31993R0207Úradný vestník L 025 , 02/02/1993 S. 0005 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0037
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0037


Nariadenie komisie (EHS) č. 207/93

z 29. januára 1993,

ktorým sa definuje obsah prílohy VI nariadenia (EHS) č. 2092/91 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a vyznačovaní takejto skutočnosti na poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách a ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre uplatňovanie ustanovení článku 5 (4)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2092/91 z 24. júna 1991 o ekologickej výrobe poľnohospodárskych výrobkov a vyznačovaní takejto skutočnosti na poľnohospodárskych výrobkoch a potravinách [1], najmä na jeho článok 5 (7) a (8),

keďže pre účely článku 5 (3) b) a c) a (4) nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 (ďalej len "nariadenie") treba v častiach A, B a C jeho prílohy VI vypracovať vyčerpávajúce zoznamy;

keďže pre účely troch oddielov prílohy VI nariadenia treba v záujme ich jednotnosti s príbuznými regulačnými ustanoveniami spoločenstva vypracovať určité definície;

keďže akékoľvek zložky alebo pomocné technologické látky, ktoré majú byť uvedené v prílohe VI nariadenia, sa musia používať iba v súlade s legislatívnymi požiadavkami, týkajúcimi sa prípravy potravín a podľa správnej výrobnej praxe pri výrobe potravín;

keďže príloha VI nariadenia musí zohľadňovať očakávanie spotrebiteľov, že upravované výrobky vyrobené ekologickým spôsobom budú pozostávať v zásade zo zložiek tak, ako sa vyskytujú v prírode;

keďže do časti VI nariadenia možno zaradiť aj iné zložky alebo pomocné technologické látky, ktoré sa môžu používať v potravinách pripravených konvenčným spôsobom a ktoré podľa možnosti existujú aj v prírode, pod podmienkou, že bolo dokázané, že bez pomoci takýchto látok nie je možné ekologické potraviny vyrábať alebo konzervovať;

keďže, čo sa týka enzýmov odvodených z mikroorganizmov treba ešte preveriť, či takéto výrobky získané z geneticky modifikovaných mikroorganizmov v zmysle smernice Rady 90/220/ES [2] možno použiť v potravinách, na označovaní ktorých sa uvádza ekologický spôsob výroby; keďže táto otázka sa podrobne preskúma, keď sa takéto enzýmy schvália podľa príslušnej legislatívy spoločenstva na použitie v potravinách;

keďže spomenutú prílohu VI bude treba podrobovať pravidelnému prehodnocovaniu z hľadiska získaných skúseností a vývoja v oblasti dostupnosti určitých ekologicky vyrábaných zložiek poľnohospodárskeho pôvodu na trhu spoločenstva;

keďže podrobné pravidlá pre uplatňovanie derogácie podľa článku 5 (4) nariadenia sú potrebné na zabezpečenie jednotného uplatňovania tejto derogácie v členských štátoch, pokiaľ výrobky, na ktoré sa táto derogácia vzťahuje, neboli zaradené do oddielu C prílohy VI nariadenia;

keďže opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade s názorom výboru, o ktorom sa zmieňuje článok 14 nariadenia (EHS) č. 2092/91,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Obsah prílohy VI nariadenia (EHS) č. 2092/91 je definovaný v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Neprijmú sa žiadne doplnky a zmeny oddielov A a B prílohy VI, kým sa nesplnia minimálne tieto požiadavky:

a) pre prísady do potravín, na ktoré sa vzťahuje bod 1 oddielu A prílohy VI: bez toho, aby boli dotknuté požiadavky na prijateľnosť zložiek, ktoré stanovuje smernica Rady 89/107/EHS [3] sa sem zaradia iba látky, pri ktorých sa dokázalo, že bez pomoci takýchto látok nie je možné ekologické potraviny vyrábať alebo konzervovať;

b) pre pomocné technologické látky, na ktoré sa vzťahuje časť B prílohy VI: zaraďujú sa iba látky, ktoré sú prijateľné na všeobecné spracovávanie potravín a pri ktorých sa dokázalo, že bez pomoci takýchto látok nie je možné takúto potravinu vyrábať.

