C15H16O2 |

201-254-7 | | 80-15-9 |

1-fenyl-1-metyletylhydroperoxid C9H12O2 |

201-279-3 | | 80-43-3 |

bis(1-fenyl-1-metyletyl)peroxid C18H22O2 |

201-281-4 | | 80-47-7 |

1-metyl-1-(4-metylcyklohexyl)etylhydroperoxid C10H20O2 |

201-291-9 | | 80-56-8 |

pin-2(3)-én C10H16 |

201-297-1 | | 80-62-6 |

metyl-metakrylát C5H8O2 |

201-325-2 | | 81-11-8 |

kyselina 4,4'-diaminostilbén-2,2'-disulfónová C14H14N2O6S2 |

201-331-5 | | 81-16-3 |

kyselina 2-aminonaftalén-1-sulfónová C10H9NO3S |

201-380-2 | | 81-84-5 |

naftalén-1,8-dikarboxanhydrid C12H6O3 |

201-423-5 | | 82-45-1 |

1-aminoantrachinón C14H9NO2 |

201-427-7 | | 82-49-5 |

kyselina 9,10-dioxo-9,10-dihydroantracén-1-sulfónová C14H8O5S |

201-469-6 | | 83-32-9 |

acenaftén C12H10 |

201-487-4 | | 83-56-7 |

naftalén-1,5-diol C10H8O2 |

201-545-9 | | 84-61-7 |

dicyklohexyl-ftalát C20H26O4 |

201-549-0 | | 84-65-1 |

antrachinón C14H8O2 |

201-550-6 | | 84-66-2 |

dietyl-ftalát C12H14O4 |

201-553-2 | | 84-69-5 |

diizobutyl-ftalát C16H22O4 |

201-557-4 | | 84-74-2 |

dibutyl-ftalát C16H22O4 |

201-579-4 | | 85-00-7 |

dikvát-dibromid C12H12N2.2Br |

201-581-5 | | 85-01-8 |

fenantrén, čistý C14H10 |

201-604-9 | | 85-42-7 |

cyklohexán-1,2-dikarboxylanhydrid C8H10O3 |

201-605-4 | | 85-43-8 |

1,2,3,6-tetrahydroftalanhydrid C8H8O3 |

201-607-5 | | 85-44-9 |

ftalanhydrid C8H4O3 |

201-615-9 | | 85-56-3 |

kyselina 2-(4-chlórbenzoyl)benzoová C14H9ClO3 |

201-622-7 | | 85-68-7 |

benzyl-butyl-ftalát C19H20O4 |

201-684-5 | | 86-57-7 |

1-nitronaftalén C10H7NO2 |

201-718-9 | | 87-02-5 |

kyselina 7-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová C10H9NO4S |

201-752-4 | | 87-56-9 |

kyselina 2,3-dichlór-4-oxobut-2-énová C4H2Cl2O3 |

201-757-1 | | 87-61-6 |

1,2,3-trichlórbenzén C6H3Cl3 |

201-758-7 | | 87-62-7 |

2,6-dimetylanilín C8H11N |

201-761-3 | | 87-65-0 |

2,6-dichlórfenol C6H4Cl2O |

201-765-5 | | 87-68-3 |

hexachlórbuta-1,3-dién C4Cl6 |

201-778-6 | | 87-86-5 |

pentachlórfenol C6HCl5O |

201-782-8 | | 87-90-1 |

symklozén C3Cl3N3O3 |

201-795-9 | | 88-06-2 |

2,4,6-trichlórfenol C6H3Cl3O |

201-800-4 | | 88-12-0 |

1-vinyl-2-pyrolidín C6H9NO |

201-831-3 | | 88-44-8 |

kyselina 2-amino-5-metylbenzénsulfónová C7H9NO3S |

201-853-3 | | 88-72-2 |

2-nitrotoluén C7H7NO2 |

201-854-9 | | 88-73-3 |

1-chlór-2-nitrobenzén C6H4ClNO2 |

201-855-4 | | 88-74-4 |

2-nitroanilín C6H6N2O2 |

201-857-5 | | 88-75-5 |

2-nitrofenol C6H5NO3 |

201-861-7 | | 88-85-7 |

dinoseb C10H12N2O5 |

201-923-3 | | 89-61-2 |

1,4,dichlór-2-nitrobenzén C6H3Cl2NO2 |

201-933-8 | | 89-72-5 |

2-sek-butylfenol C10H14O |

201-944-8 | | 89-83-8 |

tymol C10H14O |

201-956-3 | | 89-98-5 |

2-chlórbenzaldehyd C7H5ClO |

201-961-0 | | 90-02-8 |

2-hydroxybenzaldehyd C7H6O2 |

201-963-1 | | 90-04-0 |

2-metoxyanilín C7H9NO |

201-964-7 | | 90-05-1 |

guajakol C7H8O2 |

201-983-0 | | 90-30-2 |

N-1-naftylanilín C16H13N |

201-993-5 | | 90-43-7 |

bifenyl-2-ol C12H10O |

202-000-8 | | 90-51-7 |

kyselina 6-amino-4-hydroxynaftalén-2-sulfónová C10H9NO4S |

202-039-0 | | 91-08-7 |

2-metylbenzén-1,3-diyldiizokyanát C9H6N2O2 |

202-044-8 | | 91-15-6 |

ftalonitril C8H4N2 |

202-049-5 | | 91-20-3 |

naftalén, čistý C10H8 |

202-051-6 | | 91-22-5 |

chinolín C9H7N |

202-052-1 | | 91-23-6 |

2-nitroanizol C7H7NO3 |

202-088-8 | | 91-66-7 |

N,N-dietylanilín C10H15N |

202-090-9 | | 91-68-9 |

3-(dietylamino)fenol C10H15NO |

202-095-6 | | 91-76-9 |

6-fenyl-1,3,5-triazín-2,4-diyldiamín C9H9N5 |

202-109-0 | | 91-94-1 |

3,3'-dichlórbenzidín C12H10Cl2N2 |

202-163-5 | | 92-52-4 |

bifenyl C12H10 |

202-180-8 | | 92-70-6 |

kyselina 3-hydroxy-2-naftoová C11H8O3 |

202-200-5 | | 92-88-6 |

bifenyl-4,4'-diol C12H10O2 |

202-264-4 | | 93-65-2 |

kyselina 2-(4-chlór-metylfenoxy)propánová C10H11ClO3 |

202-303-5 | | 94-09-7 |

benzokaín C9H11NO2 |

202-327-6 | | 94-36-0 |

dibenzoylperoxid C14H10O4 |

202-354-3 | | 94-68-8 |

N-etyl-2-metylanilín C9H13N |

202-360-6 | | 94-74-6 |

kyselina (4-chlór-2-metylfenoxy)octová C9H9ClO3 |

202-361-1 | | 94-75-7 |

2,4-D C8H6Cl2O3 |

202-411-2 | | 95-33-0 |

N-cyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid C13H16N2S2 |

202-422-2 | | 95-47-6 |

1,2-xylén C8H10 |

202-423-8 | | 95-48-7 |

1,2-krezol C7H8O |

202-424-3 | | 95-49-8 |

2-chlórtoluén C7H7Cl |

202-425-9 | | 95-50-1 |

1,2-dichlórbenzén C6H4Cl2 |

202-426-4 | | 95-51-2 |

2-chlóranilín C6H6ClN |

202-429-0 | | 95-53-4 |

1,2-toluidín C7H9N |

202-430-6 | | 95-54-5 |

benzén-1,2-diamín C6H8N2 |

202-431-1 | | 95-55-6 |

2-aminifenol C6H7NO |

202-433-2 | | 95-57-8 |

2-chlórfenol C6H5ClO |

202-445-8 | | 95-73-8 |

2,4-dichlórtoluén C7H6Cl2 |

202-446-3 | | 95-74-9 |

3-chlór-4-metylanilín C7H8ClN |

202-448-4 | | 95-76-1 |

3,4-dichlóranilín C6H5Cl2N |

202-453-1 | | 95-80-7 |

4-metylbenzén-1,3-diamín C7H10N2 |

202-455-2 | | 95-82-9 |

2,5-dichlóranilín C6H5Cl2N |

202-466-2 | | 95-94-3 |

1,2,4,5-tetrachlórbenzén C6H2Cl4 |

202-477-2 | | 96-10-6 |

dietylalumínium-chlorid C4H10AlCl |

202-486-1 | | 96-18-4 |

1,2,3-trichlórpropán C3H5Cl3 |

202-490-3 | | 96-22-0 |

pentán-3-ón C5H10O |

202-496-6 | | 96-29-7 |

butanón-oxím C4H9NO |

202-498-7 | | 96-31-1 |

1,3-dimetylmočovina C3H8N2O |

202-500-6 | | 96-33-3 |

metyl-akrylát C4H6O2 |

202-501-1 | | 96-34-4 |

metyl-chlóracetát C3H5ClO2 |

202-509-5 | | 96-48-0 |

butano-4-laktón C4H6O2 |

202-551-4 | | 97-00-7 |

1-chlór-2,4-dinitrobenzén C6H3ClN2O4 |

202-576-0 | | 97-36-9 |

2',4'-dimetyl-3-oxobutánanilid C12H15NO2 |

202-597-5 | | 97-63-2 |

etyl-metakrylát C6H10O2 |

202-599-6 | | 97-65-4 |

kyselina itakonová C5H6O4 |

202-613-0 | | 97-86-9 |

izobutyl-metakrylát C8H14O2 |

202-615-1 | | 97-88-1 |

butyl-metakrylát C8H14O2 |

202-626-1 | | 98-00-0 |

furfurylalkohol C5H6O2 |

202-627-7 | | 98-01-1 |

2-furaldehyd C5H4O2 |

202-634-5 | | 98-07-7 |

(trichlórmetyl)benzén C7H5Cl3 |

202-635-0 | | 98-08-8 |

(trifluórmetyl)benzén C7H5F3 |

202-636-6 | | 98-09-9 |

benzénsulfonylchlorid C6H5ClO2S |

202-640-8 | | 98-13-5 |

fenyl(trichlór)silán C6H5Cl3Si |

202-643-4 | | 98-16-8 |

3-(trifluórmetyl)anilín C7H6F3N |

202-664-9 | | 98-40-8 |

kyselina 3-etylamino-4-metylbenzénsulfónová C9H13NO3S |

202-670-1 | | 98-46-4 |

3-nitro-1-(trifluórmetyl)benzén C7H4F3NO2 |

202-675-9 | | 98-51-1 |

1-metyl-4-terc-butylbenzén C11H16 |

202-676-4 | | 98-52-2 |

4-terc-butylcyklohexanol C10H20O |

202-679-0 | | 98-54-4 |

4-terc-butylfenol C10H14O |

202-681-1 | | 98-56-6 |

4-chlór-1-(trifluórmetyl)benzén C7H4ClF3 |

202-696-3 | | 98-73-7 |

kyselina 4-terc-butylbenzoová C11H14O2 |

202-704-5 | | 98-82-8 |

kumén C9H12 |

202-705-0 | | 98-83-9 |

2-fenylpropén C9H10 |

202-708-7 | | 98-86-2 |

acetofenón C8H8O |

202-709-2 | | 98-87-3 |

(dichlórmetyl)benzén C7H6Cl2 |

202-710-8 | | 98-88-4 |

benzoylchlorid C7H5ClO |

202-713-4 | | 98-92-0 |

nikotínamid C6H6N2O |

202-715-5 | | 98-94-2 |

cyklohexyl(dimetyl)amín C8H17N |

202-716-0 | | 98-95-3 |

nitrobenzén C6H5NO2 |

202-728-6 | | 99-08-1 |

3-nitrotoluén C7H7NO2 |

202-764-2 | | 99-54-7 |

1,2-dichlór-4-nitrobenzén C6H3Cl2NO2 |

202-776-8 | | 99-65-0 |

1,3-dinitrobenzén C6H4N2O4 |

202-790-4 | | 99-82-1 |

1-izopropyl-4-metylcyklohexán C10H20 |

202-797-2 | | 99-88-7 |

4-izopropylanilín C9H13N |

202-804-9 | | 99-96-7 |

kyselina 4-hydroxybenzoová C7H6O3 |

202-808-0 | | 99-99-0 |

4-nitrotoluén C7H7NO2 |

202-809-6 | | 100-00-5 |

1-chlór-4-nitrobenzén C6H4ClNO2 |

202-810-1 | | 100-01-6 |

4-nitroanilín C6H6N2O2 |

202-811-7 | | 100-02-7 |

4-nitrofenol C6H5NO3 |

202-825-3 | | 100-17-4 |

4-nitroanizol C7H7NO3 |

202-830-0 | | 100-21-0 |

kyselina tereftalová C8H6O4 |

202-837-9 | | 100-29-8 |

2-(4-nitrofenyl)etanol C8H9NO3 |

202-845-2 | | 100-37-8 |

2-(dietylamino)etanol C6H15NO |

202-849-4 | | 100-41-4 |

etylbenzén C8H10 |

202-851-5 | | 100-42-5 |

styrén C8H8 |

202-853-6 | | 100-44-7 |

(chlórmetyl)benzén C7H7Cl |

202-855-7 | | 100-47-0 |

benzonitril C7H5N |

202-859-9 | | 100-51-6 |

benzylalkohol C7H8O |

202-860-4 | | 100-52-7 |

benzaldehyd C7H6O |

202-873-5 | | 100-63-0 |

fenylhydrazín C6H8N2 |

202-905-8 | | 100-97-0 |

1,3,5,7-tetraazaadamantán C6H12N4 |

202-908-4 | | 101-02-0 |

trifenyl-fosfit C18H15O3P |

202-910-5 | | 101-05-3 |

anilazín C9H5Cl3N4 |

202-951-9 | | 101-54-2 |

N-(4-aminofenyl)anilín C12H12N2 |

202-966-0 | | 101-68-8 |

4,4'-metyléndifenyldiizokyanát C15H10N2O2 |

202-969-7 | | 101-72-4 |

N-fenyl-N'-izo propylbenzén-1,4-diamín C15H18N2 |

202-974-4 | | 101-77-9 |

4,4'-metyléndianilín C13H14N2 |

202-980-7 | | 101-83-7 |

dicyklohexylamín C12H23N |

202-981-2 | | 101-84-8 |

(difenyl)éter CH12H10O |

202-996-4 | | 102-01-2 |

3-oxobutánanilid C10H11NO2 |

203-002-1 | | 102-06-7 |

1,3-difenylguanidín C13H13N3 |

203-005-8 | | 102-09-0 |

difenyl-karbonát C13H10O3 |

203-026-2 | | 102-36-3 |

3,4-dichlórfenylizokyanát C7H3Cl2NO |

203-049-8 | | 102-71-6 |

2,2',2'-nitrilotrietanol C6H15NO3 |

203-051-9 | | 102-76-1 |

triacetín C9H14O6 |

203-052-4 | | 102-77-2 |

2-(morfolinosulfanyl)benzotiazol C11H12N2ATS2 |

203-058-7 | | 102-82-9 |

tributylamín C12H27N |

203-070-2 | | 103-01-5 |

N-fenylglycín C8H9NO2 |

203-079-1 | | 103-09-3 |

2-etylhexyl-acetát C10H20O2 |

203-080-7 | | 103-11-7 |

2-etylhexyl-akrylát C11H20O2 |

203-090-1 | | 103-23-1 |

bis(2-etylhexyl)-adipát C22H42O4 |

203-118-2 | | 103-50-4 |

dibenzyléter C14H14O |

203-135-5 | | 103-69-5 |

N-etylanilín C8H11N |

203-136-0 | | 103-70-8 |

formanilid C7H7NO |

203-137-6 | | 103-71-9 |

fenylizokyanát C7H5NO |

203-150-7 | | 103-84-4 |

acetanilid C8H9NO |

203-157-5 | | 103-90-2 |

paracetamol C8H9NO2 |

203-180-0 | | 104-15-4 |

kyselina 4-metylbenzénsulfónová C7H8O3S |

203-212-3 | | 104-54-1 |

(E)-3-fenylprop-2-én-1-ol C9H10O |

203-213-9 | | 104-55-2 |

(E)-3-fenylpropenál C9H8O |

203-234-3 | | 104-76-7 |

2-etylhexán-1-ol C8H18O |

203-253-7 | | 104-93-8 |

4-metylanizol C8H10O |

203-254-2 | | 104-94-9 |

4-metoxyanilín C7H9NO |

203-265-2 | | 105-05-5 |

1,4-dietylbenzén C10H14 |

203-293-5 | | 105-38-4 |

vinyl-propionát C5H8O2 |

203-294-0 | | 105-39-5 |

etyl-chlóracetát C4H7ClO2 |

203-299-8 | | 105-45-3 |

metyl-acetoacetát C5H8O3 |

203-305-9 | | 105-53-3 |

dietyl-malonát C7H12O4 |

203-313-2 | | 105-60-2 |

epsilon-kaprolaktám C6H11NO |

203-328-4 | | 105-76-0 |

dibutyl-maleát C12H20O4 |

203-383-4 | | 106-31-0 |

anhydrid kyseliny maslovej C8H14O3 |

203-396-5 | | 106-42-3 |

p-xylén C8H10 |

203-397-0 | | 106-43-4 |

4-chlórtoluén C7H7Cl |

203-398-6 | | 106-44-5 |

p-kresol C7H8O |

203-400-5 | | 106-46-7 |

1,4-dichlórbenzén C6H4Cl2 |

203-402-6 | | 106-48-9 |

4-chlórfenol C6H5ClO |

203-403-1 | | 106-49-0 |

p-toluidín C7H9N |

203-419-9 | | 106-65-0 |

dimetyl-sukcinát C6H10O4 |

203-430-9 | | 106-75-2 |

oxydietándiyl-bis(chlórformiát) C6H8Cl2O5 |

203-438-2 | | 106-88-7 |

etyloxirán C4H8O |

203-439-8 | | 106-89-8 |

(chlórmetyl)oxirán C3H5ClO |

203-444-5 | | 106-93-4 |

1,2-dibrómetán C2H4Br2 |

203-448-7 | | 106-97-8 |

bután, čistý C4H10 |

203-449-2 | | 106-98-9 |

but-1-én C4H8 |

203-450-8 | | 106-99-0 |

buta-1,3-dién C4H6 |

203-452-9 | | 107-01-7 |

butén, zmes polohových izomérov C4H8 |

203-453-4 | | 107-02-8 |

akrylaldehyd C3H4O |

203-457-6 | | 107-05-1 |

3-chlórpropén C3H5Cl |

203-458-1 | | 107-06-2 |

1,2-dichlóretán C2H4Cl2 |

203-462-3 | | 107-10-8 |

propylamín C3H9N |

203-464-4 | | 107-12-0 |

propiónnitril C3H5N |

203-466-5 | | 107-13-1 |

akrylonitril C3H3N |

203-468-6 | | 107-15-3 |

etyléndiamín C2H8N2 |

203-470-7 | | 107-18-6 |

alylakohol C3H6O |

203-473-3 | | 107-21-1 |

etán-1,2-diol C2H6O2 |

203-474-9 | | 107-22-2 |

etándiál C2H2O2 |

203-475-4 | | 107-25-5 |

metyl(vinyl)éter C3H6O |

203-481-7 | | 107-31-3 |

metyl-formiát C2H4O2 |

203-489-0 | | 107-41-5 |

2-metylpentán-2,4-diol C6H14O2 |

203-508-2 | | 107-64-2 |

dimetyl(dioktadecyl)amónium-chlorid C38H80N.Cl |

203-509-8 | | 107-66-4 |

dibutyl-hydrogen-fosfát C8H19O4P |

203-527-6 | | 107-86-8 |

3-metylbut-2-enál C5H8O |

203-532-3 | | 107-92-6 |

kyselina maslová C4H8O2 |

203-539-1 | | 107-98-2 |

1-metoxypropán-2-ol C4H10O2 |

203-542-8 | | 108-01-0 |

2-(dimetylamino)etanol C4H11NO |

203-545-4 | | 108-05-4 |

vinyl-acetát C4H6O2 |

203-550-1 | | 108-10-1 |

4-metypentán-2-ón C6H12O |

203-551-7 | | 108-11-2 |

4-metylpentán-2-ol C6H14O |

203-560-6 | | 108-20-3 |

diizopropyléter C6H14O |

203-561-1 | | 108-21-4 |

izopropyl-acetát C5H10O2 |

203-562-7 | | 108-22-5 |

izopropenyl-acetát C5H8O2 |

203-564-8 | | 108-24-7 |

acetanhydrid C4H6O3 |

203-571-6 | | 108-31-6 |

anhydrid kyseliny maleínovej C4H2O3 |

203-576-3 | | 108-38-3 |

m-xylén C8H10 |

203-577-9 | | 108-39-4 |

m-krezol C7H8O |

203-581-0 | | 108-42-9 |

3-chlóranilín C6H6ClN |

203-583-1 | | 108-44-1 |

m-toluidín C7H9N |

203-584-7 | | 108-45-2 |

benzén-1,3-diamín C6H8N2 |

203-585-2 | | 108-46-3 |

rezorcinol C6H6O2 |

203-603-9 | | 108-65-6 |

(2-metoxy-1-metyletyl)acetát C6H12O3 |

203-604-4 | | 108-67-8 |

mezitylén C9H12 |

203-606-5 | | 108-68-9 |

3,5-dimetylfenol C8H10O |

203-608-6 | | 108-70-3 |

1,3,5-trichlórbenzén C6H3Cl3 |

203-614-9 | | 108-77-0 |

2,4,6-trichlór-1,3,5-triazín C3Cl3N3 |

203-615-4 | | 108-78-1 |

melamín C3H6N6 |

203-618-0 | | 108-80-5 |

1,3,5-triazinán-2,4,6-trión C3H3N3O3 |

203-619-6 | | 108-82-7 |

2,6-dimetylheptán-4-ol C9H20O |

203-620-1 | | 108-83-8 |

2,6-dimetylheptán-4-ón C9H18O |

203-624-3 | | 108-87-2 |

metylcyklohexán C7H14 |

203-625-9 | | 108-88-3 |

toluén C7H8 |

203-626-4 | | 108-89-4 |

4-metylpyridín C6H7N |

203-628-5 | | 108-90-7 |

chlórbenzén C6H5Cl |

203-629-0 | | 108-91-8 |

cyklohexylamín C6H13N |

203-630-6 | | 108-93-0 |

cyklohexanol C6H12O |

203-631-1 | | 108-94-1 |

cyklohexanón C6H10O |

203-632-7 | | 108-95-2 |

fenol, čistý C6H6O |

203-636-9 | | 108-99-6 |

3-metylpyridín C6H7N |

203-643-7 | | 109-06-8 |

2-metylpyridín C6H7N |

203-678-8 | | 109-53-5 |

2-metylpropyl(vinyl)éter C6H12O |

203-680-9 | | 109-55-7 |

3-aminopropyl(dimetyl)amín C5H14N2 |

203-686-1 | | 109-60-4 |

propyl-acetát C5H10O2 |

203-692-4 | | 109-66-0 |

pentán C5H12 |

203-696-6 | | 109-69-3 |

1-chlórbután C4H9Cl |

203-697-1 | | 109-70-6 |

1-bróm-3-chlórpropán C3H6BrCl |

203-699-2 | | 109-73-9 |

butylamín C4H11N |

203-713-7 | | 109-86-4 |

2-metoxyetanol C3H8O2 |

203-716-3 | | 109-89-7 |

dietylamín C4H11N |

203-718-4 | | 109-92-2 |

etyl(vinyl)éter C4H8O |

203-726-8 | | 109-99-9 |

tetrahydrofurán C4H8O |

203-728-9 | | 110-01-0 |

tetrahydrotiofén C4H8S |

203-733-6 | | 110-05-4 |

di-terc-butyldioxidán C8H18O2 |

203-737-8 | | 110-12-3 |

5-metylhexán-2-ón C7H14O |

203-740-4 | | 110-15-6 |

kyselina jantárová C4H6O4 |

203-742-5 | | 110-16-7 |

kyselina maleínová C4H4O4 |

203-743-0 | | 110-17-8 |

kyselina fumarová C4H4O4 |

203-745-1 | | 110-19-0 |

izobutyl-acetát C6H12O2 |

203-747-2 | | 110-21-4 |

diazán-1,1-dikarboxamid C2H6N4O2 |

203-751-4 | | 110-27-0 |

izopropyl-tetradekanoát C17H34O2 |

203-755-6 | | 110-30-5 |

N,N'-etyléndi(oktadekánamid) C38H76N2O2 |

203-766-6 | | 110-42-9 |

metyl-dekanoát C11H22O2 |

203-768-7 | | 110-44-1 |

kyselina hexa-2,4-diénová C6H8O2 |

203-772-9 | | 110-49-6 |

(2-metoxyetyl)-acetát C5H10O3 |

203-777-6 | | 110-54-3 |

hexán C6H14 |

203-786-5 | | 110-63-4 |

bután-1,4-diol C4H10O2 |

203-787-0 | | 110-64-5 |

but-2-én-1,4-diol C4H8O2 |

203-788-6 | | 110-65-6 |

but-2-ín-1,4-diol C4H6O2 |

203-794-9 | | 110-71-4 |

1,2-dimetoxyetán C4H10O2 |

203-802-0 | | 110-77-0 |

2-(etylsulfanyl)etanol C4H10ATS |

203-804-1 | | 110-80-5 |

2-etoxyetanol C4H10O2 |

203-806-2 | | 110-82-7 |

cyklohexán C6H12 |

203-808-3 | | 110-85-0 |

piperazín C4H10N2 |

203-809-9 | | 110-86-1 |

pyridín C5H5N |

203-812-5 | | 110-88-3 |

1,3,5-trioxán C3H6O3 |

203-815-1 | | 110-91-8 |

morfolín C4H9NO |

203-817-2 | | 110-94-1 |

kyselina pentándiová C5H8O4 |

203-820-9 | | 110-97-4 |

1,1'-iminodipropán-2-ol C6H15NO2 |

203-821-4 | | 110-98-5 |

1,1'-oxydipropán-2-ol C6H14O3 |

203-835-0 | | 111-11-5 |

metyl-oktanoát C9H18O2 |

203-838-7 | | 111-14-8 |

kyselina heptánová C7H14O2 |

203-839-2 | | 111-15-9 |

(2-etoxyetyl)-acetát C6H12O3 |

203-851-8 | | 111-26-2 |

hexylamín C6H15N |

203-856-5 | | 111-30-8 |

pentándiál C5H8O2 |

203-865-4 | | 111-40-0 |

2,2'-iminodi(etylamín) C4H13N3 |

203-867-5 | | 111-41-1 |

2-(2-aminoetylamino)etanol C4H12N2O |

203-868-0 | | 111-42-2 |

2,2'-iminodietanol C4H11NO2 |

203-870-1 | | 111-44-4 |

bis(2-chlóretyl)éter C4H8Cl2O |

203-872-2 | | 111-46-6 |

2,2'-oxydietanol C4H10O3 |

203-874-3 | | 111-48-8 |

2,2'-sulfándiyldietanol C4H10O2S |

203-893-7 | | 111-66-0 |

okt-1-én C8H16 |

203-896-3 | | 111-69-3 |

hexadekándinitril C6H8N2 |

203-905-0 | | 111-76-2 |

2butoxyetanol C6H14O2- |

203-906-6 | | 111-77-3 |

2-(2-metoxyetoxy)etanol C5H12O3 |

203-907-1 | | 111-78-4 |

cyklookta-1,5-dién C8H12 |

203-911-3 | | 111-82-0 |

metyl-dodekanoát C13H26O2 |

203-915-5 | | 111-85-3 |

1-chlóroktán C8H17Cl |

203-917-6 | | 111-87-5 |

oktán-1-ol C8H18O |

203-918-1 | | 111-88-6 |

oktán-1-tiol C8H18S |

203-919-7 | | 111-90-0 |

2-(2-etoxyetoxy)etanol C6H14O3 |

203-921-8 | | 111-92-2 |

dibutylamín C8H19N |

203-924-4 | | 111-96-6 |

bis(2-metoxyetyl)éter C6H14O3 |

203-933-3 | | 112-07-2 |

(2-butoxyetyl)-acetát C8H16O3 |

203-943-8 | | 112-18-5 |

dodecyl(dimetyl)amín C14H31N |

203-950-6 | | 112-24-3 |

trientín C6H18N4 |

203-953-2 | | 112-27-6 |

2,2'-(etyléndioxy)dietanol C6H14O4 |

203-956-9 | | 112-30-1 |

dekán-1-ol C10H22O |

203-961-6 | | 112-34-5 |

2-(2-butoxyetoxy)etanol C8H18O3 |

203-962-1 | | 112-35-6 |

2-[2-(2-metoxyetoxy)etoxy]etanol C7H16O4 |

203-967-9 | | 112-40-3 |

dodekán C12H26 |

203-978-9 | | 112-50-5 |

2-[2-(2-etoxyetoxy)etoxy]etanol C8H18O4 |

203-982-0 | | 112-53-8 |

dodekán-1-ol C12H26O |

203-984-1 | | 112-55-0 |

dodekán-1-sulfán C12H26S |

203-986-2 | | 112-57-2 |

3,6,9-triazaundekán-1,11-diamín C8H23N5 |

203-998-8 | | 112-70-9 |

tridekán-1-ol C13H28O |

203-000-3 | | 112-72-1 |

tetradekanol C14H30O |

204-004-5 | | 112-76-5 |

oktadekanoylchlorid C18H35ClO |

204-017-6 | | 112-92-5 |

oktadekán-1-ol C18H38O |

204-038-3 | | 113-98-4 |

kálium-[2S-(2alfa,5alfa,6beta)]-6-[(fenylacetyl)amino] -3,3-dimetyl-7-oxo-4-tia-1-azabicyklo[3.2.0]heptán-2-karboxylát C16H18N2O4S.K |

204-043-8 | | 114-26-1 |

propoxur C11H15NO3 |

204-062-1 | | 115-07-1 |

propén, čistý C3H6 |

204-065-8 | | 115-10-6 |

dimetyléter C2H6O |

204-066-3 | | 115-11-7 |

2-metylpropén C4H8 |

204-068-4 | | 115-18-4 |

2-metylbut-3-en-2-ol C5H10O |

204-070-5 | | 115-19-5 |

2-metylbut-3-yn-2-ol C5H8O |

204-104-9 | | 115-77-5 |

pentaerytritol C5H12O4 |

204-112-2 | | 115-86-6 |

trifenyl-fosfát C18H15O4P |

204-118-5 | | 115-96-8 |

tris(2-chlóretyl)-fosfát C6H12Cl3O4P |

204-122-7 | | 116-02-9 |

3,3,5-trimetylcyklohexanol C9H18O |

204-126-9 | | 116-14-3 |

tetrafluóretén C2F4 |

204-127-4 | | 116-15-4 |

hexafluórpropén C3F6 |

204-137-9 | | 116-37-0 |

1,1'-izopropylidénbis(4,1-fenylénoxy)dipropán-2-ol C21H28O4 |

204-159-9 | | 116-81-4 |

kyselina 1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfónová C14H8BrNO5S |

