31992L0058Úradný vestník L 245 , 26/08/1992 S. 0023 - 0042
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0182
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 5 S. 0182


Smernica Rady 92/58/EHS

z 24. júna 1992

o minimálnych požiadavkách na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci (deviata samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie [1], predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 118a zmluvy ustanovuje, že Rada musí prijať prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšovania najmä pracovného prostredia vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov;

keďže podľa daného článku takéto smernice musia vylúčiť ukladanie správnych, finančných a právnych obmedzení spôsobom, ktorý by zabránil vytváraniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

keďže oznámenie Komisie o jej programe bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci [4] ustanovuje revíziu a rozšírenie predmetu smernice Rady 77/576/EHS z 25. júla 1977 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zaistení bezpečnostných značiek na miestach pri práci [5];

keďže Rada vo svojej rezolúcii z 21. decembra 1987 o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [6] vzala na vedomie zámer Komisie predložiť jej v krátkom čase návrh na revíziu a rozšírenie vyššie uvedenej smernice;

keďže smernica 77/576/EHS by mala byť nahradená touto smernicou z dôvodu súladu a jasnosti;

keďže táto smernica je samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [7]; keďže ustanovenia smernice 89/391/EHS preto platia v plnom rozsahu pre zaistenie bezpečnostných a zdravotných značiek pri práci bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia uvedené v tejto smernici;

keďže existujúce pravidlá spoločenstva sa hlavne týkajú bezpečnostných značiek a označenia nebezpečných prekážok a miest, a preto sú vyhradené pre obmedzený počet druhov značiek;

keďže účinok tohto obmedzenia je, že niektoré nebezpečenstvá nie sú primerane označené; keďže nové druhy značiek by sa mali preto zaviesť, aby umožnili zamestnávateľom a pracovníkom označiť riziká bezpečnosti a/alebo ochrany zdravia pri práci a zabrániť im;

keďže bezpečnostné a/alebo zdravotné značky musia byť zaistené tam, kde nie je možné primerane znížiť nebezpečenstvo technikami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi, ktoré sa používajú pri organizácii práce;

keďže mnohé rozdiely medzi bezpečnostnými a/alebo zdravotnými značkami, ktoré sa v súčasnosti používajú v členských štátoch, vedú k neistote a toto sa môže rozšíriť voľným pohybom pracovníkov na vnútornom trhu;

keďže je vo všeobecnosti pravdepodobné, že používanie normalizovaných značiek pri práci znižuje nebezpečenstvo, ktoré môže vyplývať z jazykových a kultúrnych rozdielov medzi pracovníkmi;

keďže táto smernica tvorí konkrétne opatrenie k rozvoju sociálnej dimenzie vnútorného trhu;

keďže v zmysle rozhodnutia 74/325/EHS [8], naposledy zmeneného a doplneného Zmluvou o pristúpení Španielska a Portugalska, má Komisia viesť porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci o návrhoch v tejto oblasti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1. Táto smernica, ktorá je deviatou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS, ustanovuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na označenia nebezpečných látok a prípravkov, výrobkov a/alebo zariadení uvádzaných na trh, ak sa ustanovenia spoločenstva na ne konkrétne neodvolávajú.

3. Táto smernica sa nevzťahuje na označenia používané na riadenie cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a/alebo leteckej dopravy.

4. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnej miere vzťahujú na celú oblasť uvedenú v odseku 1 bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

Definície

Na účely tejto smernice

a) bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia sú označenia vzťahujúce sa na konkrétny predmet, činnosť alebo situáciu, ktoré poskytujú informácie alebo pokyny na zaistenie bezpečnosti a/alebo ochrany zdravia pri práci prostredníctvom značky, farby, svetelného označenia alebo akustického signálu, slovnej komunikácie alebo ručnej signalizácie, a to podľa okolností;

b) zákazová značka je značka, ktorá zakazuje správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku ohrozenia alebo ho spôsobiť;

c) výstražná značka je značka, ktorá upozorňuje na ohrozenie alebo nebezpečenstvo;

d) príkazová značka je značka, ktorá prikazuje osobitné správanie;

e) značka pre núdzový východ, únikovú cestu alebo prvú pomoc je značka, ktorá informuje o núdzových východoch, únikových cestách, miestach prvej pomoci alebo záchrannom vybavení;

f) informačná značka je značka, ktorá poskytuje inú informáciu ako v písmene b) až e);

g) značka je označenie, ktoré poskytuje konkrétnu informáciu kombináciou geometrického tvaru, farieb a symbolu alebo piktogramu a ktoré je viditeľné pri osvetlení dostatočnej intenzity;

h) doplnková značka je značka, ktorá poskytuje doplňujúcu informáciu a používa sa s jednou zo značiek popísaných v písmene g);