Článok 3

1. Pokiaľ zložka poľnohospodárskeho pôvodu nie je zaradená do oddielu C prílohy VI nariadenia, môže sa používať podľa derogácie, ktorú stanovuje článok 5 (4) toho nariadenia, pokiaľ sú splnené tieto podmienky:

a) prevádzkovateľ poskytol kompetentnému orgánu členského štátu všetky požadované dôkazy o tom, že príslušná zložka vyhovuje článku 5 (4) a

b) kompetentný orgán členského štátu povolil používanie na obdobie najviac troch mesiacov, ktoré sa môže skrátiť, ak sa ukáže, že v spoločenstve sú k dispozícii zdroje tejto zložky.

2. Ak bolo udelené povolenie uvedené v odseku 1, členský štát bezodkladne oznámi ostatným členským štátom a Komisii tieto informácie:

a) dátum vydania povolenia;

b) názov príslušnej zložky poľnohospodárskeho pôvodu;

c) požadované množstvá a ich odôvodnenie;

d) príčinu a predpokladanú dĺžku trvania nedostatku.

3. Ak z informácií, ktoré každý členský štát poskytne Komisii a členskému štátu, ktorý povolenie udelil, vyplynie, že počas nedostatku sú zásoby k dispozícii, členský štát do 10 dní od prevzatia informácie zváži odňatie povolenia alebo skrátenie dlžky jeho platnosti a s opatreniami, ktoré prijal, oboznámi Komisiu a ostatné členské štáty.

4. Na požiadanie členského štátu alebo na základe iniciatívy zo strany Komisie sa záležitosť predloží na preskúmanie výboru, o ktorom sa zmieňuje článok 14 nariadenia. V súlade s postupom zakotveným v článku 14 sa môže prijať rozhodnutie o odňatí povolenia alebo o úprave dĺžky jeho platnosti, alebo tam, kde to je primerané, o zaradení danej zložky do oddielu C prílohy VI.

Článok 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v pätnásty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. januára 1993

za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 198, 22.7.1991, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 117, 8.5.1990, s. 15.

[3] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

"

PRÍLOHA VI

ÚVOD

Na účely tejto prílohy platia tieto definície:

1. zložky: látky, ako sú definované v článku 4 tohoto nariadenia, zachovávajúc pri tom obmedzenia uvedené v článku 6 (4) smernice Rady 79/112/EHS z 18 decembra 1978 o aproximácii zákonov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín s cieľom ich predaja konečnému spotrebiteľovi [1].

2. zložky poľnohospodárskeho pôvodu:

a) jednotlivé poľnohospodárske výrobky a výrobky z nich získané prostredníctvom príslušného prepierania, čistenia, tepelných a/alebo mechanických procesov a/alebo fyzikálnych procesov, ktoré znižujú obsah vlhkosti vo výrobku;

b) tiež výrobky získané z výrobkov uvedených pod bodom a) prostredníctvom iných procesov, ktoré sa používajú pri spracovávaní potravín, ak sa takéto výrobky nepovažujú za potravinárske prídavné látky alebo ochucovacie a aromatické látky, ako sú definované v nižšie uvedených bodoch 5 alebo 7.