204-188-7 | | 117-42-0 |

kyselina 8-aminonaftalén-1,3,6-trisulfónová C10H9NO9S3 |

204-211-0 | | 117-81-7 |

bis(2-etylhexyl)-ftalát C24H38O4 |

204-214-7 | | 117-84-0 |

dioktyl-ftalát C24H38O4 |

204-246-1 | | 118-33-2 |

kyselina 6-aminonaftalén-1,3-disulfónová C10H9NO6S2 |

204-255-0 | | 118-48-9 |

3,1-benzoxazín-2,4(1H, 4H)-dión C8H5NO3 |

204-269-7 | | 118-69-4 |

2,6-dichlórtoluén C7H6Cl2 |

204-273-9 | | 118-74-1 |

hexachlórbenzén C6Cl6 |

204-287-5 | | 118-92-3 |

kyselina antranilová C7H7NO2 |

204-289-6 | | 118-96-7 |

2,4,6-trinitrotoluén C7H5N3O6 |

204-317-7 | | 119-36-8 |

metyl-2-hydroxybenzoát C8H8O3 |

204-327-1 | | 119-47-1 |

6,6'-di-terc-butyl-2,2'-metylénbis(4-metylfenol) C23H32O2 |

204-340-2 | | 119-64-2 |

1,2,3,4-tetrahydronaftalén C10H12 |

204-371-1 | | 120-12-7 |

antracén, čistý C14H10 |

204-390-5 | | 120-36-5 |

dichlórprop C9H8Cl2O3 |

204-411-8 | | 120-61-6 |

dimetyl-tereftalát C10H10O4 |

204-424-9 | | 120-78-5 |

di(benzotiazol-2-yl)disulfán C14H8N2S4 |

204-427-5 | | 120-80-9 |

pyrokatechol C6H6O2 |

204-428-0 | | 120-82-1 |

1,2,4-trichlórbenzén C6H3Cl3 |

204-429-6 | | 120-83-2 |

2,4-dichlórfenol C6H4Cl2O |

204-445-3 | | 121-03-9 |

kyselina 2-metyl-5-nitrobenzénsulfónová C7H7NO5S |

204-450-0 | | 121-14-2 |

2,4-dinitrotoluén C7H6N2O4 |

204-469-4 | | 121-44-8 |

trietylamín C6H15N |

204-471-5 | | 121-45-9 |

trimetyl-fosfit C3H9O3P |

204-482-5 | | 121-57-3 |

kyselina sulfanilová C6H7NO3S |

204-493-5 | | 121-69-7 |

N,N-dimetylanilín C8H11N |

204-496-1 | | 121-73-3 |

1-chlór-3-nitrobenzén C6H4ClNO2 |

204-501-7 | | 121-86-8 |

2-chlór-4-nitrotoluén C7H6ClNO2 |

204-502-2 | | 121-87-9 |

2-chlór-4-nitroanilín C6H5ClN2O2 |

204-506-4 | | 121-91-5 |

kyselina izoftalová C8H6O4 |

204-524-2 | | 122-14-5 |

fenitrotión C9H12NO5PS |

204-528-4 | | 122-20-3 |

1,1',1-nitrilotrispropán-2-ol C9H21NO3 |

204-539-4 | | 122-39-4 |

difenylamín C12H11N |

204-550-4 | | 122-51-0 |

trietyl-ortoformiát C7H16O3 |

204-552-5 | | 122-52-1 |

trietyl-fosfit C6H15O3P |

204-591-8 | | 123-01-3 |

dodecylbenzén C18H30 |

204-596-5 | | 123-05-7 |

2-etylhexanál C8H16O |

204-616-2 | | 123-30-8 |

4-aminofenol C6H7NO |

204-617-8 | | 123-31-9 |

hydrochinón C6H6O2 |

204-622-5 | | 123-35-3 |

7-metyl-3-metylidénokta-1,6-dién C10H16 |

204-623-0 | | 123-38-6 |

propanál C3H6O |

204-624-6 | | 123-39-7 |

N-metylformamid C2H5NO |

204-626-7 | | 123-42-2 |

4-hydroxy-4-metylpentán-2-ón C6H12O2 |

204-634-0 | | 123-54-6 |

pentán-2,4-dión C5H8O2 |

204-638-2 | | 123-62-6 |

propánanhydrid C6H10O3 |

204-646-6 | | 123-72-8 |

butanál C4H8O |

204-650-8 | | 123-77-3 |

C,C'-diazéndiyldikarboxamid C2H4N4O2 |

204-658-1 | | 123-86-4 |

butyl-acetát C6H12O2 |

204-661-8 | | 123-91-1 |

1,4-dioxán C4H8O2 |

204-673-3 | | 124-04-9 |

kyselina adipová C6H10O4 |

204-677-5 | | 124-07-2 |

kyselina oktánová C8H16O2 |

204-679-6 | | 124-09-4 |

hexametyléndiamín C6H16N2 |

204-685-9 | | 124-17-4 |

[2-(2-butoxyetoxy)etyl]-acetát C10H20O4 |

204-686-4 | | 124-18-5 |

dekán C10H22 |

204-695-3 | | 124-30-1 |

oktadecylamín C18H39N |

204-697-4 | | 124-40-3 |

dimetylamín, vo vodnom roztoku C2H7N |

204-699-5 | | 124-41-4 |

nátrium-metanolát CH4O.Na |

204-709-8 | | 124-68-5 |

2-amino-2-metylpropanol C4H11NO |

204-727-6 | | 125-12-2 |

exo-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl acetát C12H20O2 |

204-781-0 | | 126-30-7 |

2,2-dimetylpropán-1,3-diol C5H12O2 |

204-794-1 | | 126-58-9 |

2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymetyl)-3,3'-oxydipropán-1-ol C10H22O7 |

204-800-2 | | 126-73-8 |

tributyl-fosfát C12H27O4P |

204-818-0 | | 126-99-8 |

2-chlórbuta-1,3-dién C4H5Cl |

204-822-2 | | 127-08-2 |

kalium-acetát C2H4O2.K |

204-823-8 | | 127-09-3 |

nátrium-acetát C2H4O2.Na |

204-825-9 | | 127-18-4 |

tetrachlóretén C2Cl4 |

204-826-4 | | 127-19-5 |

N,N-dimetylacetamid C4H9NO |

204-854-7 | | 127-65-1 |

nátrium-tozylchloramid C7H8ClNO2S.Na |

204-857-3 | | 127-68-4 |

3-nitrobenzénsulfonát sodný C6H5NO5S.Na |

204-872-5 | | 127-91-3 |

pin-2(10)-én C10H16 |

204-875-1 | | 128-03-0 |

kálium-dimetylditiokarbamát C3H7NS2.K |

204-876-7 | | 128-04-1 |

nátrium-dimetylditiokarbamát C3H7NS2Na |

204-881-4 | | 128-37-0 |

2,6-di-terc-butyl-4-metylfenol C15H24O |

204-886-1 | | 128-44-9 |

sodná soľ 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón-1,1-dioxidu C7H5NO3S.Na |

205-010-0 | | 131-09-9 |

2-chlórantrachinón C14H7ClO2 |

205-011-6 | | 131-11-3 |

dimetyl-ftalát C10H10O4 |

205-025-2 | | 131-52-2 |

nátrium-pentachlórfenolát C6HCl5O.Na |

205-107-8 | | 133-49-3 |

pentachlórbenzéntiol C6HCl5S |

205-138-7 | | 134-32-7 |

1-naftylamín C10H9N |

205-182-7 | | 135-19-3 |

2-naftol C10H8O |

205-286-2 | | 137-26-8 |

tirám C6H12N2S4 |

205-288-3 | | 137-30-4 |

zirám C6H12N2S4Zn |

205-290-4 | | 137-40-6 |

nátrium-propionát C3H6O2.Na |

205-293-0 | | 137-42-8 |

nátrium-metám C2H5NS2.Na |

205-341-0 | | 138-86-3 |

dipentén, surový C10H16 |

205-347-3 | | 139-02-6 |

fenoxid sodný C6H6O.Na |

205-381-9 | | 139-89-9 |

trinátrium-2-(karboxylátometyl(2-hydroxyetyl)amino)etyliminodiacetát C10H18N2O7.3Na |

205-388-7 | | 139-96-8 |

tris(2-hydroxyetyl)amónium-dodecylsulfátC12H26O4S.C6H15NO3 |

205-391-3 | | 140-01-2 |

pentanátrium-(karboxylátometyl)iminobis(etylénnitrilo)tetraacetát C14H23N3O10.5Na |

205-399-7 | | 140-11-4 |

benzyl-acetát C9H10O2 |

205-410-5 | | 140-29-4 |

fenylacetonitril C8H7N |

205-411-0 | | 140-31-8 |

2-piperazín-1-yletylamín C6H15N3 |

205-426-2 | | 140-66-9 |

4(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol C14H22O |

205-438-8 | | 140-88-5 |

etyl-akrylát C5H8O2 |

205-443-5 | | 140-93-2 |

nátrium-proxán C4H8ATS2.Na |

205-480-7 | | 141-32-2 |

butyl-akrylát C7H12O2 |

205-483-3 | | 141-43-5 |

2-aminoetanol C2H7NO |

205-488-0 | | 141-53-7 |

mravčan sodný CH2O2.Na |

205-500-4 | | 141-78-6 |

etyl-acetát C4H8O2 |

205-502-5 | | 141-79-7 |

4-metylpent-3-én-2-ón C6H10O |

205-516-1 | | 141-97-9 |

etyl-acetoacetát C6H10O3 |

205-547-0 | | 142-59-6 |

nabam C4H8N2S4.2Na |

205-554-9 | | 142-72-3 |

octan horečnatý C2H4O2.½Mg |

205-563-8 | | 142-82-5 |

heptán C7H16 |

205-565-9 | | 142-84-7 |

dipropylamín C6H15N |

205-570-6 | | 142-90-5 |

dodecyl-metakrylát C16H30O2 |

205-592-6 | | 143-22-6 |

2-(2-(2-butoxyetoxy)etoxy)etanol C10H22O4 |

205-599-4 | | 143-33-9 |

kyanid sodný CNNa |

205-633-8 | | 144-55-8 |

hydrogenuhličitan sodný CH2O3.Na |

205-634-3 | | 144-62-7 |

kyselina šťaveľová C2H2O4 |

205-685-1 | | 147-14-8 |

[29H,31H-ftalocyanináto(2-)-N-(29(-,N-(30(-,N-(31(-,N-(32(-]meďnatý komplex C32H16CuN8 |

205-736-8 | | 149-30-4 |

benzotiazol-2-tiol C7H5NS2 |

205-743-6 | | 149-57-5 |

kyselina 2-etylhexánová C8H16O2 |

205-745-7 | | 149-73-5 |

trimetoxymetán C4H10O3 |

205-753-0 | | 150-13-0 |

kyselina 4-aminobenzoová C7H7NO2 |

205-771-9 | | 150-78-7 |

1,4-dimetoxybenzén C8H10O2 |

205-788-1 | | 151-21-3 |

nátrium-dodecyl-sulfát C12H26O4S.Na |

205-792-3 | | 151-50-8 |

kyanid draselný CKN |

205-793-9 | | 151-56-4 |

aziridín C2H5N |

205-855-5 | | 156-43-4 |

4-etoxyanilín C8H11NO |

206-019-2 | | 288-32-4 |

imidazol C3H4N2 |

206-022-9 | | 288-88-0 |

1,2,4-triazol C2H3N3 |

206-033-9 | | 294-62-2 |

cyklododekán C12H24 |

206-050-1 | | 298-00-0 |

paratión-metyl C8H10NO5PS |

206-056-4 | | 298-07-7 |

bis(2-etylhexyl)-hydrogen-fosfát C16H35O4P |

206-058-5 | | 298-12-4 |

kyselina 2-oxyetánová C2H2O3 |

206-059-0 | | 298-14-6 |

hydrogenuhličitan draselný CH2O3.K |

206-114-9 | | 302-01-2 |

hydrazín H4N2 |

206-354-4 | | 330-54-1 |

diurón C9H10Cl2N2O |

206-537-9 | | 353-59-3 |

brómdifluórchlórmetán CBrClF2 |

206-991-8 | | 409-21-2 |

karbid kremičitý CSi |

206-992-3 | | 420-04-2 |

kyánamid CH2N2 |

207-312-8 | | 461-58-5 |

kyanoguanidín C2H4N4 |

207-336-9 | | 463-51-4 |

ketén C2H2O |

207-439-9 | | 471-34-1 |

uhličitan vápenatý CH2O3.Ca |

207-586-9 | | 482-89-3 |

2-(3-oxo-1,3-dihydro -2H-indazol-2-ylidén)-1,2-dihydro-3H-indol-3-ón C16H10N2O2 |

207-826-2 | | 496-72-0 |

4-metylbenzén-1,2-diamín C7H10N2 |

207-838-8 | | 497-19-8 |

uhličitan sodný CH2O3.2Na |

207-938-1 | | 502-44-3 |

oxepán-2-ón C6H10O2 |

207-950-7 | | 502-69-2 |

6,10,14-trimetylpentadekán-2-ón C18H36O |

208-008-8 | | 505-32-8 |

3,7,11,15-tetrametylhexadec-1-én-3-ol C20H40O |

208-052-8 | | 506-77-4 |

chlórkyán CClN |

208-058-0 | | 506-87-6 |

uhličitan amónny CH2O3.2H3N |

208-060-1 | | 506-93-4 |

guanidínium-nitrát CH5N3.HNO3 |

208-167-3 | | 513-77-9 |

uhličitan bárnatý, prírodný CH2O3.Ba |

208-419-2 | | 527-60-6 |

2,4,6-trimetyfenol C9H12O |

208-534-8 | | 532-32-1 |

nátrium-benzoát C7H6O2.Na |

208-576-7 | | 533-74-4 |

dazomet C5H10N2S2 |

208-580-9 | | 533-96-0 |

hydrogenuhličitan sodný CH2O3.3/2Na |

208-754-4 | | 540-72-7 |

tiokyanatan sodný CHNS.Na |

208-778-5 | | 541-41-3 |

etoxykarbonylchlorid C3H5ClO2 |

208-792-1 | | 541-73-1 |

1,3-dichlórbenzén C6H4Cl2 |

208-826-5 | | 542-75-6 |

1,3-dichlórpropén C3H4Cl2 |

208-835-4 | | 542-92-7 |

cyklopentadién C5H6 |

208-863-7 | | 544-17-2 |

mravčan vápenatý CH2O2.½Ca |

208-875-2 | | 544-63-8 |

kyselina tetradekánová, čistá C14H28O2 |

208-915-9 | | 546-93-0 |

uhličitan horečnatý CH2O3.Mg |

208-993-4 | | 551-16-6 |

kyselina 6-aminopenicilánová C8H12N2O3S |

209-008-0 | | 552-30-7 |

1,2-anhydrid kyseliny benzén-1,2,4-trikarboxylovej C9H4O5 |

209-062-5 | | 554-13-2 |

uhličitan lítny CH2O3.2Li |

209-136-7 | | 556-67-2 |

oktametylcyklotetrasiloxán C8H24O4Si4 |

209-141-4 | | 556-82-1 |

3-metylbut-2-én-1-ol C5H10O |

209-151-9 | | 557-05-1 |

stearan zinočnatý, čistý C18H36O2.½Zn |

209-251-2 | | 563-47-3 |

3-chlór-2-metylpropén C4H7Cl |

209-400-1 | | 576-26-1 |

2,6-dimetylfenol C8H10O |

209-514-1 | | 583-61-9 |

2,3-dimetylpyridín C7H9N |

209-527-2 | | 584-03-2 |

bután-1,2-diol C4H10O2 |

209-529-3 | | 584-08-7 |

uhličitan draselný CH2O3.2K |

209-544-5 | | 584-84-9 |

4-metyl-1,3-fenylén diizokyanát C9H6N2O2 |

209-691-5 | | 590-86-3 |

izovaleraldehyd C5H10O |

209-751-0 | | 592-35-8 |

butyl-carbamát C5H11NO2 |

209-753-1 | | 592-41-6 |

hex-1-én C6H12 |

209-803-2 | | 593-70-4 |

chlórfluórmetán CH2ClF |

209-810-0 | | 593-81-7 |

trimetylamónium-chlorid C3H9N.ClH |

209-840-4 | | 594-42-3 |

trichlórmetánsulfenyl-chlorid CCl4S |

209-940-8 | | 598-56-1 |

etyl(dimetyl)amín C4H11N |

209-952-3 | | 598-78-7 |

kyselina 2-chlórpropiónová C3H5ClO2 |

210-036-0 | | 603-35-0 |

trifenylfosfán C18H15P |

210-095-2 | | 605-71-0 |

1,5-dinitronaftalén C10H6N2O4 |

210-248-3 | | 611-06-3 |

1,3-dichlór-4-nitrobenzén C6H3Cl2NO2 |

210-359-7 | | 613-90-1 |

benzoylkyanid C8H5NO |

210-483-1 | | 616-45-5 |

2-pyrolidón C4H7NO |

210-557-3 | | 618-62-2 |

3,5-dichlórnitrobenzén C6H3Cl2NO2 |

210-620-5 | | 619-93-2 |

cis-4,4'-dinitrostilbén C14H10N2O4 |

210-708-3 | | 621-82-9 |

kyselina škoricová C9H8O2 |

210-848-5 | | 624-48-6 |

dimetyl-maleát C6H8O4 |

210-855-3 | | 624-64-6 |

(E)-but-2-én C4H8 |

210-866-3 | | 624-83-9 |

metylizokyanát C2H3NO |

210-871-0 | | 624-92-0 |

dimetyldisulfán C2H6S2 |

211-020-6 | | 627-93-0 |

dimetyl-hexándioát C8H14O4 |

211-074-0 | | 629-11-8 |

hexán-1,6-diol C6H14O2 |

211-093-4 | | 629-50-5 |

tridekán C13H28 |

211-096-0 | | 629-59-4 |

tetradekán C14H30 |

211-128-3 | | 630-08-0 |

oxid uhoľnatý CO |

211-448-3 | | 645-62-5 |

2-etylhex-2-enál C8H14O |

211-617-1 | | 674-82-8 |

but-3-én-3-olid C4H4O2 |

211-661-1 | | 682-09-7 |

2,2-bis(alyloxymetyl)bután-1-ol C12H22O3 |

211-694-1 | | 687-47-8 |

etyl-(S)-2-hydroxypropanoát C5H10O3 |

211-746-3 | | 693-23-2 |

kyselina dodekándiová C12H22O4 |

211-838-3 | | 700-13-0 |

2,3,5-trimetylbenzén-1,4-diol C9H12O2 |

211-914-6 | | 709-98-8 |

propanil C9H9Cl2NO |

212-058-6 | | 757-86-8 |

metyl-[(dimetoxyfosfrotioyl)sulfanyl]acetát C5H11O4PS2 |

212-079-0 | | 760-23-6 |

3,4-dichlórbut-1-én C4H6Cl2 |

212-081-1 | | 760-67-8 |

2-etylhexanoylchlorid C8H15ClO |

212-091-6 | | 762-04-9 |

dietyl-fosfonát C4H11O3P |

212-110-8 | | 763-32-6 |

3-metylbut-3-én-1-ol C5H10O |

212-121-8 | | 764-41-0 |

1,4-dichlórbut-2-én C4H6Cl2 |

212-344-0 | | 793-24-8 |

N-(1,3-dimetylbutyl)-N'-fenylbenzén-1,4-diamín C18H24N2 |

212-369-7 | | 810-16-2 |

4,4'-[metylénbis(metylimino)]bis[2-fenyl-1,5-dimetyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ón] C25H30N6O2 |

212-546-9 | | 825-52-5 |

(hydroxyimino)fenylacetonitril C8H6N2O |

212-595-6 | | 830-13-7 |

cyklododekanón C12H22O |

212-646-2 | | 836-30-6 |

4-nitro-N-fenylanilín C12H10N2O2 |

212-658-8 | | 838-88-0 |

2,2'-dimetyl-4,4'-metyléndianilín C15H18N2 |

212-660-9 | | 839-90-7 |

tris(2-hydroxyetyl)-1,3,5-triazíntrión C9H15N3O6 |

212-672-4 | | 842-18-2 |

dikálium-7-hydroxynaftalén-1,3-disulfonát C10H8O7S2.2K |

212-762-3 | | 867-56-1 |

nátrium-(S)-laktát C3H6O3.Na |

212-782-2 | | 868-77-9 |

(2-hydroxyetyl)-metakrylát C6H10O3 |

212-783-8 | | 868-85-9 |

dimetyl-fosfonát C2H7O3P |

212-800-9 | | 870-72-4 |

nátrium-hydroxymetánsulfonát CH4O4S·Na |

212-828-1 | | 872-50-4 |

1-metyl-2-pyrolidón C5H9NO |

212-958-9 | | 887-76-3 |

4-diazónio-3-hydroxynaftalén-1-sulfonát C10H6N2O4S |

213-030-6 | | 917-61-3 |

kyanatan sodný CHNO.Na |

213-086-1 | | 923-02-4 |

N-(hydroxymetyl)-2-metylpropénamid C5H9NO2 |

213-090-3 | | 923-26-2 |

(2-hydroxypropyl)-2-metylpropenát C7H12O3 |

213-179-7 | | 928-68-7 |

6-metylheptán-2-ón C8H16O |

213-309-2 | | 935-92-2 |

2,3,6-trimetyl-1,4-benzochinón C9H10O2 |

213-424-8 | | 947-04-6 |

dodekano-12-laktám C12H23NO |

213-497-6 | | 959-26-2 |

bis(hydroxyetyl)tereftalát C12H14O6 |

213-554-5 | | 976-71-6 |

kanrenón C22H28O3 |

213-666-4 | | 999-81-5 |

chlórmekvát-chlorid C5H13ClN.Cl |

213-668-5 | | 999-97-3 |

1,1,1,3,3,3-hexametyldisilazán C6H19NSi2 |

213-911-5 | | 1066-33-7 |

hydrogénuhličitan amónny CH2O3.H3N |

213-912-0 | | 1066-35-9 |

chlór(dimetyl)silán C2H7ClSi |

213-997-4 | | 1071-83-6 |

glyfozát C3H8NO5P |

214-005-2 | | 1072-35-1 |

plumbium-distearát, čistý C18H36O2.½Pb |

214-222-2 | | 1115-20-4 |

3-hydroxy-2,2-dimetypropyl-3-hydroxy-2,2-dimetypropanoát C10H20O4 |

214-277-2 | | 1119-40-0 |

dimetyl-glutarát C7H12O4 |

214-419-3 | | 1126-34-7 |

nátrium-3-aminobenzénsulfonát C6H7NO3S.Na |

214-566-3 | | 1151-14-0 |

kyselina 2-(4-etylbenzoyl)benzoová C16H14O3 |

214-604-9 | | 1163-19-5 |

bis(pentabrómfenyl)éter C12Br10O |

214-987-2 | | 1241-94-7 |

(2-etylhexyl)difenylfosfát C20H27O4P |

215-077-8 | | 1300-21-6 |

dichlóretán C2H4Cl2 |

215-089-3 | | 1300-71-6 |

xylenol, čistý C8H10O |

215-100-1 | | 1302-42-7 |

oxid hlinito-sodný ALO2.Na |

215-116-9 | | 1303-28-2 |

oxid arzeničný As2O5 |

215-125-8 | | 1303-86-2 |

oxid boritý B2O3 |

215-137-3 | | 1305-62-0 |

hydroxid vápenatý CaH2O2 |

215-138-9 | | 1305-78-8 |

oxid vápenatý CaO |

215-146-2 | | 1306-19-0 |

oxid kademnatý CdO |

215-154-6 | | 1307-96-6 |

oxid kobaltnatý CoO |

215-156-7 | | 1308-04-9 |

oxid kobaltitý Co2O3 |

215-157-2 | | 1308-06-1 |

oxid kobaltnato-kobaltitý Co3O4 |

215-1609-9 | | 1308-38-9 |

oxid chromitý Cr2O3 |

215-167-7 | | 1309-36-0 |

pyrit(FeS2) FeS2 |

215-168-2 | | 1309-37-1 |

oxid železitý Fe2O3 |

215-169-8 | | 1309-38-2 |

magnetit Fe3O4 |

215-171-9 | | 1309-48-4 |

oxid horečnatý MgO |

215-174-5 | | 1309-60-0 |

oxid olovičitý O2Pb |

215-175-0 | | 1309-64-4 |

oxid antimonitý O3Sb2 |

215-181-3 | | 1310-58-3 |

hydroxid draselný HKO |

215-185-5 | | 1310-73-2 |

hydroxid sodný HNaO |

215-199-1 | | 1312-76-1 |

kyselina kremičitá, draselná soľ |

215-202-6 | | 1313-13-9 |

oxid manganičitý, ruda kapitoly 26 MnO2 |

215-204-7 | | 1313-27-5 |

oxid molybdénový MoO3 |

215-208-9 | | 1313-59-3 |

oxid sodný Na2O |

215-211-5 | | 1313-82-2 |

sulfid sodný Na2S |

215-222-5 | | 1314-13-2 |

oxid zinočnatý OZn |

215-235-6 | | 1314-41-6 |

oranžové mínium O4Pb3 |

215-236-1 | | 1314-56-3 |

oxid fosforečný O5P2 |

215-242-4 | | 1314-80-3 |

sulfid fosforečný P2S5 |

215-263-9 | | 1317-33-5 |

sulfid molybdéničitý MoS2 |

215-266-5 | | 1317-35-7 |

oxid mangánato-manganitý Mn3O4 |

215-267-0 | | 1317-36-8 |

oxid olovnatý OPb |

215-269-1 | | 1317-38-0 |

oxid meďnatý CuO |

215-270-7 | | 1317-39-1 |

oxid meďný Cu2O |

215-277-5 | | 1317-61-9 |

oxid železnato-železitý Fe3O4 |

215-280-1 | | 1317-70-0 |

anatas (TiO2) O2Ti |

215-282-2 | | 1317-80-2 |

rutil (TiO2) O2Ti |

215-283-8 | | 1318-02-1 |

zeolity Kryštalické hlinitokremičitany zložené z kremeňa (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3) v rôznych pomeroch a oxidov kovov. Vyrábajú sa hydrotermickým spracovaním tuhých hlinitokremičitanov alebo z gélu, ktorý sa získava reakciou hydroxidu sodného, hydratovaného oxidu hlinitého a kremičitanu sodného. Prvotne získaný produkt alebo v prírode sa vyskytujúci analóg sa môže čiastočne iónovo vymeniť za vzniku nových katiónov. Jednotlivé zeolity sa identifikujú na základe znakov kryštalickej štruktúry a prevládajúcich katiónov, napr. KA, CaX, NaY. |

215-293-2 | | 1319-77-3 |

krezol, čistý C7H8O |

215-306-1 | | 1320-67-8 |

metoxypropanol C4H10O2 |

215-325-5 | | 1321-74-0 |

divinylbenzén, čistý C10H10 |

215-475-1 | | 1327-36-2 |

hlinitokremičitany |

215-477-2 | | 1327-41-9 |

chlorid hlinitý, bázický |

215-481-4 | | 1327-53-3 |

oxid arzénitý As2O3 |

215-524-7 | | 1328-53-6 |

C.I.- zelené farbivo 7 Táto látka je uvedená v indexe farbív pod ustanovujúcim číslom indexu farbív C. I. 74260. |

215-535-7 | | 1330-20-7 |

xylén, zmes izomérov, čistý C8H10 |

215-540-4 | | 1330-43-4 |

tetraboritan sodný, bezvodý B4Na2O7 |

215-548-8 | | 1330-78-5 |

tris(metylfenyl)-fosfát C21H21O4P |

215-565-0 | | 1331-92-6 |

cinamaldehyd, monopentylový derivát C14H18O |

215-570-8 | | 1332-37-2 |

oxid železa |

215-587-0 | | 1333-39-7 |

kyselina hydroxybenzénsulfónová C6H6O4S |

215-605-7 | | 1333-74-0 |

vodík H2 |

215-607-8 | | 1333-82-0 |

oxid chrómový CrO3 |

215-609-9 | | 1333-86-4 |

uhlík, čierny |

215-647-6 | | 1336-21-6 |

amoniak, vodný roztok H5NO |

215-657-0 | | 1338-02-9 |

nafténové kyseliny, soli s meďou |

215-676-4 | | 1341-49-7 |

hydrogendifluorid amónny F2H5N |

215-681-1 | | 1343-88-0 |

kremičitan horečnatý |

215-683-2 | | 1343-98-2 |

kyselina kremičitá |

215-684-8 | | 1344-00-9 |

kremičitan hlinito-sodný |

215-687-4 | | 1344-09-8 |

kremičitan sodný |

215-691-6 | | 1344-28-1 |

oxid hlinitý Al2O3 |

215-693-7 | | 1344-37-2 |

C. I. žlté farbivo 34 Táto látka je uvedená v indexe farbív pod ustanovujúcim číslom indexu farbív C. I. 77603. |

215-695-8 | | 1344-43-0 |

oxid mangánatý MnO |

215-710-8 | | 1344-95-2 |

kremičitan vápenatý |

215-960-8 | | 1461-25-2 |

tetrabutylstanán C16H36Sn |

216-074-4 | | 1490-04-6 |

DL-mentol C10H20O |

216-099-0 | | 1498-51-7 |

etyl-fosforodichloridát C2H5Cl2O2P |

216-207-6 | | 1528-48-9 |

triheptyl-benzén-1,2,4-trikarboxylát C30H48O6 |

216-341-5 | | 1561-92-8 |

nátrium-2-metylprop-2-én-1-sulfonát C4H8O3S.Na |

216-353-0 | | 1563-66-2 |

karbofurán C12H15NO3 |

216-381-3 | | 1570-64-5 |

4-chlór-2-metylfenol C7H7ClO |

216-643-7 | | 1633-05-2 |

uhličitan strontnatý CH2O3.Sr |

216-653-1 | | 1634-04-4 |

terc-butyl(metyl)éter C5H12O |

216-732-0 | | 1655-29-4 |

dinátrium-naftalén-1,5-disulfonát C10H8O6S2.2Na |

216-734-1 | | 1655-43-2 |

dinátrium-naftalén-1,6-disulfonát C10H8O6S2.2Na |

216-768-7 | | 1663-39-4 |

terc-butyl-akrylát C7H12O2 |

216-917-6 | | 1698-53-9 |

2-fenyl-,5-dichlór-2,3-dihydropyridazín-3-ón C10H6Cl2N2O |

216-920-2 | | 1698-60-8 |

chloridazón C10H8ClN3O |

217-031-2 | | 1724-39-6 |

cyklododekanol C12H24O |

217-090-4 | | 1738-25-6 |

3-dimetylaminopropánnitril C5H10N2 |

217-175-6 | | 1762-95-4 |

tiokyanatan amónny CHNS.H3N |

217-326-6 | | 1817-47-6 |

1-nitro-4-(propán-2-yl)benzén C9H11NO2 |

217-406-0 | | 1836-75-5 |

nitrofén C12H7Cl2NO3 |

217-451-6 | | 1854-26-8 |

4,5-dihydroxy-1,3-bis(hydroxymetyl)imidazolidín-2-ón C5H10N2O5 |

217-565-6 | | 1888-91-1 |

N-acetylhexanolaktám C8H13NO |

217-615-7 | | 1919-42-5 |

parakvát, dichlorid C12H14N2.2Cl |

218-577-4 | | 2186-92-7 |

4-(dimetoxymetyl)anizol C10H14O3 |

218-717-4 | | 2217-82-5 |

nátrium-[1,1'-bifenyl]-4-sulfonát C12H10O3S.Na |

218-791-8 | | 2235-43-0 |

pentanátrium-hydrogen-C,C′,C″-nitrilotris(metylfosfonát) C3H12NO9P3.5Na |

218-817-8 | | 2243-62-1 |

naftylén-1,5-diamín C10H10N2 |

218-962-7 | | 2303-17-5 |

tri-alát C10H16Cl3NOS |

218-986-8 | | 2307-55-3 |

amónium-(2,4-dichlórfenoxy)acetát C8H6Cl2O3.H3N |

218-996-2 | | 2310-17-0 |

fozalón C12H15ClNO4PS2 |

219-283-9 | | 2402-79-1 |

2,3,5,6-tetrachlórpyridín C5HCl4N |

219-330-3 | | 2416-94-6 |

2,3,6-trimetylfenol C9H12O |

219-397-9 | | 2431-50-7 |

2,3,4-trichlórbut-1-én C4H5Cl3 |

219-460-0 | | 2439-35-2 |

2-(dimetylamino)etyl-akrylát C7H13NO2 |

219-463-7 | | 2439-55-6 |

N-metyloktadecylamín C19H41N |

219-488-3 | | 2444-90-8 |

dinátrium-4,4'-izopropylidéndifenolát C15H16O2.2Na |

219-660-8 | | 2492-26-4 |

nátrium-benzotiazol-2-tiolát C7H5NS2.Na |

219-669-7 | | 2494-89-5 |

2-[(4-aminofenyl)sulfonyl]etyl-hydrogen-sulfát C8H11NO6S2 |

219-754-9 | | 2524-03-0 |

O,O-dimetyl-fosforochloridotioát C2H6ClO2PS |

219-755-4 | | 2524-04-1 |

O,O-dietyl-fosforochloridotioát C4H10ClO2PS |

219-799-4 | | 2536-05-2 |

2,2'-metyléndi(fenylizokyanát) C15H10N2O2 |

219-835-9 | | 2549-53-3 |

tetradecyl-2-metylpropenoát C18H34O2 |

219-854-2 | | 2551-62-4 |

fluorid sírový F6S |

219-952-5 | | 2581-34-2 |

3-metyl-4-nitrofenol C7H7NO3 |

219-956-7 | | 2582-30-1 |

aminoguanidínium-hydrogen-karbonát CH6N4.CH2O3 |

220-120-9 | | 2634-33-5 |

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón C7H5NOS |

220-329-5 | | 2720-73-2 |

kálium-O-pentyl-ditiokarbonát C6H12ATS2.K |

220-433-0 | | 2764-72-9 |

6,7-dihydrodipyrido[1,2-a:2',1'-c]pyrazíndiýlium C12H12N2 |

220-548-6 | | 2807-30-9 |

2-(propyloxy)etanol C5H12O2 |

220-608-1 | | 2835-06-5 |

DL-alfa-fenylglycín C8H9NO2 |

220-666-8 | | 2855-13-2 |

3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamín C10H22N2 |

220-688-8 | | 2867-47-2 |

(2-dimetylaminoetyl)-metakrylát C8H15NO2 |

220-694-0 | | 2869-34-3 |

tridecylamín C13H29N |

220-767-7 | | 2893-78-9 |

troklozén-nátrium C3HCl2N3O3.Na |

221-221-0 | | 3033-77-0 |

(oxiranylmetyl)(trimetyl)amónium-chlorid C6H14NO.Cl |

221-242-5 | | 3039-83-6 |

nátrium-eténsulfonát C2H4O3S.Na |

221-496-7 | | 3120-74-9 |

4-(metylsulfanyl)-2-metylfenol C8H10ATS |

221-508-0 | | 3126-80-5 |

tetrakis(2-etylhexyl)-benzén-1,2,4,5-tetrakarboxylát C42H70O8 |

221-641-4 | | 3173-72-6 |

1,5-naftyléndiizokyanát C12H6N2O2 |

221-717-7 | | 3209-22-1 |

1,2-dichlór-3-nitrobenzén C6H3Cl2NO2 |

221-838-5 | | 3251-23-8 |

dusičnan meďnatý Cu.2HNO3 |

221-882-5 | | 3268-49-3 |

3-(metylsulfanyl)propanál C4H8ATS |

221-975-0 | | 3302-10-1 |

kyselina 3,5,5-trimetylhexánová C9H18O2 |

222-037-3 | | 3323-53-3 |

kyselina adipová, (1:1) zlúčenina s hexán-1,6-diamínom C6H16N2.C6H10O4 |

222-048-3 | | 3327-22-8 |

(3-chlór-2-hydroxypropyl)trimetylamónium-chlorid C6H15ClNO.Cl |

222-376-7 | | 3452-97-9 |

3,5,5-trimetylhexán-1-ol C9H20O |

222-823-6 | | 3622-84-2 |

N-butylbenzénsulfónamid C10H15NO2S |

222-884-9 | | 3648-20-2 |

diundecyl-ftalát C30H50O4 |

222-885-4 | | 3648-21-3 |

diheptyl-ftalát C22H34O4 |

222-981-6 | | 3687-46-5 |

decyl-oleát C28H54O2 |

223-051-2 | | 3709-43-1 |

dinátrium-4,4'-dinitrostilbén-2,2'-disulfonát C14H10N2O10S2.2Na |

223-289-7 | | 3811-04-9 |

káliumchlorečnan draselný ClHO3.K |

223-498-3 | | 3926-62-3 |

nátrium-chlóracetát C2H3ClO2.Na |

223-622-6 | | 3982-91-0 |

tiofosforyl-trichlorid Cl3PS |

223-795-8 | | 4075-81-4 |

kalcium-dipropionát C3H6O2.½Ca |

223-819-7 | | 4088-22-6 |

metyl(dioktadecyl)amín C37H77N |

223-861-6 | | 4098-71-9 |

3-izokyanátometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylizokyanát C12H18N2O2 |