i) bezpečnostná farba je farba, ktorej je priradený osobitný význam;

j) symbol alebo piktogram je zobrazenie, ktoré znázorňuje situáciu alebo prikazuje osobitné správanie a ktoré sa používa na značke alebo na osvetlenom povrchu;

k) svetelné označenie je označenie vytvorené zariadením vyrobeným z priehľadných alebo priesvitných materiálov, ktoré sú osvetlené zvnútra alebo zozadu tak, že povrch sa javí ako svietiaci;

l) akustický signál je kódovaný zvukový signál, ktorý je vysielaný a prenášaný zariadením navrhnutým na tento účel, bez použitia ľudského alebo syntetického hlasu;

m) slovná komunikácia je vopred určená hovorená správa oznámená ľudským alebo syntetickým hlasom;

n) ručná signalizácia je kódovaný pohyb a/alebo poloha ramien a/alebo rúk na usmernenie osôb vykonávajúcich činnosti, ktoré predstavujú ohrozenie alebo nebezpečenstvo pre pracovníkov.

ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽOV

Článok 3

Všeobecné pravidlá

1. Zamestnávatelia zaistia bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia tak, ako to ustanovuje táto smernica tam, kde sa nebezpečenstvo nedá odstrániť alebo dostatočne znížiť prostriedkami kolektívnej ochrany alebo opatreniami, metódami alebo postupmi používanými pri organizácii práce, alebo sa presvedčia o prítomnosti takýchto označení.

Zamestnávatelia budú brať do úvahy posudzovanie rizika vypracované v súlade s článkom 6 ods. 3 písm. a) smernice 89/391/EHS.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia prílohy V, budú vo vnútri podnikov a/alebo firiem umiestnené označenia používané v cestnej, železničnej, vnútroštátnej riečnej, námornej a leteckej doprave všade tam, kde je to vhodné pre takéto formy dopravy.

Článok 4

Bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia používané po prvýkrát

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, bezpečnostné a/alebo zdravotné označenie používané pri práci po prvýkrát v deň dátumu alebo po dátume uvedenom v článku 11 ods.1 podods. 1, musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohách I až IX.

Článok 5

Bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia, ktoré sa už používajú

Bez toho, aby bol dotknutý článok 6, bezpečnostné a/alebo zdravotné označenie, ktoré sa už pri práci používalo pred dátumom uvedeným v článku 11 ods. 1 podods. 1, musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v prílohách I až IX najneskôr osemnásť mesiacov po tomto dátume.

Článok 6

Výnimky

1. Berúc do úvahy typy činností a/alebo veľkosť príslušných podnikov, členské štáty môžu špecifikovať kategórie podnikov, ktoré môžu úplne, čiastočne, alebo dočasne nahradiť svetelné označenia a/alebo akustické signály stanovené v tejto smernici alternatívnymi opatreniami, ktoré poskytnú rovnaký stupeň ochrany.

2. Členské štáty sa môžu odchýliť po poradách so sociálnymi partnermi od uplatňovania prílohy VIII oddiel 2 a/alebo prílohy IX oddiel 3, pričom ustanovia náhradné opatrenia, ktoré budú zabezpečovať rovnaký stupeň ochrany.

3. Členské štáty sa pri uplatňovaní odseku 1 budú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou radiť s organizáciami zamestnávateľov a organizáciami zastupujúcimi pracovníkov.

Článok 7

Informácie a pokyny pre pracovníkov

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS, pracovníci a/alebo ich zástupcovia budú informovaní o všetkých opatreniach, ktoré majú byť vykonané a týkajú sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení používaných pri práci.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 12 smernice 89/391/EHS, pracovníci musia dostať vhodné pokyny, najmä formou osobitných pokynov, týkajúcich sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení používaných pri práci.

Osobitne pokyn, na ktorý sa odvoláva prvý pododsek, bude určovať význam označení, osobitne tých, ktoré obsahujú slová a ktoré predpisujú všeobecné a osobitné správanie.

Článok 8

Porady s pracovníkmi a účasť pracovníkov

Porady a účasť pracovníkov a/alebo ich zástupcov sa uskutočnia v súlade s článkom 11 smernice 89/391/EHS o záležitostiach, ktoré sú obsahom tejto smernice, vrátane príloh I až IX.

ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 9

Prispôsobovanie príloh

Prispôsobenie technickej povahy príloh I až IX sa vykoná v súlade s postupom, ktorý ustanovuje článok 17 smernice 89/391/EHS s ohľadom na:

- prijatie smerníc o technickej harmonizácii a normalizácii, týkajúcich sa navrhovania a výroby bezpečnostných a/alebo zdravotných označení alebo zariadení pri práci,

- technický pokrok, zmeny medzinárodných pravidiel alebo špecifikácií a pokroku v oblasti poznatkov týkajúcich sa bezpečnostných a/alebo zdravotných označení pri práci.

