31992R3912Úradný vestník L 395 , 31/12/1992 S. 0006 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0166
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 2 Zväzok 8 S. 0166


Nariadenie Rady (EHS) č. 3912/92

zo 17. decembra. 1992

o kontrolách vykonávaných vo vnútri spoločenstva v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave, týkajúce sa dopravných prostriedkov registrovaných alebo zaradených do obehu v tretích štátoch

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže spoločenstvo začalo prijímať opatrenia smerujúce k vytvoreniu vnútorného trhu od 31. decembra 1992, ktorý bude tvoriť oblasť bez vnútorných hraníc a v ktorej bude zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami zmluvy;

keďže vytvorenie vnútorného trhu so sebou prinesie zrušenie kontrol a formalít na vnútorných hraniciach, týkajúcich sa dopravných prostriedkov a zodpovedajúcich dokumentov;

keďže podľa existujúcej legislatívy spoločenstva a národných legislatív v oblasti cestnej a vnútrozemskej vodnej dopravy, členské štáty vykonávajú kontroly, overovanie a prehliadky týkajúce sa technických charakteristík, oprávnení a iných dokumentov s ktorými sa vozidlá a vnútrozemské plavidlá musia zhodovať; keďže vo všeobecnosti bude naďalej potrebné vykonávať takéto kontroly, overovania a inšpekcie aby sa zabránilo narušeniu organizácie dopravného trhu a zaistila bezpečnosť na komunikáciách a vodných cestách;

keďže podľa nariadenia Rady (EHS) č. 4060/89 z 21. decembra 1989 o zrušení kontrol vykonávaných na hraniciach členských štátov v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave [4] nebudú sa takéto kontroly naďalej vykonávať na hraniciach medzi členskými štátmi, pokiaľ sa týkajú dopravných prostriedkov registrovaných alebo zaradených do obehu v členskom štáte;

keďže tie isté zásady by sa mali byť zaviesť v prípade kontrol, ktoré ukladá toto nariadenie a kontrol vykonávaných na základe dohôd s tretími štátmi pre dopravné prostriedky registrované alebo zaradené do obehu v treťom štáte;

keďže úrady členského štátu, na územie ktorého vstupujú dopravné prostriedky z tretieho štátu, musia byť naďalej schopné vykonávať všetky nevyhnutné kontroly týkajúce sa zisťovania, či dopravné prostriedky majú oprávnenie k výkonu dopravných služieb na alebo cez jeho územie;

keďže členské štáty musia zabezpečiť, aby sa kontroly, previerky a inšpekcie naďalej vykonávali na ich príslušnom území ako časť bežných kontrolných postupov;

keďže spolupráca pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tohto nariadenia by sa mala riadiť pravidlami uvedenými v nariadení Rady (EHS) č. 1468/81 z 19. mája 1981 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a spolupráci medzi nimi a Komisiou k zabezpečeniu správnej aplikácie zákona o colných a poľnohospodárskych záležitostiach [5],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie platí pre kontroly vyplývajúce z medzinárodných dohôd a pre kontroly podľa nariadenia (EHS) č. 4060/89, vykonávané v rámci spoločenstva členskými štátmi v cestnej a vnútrozemskej vodnej doprave realizovanej dopravnými prostriedkami registrovanými alebo zaradenými do prevádzky v treťom štáte.

2. Toto nariadenie nemá vplyv na práva alebo povinnosti členského štátu týkajúce sa vykonávania všetkých nevyhnutných kontrol zisťujúcich, či dopravný prostriedok, ktorý vstupuje na jeho územie z tretieho štátu, má oprávnenie vykonávať dopravu na alebo cez územie príslušného členského štátu.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

- "kontrola" je každá kontrola, inšpekcia, overovanie alebo formalita vykonávaná na hraniciach členských štátov vnútroštátnymi úradmi, ktorá zastaví alebo prekáža voľnému pohybu príslušných vozidiel alebo plavidiel,

- "medzinárodná dohoda" je každá dohoda medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi, alebo spoločenstvom a jedným alebo viacerými tretími štátmi.

Článok 3

Kontroly uvedené v článku 1 sa nebudú naďalej vykonávať ako hraničné kontroly na vnútorných hraniciach spoločenstva, ale ako časť kontrol, ktoré by členské štáty mali bežne vykonávať na svojom území.

Článok 4

Na účely vykonávania tohto nariadenia sa ustanovenia nariadenia (EHS) č. 1468/81 uplatňujú mutatis mutandis. Členské štáty podniknú všetky nevyhnutné kroky na založenie spolupráce medzi svojimi vecne príslušnými úradmi.

Článok 5

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. januára 1993.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 17. decembra 1992

Za Radu

predseda

R. Needham

[1] Ú. v. ES C 103, 23.4.1992, s. 11.

[2] Ú. v. ES C 305, 23.11.1992.

[3] Ú. v. ES C 287, 4.11.1992, s. 14.

[4] Ú. v. ES L 390, 30.12.1989, s. 18. Nariadenie, naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 3356/91 (Ú. v. ES L 318, 20.11.1991, s. 1).

[5] Ú. v. ES L 144, 2.6.1981, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 945/87 (Ú. v. ES L 90, 2.4.1987, s. 3).

--------------------------------------------------