31993L0017Úradný vestník L 106 , 30/04/1993 S. 0007 - 0010
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 49 S. 0133
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 49 S. 0133


Smernica Komisie 93/17/EHS

z 30. marca 1993,

ktorá určuje triedy spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 66/403/EHS zo 14. júna 1996 o odbyte sadivových zemiakov [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 93/3/EHS [2], najmä na jej článok 3 ods. 3,

keďže pre vykonávanie ustanovení smernice 66/403/EHS týkajúcej sa odbytu sadivových zemiakov na celom území alebo časti územia jedného alebo viacerých členských štátov, ktoré spĺňajú prísnejšie opatrenia než sú tie, ktoré sú ustanovené v prílohe I a II spomenutej smernice, v oblasti bez vnútorných hraníc, kde je zaistený voľný pohyb tovarov v súlade ustanoveniami zmluvy, je vhodné určiť triedy spoločenstva pre základné sadivo zemiakov, rovnako ako podmienky a označovania uplatniteľné na takéto triedy;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Týmto sa určujú triedy spoločenstva pre sadivové zemiaky. Sadivové zemiaky vhodné na zaradenie do týchto tried sú sadivové zemiaky, ktoré na základe úradného osvedčenia možno považovať za "základné sadivo zemiakov" v súlade s ustanoveniami článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 66/403/EHS, ktoré navyše spĺňajú podmienky určené v odseku 2, čo bolo zistené pri úradnom skúšaní.

2. Podmienky uvedené v odseku 1 sú nasledujúce:

a) podmienky zdravotného stavu rastlín stanovené v:

- smernici Rady 69/464/EHS [3],

- smernici Rady 69/465/EHS [4],

- smernici Rady 77/93/EHS [5],

- smernici Rady 80/665/EHS [6];

b) sadivové zemiaky pochádzajú z materiálu spĺňajúceho podmienky stanovené v prílohe I a tiež spĺňajú dodatočné alebo prísnejšie podmienky stanovené v prílohe II.

Článok 2

1. Označenie tried spoločenstva pre základné sadivo zemiakov je:

a) "trieda EHS 1" v prípadoch, keď sú splnené podmienky stanovené v prílohe I, okrem jej bodu 3.3 b), a v prílohe II bod 1; alebo

b) "trieda EHS 2" v prípadoch, keď sú splnené podmienky stanovené v prílohe I, okrem jej bodu 3.3 a), a v prílohe II bod 2; alebo

c) "trieda EHS 3" v prípadoch, keď sú splnené podmienky stanovené v prílohe I, okrem jej bodu 3.3 a), a v prílohe II bod 3.

Označenie je uvedené na úradnej náveske stanovenej v prílohe III smernice 66/403/EHS pod nadpisom "trieda".

2. Členské štáty informujú Komisiu o rozsahu, v ktorom uplatňujú príslušné triedy spoločenstva pri vydávaní osvedčení pre vlastnú výrobu.

Článok 3

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do dátumu stanoveného na vykonávanie smernice Rady 91/683/EHS [7]. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty stanovia postup na vykonanie tohoto odkazu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva prijatého v oblasti určenej touto smernicou.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. marca 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

[2] Ú. v. ES L 54, 5.3.1993, s. 21.

[3] Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 323, 24.12.1969, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[6] Ú. v. ES L 180, 14.7.1980, s. 30.

[7] Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

PODMIENKY, KTORÉ MUSÍ SPĹŇAŤ MATERIÁL, Z KTORÉHO POCHÁDZAJÚ JEDNOTLIVÉ TRIEDY ZÁKLADNEHO SADIVA ZEMIAKOV SPOLOČENSTVA

1. Pokiaľ sa používajú metódy mikromnoženia, vrátane meristémového rozmnožovania:

1.1. materská hľuza neobsahuje nasledujúce škodlivé organizmy:

a) Erwinia carotovora var. atroseptica;

b) Erwinia chrysanthemi;

c) zvinutka zemiaka;

d) vírus zemiakov A;

e) vírus zemiakov M;

f) vírus zemiakov S;

g) vírus zemiakov X;

h) vírus zemiakov Y.