223-907-5 | | 4116-10-3 |

2-chlór-N-metyl-3-oxobutánamid C5H8ClNO2 |

224-030-0 | | 4170-30-3 |

but-2-enál C4H6O |

224-644-9 | | 4435-53-4 |

3-metoxybutyl-acetát C7H14O3 |

224-698-3 | | 4454-05-1 |

2-metoxy-3,4-dihydro-2H-pyrán C6H10O2 |

224-791-9 | | 4497-58-9 |

2,2,4-trimetyl-1,2,3,4-tetrahydrochinolín C12H17N |

224-923-5 | | 4553-62-2 |

2-metylglpentándinitril C6H8N2 |

225-379-1 | | 4812-20-8 |

2-izopropoxyfenol C9H12O2 |

225-533-8 | | 4904-61-4 |

cyklododeka-1,5,9-trién C12H18 |

225-625-8 | | 4979-32-2 |

N,N-dicyklohexylbenzotiazol-2-sulfénamid C19H26N2S2 |

225-768-6 | | 5064-31-3 |

trinátrium-nitrilotri(acetát) C6H9NO6.3Na |

225-861-1 | | 5123-63-7 |

nátrium-3-(dietylamino)benzénsulfonát C10H15NO3S.Na |

225-935-3 | | 5160-02-1 |

bárium-bis[2-[(2-hydroxy-1-naftyl)diazenyl]-5-chlór-4-metylbenzénsulfonát] C17H13ClN2O4S.½Ba |

226-009-1 | | 5160-25-1 |

1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén C7H4Cl4 |

226-218-8 | | 5329-14-6 |

kyselina amidosírová H3NO3S |

226-242-9 | | 5333-42-6 |

2-oktyldodekán-1-ol C20H42O |

226-394-6 | | 5392-40-5 |

citral C10H16O |

226-736-4 | | 5460-09-3 |

nátrium-hydrogen-4-amino-5-hydroxynaftalén-2,7-disulfonát C10H9NO7S2.Na |

226-939-8 | | 5567-15-7 |

2,2'-[(3,3'-dichlór[1,1'-bifenyl]-4,4o-diyl)bis(diazéndiyl)bis[N-(4-chlór-2,5-dimetoxyfenyl)-3-oxobutánramid] C36H32Cl4N6O8 |

227-505-0 | | 5860-35-5 |

but-2-én-1,1-diyl-diacetát C8H12O4 |

227-813-5 | | 5989-27-5 |

(R)-1-metyl-4-(1-metyletenyl)cyklohexén C10H16 |

227-977-8 | | 6055-52-3 |

hexán-1,6-diamínium-dichlorid C6H16N2.2ClH |

228-055-8 | | 6104-30-9 |

N,N-(izobutylidén)dimočovina C6H14N4O2 |

228-126-3 | | 6140-74-5 |

pentadecyl-metakrylát C19H36O2 |

228-391-5 | | 6258-06-6 |

nátrium-1-amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-sulfonát C14H8BrNO5S.Na |

228-782-0 | | 6358-64-1 |

4-chlór-2,5-dimetoxyanilín C8H10ClNO2 |

228-787-8 | | 6358-85-6 |

2,2'-[(3,3'-dichlór[1,1'-bifenyl]-4,4'-diyl)bisdiazéndiyl]bis(N-fenyl-3-oxobutánamid) C32H26Cl2N6O4 |

229-146-5 | | 6419-19-8 |

kyselina (nitrilotrimetylén)trifosfónová C3H12NO9P3 |

229-347-8 | | 6484-52-2 |

dusičnan amónny H3N.HNO3 |

229-353-0 | | 6485-55-8 |

cis-2,6-dimetylmorfolín C6H13NO |

229-912-9 | | 6834-92-0 |

polykremičitan sodný H2O3Si.2Na |

229-962-1 | | 6864-37-5 |

2,2'-dimetyl-4,4'-metylidénbis(cyklohexylamín) C15H30N2 |

230-042-7 | | 6923-22-4 |

monokrotofos C7H14NO5P |

230-086-7 | | 6940-53-0 |

1-chlór-2,5-dimetoxy-4-nitrobenzén C8H8ClNO4 |

230-785-7 | | 7320-34-5 |

difosforečnan tetradraselný H4O7P2.4K |

230-847-3 | | 7336-20-1 |

dinátrium-4,4'-diaminostilbén-2,2'-disulfonát C14H14N2O6S2.2Na |

230-898-1 | | 7360-53-4 |

mravčan hlinitý CH2O2.⅓Al |

230-991-7 | | 7397-62-8 |

butyl-glykolát C6H12O3 |

231-068-1 | | 7428-48-0 |

plumbium-stearát, soľ olova C18H36O2.xPb |

231-072-3 | | 7429-90-5 |

hliník Al |

231-081-2 | | 7434-40-4 |

2,2'-(etyléndioxy)dietyl-diheptanoát C20H38O6 |

231-096-4 | | 7439-89-6 |

železo Fe |

231-100-4 | | 7439-92-1 |

olovo Pb |

231-106-7 | | 7439-97-6 |

ortuť Hg |

231-111-4 | | 7440-02-0 |

nikel Ni |

231-130-8 | | 7440-21-3 |

kremík, obsahujúci viac ako 99,99 % hmotnosti kremíka Si |

231-131-3 | | 7440-22-4 |

striebro Ag |

231-132-9 | | 7440-23-5 |

sodík Na |

231-141-8 | | 7440-31-5 |

cín Sn |

231-152-8 | | 7440-43-9 |

kadmium Cd |

231-158-0 | | 7440-48-4 |

kobalt Co |

231-159-6 | | 7440-50-8 |

meď Cu |

231-175-3 | | 7440-66-6 |

zinok Zn |

231-177-4 | | 7440-69-9 |

bizmut Bi |

231-195-2 | | 7446-09-5 |

oxid siričitý O2S |

231-197-3 | | 7446-11-9 |

oxid sírový O3S |

231-198-9 | | 7446-14-2 |

síran olovnatý H2O4S.Pb |

231-208-1 | | 7446-70-0 |

chlorid hlinitý AlCl3 |

231-211-8 | | 7447-40-7 |

chlorid draselný ClK |

231-212-3 | | 7447-41-8 |

chlorid lítny ClLi |

231-298-2 | | 7487-88-9 |

síran horečnatý H2O4S.Mg |

231-312-7 | | 7491-74-9 |

piracetám C6H10N2O2 |

231-441-9 | | 7550-45-0 |

chlorid titaničitý Cl4Ti |

231-448-7 | | 7558-79-4 |

hydrogenfosforečnan sodný H3O4P.2Na |

231-449-2 | | 7558-80-7 |

dihydrogenfosforečnan sodný H3O4P.Na |

231-509-8 | | 7601-54-9 |

fosforečnan sodný H3O4P.3Na |

231-511-9 | | 7601-89-0 |

chloristan sodný ClHO4.Na |

231-545-4 | | 7631-86-9 |

oxid kremičitý, chemicky pripravený O2Si |

231-548-0 | | 7631-90-5 |

hydrogensiričitan sodný (vodný roztok) H2O3S.Na |

231-554-3 | | 7631-99-4 |

dusičnan sodný, obsahujúci v suchom stave dusík viac ako 16,3 % hmotnosti dusíka HNO3.Na |

231-555-9 | | 7632-00-0 |

dusitan sodný HNO2.Na |

231-556-4 | | 7632-04-4 |

tetrahydroxo-di.-mu.-peroxodiboritan disodný BHO3.Na |

231-569-5 | | 7637-07-2 |

fluorid boritý BF3 |

231-587-3 | | 7646-69-7 |

hydrid sodný HNa |

231-588-9 | | 7646-78-8 |

chlorid ciničitý Cl4Sn |

231-592-0 | | 7646-85-7 |

chlorid zinočnatý Cl2Zn |

231-595-7 | | 7647-01-0 |

chlorovodík ClH |

231-598-3 | | 7647-14-5 |

chlorid sodný ClNa |

231-599-9 | | 7647-15-6 |

bromid sodný BrNa |

231-626-4 | | 7659-86-1 |

2-etylhexyl-sulfanylacetát C10H20O2S |

231-633-2 | | 7664-38-2 |

kyselina trihydrogenfosforečná H3O4P |

231-634-8 | | 7664-39-3 |

fluorovodík FH |

231-635-3 | | 7664-41-7 |

amoniak, bezvodý H3N |

231-639-5 | | 7664-93-9 |

kyselina sírová H2O4S |

231-665-7 | | 7681-38-1 |

hydrogensíran sodný H2O4S.Na |

231-667-8 | | 7681-49-4 |

fluorid sodný FNa |

231-668-3 | | 7681-52-9 |

chlórnan sodný ClHO.Na |

231-673-0 | | 7681-57-4 |

disiričitan disodný H2O5S2.2Na |

231-714-2 | | 7697-37-2 |

kyselina dusičná HNO3 |

231-718-4 | | 7699-45-8 |

bromid zinočnatý Br2Zn |

231-722-6 | | 7704-34-9 |

síra, vyzrážaná, sublimovaná alebo koloidná S |

231-729-4 | | 7705-08-0 |

chlorid železitý Cl3Fe |

231-748-8 | | 7719-09-7 |

chlorid tionylu Cl2ATS |

231-749-3 | | 7719-12-2 |

chlorid fosforitý Cl3P |

231-753-5 | | 7720-78-7 |

síran železnatý Fe.H2O4S |

231-760-3 | | 7722-64-7 |

manganistan draselný HMnO4.K |

231-765-0 | | 7722-84-1 |

peroxid vodíka H2O2 |

231-767-1 | | 7722-88-5 |

difosforečnan tetrasodný H4O7P2.4Na |

231-768-7 | | 7723-14-0 |

fosfor P |

231-778-1 | | 7726-95-6 |

bróm Br2 |

231-784-4 | | 7727-43-7 |

síran bárnatý, prírodný Ba.H2O4S |

231-786-5 | | 7727-54-0 |

peroxodisíran diamónny H3N.½H2O8S2 |

231-793-3 | | 7733-02-0 |

síran zinočnatý H2O4S.Zn |

231-818-8 | | 7757-79-1 |

dusičnan draselný HNO3.K |

231-820-9 | | 7757-82-6 |

síran sodný H2O4S.2Na |

231-821-4 | | 7757-83-7 |

siričitan sodný H2O3S.2Na |

231-826-1 | | 7757-93-9 |

hydrogenfosforečnan vápenatý, s obsahom fluóru menej ako 0,005 % hmotnosti na suchý bezvodý produkt Ca.H3O4P |

231-830-3 | | 7758-02-3 |

bromid draselný BrK |

231-834-5 | | 7758-11-4 |

hydrogenfosforečnan draselný H3O4P.2K |

231-835-0 | | 7758-16-9 |

dihydrogendifosforečnan disodný H4O7P2.2Na |

231-836-6 | | 7758-19-2 |

chloritan sodný ClHO2.Na |

231-837-1 | | 7758-23-8 |

dihydrogenfosforečnan vápenatý, s obsahom fluóru menším ako 0,005 % hmotnosti na suchý bezvodý produkt Ca.2H3O4P |

231-838-7 | | 7758-29-4 |

trifosforečnan pentasodný H5O10P3.5Na |

231-843-4 | | 7758-94-3 |

chlorid železnatý Cl2Fe |

231-845-5 | | 7758-95-4 |

chlorid olovnatý Cl2Pb |

231-846-0 | | 7758-97-6 |

chróman olovnatý CrH2O4.Pb |

231-847-6 | | 7758-98-7 |

síran meďnatý Cu.H2O4S |

231-867-5 | | 7772-98-7 |

tiosíran sodný H2O3S2.2Na |

231-887-4 | | 7775-09-9 |

chlorečnan sodný ClHO3.Na |

231-889-5 | | 7775-11-3 |

chróman sodný CrH2O4.2Na |

231-890-0 | | 7775-14-6 |

ditioničitan sodný H2O4S2.2Na |

231-892-1 | | 7775-27-1 |

peroxodisíran disodný H2O8S2.2Na |

231-900-3 | | 7778-18-9 |

síran vápenatý, prírodný Ca.H2O4S |

231-906-6 | | 7778-50-9 |

dichróman didraselný Cr2H2O7.2K |

231-907-1 | | 7778-53-2 |

fosforečnan tridraselný H3O4P.3K |

231-908-7 | | 7778-54-3 |

chlórnan vápenatý Ca.2ClHO |

231-912-9 | | 7778-74-7 |

chloristan draselný ClHO4.K |

231-913-4 | | 7778-77-0 |

dihydrogenfosforečnan draselný H3O4P.K |

231-915-5 | | 7778-80-5 |

síran draselný, obsahujúci v suchom stave viac ako 52 % hmotnosti K2O H2O4S.2K |

231-944-3 | | 7779-90-0 |

fosforečnan zinočnatý H3O4P.3/2Zn |

231-956-9 | | 7782-44-7 |

kyslík O2 |

231-957-4 | | 7782-49-2 |

selén Se |

231-959-5 | | 7782-50-5 |

chlór Cl2 |

231-964-2 | | 7782-78-7 |

hydrogensíran nitrozylu HNO5S |

231-971-0 | | 7782-92-5 |

amid sodný H2NNa |

231-973-1 | | 7782- 99-2 |

kyselina siričitá H2O3S |

231-977-3 | | 7783- 06-4 |

sirovodík H2S |

231-982-0 | | 7783-18-8 |

tiosíran amónny H3N.½H2O3S2 |

231-984-1 | | 7783-20-2 |

hydrogensíran amónny H3N.½H2O4S |

231-987-8 | | 7783-28-0 |

hydrogenfosforečnan diamónny H3N.½H3O4P |

232-051-1 | | 7784-18-1 |

fluorid hlinitý AlF3 |

232-087-8 | | 7785-70-8 |

(+)-pin-2(3)-én C10H16 |

232-089-9 | | 7785-87-7 |

síran mangánatý H2O4S.Mn |

232-094-6 | | 7786-30-3 |

chlorid horečnatý Cl2Mg |

232-104-9 | | 7786-81-4 |

síran nikelnatý H2O4S.Ni |

232-143-1 | | 7789-09-5 |

dichróman amónny Cr2H2O7.2H3N |

232-149-4 | | 7789-21-1 |

kyselina fluorotrioxosírová FHO3S |

232-188-7 | | 7789-75-5 |

fluorid vápenatý CaF2 |

232-234-6 | | 7790-94-5 |

kyselina chlorotrioxosírová ClHO3S |

232-235-1 | | 7790-98-9 |

chloristan amónny ClHO4.H3N |

232-245-6 | | 7791-25-5 |

dichlorid sulfurylu Cl2O2S |

232-259-2 | | 7803-49-8 |

hydroxylamín H3NO |

232-287-5 | | 8001-58-9 |

kreozot, prací olej Destilát uhoľného dechtu, ktorý sa vyrába pri vysokej teplote karbonizáciou kamenného uhlia. Obsahuje hlavne aromatické uhľovodíky, dechtové kyseliny a dechtové bázy. |

232-304-6 | | 8002-26-4 |

talový olej Komplexná kombinácia živice talového oleja a mastných kyselín získaných okyslením surového kalafunového mydla a ostatných látok, ktoré sa ďalej rafinujú. Obsahuje najmenej 10 % živice. |

232-313-5 | | 8002-53-7 |

montan vosk Vosk získaný extrakciou lignitu. |

232-350-7 | | 8006-64-2 |

terpentínový olej Každá z prchavých prevažne terpentínových frakcií alebo destilátov získaná z extrakcie rozpúšťadla, zberom glejotoku alebo rozdrvením mäkkého dreva. Skladá sa hlavne z C10H16 terpénových hydouhličitanov: α-pinénu, δ-pinénu, limonénu, 3-karénu, kamfénu. Môže obsahovať aj iné acyklické, monocyklické alebo bicyklické terpény, okysličené terpény a anetol. Presné zloženie je rôzne v závislosti od rafinačnej metódy a veku, miesta a druhu zdroja mäkkého dreva. |

232-391-0 | | 8013-07-8 |

sójový olej, epoxidovaný |

232-394-7 | | 8013-74-9 |

2(alebo 4)-metylbenzénsulfónamid C7H9NO2S |

232-475-7 | | 8050-09-7 |

prírodná živica Komplexná kombinácia získavaná z dreva, hlavne borovicového. Skladá sa hlavne zo živicových kyselín a modifikovaných živicových kyselín ako napr. dimérov a dekarboxylovaných živicových kyselín. Obsahuje živicu stabilizovanú katalytickou disproporcionáciou. |

232-476-2 | | 8050-15-5 |

metylestery živicových kyselín a kyselín prírodných živíc, hydrogenované |

232-482-5 | | 8050-31-5 |

estery živicových kyselín a kyselín prírodných živíc s glycerolom |

232-688-5 | | 9005-90-7 |

terpentín Extrakty a fyzikálne modifikované deriváty. Pinus palustris, Pinaceae. |

233-032-0 | | 10024-97-2 |

oxid dusný N2O |

233-036-2 | | 10025-67-9 |

dichlorid disíry Cl2S2 |

233-042-5 | | 10025-78-2 |

trichlórsilán Cl3HSi |

233-046-7 | | 10025-87-3 |

oxid-trichlorid fosforečný Cl3OP |

233-054-0 | | 10026-04-7 |

chlorid kremičitý Cl4Si |

233-060-3 | | 10026-13-8 |

chlorid fosforečný Cl5P |

233-118-8 | | 10039-54-0 |

síran bis(hydroxylamónia) H3NO.½H2O4S |

233-135-0 | | 10043-01-3 |

síran hlinitý Al.3/2H2O4S |

233-139-2 | | 10043-35-3 |

kyselina trihydrogenboritá, prírodná surová, neobsahujúca viac ako 85 % H3BO3 počítané na sušinu BH3O3 |

233-140-8 | | 10043-52-4 |

chlorid vápenatý CaCl2 |

233-187-4 | | 10058-23-8 |

hydrogenperoxosíran draselný H2O5S.K |

233-250-6 | | 10101-39-0 |

kremičitan vápenatý Ca.H2O3Si |

233-253-2 | | 10101-53-8 |

síran chromitý Cr.3/2H2O4S |

233-267-9 | | 10102-18-8 |

seleničitan sodný H2O3Se.2Na |

233-271-0 | | 10102-43-9 |

oxid dusnatý NO |

233-321-1 | | 10117-38-1 |

siričitan draselný H2O3S.2K |

233-330-0 | | 10124-31-9 |

kyselina fosforečná, amónna soľ H3N.xH3O4P |

233-332-1 | | 10124-37-5 |

dusičnan vápenatý, obsahujúci v bezvodom stave viac ako 16 % hmotnosti dusíka Ca.2HNO3 |

233-606-0 | | 10265-92-6 |

metamidofos C2H8NO2PS |

233-788-1 | | 10361-37-2 |

chlorid bárnatý BaCl2 |

233-826-7 | | 10377-60-3 |

disičnan horečnatý HNO3.½Mg |

234-123-8 | | 10543-57-4 |

N,N-etylénbis(N-acetylacetamid) C10H16N2O4 |

234-129-0 | | 10545-99-0 |

chlorid sírnatý Cl2S |

234-186-1 | | 10584-98-2 |

(2-etylhexyl)-4,4-dibutyl-10-etyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatetradekanoát C28H56O4S2Sn |

234-190-3 | | 10588-01-9 |

dichróman sodný Cr2H2O7.2Na |

234-294-9 | | 11071-47-9 |

izooktén C8H16 |

234-304-1 | | 11081-15-5 |

izooktylfenol C14H22O |

234-324-0 | | 11099-06-2 |

kyselina kremičitá, etylester |

234-343-4 | | 11113-50-1 |

kyselina trihydrogenboritá |

234-390-0 | | 11138-47-9 |

peroxoboritan sodný |

234-409-2 | | 12001-85-3 |

kyseliny nafténové, zinočnaté soli |

234-448-5 | | 12004-14-7 |

hexaoxo-tris[sulfáto(2-)]hlinitan vápenatý Al2O18S3.6Ca |

234-588-7 | | 12013-56-8 |

disilicid vápnika CaSi2 |

234-630-4 | | 12018-01-8 |

oxid chromičitý CrO2 |

234-933-1 | | 12042-91-0 |

pentahydroxid-chlorid hlinitý Al2ClH5O5 |

235-067-7 | | 12065-90-6 |

tetraoxid-síran pentaolovnatý O8Pb5S |

235-105-2 | | 12068-77-8 |

oxid dichromito-železnatý Cr2FeO4 |

235-123-0 | | 12070-12-1 |

karbid volframičitý CW |

235-137-7 | | 12075-68-2 |

trietyldialumínium-trichlorid C6H15Al2Cl3 |

235-183-8 | | 12124-97-9 |

bromid amónny BrH4N |

235-184-3 | | 12124-99-1 |

hydrogensulfid amónny H5NS |

235-186-4 | | 12125-02-9 |

chlorid amónny ClH4N |

235-227-6 | | 12136-45-7 |

oxid draselný K2O |

235-252-2 | | 12141-20-7 |

dioxid-hydrogenfosforitan triolovnatý HO5PPb3 |

235-380-9 | | 12202-17-4 |

trioxid-síran tetraolovnatý O7Pb4S |

235-416-3 | | 12222-60-5 |

hexanátrium-2,2'-[diazéndiylbis[(2-sulfonáto-4,1-fenylén)vinylén(3-sulfonáto-4,1-fenylén)]]bis[2H-nafto[1,2-d]triazol-5-sulfonát] C48H32N8O18S6.6Na |

235-490-7 | | 12252-33-4 |

hexaoxodihlinitano-kremičitan vápenatý Al2O6Si.Ca |

235-595-8 | | 12336-95-7 |

hydroxid-síran chromitý CrHO5S |

235-649-0 | | 12410-14-9 |

chlorid-síran železitý ClFeO4S |

235-654-8 | | 12427-38-2 |

maneb C4H6MnN2S4 |

235-759-9 | | 12656-85-8 |

C.I.- červené farbivo 104 Táto látka je uvedená v indexe farbív pod ustanovujúcim číslom indexu farbív C.I. 77605. |

235-837-2 | | 13001-46-2 |

kálium-O-izobutyl-karbonoditioát C5H10ATS2.K |

235-845-6 | | 13005-36-2 |

kálium-fenylacetát C8H8O2.K |

235-921-9 | | 13048-33-4 |

hexán-1,6-diyl-diakrylát C12H18O4 |

236-598-7 | | 13446-48-5 |

dusitan amónny H3N.HNO2 |

236-670-8 | | 13463-40-6 |

pentakarbonylferium C5FeO |

236-675-5 | | 13463-67-7 |

oxid titaničitý O2Ti |

236-688-6 | | 13464-80-7 |

dihydrazínium-sulfát H4N2.½H2O4S |

236-878-9 | | 13530-65-9 |

chróman zinočnatý CrH2O4.Zn |

237-004-9 | | 13573-18-7 |

kyselina pentahydrogentrifosforečná, sodná soľ H5O10P3.xNa |

237-066-7 | | 13598-36-2 |

kyselina trihydrogenfosforitá H3O3P |

237-081-9 | | 13601-19-9 |

hexakyanoželeznatan tetrasodný C6FeN6.4Na |

237-158-7 | | 13674-84-5 |

tris(2-chlór-1-metyletyl)-fosfát C9H18Cl3O4P |

237-199-0 | | 13684-63-4 |

fenmedifam C16H16N2O4 |

237-215-6 | | 13693-11-3 |

síran titánatý H2O4S.½Ti |

237-239-7 | | 13705-05-0 |

2,4-dichlór-6-(metylsulfanyl)-1,3,5-triazín C4H3Cl2N3S |

237-410-6 | | 13775-53-6 |

hexafluorohlinitan trisodný AlF6.3Na |

237-574-9 | | 13845-36-8 |

trifosforečnan pentadraselný H5O10P3.5K |

237-722-2 | | 13943-58-3 |

hexakyanoželeznatan tetradraselný C6FeN6.4K |

237-732-7 | | 13952-84-6 |

sek-butylamín C4H11N |

238-688-1 | | 14639-98-6 |

pentachlorozinočnatan triamónny Cl5Zn.3H4N |

238-877-9 | | 14807-96-6 |

mastenec (Mg3H2(SiO3)4) H2O3Si.¾Mg |

238-878-4 | | 14808-60-7 |

kremeň (SiO2) O2Si |

238-887-3 | | 14816-18-3 |

foxím C12H15N2O3PS |

238-932-7 | | 14861-17-7 |

4-(2,4-dichlórfenoxy)anilín C12H9Cl2NO |

239-106-9 | | 15022-08-9 |

dialyl-karbonát C7H10O3 |

239-148-8 | | 15096-52-3 |

hexafluorohlinitan trisodný AlF6.3Na |

239-263-3 | | 15206-55-0 |

metyl-fenyl(oxo)acetát C9H8O3 |

239-289-5 | | 15245-12-2 |

kyselina dusičná, amónno-vápenatá soľ Ca.xH3N.xHNO3 |

239-592-2 | | 15545-48-9 |

chlórotolurón C10H13ClN2O |

239-622-4 | | 15571-58-1 |

(2-etylhexyl)-10-etyl-4,4-dioktyl-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-stanatradekanoát C36H72O4S2Sn |

239-670-6 | | 15593-75-6 |

antimonitan trisodný Na.⅓O4Sb |

239-701-3 | | 15625-89-5 |

[2-etyl-2-[(propenoyloxy]metyl]propán-1,3-diyl]-diakrylát C15H20O6 |

239-707-6 | | 15630-89-4 |

uhličitan sodný, zlúčenina s hydrogen-peroxidom (2:3) CH2O3.3/2H2O2.2Na |

239-784-6 | | 15687-27-1 |

kyselina 2-(4-izobutylfenyl)propánová C13H18O2 |

239-931-4 | | 15827-60-8 |

kyselina [[(fosfonometyl)imino]bis[etán-2,1-diylnitrilobis(metylén)]]tetrakisfosfónová C9H28N3O15P5 |

240-032-4 | | 15894-70-9 |

N,N-hexán-1,6diylbis[N'-kyanoguanidín] C10H18N8 |

240-286-6 | | 16118-49-3 |

1-etylkarbamoyl-etylfenylkarbaminán C12H16N2O3 |

240-347-7 | | 16219-75-3 |

5-etylidén-8,9,10-trinorborn-2-én C9H12 |

240-383-3 | | 16291-96-6 |

aktívne uhlie Amorfná forma uhlíka vyrábaná parciálnym horením alebo oxidáciou dreva alebo inej organickej látky. |

240-596-1 | | 16529-56-9 |

2-metyl-3-buténnitril C5H7N |

240-778-0 | | 16721-80-5 |

hydrogensulfid sodný HNaS |

240-795-3 | | 16731-55-8 |

disiričitan draselný H2O5S2.2K |

240-896-2 | | 16871-90-2 |

hexafluorokremičitan didraselný F6Si.2K |

240-898-3 | | 16872-11-0 |

kyselina tetrafluoroboritá BF4.H |

240-934-8 | | 16893-85-9 |

hexafluorokremičitan disodný F6Si.2Na |

240-969-9 | | 16919-27-0 |

hexafluorotitaničitan didraselný F6Ti.2K |

241-034-8 | | 16961-83-4 |

kyselina hexafluorokremičitá F6Si.2H |

241-164-5 | | 17095-24-8 |

tetranátrium-4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[2-(sulfonátooxy) etánsulfonyl]fenyl]diazenyl]naftalén-2,7-disulfonát C26H25N5O19S6.4Na |

241-342-2 | | 17321-47-0 |

O,O-dimetyl-fosforamidotioát C2H8NO2PS |

241-624-5 | | 17639-93-9 |

metyl 2-chlórpropanoát C4H7ClO2 |

242-159-0 | | 18282-10-5 |

oxid ciničitý O2Sn |

242-348-8 | | 18467-77-1 |

kyselina diprogulová C12H18O7 |

242-358-2 | | 18479-49-7 |

3,7-dimetylokt-1-én-3-ol C10H20O |

242-505-0 | | 18691-97-9 |

metabenztiazurón C10H11N3ATS |

243-215-7 | | 19666-30-9 |

3-[2,4-dichlór-5-(1-metyletoxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)-1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón C15H18Cl2N2O3 |

243-473-0 | | 20030-30-2 |

2,5,6-trimetylcyklohex-2-én-1-ón C9H14O |

243-723-9 | | 20306-75-6 |

N-metyl-3-oxobutánamid C5H9NO2 |

243-746-4 | | 20344-49-4 |

oxido-hydroxid železitý FeHO2 |

244-492-7 | | 21645-51-2 |

hydroxid hlinitý AlH3O3 |

244-742-5 | | 22036-77-7 |

sodná soľ kyseliny [etylénbis[nitrilobis(metylén)]]tetrafosfónovej C6H20N2O12P4.xNa |

244-848-1 | | 22224-92-6 |

fenamifos C13H22NO3PS |

245-883-5 | | 23783-42-8 |

3,6,9,12-tetraoxotridekán-1-ol C9H20O5 |

246-307-5 | | 24544-08-9 |

2,6-dietyl-4-metylanilín C11H17N |

246-309-6 | | 24549-06-2 |

6-etyl-2-metylanilín C9H13N |

246-347-3 | | 24602-86-6 |

2,6-dimetyl-4-tridecyl-morfolín C19H39NO |

246-376-1 | | 24634-61-5 |

kálium-(EE)-hexa-2,4-dienoát C6H8O2.K |

246-466-0 | | 24800-44-0 |

[(metyletylén)bis(oxy)]dipropanol C9H20O4 |

246-562-2 | | 25013-15-4 |

metyl(vinyl)benzén C9H10 |

246-585-8 | | 25057-89-0 |

bentazón C10H12N2O3S |

246-613-9 | | 25103-09-7 |

izooktyl-sulfanylacetát C10H20O2S |

246-617-0 | | 25103-52-0 |

kyselina izooktánová C8H16O2 |

246-619-1 | | 25103-58-6 |

terc-dodekántiol C12H26S |

246-672-0 | | 25154-52-3 |

nonylfenol C15H24O |

246-673-6 | | 25154-54-5 |

dinitrobenzén C6H4N2O4 |

246-689-3 | | 25167-67-3 |

butén C4H8 |

246-690-9 | | 25167-70-8 |

2,4,4-trimetylpentén C8H16 |

246-770-3 | | 25265-71-8 |

oxydipropanol, zmes izomérov C6H14O3 |

246-771-9 | | 25265-77-4 |

kyselina 2-metylpropánová, monoester s 2,2,4-trimetylpentán-1,3-diolom C12H24O3 |

