31992L0049Úradný vestník L 228 , 11/08/1992 S. 0001 - 0023
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0160
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0160


Smernica Rady 92/49/EHS

z 18. júna 1992

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia a o zmene a doplnení smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS (tretia smernica o neživotnom poistení)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS), najmä na jej článok 57 ods. 2 a článok 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže je potrebné zavŕšiť vnútorný trh priameho poistenia okrem životného poistenia z pohľadu práva usadiť sa, ako aj na slobodné poskytovanie služieb, ktoré uľahčí činnosť poisťovniam s ústredím v spoločenstve, aby pokryli riziká umiestnené v spoločenstve;

(2) keďže druhá smernica Rady z 22. júna 1988 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa priameho poistenia s výnimkou životného poistenia na uľahčenie účinného vykonávania slobody poskytovať služby a o zmene a doplnení smernice 73/239/EHS (88/357/EHS) [4] už podstatne prispela k dosiahnutiu vnútorného trhu s priamym poistením s výnimkou životného poistenia prostredníctvom ochrany poistencov, ktorí na základe svojho postavenia, veľkosti alebo povahy rizík určených na poistenie nevyžadujú špeciálnu ochranu členských štátov, v ktorých je riziko umiestnené, sa úplne voľne presadili na čo najširšom poistnom trhu;

(3) keďže smernica 88/357/EHS predstavuje preto dôležitý stupeň pri vstupe národných trhov na integrovaný trh a tento stupeň sa musí doplniť aj ostatnými nástrojmi spoločenstva vzhľadom na to, aby všetci poistenci, bez ohľadu na postavenie, veľkosť alebo charakter rizík, mali možnosť poistiť sa, aby každý poisťovateľ s ústredím v spoločenstve, ktorý tam vykonáva činnosť, dostal pomoc pri vykonávaní obchodu na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby, pričom má zaručenú primeranú ochranu;

(4) keďže táto smernica tvorí súčasť už uzákonených právnych predpisov spoločenstva, ktoré obsahujú prvú smernicu Rady z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa vytvo renia a vykonávania činnosti priameho poistenia s výnimkou životného poistenia (73/239/EHS) [5], a smernicu Rady z 19. decembra 1991 o ročných uzávierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (91/674/EHS) [6];

(5) keďže prijatý prístup prispieva k takému zosúladeniu, aké je zásadné, potrebné a postačujúce na dosiahnutie vzájomného uznania povolenia a uvážlivých kontrolných systémov, čím bude zaručené jediné povolenie platné v celom spoločenstve, a uplatnenie zásady dohľadu v členskom štáte pôvodu;

(6) keďže výsledok, vytvorenie a vykonávanie činnosti v poisťovníctve musia byť odteraz podmienené poskytnutím jediného úradného povolenia vydaného príslušnými správnymi orgánmi členského štátu, v ktorom má poisťovňa svoje ústredie; keďže také povolenie umožňuje vykonávanie poisťovacej činnosti v celom spoločenstve na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby; keďže členský štát, v ktorom je pobočka alebo zabezpečovanie služieb, nemôže vyžadovať, aby poisťovne, ktoré tam chcú vykonávať poisťovaciu činnosť a boli už povolené vo svojom členskom štáte pôvodu, žiadali nové povolenie; keďže smernice 73/239/EHS a 88/357/EHS preto treba v tomto zmysle zmeniť a doplniť;

(7) keďže príslušné orgány členských štátov pôvodu budú odteraz zodpovedné za sledovanie finančnej spoľahlivosti poisťovní vrátane stavu ich solventnosti, založenia primeraných technických rezerv a pokrytia týchto rezerv porovnateľnými aktívami;

(8) keďže niektoré ustanovenia tejto smernice určujú len minimálne predpisy; keďže členský štát pôvodu môže stanoviť prísnejšie pravidlá pre poisťovne povolené jeho príslušnými správnymi orgánmi;

(9) keďže príslušné správne orgány členských štátov musia mať k dispozícii také dozorné prostriedky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadnej činnosti poisťovní spoločenstva, vykonávanej na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby; keďže musia byť najmä schopné, aby zaviedli primeranú ochranu alebo nariadili sankcie na zabránenie odchýlok a porušenia ustanovení na dohľad nad poisťovaním;

(10) keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc a využíva prístup ku všetkým poisťovacím činnostiam v spoločenstve s výnimkou životného poistenia, a teda umožňuje, aby každý náležite oprávnený poisťovateľ pokryl všetky riziká uvedené v prílohe k smernici 73/239/EHS; keďže monopol, ktorý využívali určité orgány v určitých členských štátoch vzhľadom na pokrytie určitých rizík, musí byť zrušený;

(11) keďže ustanovenia o prevodoch poistných kmeňov musia byť upravené, aby vznikol systém jediného povolenia, zavedený touto smernicou;

(12) keďže smernica 91/674/EHS v členských štátoch už prispela k potrebnému zosúladeniu pravidiel o technických rezervách, ktoré musia poisťovatelia dodržiavať, aby pokryli svoje záväzky, a toto zosúladenie umožňuje ochranu vzájomného uznania týchto ustanovení;

(13) keďže pravidlá určujúce rozširovanie, umiestnenie a porovnanie aktív použitých na krytie technických rezerv sa musia skoordinovať, aby sa uľahčilo vzájomné uznanie pravidiel v členských štátoch; keďže pri koordinácii treba vziať do úvahy opatrenia na liberalizáciu pohybov kapitálu zabezpečenýchv smernici Rady z 24. júna 1988 na vykonanie článku 67 zmluvy (88/361/EHS) [7] a pokrok, ktorý spoločenstvo urobilo smerom k dosiahnutiu hospodárskej a menovej únie;

(14) keďže však členský štát pôvodu nesmie požadovať, aby poisťovne investovali aktíva pokrývajúce ich technické rezervy v jednotlivých kategóriách aktív, ak by sa taká požiadavka nezlučovala s opatreniami na liberalizáciu pohybov kapitálu, ustanovenými v smernici 88/361/EHS;

(15) keďže až do prijatia smernice o investičných službách, ktorá zosúlaďuje okrem iného určenie návrhu na regulovaný trh na účely tejto smernice a bez predsudku k takému budúcemu zosúladeniu tento návrh musí byť dočasný; keďže toto určenie bude nahradené určením zosúladeným na úrovni spoločenstva, ktoré udelí členskému štátu pôvodu na trhu zodpovednosť za tieto záležitosti, ktoré táto smernica dočasne udeľuje poisťovniam členského štátu pôvodu;

(16) keďže zoznam položiek, ktorých miera solventnosti požadovaná podľa smernice 73/239/EHS môže byť vypracovaná, musí byť doplnený, aby zohľadnil nové finančné nástroje a možnosti poskytnuté ostatným finančným inštitúciám na vytvorenie ich vlastných fondov;

(17) keďže v rámci integrovaného poisťovacieho trhu poistenci, ktorí na základe svojho postavenia, veľkosti alebo povahy rizík, ktoré majú byť poistené, nevyžadujú špeciálnu ochranu v členskom štáte, v ktorom je riziko umiestnené, musia mať zaručenú úplnú slobodu výberu zákona, ktorý sa môže použiť v ich poistných zmluvách;

(18) keďže zosúladenie zákona poistnej zmluvy nie je prvotnou podmienkou dosiahnutia medzinárodného poisťovacieho trhu; keďže preto príležitosť, ktorú poskytujú členské štáty nariadením uplatňovania ich zákona v poistných zmluvách o krytí rizík umiestnených na ich územiach, môže poskytnúť primeranú ochranu poistencom požadujúcim špeciálnu ochranu;

(19) keďže v rámci vnútorného trhu je v záujme poistenca, aby mal prístup k čo najširšiemu rozsahu poisťovacích produktov prístupných v spoločenstve, aby si mohol vybrať ten, ktorý najlepšie vyhovuje jeho potrebám; keďže záleží na členskom štáte, v ktorom je umiestnené riziko, aby zabezpečil, že na jeho území nič nebráni marketingu všetkých poisťovacích produktov, ktoré sa ponúkajú v spoločenstve na predaj, pokiaľ sa nedostanú do rozporu so zákonnými ustanoveniami na ochranu všeobecného dobra, platnými v členskom štáte, v ktorom je riziko umiestnené, a pokiaľ všeobecné dobro nie je chránené pravidlami členského štátu pôvodu za predpokladu, že také ustanovenia sa musia bez diskriminácie uplatňovať vo všetkých poisťovniach fungujúcich v členskom štáte a budú objektívne potrebné a proporčné voči sledovanému cieľu;