Súlad so spomenutými požiadavkami sa zistí úradným skúšaním alebo skúšaním pod úradným dohľadom podľa príslušných metód;

1.2. materiál rozmnožovaný in vitro a pochádzajúci z materskej hľuzy spĺňa podmienky stanovené v bode 1.1. Neuplatňujú sa však požiadavky povinného úradného skúšania alebo skúšania pod úradným dohľadom.

2. Pokiaľ sa používa metóda klonovej selekcie, pôvodná rastlina a hľuzy, ktoré z nej priamo pochádzajú:

2.1. neobsahujú škodlivé organizmy uvedené v bode 1.1. Úradným skúšaním alebo skúšaním pod úradným dohľadom podľa príslušných metód sa zisťuje dodržiavanie požiadaviek c) až h);

2.2. získali sa z porastu, ktorý spĺňa požiadavky bodu 3.

3. Rastliny:

3.1. sa pestujú na pozemku, kde sa zemiaky pestovali najmenej pred troma rokmi;

3.2. sú oddelené do rastlín nižšej kategórie zodpovedajúcou izolačnou vzdialenosťou. Splnenie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou poľnou prehliadkou;

3.3. čo sa týka černenia stoniek:

a) v prípade "triedy EHS 1" nie sú napadnuté baktériou Erwinia atroseptica; alebo

b) v prípade "triedy EHS 2" a "triedy EHS 3" môže byť baktériou Erwinia atroseptica napadnutých iba 0,25 % rastlín.

Dodržiavanie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou poľnou prehliadkou;

3.4. neobsahuje viac než 0,1 % rastlín vykazujúcich príznaky infekcie spôsobenej vírusmi. Súlad s touto požiadavkou sa preskúmava úradnou poľnou prehliadkou, doplnenou v prípade pochybností laboratórnymi testami na listoch podľa príslušných metód;

3.5. pokiaľ je ustanovená úradná poľná prehliadka, vykonajú sa najmenej dve úradné poľné prehliadky;

3.6. prejdú čo najnižším možným počtom rozmnožení, pričom sa prihliadne na výrobné podmienky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

DODATOČNÉ ALEBO PRÍSNEJŠIE PODMIENKY, KTORÉ MUSIA SPĹŇAŤ RASTLINY A PARTIE ZÁKLADNÝCH SADBOVÝCH ZEMIAKOV V TRIEDACH SPOLOČENSTVA

1. "Trieda EHS 1"

1.1. Porast:

1.1.1. sa pestuje na pozemku, na ktorom zemiaky neboli pestované najmenej tri roky;

1.1.2. nezahrňuje rastliny napadnuté černením stonky. Dodržiavanie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou poľnou prehliadkou;

1.1.3. nezahrňuje viac než 0,5 % rastlín, ktoré vykazujú príznaky infekcie spôsobenej vírusmi. Dodržiavanie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou poľnou prehliadkou, doplnenou v prípade pochybností laboratórnymi testmi na listoch podľa príslušných metód;

1.1.4. pokiaľ je ustanovená úradná poľná prehliadka, podlieha najmenej dvom úradným poľným prehliadkam;

1.1.5. prejdú čo najnižším možným počtom rozmnožení, pričom sa prihliadne na výrobné podmienky.

1.2. Dávky:

1.2.1. neobsahujú viac ako 1 % hmotnosti pôdy a cudzorodých látok. Dodržiavanie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou kontrolou;

1.2.2. neobsahujú viac ako 0,5 % hmotnosti hľúz infikovaných suchou alebo mokrou hnilobou. Dodržiavanie tejto požiadavky sa preskúmava úradnou kontrolou.

2. "Stupeň EHS 2"

Uplatňujú sa podmienky stanovené v bode 1, s výnimkou bodu 1.1.2. Pokiaľ ide o černenie stoniek, napadnutých rastlín nesmie byť viac než 0,5 %.

3. "Stupeň EHS 3"

Uplatňujú sa podmienky stanovené v bode 1, s výnimkou bodov 1.1.2 a 1.1.3.

Pokiaľ ide o černenie stoniek, napadnutých rastlín nesmie byť viac než 1 %.

Pokiaľ ide o infekciu spôsobenú vírusmi, rastlín s jej príznakmi nesmie byť viac než 1 %.

--------------------------------------------------