246-814-1 | | 25311-71-1 |

izopropyl-2-[etoxy-izopropylamino)fosforotioyloxy]benzoát C15H24NO4PS |

246-835-6 | | 25321-09-9 |

diizopropylbenzén C12H18 |

246-837-7 | | 25321-22-6 |

dichlórbenzén C6H4Cl2 |

246-869-1 | | 25339-17-7 |

izodekanol C10H22O |

246-910-3 | | 25376-45-8 |

metylbenzéndiamín C7H10N2 |

247-099-9 | | 25551-13-7 |

trimetylbenzén C9H12 |

247-134-8 | | 25620-58-0 |

trimetylhexán-1,6-diamín C9H22N2 |

247-148-4 | | 25637-99-4 |

hexabrómcyklododekán C12H18Br6 |

247-323-5 | | 25899-50-7 |

(Z)-pent-2-énnitril C5H7N |

247-477-3 | | 26140-60-3 |

terfenyl C18H14 |

247-571-4 | | 26266-68-2 |

2-etylhexenal C8H14O |

247-693-8 | | 26444-49-5 |

difenyl-tolyl-fosfát C19H17O4P |

247-714-0 | | 26447-40-5 |

metyléndifenyldiizokyanát C15H10N2O2 |

247-722-4 | | 26471-62-5 |

2(alebo 4)-metyl-1,3-fenyléndiizokyanát C9H6N2O2 |

247-977-1 | | 26761-40-0 |

di-C10-alkyl-ftalát C28H46O4 |

247-979-2 | | 26761-45-5 |

äoxiranylmetyl)-neodekanoát C13H24O3 |

248-092-3 | | 26896-18-4 |

kyselina izononánová C9H18O2 |

248-097-0 | | 26898-17-9 |

dibenzyltoluén C21H20 |

248-133-5 | | 26952-21-6 |

izooktán-1-ol C8H18O |

248-206-1 | | 27070-59-3 |

cyklododekatrién C12H18 |

248-289-4 | | 27176-87-0 |

kyselina dodecylbenzénsulfónová C18H30O3S |

248-310-7 | | 27193-28-8 |

(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenol C14H22O |

248-339-5 | | 27215-95-8 |

nonén C9H18 |

248-363-6 | | 27247-96-7 |

2-etylhexyl-nitrát C8H17NO3 |

248-368-3 | | 27253-26-5 |

diizotridecyl-ftalát C34H58O4 |

248-405-3 | | 27323-18-8 |

chlór-1,1'-bifenyl C12H9Cl |

248-433-6 | | 27375-52-6 |

N-[4-[(2-hydroxyetyl)sulfonyl]fenyl]acetamid C10H13NO4S |

248-469-2 | | 27458-92-0 |

izotridekán-1-ol C13H28O |

248-471-3 | | 27458-94-2 |

izononylalkohol C9H20O |

248-523-5 | | 27554-26-3 |

diizooktylftalát C24H38O4 |

248-654-8 | | 27776-01-8 |

benzyltoluén C14H14 |

248-704-9 | | 27871-49-4 |

metyl-(-)-(S)-2-hydroxypropanoát C4H8O3 |

248-948-6 | | 28299-41-4 |

ditolyléter C14H14O |

248-953-3 | | 28305-25-1 |

kalcium-(S)-2-hydroxypropanoát C3H6O3.½Ca |

248-983-7 | | 28348-53-0 |

nátrium-izopropylbenzénsulfonát C9H12O3S.Na |

249-048-6 | | 28473-21-4 |

nonán-1-ol C9H20O |

249-050-7 | | 28479-22-3 |

3-chlór-4-metylfenylizokyanát C8H6ClNO |

249-079-5 | | 28553-12-0 |

di-"izononyl"-ftalát C26H42O4 |

249-482-6 | | 29171-20-8 |

3,7-dimetylokt-6-én-1-ín-3-ol C10H16O |

249-828-6 | | 29761-21-5 |

difenyl-izodecyl-fosfát C22H31O4P |

249-894-6 | | 29857-13-4 |

nátrium-1,4-diizodecyl-sulfonátosukcinát C24H46O7S.Na |

250-178-0 | | 30399-84-9 |

kyselina izooktadekánová C18H36O2 |

250-247-5 | | 30574-97-1 |

(E)-2-metylbut-2-énnitril C5H7N |

250-354-7 | | 30845-78-4 |

kálium-9,10-dioxo-9,10-dihydroantracén-1-sulfonát C14H8O5S.K |

250-378-8 | | 30899-19-5 |

pentanol C5H12O |

250-439-9 | | 31027-31-3 |

4-izopropylfenylizokyanát C10H11NO |

250-702-8 | | 31565-23-8 |

di(terc-dodecyl)pentasulfán C24H50S5 |

250-709-6 | | 31570-04-4 |

tris(2,4-diterc-butylfenyl)-fosfit C42H63O3P |

251-013-5 | | 32360-05-7 |

oktadecyl-metakrylát C22H42O2 |

251-087-9 | | 32536-52-0 |

difenyléter, oktabrómderivát C12H2Br8O |

251-835-4 | | 34123-59-6 |

3-(4-izopropylfenyl)-1,1-dimetylmočovina C12H18N2O |

252-104-2 | | 34590-94-8 |

[2-(metoxymetyl)etoxy]propanol C7H16O3 |

252-276-9 | | 34893-92-0 |

1,3-dichlór-5-izokynátobenzén C7H3Cl2NO |

253-149-0 | | 36653-82-4 |

hexadekán-1-ol C16H34O |

253-178-9 | | 36734-19-7 |

3-(3,5-dichlórfenyl)-N-izopropyl-2,4-dioxoimidazolidín-1-karboxamid C13H13Cl2N3O3 |

253-407-2 | | 37220-82-9 |

kyselina (Z)-oktadec-9-énová, ester s propán-1,2,3-triolom |

253-733-5 | | 37971-36-1 |

kyselina 2-fosfonobután-1,2,4-trikarboxylová C7H11O9P |

254-159-8 | | 38861-78-8 |

1-[4-(2-metylpropyl)fenyl]etán-1-ón C12H16O |

254-320-2 | | 39148-24-8 |

alumínium-trietyl-trisfosfonát C2H7O3P.⅓Al |

254-400-7 | | 39290-78-3 |

hydroxid-chlorid-síran hlinitý |

255-349-3 | | 41394-05-2 |

4-amino-6-fenyl-3-metyl-1,2,4-triazín-5-ón C10H10N4O |

255-894-7 | | 42576-02-3 |

metyl 5-(2,4-dichlórfenoxy)-2-nitrobenzoát C14H9Cl2NO5 |

256-103-8 | | 43121-43-3 |

1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-(1,2,4-triazol-1-yl)bután-2-ón C14H16ClN3O2 |

256-176-6 | | 44992-01-0 |

[2-(akryloyloxy)etyl]trimetylamónium-chlorid C8H16NO2.Cl |

256-735-4 | | 50723-80-3 |

3-izopropyl-1H-2,1,3-benzotiadiazín-4(3H)-ón-2,2-dioxid, sodná soľ C10H12N2O3S.Na |

256-759-5 | | 50780-99-9 |

diizobutyl-malonát C11H20O4 |

257-098-5 | | 51274-00-1 |

C. I.- žlté farbivo 42 Táto látka je uvedená v indexe farbív pod ustanovujúcim číslom indexu farbív C. I. 77492. |

257-180-0 | | 51407-46-6 |

2-(4-izobutylfenyl)propanál C13H18O |

257-413-6 | | 51774-11-9 |

izoheptán-1-ol C7H16O |

258-290-1 | | 53003-10-4 |

salinomycín C42H70O11 |

258-556-7 | | 53445-37-7 |

kyselina 2,2,4(alebo 2,4,4)-trimetylhexándiová C9H16O4 |

258-587-6 | | 53500-83-7 |

izopropyl-[3-(4-izobutylfenyl)-3- metyloxirán-2-karboxylát] C17H24O3 |

258-649-2 | | 53585-53-8 |

dibenzylbenzén, ar-metylderivát C21H20 |

259-537-6 | | 55219-65-3 |

1-(4-chlórfenoxy)-3,3-dimetyl-1-[1H-1,2,4-triazol-1-yl]bután-2-ol C14H18ClN3O2 |

261-204-5 | | 58302-43-5 |

bis[4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naftyl)diazenyl]benzénsulfónamidáto(2-)]kobaltitan sodný C32H22CoN6O8S2.Na |

261-233-3 | | 58391-97-2 |

kyselina boritá (H3BO3), ester s 2-[2-(2-metoxyetoxy)etoxy]etanolom a 2,2'-oxydietanolom |

262-373-8 | | 60676-86-0 |

oxid kremičitý, sklovitý O2Si |

262-967-7 | | 61788-32-7 |

terfenyl, hydrogenovaný |

262-977-1 | | 61788-46-3 |

N-R-amíny, R = alkyl z kokosu |

263-004-3 | | 61788-76-9 |

chlórované alkány |

263-055-1 | | 61789-36-4 |

kyseliny nafténové, vápenaté soli |

263-058-8 | | 61789-40-0 |

3-amino-N-(karboxymetyl)-N,N-dimetyl-N- Rpropán-1-amínium, R = acetylderiváty z kokosu, vnútorné soli |

263-064-0 | | 61789-51-3 |

kyseliny nafténové, soli kobaltu |

263-066-1 | | 61789-53-5 |

nitrily, kokos |

263-107-3 | | 61790-12-3 |

mastné kyseliny, talový olej |

263-120-4 | | 61790-28-1 |

nitrily, tuk |

263-125-1 | | 61790-33-8 |

N-R-amíny, R = alkyl z tuku |

264-150-0 | | 63449-39-8 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, chlórované |

264-347-1 | | 63589-25-3 |

kyselina 4-diazenyl-7-nitro-3-oxo-3,4-dihydronaftalén-1-sulfónová C10H5N3O6S |

264-459-0 | | 63785-12-6 |

amónium-hydrogen-dipropanoát C3H6O2.½H3N |

264-848-8 | | 64365-17-9 |

kyseliny živicové a kyseliny živičnatej smoly (kalofónie), hydrogenované, estery s pentaerytritolom |

266-010-4 | | 65996-77-2 |

koks (uhoľný) Pórovitá uhlíkatá hmota pochádzajúca z rozkladnej destilácie uhlia pri vysokých teplotách (vyšších ako 700 °C (1292 oF)). Skladá sa hlavne z uhlíka. Môže obsahovať rozličné množstvá síry a popola. |

266-027-7 | | 65996-92-1 |

destiláty (uhoľno-dechtové); ťažký antracénový olej (antracénový olej II) Destilát z uhoľného dechtu, ktorý má približný interval destilácie medzi 100 oC a 450 oC (212 oF až 842 oF). Skladá sa hlavne z dvoch až štyroch článkovaných kondenzovaných cyklických aromatických hydrouhľovodíkov, fenolových zlúčenín a aromatických dusíkatých zásad. |

266-028-2 | | 65996-93-2 |

smola, uhoľnodechtová, vysokoteplotná Zvyšok z destilácie vysokteplotného uhoľného dechtu. Čierna tuhá látka s približným bodom mäknutia od 30 oC do 180 oC (86 oF po 356 oF). Skladá sa hlavne z komplexnej zmesi troch alebo viacerých členených kondenzovaných cyklických aromatických hydrouhľovodíkov. |

266-030-3 | | 65996-95-4 |

bis(hydrogenfosforečnan) vápenatý, koncentrovaný Látka, ktorá sa získava okyslením fosfátovej horniny kyselinou fosforečnou. Bežne sú charakterizované 40 % alebo vyšším obsahom dostupného oxidu fosforečného (P2O5). Skladá sa hlavne z fosforečnanu vápenatého. |

266-041-3 | | 65997-06-0 |

prírodný kaučuk, hydrogenovaný |

266-042-9 | | 65997-13-9 |

kyseliny prírodných živíc, hydrogenované, estery s glycerolom |

266-043-4 | | 65997-15-1 |

CaAl2O4 | Ca2Al2SiO7 |

CaAl4O7 | Ca4Al6SO16 |

CaAl12O19 | Ca12Al14Cl2O32 |

Ca3Al2O6 | Ca12Al14F2O32 |

Ca12Al14O33 | Ca4Al2Fe2O10 |

CaO | Ca6Al4Fe2O15 |

Ca2Fe2O5 | |

|

266-047-6 | | 65997-18-4 |

Hliník | Mangán |

Antimón | Molybdén |

Arzén | Neodým |

Bárium | Nikel |

Bizmut | Niób |

Bór | Fosfor |

Kadmium | Draslík |

Vápnik | Kremík |

Cér | Striebro |

Chróm | Sodík |

Kobalt | Stroncium |

Meď | Cín |

Zlato | Titán |

Železo | Volfrám |

Lantán | Vanád |

Olovo | Zinok |

Lítium | Zirkón |

Horčík | |

|

266-639-4 | | 67306-03-0 |

4-[3-[4-(1,1-dimetyletyl)fenyl]-2-metylpropyl]-2,6-dimetylmorfolín C20H33NO |

267-006-5 | | 67762-25-8 |

C12-18-alkylalkoholy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C12-C18 alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 16-060-00. |

267-008-6 | | 67762-27-0 |

C16-18-alkylalkoholy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 19-060-00. |

267-009-1 | | 67762-30-5 |

C14-18-alkylalkoholy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C14-C18alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 17-060-00. |

267-019-6 | | 67762-41-8 |

C10-16-alkylalkoholy, Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C10-C16alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 15-060-00. |

267-051-0 | | 67774-74-7 |

benzén, C10-13-alkylderiváty |

268-106-1 | | 68002-94-8 |

alkoholy, C16-18-nasýtenéa C18-nenasýtené Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18 a C18 nenasýtený alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 11-00-00. |

268-213-3 | | 68037-49-0 |

kyseliny C10-18-alkánsulfónové, sodné soli |

268-531-2 | | 68122-86-1 |

1-metyl-2-R'-1-(2-R-amodoetyl)-4,5-dihydroimidazóliové zlúčeniny (R′ = noralkyl z talového a R″ = alkyl z talového oleja), metyl-sulfáty |

268-589-9 | | 68130-43-8 |

kyselina sírová, mono-C8-18-alkylestery, sodné soli |

268-626-9 | | 68131-73-7 |

polyetylénpolyamíny |

268-770-2 | | 68140-00-1 |

N-(hydroxyetyl)amidy kyselín z kokosového oleja |

268-860-1 | | 68153-01-5 |

kyseliny naftalénsulfónové |

268-930-1 | | 68155-00-0 |

C14-18 a C16-18-nenasýtené alkylalkoholy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C14-C18 a C16-C18 nenasýtený alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA: 04-060-00. |

269-127-9 | | 68187-82-6 |

rybie oleje, bisulfitované |

269-227-2 | | 68201-59-2 |

živicové kyseliny, derivatizované kyselinou fumarovou, sodná soľ |

269-228-8 | | 68201-60-5 |

živicové kyseliny, derivatizované kyselinou maleínovou, sodné soli |

269-587-0 | | 68298-96-4 |

2-[(2-hydroxyetyl)amino]etyl-dihydrogen-borát C4H12BNO4 |

269-798-8 | | 68333-89-1 |

(1-metyletyl)benzén, oxidovaný, polyfenylové zvyšky Neprchavý zvyšok, s vysokým bodom varu, z destilácie produktov z kuméno-fenolového procesu. Obsahuje hlavne substituované fenylové skupiny spojené uhlíkovo-kyslíkovými väzbami a fenylalifatickými väzbami. |

269-922-0 | | 68391-03-7 |

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(trimetyl)amónium-chloridy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C12-C18 alkyl(trimetyl)amónium chlorid a oznamovacím číslom SDA: 16-045-00. |

270-115-0 | | 68411-30-3 |

kyselina benzénsulfónová, C10-13-alkylderiváty, sodné soli |

270-184-7 | | 68412-37-3 |

kyselina kremičitá (H4SiO4), tetraetylester, hydrolyzovaný |

270-407-8 | | 68439-57-6 |

kyseliny hydroxy-C14-16-alkán- a C14-16-alkénsulfónové, sodné soli |

270-461-2 | | 68440-56-2 |

horečnaté soli živicových kyselín |

270-486-9 | | 68442-69-3 |

benzén, mono-C10-14-alkylderiváty |

270-691-3 | | 68476-52-8 |

uhľovodíky, C4, vedľajšie produkty výroby etylénu Ucelená kombinácia uhľovodíkov vyrábaných destiláciou produktov z procesu krakovania v etylénovej prevádzke. Obsahuje hlavne uhľovodíky C4. |

271-067-3 | | 68515-25-3 |

benzén, C1-9-alkylderiváty |

271-073-6 | | 68515-32-2 |

benzén, mono-C12-14-alkylderiváty, fraktionačné spodky Fraktionačné spodky vrú približne pri 360 oC (680 oF). |

271-083-0 | | 68515-41-3 |

kyselina ftalová, di-C7-9-rozvetvené a lineárne alkylestery |

271-085-1 | | 68515-43-5 |

kyselina ftalová, di-C9-11-rozvetvené a lineárne alkylestery |

271-212-0 | | 68526-55-6 |

alkény, C8-10, bohaté na C9 frakciu |

271-231-4 | | 68526-83-0 |

alkoholy, C7-9-izo, C8 frakcia |

271-233-5 | | 68526-84-1 |

alkoholy,C8-10-izo, C9 frakcia |

271-234-0 | | 68526-85-2 |

alkoholy, C9-11-izo, C10 frakcia |

271-235-6 | | 68526-86-3 |

alkoholy, C11-14-izo, C13 frakcia |

271-363-2 | | 68551-11-1 |

1-propén, produkty hydroformylácie, vysokovrúce Ucelená kombinácia produktov vyrábaných destiláciou produktov z hydrogenácie butanalu z hydroformylácie propénu. Obsahuje hlavne organické zlúčeniny, ako napr. aldehydy, alkoholy, estery, étery a karboxylové kyseliny s uhlíkovým číslom v rozmedzí C4-C32 a bodom varu približne od 143 oC do 282 oC (289 oF do 540 oF). |

271-528-9 | | 68584-22-5 |

kyselina benzénsulfónová, C10-16-alkylderiváty Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C10-C16 alkylbenzénsulfónová kyselina a oznamovacím číslom SDA:15-080-00. |

271-642-9 | | 68603-15-6 |

alkoholy, C6-12 Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C6-C12alkylalkohol a oznamovacím číslom SDA:13-060-00. |

271-657-0 | | 68603-42-9 |

N,N-bis(hydroxyetyl)amidy kyselín z kokosového oleja |

271-678-5 | | 68603-87-2 |

C4-6-dikarboxylové kyseliny |

271-774-7 | | 68608-15-1 |

alkánsulfónové kyseliny, sodné soli |

271-801-2 | | 68608-80-0 |

benzén, C6-12-alkylderiváty Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C6-C12alkylbenzén a oznamovacím číslom SDA:13-079-00. |

271-893-4 | | 68611-44-9 |

dichlórdimetylsilán, produkty reakcie s oxidom kremičitým |

272-490-6 | | 68855-56-1 |

C12-16alkylalkoholy |

272-492-7 | | 68855-58-3 |

C10-16-alk-1-ény Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C10-C16 alkylalfaolefín a oznamovacím číslom SDA:15-057-00. |

272-647-9 | | 68901-05-3 |

3,3'-[propán-1,3-diylbis(oxy)]dipropyl-diakrylát C14H28Cl4Cr2F9NO9S |

272-740-4 | | 68910-45-2 |

kyseliny chlóralkánsulfónové sodné soli |

272-924-4 | | 68920-70-7 |

chlór-C6-18-alkány |

273-050-6 | | 68936-98-1 |

(1-metyletyl) benzén, destilačné zvyšky Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z procesu výroby kuménu. Obsahuje hlavne diizopropylbenzén s rôznymi malými množstvami benzénu s nahradeným C4 a ťažších nearomatických uhľovodíkov. |

273-094-6 | | 68937-83-7 |

metylestery C6-10-mastných kyselín |

273-095-1 | | 68937-84-8 |

metylestery C12-18-mastných kyselín Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C12-C18 metylester alkylkarboxylovej kyseliny a oznamovacím číslom SDA: 16-010-00. |

273-114-3 | | 68938-07-8 |

C9-13-neomastné kyseliny |

273-281-2 | | 68955-55-5 |

N-oxidy C12-18-alkyldimetylamínov Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C12-C18 alkyldimetylamínoxid a oznamovacím číslom SDA: 16-041-00. |

273-295-9 | | 68955-98-6 |

C16-18-nasýtenéa C18-nenasýtené mastné kyseliny, rozvetvené a lineárne |

274-367-2 | | 70179-79-2 |

amónium-trihydrogen-tetraformiát CH2O2.¼H3N |

276-451-4 | | 72187-40-7 |

kyselina 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxyetyl)amino]-6-[(4-sulfo-fenyl)amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]stilbén-2,2'-disulfónová, draselno-sodná soľ C40H44N12O16S4.xK.xNa |

277-704-1 | | 74070-46-5 |

3-fenoxy-2-chlór-6-nitroanilín C12H9ClN2O3 |

278-404-3 | | 76253-60-6 |

dichlór[(dichlórfenyl)metyl]metylbenzén C14H10Cl4 |

279-420-3 | | 80206-82-2 |

C12-14-alkylalkoholy |

280-895-4 | | 83803-77-4 |

di-terc-dodecyltrisulfán C24H50S3 |

281-018-8 | | 83846-43-9 |

kyselina 2-hydroxybenzoová, mono-C>13-alkylderiváty, vápenaté soli (2:1) |

283-810-9 | | 84713-17-7 |

2,2,4(alebo 2,4,4)-trimetylhexándinitril C9H14N2 |

284-090-9 | | 84777-61-7 |

kalcium-diizooktanoát C8H16N2O.½Ca |

284-315-0 | | 84852-06-2 |

di-C7-10-izoalkyl-ftaláty |

284-660-7 | | 84961-70-6 |

mono-C10-13-alkylderiváty benzénu, destilačné zvyšky |

284-895-5 | | 84989-06-0 |

fenoly obsahujúce dechty, dimetylfenolová frakcia Frakcia dechtových kyselín, bohatých na 2,4- a 2,5-dimetylfenol, ktorý sa získal destiláciou nízko-teplotných kyselín z uhoľného dechtu a surového dechtu. |

285-207-6 | | 85049-37-2 |

mastné kyseliny, C16-18-nasýtenéa C18-nenasýtené, 2-etylhexylestery |

286-490-9 | | 85251-77-0 |

mono- a di-C16-18-glyceridy |

287-032-0 | | 85408-69-1 |

mastné kyseliny, C8-18a C16-18-nenasýtené, sodné soli |

287-075-5 | | 85409-09-2 |

glyceridy, C8-10 |

287-476-5 | | 85535-84-8 |

chlóralkány, C10-13 |

287-477-0 | | 85535-85-9 |

chlóralkány, C14-17 |

287-479-1 | | 85535-87-1 |

alkény, C10-13 |

287-493-8 | | 85536-13-6 |

kyselina mravčia, C8-10-izoalkylestery, C9-obohatené |

287-494-3 | | 85536-14-7 |

kyselina benzénsulfónová, 4-C10-13-sek-alkylderiváty |

287-625-4 | | 85566-16-1 |

alkoholy, C13-15-rozvetvené a lineárne |

287-735-2 | | 85567-22-2 |

2,5,8,10,13,16,17,20,23-nonaoxa-1,9-diborabicyklo[7.7.7]trikozán C12H24B2O9 |

288-284-4 | | 85711-26-8 |

rozvetvené a lineárne C9-11-alkylalkoholy |

288-331-9 | | 85711-70-2 |

sec-C14-18-alkánsulfónové kyseliny, sodné soli |

288-474-7 | | 85736-63-6 |

kvartérne amóniové zlúčeniny, C12-18-alkyl(hydroxyetyl) dimetylamónium-chloridy |

289-151-3 | | 86088-85-9 |

imidazóliové zlúčeniny, 3-(2-alkylamidoetyl)-1-metyl-2-noralkyl -4,5- dihydroimidazólium-metyl-sulfáty (alkyl je z loja) |

289-219-2 | | 86290-80-4 |

C8-10-alk-1-ény |

290-178-8 | | 90082-86-3 |

skorocel, Plantago ovata, extrakt Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty, ako sú. tinktúry, tuhé častice, čisté látky, esenciálne oleje, oleorezíny, terpény, bezterpénové frakcie, destiláty, zvyšky ap., získané z Plantago ovata, Plantaginaceae. |

290-580-3 | | 90193-76-3 |

kyselina ftalová, di-C16-18-alkylestery |

290-597-6 | | 90193-91-2 |

kyselina ftalová, zmiešané di(decyl-, heptyl-, hexyl- a oktyl)estery |

290-644-0 | | 90194-34-6 |

kyselina benzénsulfónová, mono-C1-18-alkylderiváty |

290-658-7 | | 90194-47-1 |

kyselina benzénsulfónová, rozvetvené mono-C15-36-alkylderiváty |

290-660-8 | | 90194-49-3 |

kyselina benzénsulfónová, rozvetvené mono-C15-36 alkylderiváty, vápenaté soli |

291-554-4 | | 90431-32-6 |

(2-etylhexanáto)-izooktanoátové komplexy olova, bázické |

292-426-0 | | 90622-26-7 |

C8-9-alkény, hydroformylačné produkty, destilačné zvyšky |

292-463-2 | | 90622-61-0 |

C12-14-alk-1-ény |

292-694-9 | | 90989-38-1 |

aromatické C8-uhľovodíky |

292-701-5 | | 90989-44-9 |

aromatické C7-10uhľovodíky, vedľajší produkt z výroby eténu |

292-951-5 | | 91031-48-0 |

C16-18-mastné kyseliny, 2-etylhexylestery |

293-086-6 | | 91051-34-2 |

mastné kyseliny z palmového oleja, metylestery |

293-145-6 | | 91051-89-7 |

mastné kyseliny z loja, metylestery, destilačné zvyšky |

293-263-8 | | 91053-01-9 |

C4-uhľovodíky, zbavené buta-1,3-diénu, polymerizované, triizobutylénová frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaných z destilácie frakcie C4 zbavené butadiénu z naftovej pary – proces krakovania. Obsahuje hlavne olefínové uhľovodíky, ktoré majú uhlíkové číslo C8, C12, C16 a C20 a bod varu od približne 170 oC po 185 oC (338 oF po 365 oF). |

293-346-9 | | 91078-64-7 |

kyselina naftalénsulfónová, rozvetvené a lineárne butylderiváty, sodné soli |

293-721-7 | | 91082-11-0 |

C15-25-alkánsulfónové kyseliny, chlórderiváty, sodné soli |

293-728-5 | | 91082-17-6 |

O-fenyl-C10-21-alkánsulfonáty |

293-741-6 | | 91082-29-0 |

C10-21-alkánsulfonylchloridy |

293-744-2 | | 91082-32-5 |

C16-34-alkánsulfonylchloridy, chlórderiváty |

294-557-9 | | 91723-50-1 |

C5-7-uhľovodíky, bohaté na C6, vedľajšie produkty pri výrobe eténu |

294-595-6 | | 91744-33-1 |

mono-, di- a tri(C10-18-acyl)glyceroly |

295-548-2 | | 92062-33-4 |

dechtové bázy, z uhlia, pikolínová frakcia Pyridínové bázy v rozmedzí približne od 125 oC do 160 oC (257 oF do 320 oF) získané destiláciou extraktu neutralizovanej kyseliny dechtovej bázu obsahujúcej frakcie získanej destiláciou dechtov kamenného uhlia. Skladá sa hlavne z lutidínov a pikolínov. |

295-571-8 | | 92112-70-4 |

kyselina chlórna, produkty reakcie s propénom, dichlórpropánové zvyšky |

295-766-8 | | 92128-69-3 |

nenasýtené uhľovodíky, destilačné zvyšky |

295-885-5 | | 92129-83-4 |

kyseliny C19-31-alkánsulfónové, sodné soli |

297-626-1 | | 93685-78-0 |

C4-uhľovodíky, buta-1,3-diénu prosté, polymerizované, dibutylénová frakcia, hydrogenované |

297-628-2 | | 93685-80-4 |

C4-uhľovodíky, buta-1,3-diénu prosté, polymerizované, tetraizobutylénová frakcia, hydrogenované |

297-629-8 | | 93685-81-5 |

C4-uhľovodíky, buta-1,3-diénu prosté, polymerizované, triizobutylénová frakcia, hydrogenované |

298-697-1 | | 93821-12-6 |

C10-14 rozvetvené a lineárne alkény, C12-obohatené |

300-949-3 | | 93965-02-7 |

kyselina 4,4'-bis[[4-bis(2-hydroxyetyl)amino]-6-[(4-sulfofenyl) amino]-1,3,5-triazín-2-yl]amino]stilbén-2,2'-disulfónová, sodná soľ, zlúčenina s 2,2'-iminodietanolom C40H44N12O16S4.xC4H11NO2.xNa |

302-189-8 | | 94094-87-8 |

kyseliny naftalénsulfónové, produkty reakcie s formaldehydom a sulfonylbis[fenolom], amónne soli |

302-613-1 | | 94113-79-8 |

C12-18-aldehydy |

304-180-4 | | 94247-05-9 |

izotridecyl-metakrylát C17H32O2 |

305-180-7 | | 94349-61-8 |

aldehydy, C7-12 |

306-479-5 | | 97280-83-6 |

dodecén, rozvetvený |

306-523-3 | | 97281-24-8 |

mastné kyseliny, C8-10, zmesné estery s 2-etyl-2-(hydroxymetyl)propán-1,3-diolom a neopentylglykolom |

307-146-7 | | 97552-93-7 |

produkty reakcie C12-14-alkylalkoholov s dimetylamínom |

307-159-8 | | 97553-05-4 |

C16-18-nysýtenéa C18-nenasýtené mastné kyseliny, izooktylestery, epoxidované |

309-928-3 | | 101357-30-6 |

kyselina kremičitá, hlinito-sodná soľ, sírená |

310-080-1 | | 102242-49-9 |

alkoholy, C6-24, destilačné zvyšky Komplexný zvyšok, pochádzajúci z vákuovej destilácie C6-24 mastných alkoholov, ktorý sa derivoval z hydrogenácie metylesterov mastných kyselín C6-24. Skladá sa prevažne z nasýtených mastných alkoholov s uhlíkovým číslom vyšším ako C18, dimerizačných produktov a esterov s dlhým reťazcom, ktoré majú uhlíkové číslo vyššie ako C32 a bodom varu pri > 25O oC(482 oF) pri tlaku 10 torr. |

310-084-3 | | 102242-53-5 |

mastné kyseliny, C6-24, destilačné zvyšky Komplexný zvyšok pochádzajúci z destilácie C6-24 mastných kyselín, ktorý sa derivoval hydrogenáciou zmydelnených prírodných tukov s uhlíkovým číslom v rozmedzí C6-24. Skladá sa predovšetkým z glyceridov mastných kyselín C6-24, sterolov a parafínových esterov, s bodom varu pri >150 oC (302 oF), pri tlaku 10 torr. |

310-085-9 | | 102242-54-6 |

mastné kyseliny, C12-24-nenasýtené, destilačné zvyšky Komplexný zvyšok pochádzajúci z destilácie C12-24 nenasýtených mastných kyselín, ktorý sa derivoval zo zmydelňovania prírodných tukov s uhlíkovým číslom C12-24. Skladá sa predovšetkým z glyceridov C12-24 nenasýtených mastných kyselín, sterolov a parafínových esterov s bodmi varu pri > 150 oC (320 oF), pri tlaku 10 torr. |

232-298-5 | 1 | 8002-05-9 |

ropa Komplexná kombinácia uhľovodíkov. Skladá sa predovšetkým z alifatických, alicyklických a aromatických uhľovodíkov. Môže obsahovať aj malé množstvá dusíka, kyslíka a zlúčenín síry. Táto kategória obsahuje ľahké, stredné a ťažké nafty, ako aj oleje extrahované z dechtových pieskov. Uhľovodíkové látky, ktoré si vyžadujú pri svojom získavaní alebo premene na vstupné zložky do rafinérií veľké chemické zmeny, ako napr. ropy zo živičnej bridlice, ropy zo živičnej bridlice vyššej kvality a kvapalné uhoľné palivá nie sú zahrnuté do tejto definície. |

232-343-9 | 2 | 8006-14-2 |

zemný plyn Surový zemný plyn, tak ako sa nachádza v prírode, alebo plynná kombinácia uhľovodíkov, ktorá má uhlíkové čísla prevažne v rozmedzí od C1 po C4 a ktoré sú separované zo surového zemného plynu získavaním kondenzátu zemného plynu, kvapalného zemného plynu a zmesi kondenzátu zemného plynu a zemného plynu. |

268-629-5 | 2 | 68131-75-9 |

plyny (ropné), C3-4 Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z krakovania ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C4, hlavne z propánu a propylénu, s bodom varu v intervale približne od –52 oC do –1 oC (–60 oF do 30 oF). |

269-624-0 | 2 | 68308-04-3 |

koncový plyn (ropný), zo znovuzískavania plynu Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z rôznorodých uhľovodíkových pár. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C1 do C5. |

269-625-6 | 2 | 68308-05-4 |

koncový plyn (ropný), produkt znovuzískavania plynu, zbavený etánu Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z rôznorodých uhľovodíkových pár. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom prevažne v rozmedzí od C1 do C4. |

270-071-2 | 2 | 68409-99-4 |

plyny (ropné), katalyticky krakované uhľovodíky, predkvap Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrábaná destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C3 do C5 a bodom varu v intervale približne od –48 oC do –32 oC (–54 oF do –90 oF). |

270-085-9 | 2 | 68410-63-9 |

zemný plyn, sušený Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná zo zemného plynu. Skladá sa z nasýtených alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C1 do C4, hlavne z metánu a etánu. |

270-651-5 | 2 | 68475-57-0 |

metán a etán |

270-652-0 | 2 | 68475-58-1 |

etán a propán |

270-653-6 | 2 | 68475-59-2 |

propán, bután a izobután |

270-654-1 | 2 | 68475-60-5 |

C4-5-alkány |

270-667-2 | 2 | 68476-26-6 |

palivové plyny Kombinácia ľahkých plynov. Skladá sa hlavne z vodíka a/alebo nízkomolekulových uhľovodíkov. |

270-670-9 | 2 | 68476-29-9 |

palivové plyny, destiláty surovej ropy Komplexná kombinácia ľahkých plynov vyrábaná destiláciou ropy a katalytickou úpravou nafty. Skladá sa z vodíka a uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C4 a s bodom varu v rozmedzí približne od –217 oC do –12 oC (–423 oF do 10 oF). |

270-681-9 | 2 | 68476-40-4 |

uhľovodíky, C3-4 |

270-682-4 | 2 | 68476-42-6 |

uhľovodíky, C4-5 |

270-689-2 | 2 | 68476-49-3 |

uhľovodíky, C2-4, obohatené o C3 frakciu |

270-704-2 | 2 | 68476-85-7 |

ropné plyny, skvapalnené Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrábaná destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom hlavne v rozmedzí od C3 do C7 a s bodom varu v rozsahu približne od –40 oC do 80 oC (–40 oF do 176 oF). |