Článok 10

1. Smernica 77/576/EHS sa ruší dňom uvedeným v článku 11 ods. 1 podods. 1.

Avšak v prípadoch uvedených v článku 5 sa táto smernica bude uplatňovať po dobu maximálne osemnásť mesiacov po tomto dátume.

2. Odkazy na zrušenú smernicu sa berú ako odkazy na zodpovedajúce ustanovenia tejto smernice.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24. júna 1994.

Okamžite o tom budú informovať Komisiu.

2. Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmito odkazmi pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

4. Členské štáty budú každých 5 rokov podávať správy Komisii o praktickom vykonaní opatrení tejto smernice, pričom uvedú názory zamestnávateľov a pracovníkov.

Komisia bude o tom informovať Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

5. Komisia so zreteľom na odseky 1 až 4 predkladá pravidelne správu o vykonávaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 24. júna 1992

Za Radu

predseda

José da Silva Peneda

[1] Ú. v. ES C 53, 28.2.1991, s. 46 a Ú. v. ES C 279, 26.10.1991, s. 13.

[2] Ú. v. ES C 240, 16.9.1991, s. 102 a Ú. v. ES C 150, 15.6.1992.

[3] Ú. v. ES C 159, 17.6.1991, s. 9.

[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 229, 7.9.1977, s. 12. Naposledy zmenená a doplnená v smernici Komisie 79/640/EHS (Ú. v. ES L 183, 19.7.1979, s. 11).

[6] Ú. v. ES C 28, 3.2.1989, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

VŠEOBECNÉ MINIMÁLNE POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTNÝCH A/ALEBO ZDRAVOTNÝCH OZNAČENÍ PRI PRÁCI

1. Úvodná poznámka

1.1. Tam, kde sa vyžadujú bezpečnostné a/alebo zdravotné označenia na základe všeobecného pravidla podľa článku 3 smernice, musia byť v súlade s osobitnými požiadavkami uvedenými v prílohách II až IX.

1.2. Táto príloha uvádza požiadavky popisujúce rôzne použitie bezpečnostných a/alebo zdravotných označení a ustanovuje všeobecné pravidlá vzájomnej zámeny a kombinácií značiek.

1.3. Zdravotné a/alebo bezpečnostné označenia sa musia používať iba na vyjadrenie pokynov alebo informácií stanovených v smernici.

2. Typy označení

2.1. Trvalé označenia

2.1.1. Trvalé značky sa musia používať na označenie zákazu, výstrahy a príkazu a na umiestnenie a označenie núdzových východov, únikových ciest a vybavenia prvej pomoci.

Značky a/alebo bezpečnostná farba sa musia použiť na trvalé vyznačenie umiestnenia a označenia protipožiarneho zariadenia.

2.1.2. Označenia nádob a potrubí sa musia umiestniť tak, ako to ustanovuje príloha III.

2.1.3. Miesta, kde je nebezpečenstvo zrážky s prekážkami alebo nebezpečenstvo pádu, musia byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou a/alebo značkami.

2.1.4. Dopravné trasy musia byť trvalo vyznačené bezpečnostnou farbou.

2.2. Dočasné označenia

2.2.1. Svetelné označenia, akustické signály a/alebo slovná komunikácia sa musia používať na signalizovanie nebezpečenstva, na vyzvanie osôb, aby uskutočnili osobitnú činnost a na núdzovú evakuáciu osôb tam, kde je to dočasne potrebné, s ohľadom na možnosti vzájomnej zámeny a kombinácie značiek, ako ustanovuje oddiel 3.

2.2.2. Ručná signalizácia a/alebo slovná komunikácia sa musí používať tam, kde je to dočasne potrebné, na usmernenie osôb vykonávajúcich nebezpečné alebo rizikové činnosti.

3. Vzájomná zámena a kombinácia označení

3.1. Pri dodržaní rovnakej účinnosti možno použiť ktorúkoľvek z nasledujúcich možností:

- bezpečnostnú farbu alebo značku na vyznačenie miest, kde je prekážka alebo nebezpečenstvo pádu,

- svetelné označenia, akustické signály alebo slovnú komunikáciu,

- ručnú signalizáciu alebo slovnú komunikáciu.

3.2. Niektoré typy označenia možno používať spoločne:

- svetelné označenia a akustické signály,

- svetelné označenia a slovnú komunikáciu,

- ručnú signalizáciu a slovnú komunikáciu.