(20) keďže členské štáty musia byť schopné zabezpečiť, aby poistné produkty a použité zmluvné dokumenty na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby na pokrytie rizík umiestnených na ich územiach dodržiavali špecifické zákonné ustanovenia na ochranu všeobecného dobra; keďže systémy dohľadu, ktoré sa majú použiť, musia spĺňať požiadavky integrovaného trhu, ale ich použitie nesmie tvoriť prednostnú podmienku vykonávania poisťovacej činnosti; keďže z tohto hľadiska systémy na predchádzajúce odsúhlasenie poistných podmienok sa nezdajú byť odôvodnené; keďže preto treba zabezpečiť iné systémy, lepšie prispôsobené požiadavkám vnútorného trhu, ktoré umožňujú, aby každý členský štát zaručil poistencom primeranú ochranu;

(21) keďže v prípadoch, keď je poistencom fyzická osoba, poisťovňa ju musí informovať o zákone, ktorý sa bude uplatňovať pri zmluve a pri opatreniach na vybavovanie sťažností poistencov týkajúcich sa zmlúv;

(22) keďže v niektorých členských štátoch súkromné alebo dobrovoľné zdravotné poistenie slúži ako čiastočná alebo úplná alternatíva zdravotného krytia poskytovaného systémami sociálneho zabezpečenia;

(23) keďže povaha alebo sociálne dôsledky zmlúv zdravotného poistenia oprávňujú príslušné správne orgány členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko, aby požadovali systematické oznamovanie všeobecných a špeciálnych poistných podmienok na overenie, či sú také zmluvy čiastočnou, alebo úplnou alternatívou zdravotného krytia poskytovaného systémom sociálneho zabezpečenia; keďže také overenie nesmie byť predchádzajúcou podmienkou pre marketing produktov; keďže zvláštna povaha zdravotného poistenia slúžiaceho ako čiastočná alebo úplná alternatíva zdravotného krytia poskytovaného systémom sociálneho zabezpečenia ho odlišuje od ostatných odvetví poistného plnenia a životného poistenia, pokiaľ je potrebné na zabezpečenie účinného prístupu poistencov k súkromnému zdravotnému krytiu alebo zdravotnému krytiu vybranému na dobrovoľnom základe bez ohľadu na ich vek alebo profil rizika;

(24) keďže niektoré členské štáty prijali špecifické zákonné ustanovenia; keďže na ochranu všeobecného dobra možno prijať alebo dodržiavať také zákonné opatrenia, pokiaľ nenáležite neobmedzujú právo zriadenia alebo slobodné poskytovanie služieb, pričom je samozrejmé, že také ustanovenia sa musia uplatňovať rovnakým spôsobom pri poisťovaní v hociktorom členskom štáte; keďže tieto zákonné ustanovenia sa povahou môžu líšiť podľa podmie nok v každom členskom štáte; keďže tieto opatrenia môžu zabezpečiť otvorený počet prihlásených, meranie rizikovosti na jednotnom základe podľa druhu poistenia a doživotného krytia; keďže tento cieľ možno dosiahnuť aj požiadavkami, aby poisťovne ponúkajúce súkromné zdravotné krytie alebo zdravotné krytie vybrané na dobrovoľnom základe ponúkali štandardné poistenie spolu s krytím zabezpečeným návrhmi štatutárneho sociálneho zabezpečenia pri sadzbe poistného na predpísanom maxime alebo nižšej a zúčastnili sa pri návrhoch na náhrade škôd; keďže ako ďalšiu možnosť možno požadovať, aby technická základňa súkromného zdravotného krytia alebo zdravotné krytie vybrané na dobrovoľnom základe boli podobné ako technická základňa životného poistenia;

(25) keďže so zreteľom na koordináciu zabezpečenú smernicou 73/239/EHS, zmenenou a doplnenou touto smernicou, možnosť poskytnutá Spolkovej republike Nemecko podľa článku 7 ods. 2 písm. c) tej istej smernice, zakazujúcej súbeh zdravotného poistenia a iných druhov poistenia, nie je už odôvodnená, a preto musí byť zrušená;

(26) keďže členské štáty môžu požadovať, aby všetky poisťovne, ktoré ponúkajú povinné poistenie pracovných úrazov na vlastné riziko na svojich územiach, spĺňali špecifické ustanovenia určené v ich národnom zákone o takom poistení; keďže však táto požiadavka sa nesmie uplatňovať v ustanoveniach týkajúcich sa finančného dohľadu, za ktorý je výlučne zodpovedný členský štát pôvodu;

(27) keďže uplatňovanie práva zriadenia vyžaduje, aby poisťovňa dodržiavala sústavnú prítomnosť v členskom štáte pobočky; keďže zodpovednosť za špecifické záujmy poistených osôb a obetí v prípade poistenia zákonnej zodpovednosti za prevádzku motorových vozidiel si vyžaduje v členskom štáte pobočky primeranú štruktúru v oblasti všetkých potrebných údajov o náhrade nárokov týkajúcich sa tohto rizika s dostatočnou právomocou na zastupovanie podniku zoči-voči poškodeným stranám, ktoré si môžu nárokovať náhradu škody, a na zastupovanie poisťovne, alebo ak je to potrebné, zariadiť, aby ju zastupoval na súdoch a pred príslušnými správnymi orgánmi týchto členských štátov v súvislosti s nárokmi na náhradu škody;

(28) keďže v rámci vnútorného trhu nijaký členský štát nemôže ďalej zakazovať súčasné vykonávanie poisťovacej činnosti na svojom území na základe práva usadiť sa a slobody poskytovať služby; keďže možnosť voľby poskytnutá členským štátom v tejto súvislosti podľa smernice 88/357/EHS musí byť preto zrušená;

(29) keďže treba vypracovať ustanovenie na zavedenie systému pokút, keď v členskom štáte, v ktorom je riziko umiestnené, poisťovňa nedodržiava tieto ustanovenia na ochranu všeobecného dobra, ktoré sa naň vzťahujú;

(30) keďže niektoré členské štáty nepodriaďujú poisťovacie transakcie žiadnemu druhu nepriameho zdanenia, kým väčšina uplatňuje špeciálne dane a ostatné formy podielu na škode vrátane daňových prirážok stanovených pre kompenzačné orgány; keďže štruktúra a sadzby takých daní a príspevky sa výrazne odlišujú v členských štátoch, v ktorých sa uplatňujú; keďže je žiaduce, aby sa zabránilo existujúcim rozdielom vedúcim k porušovaniu súťaže v poisťovacích službách medzi členskými štátmi; keďže až do nasledujúceho zosúladenia sa uplatňovanie daňových systémov a iných foriem príspevkov zabezpečujúcich, aby členské štáty, v ktorých sú riziká umiestnené, boli schopné vyriešiť tento problém, a na členských štátoch záleží vykonanie úprav na zabezpečenie výberu takých daní a príspevkov;

(31) keďže z času na čas môže byť potrebné, aby technické úpravy stanovené v tejto smernici podľa podrobných pravidiel zohľadnili budúci vývoj poisťovacieho priemyslu; keďže Komisia urobí také úpravy podľa toho, či a kedy budú potrebné, po porade s Poisťovacím výborom, stanoveným podľa smernice 91/675/EHS [8], pri uplatňovaní právomoci uvedenej v zmluve;

(32) keďže treba prijať špecifické ustanovenia na zabezpečenie hladkého prechodu zákonného režimu do existencie, keď sa táto smernica začne uplatňovať podľa režimu, ktorý predkladá, pričom dáva pozor na to, aby neumiestnila ďalšie pracovné zaťaženie na príslušné orgány členských štátov;

(33) keďže podľa článku 8 písm. c) zmluvy treba vziať do úvahy rozsah úsilia, ktoré treba vykonať určitými úspornými opatreniami na rôznych stupňoch vývoja; keďže treba preto prijať prechodné úpravy na postupné používanie tejto smernice v určitých členských štátoch,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

