31992L0090Úradný vestník L 344 , 26/11/1992 S. 0038 - 0039
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 46 S. 0042
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 46 S. 0042


Smernica Komisie 92/90/EHS

z 3. novembra 1992,

ktorou sa stanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa stanovujú podrobnosti ich registrácie

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci spoločenstva [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 92/10/EHS [2], najmä na štvrtú zarážku jej článku 6 (7) a na článok 6 (8),

keďže uplatňovanie režimu zdravia rastlín spoločenstva v rámci spoločenstva ako oblasti bez vnútorných hraníc si bude vyžadovať uskutočňovanie zdravotných prehliadok rastlín pri tých produktoch spoločenstva, pri ktorých je zistenie zdravotného stavu rastlín dôležité pred začatím ich pohybu v spoločenstve; keďže najvhodnejšie miesto pre vykonávanie týchto prehliadok je miesto produkcie výrobcov uvedených v úradnom registri;

keďže s prihliadnutím na produkciu rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, ktoré nie sú napadnuté alebo infikované škodlivými organizmami uvedenými v smernici Rady 77/93/EHS, a s prihliadnutím na primerané monitorovanie tejto výroby členskými štátmi je potrebné stanoviť viac pravidiel týkajúcich registrácie výrobcov alebo iných osôb, ktoré majú povinnosť byť uvedené v úradnom registri, ako aj niektoré podrobné a teda aj jednotné povinnosti, ktorým by mali podliehať výrobcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby každý výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca, na ktorého sa vzťahuje tretí pododsek článku 6 (4), článok 6 (5), druhá zarážka článku 10 (3) alebo druhý pododsek článku 12 (6) smernice 77/93/EHS, podal zodpovedným úradným orgánom uvedeným v smernici 77/93/EHS vhodným registračným postupom žiadosť o zaznamenanie do úradného registra.

2. Členské štáty zabezpečia, aby uvedené zodpovedné úradné orgány po doručení žiadosti uvedenej v odseku 1 zaznamenali danú žiadosť do úradného registra žiadostí a preskúmali údaje uvedené vo formulári žiadosti.

3. Po tom, čo uvedené zodpovedné úradné orgány zistia, či je daný výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca schopný a ochotný plniť povinnosti uvedené v článku 2 (2), v článku 2 (3) a v článku 3, zaznamenajú každého výrobcu, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akúkoľvek inú osobu alebo dovozcu uvedeného v odseku 1 do úradného registra uvedeného v tom istom odseku pod jedinečným registračným číslom umožňujúcim jeho identifikáciu.

4. V tých prípadoch, keď zodpovedné úradné orgány po preskúmaní uvedenom v odseku 2 usúdia, že povinnosti uvedené v článku 2 (2) nebudú splnené, dané orgány nezaznamenajú príslušného výrobcu, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akúkoľvek inú osobu alebo dovozcu do úradného registra uvedeného v odseku 1, pokiaľ nebudú splnené podmienky odseku 3.

5. V prípadoch, keď sa výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca uvedený v odseku 1 rozhodne vykonávať ďalšie činnosti popri činnostiach, ktoré boli v spojení s ním pôvodne zaznamenané, alebo iné činnosti namiesto tých, ktoré boli v spojení s ním pôvodne zaznamenané, členské štáty zabezpečia, aby sa príslušný záznam podľa vhodnosti zmenil, doplnil alebo obnovil.

6. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že povinnosti uvedené v článku 2 (2) a prípadne aj v článku 2 (3) a v článku 3 sa prestanú plniť, uvedené zodpovedné úradné orgány prijali potrebné opatrenia.

7. Každé opatrenie prijaté podľa odseku 6 sa zruší, ak sa preukáže, že je pravdepodobné, že príslušný výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca bude v budúcnosti spĺňať požiadavky a podmienky tejto smernice.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa v rámci registračného postupu uvedeného v článku 1 na každého príslušného výrobcu, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akúkoľvek inú osobu alebo dovozcu vzťahovali povinnosti uvedené v odseku 2, a to bez toho, aby to malo vplyv na povinnosti uvedené v odseku 3 a článku 3.