3. zložky nepoľnohospodárskeho pôvodu: zložky, ktoré sú iné ako zložky poľnohospodárskeho pôvodu a ktoré patria aspoň do jednej z týchto kategórií:

3.1. prídavné látky do potravín, vrátane nosičov prídavných látok do potravín, ako sú definované v nižšie uvedených bodoch 5 a 6;

3.2. ochucovacie a aromatické látky, ako sú definované v nižšie uvedenom bode 7;

3.3. voda a soľ;

3.4. prípravky z mikroorganizmov;

3.5. minerály (vrátane stopových prvkov) a vitamíny;

4. pomocné technologické látky: látky ako sú definované v článku 1 (3) a) smernice Rady 89/107/EHS [2] o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na potravinárske prídavné látky povolené na používanie v potravinách určených na ľudskú spotrebu;

5. potravinárske prídavné látky: látky ako sú definované v článku 1 (1) a (2) smernice 89/107/EHS, na ktoré sa vzťahuje táto smernica alebo všeobecná smernica, o ktorej sa zmieňuje článok 3 (1) smernice 89/107/EHS;

6. nosiče, vrátane rozpúšťadiel nosičov: prídavné látky do potravín používané na rozpúšťanie, zrieďovanie, rozptyl alebo iné fyzikálne upravovanie prídavných látok do potravín s cieľom uľahčovať manipuláciu, aplikáciu alebo použitie bez toho, aby menili svoju technologickú funkciu;

7. ochucovacie a aromatické prísady: látky a výrobky ako sú definované v článku 1 (2) smernice Rady 88/388/EHS z 22. júna 1988 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na ochucovacie a aromatické látky na použitie v potravinách a na východiskové materiály pre ich výrobu [3], na ktoré sa táto smernica vzťahuje.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Oddiely A, B a C sa vzťahujú na zložky a pomocné technologické látky, ktoré možno použiť na prípravu potravín pozostávajúcich v zásade z jednej alebo viacerých zložiek rastlinného pôvodu, uvedených v článku 1 (1) b) tohto nariadenia, s výnimkou vín.

Bez ohľadu na zmienku o ktorejkoľvek zložke v oddieli A a C, alebo ktorejkoľvek pomocnej technologickej látke v oddieli B, každá zložka alebo taká pomocná technologická látka sa používa iba v súlade s príslušnými zákonmi spoločenstva a/alebo vnútroštátnymi zákonmi, ktoré sú zlučiteľné so zmluvou, a v prípade absencie takýchto zákonov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pre potraviny. Najmä prísady sa používajú podľa ustanovení smernice 89/107/EHS a ak to je významné, podľa ustanovení ktorejkoľvek všeobecnej smernice, ako sa o nej zmieňuje článok 3 (1) smernice 89/107/EHS; ochucovacie a aromatické látky sa používajú podľa ustanovení smernice 88/388/EHS a rozpúšťadlá podľa ustanovení smernice Rady 88/344/EHS z 13. júna 1988 o aproximácii zákonov členských štátov, ktoré sa vzťahujú na extrakčné rozpúšťadlá používané pri výrobe potravín a zložiek potravín [4].

ODDIEL A – ZLOŽKY NEPOĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU (O KTORÝCH SA ZMIEŇUJE ČLÁNOK 5 (3) (B) SMERNICE (EHS) Č. 2092/91)