HLAVA І

VYMEDZENIE POJMOV A ROZSAH PÔSOBNOSTI

Článok 1

Na účely tejto smernice:

a) poisťovňa znamená podnik, ktorý získal úradné povolenie v súlade s článkom 6 smernice 73/239/EHS;

b) pobočka znamená agentúru alebo pobočku poisťovne podľa článku 3 smernice 88/357/EHS;

c) členský štát pôvodu znamená členský štát, v ktorom je umiestnené ústredie poisťovne kryjúcej riziko;

d) členský štát pobočky znamená členský štát, v ktorom je umiestnená pobočka kryjúca riziko;

e) členský štát poskytovania služieb znamená členský štát, v ktorom je umiestnené riziko podľa článku 2 písm. d) smernice 88/357/EHS, ak je kryté poisťovňou alebo pobočkou umiestnenou v inom členskom štáte;

f) ovládanie predstavuje vzťah medzi materským podnikom a dcérskym podnikom podľa definície v článku 1 smernice 83/349/EHS [9] alebo podobný vzťah medzi akoukoľvek fyzickou alebo právnickou osobou a poisťovňou;

g) kvalifikovaný podiel znamená priamy alebo nepriamy podiel v poisťovni, predstavujúci najmenej 10 % základného imania alebo hlasovacích práv, alebo taký, ktorý umožňuje uplatňovanie významného vplyvu na riadenie podniku, v ktorom podiel existuje.

Na účely tejto definície v súvislosti s článkom 8 a 15 a inými úrovňami účasti uvedenými v článku 15 sa zohľadnia hlasovacie práva uvedené v článku 7 smernice 88/627/EHS [10];

h) materský podnik znamená materský podnik podľa definície v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS;

i) dcérsky podnik znamená dcérsky podnik podľa definície v článkoch 1 a 2 smernice 83/349/EHS; každý dcérsky podnik dcérskeho podniku sa tiež považuje za dcérsky podnik materského podniku, ktorý je na ich čele;

j) regulovaný trh znamená finančný trh považovaný členským štátom pôvodu poisťovne za regulovaný trh až do prijatia definície v smernici o investičných službách, ktorý charakterizuje:

- pravidelná činnosť a

- skutočnosť, že predpisy vydané alebo odsúhlasené príslušnými orgánmi vymedzujú fungovania trhu, podmienky prístupu na trh, a ak sa uplatňuje smernica Rady z 5. marca 1979 o koordinácii podmienok prijatia cenných papierov na kótovanie na burze cenných papierov (79/279/EHS), [11] tak aj podmienky prijatia na kótovanie, stanovené v tej smernici, alebo ak sa táto smernica neuplatňuje, podmienky, ktoré musí finančný nástroj spĺňať, aby sa s ním mohlo účinne obchodovať na trhu;

Na účely tejto smernice regulovaný trh môže byť umiestnený v členskom štáte alebo v tretej krajine. V prípade tretej krajiny musí byť trh uznaný členským štátom pôvodu a spĺňať porovnateľné požiadavky. Všetky finančné nástroje, s ktorými sa na tomto trhu obchoduje, musia mať kvalitu porovnateľnú s kvalitou nástrojov, s ktorými sa obchoduje na regulovaných trhoch dotknutých členských štátov;

k) príslušné orgány znamenajú vnútroštátne orgány, ktoré majú na základe zákona alebo iného právneho predpisu právomoc vykonávať dohľad nad poisťovňami.

Článok 2

1. Táto smernica sa vzťahuje na druhy poistenia a na poisťovne uvedené v článku 1 smernice 73/239/EHS.

2. Táto smernica sa nebude uplatňovať na tie druhy poistenia alebo operácií, na poisťovne alebo inštitúcie, na ktoré sa neuplatňuje smernica 73/239/EHS, ani na orgány uvedené v článku 4 uvedenej smernice.

Článok 3

Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 ods. 2 členské štáty prijmú všetky opatrenia, aby so zreteľom na prístup k činnosti v určitých odvetviach poistenia k 1. júlu 1994 zabezpečili zrušenie monopolov povolených právnickým osobám založeným na ich územiach, uvedeným v článku 4 smernice 73/239/EHS.

HLAVA II

PRÍSTUP K PODNIKANIU V POISŤOVNÍCTVE

Článok 4

"Článok 6

Vykonávanie priamej poisťovacej činnosti je podmienené úradným povolením.

O povolenie príslušných orgánov členského štátu pôvodu požiada:

a) poisťovňa, ktorá si na území tohto členského štátu zriadi svoje ústredie;

b) každá poisťovňa, ktorá získala povolenie podľa prvého pododseku a ktorá rozširuje svoju činnosť na celé odvetvie alebo na ďalšie odvetvia."

Článok 5

"Článok 7

1. Povolenie platí pre celé spoločenstvo. Umožní, aby tam poisťovňa vykonávala činnosť na základe práva usadiť sa alebo na základe slobody poskytovať služby.

2. Povolenie sa udelí pre určité odvetvie poistenia. Bude pokrývať celé odvetvie, pokiaľ si žiadateľ neželá pokryť len niektoré z rizík patriacich do tohto odvetvia podľa zoznamu v bode A prílohy.

Avšak:

a) členské štáty môžu udeliť povolenie pre skupiny odvetví, pričom ich vhodne označia podľa písmena B prílohy;

b) povolenie udelené pre jedno odvetvie alebo skupinu odvetví platí aj na účely pokrytia pridružených rizík zahrnutých v inom odvetví pri splnení podmienok stanovených v písmene C prílohy."

Článok 6

"Článok 8

1. Členský štát pôvodu vyžaduje, aby každá poisťovňa, ktorá chce získať povolenie:

a) mala jednu z nasledujúcich právnych foriem:

- v prípade Belgického kráľovstva: "société anonymenaamloze vennootschap","société en commandite par actionscommanditaire vennootschap op aandelen","association d'assurance mutuelleonderlinge verzekeringsvereniging","société coopérativecoöperatieve vennootschap";

- v prípade Dánskeho kráľovstva: "aktieselskaber", "gensidige selskaber";

- v prípade Spolkovej republiky Nemecko: "Aktiengesellschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen";

- v prípade Francúzskej republiky: "société anonyme", "société d'assurance mutuelle", "institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale", "institution deprévoyance régie par le code rural" a "mutuelles régies par le code de la mutualité";

- v prípade Írska: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited";

- v prípade Talianskej republiky: "società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione";

- v prípade Luxemburského veľkovojvodstva: "société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurances mutuelles", "société coopérative";

- v prípade Holandského kráľovstva: "naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij";

- v prípade Spojeného kráľovstva: "incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Acts", "the association of underwriters known as Lloyd's";

- v prípade Helénskej republiky: "ανώνυμη εταιρία", "αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός";

- v prípade Španielskeho kráľovstva: "sociedad anónima", "sociedad mutua", "sociedad cooperativa";

- v prípade Portugalskej republiky: "sociedade anónima", "mútua de seguros".

Poisťovňa môže mať aj právnu formu európskej spoločnosti (SE), keď bude vytvorená.

Členský štát okrem toho môže, ak je to vhodné, založiť poisťovne v akejkoľvek verejnoprávnej forme za predpokladu, že predmetom činnosti takých orgánov sú poisťovacie činnosti za rovnakých podmienok, za akých fungujú súkromnoprávne poisťovne;

b) obmedzila svoje ciele na poisťovaciu činnosť a činnosti priamo z nej vyplývajúce a vylúčila všetky ostatné obchodné činnosti;

c) predložila plán činnosti v súlade s článkom 9;

d) mala minimálny garančný fond podľa článku 17 ods. 2;

e) účinne bola riadená osobami dobrej povesti s príslušnou odbornou kvalifikáciou alebo skúsenosťami.

2. Od poisťovne, ktorá požiada o povolenie na rozšírenie svojej činnosti na iné odvetvia alebo rozšírenie povolenia na pokrytie iba niektorých rizík patriacich do jedného odvetvia, sa vyžaduje, aby predložila plán činnosti v súlade s článkom 9.