270-705-8 | 2 | 68476-86-8 |

ropné plyny, skvapalnené, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa skvapalnená zmes ropného plynu odsírením zmení na merkaptány alebo sa odstránia kyslé nečistoty. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom prevažne v rozmedzí od C3 do C7 a s bodom varu v rozsahu približne od –40 oC do 80 oC (–40 oF do 176 oF). |

270-724-1 | 2 | 68477-33-8 |

ropné destiláty, C3-4, obohatené izobutánom Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C3 do C6, prevažne bután a izobután. Skladá sa z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C4, hlavne izobután. |

270-726-2 | 2 | 68477-35-0 |

destiláty (ropné), C3-6, piperylénová frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie nasýtených a nenasýtených alifatických uhľovodíkov, zvyčajne s uhlíkovými číslami od C3 do C6. Skladá sa z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C6, hlavne piperylénov. |

270-754-5 | 2 | 68477-72-5 |

plyny (ropné), katalyticky-krakované benzín debutanizér spodky, C3-5 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná stabilizáciou katalyticky krakovanej nafty. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C3 do C5. |

270-757-1 | 2 | 68477-75-8 |

plyny (ropné), katalytický kraker, C1-5 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C1 do C6, prevažne C1 do C5. |

270-760-8 | 2 | 68477-79-2 |

plyny (ropné), katalytický reformér, C1-4 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C1 do C6, hlavne C1 až C4. |

270-765-5 | 2 | 68477-83-8 |

plyny (ropné), C3-5 olefínovo-parafínová frakcia alkylačný nástrek Komplexná kombinácia olefínových a parafínových uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5, ktoré sa používajú ako nástrek do alkylácie. Teploty okolia normálne presahujú kritickú teplotu týchto kombinácií. |

270-767-6 | 2 | 68477-85-0 |

plyny (ropné), C4 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu frakcionácie. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5, hlavne C4. |

270-769-7 | 2 | 68477-87-2 |

plyny (ropné), deizobutanizér veža hlavové destiláty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená atmosférickou destiláciou bután-butylénovej pary. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí prevažne od C3 do C4. |

270-773-9 | 2 | 68477-91-8 |

plyny (ropné), depropanizér hlavové destiláty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z plynných a benzínových frakcií katalytického procesu krakovania. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí prevažne od C2 do C4. |

270-990-9 | 2 | 68512-91-4 |

uhľovodíky, bohaté na C3-4, ropné destiláty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou a kondenzáciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5, hlavne C3 až C4. |

271-032-2 | 2 | 68514-31-8 |

uhľovodíky, C1-4 Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená termickým krakovaním a pracovnými postupmi na absorbéri a destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C4 a bodom varu v rozsahu približne od mínus 164 oC do mínus0,5 oC (–263 oF do 31 oF). |

271-038-5 | 2 | 68514-36-3 |

uhľovodíky, C1-4, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odsírením uhľovodíkových plynov za premeny na merkaptány alebo za odstránenia nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C4 a bodom varu v rozsahu približne od –164 oC do –0,5 oC (–263 oF do 31 oF). |

271-259-7 | 2 | 68527-16-2 |

uhľovodíky, C1-3 Komplexná kombinácia uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C1 do C3 a bodom varu v rozsahu približne od –164 oC do –42 oC (–263 oF do –44 oF). |

271-261-8 | 2 | 68527-19-5 |

uhľovodíky, C1-4, debutanizérová frakcia |

271-734-9 | 2 | 68606-25-7 |

C2-4-uhľovodíky |

271-735-4 | 2 | 68606-26-8 |

C3-uhľovodíky |

272-183-7 | 2 | 68783-07-3 |

plyny (ropa), rafinačná zmes Komplexná kombinácia získaná z rôznych rafinačných procesov. Obsahuje vodík, sírovodík a uhľovodíky s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C1 do C5. |

272-205-5 | 2 | 68783-65-3 |

plyny (ropa), C2-4, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropné destiláty podrobili procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Obsahuje hlavne nasýtené a nenasýtené uhľovodíky s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C2 do C4 a bodom varu v rozsahu od približne –51 oC do –34 oC (–60 oF do –30 oF). |

272-871-7 | 2 | 68918-99-0 |

plyny z frakcionácie surovej ropy (ropné) Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená frakcionáciou ropy. Obsahuje nasýtené alifatické uhľovodíky s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C5. |

272-872-2 | 2 | 68919-00-6 |

plyny (ropné), po odstránení hexánov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou kombinovaných naftových pár. Obsahuje nasýtené alifatické uhľovodíky s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C5. |

273-169-3 | 2 | 68952-76-1 |

plyny (ropné), katalyticky krakovaný benzín, debutanizovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou katalyticky krakovanej zmesi uhľovodíkov. Obsahuje uhľovodíky s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C1 do C4. |

289-339-5 | 2 | 87741-01-3 |

C4-uhľovodíky |

292-456-4 | 2 | 90622-55-2 |

C1-4-alkány, s vysokým obsahom C3 |

295-404-9 | 2 | 92045-22-2 |

plyny (ropné), krakovanie parou, bohaté na C3-uhľovodíky Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z parného procesu krakovania. Obsahuje prevažne propylén s troškou propánu a vrie v rozmedzí približne od –70 oC do 0 oC (–94 oF do 32 oF). |

295-405-4 | 2 | 92045-23-3 |

uhľovodíky,C4, destilát z krakovania parou Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z parného procesu krakovania. Skladá sa prevažne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami C4, hlavne 1-butén a 2-butén, ale obsahujúca aj bután a izobután. Vrie v rozmedzí približne od 12 oC do 5 oC (10,4 oF do 41 oF). |

295-463-0 | 2 | 92045-80-2 |

ropné plyny, skvapalnené, odsírené, C4 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že zmes skvapalneného ropného plynu sa odsírila, aby sa oxidovali merkaptány alebo odstránili kyslé nečistoty. Skladá sa prevažne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov C4. |

306-004-1 | 2 | 95465-89-7 |

uhľovodíky, C4, buta-1,3-dién a bez izobuténu |

232-349-1 | 3A | 8006-61-9 |

benzín, prírodný Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná zo zemného plynu ochladením alebo absorpciou. Obsahuje hlavne nasýtené alifatické uhľovodíky s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C4 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 20 oC do 120 oC (–4 oF do 248 oF). |

232-443-2 | 3A | 8030-30-6 |

benzín Rafinované, čiastočne rafinované alebo nerafinované ropné produkty vyrobené destiláciou zemného plynu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C5 do C6 a bodom varu v rozmedzí približne od 100 oC do 200 oC (212 oF do 392 oF). |

232-453-7 | 3A | 8032-32-4 |

ligroín Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou ropy. Táto frakcia vrie v rozmedzí približne od 20 oC do 135 oC (58 oF po 275 oF). |

265-041-0 | 3A | 64741-41-9 |

benzín (ropný), ťažký, primárny; benzín s nízkou teplotou varu Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 230 oC (149 oF do 446 oF). |

265-042-6 | 3A | 64741-42-0 |

benzín (ropný), primárny, hlavná frakcia v celom rozsahu teplôt varu Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 220 oC (–4 oF do 428 oF). |

265-046-8 | 3A | 64741-46-4 |

benzín (ropný), ľahká frakcia, primárny Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa hlavne z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C4 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 180 oC (–4 oF do 356 oF). |

265-192-2 | 3A | 64742-89-8 |

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká alifatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropy alebo prírodného gazolínu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C5 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 160 oC (95 oF do 320 oF). |

271-025-4 | 3A | 68514-15-8 |

benzín, recyklácia pár Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná ochladením z plynov zo systémov recyklácie pár. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 196 oC (–4 oF do 384 oF). |

271-727-0 | 3A | 68606-11-1 |

benzín, priamy beh, rektifikačná prevádzka Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená oddestilovaním ľahkých podielov pri destilácii ropy. Vrie v rozmedzí približne od 36,1 oC do 193,3 oC (97 oF po 380 oF). |

272-186-3 | 3A | 68783-12-0 |

benzín (ropa), neodsírený Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou zmesi uhľovodíkových pár z rozličných rafinačných procesov. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C5 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 0 oC do 230 oC (25 oF do 446 oF). |

272-931-2 | 3A | 68921-08-4 |

destiláty (ropné), hlavná benzínová frakcia, frakcionovaná, stabilizovaná, ľahké destilačné zvyšky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou ľahkého primárneho benzínu. Skladá sa z nasýtených alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C3 do C6. |

309-945-6 | 3A | 101631-20-3 |

benzíny (ropné),ťažké primárne, obsahujúce aromáty Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilačného procesu surovej ropy. Obsahuje uhľovodíky s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C8 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 130 oC do 210 oC (266 oF do 410 oF). |

265-066-7 | 3B | 64741-64-6 |

benzín (ropný), alkylátový v celom rozsahu teplôt varu; upravený benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou reakčných produktov izobutánu s monoolefínovými uhľovodíkmi, zvyčajne s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5. Skladá sa hlavne z rozvetveného reťazca nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 220 oC (194 oF do 428 oF). |

265-067-2 | 3B | 64741-65-7 |

benzín (ropný),ťažká alkylátová frakcia; upravený benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou reakčných produktov izobutánu s monoolefínovými uhľovodíkmi, zvyčajne s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5. Skladá sa hlavne z rozvetveného reťazca nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C9 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 220 oC (302 oF do 428 oF). |

265-068-8 | 3B | 64741-66-8 |

benzín (ropný), ľahká alkylátová frakcia; upravený benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou reakčných produktov izobutánu s monoolefínovými uhľovodíkmi, zvyčajne s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 po C5. Skladá sa hlavne z rozvetveného reťazca nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 160 oC (194 oF do 320 oF). |

265-073-5 | 3B | 64741-70-4 |

benzín (ropný), z izomerizácie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytickej izomerizácie priameho parafínového reťazca uhľovodíkov od C4 do C6. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov, ako napr. izobután, izopentán, 2,2-dimetylbután, 2-metylpentán a 3-metylpentán. |

265-086-6 | 3B | 64741-84-0 |

benzín (ropný), rafinovaný rozpúšťadlom, ľahká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu rozpustnej extrakcie. Obsahuje hlavne alifatické uhľovodíky s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 190 oC (95 oF do 374 oF). |

265-095-5 | 3B | 64741-92-0 |

benzín (ropný), rafinovaný rozpúšťadlom, ťažká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu rozpustnej extrakcie. Skladá sa hlavne z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 230 oC (194 oF do 446 oF). |

271-267-0 | 3B | 68527-27-5 |

benzín, celkový alkylát, obsahujúci bután Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou reakčných produktov izobutánu s monoolefínovými uhľovodíkmi, zvyčajne s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5. Skladá sa hlavne z rozvetveného reťazca nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 200 oC (95 oF do 428 oF). |

295-315-5 | 3B | 91995-53-8 |

destiláty (ropné), benzíny parou krakované, čistené rozpúšťadlom, ľahké hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátov z procesu rozpustnej extrakcie hydrogenačne rafinovaného ľahkého destilátu z parou krakovaných benzínov. |

295-436-3 | 3B | 92045-55-1 |

uhľovodíky, hydrogenačne rafinované ľahké benzínové destiláty, čistené rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie hydrogenačne rafinovanej zmesi uhľovodíkov, po ktorej nasleduje rozpustná extrakcia a proces destilácie. Skladá sa hlavne zo saturovaných uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 94 oC do o99 C (201 oF do 210 oF). |

295-440-5 | 3B | 92045-58-4 |

benzíny (ropné), izomerácia, C6-frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou benzínu, ktorý bol katalyticky izomerizovaný. Skladá sa hlavne z hexánových izomérov s bodom varu v rozmedzí približne od 60 oC do 66 oC (140 oF do 151 oF) |

295-446-8 | 3B | 92045-64-2 |

uhľovodíky, C6-7, krakovanie zmesi uhľovodíkov, rozpustné rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná sorpciou benzénu z katalyticky plne hydrogenovanej uhľovodíkovej frakcie, bohatej na benzén, ktorá bola destilačne získaná z predhydrogenovanj krakovanej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z parafínových a nafténových uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C7 a bodom varu v rozmedzí približne od 70 oC do 100 oC (158 oF do 212 oF). |

309-871-4 | 3B | 101316-67-0 |

uhľovodíky, bohaté na C6-uhľovodíky, hydrogenované ľahké benzínové destiláty, rafinované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou hydrogenovanej zmesi uhľovodíkov, po ktorej nasleduje rozpustná extrakcia. Skladá sa hlavne zo saturovaných uhľovodíky s bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 70 oC (149 oF do 158 oF). |

265-055-7 | 3C | 64741-54-4 |

benzín (ropný), ťažký, katalyticky krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 230 oC (148 oF do 446 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel nenasýtených uhľovodíkov. |

265-056-2 | 3C | 64741-55-5 |

benzín (ropný), ľahký, katalyticky krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel nenasýtených uhľovodíkov. |

270-686-6 | 3C | 68476-46-0 |

uhľovodíky, C3-11, destiláty katalytického krakovania Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C3 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne do 204 oC (400 oF). |

272-185-8 | 3C | 68783-09-5 |

benzín (ropa), destilačný predkvap z katalytického krakovania Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C1 do C5. |

295-311-3 | 3C | 91995-50-5 |

destiláty (ropné), benzíny z parného krakovania, hydrogenačne rafinované ľahké aromatické. Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkého destilátu z parného krakovania benzínov. Skladá sa prevažne z aromatických uhľovodíkov. |

295-431-6 | 3C | 92045-50-6 |

benzíny (ropné), ťažké katalyticky krakované, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa katalyticky krakovaný ropný destilát podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 60 oC do 200 oC (140 oF do 392 oF). |

295-441-0 | 3C | 92045-59-5 |

benzíny (ropné), ľahké katalyticky krakované odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa zmes uhľovodíkov z katalytického procesu podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. skladá sa hlavne z uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 210 oC (95 oF do 410 oF). |

295-794-0 | 3C | 92128-94-4 |

C8-12-uhľovodíky, z katalytického krakovania, chemicky neutralizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou frakcie z katalytického procesu krakovania, ktorá bola podrobená alkalinovému prepratiu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C8 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 130 oC do 210 oC (266 oF do 410 oF). |

309-974-4 | 3C | 101794-97-2 |

uhľovodíky, C8-12, katalytické krakovanie destiláty Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C8 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 140 oC do 210 oC (284 oF do 410 oF). |

309-987-5 | 3C | 101896-28-0 |

uhľovodíky, C8-12, katalyticky krakované, chemicky neutralizované, odsírené |

265-065-1 | 3D | 64741-63-5 |

benzín (ropný), ľahký, katalyticky reformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená z destilácie produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 190 oC (95 oF do 374 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel aromatických uhľovodíkov a uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom. Tento prúd môže obsahovať 10 alebo viac obj. % benzénu. |

265-070-9 | 3D | 64741-68-0 |

benzín (ropný), ťažký, katalyticky reformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 230 oC (194 oF do 446 oF). |

270-660-4 | 3D | 68475-79-6 |

ropné destiláty, katalyticky reformovaný depentanizér Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C3 do C6 a bodom varu v rozmedzí približne od –49 oC do 63 oC (–57 oF do 145 oF). |

270-687-1 | 3D | 68476-47-1 |

uhľovodíky, C2-6, C6-8, katalytický reformér |

270-794-3 | 3D | 68478-15-9 |

zvyšky (ropné), C6-8, katalytický reformér Komplexný zvyšok z katalytického reformovacieho procesu nástreku C6-8. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C2 do C6. |

270-993-5 | 3D | 68513-03-1 |

benzín, ľahká, katalyticky reformovaná, bez aromátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 120 oC (95 oF do 248 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom s odstránenou aromatickou zložkou. |

271-058-4 | 3D | 68514-79-4 |

ropné produkty, reformáty z hydrofiner-powerformer procesu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v hydrofiner-powerformer procese s bodom varu v rozmedzí približne od 27 oC do 210 oC (80 oF do 410 oF). |

272-895-8 | 3D | 68919-37-9 |

benzín (ropný), všetky frakcie, reformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 230 oC (95 oF do 446 oF). |

273-271-8 | 3D | 68955-35-1 |

katalyticky reformovaný benzín (ropná) Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C4 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 220 oC (90 oF do 430 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel aromatických uhľovodíkov a uhľovodíkov s rozvetveným reťazcom. Tento prúd môže obsahovať 10 alebo viac obj. % benzénu. |

285-509-8 | 3D | 85116-58-1 |

ľahké destiláty (ropa), katalyticky reformované, podrobené pôsobeniu vody, C8-12 aromatická frakcia Komplexná kombinácia alkylbenzénov získaná katalytickým reformovaním ropnej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa predovšetkým z alkylbenzénov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C8 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 160 oC do 180 oC (320 oF do 356 oF). |

295-279-0 | 3D | 91995-18-5 |

aromatické uhľovodíky, C8, z katalytického reformovania |

297-401-8 | 3D | 93571-75-6 |

C7-12-aromatické uhľovodíky, bohaté na C8 Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná separáciou z frakcie obsahujúcej látky z reformovania benzínov na platinovom katalyzátore. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 (hlavne C8) a môže obsahovať nearomatické uhľovodíky s bodom varu pre obe skupiny v rozmedzí približne od 130 oC do 200 oC (266 oF do 392 oF). |

297-458-9 | 3D | 93572-29-3 |

benzín, C5-11, vysokooktánový, stabilizovaný, reformovaný Komplexná vysokooktánová kombinácia uhľovodíkov získaná katalytickou dehydrogenáciou prevažne nafténovej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z aromatických a nearomatických zlúčenín s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C1 a môže obsahovať nearomatické uhľovodíky s bodom varu v rozmedzí približne od 45 oC do 185 oC (113 oF do 365 oF). |

297-465-7 | 3D | 93572-35-1 |

C7-12uhľovodíky, bohaté na aromáty C nad 9, reformovaná ťažká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná separáciou z frakcie obsahujúcej látky z reformovania benzínov na platinovom katalyzátore. Skladá sa hlavne z nearomatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C7 do C12 as bodom varu pre obe skupiny v rozmedzí približne od 120 oC do 210 oC (248 oF do 380 oF) a aromatických uhľovodíkov C9 a vyšších. |

297-466-2 | 3D | 93572-36-2 |

C5-11-uhľovodíky, bohaté na nearomáty, reformovaná ľahká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná separáciou z frakcie obsahujúcej látky z reformovania benzínov na platinovom katalyzátore. Skladá sa hlavne z nearomatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C5 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 125 oC (94 oF do 257 oF), benzénu a toluénu. |

265-075-6 | 3E | 64741-74-8 |

benzín (ropný), ľahký, tepelne krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C4 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od –10 oC do 130 oC (14 oF do 266 oF). |

265-079-8 | 3E | 64741-78-2 |

benzín (ropný), ťažký, hydrokrakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z hydrokrakovacieho procesu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 230 oC (148 oF do 446 oF). |

265-085-0 | 3E | 64741-83-9 |

benzín (ropný), ťažký, tepelne krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 220 oC (148 oF do 428 oF). |

267-563-4 | 3E | 67891-79-6 |

destiláty (ropa), vyššie vrúce aromatické Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z tepelného procesu krakovania etánu a propánu. Táto frakcia s vyšším bodom varu sa skladá hlavne z aromatických uhľovodíkov C5-C7 s niektorými nenasýtenými alifatickými uhľovodíkmi s uhlíkovými číslami prevažne C5. Tento prúd môže obsahovať benzén. |

267-565-5 | 3E | 67891-80-9 |

destiláty (ropa), ľahké destilačné frakcie, aromatické Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z tepelného procesu krakovania etánu a propánu. Táto frakcia s nižším bodom varu sa skladá hlavne z aromatických uhľovodíkov C5-C7 s niektorými nenasýtenými alifatickými uhľovodíkmi s uhlíkovými číslami prevažne C5. Tento prúd môže obsahovať benzén. |

270-344-6 | 3E | 68425-29-6 |

destiláty (ropné), z pyrolýzy benzínového rafinátu, z benzínovej zmesi Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná pyrolýznou frakcionáciou pri 816 oC (1500 oF) zmesi uhľovodíkov a rafinátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom prevažne C9 a bodom varu približne 204 oC (400 oF). |

270-658-3 | 3E | 68475-70-7 |

C6-8-aromatické uhľovodíky, pyrolyzát čisteného benzínu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná pyrolýznou frakcionáciou pri 816 oC (1500oF) zmesi uhľovodíkov a rafinátu. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C6 do C8, vrátane benzénu. |

271-631-9 | 3E | 68603-00-9 |

destiláty (ropa), tepelne krakovaný benzín a plynové oleje Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou tepelne krakovanej zmesi uhľovodíkov a/alebo plynového oleja. Skladá sa hlavne z olefínových uhľovodíkov s uhlíkovým číslom C5 a bodom varu v rozmedzí približne od 33 oC do 60 oC (91 oF do 140 oF). |

271-632-4 | 3E | 68603-01-0 |

destiláty (ropa), tepelne krakovaný benzín a plynové oleje, obsahujúce C5-dimér Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená extrakčnou destiláciou tepelne krakovanej zmesi uhľovodíkov a/alebo plynového oleja. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovým číslom C5 s niektorými dimerizovanými C5 olefínmi a bodom varu v rozmedzí približne od 33 oC do 184 oC (91 oF do 363 oF). |

271-634-5 | 3E | 68603-03-2 |

destiláty (ropa), tepelne krakovaný benzín a plynové oleje, extrakty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená extrakčnou destiláciou tepelne krakovanej zmesi uhľovodíkov a/alebo plynového oleja. Skladá sa hlavne z parafínových a olefínových uhľovodíkov, hlavne izoamylénov, ako napr. 2-metyl-1-buténu a 2-metyl-2-buténu a bodom varu v rozmedzí približne od 31 oC do 40 oC (88 oF do 104 oF). |

273-266-0 | 3E | 68955-29-3 |

destiláty (ropné), ľahké, tepelne krakované, zbavené butánov, obsahujúce aromáty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov, predovšetkým benzénu. |

295-447-3 | 3E | 92045-65-3 |

benzíny (ropné), ľahké termicky krakované, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropný destilát z vysokoteplotného tepelného krakovania ťažkých olejových frakcií podrobí procesu odsírenia za premeny merkaptány. Skladá sa hlavne z aromátov, olefínov a nasýtených uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 20 oC do 100 oC (68 oF do 212 oF). |

265-150-3 | 3F | 64742-48-9 |

ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná hydrogenačným rafinovaním ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C6 do C13 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 230 oC (49 oF do 446 oF). |

265-151-9 | 3F | 64742-49-0 |

benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ľahký Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná hydrogenačným rafinovaním ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). |

265-178-6 | 3F | 64742-73-0 |

benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ľahký Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu hydrogenačného odsírenia. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). |

265-185-4 | 3F | 64742-82-1 |

benzín (ropný), hydrogenačne odsírený, ťažký Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu hydrogenačného odsírenia. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 230 oC (194 oF do 446 oF). |

270-092-7 | 3F | 68410-96-8 |

destiláty (ropné), hydrogenované, stredné, so stredne vysokou teplotou varu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu hydrogenačnej rafinácie prostredného destilátu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C5 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 127 oC do 188 oC (262 oF do 370 oF). |

270-093-2 | 3F | 68410-97-9 |

destiláty (ropné), z hydrogenácie ľahkého destilátu, nízkovrúce Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu hydrogenačnej rafinácie ľahkého destilátu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami od C6 do C9 a bodom varu v rozmedzí približne od 3 oC do 194 oC (37 oF do 382 oF). |

285-511-9 | 3F | 85116-60-5 |

nafta (ropa), hydrodesulfurizovaná tepelne krakovaná ľahká Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou hydrodesulfurizovaného tepelného destilátu z krakovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 23 oC do 195 oC (73 oF do 383 oF). |

285-512-4 | 3F | 85116-61-6 |

nafta (ropa), ľahká, podrobená pôsobeniu vody, obsahujúca cykloalkány Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie ropnej frakcie. Skladá sa hlavne z alkánov a cykloalkánov, s bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). |

295-432-1 | 3F | 92045-51-7 |

benzíny (ropné), ťažké parou-krakované, hydrogenované |

295-433-7 | 3F | 92045-52-8 |

benzíny (ropné), hydrodesulfurované, celkové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického hydrodesulfurizačného procesu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov v rozsahu od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 250 oC (86 oF do 482 oF). |

295-438-4 | 3F | 92045-57-3 |

benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, parou-krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná hydrogenačnou rafináciou ropnej frakcie derivovanej z pyrolýzneho procesu vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozsahu od C5 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 190 oC (95 oF do 374 oF). |

295-443-1 | 3F | 92045-61-9 |

uhľovodíky, C4-12, krakovanie benzínov, hydrogenačná rafinácia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou z produktu procesu pyrolýzy zmesi uhľovodíkov a následnou katalytickou selektívnou hydrogenáciou formujúceho činiteľa benzínovej živice. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 230 oC (86 oF do 446 oF). |

295-529-9 | 3F | 92062-15-2 |

rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná hydrogenačnou rafináciou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z cykloparafínových uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C6 do C7 a bodom varu v rozmedzí približne od 73 oC do 85 oC (163 oF do 185 oF). |

296-942-7 | 3F | 93165-55-0 |

benzín (ropný), ľahký, parno-krakovaný, hydrogenovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená separáciou a následnou hydrogenáciou produktov procesu parného krakovania z výroby etylénu. Skladá sa hlavne z nasýtených a nenasýtených parafínových, cyklických parafínových a cyklických aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 50 oC do 200 oC (122 oF do 392 oF). Podiel benzénových uhľovodíkov sa môže pohybovať až do 30 hm. % a para môže obsahovať aj malé množstvá síry a okysličených zlúčenín. |

297-852-0 | 3F | 93763-33-8 |

C6-11-uhľovodíky, hydrogenované, dearomatizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rozpúšťadiel, ktoré boli vystavené hydrogenačnej rafinácii, aby sa aromáty katalytickou hydrogenáciou zmenili na naftény. |

297-853-6 | 3F | 93763-34-9 |

C9-12-uhľovodíky hydrogenované, dearomatizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rozpúšťadiel, ktoré boli vystavené hydrogenačnej rafinácii, aby sa aromáty katalytickou hydrogenáciou zmenili na naftény. |

265-047-3 | 3G | 64741-47-5 |

kondenzáty zemného plynu (ropné) Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná v podobe kvapaliny v povrchovom separátore zo zemného plynu spätnou kondenzáciou. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C2 do C20. Je to kvapalina pri atmosférickej teplote a tlaku. |

265-048-9 | 3G | 64741-48-6 |

zemný plyn (ropný), surová kvapalná zmes Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná v podobe kvapaliny zo zemného plynu v prevádzke pre recykláciu plynu pomocou takých procesov ako ochladenie alebo absorpcia. Skladá sa hlavne z nasýtených alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C2 do C8. |

265-071-4 | 3G | 64741-69-1 |

benzín (ropný), ľahký, hydrokrakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z hydrokrakovacieho procesu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 180 oC (–4 oF do 356 oF). |

265-089-2 | 3G | 64741-87-3 |

benzín (ropný), odsírený, ľahká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že ropná zmes uhľovodíkov sa podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od –10 oC do 230 oC (14 oF do 446 oF). |

265-115-2 | 3G | 64742-15-0 |

ťažký benzín (ropný), rafinovaný kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu čistenia kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 230 oC (194 oF do 446 oF). |

265-122-0 | 3G | 64742-22-9 |

ťažký benzín (ropný), chemicky neutralizovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C6 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 65 oC do 230 oC (149 oF do 446 oF). |

265-123-6 | 3G | 64742-23-0 |

benzín (ropný), chemicky neutralizovaný, ľahký Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). |

265-187-5 | 3G | 64742-83-2 |

benzín (ropný), ľahký, parne krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu parného krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 190 oC (–4 oF do 374 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 10 obj. % alebo viac benzénu. |

265-199-0 | 3G | 64742-95-6 |

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou aromatických prúdov. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C8 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 135 oC do 210 oC (275 oF do 410 oF). |

268-618-5 | 3G | 68131-49-7 |

C6-10 aromatické uhľovodíky, spracované kyselinou, neutralizované |

270-725-7 | 3G | 68477-34-9 |

destiláty (ropné), C3-5, 2-metyl-2-buténová frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C3 do C5, hlavne izopentán a 3-metyl-1-butén. Skladá sa z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C3 do C5, hlavne 2-metyl-2-butén. |

270-735-1 | 3G | 68477-50-9 |

destiláty (ropný), polymerizované parou krakované ropné destiláty, C5-12 frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie polymerizovaného parou krakovaného ropného destilátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C12. |

270-736-7 | 3G | 68477-53-2 |

destiláty (ropné), parou krakované, C5-12 frakcia Komplexná kombinácia organických zlúčenín získaná destiláciou produktov z procesu parného krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C12. |

270-738-8 | 3G | 68477-55-4 |

destiláty (ropné), parou krakované, C5-12 frakcia, zmiešaná s ľahkým parou krakovaným ropným benzínom, C5 frakcia |

270-741-4 | 3G | 68477-61-2 |

extrakty (ropné), studená kyselina, C4-6 Komplexná kombinácia organických zlúčenín vyrobená pomocou kyseliny extrakciou za studena z nasýtených a nenasýtených alifatických uhľovodíkov, zvyčajne s uhlíkovým číslom v rozmedzí od C3 do C6, predovšetkým pentánov a amylénov. Skladá sa hlavne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C4 do C6, hlavne C5. |

270-771-8 | 3G | 68477-89-4 |

destiláty (ropný), depentanizér hlavové destiláty Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalyticky krakovaného plynného prúdu. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6. |

270-791-7 | 3G | 68478-12-6 |

zvyšky (ropné), bután spodky z deličky Komplexný zvyšok z destilácie butánového prúdu. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6. |

270-795-9 | 3G | 68478-16-0 |

zvyškové oleje (ropné), veža deizobutanizéru Komplexný zvyšok z atmosférickej destilácie bután-butylénového prúdu. Skladá sa z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6. |

271-138-9 | 3G | 68516-20-1 |

benzín, krakovaný parou, stredná aromatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z procesu parného krakovania. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 130 oC do 220 oC (266 oF do 428 oF). |

271-262-3 | 3G | 68527-21-9 |

benzín, celkový primárny, čistený hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy celkovej primárnej zmesi uhľovodíkov prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, zvyčajne v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C11 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 220 oC (–4 oF do 429 oF). |

271-263-9 | 3G | 68527-22-0 |

benzín, ľahký primárny, čistený hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy ľahkej primárnej zmesi uhľovodíkov prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, zvyčajne v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 93 oC do 180 oC (200 oF do 356 oF). |

271-264-4 | 3G | 68527-23-1 |

benzín, ľahká aromatická frakcia po parnom krakovaní Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov procesu parného krakovania. Skladá sa uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C9 a bodom varu v rozmedzí približne od 110 oC do 165 oC (230 oF do 329 oF). |

271-266-5 | 3G | 68527-26-4 |

benzín, ľahký, parou krakovaný, debenzénovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov procesu parného krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 80 oC do 218 oC (176 oF do 424 oF). |

271-726-5 | 3G | 68606-10-0 |

benzín, pyrolýza, spodné frakcie debutanizéra Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z frakcionácie spodných frakcií debutanizéra. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C5. |

272-206-0 | 3G | 68783-66-4 |

benzín (ropa), ľahké frakcie, odsírená Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropný destilát podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa hlavne z nasýtených a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C3 do C6 a bodom varu v rozmedzí približne od –20 oC do 100 oC (–4 oF do 212 oF). |

272-896-3 | 3G | 68919-39-1 |

kondenzáty prírodného plynu Komplexná kombinácia uhľovodíkov separovaná a/alebo kondenzovaná zo zemného plynu počas prepravy, zachytená na zdroji a/alebo z výroby, zberu, prepravy a distribučných potrubí pod zemou, v práčkach, atď. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C2 do C8. |

285-510-3 | 3G | 85116-59-2 |

nafta (ropa), katalyticky reformovaná ľahká, frakcia bez aromátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá po odstránení aromatických zlúčenín z katalytickej reformovanej ľahkej zmesi uhľovodíkov zostane v selektívnom absorpčnom procese. Skladá sa hlavne z parafínových a cyklických zlúčenín s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 66 oC do 121 oC (151 oF do 250 oF). |

289-220-8 | 3G | 86290-81-5 |

benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov pozostávajúca predovšetkým z parafínov, cykloparafínov, aromatických a olefínových uhľovodíkov s uhlíkovými číslami väčšími ako C5 a bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 260 oC (86 oF do 500 oF). |

292-698-0 | 3G | 90989-42-7 |

aromatické C7-8-uhľovodíky, dealkylačné produkty, destilačné zvyšky |

295-298-4 | 3G | 91995-38-9 |

uhľovodíky, C4-6, ľahká frakcia z depentanizéru, aromatické hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe prvých výstupov z depentanizéru pred hydrogenačnou rafináciou náplní aromatických zlúčenín. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6, prevažne pentány a pentény, a s bodom faru v rozmedzí približne od 25 oC do 40 oC (77 oF do 104 oF). |