4. Pokyny v nižšie uvedenej tabuľke sa vzťahujú na všetky označenia obsahujúce bezpečnostnú farbu:

Farba | Význam alebo účel | Pokyny a informácie |

Červená | zákazová značka | nebezpečné správanie |

signalizácia nebezpečenstva | stáť, zastaviť, zariadenie na núdzové vypnutie, evakuácia |

požiarnotechnické zariadenie | označenie a umiestnenie |

Žltá alebo žltooranžová | výstražná značka | upozornenie, výstraha, kontrola |

Modrá | príkazová značka | osobitné správanie alebo činnosť, povinnosť nosiť osobné ochranné prostriedky |

Zelená | značky pre núdzový východ, únikové cesty, prvú pomoc | dvere, východy, trasy, zariadenie, vybavenie |

bez nebezpečenstva | návrat k normálnemu stavu |

5. Účinnosť označenia nesmie byť nepriaznivo ovplyvnená:

5.1. prítomnosťou ďalšieho zdroja signálu rovnakého typu, ktorý nepriaznivo vplýva na viditeľnosť alebo zrozumiteľnosť, najmä predchádzať:

5.1.1. umiestneniu veľkého počtu označení v tesnej blízkosti;

5.1.2. súčasnému použitiu dvoch svetelných označení pri ktorých by mohlo dôjsť k zámene;

5.1.3. použitiu svetelného označenia v blízkosti iného podobného svetelného zdroja;

5.1.4. použitiu dvoch akustických signálov súčasne;

5.1.5. použitiu akustického signálu v hlučnom prostredí;

5.2. nevhodnému návrhu, nedostatočnému počtu, nesprávnemu umiestneniu, zlému stavu alebo nesprávnej funkcii označení alebo signalizačných zariadení.

6. V závislosti od požiadaviek značky a signalizačné zariadenia sa musia čistiť, udržiavať, kontrolovať, opravovať, a ak je to potrebné, pravidelne vymieňať, aby sa zabezpečilo zachovanie ich hlavných a/alebo funkčných vlastností.

7. Počet a umiestnenie inštalovaných značiek alebo signalizačných zariadení závisí od miery ohrozenia alebo nebezpečenstva alebo od rozsahu oblasti, ktorá má byť pokrytá.

8. Označenia vyžadujúce určitú formu energie musia byť vybavené garantovaným núdzovým zdrojom pre prípad prerušenia dodávky energie, ak týmto prerušením nebude ohrozenie vylúčené.

9. Zapnutie svetelného označenia a/alebo akustického signálu určuje, kedy začne požadovaná činnosť, označenie alebo signál musia byť aktivované tak dlho, ako to činnosť vyžaduje.

Svetelné označenie a akustický signál musia byť schopné opätovnej aktivácie ihneď po použití.

10. Svetelné označenia a akustické signály sa musia kontrolovať, aby sa zabezpečila ich správna funkcia a účinnosť pred uvedením do činnosti a následne v dostatočne častých intervaloch.

11. Ak sú sluchové alebo zrakové schopnosti pracovníkov znížené, vrátane zníženia spôsobeného nosením osobných ochranných prostriedkov, musia sa prijať opatrenia, ktorými sa doplnia alebo nahradia príslušné označenia.

12. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie značných množstiev nebezpečných látok alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa oddielu 3.2. prílohy II alebo vyznačené podľa ustanovenia v oddieli 1 prílohy III, ak označenie jednotlivých obalov alebo nádob nezodpovedá tomuto účelu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA ZNAČIEK

1. Hlavné znaky

1.1. Tvar a farby značiek sú ustanovené v oddieli 3 podľa ich osobitného účelu (značky označujúce zákaz, výstrahu, príkaz, núdzový východ, únikovú cestu alebo protipožiarne zariadenie).

1.2. Piktogramy musia byť čo najjednoduchšie a majú obsahovať iba nevyhnutné podrobnosti.

1.3. Používané piktogramy môžu byť nepatrne odlišné alebo podrobnejšie než piktogramy uvedené v oddiele 3 za predpokladu, že vyjadrujú rovnaký význam a že rozdiel alebo úprava nemení ich význam.

1.4. Značky musia byť vyrobené z materiálu, ktorý je odolný voči nárazu a poveternostným vplyvom a vhodný pre dané prostredie.

1.5. Rozmery a kolorimetrické a fotometrické vlastnosti značiek musia zaručovať ich dobrú viditeľnosť a zrozumiteľnosť.

2. Podmienky používania

2.1. Značky sa v zásade umiestňujú v primeranej výške a v polohe vhodnej z hľadiska zorného uhla so zreteľom na prekážky, a to na vstupe na miesto všeobecného ohrozenia alebo v bezprostrednej blízkosti konkrétneho ohrozenia alebo predmetu a sú na dobre osvetlenom, ľahko prístupnom a viditeľnom mieste.