2. Bez toho, aby to malo vplyv na povinnosti už stanovené v smernici 77/93/EHS, sú povinnosti uvedené v odseku 1 nasledovné:

a) udržiavať aktualizovaný plán priestorov, v ktorých výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca uvedený v článku 1 (1) pestuje, vyrába, skladuje, drží alebo používa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety, alebo v ktorých sa rastliny, rastlinné produkty alebo iné predmety iným spôsobom nachádzajú;

b) s cieľom dostupnosti úplných informácií pre uvedené zodpovedné úradné orgány viesť záznamy o rastlinách, rastlinných produktoch alebo iných predmetoch, ktoré:

- boli zakúpené s cieľom uskladnenia alebo pestovania v daných priestoroch,

- sú práve v štádiu výroby alebo

- boli odoslané iným,

a uchovávať s tým súvisiace dokumenty po obdobie aspoň jedného roka;

c) byť k dispozícii osobne alebo menovať inú osobu s odbornými skúsenosťami v oblasti rastlinnej výroby a v príslušných záležitostiach, ktoré sa týkajú zdravia rastlín, ktorá bude spolupracovať s uvedenými zodpovednými úradnými orgánmi;

d) vykonávať podľa potreby a vo vhodnom čase vizuálne pozorovania spôsobom stanoveným v pokynoch dodaných uvedenými zodpovednými úradnými orgánmi;

e) zabezpečiť prístup osobám oprávneným konať v mene uvedených zodpovedných úradných orgánov, najmä s cieľom inšpekcií a/alebo odoberania vzoriek, ako aj zabezpečiť ich prístup k záznamom uvedeným v bode b) a s nimi súvisiacim dokumentom;

f) inak spolupracovať s uvedenými zodpovednými úradnými orgánmi.

3. Za účelom zjednodušenia posudzovania zdravia rastlín v príslušných priestoroch možno stanoviť ďalšie povinnosti všeobecnej povahy; tieto musia byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi a môžu brať na zreteľ informácie týkajúce sa výroby a v prípade potreby dovozné podmienky, najmä druh plodiny, príslušné miesto, veľkosť, vedenie, personál a zariadenia.

Článok 3

Výrobca, zberný sklad, odosielateľské stredisko a akákoľvek iná osoba alebo dovozca uvedený v registri musí na požiadanie uvedených zodpovedných úradných orgánov splniť špecifické povinnosti týkajúce sa posudzovania alebo zlepšovania zdravia rastlín v príslušných priestoroch a zabezpečiť totožnosť materiálu, kým k nemu nebude pripojený rastlinný pas v súlade s článkom 10 (2) smernice 77/93/EHS; medzi tieto špecifické povinnosti môžu spadať činnosti ako napríklad zvláštne vyšetrenia, odoberanie vzoriek, izolácia, odstránenie, ošetrovanie, zničenie a označovanie a akékoľvek iné opatrenie, ktoré špecificky vyžaduje oddiel II časti A prílohy IV alebo v prípade potreby časť B prílohy IV smernice 77/93/EHS.

Článok 4

Členské štáty zabezpečia dosiahnutie zhody s povinnosťami uvedenými v článku 2 (2) pravidelným skúmaním záznamov a súvisiacich dokumentov tak, ako je uvedené v článku 2 (2) b), vykonaným aspoň raz za rok.

Článok 5

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou v deň uvedený v článku 3 (1) smernice Rady 91/683/EHS [3]. Bezodkladne to oznámia Komisii.

2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo k nim bude tento odkaz pripojený v čase ich úradného uverejnenia. Postup pre takýto odkaz ustanovia členské štáty.

3. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii všetky ustanovenia vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. novembra 1992

Za Komisiu

Ray Mac Sharry

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 27.

[3] Ú. v. ES L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------