295-302-4 | 3G | 91995-41-4 |

destiláty (ropné), benzíny krakované prehriatou parou, bohaté na C5-frakciu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou benzínov krakovaných prehriatou parou. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6, prevažne C5. |

295-331-2 | 3G | 91995-68-5 |

extrakty (ropné), katalyticky reformované, ľahké benzíny, extrakcia rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe extraktu z extrakcie rozpúšťadlom z katalyticky reformovanej ropnej frakcie. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 100 oC do 220 oC (212 oF do 392 oF). |

295-434-2 | 3G | 92045-53-9 |

benzíny (ropné), hydrodesulfurované ľahké, zbavená aromátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou hydrodesulfurovaných frakcií a dearomatizovaných ľahkých ropných frakcií. Skladá sa hlavne z parafínov a cykloparafínov C7 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 100 oC (194 oF do 212 oF). |

295-442-6 | 3G | 92045-60-8 |

benzíny (ropné), ľahké, bohaté na C5-uhľovodíky, odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa zmes ropných uhľovodíkov podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C5, predovšetkým C5, a bodom varu v rozmedzí približne od –10 oC do 35 oC (14 oF do 95 oF). |

295-444-7 | 3G | 92045-62-0 |

uhľovodíky, C8-11, krakovanie benzínov, toluénový rez Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou predhydrogenovanej krakovanej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C8 do C11, s bodom varu v rozmedzí približne od 130 oC do 205 oC (266 oF do 401 oF). |

295-445-2 | 3G | 92045-63-1 |

uhľovodíky, C4-11, krakovanie benzínov, zbavené aromátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z predhydrogenovanej krakovanej zmesi uhľovodíkov po destilačnom oddelení uhľovodíkov obsahujúcich benzénové a toluénové frakcie a frakcie s vyšším bodom varu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C11 s bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 205 oC (86 oF do 401 oF). |

296-028-8 | 3G | 92201-97-3 |

nafta (ropa), miernym teplom parne krakovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou parne krakovanej zmesi uhľovodíkov po jej navrátení z procesu žíhania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C4 do C6 a bodom varu v rozmedzí približne od 0 oC do 80 oC (32 oF do 176 oF). |

296-903-4 | 3G | 93165-19-6 |

destiláty (ropné), bohaté na C6 Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropnej náplne. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C7, bohatá na C6 a s bodom varu v rozmedzí približne od 60 oC do 70 oC (140 oF do 158 oF). |

302-639-3 | 3G | 94114-03-1 |

pyrolýzny benzín, hydrogenovaný Destilačná frakcia z hydrogenácie pyrolýzneho benzínu s bodom varu v rozmedzí približne od 20 oC do 200 oC (68 oF do 392 oF). |

305-750-5 | 3G | 95009-23-7 |

destiláty (petrolej), parou krakované, C8-12-frakcia, polymerizovaná, ľahké podiely destilácie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou polymerizovanej frakcie C8 až C12 z parou krakovaných ropných destilátov. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C8 do C12. |

308-261-5 | 3G | 97926-43-7 |

extrakty (ropa), ťažký ropúšťadlový benzín, čistené s hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná čistením ťažkého ropného extraktu zmesi uhľovodíkov pomocou bieliacej hlinky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C6 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 80 oC do 180 oC (175 oF do 356 oF). |

308-713-1 | 3G | 98219-46-6 |

benzín (ropa), ľahké parné krakovanie, termicky debenzenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou a destiláciou debenzénovanej ľahkej parou krakovanej ropnej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 95 oC do 200 oC (203 oF do 392 oF). |

308-714-7 | 3G | 98219-47-7 |

rozpúšťadlový benzín (ropa), ľahké parné krakovanie, termické Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou a destiláciou ľahkej parou krakovanej ropnej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C6 a bodom varu v rozmedzí približne od 35 oC do 80 oC (95 oF do 176 oF). |

309-862-5 | 3G | 101316-56-7 |

destiláty (ropné), C7-9, C8-obohatené, hydrodesírené zbavené aromátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropnej ľahkej frakcie, hydrodesírenej a zbavenej aromátov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C9, hlavne C8 parafíny a cykloparafíny, s bodom varu v rozmedzí približne od 120 oC do 130 oC (248 oF do 266 oF). |

309-870-9 | 3G | 101316-66-9 |

uhľovodíky, C6-8, hydrogenované sorpciou-zbavené aromátov, rafinácia toluénu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v priebehu sorpcií toluénu z uhľovodíkovej frakcie z krakovaného benzínu upraveného vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C6 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 80 oC do 135 oC (176 oF do 275oF). |

309-976-5 | 3G | 101795-01-1 |

benzíny (ropné), odsírené ľahké Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa zmes ropných uhľovodíkov podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C5 do C8 a bodom varu v rozmedzí približne od 20 oC do 130 oC (68 oF do 266 oF). |

310-012-0 | 3G | 102110-14-5 |

uhľovodíky, C3-6, bohaté na C5, parou-krakovaný benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou parou krakovanej zmesi ropných uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C3 do C6, prevažne C5. |

310-013-6 | 3G | 102110-15-6 |

uhľovodíky, bohaté na C5, obsahujúci dicyklopentadién Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu krakovania parou. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami C5 a dicyklopentadiénu a bodom varu v rozmedzí približne od 30 oC do 170 oC (86 oF do 338 oF). |

310-057-6 | 3G | 102110-55-4 |

zvyšky (ropné), parou-krakované ľahké, aromatické Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu krakovania parou alebo podobného procesu po odstránení veľmi ľahkých produktov, ktoré sa vyskytujú vo zvyšku začínajúcom uhľovodíkmi s uhlíkovými číslami vyššími ako C5. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami vyššími ako C5 a bodom varu približne 40 oC (104 oF). |

232-366-4 | 3H | 8008-20-6 |

ropný (primárny) petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 290 oC (320 oF do 554 oF). |

265-191-7 | 3H | 64742-88-7 |

benzínové rozpúšťadlo (ropné), stredná alifatická frakcia; primárny petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropy alebo prírodného benzínu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 140 oC do 220 oC (284 oF do 428 oF). |

265-200-4 | 3H | 64742-96-7 |

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ťažká, alifatická frakcia; primárny petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropy alebo prírodného benzínu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 190 oC do 290 oC (374 oF do 554 oF). |

295-418-5 | 3H | 92045-37-9 |

kerozín (ropný), široká primárna frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe širokej uhľovodíkovej palivovej frakcie atmosférickou destiláciou a s bodom varu v rozmedzí približne od 70 oC do 220 oC (158 oF do 428 oF). |

265-194-3 | 3I | 64742-91-2 |

destiláty (ropné), z parného krakovania; krakový petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou produktov z procesu krakovania parou. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C16, s bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 290 oC (190 oF do 554 oF). |

270-728-3 | 3I | 68477-39-4 |

ropné destiláty, stripované parou krakované ropné destiláty, frakcia C8-10 Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou stripovaných, parou krakovaných destilátov. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C8 do C10 a s bodom varu v rozmedzí približne od 129 oC do 194 oC (264 oF do 382 oF). |

270-729-9 | 3I | 68477-40-7 |

ropné destiláty, stripované parou, krakované ropné destiláty, frakcia C10-12 Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou stripovaných, parou krakovaných destilátov. Skladá sa predovšetkým z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C10 do C12. |

270-737-2 | 3I | 68477-54-3 |

destiláty (ropné), parou krakované, C8-12 frakcia Komplexná kombinácia organických zlúčenín získaná destiláciou produktov z procesu krakovania parou. Skladá sa predovšetkým z nenasýtených uhľovodíky s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C8 do C12. |

285-507-7 | 3I | 85116-55-8 |

petrolej (ropa), hydrodesulfurizovaná, tepelne krakovaná Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou z hydrodesulfurizovaného destilátu z tepelnej krakovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C8 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 120 oC do 283 oC (284 oF do 541 oF). |

292-621-0 | 3I | 90640-98-5 |

aromatické uhľovodíky, C > = 10, parou krakované, hydroreformované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z procesu krakovania parou upravená vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 320 oC (302 oF do 608 oF). |

292-637-8 | 3I | 90641-13-7 |

benzín (ropný), parne krakovaný, hydroreformovaný, bohatý na C9- 10-aromáty Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z procesu krakovania parou, následne upravená vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C9 do C10 a bodom varu v rozmedzí približne od 140 oC do 200 oC (284 oF do 392 oF). |

309-881-9 | 3I | 101316-80-7 |

rozpúšťadlový benzín (ropný), hydrokrakovaná ťažké aromatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou hydrokrakovaného ropného destilátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 235 oC do 290 oC (455 oF do 554 oF). |

265-074-0 | 3J | 64741-73-7 |

destiláty (ropné), alkylát; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou reakčných produktov izobutánu s monoolefínovými uhľovodíkmi, ktorých uhlíkové čísla sa nachádzajú v rozmedzí od C3 do C5. Skladá sa hlavne z rozvetveného reťazca nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C11 do C17 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 320 oC (401 oF do 608 oF). |

265-099-7 | 3J | 64741-98-6 |

extrakty (ropné), ťažké, benzínové rozpúšťadlo; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe extraktu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C7 do C12 a bodom varu v rozmedzí približne od 90 oC do 220 oC (194 oF do 428 oF). |

265-132-5 | 3J | 64742-31-0 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ľahké; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 290 oC (302 oF do 554 oF). |

265-149-8 | 3J | 64742-47-8 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 290 oC (302 oF do 554 oF). |

265-184-9 | 3J | 64742-81-0 |

petrolej (ropný), hydrogenačne odsírený; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropy ako východiskovej suroviny úpravou vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstraňuje. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 290 oC (302 oF do 554 oF). |

265-198-5 | 3J | 64742-94-5 |

benzínové rozpúšťadlo (ropná), ťažká, aromatická frakcia; petrolej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou aromatických prúdov. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 165 oC do 290 oC (330 oF do 554 oF). |

269-778-9 | 3J | 68333-23-3 |

benzín (ropný), z ťažkého koksovania Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z fluidnej koksovacej jednotky. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C6 do C15 a bodom varu v rozmedzí približne od 157 oC do 288 oC (315 oF do 550 oF). |

285-508-2 | 3J | 85116-57-0 |

ťažký benzín (petroleum), katalyticky reformovaný hydrodesulfurizovaný, aromatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená frakcionáciou z katalyticky reformovanej hydrodesulfurizovanej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C7 do C13 a bodom varu v rozmedzí približne od 98 oC do 218 oC (208 oF do 424 oF). |

294-799-5 | 3J | 91770-15-9 |

kerozín (ropný), odsírený Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropný destilát podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 130 oC do 290 oC (266 oF do 554 oF). |

295-416-4 | 3J | 92045-36-8 |

kerozín (ropný), čistený rozpúšťadlom, odsírený Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropy ako základnej suroviny rafinovaním rozpúšťadlom a odsírením a s bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 260 oC (302 oF do 500 oF). |

297-854-1 | 3J | 93763-35-0 |

C9-12-uhľovodíky, hydrogenované, dearomatizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rozpúšťadiel, ktoré sa podrobili hydrorafinácii, aby sa aromatické zlúčeniny hydrogenáciou zmenili na naftény. |

307-033-2 | 3J | 97488-94-3 |

petrolej (ropný), rafinovaný rozpúšťadlom, hydrogenačne odsírený |

309-864-6 | 3J | 101316-58-9 |

destiláty (ropné), hydrodesírené celkové stredné koksárenské Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou z hydrodesulfurizovaného destilátu z koksovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C8 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 120 oC do 283 oC (248 oF do 541 oF). |

309-882-4 | 3J | 101316-81-8 |

rozpúšťadlový benzín (ropný), hydrodesírená ťažká aromatická frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná katalytickou hydrodesulfurizáciou ropnej frakcie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C13 a bodom varu v rozmedzí približne od 180 oC do 240 oC (356 oF do 464 oF). |

309-884-5 | 3J | 101316-82-9 |

rozpúšťadlový benzín (ropný), hydrodesírená stredná frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná katalytickou hydrodesulfurizáciou ropnej frakcie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C13 a bodom varu v rozmedzí približne od 175 oC do 220 oC (347 oF do 428 oF). |

309-944-0 | 3J | 101631-19-0 |

kerozín (ropný), hydrogenačný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou ropy a následnou hydrorafináciou. Skladá sa hlavne z alkánov, cykloalkánov a alkylbenzénov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 270 oC (446 oF do 518 oF). |

265-043-1 | 4A | 64741-43-1 |

plynové oleje (ropné), primárne Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

265-044-7 | 4A | 64741-44-2 |

destiláty (ropné), primárne, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 345 oC (401 oF do 653 oF). |

272-341-5 | 4A | 68814-87-9 |

destiláty (ropa), stredné frakcie priameho behu Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 400 oC (320 oF do 752 oF). |

272-817-2 | 4A | 68915-96-8 |

destiláty (ropné), hlavná ťažká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená atmosférickou destiláciou ropy. Vrie v rozmedzí približne od 288 oC do 471 oC (550 oF do 880 oF). |

272-818-8 | 4A | 68915-97-9 |

plynové oleje (ropné), hlavná vysokovrúca frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená atmosférickou destiláciou ropy. Vrie v rozmedzí približne od 282 oC do 349 oC (540 oF do 660 oF). |

294-454-9 | 4A | 91722-55-3 |

destiláty (ropa), rozpúšťadlom odvoskované, stredná frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením bežných parafínov z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadlom. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 345 oC (401 oF do 653 oF). |

295-528-3 | 4A | 92062-14-1 |

rozpúšťadlové benzíny (ropné), ťažké Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C20 obsahujúcimi malé množstvá aromatických zlúčenín a bodom varu v rozmedzí približne od 185 oC do 210 oC (365 oF do 410 oF). |

296-468-0 | 4A | 92704-36-4 |

plynový olej (ropa), priamy proces, spracovaný s hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C25 obsahujúcimi malé množstvá aromatických zlúčenín a bodom varu v rozmedzí približne od 160 oC do 410 oC (320 oF do 770 oF). |

265-060-4 | 4B | 64741-59-9 |

destiláty (ropné), ľahké, katalyticky krakované; krakový plynový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 400 oC (302 oF do 752 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel bicyklických aromatických uhľovodíkov. |

265-062-5 | 4B | 64741-60-2 |

destiláty (ropné), stredné frakcie, katalyticky krakované; krakový plynový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí C11 až C30 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 450 oC (401 oF do 842 oF).Obsahuje relatívne veľký podiel tricyklických aromatických uhľovodíkov. |

265-078-2 | 4B | 64741-77-1 |

destiláty (ropné), ľahké, hydrokrakované; krakový plynový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z hydrokrakovacieho procesu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C18 a bodom varu v rozmedzí približne od 160 oC do 320 oC (320 oF do 608 oF). |

265-084-5 | 4B | 64741-82-8 |

destiláty (ropné), ľahké, tepelne krakované; krakový plynový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z termálneho procesu krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C22 a bodom varu v rozmedzí približne od 160 oC do 370 oC (320 oF do 698 oF). |

269-781-5 | 4B | 68333-25-5 |

destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, ľahké, katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkých katalyticky krakovaných destilátov vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 400 oC (302 oF do 752 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel bicyklických aromatických uhľovodíkov. |

270-662-5 | 4B | 68475-80-9 |

ropné destiláty, ľahký, parou krakovaný benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov z viacnásobnej destilácie produktov z procesu krakovania parou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C18. |

270-727-8 | 4B | 68477-38-3 |

ropné destiláty, parou krakovanej ropy Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou parou krakovaného destilátu a/alebo jeho produktov z frakčnej destilácie. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 po polymér s nízkou molekulovou hmotnosťou. |

271-260-2 | 4B | 68527-18-4 |

plynové oleje (ropné), parou krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z procesu krakovania parou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C9 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (400 oF do 752 oF). |

285-505-6 | 4B | 85116-53-6 |

destiláty (ropa), stredné hydrodesulfurizované tepelne krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou z hydrodesulfurizovaných nástrekov destilátu z tepelnej krakovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

295-411-7 | 4B | 92045-29-9 |

plynové oleje (ropné), tepelne krakované, hydrodesulfurované |

295-514-7 | 4B | 92062-00-5 |

zvyšky (ropné), hydrogenované parou-krakované benzíny Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe zvyškovej frakcie z destilácie hydrorafinovanej parou krakovanej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 350 o°C (32 oF do 662 oF). |

295-517-3 | 4B | 92062-04-9 |

zvyšky (ropné), destilácia parou-krakovaných benzínov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe kolónového zvyšku z oddeľovania tekutých odpadov od parou krakovanej zmesi uhľovodíkov pri vysokej teplote. Vrie v rozmedzí približne od 147 oC do 300 oC (297 oF do 572 oF) a produkuje upravený olej, ktorý má pri 50 oC viskozitu 18cSt. |

295-991-1 | 4B | 92201-60-0 |

destiláty (ropné), ľahké katalytické krakovanie, termicky degradované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania, ktorý bol použitý ako teploprenosná kvapalina. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 190 oC do 340 oC (374 oF do 644 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje zlúčeniny organickej síry. |

297-905-8 | 4B | 93763-85-0 |

zvyšky (ropné), parne krakovaná, tepelne spracovaný benzín Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe zvyšku z destilácie parou krakovanej žíhanej zmesi uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 350 oC (302 oF do 662 oF). |

307-662-2 | 4B | 97675-88-2 |

C16-20 -uhľovodíky, odparafinované rozpúšťadlom, hydrokrakované parafinické, destilačné zvyšky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná rozpustným odparafinovaním destilačného zvyšku z hydrokrakovaného parafínového destilátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 360 oC do 500 oC (680 oF do 932 oF). Produkuje upravený olej s viskozitou 4,5cSt pri približne 100 oC (212 oF). |

308-278-8 | 4B | 97926-59-5 |

plynové oleje (ropa), nízkovákuové, termicky hydrodesulfuračné krakovanie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná katalytickou dehydrosulfurizáciou tepelne krakovanej ľahkej vákuovej ropy. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C14 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 270 oC do 370 oC (518 oF do 698 oF). |

309-865-1 | 4B | 101316-59-0 |

destiláty (ropné), hydrodesírené stredné koksárenské Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná frakcionáciou hydrodesulfurizovanej destilačnej náplne koksovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C21 a bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 360 oC (392 oF do 680 oF). |

309-939-3 | 4B | 101631-14-5 |

destiláty (ropné), ťažké parou-krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou parou krakovaných ťažkých zvyškov. Skladá sa hlavne z vysoko alkylovaných ťažkých aromatických uhľovodíkov s bodom varu v rozmedzí približne od 250 oC do 400 oC (482 oF do 752 oF). |

265-049-4 | 5A | 64741-49-7 |

kondenzáty (ropné), z vákuovej kolóny Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako prúd s najnižším bodom varu vo vákuovej destilácii zvyšku z atmosférickej destilácie ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

265-059-9 | 5A | 64741-58-8 |

plynové oleje (ropné), ľahké, vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 450 oC (446 oF do 842 oF). |

265-190-1 | 5A | 64742-87-6 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačne odsírené, ľahké, vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického hydrodesulfurizačného procesu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 450 oC (446 oF do 842 oF). |

295-407-5 | 5A | 92045-24-4 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkých vákuových ropných plynových olejov vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 450 oC (446 oF do 842 oF). |

295-408-0 | 5A | 92045-26-6 |

plynové oleje (ropné), slabé vákuum, odvoskované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odparafinovaním ropného destilátu vo vákuu úpravou rozpúšťadlom. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou 20-25cSt pri 40 oC. |

295-409-6 | 5A | 92045-27-7 |

plynové oleje (ropné), čistené rozpúšťadlom za slabého vákua Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 450 oC (446 oF do 842 oF). |

307-750-0 | 5A | 97722-01-5 |

plynové oleje, ľahký vákuový nafténový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná vákuovou destiláciou surového nafténu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C27 a bodom varu v rozmedzí približne od 240 oC do 400 oC (464 oF do 752 oF). Produkuje upravený olej s viskozitou 9,5cSt pri 40 oC. |

307-754-2 | 5A | 97722-05-9 |

C16-20-uhľovodíky, hydrogenačne reformovaný destilát, vákuové ľahké destilačné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako prvá frakcia z vákuovej destilácie výstupov z katalytickej hydrorafinácie destilátu s viskozitou 2cSt pri 100 oC (212 oF). Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 290 oC do 350 oC (554 oF do 662 oF). |

307-756-3 | 5A | 97722-07-1 |

C11-17-uhľovodíky, stredné nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná vákuovou destiláciou nafténového destilátu s viskozitou 2,2cSt pri 40 oC (104 oF). Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C17 a bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 300 oC (392 oF do 572 oF). |

309-693-7 | 5A | 100684-22-8 |

plynové oleje (ropné), ľahké vákuové, upravené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkých vákuových ropných olejov aktívnym dreveným uhlím, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

309-694-2 | 5A | 100684-23-9 |

plynové oleje (ropné), ľahké vákuové, čistené bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkých vákuových ropných olejov bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

265-088-7 | 5B | 64741-86-2 |

destiláty (ropné), odsírené, stredná frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropný destilát podrobí procesu odsírenia za premeny na merkaptány alebo za odstránenia kyslých nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 345 oC (302 oF do 653 oF). |

265-092-9 | 5B | 64741-90-8 |

plynové oleje (ropné), rafinované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

265-093-4 | 5B | 64741-91-9 |

destiláty (ropné), stredné frakcie, rafinované rozpúšťadlami Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z alifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 345 oC (302 oF do 653 oF). |

265-112-6 | 5B | 64742-12-7 |

plynové oleje (ropné), rafinované kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 400 oC (446 oF do 752 oF). |

265-113-1 | 5B | 64742-13-8 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 345 oC (401 oF do 653 oF). |

265-114-7 | 5B | 64742-14-9 |

destiláty (ropné), upravené kyselinou ľahké Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 290 oC (302 oF do 554 oF). |

265-129-9 | 5B | 64742-29-6 |

plynové oleje (ropné), chemicky neutralizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená v procese úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíky s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 400 oC (446 oF do 752 oF). |

265-130-4 | 5B | 64742-30-9 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená v procese úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 345 oC (401 oF do 653 oF). |

265-139-3 | 5B | 64742-38-7 |

destiláty (ropné), upravované hlinkou, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, zvyčajne v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 345 oC (302 oF do 653 oF). |

265-148-2 | 5B | 64742-46-7 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

265-182-8 | 5B | 64742-79-6 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačne odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z nástreku ropy úpravou vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 400 oC (446 oF do 752 oF). |

265-183-3 | 5B | 64742-80-9 |

destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, stredné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z nástreku ropy úpravou vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 205 oC do 400 oC (401 oF do 752 oF). |

269-822-7 | 5B | 68334-30-5 |

motorová nafta Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 163 oC do 357 oC (325 oF do 657 oF). |

270-671-4 | 5B | 68476-30-2 |

vykurovací olej, č. 2 Destilačný olej s minimálnou viskozitou 32,6 SUS pri 37,7 oC (100 oF) a maximálnou hodnotou 37,9 SUS pri 37,7 oC (100 oF). |

270-673-5 | 5B | 68476-31-3 |

vykurovací olej, č. 4 Destilačný olej s minimálnou viskozitou 45 SUS pri 37,7 oC (100 oF) a maximálnou hodnotou 125 SUS pri 37,7 oC (100 oF). |

270-676-1 | 5B | 68476-34-6 |

palivá, benzín, č.2 Destilačný olej s minimálnou viskozitou 32,6 SUS pri 37,7 oC (100 oF) a maximálnou hodnotou 40,1 SUS pri 37,7 oC (100 oF). |

270-719-4 | 5B | 68477-29-2 |

ropné destiláty, vysokovrúce zvyšky z katalytického reforméru Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie zvyšku z katalytického reforméru. Vrie v rozmedzí približne od 343 oC do 399 oC (650 oF do 750 oF). |

270-721-5 | 5B | 68477-30-5 |

ropné destiláty, strednevysokovrúce podiely z katalytického reforméru Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie zvyšku z katalytického reforméru. Vrie v rozmedzí približne od 288 oC do 371 oC (550 oF do 700 oF). |

270-722-0 | 5B | 68477-31-6 |

ropné destiláty, nízkovrúce podiely z katalytického reforméru Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie zvyšku z katalytického reforméru. Vrie približne pod 288 oC (550 oF). |

292-615-8 | 5B | 90640-93-0 |

destiláty (ropné), prerafinované stredné podiely Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropná frakcia podrobí viacerým z nasledujúcich krokov: filtrácii, odstredeniu, atmosférickej destilácii, vákuovej destilácii, okysleniu, neutralizácii a úprave hlinkou. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C20. |

295-294-2 | 5B | 91995-34-5 |

destiláty (ropné), katalytický reformér, ťažký aromatický koncentrát Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z destilácie katalyticky reformovanej ropnej frakcie. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C16 a bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 300 oC (392 oF do 572 oF). |

300-227-8 | 5B | 93924-33-5 |

plynový olej, parafínový Destilát získaný z opätovnej destilácie komplexnej kombinácie uhľovodíkov získanej destiláciou výstupov z náročného hydrorafinovania parafínov. Vrie v rozmedzí približne od 190 oC do 330 oC (374 oF do 594 oF). |

307-035-3 | 5B | 97488-96-5 |

ťažký benzín (ropný), rafinovaný rozpúšťadlom, hydrogenačne odsírený |

307-659-6 | 5B | 97675-85-9 |

C16-20-uhľovodíky, hydrogenovaný stredný destilát, ľahké destilačné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe prvých frakcií z vákuovej destilácie výstupov z úpravy stredného destilátu vodíkom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 290 oC do 350 oC (554 oF do 662 oF). Produkuje upravený olej s viskozitou 2cSt pri 100 oC (212 oF). |

307-660-1 | 5B | 97675-86-0 |

C12-20-uhľovodíky, hydrogenačne reformované parafínové, ľahké destilačné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe prvých frakcií z vákuovej destilácie výstupov z úpravy ťažkých parafínov vodíkom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 350 oC (446 oF do 662 oF). Produkuje upravený olej s viskozitou 2cSt pri 100 oC (212 oF). |

307-757-9 | 5B | 97722-08-2 |

C11-17-uhľovodíky, extrahované rozpúšťadlom, ľahké nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z extrakcie aromatických zlúčenín z ľahkého nafténového destilátu s viskozitou 2cSt pri 40 oC (104 oF). Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C17 a bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 300 oC (392 oF do 572 oF). |

308-128-1 | 5B | 97862-78-7 |

plynové oleje, hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z opätovnej destilácie výstupov z úpravy parafínov vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C17 do C27 a bodom varu v rozmedzí približne od 330 oC do 340 oC (626 oF do 644 oF). |

309-667-5 | 5B | 100683-97-4 |

destiláty (ropné), ľahké parafinické, čistené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej olejovej frakcie aktívnym dreveným uhlím, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C28. |

309-668-0 | 5B | 100683-98-5 |

destiláty (ropné), stredná parafinická frakcia, čistené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropy aktívnym dreveným uhlím, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C36. |

309-669-6 | 5B | 100683-99-6 |

destiláty (ropné), stredná parafinická frakcia, čistené bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropy bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C36. |

265-045-2 | 6A | 64741-45-3 |

destilačné zvyšky (ropné), z atmosferickej kolóny Komplexný zvyšok z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov . |

265-058-3 | 6A | 64741-57-7 |

plynové oleje (ropné), ťažké, vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a bodom varu v rozmedzí približne od 350 oC do 600 oC (662 oF do 1112 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-063-0 | 6A | 64741-61-3 |

destiláty (ropné), ťažké, katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C35 a bodom varu v rozmedzí približne od 260 oC do 500 oC (500 oF do 932 oF). Tento prúd má pravdepodobne obsahovať 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-064-6 | 6A | 64741-62-4 |

čistené oleje (ropné), katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia destilácie produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-069-3 | 6A | 64741-67-9 |

zvyšky (ropné), z frakcionácie katalytického reformátu Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia destilácie produktu z katalytického reformovacieho procesu. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C10 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 160 oC do 400 oC (320 oF do 725 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-076-1 | 6A | 64741-75-9 |

zvyšky (ropné), hydrokrakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia destilácie produktov hydrokrakovacieho procesu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). |

265-081-9 | 6A | 64741-80-6 |

zvyšky (ropné), tepelne krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia destilácie produktu z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-082-4 | 6A | 64741-81-7 |

destiláty (ropné), ťažké, tepelne krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C36 bodom varu približne v rozmedzí od 260 oC do 480 oC (500 oF do 896 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-162-9 | 6A | 64742-59-2 |

plynové oleje (ropné), vákuové, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C50 a bodom varu približne v rozmedzí od 230 oC do 600 oC (446 oF do 1112 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-181-2 | 6A | 64742-78-5 |

destilačné zvyšky (ropné), hydrogenačne odsírené, z atmosferickej kolóny Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou zvyšku z atmosférickej kolóny vodíkom za prítomnosti katalyzátora za takých podmienok, aby sa primárne odstránili zlúčeniny organickej síry. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-189-6 | 6A | 64742-86-5 |

plynové oleje (ropné), hydrogenačne odsírené, ťažké, vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického hydrodesulfurizačného procesu. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 abodom varu približne v rozmedzí od 350 oC do 600 oC (662 oF do 1112oF). Tento prúd má pravdepodobne obsahovať 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-193-8 | 6A | 64742-90-1 |

destilačné zvyšky (ropné), z parného krakovania Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe zvyškovej frakcie z destilácie produktov procesu parného krakovania (vrátane parného krakovania na výrobu etylénu). Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C14 a bodom varu približne nad 260 oC (500 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

269-777-3 | 6A | 68333-22-2 |

zvyšky (ropné), z atmosferickej destilácie Komplexný zvyšok z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C11 a bodom varu približne nad 200 oC (392 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

269-782-0 | 6A | 68333-26-6 |

vyčistené oleje (ropné), hydrogenačne odsírené, katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou katalyticky krakovaného vyčisteného oleja vodíkom, aby sa organické zlúčeniny síry zmenili na sírovodík, ktorý sa odstraňuje. Skladuje sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

269-783-6 | 6A | 68333-27-7 |

destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené stredné, katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou stredných katalyticky krakovaných destilátov vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstraňuje. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C30 a bodom varu približne v rozmedzí od 205 oC do 450 oC (401 oF do 842 oF). Obsahuje relatívne veľký podiel tricyklických aromatických uhľovodíkov. |

269-784-1 | 6A | 68333-28-8 |

destiláty (ropné), hydrogenačne odsírené, ťažké katalyticky krakované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ťažkých katalyticky krakovaných destilátov vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstraňuje. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C35 a bodom varu približne v rozmedzí od 260 oC do 500 oC (500 oF do 932 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

270-674-0 | 6A | 68476-32-4 |

vykurovací olej s vysokým obsahom síry, zvyšok po priamej destilácii benzínov |

270-675-6 | 6A | 68476-33-5 |

vykurovací olej, zvyškový Kvapalný produkt z rôznych rafinačných prúdov, zvyčajne zvyškov. Zloženie je komplexné a líši sa v závislosti od zdroja surovej ropy. |

270-792-2 | 6A | 68478-13-7 |

zvyšky (ropné), katalytický reformér frakcionátor destilačný zvyšok Komplexný zvyšok z destilácie zvyšku katalytickej reformujúcej jednotky frakčnej destilácie. Vrie približne nad 399 oC (750 oF). |

270-796-4 | 6A | 68478-17-1 |

zvyšky (ropný), ťažký koksárenský plynový olej a vákuový plynový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia z destilácie ťažkého plynového oleja z koksovej jednotky a vákuového plynového oleja. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C13 a bodom varu približne nad 230 oC (446 oF). |

270-983-0 | 6A | 68512-61-8 |

ropné zvyšky, ťažký koksovací a ľahký vákuový koksovací olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia z destilácie ťažkého plynového oleja z koksovej jednotky a vákuového plynového oleja. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C13 a bodom varu približne nad 230 oC (446 oF). |

270-984-6 | 6A | 68512-62-9 |

ropné zvyšky, ľahká vákuová frakcia Komplexný zvyšok z vákuovej destilácie zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C13 a bodom varu približne nad 230 oC (446 oF). |

271-013-9 | 6A | 68513-69-9 |

ropné zvyšky, ľahké, parou krakované Komplexný zvyšok z vákuovej destilácie produktov z procesu parného krakovania. Skladá sa hlavne z aromatických a nenasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C7 a bodom varu približne v rozmedzí od 101 oC do 555 oC (214 oF do 1030 oF). |

271-384-7 | 6A | 68553-00-4 |

palivový olej, č. 6 Destilovaný olej s minimálnou viskozitou 900 SUS pri 37,7 oC (100 oF) po maximálnu hodnotu 9000 SUS pri 37,7 oC (100 oF). |

271-763-7 | 6A | 68607-30-7 |

zvyšky (ropa), rektifikačné prevádzky, nízky obsah síry Komplexná kombinácia uhľovodíkov s nízkym obsahom síry vyrobená ako zvyšková frakcia z destilácie surovej ropy v prevádzke oddestilovania ľahkých podielov. Je to zvyšok po odstránení primárnej benzínovej frakcii, kerosinovej frakcii a frakcii plynového oleja. |

272-184-2 | 6A | 68783-08-4 |

plynové oleje (ropa), ťažká frakcia z destilácie pri atmosferickom tlaku Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C7 do C35 a bodom varu približne v rozmedzí od 121 oC do 510 oC (250 oF do 950 oF). |