Ďalej sa vyžaduje predloženie dôkazu o vlastníctve miery solventnosti, stanovenej v článku 16, a ak sa vzhľadom na tieto iné odvetvia článku 17 ods. 2 vyžaduje vyšší minimálny garančný fond ako predtým, dôkaz, že vlastní také minimum.

3. Nič v tejto smernici nebráni tomu, aby členské štáty ponechali v platnosti alebo prijali zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré vyžadujú schválenie zakladacej listiny a stanov a predloženie iných dokladov potrebných na bežné vykonávanie dohľadu.

Členské štáty však neprijmú ustanovenia vyžadujúce predchádzajúci súhlas alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzby a formy poistného a iné tlačivá, ktoré chce poisťovňa používať v styku s poistencami.

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť predchádzajúce oznámenie či súhlas s navrhovaným nárastom poistných sadzieb iba ako súčasť všeobecného systému cenovej kontroly.

Nič v tejto smernici nebráni členským štátom, aby poisťovne, ktoré sa snažia získať alebo už získali povolenie pre odvetvie 18 v písmene A prílohy, podliehali kontrole ich priamych alebo nepriamych zdrojov personálu a vybavenia vrátane vzdelania ich lekárskych tímov a kvality zariadenia vhodného pre také poisťovne na splnenie ich záväzkov vyplývajúcich z tohto odvetvia poistenia.

4. Vyššie uvedené ustanovenia nesmú požadovať, aby sa žiadosti o povolenie posudzovali z hľadiska hospodárskych potrieb trhu."

Článok 7

"Článok 9

Plán činností uvedený v článku 8 ods. 1 písm. c) obsahuje údaje alebo doklady týkajúce sa:

a) povahy rizík, ktoré podnik navrhuje pokryť;

b) zásady zaistenia;

c) položiek tvoriacich minimálny garančný fond;

d) predpokladaných nákladov na zavedenie administratívnych služieb a obchodnej siete, predpokladaných finančných zdrojov na ich pokrytie a v prípade krytia rizík uvedených pod č. 18 v písmene A prílohy zdrojov, ktorými poisťovňa disponuje, aby zabezpečila dohodnutú pomoc,

a navyše v prvých troch rokoch:

e) predpokladaných výdavkov na správu s výnimkou zriaďovacích nákladov, najmä bežných všeobecných výdavkov a provízií;

f) predpokladaného poistného alebo príspevkov a nárokov;

g) predpokladanej súvahy;

h) predpokladaných finančných zdrojov určených na pokrytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti."

Článok 8

Príslušné orgány členského štátu pôvodu neudelia poisťovni povolenie na začatie poisťovacej činnosti skôr, než budú oboznámené s totožnosťou akcionárov alebo členov, priamych alebo nepriamych, buď fyzických, alebo právnických osôb, ktoré sa preukázali kvalifikovanými podielmi v tejto poisťovni, a výškou týchto podielov.

Tieto orgány odmietnu vydať povolenie, ak by vzhľadom na potrebu zabezpečiť riadnu a uvážlivú správu poisťovne neboli spokojní so spôsobilosťou akcionárov alebo členov.

HLAVA III

ZOSÚLADENIE PODMIENOK VYKONÁVANIA POISŤOVACEJ ČINNOSTI

Kapitola 1

Článok 9

"Článok 13

1. Za finančný dohľad poisťovne vrátane činnosti, ktorú vykonáva cez pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby, zodpovedá výlučne členský štát pôvodu.

2. Finančný dohľad zahŕňa overenie týkajúce sa celej činnosti poisťovne, stavu solventnosti, zriadenia technických rezerv a aktív na ich pokrytie v súlade so stanovenými pravidlami alebo praxou dodržiavanou v členskom štáte pôvodu podľa ustanovení prijatých na úrovni spoločenstva.

Ak je príslušná poisťovňa oprávnená pokryť riziká klasifikované v odvetví 18 písmena A prílohy, dohľad sa rozšíri na sledovanie technických zdrojov, ktoré má poisťovňa k dispozícii s cieľom vykonávania operácií poskytovania pomoci, ku ktorým sa zaviazala, ak zákon členského štátu pôvodu stanovuje sledovanie takých zdrojov.

3. Príslušné orgány členského štátu pôvodu budú žiadať, aby každá poisťovňa mala pevné administratívne a účtovné postupy a vhodné vnútorné kontrolné mechanizmy."

Článok 10

"Článok 14

Členský štát pobočky stanoví, že ak je poisťovňa povolená v inom členskom štáte a vykonáva činnosť cez pobočku, môžu príslušné orgány členského štátu pôvodu po informovaní príslušných orgánov členského štátu pobočky sami alebo prostredníctvom poverených osôb na mieste overiť informáciu potrebnú na zabezpečenie finančného dohľadu poisťovne. Orgány členského štátu pobočky sa môžu zúčastniť na tomto overovaní."

Článok 11

"2. Členské štáty vyžadujú, aby poisťovne s ústredím na ich územiach pravidelne predkladali doklady potrebné na účely dohľadu spolu so štatistickými dokumentmi. Príslušné orgány si navzájom poskytnú všetky dokumenty a údaje potrebné na účely dohľadu.

3. Každý členský štát prijme potrebné právne predpisy, aby orgány dohľadu nad poisťovníctvom mali právomoci a prostriedky potrebné na dohľad nad činnosťami poisťovní usadených na jeho území, vrátane činností vykonávaných mimo tohto územia, v súlade so smernicami Rady upravujúcimi tieto činnosti a na účely ich uplatňovania.

Tieto právomoci a prostriedky musia orgánom dohľadu umožniť najmä:

a) vykonať podrobné zisťovania o situácii poisťovne a jej celkovej činnosti okrem iného pomocou:

- zhromažďovania údajov alebo vyžadovaním predloženia dokladov týkajúcich sa poisťovacích operácií,

- vykonávania zisťovaní na mieste v prevádzkových priestoroch poisťovne;

b) prijať všetky opatrenia týkajúce sa poisťovne, jej vedenia alebo osôb, ktoré ju kontrolujú, primeraných a potrebných na to, aby činnosti poisťovne boli naďalej v súlade so zákonmi, nariadeniami a správnymi opatreniami, ktoré poisťovňa v každom členskom štáte musí dodržiavať, a najmä dodržiavanie plánu činnosti, pokiaľ je ďalej záväzný, a aby zabránili alebo odstránili akékoľvek nedostatky, ktoré by mohli ohroziť záujmy poistených;

c) zabezpečiť, aby sa tieto opatrenia vykonali, v prípade potreby aj donútením, ak je to primerané, v súdnom konaní.

Členské štáty môžu ustanoviť, že príslušné orgány dohľadu sú oprávnené získavať akékoľvek údaje týkajúce sa zmlúv, ktoré majú sprostredkovatelia."

Článok 12

1. Článok 11 ods. 2 až 7 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Za podmienok stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi každý členský štát povolí poisťovniam s ústredím na jeho území previesť celý poistný kmeň zmlúv uzavretých na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, alebo jeho časť na preberajúcu poisťovňu usadenú v spoločenstve, ak príslušné orgány členského štátu pôvodu prijímacej poisťovne potvrdia, že táto má po zohľadnení prevodu potrebnú mieru solventnosti.

3. Ak pobočka navrhuje prevod celého poistného kmeňa zmlúv uzavretých na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, poradí sa s členským štátom pobočky.

4. V podmienkach, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 3, príslušné orgány členského štátu pôvodu poisťovne vykonávajúcej prevod povolia prevod po získaní súhlasu od príslušných orgánov členských štátov, v ktorých sú umiestnené riziká.

5. Konzultované príslušné orgány členských štátov predložia svoje stanovisko alebo súhlas príslušným orgánom členského štátu pôvodu poisťovne vykonávajúcej prevod do troch mesiacov po doručení žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyjadria, predpokladá sa, že poskytli kladné stanovisko alebo tichý súhlas.

6. Prevod odsúhlasený v súlade s týmto článkom bude zverejnený podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko. Také prevody sú automaticky účinné voči poistencom, poisteným osobám a všetkým ostatným osobám, ktoré majú práva alebo povinnosti vyplývajúce z prevedených zmlúv.