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 89/654/EHS tam, kde je intenzita prirodzeného svetla nedostatočná, by sa mali používať fosforeskujúce farby, reflexné materiály alebo umelé osvetlenie.

2.2. Značka sa musí odstrániť, ak zanikne dôvod na jej používanie.

3. Používané značky

3.1. Zákazové značky

Hlavné znaky:

- kruhový tvar

- čierny piktogram na bielom pozadí, červený okraj a šikmý pruh (červená musí zaberať minimálne 35 % plochy značky).

Používané značky:

+++++ TIFF +++++

Zákaz fajčenia

+++++ TIFF +++++

Zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa

+++++ TIFF +++++

Zákaz vstupu pre chodcov

+++++ TIFF +++++

Nehasiť vodou

+++++ TIFF +++++

Nevhodné na pitie

+++++ TIFF +++++

Nepovolaným vstup zakázaný

+++++ TIFF +++++

Priemyselným vozidlám vjazd zakázaný

+++++ TIFF +++++

Nedotýkať sa

3.2. Výstražné značky

Hlavné znaky:

- trojuholníkový tvar

- čierny piktogram na žltom pozadí s čiernym okrajom (žltá musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).

+++++ TIFF +++++

Horľavý materiál alebo vysoká teplota [1]

+++++ TIFF +++++

Výbušný materiál

+++++ TIFF +++++

Jedovatý materiál

+++++ TIFF +++++

Žieravý materiál

+++++ TIFF +++++

Rádioaktívny materiál

+++++ TIFF +++++

Zavesené bremeno

+++++ TIFF +++++

Priemyselné vozidlá

+++++ TIFF +++++

Nebezpečenstvo: elektrický prúd

+++++ TIFF +++++

Všeobecné nebezpečenstvo

+++++ TIFF +++++

Laserový lúč

+++++ TIFF +++++

Oxidujúci materiál

+++++ TIFF +++++

Neionizujúce žiarenie

+++++ TIFF +++++

Silné magnetické pole

+++++ TIFF +++++

Prekážky

+++++ TIFF +++++

Pád

+++++ TIFF +++++

Biologické ohrozenie [2]

+++++ TIFF +++++

Nízka teplota

+++++ TIFF +++++

Škodlivý alebo dráždivý materiál [3]

3.3. Príkazové značky

Hlavné znaky:

- kruhový tvar

- biely piktogram na modrom pozadí (modrá musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať prostriedky na ochranu zraku

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať ochrannú prilbu

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať prostriedky na ochranu sluchu

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať prostriedky na ochranu dýchacích ciest

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať ochrannú obuv

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať ochranné rukavice

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať ochranný odev

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať prostriedky na ochranu tváre

+++++ TIFF +++++

Je nutné používať bezpečnostný závesný systém

+++++ TIFF +++++

Chodci musia používať túto cestu

+++++ TIFF +++++

Všeobecná príkazová značka (ak je to potrebné, doplní sa o ďalšiu značku)

3.4. Značky pre núdzový východ, únikovú cestu alebo miesto prvej pomoci

Hlavné znaky:

- obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

- biely piktogram na zelenom pozadí (zelená musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).

+++++ TIFF +++++

Núdzový východ/úniková cesta

+++++ TIFF +++++

Určenie smeru (doplnková informačná značka)

+++++ TIFF +++++

Miesto prvej pomoci

+++++ TIFF +++++

Nosidlá

+++++ TIFF +++++

Bezpečnostná sprcha

+++++ TIFF +++++

Vymývanie očí

+++++ TIFF +++++

Núdzový telefón pre prvú pomoc alebo únik

3.5. Značky požiarnej ochrany

Hlavné znaky:

- obdĺžnikový alebo štvorcový tvar

- biely piktogram na červenom pozadí (červená musí zaberať minimálne 50 % plochy značky).

Používané značky:

+++++ TIFF +++++

Požiarna hadica

+++++ TIFF +++++

Rebrík

+++++ TIFF +++++

Hasiaci prístroj

+++++ TIFF +++++

Núdzový telefón pre prípad požiaru

+++++ TIFF +++++

Určenie smeru (doplnková informačná značka)

[1] V prípade, ak chýba osobitný znak pre vysokú teplotu.

[2] Piktogram stanovený smernicou Rady 90/679/EHS zo dňa 26. novembra 1990 o ochrane pracovníkov pred rizikami spojenými s expozíciou biologickým činiteľom pri práci (siedma samostatná smernica v zmysle čl. 16 odst. 1 smernice 89/391/EHS) (Ú. v. ES L 374, 31.12.1990, s. 1).