272-187-9 | 6A | 68783-13-1 |

zvyšky (ropa), spracovanie koksu, obsahujúce kondenzované aromatické uhľovodíky Veľmi komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia z destilácie vákuového zvyšku a produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

273-263-4 | 6A | 68955-27-1 |

vákuové destiláty ropných zvyškov Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. |

273-272-3 | 6A | 68955-36-2 |

parne krakované zvyšky (ropné), živičnaté Komplexný zvyšok z destilácie parou krakovaných ropných zvyškov. |

274-683-0 | 6A | 70592-76-6 |

destiláty (ropné), stredné vákuum Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C14 do C42 a bodom varu približne v rozmedzí od 250 oC do 545 oC (482 oF do 1013 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

274-684-6 | 6A | 70592-77-7 |

destiláty (ropné), nízke vákuum Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C11 do C35 a bodom varu približne v rozmedzí od 250 oC do 545 oC (482 oF do1013 oF). |

274-685-1 | 6A | 70592-78-8 |

destiláty (ropné), vákuum Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C50 a bodom varu približne v rozmedzí od 270 oC do 600 oC (518 oF do 1112oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

285-555-9 | 6A | 85117-03-9 |

plynový olej (ropa), hydrodesulfurizovaný pri koksovaní vo vysokom vákuu Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná hydrodesulfurizáciou ťažkej destilačnej náplne koksovacej jednotky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C44 a bodom varu približne v rozmedzí od 304 oC do 548 oC (579 oF do 1018 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 hm. % alebo viac 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

295-396-7 | 6A | 92045-14-2 |

palivový olej, ťažký, s vysokým obsahom síry Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou surovej ropy. Skladá sa hlavne z alifatických, aromatických a cykloalifatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

295-511-0 | 6A | 92061-97-7 |

zvyšky (ropné), katalytické krakovanie Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená ako zvyšková frakcia z destilácie produktov z katalytického procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C11 a bodom varu približne nad 200 oC (392 oF). |

295-990-6 | 6A | 92201-59-7 |

destiláty (ropa), stredné katalytické krakovanie, termicky degradované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená destiláciou produktov z katalytického procesu krakovania, ktorý bol použitý ako teploprenosná kvapalina. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s bodom varu približne v rozmedzí od 220 oC do 450 oC (428 oF do 842 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje zlúčeniny organickej síry. |

298-754-0 | 6A | 93821-66-0 |

zvyškové oleje (ropné) Komplexná kombinácia uhľovodíkov, zlúčenín síry a organických látok obsahujúcich kovy, ktoré sa získajú ako zvyšok z rafinérnej frakčnej destilácie procesu krakovania. Produkuje upravený olej s viskozitou nad 2cSt pri 100 oC. |

308-733-0 | 6A | 98219-64-8 |

zvyšky z termického parného krakovania Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou a destiláciou surovej parou krakovanej zmesi uhľovodíkov. Skladá sa hlavne z nenasýtených uhľovodíkov s bodom varu približne nad 180 oC (356 oF). |

278-011-7 | 6B | 74869-21-9 |

mazacie tuky Komplexná kombinácie uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C50. Môže obsahovať organické soli alkalických kovov, alkalických zemín kovov a/alebo zlúčeniny hliníka. |

265-051-5 | 7A | 64741-50-0 |

destiláty (ropné), ľahké parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených alifatických uhľovodíkov, bežne prítomných v tomto destilačnom rozmedzí pre surovú ropu. |

265-052-0 | 7A | 64741-51-1 |

destiláty (ropné), ťažké parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených alifatických uhľovodíkov. |

265-053-6 | 7A | 64741-52-2 |

destiláty (ropné), ľahké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-054-1 | 7A | 64741-53-3 |

destiláty (ropné), ťažké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená vákuovou destiláciou zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-117-3 | 7A | 64742-18-3 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou, ťažké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-118-9 | 7A | 64742-19-4 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou, ľahké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-119-4 | 7A | 64742-20-7 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou, ťažké, parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-121-5 | 7A | 64742-21-8 |

destiláty (ropné), rafinované kyselinou, ľahké, parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-127-8 | 7A | 64742-27-4 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ťažké, parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z procesu úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel alifatických uhľovodíkov. |

265-128-3 | 7A | 64742-28-5 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ľahké, parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menej ako 100 SUS pri 100o F (19cSt pri 40 oC). |

265-135-1 | 7A | 64742-34-3 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ťažké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100o F (19cSt pri 40o C). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov |

265-136-7 | 7A | 64742-35-4 |

destiláty (ropné), chemicky neutralizované, ľahké, nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy na odstránenie kyslých látok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menej ako 100 SUS pri 100o F (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

232-455-8 | 7B | 8042-47-5 |

biely minerálny olej (ropný) Vysoko rafinovaný ropný minerálny olej pozostávajúci z komplexnej kombinácie uhľovodíkov získanej z intenzívnej úpravy ropnej frakcie kyselinou sírovou a dymovou kyselinou sírovou (oleum), alebo hydrogenáciou alebo kombináciou hydrogenácie a úpravy kyselinou. Do prevádzky procesu môže byť zaradené aj dodatočné pranie a kroky úpravy. Skladá sa z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C50. |

276-735-8 | 7B | 72623-83-7 |

mazacie oleje (z ropy), C >25, hydrogenovaná vysokoviskózna svetlá frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpustného odasfaltovaného zvyškového oleja vodíkom za prítomnosti katalyzátora v dvoch stupňoch s odstránením parafínov medzi týmito stupňami. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 440 cSt pri 40 oC. Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

295-425-3 | 7B | 92045-44-8 |

mazné oleje (ropné), hydrogenačne rafinovaná ťažká zložka Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpustného rafinovaného zvyšku vodíkom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C50 a produkuje upravený olej s viskozitou medzi 650-750cSt pri 40 oC. |

295-426-9 | 7B | 92045-45-9 |

mazné oleje (ropné), hydrogenačne rafinované čistené rozpúšťadlom ťažká zložka Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpustného rafinovaného zvyšku vodíkom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C40 a produkuje upravený olej s viskozitou medzi 450-500cSt pri 40 oC. |

295-550-3 | 7B | 92062-35-6 |

biely minerálny olej (ropný), ľahký Vysoko rafinovaný ropný minerálny olej pozostávajúci z komplexnej kombinácie uhľovodíkov získanej z intenzívnej úpravy ropnej frakcie kyselinou sírovou a dymovou kyselinou sírovou (oleum), alebo hydrogenáciou alebo kombináciou hydrogenácie a úpravy kyselinou. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyšším ako C12. |

265-077-7 | 7C | 64741-76-0 |

destiláty (ropné), ťažké, hydrokrakované; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov z destilácie produktov z hydrokrakovacieho procesu. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C39 a bodom varu približne v rozmedzí od 260 oC do 600 oC (500 oF do 1112 oF). |

265-090-8 | 7C | 64741-88-4 |

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ťažké parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-091-3 | 7C | 64741-89-5 |

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menej ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-096-0 | 7C | 64741-95-3 |

zvyškové oleje (ropné), odasfaltované rozpúšťadlom; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako rozpúšťadlo rozpustnej frakcie z C3 až C4 rozpúšťadla odasfaltujúceho zvyšok. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

265-097-6 | 7C | 64741-96-4 |

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ťažké, naftenické; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-098-1 | 7C | 64741-97-5 |

destiláty (ropné), rafinované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menej ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-101-6 | 7C | 64742-01-4 |

zvyškové oleje (ropné), rafinované rozpúšťadlom; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rozpúšťadlom nerozpustnej frakcie z rozpúšťadla rafinujúceho zvyšok za použitia polárneho organického rozpúšťadla, ako napr. fenol alebo furfural. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

265-137-2 | 7C | 64742-36-5 |

destiláty (ropné), upravované hlinkou, parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako výsledok z procesu úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

265-138-8 | 7C | 64742-37-6 |

destiláty (ropné), upravované hlinkou, ľahké parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako výsledok z procesu úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

265-143-5 | 7C | 64742-41-2 |

zvyškové oleje (ropné), upravované hlinkou; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou zvyškového oleja prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

265-146-1 | 7C | 64742-44-5 |

destiláty (ropné), upravované hlinkou, ťažké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako výsledok z procesu úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-147-7 | 7C | 64742-45-6 |

destiláty (ropné), upravované hlinkou, ľahké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako výsledok z procesu úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-155-0 | 7C | 64742-52-5 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ťažké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-156-6 | 7C | 64742-53-6 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-157-1 | 7C | 64742-54-7 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ťažké parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

265-158-7 | 7C | 64742-55-8 |

destiláty (ropné), hydrogenačne rafinované, ľahké, parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

265-159-2 | 7C | 64742-56-9 |

destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ľahké, parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením bežných parafínov z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadla. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-160-8 | 7C | 64742-57-0 |

zvyškové oleje (ropné), hydrogenačne rafinované; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

265-166-0 | 7C | 64742-62-7 |

zvyškové oleje (ropné), odparafínované rozpúšťadlom; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením dlhého rozvetveného reťazca uhľovodíkov zo zvyškového oleja kryštalizáciou rozpúšťadla. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 400 oC (752 oF). |

265-167-6 | 7C | 64742-63-8 |

destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ťažké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením bežných parafínov z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadla. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov |

265-168-1 | 7C | 64742-64-9 |

destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ľahké, nafténové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením bežných parafínov z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadla. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-169-7 | 7C | 64742-65-0 |

destiláty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ťažké, parafínové; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením bežných parafínov z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadla. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou nie menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-172-3 | 7C | 64742-68-3 |

nafténové oleje (ropné), katalyticky odparafínované, ťažké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu odparafínovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 so C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-173-9 | 7C | 64742-69-4 |

nafténové oleje (ropné), katalyticky odparafínované, ľahké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu odparafínovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-174-4 | 7C | 64742-70-7 |

parafínové oleje (ropné), katalyticky odparafínované, ťažké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu odparafínovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-176-5 | 7C | 64742-71-8 |

parafínové oleje (ropné), katalyticky odparafínované, ľahké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu odparafínovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

265-179-1 | 7C | 64742-75-2 |

nafténové oleje (ropné), odparafínované vytvorením komplexov, ťažké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením rovných reťazcov parafínových uhľovodíkov ako tuhých látok pôsobením takého činidla, ako napr. močovina. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

265-180-7 | 7C | 64742-76-3 |

nafténové oleje (ropné), odparafínované vytvorením komplexov, ľahké; základový olej Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z katalytického procesu odparafínovania. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menšou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

276-736-3 | 7C | 72623-85-9 |

mazacie oleje (z ropy), C20-50, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov, vysokoviskózne Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkého vákuového plynového oleja, ťažkého plynového oleja a rozpustného odasfaltovaného zvyškového oleja vodíkom za prítomnosti katalyzátora v dvojstupňovom procese, pričom odasfaltovanie sa uskutoční medzi týmito dvoma stupňami. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 112cSt pri 40 oC. Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

276-737-9 | 7C | 72623-86-0 |

mazacie oleje (z ropy), C15-30, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkého vákuového plynového oleja a ťažkého plynového oleja vodíkom za prítomnosti katalyzátora v dvojstupňovom procese, pričom odasfaltovanie sa uskutoční medzi týmito dvoma stupňami. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 15cSt pri 40 oC. Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

276-738-4 | 7C | 72623-87-1 |

mazacie oleje (z ropy), C20-50, zložené z hydrogenovaných neutrálnych olejov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ľahkého vákuového plynového oleja a ťažkého plynového oleja a rozpustného odasfaltovaného zvyškového oleja vodíkom za prítomnosti katalyzátora v dvojstupňovom procese, pričom odasfaltovanie sa uskutoční medzi týmito dvoma stupňami. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 32cSt pri 40 oC. Obsahuje relatívne veľký podiel nasýtených uhľovodíkov. |

278-012-2 | 7C | 74869-22-0 |

mazacie oleje Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z extrakcie rozpúšťadla a z procesov odasfaltovania. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C15 do C50. |

292-613-7 | 7C | 90640-91-8 |

destiláty (ropné), zmes z odvoskovaných ťažkých parafínov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odvoskovaním ťažkého parafínového destilátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou rovnou alebo vyššou ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

292-614-2 | 7C | 90640-92-9 |

destiláty (ropné), zmes z odvoskovaných ľahkých parafínov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odvoskovaním ťažkého parafínového destilátu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C12 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou menej ako 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). Obsahuje relatívne málo bežných parafínov. |

292-616-3 | 7C | 90640-94-1 |

destiláty (ropné), rozpúšťadlom odvoskované ťažké parafínové, spracované hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou odvoskovaného ťažkého parafínového destilátu neutrálnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. |

292-617-9 | 7C | 90640-95-2 |

C20-50-uhľovodíky, rozpúšťadlom odvoskované ťažké parafíny, hydroreformované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená úpravou odvoskovaného ťažkého parafínového destilátu vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. |

292-618-4 | 7C | 90640-96-3 |

destiláty (ropné), rozpúšťadlom odvoskované ľahké parafíny, spracované s kaolínom Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy odvoskovaného ľahkého parafínového destilátu prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30. |

292-620-5 | 7C | 90640-97-4 |

destiláty (ropné), rozpúšťadlom odvoskované ľahké parafíny, hydroreformované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená úpravou odvoskovaného ľahkého parafínového destilátu vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30. |

292-656-1 | 7C | 90669-74-2 |

zvyškové oleje (ropné), hydroreformované, rozpúšťadlom odvoskované |

294-843-3 | 7C | 91770-57-9 |

zvyškové oleje (ropné), katalyticky zbavené vosku |

295-300-3 | 7C | 91995-39-0 |

destiláty (ropné), ťažké parafinické zbavené vosku, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná intenzívnou úpravou odvoskovaného destilátu vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C25 do C39 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 44cSt pri 50 oC. |

295-301-9 | 7C | 91995-40-3 |

destiláty (ropné), ľahké parafinické zbavené vosku, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná intenzívnou úpravou odvoskovaného destilátu vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C21 do C29 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 13cSt pri 50 oC. |

295-305-0 | 7C | 91995-43-6 |

destiláty (ropné), ťažké parafinické, sulfurované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná vákuovou destiláciou surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50, ku ktorým sa pri zvýšenej teplote pridáva elementárna síra. |

295-316-0 | 7C | 91995-54-9 |

destiláty (ropné), čistené rozpúšťadlom ľahké naftenické, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie vodíkom za prítomnosti katalyzátora a za odstránenia aromatických uhľovodíkov extrakciou rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z naftenických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou medzi 13-15cSt pri 40 oC. |

295-423-2 | 7C | 92045-42-6 |

mazné oleje (ropné), C17-35, extrahované rozpúšťadlom, zbavené vosku, hydrogenačne rafinované |

295-424-8 | 7C | 92045-43-7 |

mazné oleje (ropné), hydrokrakované deparafinované nearomatickým rozpúšťadlom |

295-499-7 | 7C | 92061-86-4 |

zvyškové oleje (ropné), hydrokrakované po pôsobení kyseliny, odvoskované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená odstránením parafínov rozpúšťadlom zo zvyšku z destilácie po úprave kyselinou, hydrokrakované ťažké parafíny s bodom varu približne nad 380 oC (716 oF). |

295-810-6 | 7C | 92129-09-4 |

parafínové oleje (ropa), čistené pomocou rozpúšťadla – odvoskované, ťažká frakcia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z parafínovej surovej ropy obsahujúcej síru. Skladá sa hlavne z rozpúšťadlom rafinovaného odparafinovaného mazacieho oleja s viskozitou 65cSt pri 50 oC. |

297-474-6 | 7C | 93572-43-1 |

mazacie oleje (ropné), základné oleje, parafínové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná rafináciou surovej ropy. Skladá sa hlavne z aromátov, nafténov a parafínov a produkuje upravený olej s viskozitou 120 SUS pri 100 oF (23cSt pri 40 oC). |

297-857-8 | 7C | 93763-38-3 |

uhľovodíky, hydrokrakované, parafinické, destilačné zvyšky, odparafínované rozpúšťadlom |

305-588-5 | 7C | 94733-08-1 |

destiláty (ropa), rozpúšťadlo-máloprchavé hydrogenačne rafinované, hydrogenované |

305-589-0 | 7C | 94733-09-2 |

destiláty (ropa), rozpúšťadlo-prchavé-rafinované hydrokrakovaním Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odstránením aromatických zlúčenín zo zvyšku hydrokrakovanej ropy rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C27 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 450 oC (698 oF do 842 oF). |

305-594-8 | 7C | 94733-15-0 |

mazacie oleje (ropa), C18-40, rozpúšťadlo-založené na odparafínovanom hydrokrakovanom destiláte Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odparafinovaním z destilačného zvyšku z hydrokrakovanej ropy rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C40 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 550 oC (698 oF do1022 oF). |

305-595-3 | 7C | 94733-16-1 |

mazacie oleje (ropa), C18-40, rozpúšťadlo-založené na odparafínovanom hydrogenovanom rafináte Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná odparafinovaním rozpúšťadlom z hydrogenovaného rafinátu získaného extrakciou hydrorafinovaného ropného zvyšku rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z uhľovodíky s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C40 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 550 oC (698 oF do1022 oF). |

305-971-7 | 7C | 95371-04-3 |

uhľovodíky C13-30, bohaté na aromatické, rozpúšťadlom extrahovaný nafténový destilát |

305-972-2 | 7C | 95371-05-4 |

uhľovodíky C16-32, bohaté na aromatické, rozpúšťadlom extrahovaný nafténový destilát |

305-974-3 | 7C | 95371-07-6 |

uhľovodíky C37-68, zvyšky vákuovej destilácie odvoskované, odasfaltované, opracované vodou |

305-975-9 | 7C | 95371-08-7 |

uhľovodíky C37-65, hydrolyzované odasfaltované zvyšky vákuovej destilácie |

307-010-7 | 7C | 97488-73-8 |

ľahké destiláty (ropné), hydrokrakované, rafinované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpúšťadlom destilátu z hydrokrakovaných ropných destilátov. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C27 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 450 oC (698 oF do 842 oF). |

307-011-2 | 7C | 97488-74-9 |

ťažké destiláty (ropné), hydrogenované, rafinované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou hydrogenovaného ropného destilátu rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C19 do C40 a bodom varu približne v rozmedzí od 390 oC do 550 oC (734 oF do 1022 oF). |

307-034-8 | 7C | 97488-95-4 |

lubrikačné oleje (ropné), C18-27, hydrokrakované, odparafínované rozpúšťadlom |

307-661-7 | 7C | 97675-87-1 |

C17-30-uhľovodíky, odbitúmenované rozpúšťadlom, hydrogenačne reformované, vákuové destilačné zvyšky, ľahké destilačné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe prvých frakcií z vákuovej destilácie výstupov z úpravy rozpúšťadlom odasfaltovaného krátkeho zvyšku vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C17 do C30 a bodom varu približne v rozmedzí od 300 oC do 400 oC (572 oF do 752 oF). Produkuje upravený olej s viskozitou 4cSt pri približne 100 oC (212 oF). |

307-755-8 | 7C | 97722-06-0 |

C17-40-uhľovodíky, odbitúmenované rozpúšťadlom, hydrogenačne reformované, destilačné zvyšky, vákuové ľahké destilačné frakcie Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe prvých frakcií z vákuovej destilácie výstupov z katalytickej hydrorafinácie rozpúšťadlom odasfaltovaného krátkeho zvyšku s viskozitou 8 cSt pri približne 100 oC (212 oF). Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C17 do C40 a bodom varu približne v rozmedzí od 300 oC do 500 oC (572 oF do 932 oF). |

307-758-4 | 7C | 97722-09-3 |

C13-27-uhľovodíky, extrahované rozpúšťadlom, ľahké nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou z aromatických zlúčenín z ľahkého nafténového destilátu s viskozitou 9,5cSt pri 40 oC (104 oF). Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C27 a bodom varu približne v rozmedzí od 240 oC do 400 oC (464 oF do 752 oF). |

307-760-5 | 7C | 97722-10-6 |

C14-29-uhľovodíky, extrahované rozpúšťadlom, ľahké nafténové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou z aromatických zlúčenín z ľahkého nafténového destilátu s viskozitou 16cSt pri 40 oC (104 oF). Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C14 do C29 a bodom varu približne v rozmedzí od 250 oC do 425 oC (482 oF do 797 oF). |

308-131-8 | 7C | 97862-81-2 |

C27-42-uhľovodíky, dearomatizované |

308-132-3 | 7C | 97862-82-3 |

C17-30-uhľovodíky, hydrogenované destiláty, ľahké destilačné frakcie |

308-133-9 | 7C | 97862-83-4 |

C27-45-uhľovodíky, nafténové, vákuovo destilované |

308-287-7 | 7C | 97926-68-6 |

C27-45-uhľovodíky, dearomatizované |

308-289-8 | 7C | 97926-70-0 |

C20-58-uhľovodíky, hydrogenované |

308-290-3 | 7C | 97926-71-1 |

C27-42-uhľovodíky, nafténové |

309-710-8 | 7C | 100684-37-5 |

zvyškové oleje (ropné), čistené aktívnym uhlím, extrakcia rozpúšťadlom-zbavené vosku Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpúšťadlom odvoskovaných ropných zvyškových olejov aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

309-711-3 | 7C | 100684-38-6 |

zvyškové oleje (ropné), čistené bieliacou hlinkou, extrakcia rozpúšťadlom-zbavené vosku Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou rozpúšťadlom odvoskovaných ropných zvyškových olejov bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

309-874-0 | 7C | 101316-69-2 |

mazné oleje (ropné), C >25, extrakcia rozpúšťadlom, zbavené asfaltu, zbavené vosku, hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom a hydrogenáciou zvyškov z vákuovej destilácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a produkuje upravený olej s viskozitou 32cSt až 37cSt pri 100 oC (212 oF). |

309-875-6 | 7C | 101316-70-5 |

mazné oleje (ropné), C17-32, extrakcia rozpúšťadlom, zbavené vosku, hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom a hydrogenáciou zvyškov z atmosférickej destilácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C17 do C32 a produkuje upravený olej s viskozitou 17cSt až 23cSt pri 40 oC (104 oF). |

309-876-1 | 7C | 101316-71-6 |

mazné oleje (ropné), C20-35, extrakcia rozpúšťadlom, zbavené vosku, hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom a hydrogenáciou zvyškov z atmosférickej destilácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C35 a produkuje upravený olej s viskozitou 37cSt až 44cSt pri 40 oC (104 oF). |

309-877-7 | 7C | 101316-72-7 |

mazné oleje (ropné), C24-50, extrakcia rozpúšťadlom, zbavené vosku, hydrogenované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom a hydrogenáciou zvyškov z atmosférickej destilácie. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C24 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou 16cSt až 75cSt pri 40 oC (104 oF). |

265-110-5 | 8 | 64742-10-5 |

extrakty (ropné), z rafinácie zvyškových olejov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25. |

295-332-8 | 8 | 91995-70-9 |

extrakty (ropné), odstraňovanie asfaltu, extrakcia zvyšku rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z vákuovo odasfaltovaného zvyšku extrakciou rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C30.Tento prúd obsahuje viac ako 5 hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-102-1 | 9A | 64742-03-6 |

extrakty (ropné), z ľahkých nafténových destilátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-103-7 | 9A | 64742-04-7 |

extrakty (ropné), z ťažkých parafínových destilátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-104-2 | 9A | 64742-05-8 |

extrakty (ropné), z ľahkých parafínových destilátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

265-111-0 | 9A | 64742-11-6 |

extrakty (ropné), z ťažkých nafténových destilátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

295-341-7 | 9A | 91995-78-7 |

extrakty (ropné), extrakcia ľahkého vákuového plynového oleja rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom z ľahkého vákuového ropného plynového oleja. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

307-753-7 | 9A | 97722-04-8 |

C26-55-uhľovodíky, bohaté na aromáty Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom z nafténového destilátu s viskozitou 27cSt pri 100 oC (212 oF). Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C26 do C55 a bodom varu v rozmedzí približne od 395 oC do 640 oC (743 oF do1184 oF). |

272-175-3 | 9B | 68783-00-6 |

extrakty (ropa), destilát ťažkých benzínových rozpúšťadiel, aromatický koncentrát Koncentrát aromatických zlúčenín vyrobený pridaním vody k ťažkému benzínovému destilačnému extraktu rozpúšťadlom a extrakcii rozpúšťadlom. |

272-180-0 | 9B | 68783-04-0 |

extrakty (ropa), rozpúšťadlom prečistený destilát ťažkých parafínov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z opätovnej extrakcie rozpúšťadlom rafinovaného ťažkého parafínového destilátu. Skladá sa z nasýtených a aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. |

272-342-0 | 9B | 68814-89-1 |

extrakty (ropa), ťažké parafinické destiláty, deasfaltované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z extrakcie rozpúšťadlom ťažkého parafinického destilátu. |

292-631-5 | 9B | 90641-07-9 |

extrakty (ropné), ťažký nafténový destilát spracovaný kvapalinovou extrakciou, hydroreformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ťažkého nafténového destilátu extraktu rozpúšťadlom pomocou vodíka za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 19cSt pri 40 oC (100 SUS pri 100 oF). |

292-632-0 | 9B | 90641-08-0 |

extrakty (ropné), ťažký parafínový destilát spracovaný kvapalinovou extrakciou, hydroreformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená úpravou ťažkého parafínového destilátu extraktu rozpúšťadlom pomocou vodíka za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C21 do C33 a bodom varu v rozmedzí približne od 350 oC do 480 oC (662 oF do 896 oF). |

292-633-6 | 9B | 90641-09-1 |

extrakty (ropné), ľahký parafínový destilát spracovaný kvapalinovou extrakciu, hydroreformovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená úpravou ľahkého parafínového destilátu extraktu rozpúšťadlom pomocou vodíka za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí C17 až C26 a bodom varu v rozmedzí približne od 280 oC do 400 oC (536 oF do 752 oF). |

295-335-4 | 9B | 91995-73-2 |

extrakty (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké parafinické destiláty, extrakcia rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z extrakcie rozpúšťadlom stredného parafínového destilátu extraktu rozpúšťadlom z hlavy kolóny, na ktorý sa pôsobí vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C16 do C36. |

295-338-0 | 9B | 91995-75-4 |

extrakty (ropné), ľahké naftenické destiláty, extrakcia rozpúšťadlom, hydrodesulfurované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou extraktu získaného z procesu extrakcie rozpúšťadlom pôsobením vodíka za prítomnosti katalyzátora pod podmienkou odstránenia hlavne zlúčenín síry. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami hlavne v rozmedzí od C15 do C30. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

295-339-6 | 9B | 91995-76-5 |

extrakty (ropné), ľahké parafinické destiláty, extrakcia rozpúšťadlom, po pôsobení kyseliny Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako frakcia destilácie extraktu z extrakcie rozpúšťadlom ľahkého parafínového ropného destilátu z hlavy kolóny, ktorý sa rafinoval kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C32. |

295-340-1 | 9B | 91995-77-6 |

extrakty (ropné), ľahké parafinické destiláty, extrakcia rozpúšťadlom, hydrodesulfurované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom ľahkého parafínového destilátu a upravená vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C40 a produkuje upravený olej s viskozitou vyššou ako 10cSt pri 40 oC. |

295-342-2 | 9B | 91995-79-8 |

extrakty (ropné), extrakcia ľahkého vákuového plynového oleja rozpúšťadlom, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom z ľahkých vákuových plynových olejov a upravená vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

296-437-1 | 9B | 92704-08-0 |

extrakty (ropa), ťažké parafínové destiláty-rozpúšťadlá, spracované s hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov, ktorá je výsledkom úpravy ropnej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kruhových aromatických uhľovodíkov. |

297-827-4 | 9B | 93763-10-1 |

extrakty (ropné), ťažké nafténové rozpúšťadlové z destilátov, hydrogenačne odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropnej dávky úpravou vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou vyššou ako 19cSt pri 40 oC. |

297-829-5 | 9B | 93763-11-2 |

extrakty (ropné), odparafínované rozpúšťadlom, ťažké parafinické rozpúšťadlové z destilátov, hydrogenačne odsírené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z rozpúšťadlom odparafínovanej ropnej dávky úpravou vodíkom, aby sa organická síra zmenila na sírovodík, ktorý sa odstráni. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou vyššou ako 19cSt pri 40 oC. |

309-672-2 | 9B | 100684-02-4 |

extrakty (ropné), ľahký parafinický destilát extrakcia rozpúšťadlom, čistené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako frakcia z destilácie extraktu získaného extrakciou rozpúšťadlom ľahkého parafínového ropného destilátu z hlavy kolóny upraveného aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C32. |

309-673-8 | 9B | 100684-03-5 |

extrakty (ropné), ľahký parafinický destilát extrakcia rozpúšťadlom, čistené bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako frakcia z destilácie extraktu získaného extrakciou rozpúšťadlom ľahkého parafínového ropného destilátu z hlavy kolóny upraveného bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C16 do C32. |

309-674-3 | 9B | 100684-04-6 |

extrakty (ropné), ľahký vákuový plynový olej, extrakcia rozpúšťadlom, čistené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom ľahkého vákuového ropného plynového oleja upraveného aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

309-675-9 | 9B | 100684-05-7 |

extrakty (ropné), ľahký vákuový-plynový olej extrakcia rozpúšťadlom, čistené bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná extrakciou rozpúšťadlom ľahkého vákuového ropného plynového oleja upraveného bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C30. |

265-105-8 | 10 | 64742-06-9 |

extrakty (ropné), rozpúšťadlové, zo stredných destilátov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C9 do C20 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC do 345 oC (302 oF do 653 oF). |

265-211-4 | 10 | 64743-06-2 |

extrakty (ropné), z plynového oleja, získané rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C13 do C25 a bodom varu v rozmedzí približne od 230 oC do 400 oC (446 oF do 752 oF). |

272-173-2 | 10 | 68782-98-9 |

extrakty (ropa), rozpúšťadlom prečistené oleje, obsahujúce kondenzované aromatické uhľovodíky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom z katalyticky krakovaného prečisteného oleja. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20 a bodom varu približne nad 350 oC (662 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

272-174-8 | 10 | 68782-99-0 |

extrakty (ropa), rozpúšťadlom prečistené ťažké oleje, obsahujúce kondenzované aromatické uhľovodíky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom z katalyticky krakovaného prečisteného oleja. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C25 a bodom varu približne nad 425 oC (798 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

272-177-4 | 10 | 68783-02-8 |

extrakty (ropa), stredná frakcia rozpúšťadlom čisteného oleja, obsahujúce kondenzované aromatické uhľovodíky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom z katalyticky krakovaného prečisteného oleja. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C17 do C28 a bodom varu približne v rozmedzí od 375 oC do 450 oC (708 oF do 842 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

272-179-5 | 10 | 68783-03-9 |

extrakty (ropa), rozpúšťadlom prečistené ľahké oleje, obsahujúce kondenzované aromatické uhľovodíky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako extrakt z procesu extrakcie rozpúšťadlom z katalyticky krakovaného prečisteného oleja. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C25 a bodom varu približne v rozmedzí od 340 oC do 400 oC (644 oF do 752 oF). Tento prúd pravdepodobne obsahuje 5 alebo viac hm. % 4- až 6-článkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

295-330-7 | 10 | 91995-67-4 |

extrakty (ropné), C15-30-aromatické, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou extraktu aromatických zlúčenín vodíkom. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C15 do C30 a produkuje upravený olej s viskozitou približne 45cSt pri 40 oC. |

295-333-3 | 10 | 91995-71-0 |

extrakty (ropné), plynový olej ako rozpúšťadlo, chemicky neutralizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy tak, aby sa odstránili kyslé látky z ropných extraktov rozpúšťadlom plynového oleja. |

295-334-9 | 10 | 91995-72-1 |

extrakty (ropné), plynový olej ako rozpúšťadlo, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných extraktov rozpúšťadlom plynových olejov pomocou vodíka za prítomnosti katalyzátora. |

305-590-6 | 10 | 94733-10-5 |

extrakty (ropa), hydrokrakované rozpúšťadlá zo zvyškových olejov Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou zvyšku z hydrokrakovanej ropy rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C27 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 450 oC (698 oF do 842 oF). |

307-012-8 | 10 | 97488-75-0 |

ťažké extrakty (ropné), hydrokrakované, rafinované rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou rozpúšťadlom upravených stredných a ťažkých destilátov získaných hydrokrakovaním ropného destilátu. Skladá sa hlavne z aromatických uhľovodíky s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C18 do C27 a bodom varu približne v rozmedzí od 370 oC do 450 oC (698 oF do 842 oF). |

309-670-1 | 10 | 100684-00-2 |

extrakty (ropné), čistené aktívnym uhlím plynový olej extrakcia rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných extraktov rozpúšťadlom plynových olejov pomocou aktívneho uhlia, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

309-671-7 | 10 | 100684-01-3 |

extrakty (ropné), čistené bieliacou hlinkou plynový olej extrakcia rozpúšťadlom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných extraktov rozpúšťadlom plynových olejov pomocou bieliacej hlinky, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

309-676-4 | 10 | 100684-06-8 |

extrakty (ropné), stredný destilát extrakcia rozpúšťadlom, čistené aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných extraktov rozpúšťadlom stredného destilátu pomocou aktívneho uhlia, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