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo členských štátov umožniť poistencom vypovedať zmluvu v stanovenej lehote po prevode.

Článok 13

1. "Článok 20

1. Ak poisťovňa nespĺňa článok 15, príslušný orgán členského štátu pôvodu jej môže zakázať voľné nakladanie s aktívami po predložení zámeru príslušným orgánom členských štátov, v ktorých sú umiestnené riziká.

2. S cieľom zlepšenia finančnej situácie podniku, ktorého miera solventnosti klesla pod minimum požadované podľa článku 16 ods. 3, príslušný orgán členského štátu pôvodu bude vyžadovať, aby mu predložil plán na obnovenie riadnej finančnej situácie na schválenie.

Za výnimočných okolností, ak sa príslušný orgán domnieva, že finančná situácia poisťovne sa bude ďalej zhoršovať, môže obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie s aktívami poisťovne. Informuje orgány ostatných členských štátov, na územiach ktorých poisťovňa vykonáva činnosť, o všetkých vykonaných opatreniach, a tieto orgány na základe žiadosti príslušného orgánu prijmú rovnaké opatrenia.

3. Ak miera solventnosti klesne pod záručný fond podľa definície článku 17, príslušný orgán členského štátu pôvodu bude požadovať, aby mu poisťovňa predložila na odsúhlasenie krátkodobý finančný plán.

Môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie s aktívami poisťovne. Bude informovať orgány ostatných členských štátov, na území ktorých poisťovňa vykonáva činnosť, a tieto orgány prijmú na žiadosť príslušného orgánu tie isté opatrenia.

4. Príslušné orgány môžu ďalej prijať všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistených osôb v prípadoch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3.

5. Každý členský štát prijme opatrenia potrebné na to, aby v prípadoch stanovených v odsekoch 1, 2 a 3 mohol v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi zakázať voľné nakladanie s aktívami umiestnenými na jeho území na žiadosť členského štátu pôvodu, ktorý určí aktíva, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú."

Článok 14

"Článok 22

1. Príslušný orgán členského štátu pôvodu môže odňať ním udelené povolenie, ak poisťovňa:

a) nevyužije toto povolenie do 12 mesiacov, výslovne sa ho vzdá alebo prestane vykonávať činnosť na dlhšie ako šesť mesiacov, pokiaľ dotknutý členský štát neustanovil, že v takých prípadoch povolenie zaniká;

b) prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia;

c) nebola schopná v poskytnutej lehote prijať opatrenia stanovené v ozdravnom pláne alebo vo finančnom pláne uvedenom v článku 20;

d) závažne poruší svoje povinnosti podľa právnych predpisov, ktoré sa na ňu vzťahujú.

V prípade odňatia alebo zániku povolenia príslušný orgán členského štátu pôvodu to oznámi príslušným orgánom ostatných členských štátov, a tie prijmú primerané opatrenia, aby zabránili poisťovni so začatím nových činností na svojich územiach na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby. Príslušné orgány členského štátu pôvodu spolu s týmito orgánmi prijmú všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistených osôb, a najmä obmedzia voľné nakladanie s aktívami poisťovne v súlade s článkom 20 ods. 1, ods. 2, druhým pododsekom, alebo ods. 3, druhým pododsekom.

2. Každé rozhodnutie o odňatí povolenia musí byť riadne zdôvodnené a oznámené dotknutej poisťovni."

Článok 15

1. Členské štáty budú požadovať, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá navrhuje mať priamo alebo nepriamo kvalifikovaný podiel v poisťovni, najprv informovala príslušné orgány členského štátu pôvodu a vyznačila veľkosť zamýšľaného podielu. Taká osoba musí informovať tiež príslušné orgány členského štátu pôvodu, ak navrhuje zvýšenie svojho kvalifikovaného podielu tak, že pomer hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, by dosiahol alebo prekročil 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo poisťovňa by sa stala jej dcérskym podnikom.

Príslušné orgány členského štátu pôvodu musia do troch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného v prvom pododseku namietať voči takému plánu, ak z hľadiska potreby zabezpečenia riadnej a uvážlivej správy príslušnej poisťovne nie sú spokojné so spôsobilosťou osoby uvedenej v prvom pododseku. Ak nenamietajú voči príslušnému plánu, môžu stanoviť maximálnu lehotu na jeho vykonanie.

2. Členské štáty budú požadovať, aby každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá chce priamo alebo nepriamo nakladať s kvalifikovaným podielom v poisťovni, najprv informovala príslušné orgány členského štátu pôvodu a označila veľkosť navrhovaného podielu. Taká osoba musí tiež informovať príslušné orgány, ak navrhne zníženie svojho kvalifikovaného podielu tak, že by podiel hlasovacích práv alebo základného imania, ktorý vlastní, klesol pod 20 %, 33 % alebo 50 %, alebo tak, že by poisťovňa prestala byť jej dcérskym podnikom.

3. Poisťovne budú informovať príslušné orgány členského štátu pôvodu o všetkých nadobudnutých alebo odpredaných podieloch svojho kapitálu, ktoré spôsobujú nárast alebo pokles podielov pod určité prahové hodnoty uvedené v odsekoch 1 a 2, hneď ako sa o nich dozvedia.

Aspoň raz do roka ich budú informovať aj o menách akcionárov a členov, ktorí vlastnia kvalifikované podiely, a o veľkostiach takých podielov, napríklad podľa údajov získaných na výročných valných zhromaždeniach akcionárov alebo členov alebo ako výsledok dodržiavania predpisov týkajúcich sa spoločností kótovaných na burzách s cennými papiermi.

4. Členské štáty stanovia, že v prípadoch, keď vplyv osôb uvedený v odseku 1 môže pôsobiť tiež proti riadnej a uvážlivej správe poisťovne, príslušné orgány členského štátu pôvodu prijmú potrebné opatrenia na nápravu. Také opatrenia môžu pozostávať napríklad z príkazov, sankcií proti vedeniu alebo zo zastavenia vykonávania hlasovacích práv patriacich k akciám vo vlastníctve príslušných akcionárov alebo členov.

Podobné opatrenia sa budú vzťahovať na fyzické alebo právnické osoby, ktoré nesplnili povinnosť poskytnutia predchádzajúcich údajov, nariadenú v odseku 1. Ak je podiel nadobudnutý napriek námietkam príslušných orgánov, členský štát bez ohľadu na to, či budú prijaté ďalšie sankcie, zabezpečí vykonávanie príslušných hlasovacích práv alebo neplatnosť hlasovania, alebo umožní ich vyhlásenie za neplatné.

Článok 16

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre príslušné orgány, rovnako ako audítori a odborníci konajúci v mene príslušných orgánov, boli viazaní povinnosťou mlčanlivosti. Znamená to, že žiadne dôverné údaje, ktorú môžu dostať počas vykonávania svojich povinností, nesmú prezradiť nijakej osobe alebo orgánu, len v súhrnnej alebo všeobecnej forme, aby tieto jednotlivé poisťovne nemohli byť identifikované, to neplatí pre prípady, ktoré pokrýva trestné právo.

Napriek tomu, ak bol na poisťovňu vyhlásený konkurz alebo nútená likvidácia, dôverné údaje, ktoré sa netýkajú tretích osôb zúčastnených na pokusoch o záchranu takej poisťovne, môžu byť oznámené v rámci občianskoprávneho alebo obchodnoprávneho konania.

2. Odsek 1 nebráni príslušným orgánom rôznych členských štátov, aby si navzájom poskytovali údaje v súlade so smernicou týkajúcou sa poisťovní. Také údaje podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1.

3. Členské štáty môžu uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečia výmenu údajov s príslušnými orgánmi tretích krajín, len ak sú poskytnuté údaje chránené povinnosťou mlčanlivosti prinajmenšom rovnocenné s ochranou stanovenou v tomto článku.