[3] Pozadie tejto značky môže byť výnimočnežltooranžové, ak je to odôvodnené, aby sa odlíšila odpodobnej cestnej značky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE NÁDOB A POTRUBÍ

1. Nádoby na nebezpečné látky alebo prípravky používané pri práci, definované v smernici 67/548/EHS [1] a 88/379/EHS [2] a nádoby používané na skladovanie týchto nebezpečných látok alebo prípravkov spolu s viditeľnými potrubiami, ktoré obsahujú alebo dopravujú nebezpečné látky a prípravky, musia byť označené (piktogram alebo symbol na farebnom pozadí) v súlade s týmito smernicami.

Odsek 1 sa nevzťahuje na nádoby používané pri práci krátkodobo, ani na nádoby, ktorých obsah sa často mení, za predpokladu, že sú prijaté iné vhodné opatrenia, najmä prostredníctvom informácií a/alebo školení, ktoré zabezpečia tú istú úroveň ochrany.

Označenia, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, môžu byť:

- nahradené výstražnými značkami ustanovenými v prílohe II s použitím rovnakých piktogramov alebo symbolov,

- doplnené ďalšími informáciami, napr. názvom a/alebo vzorcom nebezpečnej látky alebo prípravku a podrobnosťami o ohrození,

- pre dopravu nádob na pracovisku doplnené alebo nahradené značkami platnými v spoločenstve pre prepravu nebezpečných látok alebo prípravkov.

2. Označenia musia byť pripevnené takto:

- na viditeľnej strane (stranách),

- pevne, nalepené alebo namaľované.

3. Tam, kde je to vhodné, označenia podľa oddielu 1 tejto prílohy musia mať hlavné znaky definované v oddiele 1.4 prílohy II a musia spĺňať podmienky pre používanie značiek ustanovené v oddieli 2 prílohy II.

4. Bez toho, aby boli dotknuté oddiely 1, 2 a 3, označenia používané na potrubiach musia byť viditeľne umiestnené v blízkosti najnebezpečnejších miest, napríklad ventilov a spojov a v primeraných vzdialenostiach.

5. Plochy, miestnosti alebo uzavreté priestory používané na skladovanie značných množstiev nebezpečných látok alebo prípravkov musia byť označené vhodnou výstražnou značkou podľa oddielu 3.2 prílohy II alebo označené tak, ako to ustanovuje oddiel 1 prílohy III, pokiaľ označenie jednotlivých balení alebo nádob nezodpovedá tomuto účelu s ohľadom na prílohu II, bod 1.5 vo vzťahu k rozmerom.

Sklady rôznych typov nebezpečných látok alebo prípravkov môžu byť vyznačené výstražnou značkou pre označenie všeobecného nebezpečenstva.

Značky alebo označenia uvedené vyššie musia byť umiestnené podľa možnosti v blízkosti skladovacej plochy alebo na dverách do skladovacích priestorov.

[1] Ú. v. ES L 196, 16.8.1967, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 187, 16.7.1988, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIE A UMIESTNENIE PROTIPOŽIARNEHO ZARIADENIA

1. Úvodná poznámka

Táto príloha platí pre zariadenia používané výhradne na protipožiarne účely.

2. Protipožiarne zariadenia musia byť vyznačené osobitnou farbou určenou pre tieto zariadenia a označením miesta a/alebo osobitnou farbou určenou pre miesta, na ktorých sa toto zariadenie nachádza, alebo ich prístupu.

3. Farba, ktorou sa vyznačuje toto zariadenie, je červená.

Červená plocha musí byť dostatočne veľká, aby zariadenie bolo ľahko rozpoznateľné.

4. Značky ustanovené v oddiele 3.5 prílohy II sa musia používať na vyznačenie miesta, na ktorom sa toto zariadenie nachádza.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA OZNAČENIA POUŽÍVANÉ PRE VYZNAČENIE PREKÁŽOK, NEBEZPEČNÝCH MIEST A DOPRAVNÝCH TRÁS

1. Označenia prekážok a nebezpečných miest

1.1. Miesta, kde je nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, pádu alebo padajúcich predmetov, by sa mali vyznačiť striedavo žlto-čiernymi alebo červeno-bielymi pásmi v zastavaných priestoroch podniku, kde majú počas práce prístup pracovníci.

1.2. Rozmery označenia musia byť úmerné rozsahu danej prekážky alebo nebezpečného miesta.

1.3. Žlto-čierne alebo červeno-biele pásy musia mať sklon približne 45o a musia byť približne rovnakej veľkosti.

1.4. Príklad:

+++++ TIFF +++++

2. Vyznačenie dopravných trás

2.1. Tam, kde to používanie a vybavenie priestorov vyžaduje z dôvodu ochrany pracovníkov, musia sa dopravné trasy pre vozidlá zreteľne vyznačiť neprerušovanými pásmi výraznej farby, podľa možnosti bielej alebo žltej, pri zohľadnení farby podkladu.