A.1. Prídavné látky do potravín, vrátane nosičov

| Názov | Osobitné podmienky |

E 170 | uhličitany vápenaté | – |

E 270 | kyselina mliečna | – |

E 290 | oxid uhličitý | – |

E 296 | kyselina jablčná | – |

E 300 | kyselina askorbová | – |

E 322 | lecitíny | – |

E 330 | kyselina citrónová | – |

E 334 | kyselina vínna (L (+) -) | – |

E 335 | vínan sodný | – |

E 336 | vínan draselný | – |

E 400 | kyselina alginová | – |

E 401 | alginát sodný | – |

E 402 | alginát draselný | – |

E 406 | agar | – |

E 410 | karobová guma (svätojánsky chlieb) | – |

E 412 | guarová guma | – |

E 413 | taragantová guma | – |

E 414 | arabská guma | – |

E 415 | xantánová guma | – |

E 416 | karaganová guma | – |

E 440 i) | pektín | – |

E 500 | uhličitan sodný | – |

E 501 | uhličitan draselný | – |

E 503 | uhličitan amónny | – |

E 504 | uhličitan horečnatý | – |

E 516 | síran vápenatý | CR |

E 938 | argón | – |

E 941 | dusík | – |

E 948 | kyslík | – |

Názov | Osobitné podmienky |

voda | |

chlorid vápenatý | koagulačné činidlo |

uhličitan vápenatý | |

hydroxid vápenatý | |

síran vápenatý | koagulačné činidlo |

chlorid horečnatý (alebo nigari) | koagulačné činidlo |

uhličitan draselný | sušenie hrozna |

oxid uhličitý | |

dusík | |

etanol | rozpúšťadlo |

kyselina tanínová (tanín) | filtračná pomôcka |

albumín z vajcového bielka | |

kazeín | |

želatína | |

vyzina | |

rastlinné oleje | mazacie alebo uvoľňovacie činidlá |

gél alebo koloidálne roztoky oxidu kremičitého | |

aktívny uhlík | |

mastenec | |

bentonit | |

kaolín | |

rozsievkové hliny/kremelina | |

perlit | |

škrupiny lieskových orechov | |

včelí vosk | uvoľňovacie činidlo |

karnaubový vosk | uvoľňovacie činidlo |

Prípravky mikroorganizmov a enzýmov:

i) všetky prípravky s obsahom mikroorganizmov a enzýmov, ktoré sa používajú ako pomocné technologické prísady pri spracovávaní potravín, s výnimkou geneticky modifikovaných mikroorganizmov v zmysle článku 2 (2) smernice 90/220/EHS;

ii) geneticky modifikované mikroorganizmy v zmysle článku 2 (2) smernice 90/220/EHS:

ak sem boli zaradené na základe rozhodovacieho postupu uvedeného v článku 14.

Oddiel C – ZLOŽKY POĽNOHOSPODÁRSKEHO PÔVODU, KTORÉ NEBOLI VYROBENÉ EKOLOGICKÝM SPÔSOBOM A O KTORÝCH SA ZMIEŇUJE ČLÁNOK 5 (4) SMERNICE (EHS) Č. 2092/91

C.1. Neupravované rastlinné výrobky a výrobky, ktoré z nich boli získané prostredníctvom procesov uvedených v definícii 2 a):

C.1.1. Jedlé ovocie, orechy a semená

kokosové orechy

orechy para

oriešky kešu

datle

ananás

mango

papája

trnky

kakao

marakuja

orechy kola

arašidy

šípky

rešetliaky

ostružiny

javorový sirup

chinínovník

amarant

semená chrenu

tekvicové jadierka

píniové oriešky

reďkovkové semeno

C.1.2. Jedlé koreniny a bylinky

všetky výrobky s výnimkou tymiánu

C.1.3. Obilniny

proso

divá ryža (Zizania plauspra)

C.1.4. Olejnaté semená

sezamové semená

C.1.5. Rôzne

riasy, vrátane morských

C.2. Rastlinné produkty, spracovávané pomocou procesov uvedených v definícii 2 b):

C.2.1. Tuky a oleje, rafinované alebo nerafinované, ale chemicky neupravované a získané z rastlín iných ako:

oliva

slnečnica

C.2.2. Cukry, škrob, ostatné výrobky/produkty z obilnín a hľúz

trstinový a repný cukor

škroby vyrobené z obilnín a hľúz, chemicky neupravované

ryžový papier

glutén

C.2.3. Rôzne

citrónová šťava

ocot z kvasených nápojov iných ako víno

C.3. Výrobky živočíšneho pôvodu

med

želatína

práškové mlieko a prášok z odstredeného mlieka

jedlé vodné organizmy, nepochádzajúce z vodných kultúr.

"

[1] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 27.

[3] Ú. v. ES L 184, 15.7.1988, s. 61.

[4] Ú. v. ES L 175, 24.6.1988, s. 28.

--------------------------------------------------