4. Príslušné orgány, ktoré získajú dôverné údaje podľa odsekov 1 alebo 2, ich môžu použiť iba v rámci výkonu svojich úloh:

- na kontrolu, či sa dodržiavajú podmienky určujúce začatie poisťovacej činnosti, a na uľahčenie sledovania vykonávania týchto činností, najmä čo sa týka sledovania technických opatrení, miery solventnosti, administratívnych a účtovníckych postupov a vnútorných kontrolných mechanizmov,

- na uloženie sankcií,

- v správnom konaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam príslušných orgánov alebo

- v súdnom konaní začatom podľa článku 56 alebo podľa osobitných ustanovení smerníc, ktoré boli prijaté pre oblasť poisťovníctva.

5. Odseky 1 a 4 nebránia výmene údajov v členskom štáte, ak sú dva alebo viac príslušných orgánov v tom istom členskom štáte, alebo medzi členskými štátmi, medzi príslušnými orgánmi a:

- orgánmi zodpovednými za úradný dohľad nad úverovými inštitúciami a inými finančnými organizáciami a orgánmi zodpovednými za dohľad nad finančnými trhmi,

- orgánmi, ktorých sa týka likvidácia a konkurz poisťovní a iné podobné konania, a

- osobami zodpovednými za vykonávanie zákonnej kontroly účtov poisťovní a iných finančných inštitúcií

pri plnení ich úloh dohľadu alebo pri poskytnutí údajov potrebných na vykonávanie povinností právnických osôb riadiacich konania povinnej likvidácie alebo záručné fondy. Údaje získané týmito orgánmi, právnickými osobami a osobami podliehajú podmienkam povinnosti mlčanlivosti stanoveným v odseku 1.

6. Napriek odseku 1 a 4 môžu členské štáty okrem toho podľa ustanovení právnych predpisov vydať povolenie na poskytnutie určitých údajov iným oddeleniam ich ústredného správneho orgánu, ktoré zodpovedajú za vnútroštátne právne predpisy o dohľade nad úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami, investičnými službami a poisťovacími spoločnosťami, a inšpektorom pôsobiacim v mene týchto oddelení.

Také údaje však možno poskytnúť iba vtedy, ak je to potrebné z dôvodov uvážlivej kontroly.

Členské štáty však stanovia, že sa údaje získané podľa odsekov 2 a 5 a údaje získané prostredníctvom zisťovania priamo na mieste podľa článku 14 smernice 73/239/EHS nikdy nezverejnia v prípadoch uvedených v tomto odseku, s výnimkou prípadov, pri ktorých vyslovili súhlas so zverejnením údajov príslušné orgány alebo príslušné orgány členského štátu, v ktorom sa vykonalo zisťovanie priamo na mieste.

Kapitola 2

Článok 17

"Článok 15

1. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby každá poisťovňa zriadila primerané technické rezervy vzhľadom na jej celkovú činnosť.

Výška takých technických rezerv sa určí v súlade s pravidlami určenými v smernici 91/674/EHS.

2. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby každá poisťovňa pokryla technické rezervy vzhľadom na svoju celú činnosť rovnocennými aktívami v súlade s článkom 6 smernice 88/357/EHS. Pre riziká umiestnené v Európskom spoločenstve musia byť tieto aktíva umiestnené v spoločenstve. Členské štáty nebudú vyžadovať, aby poisťovne umiestnili svoje aktíva v určitom členskom štáte. Členský štát pôvodu však môže povoliť čiastočné uvoľnenie pravidiel o umiestnení aktív.

3. Ak členský štát pôvodu povolí, aby všetky technické rezervy boli pokryté pohľadávkami proti zaisťovateľom, pevne stanoví takto povolené percento. V takých prípadoch nesmie špecifikovať umiestnenie aktív, ktoré predstavujú také pohľadávky."

Článok 18

"Článok 15a

1. Členské štáty budú vyžadovať, aby každá poisťovňa s ústredím na ich území, ktorá poisťuje riziká zahrnuté do odvetvia 14 v písmene A prílohy (uvedené ako "poistenie úveru"), stanovila technickú rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík s cieľom vyrovnania každej technickej straty alebo nadpriemerného pomeru náhrad škôd vznikajúcich v tomto odvetví v každom hospodárskom roku.

2. Technická rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík sa vypočíta v súlade s pravidlami stanovenými členským štátom pôvodu v súlade s jednou zo štyroch metód určených v bode D prílohy, ktoré sa považujú za rovnocenné.

3. Až do výšky vypočítanej v súlade s metódami určenými v bode D prílohy sa rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík nezohľadní na účely výpočtu miery solventnosti.

4. Členské štáty môžu oslobodiť poisťovne s ústredím na ich území od povinnosti vytvoriť rezervu na vyrovnávanie mimoriadnych rizík pre poistenie úveru, ak nezaplatené poistné alebo príspevky v rámci poistenia úveru tvoria najviac 4 % z celkového nezaplateného poistného alebo príspevkov a nepresahujú 2500000 ECU."

Článok 19

Článok 23 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

Článok 20

Aktíva pokrývajúce technické rezervy zohľadnia druh činnosti, ktorú vykonáva poisťovňa, takým spôsobom, aby zaistila bezpečnosť, výnosnosť a obchodovateľnosť svojich investícií, ktorých rôznorodosť a primerané rozšírenie bude zabezpečovať poisťovňa.

Článok 21

1. Členský štát pôvodu nesmie povoliť poisťovni krytie jej technických rezerv inými ako niektorými z nasledujúcich kategórií aktív:

A. Investície

a) dlhopisy, obligácie a ostatné nástroje peňažného a kapitálového trhu;

b) úvery;

c) akcie a iné účasti na premenlivých výnosoch;

d) podiely v inštitúciách kolektívneho investovania v prevoditeľných cenných papieroch a iných investičných fondoch;

e) pozemky, budovy a práva na nehnuteľnosti.

B. Pohľadávky

f) pohľadávky voči zaistiteľom vrátane podielov zaisťovateľov na technických rezervách;

g) podiely postupujúcich poisťovní na technických rezervách;

h) pohľadávky voči poistencom a prostredníkom vyplývajúce z operácií priameho poistenia a zaistenia;

i) pohľadávky vyplývajúce z náhradných plnení a nadobudnutia práv poistenca voči tretím osobám;

j) vrátená daň;

k) pohľadávky voči garančným fondom.

C. Iné

l) pevné hmotné aktíva okrem pozemkov a budov ocenených na základe uvážlivej amortizácie;

m) hotovosť v banke a pokladni, vklady úverovým inštitúciám a iným právnickým osobám oprávneným získavať vklady;

n) odložené obstarávacie náklady;

o) akumulovaný úrok a nájomné, iný akumulovaný príjem a platby vopred.

V prípade združenia poisťovní známeho ako Lloyd's do kategórií aktív budú zahrnuté aj záruky a akreditívy vydané úverovými inštitúciami v zmysle smernice 77/780/EHS [12] alebo poisťovňami spolu s overiteľnými čiastkami z poistných zmlúv životného poistenia, pokiaľ patria členom.

Zahrnutie aktív alebo kategórií aktív vymenovaných v prvom pododseku neznamená, že všetky kategórie aktív musia byť nutne schválené na technické rezervy. Členský štát pôvodu určí podrobnejšie pravidlá na stanovenie pevných podmienok na použitie prijateľných aktív; v tejto súvislosti môže vyžadovať vecnú zábezpeku alebo záruky, najmä v prípade pohľadávok voči zaistiteľom.