2.2. Pásy musia byť umiestnené tak, aby určovali potrebnú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami a akýmkoľvek predmetom, ktorý môže byť v ich blízkosti, ako aj medzi chodcami a vozidlami.

2.3. Ak je to možné, stále dopravné trasy vo vonkajších zastavaných priestoroch by mali byť vyznačené podobne, pokiaľ nie sú zabezpečené vhodnými bariérami alebo chodníkmi.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SVETELNÉ OZNAČENIA

1. Hlavné znaky

1.1. Svetlo vyžarované značkou musí vytvárať svetelný kontrast vhodný pre prostredie v súlade s určenými podmienkami použitia značky tak, aby nedochádzalo k zrkadleniu z dôvodu nadmerného množstva svetla alebo k slabej viditeľnosti v dôsledku nedostatku svetla.

1.2. Svetelná plocha, ktorá vydáva signál, môže byť jednofarebná alebo môže obsahovať piktogram na určenom pozadí.

1.3. Táto farba musí zodpovedať tabuľke farieb a ich významov, ktoré sú ustanovené v oddieli 4 prílohy I.

1.4. Podobne, ak označenie obsahuje piktogram, musí tento vyhovovať všetkým príslušným pravidlám ustanoveným v prílohe II.

2. Osobitné pravidlá používania

2.1. Ak je zariadenie schopné vysielať prerušovaný aj neprerušovaný signál, prerušovaný signál by sa mal používať na označenie vyššej miery nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného/predpísaného zásahu alebo postupu, než aká je označovaná neprerušovaným signálom.

Trvanie každého záblesku a frekvencia zábleskov prerušovaného svetelného označenia musia byť také, aby

- zaistili správne pochopenie správy a

- vylúčili akúkoľvek zámenu s inými svetelnými označeniami alebo zámenu s neprerušovaným svetelným označením.

2.2. Ak sa používa prerušované svetelné označenie namiesto akustického signálu alebo spolu s akustickým signálom, musia sa použiť rovnaké kódy.

2.3. Zariadenia na vysielanie prerušovaného svetelného označenia v prípade vážneho nebezpečenstva musia byť pod odborným dohľadom alebo musia byť vybavené pomocnou lampou.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA AKUSTICKÉ SIGNÁLY

1. Hlavné znaky

1.1. Akustické signály musia:

a) mať hladinu zvuku, ktorá je podstatne vyššia ako hluk okolitého prostredia, aby boli dobre počuteľné bez toho, aby obťažovali alebo spôsobovali bolesť;

b) byť ľahko rozpoznateľné, hlavne z hľadiska dĺžky impulzu a intervalov medzi impulzami alebo skupinami impulzov a musia byť zreteľne odlíšené od iného akustického signálu a hluku okolitého prostredia.

1.2. Ak zariadenie môže vysielať akustické signály s premenlivou a konštantnou frekvenciou, premenlivá frekvencia by sa mala používať na označenie vyššieho stupňa nebezpečenstva alebo naliehavejšej potreby požadovaného/predpísaného zásahu alebo postupu vo vzťahu ku konštantnej frekvencii.

2. Kód

Signál pre evakuáciu musí byť neprerušovaný.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA SLOVNÚ KOMUNIKÁCIU

1. Hlavné znaky

1.1. Slovná komunikácia medzi hovorcom alebo vysielačom a jedným alebo viacerými poslucháčmi má mať formu (niekedy kódovaných) krátkych textov, viet, skupín slov a/alebo jednotlivých slov.

1.2. Hovorené správy majú byť čo najkratšie, najjednoduchšie a najzrozumiteľnejšie, vyjadrovacia schopnosť hovorcu a sluchová schopnosť poslucháča (poslucháčov) musí byť taká, aby zabezpečila spoľahlivú slovnú komunikáciu.

1.3. Slovná komunikácia je priama (prostredníctvom ľudského hlasu) alebo nepriama (prostredníctvom ľudského alebo syntetického hlasu, ktorý je vysielaný akýmikoľvek vhodnými prostriedkami.)

2. Osobitné pravidlá používania

2.1. Osoby, ktorých sa to týka, musia mať dobrú znalosť používaného jazyka tak, aby boli schopné správne vyslovovať a porozumieť hovorenej správe a následne sa správať spôsobom, ktorý je vhodný pre bezpečnosť a/alebo ochranu zdravia.