309-678-5 | 10 | 100684-07-9 |

extrakty (ropné), stredný destilát extrakcia rozpúšťadlom, čistené bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných destilátov rozpúšťadlom stredného destilátu pomocou bieliacej hlinky, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. |

232-315-6 | 11A | 8002-74-2 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropných frakcií kryštalizáciou rozpúšťadlom (odstránenie oleja rozpúšťadlom) alebo odsírením. Skladá sa hlavne z priamych reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C20. |

264-038-1 | 11A | 63231-60-7 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, mikrokryštalické Komplexná kombinácia dlhých rozvetvených reťazcov uhľovodíkov získaná zo zvyškových olejov kryštalizáciou rozpúšťadlom. Skladá sa hlavne z nasýtených priamych a rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým vyššími ako C35. |

265-126-2 | 11A | 64742-26-3 |

parafíny, cerezíny, vazelína (ropné), rafinované kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená úpravou frakcie ropného vosku kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z nasýtených priamych a rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. |

265-134-6 | 11A | 64742-33-2 |

uhľovodíkové parafíny (ropné), chemicky neutralizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy tak, aby sa odstránili kyslé látky. Skladá sa hlavne z nasýtených priamych reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami predovšetkým v rozmedzí od C20 do C50. |

265-144-0 | 11A | 64742-42-3 |

tuhé uhľovodíky (parafín, cerezín) (ropné), mikrokryštalické, rafinované hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej mikrokryštalickej voskovej frakcie prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa hlavne z dlhých rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C25 do C50. |

265-145-6 | 11A | 64742-43-4 |

parafín (ropný), upravovaný hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej voskovej frakcie pomocou prírodnej alebo modifikovanej hlinky, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

265-154-5 | 11A | 64742-51-4 |

parafín (ropný), hydrogenačne rafinovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropného vosku vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov parafínových uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

265-163-4 | 11A | 64742-60-5 |

uhľovodíkové parafíny (ropné), hydrogenačne rafinované, mikrokryštalické Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropného mikrokryštaklického vosku vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z dlhých rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C25 do C50. |

285-095-9 | 11A | 85029-72-7 |

uhľovodíkové vosky (ropa), deodorizované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou parafínovej frakcie parou vo vákuu. Parou sa vo veľkej miere odstránili prchavé a vonné látky. Skladá sa hlavne z rovných rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

292-640-4 | 11A | 90669-47-9 |

parafínové vosky (ropné), spracované s kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z ropnej voskovej frakcie v procese úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

295-456-2 | 11A | 92045-74-4 |

parafínové vosky (ropné), s nízkou teplotou topenia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadlom (odstránenie oleja rozpúšťadlom), odsírením alebo procesom adície. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

295-457-8 | 11A | 92045-75-5 |

parafínové vosky (ropné), s nízkou teplotou topenia, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadlom (odstránenie oleja rozpúšťadlom), odsírením alebo procesom adície upravená vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

295-458-3 | 11A | 92045-76-6 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, mikrokryštalické, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná zo zvyškových olejov kryštalizáciou rozpúšťadlom a upravená vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

307-045-8 | 11A | 97489-05-9 |

parafínové a uhľovodíkové vosky, C19-38 |

308-140-7 | 11A | 97862-89-0 |

parafínové vosky (ropa), čistené s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

308-141-2 | 11A | 97862-90-3 |

parafínové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných frakcií s nízkym bodom topenia aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-142-8 | 11A | 97862-91-4 |

parafínové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných frakcií s nízkym bodom topenia bentonitom, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-143-3 | 11A | 97862-92-5 |

parafínové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných frakcií s nízkym bodom topenia kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-144-9 | 11A | 97862-93-6 |

parafínové vosky (ropa), čistené s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropných parafínových voskov kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

308-145-4 | 11A | 97862-94-7 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, mikrokryštalické, čistené s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná zo zvyškových olejov kryštalizáciou rozpúšťadlom upravená aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

308-147-5 | 11A | 97862-95-8 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, mikrokryštalické, čistené s hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná zo zvyškových olejov kryštalizáciou rozpúšťadlom upravená bentonitom, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

308-148-0 | 11A | 97862-96-9 |

parafínové vosky a uhľovodíkové vosky, mikrokryštalické, čistené s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná zo zvyškových olejov kryštalizáciou rozpúšťadlom upravená kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

265-171-8 | 11B | 64742-67-2 |

olej z potenia parafínov (ropný) Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako olejová frakcia z procesu odstránenia oleja rozpúšťadlom, alebo z procesu odsírenia vosku. Skladá sa hlavne z rozvetvených reťazcov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

300-225-7 | 11B | 93924-31-3 |

sedimentový olej (ropný), spracovaný s kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou sedimentového oleja kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

300-226-2 | 11B | 93924-32-4 |

sedimentový olej (ropný), spracovaný na íloch Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou sedimentového oleja prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili polárne zlúčeniny a prítomné nečistoty. Skladá sa hlavne z rozvetvených reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C50. |

308-126-0 | 11B | 97862-76-5 |

potný olej (ropa), čistený s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou potného oleja aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-127-6 | 11B | 97862-77-6 |

potný olej (ropa), čistený s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou potného oleja kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z rovných reťazcov uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

265-165-5 | 11C | 64742-61-6 |

parafínový gáč (ropný) Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropnej frakcie kryštalizáciou rozpúšťadlom (odstránenie vosku rozpúšťadlom) alebo ako destilačná frakcia z veľmi voskovitej suroviny. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

292-659-8 | 11C | 90669-77-5 |

parafínový vosk (ropný), spracovaný s kyselinou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu úpravou ropnej frakcie voľného vosku kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

292-660-3 | 11C | 90669-78-6 |

parafínový vosk (ropný), spracovaný s kaolínom Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropnej frakcie voľného vosku prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

295-523-6 | 11C | 92062-09-4 |

parafínový gáč (ropný), hydrogenačne rafinovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného vosku vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

295-524-1 | 11C | 92062-10-7 |

parafínový gáč (ropný), s nízkou teplotou topenia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z ropnej frakcie odparafinovaním pomocou rozpúšťadla. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

295-525-7 | 11C | 92062-11-8 |

parafínový gáč (ropný), s nízkou teplotou topenia, hydrogenačne rafinovaný Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného vosku s nízkou teplotou topenia vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-155-9 | 11C | 97863-04-2 |

šelakové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného vosku s nízkou teplotou topenia aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-156-4 | 11C | 97863-05-3 |

šelakové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené s hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného ropného vosku s nízkou teplotou topenia bentonitom, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

308-158-5 | 11C | 97863-06-4 |

šelakové vosky (ropa), s nízkou teplotou topenia, čistené s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného ropného vosku s nízkou teplotou topenia kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených rovných a rozvetvených reťazcov nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C12. |

309-723-9 | 11C | 100684-49-9 |

parafínový gáč (ropný), čistený aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou voľného ropného vosku s nízkou teplotou topenia aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. |

232-373-2 | 11D | 8009-03-8 |

petrolátum Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako polotuhá látka z odvoskovaného parafínového zvyškového oleja. skladá sa hlavne z nasýtených kryštalických a kvapalných uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

265-206-7 | 11D | 64743-01-7 |

petrolátum (ropné), oxidované; petrolátum Komplexná kombinácia organických zlúčenín, hlavne karboxylových kyselín s vysokou molekulovou hmotnosťou získaná okysličením petroláta vzduchom. |

285-098-5 | 11D | 85029-74-9 |

vazelina (ropa), spracované oxidom hlinitým Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa petrolátum upraví Al2O3, aby sa odstránili polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených kryštalických a kvapalných uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

295-459-9 | 11D | 92045-77-7 |

petrolatum (ropa), hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako polotuhá látka z odvoskovaného parafínového zvyškového oleja upraveného vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z nasýtených mikrokryštalických a kvapalných uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

308-149-6 | 11D | 97862-97-0 |

vazelina (ropa), čistené s aktívnym uhlím Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropného petroláta aktívnym uhlím, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

308-150-1 | 11D | 97862-98-1 |

vazelina (ropa), čistené s kyselinou kremičitou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou ropného petroláta kyselinou kremičitou, aby sa odstránili stopové polárne zložky a nečistoty. Skladá sa hlavne z nasýtených uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C20. |

309-706-6 | 11D | 100684-33-1 |

petrolátum (prírodná vazelína), čistená bieliacou hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou petroláta bieliacou hlinkou, aby sa odstránili stopy polárnych zložiek a nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25. |

265-125-7 | 12 | 64742-25-2 |

mazacie oleje (ropné), rafinované kyselinou, odpadové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná v podobe rafinátu z procesu úpravy kyselinou sírovou. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C15 do C50. |

265-133-0 | 12 | 64742-32-1 |

mazacie oleje (ropné), chemicky neutralizované, použité Komplexná kombinácia uhľovodíkov vyrobená procesom úpravy tak, aby sa odstránili kyslé látky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C15 do C50. |

265-152-4 | 12 | 64742-50-3 |

mazacie oleje (ropné), použité, upravené hlinkou Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou použitého mazacieho oleja prírodnou alebo modifikovanou hlinkou, či už priamym kontaktom alebo v procese perkolácie, aby sa odstránili stopové množstvá polárnych zlúčenín a prítomných nečistôt. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C15 do C50. |

265-161-3 | 12 | 64742-58-1 |

mazacie oleje (ropné), použité, hydrogenačne rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou použitého mazacieho oleja vodíkom za prítomnosti katalyzátora. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C15 do C50. |

270-697-6 | 12 | 68476-77-7 |

mazné oleje, recyklované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa použité motorové oleje podrobia precipitácii, filtrácii, katalytickému hydrorafinovaniu a destilácii, aby sa odstránili ťažké kovy a aditívne zložky. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne v rozmedzí od C20 do C40 a produkuje upravený olej s viskozitou 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

274-635-9 | 12 | 70514-12-4 |

lubrikačné oleje, použité |

293-258-0 | 12 | 91052-94-7 |

uhľovodíkové oleje, prepálené oleje spracované s kaolínom Oleje z odfarbovania a filtrácie transformátorových olejov na dekolorizačných zeminách. |

295-421-1 | 12 | 92045-40-4 |

mazné oleje, použité, destilované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná destiláciou použitých mazných olejov. Vrie v rozmedzí približne od 80 oC do 365 oC (175 oF do 689 oF). |

295-422-7 | 12 | 92045-41-5 |

mazné oleje, použité, vákuovo destilované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná vákuovou destiláciou použitých mazných olejov a bodom varu v rozmedzí približne od 200 oC do 360 oC (392 oF do 680 oF). |

295-516-8 | 12 | 92062-03-8 |

mazné oleje (ropné), čistené rozpúšťadlom, destilované, použité Komplexná kombinácia ťažkých uhľovodíkov získaná tak, že použité mazné oleje prešli procesom odparovania a extrakcie rozpúšťadlom. |

297-104-3 | 12 | 93334-30-6 |

mazacie oleje, rafinované použité, obsahujúce aromatické zlúčeniny |

308-935-9 | 12 | 99035-68-4 |

destiláty (ropa), C<10-50-uhľovodíky, použité, rafinované Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná tak, že sa ropný destilát podrobil flokulácii, usadzovaniu, ultrafiltrácii, ultraodstreďovaniu a/alebo destilácii. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C10 do C50 a bodom varu v rozmedzí približne od 150 oC až do najmenej 600 oC (302 oF až najmenej 1112 oF). |

309-878-2 | 12 | 101316-73-8 |

mazné oleje (ropné), použité, nekatalyticky čistené Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná rafináciou odpadových olejov bez katalytickej úpravy pomocou vodíka. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami v rozmedzí od C20 do C50 a produkuje upravený olej s viskozitou najmenej 100 SUS pri 100 oF (19cSt pri 40 oC). |

232-490-9 | 13 | 8052-42-4 |

asfalt Veľmi komplexná kombinácia organických zlúčenín s vysokou molekulovou hmotnosťou obsahujúca relatívne vysoký podiel uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C25 s vysokými pomermi uhlíka k vodíku. Obsahuje aj malé množstvá rôznych kovov, ako nikel, železo alebo vanád. Získava sa ako neprchavý zvyšok z destilácie surovej ropy alebo separáciou v podobe rafinátu zo zvyškového oleja v procese odstraňovania asfaltu alebo v procese dekarbonizácie. |

265-057-8 | 13 | 64741-56-6 |

destilačné zvyšky (ropné), vákuové Komplexný zvyšok z vákuovej destilácie zvyšku z atmosférickej destilácie surovej ropy. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C34 a bodom varu približne nad 495 oC (923 oF). |

265-188-0 | 13 | 64742-85-4 |

destilačné zvyšky (ropné), hydrogenačne odsírené, vákuové Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná úpravou zvyšku z vákuovej destilácie vodíkom za prítomnosti katalyzátora a za primárneho odstránenia zlúčenín organickej síry. Skladá sa z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami prevažne vyššími ako C34 a bodom varu približne nad 495 oC (923 oF). |

265-196-4 | 13 | 64742-93-4 |

asfalt, oxidovaný Komplexná čierna tuhá látka získaná prefukovaním vzduchu cez zahriaty zvyšok, alebo cez rafinát z procesu odasfaltovania alebo bez katalyzátora. Proces je v podstate jedným z procesov oxidačnej kondenzácie, ktorá zvyšuje molekulovú hmotnosť. |

269-110-6 | 13 | 68187-58-6 |

smola, ropná, arom. Zvyšok z destilácie tepelne krakovaného alebo parou krakovaného zvyšku a/alebo katalyticky krakovaného prečisteného oleja s bodom mäknutia od 40 oC do 180 oC (104 oF do 356 oF). Skladá sa hlavne z komplexnej kombinácie troj- alebo viacčlánkových kondenzovaných kruhových aromatických uhľovodíkov. |

295-284-8 | 13 | 91995-23-2 |

asfaltény (ropné) Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako komplexný tuhý čierny produkt separáciou z ropných zvyškov pomocou špeciálnej úpravy ľahkej uhľovodíkovej frakcie. Pomer uhlík/vodík je mimoriadne vysoký. Tento produkt obsahuje malé množstvo vanádu a niklu. |

295-518-9 | 13 | 92062-05-0 |

zvyšky (ropné), tepelné krakovanie, vákuová destilácia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná z vákuovej destilácie produktov z tepelného procesu krakovania. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami vyššími ako C34 a bodom varu približne nad 495 oC (923 oF). |

307-353-2 | 13 | 97593-48-1 |

smola z ropy, oxidovaná Produkt získaný oxidáciou ropnej smoly na vzduchu pri teplotách v rozsahu približne od 200 oC do 300 oC (392 oF do 572 oF). |

309-713-4 | 13 | 100684-40-0 |

zvyšky (ropné), vákuový destilačný zvyšok hydrogenácia Komplexná kombinácia uhľovodíkov získaná ako zvyšok z destilácie surovej ropy vo vákuu. Skladá sa hlavne z uhľovodíkov s uhlíkovými číslami vyššími ako C50 a bodom varu približne nad 500 oC (923oF). |

265-080-3 | 14 | 64741-79-3 |

ropný koks Tuhá látka, ktorá je výsledkom úpravy ropnej frakcie pri vysokej teplote. Skladá sa z uhlíkatej látky a obsahuje niektoré uhľovodíky s vysokým pomerom uhlíka k vodíku. |

265-209-3 | 14 | 64743-04-0 |

koks (ropný), uhlíkaté látky znovu získané z kyselinových kalov Uhlíkatá látka znovuzískaná z kyslého kalu po odstránení kyslej zložky pri vysokej teplote (napr. pri približne 537,8 oC (1000 oF)). |

265-210-9 | 14 | 64743-05-1 |

koks (ropný), kalcinovaný Komplexná kombinácia uhlíkatej látky, vrátane uhľovodíkov s extrémne vysokou molekulovou hmotnosťou, získaná ako tuhá látka z kalcinácie ropného koksu pri teplotách presahujúcich 1000 oC ( 1 800oF). Uhľovodíky prítomné v kalcinovanom kokse majú veľmi vysoký pomer uhlíka k vodíku. |

[1] Naftové produkty sú zoskupené do 31 skupín označených číslom, alebo číslom a písmenom (skupina 1, skupina 2, skupina 3A, skupina 3B, skupina 3C, skupina 4A, skupina 4B, atď.), pozri str. 68. Za každú jednotlivú skupinu u látok, výrobcov alebo dovozcov sa možno rozhodnúť predložiť len jeden súbor informácií, ale len pokiaľ sa to týka bodov 2 až 6, vrátane informácií uvedených v prílohe III; tieto informácie sa budú potom brať ako informácie uplatniteľné na všetky látky obsiahnuté v tejto príslušnej skupine.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZOZNAM LÁTOK VYŇATÝCH Z USTANOVENÍ ČLÁNKOV 3 A 4

Č. EINECS | Skupina | Č. CAS |

200-061-5 | | 50-70-4 |

D-glucitol C6H14O6 |

200-066-2 | | 50-81-7 |

kyselina askorbová C6H8O6 |

200-075-1 | | 50-99-7 |

glukóza C6H12O6 |

200-294-2 | | 50-87-1 |

L-lyzín C6H14N2O2 |

200-312-9 | | 57-10-3 |

kyselina palmitová, čistá C16H32O2 |

200-313-4 | | 57-11-4 |

kyselina stearová C18H36O2 |

200-334-9 | | 57-50-1 |

sacharóza, čistá C12H22O11 |

200-405-4 | | 58-95-7 |

alfa-tokoferyl-acetát C31H52O3 |

200-432-1 | | 59-51-8 |

DL-metionín C5H11NO2S |

200-711-8 | | 69-65-8 |

D-manitol C6H14O6 |

201-771-8 | | 87-79-6 |

L-sorbózaC6H12O6 |

204-007-1 | | 112-80-1 |

kyselina olejová, čistá C18H34O2 |

204-664-4 | | 123-94-4 |

(2,3-dihydroxypropyl)-stearát, čistý C21H42O4 |

204-696-9 | | 124-38-9 |

oxid uhličitý CO2 |

205-278-9 | | 137-08-6 |

kalcium-pantotenát, D-forma C9H17NO5.½Ca |

205-582-1 | | 143-07-7 |

kyselina dodekánová, čistá C12H24O2 |

205-590-5 | | 143-18-0 |

kálium-oleát C18H34O2.K |

205-756-7 | | 150-30-1 |

DL-fenylalanín C9H11NO2 |

208-407-7 | | 527-07-1 |

nátrium-glukonát C6H12O7.Na |

212-490-5 | | 822-16-2 |

nátrium-oktadekanát, čistý C18H36O2.Na |

215-279-6 | | 1317-65-3 |

vápenec Nehorľavá tuhá zložka sedimentárnej horniny. Skladá sa hlavne z uhličitanu vápenatého. |

215-665-4 | | 1338-43-8 |

sorbitan-oleát C24H44O6 |

216-472-8 | | 1592-23-0 |

kalcium-distearát, čistý C18H36O2.½Ca |

231-147-0 | | 7440-37-1 |

argón Ar |

231-153-3 | | 7440-44-0 |

uhlík C |

231-783-9 | | 7727-37-9 |

dusík N2 |

231-791-2 | | 7732-18-5 |

voda, destilovaná, merná vodivosť alebo podobná čistota H2O |

231-955-3 | | 7782-42-5 |

grafit C | | |

232-273-9 | | 8001-21-6 |

slnečnicový olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastných kyselín linolovej a olejovej (Helianthus annuus, Compositae). |

232-274-4 | | 8001-22-7 |

sójový olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastných kyselín linolovej, olejovej, palmitovej a stearovej. (Soja hispida, Leguminosae). |

232-276-5 | | 8001-23-8 |

olej zo sušených kvetov safloru Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastnej kyseliny linolovej. (Carthamus tinctorius, Compositae). |

232-278-6 | | 8001-26-1 |

ľanový olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastných kyselín linolovej, linolénovej a olejovej (Linum usitatissimum, Linaceae). |

232-281-2 | | 8001-30-7 |

kukuričný olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastných kyselín linolovej, olejovej, palmitovej a stearovej. (Zea mays, Gramineae). |

232-293-8 | | 8001-79-4 |

ricínový olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastnej kyseliny ricínolejovej (Ricinus communis, Euphorbiaceae). |

232-299-0 | | 8002-13-9 |

repkový olej Extrakty a ich fyzikálne modifikované deriváty. Skladá sa hlavne z glyceridov mastných kyselín erukovej, linolovej a olejovej (Brassica napus, Cruciferae). |

232-307-2 | | 8002-43-5 |

lecitíny Komplexná kombinácia diglyceridov mastných kyselín naviazaných na cholínester kyseliny fosforečnej. |

232-436-4 | | 8029-43-4 |

sirupy, hydrolyzovaný škrob Komplexná kombinácia získaná hydrolýzou kukuričného škrobu účinkom kyselín alebo enzýmov. Skladá sa hlavne z d-glukózy, maltózy a maltodextrínov. |

232-442-7 | | 8030-12-4 |

tuk, hydrogenovaný |

232-675-4 | | 9004-53-9 |

dextrín |

232-679-6 | | 9005-25-8 |

škrob Vysoko polymérna uhľovodíková látka zvyčajne získaná z obilovín ako je kukurica, pšenica a cirok, a z koreňov a hľúz, ako napr. zemiaky a tapioka. Obsahuje škrob, ktorý bol predželatinovaný teplom za prítomnosti vody. |

232-940-4 | | 9050-36-6 |

maltodextrín |

234-328-2 | | 11103-57-4 |

vitamín A |

238-976-7 | | 14906-97-9 |

nátrium-D-glukonát C6H12O7.xNa |

248-027-9 | | 26836-47-5 |

D-glucitol-monostearát C24H48O7 |

262-988-1 | | 61788-59-8 |

metylestery mastných kyselín z kokosu |

262-989-7 | | 61788-61-2 |

metylestery mastných kyselín z tuku |

263-060-9 | | 61789-44-4 |

mastné kyseliny, ricínový olej |

263-129-3 | | 61790-37-2 |

mastné kyseliny, tuk |

266-925-9 | | 67701-01-3 |

C12-18-mastné kyseliny Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C12-C18kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 16-005-00. |

266-928-5 | | 67701-03-5 |

C16-18-mastné kyseliny Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 19-005-00. |

266-929-0 | | 67701-05-7 |

mastné kyseliny, C8-18-nasýtené a C18-nenasýtené Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C8-C18 a C18 nenasýtená kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 01-005-00. |

266-930-6 | | 67701-06-8 |

mastné kyseliny, C14-18-nasýtené a C16-18-nenasýtené Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C14-C18 a C16-C18 nenasýtená kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 04-005-00. |

266-932-7 | | 67701-08-0 |

mastné kyseliny, C16-18-nasýtené a C18-nenasýtené Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18 a C18nenasýtená kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 11-005-00. |

266-948-4 | | 67701-30-8 |

trialkylglyceridy, C16-18-nasýtené a C18-nenasýtený Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18 a C18 nenasýtený trialkylglycerid a oznamovacím číslom SDA: 11-001-00. |

267-007-0 | | 67762-26-9 |

mastné kyseliny, C14-18-nasýtené a C16-18-nenasýtené, metylestery Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C14-C18 a C16-C18 metylester nenasýtenej kyseliny alkylkarboxylovej a oznamovacím číslom SDA: 04-010-00. |

267-013-3 | | 67762-36-1 |

C6-12-mastné kyseliny Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C6-C12kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 13-005-00. |

268-099-5 | | 68002-85-7 |

mastné kyseliny, C14-22-nasýtené a C16-22-nenasýtené Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C14-C22 a C16-C22 nenasýtená kyselina alkylkarboxylová a oznamovacím číslom SDA: 07-005-00. |

268-616-4 | | 68131-37-3 |

sirupy, obilné, dehydratované |

269-657-0 | | 68308-53-2 |

mastné kyseliny zo sóje |

269-658-6 | | 68308-54-3 |

mono-, di- a triglyceridy z loja, hydrogenované |

270-298-7 | | 68424-37-3 |

C14-22-mastné kyseliny |

270-304-8 | | 68424-45-3 |

mastné kyseliny z ľanového oleja |

270-312-1 | | 68424-61-3 |

C16-18-nasýtené a C18-nenasýtené mono- a diglyceridy Táto látka je uvedená pod názvom látky SDA: C16-C18 a C18nenasýtený alkyl a C16-C18 a C18nenasýtený dialkylglycerid a oznamovacím číslom SDA: 11-002-00 |

288-123-8 | | 85665-33-4 |

tri-C10-18-glyceridy |

292-771-7 | | 90990-10-6 |

C12-14-mastné kyseliny |

292-776-4 | | 90990-15-1 |

mastné kyseliny, C12-18-nasýtené a C18-nenasýtené |

296-916-5 | | 93165-31-2 |

mastné kyseliny z repkového oleja, s nízkym obsahom kyseliny (Z)-dokoz-13-énovej |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

1. Všeobecné informácie

1.1. Názov látky

1.2. Č. EINECS

1.3. Č. CAS

1.4. Synonymá

1.5. Čistota

1.6. Nečistoty

1.7. Molekulový vzorec

1.8. Štrukturálny vzorec

1.9. Druh látky

1.10. Fyzikálny stav

1.11. Prosím, vyznačte, kto predkladá súbor údajov

1.12. Vyrobené alebo dovezené množstvo, vyššie ako 1000 ton ročne

1.13. Vyznačte, ak látka bola v priebehu posledných 12 mesiacov vyrábaná

1.14. Vyznačte, ak látka bola v priebehu posledných 12 mesiacov dovážaná

1.15. Klasifikácia a označovanie

1.16. Charakteristika použitia

1.17. Bol už iným výrobcom alebo dovozcom úplný súbor údajov predložený?

1.18. Špecifikujte, ak konáte v mene iného výrobcu alebo dovozcu, ktorého sa to týka

1.19. Iné poznámky (napr. možnosti použitia)

2. Fyzikálno-chemické údaje

2.1. Bod topenia

2.2. Bod varu

2.3. Hustota

2.4. Tlak pary

2.5. Rozdeľovací koeficient (log10 POW)

2.6. Rozpustnosť vo vode

2.7. Bod vzplanutia

2.8. Samozápaľnosť

2.9. Horľavosť

2.10. Výbušnosť

2.11. Oxidačné vlastnosti

2.12. Ostatné údaje a poznámky

3. Určenie a dopady na životné prostredie

3.1. Stabilita

3.1.1. Fotodegradácia

3.1.2. Stabilita vo vode

3.1.3. Stabilita v pôde

3.2. Údaje pre monitoring (životné prostredie)

3.3. Preprava a distribúcia medzi úsekmi oblastí životného prostredia, vrátane predpokladaných koncentrácií a distribučných dopadov na životné prostredie

3.3.1. Preprava

3.3.2. Distribúcia medzi úsekmi oblastí životného prostredia

3.4. Biodegradácia

3.5. Bioakumulácia

3.6. Ostatné poznámky

4. Ekotoxicita

4.1. Toxicita pre ryby

4.2. Toxicita pre dafnie a ostatné vodné nestavovce

4.3. Toxicita pre riasy

4.4. Toxicita pre baktérie

4.5. Toxicita pre suchozemské organizmy

4.6. Toxicita pre organizmy prebývajúce v zemi

4.7. Ostatné poznámky

5. Toxicita

5.1. Akútna toxicita

5.1.1. Akútna orálna toxicita

5.1.2. Akútna toxicita spôsobená vdychovaním

5.1.3. Akútna kožná toxicita

5.1.4. Akútna toxicita (ostatné spôsoby aplikácie)

5.2. Leptavosť a podráždenie

5.2.1. Podráždenie pokožky

5.2.2. Podráždenie očí

5.3. Scitlivenie

5.4. Opakovaná toxická dávka

5.5. Genetická toxicita in vitro

5.6. Genetická toxicita in vivo

5.7. Karcinogénnosť

5.8. Toxicita pre reprodukčný proces

5.9. Ostatné príslušné informácie

5.10. Skúsenosti s vystavením človeka danému vplyvu

6. Zoznam literatúry

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

INFORMÁCIE UVEDENÉ V ČLÁNKU 4 ODS. 1

1. Všeobecné informácie

1.1. Názov látky

1.2. Č. EINECS

1.3. Č. CAS

1.4. Synonymá

1.5. Čistota

1.6. Nečistoty

1.7. Molekulový vzorec

1.8. Štrukturálny vzorec

1.9. Druh látky

1.10. Fyzikálny stav

1.11. Prosím, vyznačte, kto predkladá súbor údajov

1.12. Vyrobené alebo dovezené množstvo prevyšujúce 10 ton ročne, ale nie väčšie ako 1000 ton

1.13. Vyznačte, ak látka bola v priebehu posledných 12 mesiacov vyrábaná

1.14. Vyznačte, ak látka bola v priebehu posledných 12 mesiacov dovážaná

1.15. Klasifikácia a označovanie

1.16. Charakteristika použitia

1.17. Ostatné poznámky

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

INFORMAČNÉ KANCELÁRIE SPOLOČENSTVA

V nasledujúcich informačných kanceláriách v spoločenstve sú dostupné špeciálne softwarové balíky, na disketách

Nemecko

Bonn

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutchland

Zitelmannstrasse 22

D-5300 Bonn

Telex: 88 66 48 EUROP D

Telefax 5 30 09 50

Berlín

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutchland

Aussenstelle Berlin

Kurfürstendamm 102

D-1000 Berlin 31

Telex: 18 40 15 EUROP D

Telefax 8 92 20 59

Mníchov

Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Vertretung in der Bundesrepublik Deutchland

Vertretung in München

Erhardstrasse 27

D-8000 München 2

Telex: 5 21 81 35

Telefax 2 02 10 15

Belgicko

Brusel

a) Commission des Communautés européennes

Bureau en Belgique

b) Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in België

Rue Archimede 73,

B-1040 Bruxelles

Archimedesstraat 73,

B-1040 Brussel

Telex: 26657 COMTNF B

Telefax 2 35 01 66

Dánsko

Kodaň

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Kontor in Danmark

Højbrohus

Østergade 61

Postbox 144

DK-1004 København K 33

Telex: 1 64 02 COMEUR DK

Telefax 33 11 12 03/33 14 12 44

Španielsko

Madrid

Comisión de las Comunidades Europeas

Oficina en España

Calle de Serrano 41

5a planta

E-28001 Madrid

Telex: 4 68 18 OIPE E

Telefax 5 76 03 87/5 77 29 23

Barcelona

Edificio Atlantico

Av. Diagonal, 407 bis, Planta 18

08008 Barcelona

Telefax 415 63 11

Francúzsko

Paríž

Commission des Communautés européennes

Bureau de représentation en France

288, Bld. St. Germain

F-75007 Paris

Telex: Paris 611019 COMEUR

Telefax 1 45 56 94 19/7

Marseilles

Commission des Communautés européennes

Bureau á Marseille

CMCI

2, rue Henri-Barbusse

F-13241 Marseille Cedex 01

Telex: 40 25 38 EURMA

Telefax 91 90 98 07

Grécko

Atény

Eπιτρoπή τωv Eυρωπαϊκώv Koιvoτήτωv

Γραφείo στηv Eλλάδα

2 Vassilissis Sofias

Case postale 1 10 02

GR-Athina 10674

Telex: 21 93 24 ECAT GR

Telefax 7 24 46 20

Írsko

Dublin

Commission of the European Communities

Office in Ireland

39 Moleswoth Street

IRL-Dublin 2

Telex: 9 38 27 EUCO EI

Telefax 71 26 57

Taliansko

Rím

Commissione delle Comunità europee

Ufficio in Italia

Via Poli 29

I-00187 Roma

Telex: 61 01 84 EUROMA I

Telefax 6 79 16 58

Miláno

Commissione delle Comunità europee

Ufficio a Milano

Corso Magenta 59

I-20123 Milano

Telex: 31 62 00 EUROMIL I

Telefax 4 81 85 43

Luxembursko

Luxemburg

Commission des Communautés européennes

Bureau au Luxembourg

Bâtiment Jean Monnet B/0

Rue Alcide De Gasperi

L-2920 Luxembourg

Telex: 34 23/34 46/34 76 COMEUR LU

Telefax 43 01 44 33

Holandsko

Haag

Commissie van de Europese Gemeenschappen

Bureau in Nederland

Korte Vijverberg 5

NL-2513 AB Den Haag

Telex: 3 10 94 EURCO NL

Telefax 364 66 19

Portugalsko

Lisabon

Comissão das Comunidades Europeias

Gabinete em Portugal

Centro Europeu Jean Monnet

Largo Jean Monnet 1 – 10o

P-1200 Lisboa

Telex: 18810 COMEUR P

Telefax 3 55 43 97

Veľká Británia

Londýn

Commission of the European Communities

Office in the United Kingdom

Jean Monnet House

8 Storey's Gate

UK-London SW1P 3AT

Telex: 2 32 08 EURUK G

Telefax 7 19 73 19 00/19 20

Belfast

Commission of the European Communities

Office in Northern Ireland

Windsor House

9/15 Bedford Street

UK-Belfast BT2 7EG

Telex: 7 41 17 CECBEL G

Telefax 24 82 41

Cardiff

Commission of the European Communities

Office in Wales

4 Cathedral Road

PO Box 15

UK-Cardiff CF1 9SG

Telex: 49 77 27 EUROPA G

Telefax 39 54 89

Edinburgh

Commission of the European Communities

Office in Scotland

7 Alva Street

UK-Edinburgh EH2 4PH

Telex: 72 74 20 EUEDING

Telefax 2 26 41 05

--------------------------------------------------