Pri určení a používaní pravidiel, ktoré členský štát stanoví, zabezpečí najmä splnenie týchto zásad:

i) aktíva pokrývajúce technické rezervy budú ohodnotené očistené od všetkých dlhov vyplývajúcich z ich nadobúdania;

ii) celý majetok musí byť ohodnotený na uvážlivom základe, pričom sa zohľadní riziko všetkých súm, ktoré nie sú realizovateľné. Najmä hmotné základné prostriedky, okrem pozemkov a budov, môžu byť prijaté ako krytie technických rezerv iba vtedy, ak sú ohodnotené na základe uvážlivej amortizácie;

iii) úvery poisťovniam, štátnym správnym orgánom alebo medzinárodným organizáciám, miestnym alebo regionálnym orgánom, alebo fyzickým osobám môžu byť prijaté na krytie technických rezerv iba vtedy, ak existujú dostatočné záruky týkajúce sa ich bezpečnosti, založené buď na štatúte obchodníka s cennými papiermi, hypoték, bankových záruk, alebo záruk, za ktoré ručia poisťovne, alebo iné formy zábezpeky;

iv) druhotné nástroje, napríklad opcie, termínované obchody a kompenzácie v súvislosti s aktívami pokrývajúcimi technické rezervy, možno použiť, pokiaľ prispievajú k zníženiu investičných rizík alebo prispievajú k účinnosti správy poistného kmeňa. Musia byť ohodnotené na uvážlivom základe a môžu sa zohľadniť pri ohodnotení podliehajúcich aktív;

v) prevoditeľné cenné papiere, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu, možno prijať na krytie technických rezerv len vtedy, ak sa môžu realizovať krátkodobo;

vi) dlhy a nároky voči tretej osobe možno prijať na krytie technických rezerv iba po odpočítaní všetkých súm dlžných tej istej tretej osobe;

vii) hodnota všetkých pohľadávok a nárokov prijatých na technické rezervy sa musí vypočítať na uvážlivom základe s primeraným prídavkom na riziká zo všetkých súm, ktoré sa nespeňažujú. Najmä pohľadávky poistencov a sprostredkovateľov dlžné z poisťovacích a zaisťovacích činností môžu byť prijaté len vtedy, ak boli nevybavené maximálne tri mesiace;

viii) ak aktíva zahŕňajú investíciu v dcérskej poisťovni, ktorá riadi všetky alebo časť poisťovne vo svojom mene, členský štát pôvodu musí pri uplatňovaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť podružné aktíva vo vlastníctve dcérskej spoločnosti; členský štát pôvodu môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych spoločností rovnakým spôsobom;

ix) odložené zaobstarávacie náklady možno prijať na krytie technických rezerv iba do miery, aby zodpovedali výpočtu technickej rezervy na nespotrebované poistné.

2. Napriek odseku 1 môže členský štát pôvodu za výnimočných okolností a na žiadosť poisťovne prijať dočasne riadne odôvodneným rozhodnutím aj iné kategórie aktív na pokrytie technických rezerv podľa článku 20.

Článok 22

1. Pokiaľ ide o aktíva pokrývajúce technické rezervy, členský štát pôvodu bude požadovať, aby žiadna poisťovňa neinvestovala viac ako:

a) 10 % svojej celkovej hrubej technickej rezervy do jedného pozemku alebo budovy, alebo do viacerých pozemkov, alebo budov, ktoré sú dostatočne blízko k sebe, aby sa mohli účinne považovať za jednu investíciu;

b) 5 % svojej celkovej hrubej technickej rezervy do akcií a iných obchodovateľných cenných papierov, s ktorými sa zaobchádza ako s akciami, obligáciami, dlhopismi a inými nástrojmi peňažného a kapitálového trhu toho istého podniku, alebo do úverov poskytnutých rovnakému obchodníkovi s cennými papiermi, ktoré sa spočítajú, do úverov okrem úverov poskytnutých štátu, regionálnemu alebo miestnemu orgánu, alebo medzinárodnej organizácii, ktorej členom je jeden alebo viac členských štátov. Táto hranica môže byť zvýšená na 10 %, ak poisťovňa investuje maximálne 40 % svojich hrubých technických rezerv do úverov alebo cenných papierov emisných orgánov a obchodníkov s cennými papiermi, do každého z ktorých investuje minimálne 5 % svojich aktív;

c) 5 % svojich celkových hrubých technických rezerv do nezaistených úverov vrátane 1 % na každý nezaistený úver, okrem úverov poskytnutých úverovým inštitúciám, poisťovniam, pokiaľ to umožní článok 8 smernice 73/239/EHS, a investičným podnikom usadených v členskom štáte;

d) 3 % svojich celkových hrubých technických rezerv vo forme pokladničnej hotovosti;

e) 10 % svojich celkových hrubých technických rezerv do akcií, iných cenných papierov, s ktorými sa nakladá ako s akciami, a do dlhopisov, ktoré nie sú obchodované na regulovanom trhu.

2. Absencia hranice v odseku 1 o investovaní do jednotlivých kategórií neznamená, že aktíva v tejto kategórii sa prijímajú na krytie technických rezerv bez obmedzenia. Členský štát pôvodu stanoví podrobnejšie pravidlá určujúce podmienky na používanie prijateľných aktív. Pri určovaní a uplatňovaní týchto pravidiel zabezpečí najmä, aby sa dodržiavali tieto zásady;

i) aktíva pokrývajúce technické rezervy musia byť rozložené a rozšírené tak, aby zabezpečili, že nebude existovať žiadna nadmerná závislosť od určitej kategórie aktív, investičného trhu alebo investícií;

ii) investícia do určitých druhov aktív ukazujúcich vysoké úrovne rizika kvôli povahe týchto aktív alebo kvôli kvalite emitenta musí byť obmedzená na uvážlivú úroveň;

iii) obmedzenie pri určitých kategóriách aktív musí zohľadňovať nakladanie so zaisťovaním pri výpočtoch technických rezerv;

iv) ak držané aktíva zahŕňajú investíciu v dcérskych podnikoch, ktoré vykonávajú všetky alebo časť investícií poisťovne v jej mene, členský štát pôvodu musí pri uplatňovaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť aktíva vo vlastníctve dcérskeho podniku; členský štát pôvodu môže zaobchádzať s aktívami iných dcérskych podnikov rovnakým spôsobom;

v) percentá aktív pokrývajúcich technické rezervy, ktoré sú predmetom nelikvidných investícií, sa musia udržiavať na uvážlivej úrovni;

vi) ak sú do vlastnených aktív zahrnuté úvery alebo dlhopisy vydané určitými úverovými inštitúciami, členský štát pôvodu môže pri uplatňovaní pravidiel a zásad stanovených v tomto článku zohľadniť základné aktíva, ktoré majú vo vlastníctve také úverové inštitúcie. Tento postup sa môže uplatňovať len vtedy, ak úverová inštitúcia má ústredie v členskom štáte, je úplne vo vlastníctve tohto členského štátu a/alebo miestnych orgánov tohto štátu a jej činnosť podľa jej stanov spočíva v tom, že jej prostredníctvom sa poskytujú úvery štátnym alebo miestnym orgánom, alebo úvery orgánom, ktoré sú úzko spojené so štátom alebo s miestnymi orgánmi, alebo úvery, za ktoré štát, resp. tieto orgány ručia.

3. V súvislosti s podrobnými pravidlami určujúcimi podmienky použitia prijateľných aktív členský štát stanoví nakladanie s väčším obmedzením pre:

- všetky úvery, ktoré nesprevádza banková záruka, záruka vydaná poisťovňou, hypotéka alebo akákoľvek iná forma zábezpeky v porovnaní s úvermi s takou zábezpekou,

- PKIPCP (podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov), ktoré nie sú koordinované podľa smernice 85/611/EHS [13], a iné investičné fondy, v porovnaní s PKIPCP koordinované podľa uvedenej smernice,

- cenné papiere, s ktorými sa neobchoduje na regulovanom trhu, v porovnaní s tými, s ktorými sa obchoduje,

- obligácie, dlhopisy a iné nástroje peňažného a kapitálového trhu, ktoré nevydali štátne, miestne ani regionálne orgány alebo podniky patriace do zóny A podľa smernice 89/647/EHS [14], alebo ktorých emitentmi sú medzinárodné organizácie, ktorých členom nie je ani jeden členský štát spoločenstva, v porovnaní s rovnakými finančnými nástrojmi vydanými takými orgánmi.

4. Členské štáty zvýšia hranicu stanovenú v ods. 1 písm. b) až na 40 % v prípade určitých obligácií, ak ich vydala úverová inštitúcia, ktorá má ústredie v členskom štáte a podlieha podľa zákona osobitnému úradnému dohľadu určenému na ochranu majiteľov týchto dlhopisov. Najmä sumy vyplývajúce z emisie takých dlhopisov sa musia investovať v súlade s právnymi predpismi do aktív, ktoré sú schopné počas celého obdobia platnosti dlhopisov pokrývať nároky týkajúce sa dlhopisov, a v prípade zlyhania emi tenta sa prednostne použijú na náhradu istiny a platbu výnosov.

