31993L0046Úradný vestník L 159 , 01/07/1993 S. 0134 - 0136
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0204
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0204


Smernica Komisie 93/46/EHS

z 22. júna 1993,

ktorou sa nahrádzajú a pozmeňujú prílohy smernice Rady 92/109/EHS o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/109/EHS zo 14. decembra 1992 o výrobe a uvádzaní na trh určitých látok používaných na nedovolenú výrobu omamných látok a psychotropných látok [1] a najmä na jej článok 10 ods. 3,

keďže je nevyhnutné uplatniť rozhodnutie, ktoré v apríli 1992 prijala Komisia Organizácie Spojených národov pre omamné látky o zaradení látok safrol, piperonal a izosafrol do tabuľky č. 1 prílohy Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988 preradením týchto látok z. kategórie 2 do kategórie 1 v prílohe I smernice a ich vypustením z prílohy II;

keďže toto preradenie uvedie do súladu túto smernicu s nariadením Rady (EHS) č. 3677/90 [2] z 13. decembra 1990 ustanovujúcim opatrenia, ktoré je treba prijať, aby sa zabránilo zneužívaniu určitých látok na nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 900/92, [3] prijaté, zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 3769/92 [4],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I a II smernice 92/109/EHS sa nahrádzajú prílohami I a II tejto smernice.

Článok 2

Členské štáty do 1. júla 1993 prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. júna 1993

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 370, 19.12.1992, s. 76.

[2] Ú. v. ES L 357, 20.12.1990, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 96, 10.4.1992, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 383, 29.12.1992, s. 17.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

1. KATEGÓRIA

Soli látok uvedených v tejto kategórií, ak takéto soli existujú.

Látka | Označenie podľa kombinovanej nomenklatúry (ak je iné ako názov) | Kód KN |

Efedrín | | 29394010 |

Ergometrín | | 29396010 |

Ergotamín | | 29396030 |

kyselina lysergová | | 29396050 |

1-fenyl-2-propanón | fenylacetón | 29143010 |

pseudoefedrín | | 29394030 |

kyselina acetylantranilová | kyselina 2-acetamidobenzoová | 29242950 |

3,4 – metyléndioxyfenylpropán-2-ón | | 29329077 |

izosafrol (cis + trans) | | 29329073 |

piperonal | | 29329075 |

Safrol | | 29329071 |

2. KATEGÓRIA

Soli látok uvedených v tejto kategórií, kedykoľvek je existencia takýchto solí možná.

Látka | Označenie podľa kombinovanej nomenklatúry (ak je iné ako názov) | Kód KN |

Acetanhydrid | | 29152400 |

kyselina antranilová | | 29224950 |

kyselina fenyletánová | | 29163300 |

Piperidín | | 29333930 |

3. KATEGÓRIA

Látka | Označenie podľa kombinovanej nomenklatúry (ak je iné ako názov) | Kód KN |

acetón | | 29141100 |

etyléter | Dietyléter | 29091100 |

metyletylketón (MEK) | Butanón | 29141200 |

Toluén | | 29023010(90) |

manganistan draselný | | 28416010 |

kyselina sírová | | 28070010 |

kyselina chlórovodíková | Chlórovodík | 28061000 |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Látka | Prahová hodnota |

Acetanhydrid | 20 l |

antranil a jeho soli | 1 kg |

kyselina fenyletánová a jej soli | 1 kg |

piperidín a jeho soli | 0,5 kg |

--------------------------------------------------