2.2. Ak sa slovná komunikácia použije namiesto gestikulácie alebo spolu s gestikuláciou, mali by sa používať tieto kódové slová:

— štart | naznačiť začiatok príkazu |

— stop | prerušiť alebo ukončiť pohyb |

— koniec | zastaviť činnosť |

— zdvihni | zdvihnúť bremeno vyššie |

— spusti | spustiť bremeno nižšie |

— vpred | na koordináciu so zodpovedajúcimi ručnými signálmi |

— vzad |

— vpravo |

— vľavo |

— pozor | pre núdzové zastavenie |

— rýchlo | zrýchliť pohyb z dôvodu bezpečnosti. |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA RUČNÉ SIGNÁLY

1. Znaky

Ručné signály musia byť presné, jednoduché, veľkého rozsahu, ľahko vykonateľné, výstižné a jasne odlíšené od ostatných takýchto signálov.

Tam, kde sa používajú súčasne obidve ruky, musia sa hýbať symetricky a musia ukazovať iba jednu značku.

Za predpokladu, že spĺňajú vyššie uvedené podmienky, používané signály sa môžu trochu odlišovať alebo byť podrobnejšie než tie, ktoré sú uvedené v oddieli 3, avšak musia byť rovnako zrozumiteľné a pochopiteľné.

2. Osobitné pravidlá používania

2.1. Osoba, ktorá dáva signály, ďalej len "signalista", bude používať pohyby ramien/rúk, čím bude dávať pokyny pre jednotlivé úkony osobe, ktorá prijíma tieto signály, ďalej len "operátor".

2.2. Signalista musí byť schopný vizuálne sledovať všetky úkony bez toho, aby tým bol ohrozený.

2.3. Povinnosti signalistu musia spočívať výhradne v riadení úkonov a v zaisťovaní bezpečnosti pracovníkov v jeho blízkosti.

2.4. Ak podmienky popísané v bode 2.2 nie sú splnené, mal by sa použiť jeden alebo viacerí pomocní signalisti.

2.5. Operátor musí prerušiť prebiehajúcu činnosť, aby si vyžiadal nové pokyny, keď nie je schopný s potrebnou zárukou bezpečnosti vykonávať príkazy, ktoré dostal.

2.6. Príslušenstvo

Operátor musí byť schopný bez ťažkostí rozpoznať signalistu.

Signalista má mať na sebe jeden alebo viac charakteristických prvkov, napr. plášť, prilbu, rukávniky, pásku na rukáv alebo signalizačné terče.

Tieto charakteristické prvky majú byť výraznej farby, podľa možnosti všetky rovnakej, a určené na výhradné použitie signalistom.

3. Používané kódované signály

Úvodná poznámka:

Nasledujúci zoznam kódovaných signálov bez toho, aby boli dotknuté iné kódy platné na úrovni spoločenstva, sa používa pre rovnaké činnosti v určitých odvetviach:

Význam | Popis | Ilustrácia |

A. Všeobecné signály |

+++++ TIFF +++++

ŠTART Výstraha Začiatok príkazu | obe ramená sú natiahnuté v horizontálnej polohe, pričom dlane smerujú vpred | |

+++++ TIFF +++++

STOP Prerušenie Koniec pohybu | pravé rameno smeruje nahor s dlaňou obrátenou dopredu | |

+++++ TIFF +++++

KONIEC činnosti | obidve dlane sú zopnuté vo výške hrudníka | |

B. Vertikálne pohyby |

+++++ TIFF +++++

ZDVIHNUTIE | pravé rameno ukazuje nahor, pričom dlaň je obrátená smerom dopredu a pomaly opisuje kruh | |

+++++ TIFF +++++

SPUSTENIE | pravé rameno smeruje nadol, pričom dlaň smeruje dovnútra a pomaly opisuje kruh | |

+++++ TIFF +++++

VERTIKÁLNA VZDIALENOSŤ | Ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť | |

C. Horizontálne pohyby |

+++++ TIFF +++++

POHYB VPRED | Obidve ramená sú ohnuté s dlaňami smerujúcimi nahor a predlaktie sa pomaly pohybuje smerom k telu | |

+++++ TIFF +++++

POHYB VZAD | Obidve ramená sú ohnuté, pričom dlane smerujú nadol a predlaktia sa pomaly pohybujú smerom od tela | |

+++++ TIFF +++++

VPRAVO od signalistu | pravé rameno je vystreté horizontálne, pričom dlaň smeruje nadol a pomaly robí malé pohyby vpravo | |

+++++ TIFF +++++

VĽAVO od signalistu | ľavé rameno je vystreté horizontálne, pričom dlaň smeruje nadol a pomaly robí malé pohyby vľavo | |

+++++ TIFF +++++

HORIZONTÁLNA VZDIALENOSŤ | Ruky naznačujú príslušnú vzdialenosť | |

D. Nebezpečenstvo |

+++++ TIFF +++++

NEBEZPEČENSTVO Núdzové zastavenie | Obidve ramená ukazujú nahor, dlane sú obrátené vpred | |

RÝCHLO | Všetky pohyby rýchlejšie | |

POMALY | Všetky pohyby pomalšie | |

--------------------------------------------------