5. Členské štáty nebudú žiadať, aby poisťovne investovali do určitých kategórií aktív.

6. Napriek odseku 1 môže členský štát pôvodu za výnimočných okolností na žiadosť poisťovne dočasne riadne odôvodneným rozhodnutím povoliť výnimky z pravidiel stanovených v odseku 1 písm. a) až e), pokiaľ v článku 20 nie je ustanovené inak.

Článok 23

"8. Poisťovne môžu vlastniť nerovnocenné aktíva na krytie sumy nepresahujúcej 20 % ich záväzkov v určitej mene.

9. Členský štát môže stanoviť, že ak podľa predchádzajúcich postupov musí byť záväzok krytý aktívami vyjadrenými v mene členského štátu, táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sa aktíva vyjadria v ECU."

Článok 24

"l. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby každá poisťovňa mala primeranú mieru solventnosti vzhľadom na celú jej činnosť.

Miera solventnosti zodpovedá vlastným zdrojom podniku po odpočítaní všetkých predvídateľných pasív okrem nehmotného majetku. Zahŕňa najmä:

- splatené základné imanie alebo v prípade vzájomných poisťovacích spolkov splatené počiatočné členské vklady zvýšené o všetky účty členov, spĺňajúce nasledujúce kritériá:

a) v stanovách musí byť ustanovené, že platby z týchto účtov v prospech členov sa môžu vykonávať len vtedy, ak tým nespôsobia pokles miery solventnosti pod požadovanú úroveň, alebo po zrušení poisťovne, ak boli všetky ostatné dlhy poisťovne uspokojené;

b) v stanovách musí byť ustanovené, že pokiaľ ide o všetky také platby, okrem individuálneho ukončenia členstva, príslušné orgány s nimi treba oboznámiť aspoň mesiac vopred a je možné zakázať platby v tomto období a

c) príslušné ustanovenia stanov môžu byť pozmenené len po vyhlásení príslušných orgánov, že nemajú žiadne námietky voči zmene a doplneniu, bez toho, aby boli dotknuté kritériá stanovené v písmenách a) a b);

- polovicu nesplateného základného imania alebo počiatočných členských vkladov, ak splatená časť dosiahne 25 % základného imania alebo počiatočných členských vkladov,

- rezervy (zákonné a voľné rezervy), ktoré nezodpovedajú prevzatým záväzkom,

- všetok prevedený zisk,

- platby doplnkových príspevkov, ktoré môžu pre jednotlivé hospodárske roky od svojich členov požadovať vzájomné poisťovacie spolky alebo poisťovne založené na zásade vzájomnosti s meniteľnými príspevkami; tieto pohľadávky možno zohľadniť najviac do polovice rozdielu medzi najvyššími možnými príspevkami a skutočne požadovanými príspevkami; doplnkovými príspevkami, ktoré možno požadovať, nemôže byť pokrytých viac ako 50 % miery solventnosti,

- na základe žiadosti, a ak poisťovňa preukáže súhlas orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých vykonáva činnosť, skryté rezervy vyplývajúce z podhodnotenia aktív alebo nadhodnotenia pasív, pokiaľ nie sú tieto skryté rezervy výnimočnej povahy,

- kumulatívne prednostné akcie a vedľajšie úvery môžu byť zahrnuté najviac do výšky 50 % miery solventnosti, z ktorej maximálne 25 % bude pozostávať z podriadených záväzkov s určitou dobou splatnosti, alebo kumulatívne prednostné akcie s obmedzenou dobou splatnosti pri dodržaní týchto minimálnych kritérií:

a) v prípade konkurzu alebo likvidácie poisťovne musia existovať záväzné dohody, podľa ktorých podriadený záväzok alebo prednostné akcie prichádzajú na rad po uspokojení nárokov všetkých ostatných veriteľov a nesmie byť vyplatený, pokiaľ nie sú uspokojené všetky ostatné nevybavené pohľadávky.

Podriadený záväzok bude spĺňať tieto dodatočné podmienky:

b) do úvahy možno brať iba úplne splatené prostriedky;

c) na úver s pevnou splatnosťou musí byť pôvodná splatnosť minimálne päť rokov. Najneskôr do jedného roka pred dátumom splatnosti musí poisťovňa predložiť na odsúhlasenie príslušnému orgánu plán, v ktorom je uvedené, ako sa bude dodržiavať miera solventnosti alebo ako sa dostane na požadovanú úroveň v čase splatnosti, pokiaľ výška úveru, do ktorej môže predstavovať súčasť mierysolventnosti, sa postupne bude znižovať v priebehu minimálne piatich rokov pred termínom splatnosti. Príslušné orgány môžu povoliť predčasné vyplatenie takých úverov za predpokladu, že emisná poisťovňa podá žiadosť a jej miera solventnosti neklesne pod požadovanú úroveň;

d) úvery, ktorých splatnosť nie je určená, musia byť splatné len na základe päťročného oznámenia, pokiaľ sa už úvery nepovažujú za súčasť miery solventnosti alebo pokiaľ sa na predčasné vyplatenie nevyžaduje osobitný predchádzajúci súhlas príslušných orgánov. V druhom prípade poisťovňa musí podať oznámenie príslušnému orgánu najmenej šesť mesiacov pred termínom navrhovaného vyplatenia so spresnením skutočnej a požadovanej miery solventnosti pred aj po tomto vyplatení. Príslušné orgány schvália vyplatenie, len ak miera solventnosti poisťovne neklesne pod požadovanú úroveň;

e) dohoda o úvere nesmie obsahovať žiadnu doložku, podľa ktorej sa za určitých okolností okrem zrušenia poisťovne pohľadávky stanú splatnými pred dohodnutými termínmi splatnosti;

f) dohodu o úvere možno pozmeniť, len ak príslušné orgány vyhlásia, že nemajú žiadne námietky voči zmene a doplneniu;

- cenné papiere bez určeného termínu splatnosti a iné nástroje, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky, vrátane kumulatívnych prednostných akcií okrem spomenutých v predchádzajúcej zarážke, až do 50 % miery súhrnu takých cenných papierov a vedľajších úverov uvedených v predchádzajúcej zarážke:

a) nesmú byť vyplatené z podnetu držiteľa ani bez predchádzajúceho súhlasu príslušného orgánu;

b) zmluva musí umožňovať, aby poisťovňa odložila platbu úrokov z úveru;

c) nároky veriteľa voči poisťovni musia nasledovať až po uspokojení nárokov všetkých nepodriadených veriteľov;

d) dokumenty, ktorými sa spravuje vydávanie cenných papierov, musia zabezpečiť, aby mohli byť vyrovnané straty spôsobené dlhmi a nezaplatenými úrokmi, pričom umožňujú, aby poisťovňa mohla pokračovať vo svojej činnosti;

e) len úplne vyplatené sumy možno vziať do úvahy."

Článok 25

Najneskôr do troch rokov odo dňa začatia uplatňovania tejto smernice Komisia predloží Výboru pre poistenie správu o potrebe ďalšieho zosúladenia miery solventnosti.

Článok 26

"Článok 18

1. Členské štáty nestanovia žiadne pravidlá týkajúce sa výberu aktív, ktoré neslúžia na pokrytie technických rezerv uvedených v článku 15.

2. Pokiaľ v článku 15 ods. 2, článku 20 ods. 1, 2, 3 a 5 a posledného pododseku článku 22 ods. 1 nie je ustanovené inak, členské štáty neobmedzia voľné nakladanie s týmto majetkom, či hnuteľným, alebo nehnuteľným, tvoriacim časť aktív oprávnených poisťovní.

3. Odseky 1 a 2 nebránia prijatiu opatrení, ktoré sú členské štáty pri zabezpečení záujmov poistených oprávnené prijať ako vlastníci, členovia alebo spoločníci dotknutej poisťovne."

Kapitola 3

Článok 27

"f) V prípade rizík uvedených v článku 5 písm. d) smernice 73/239/EHS si zmluvné strany môžu zvoliť ktorékoľvek právo."

Článok 28

Členský štát, v ktorom je umiestené riziko, nebude brániť poistencovi, aby uzatvoril zmluvu s poisťovňou oprávnenou podľa podmienok článku 6 smernice 73/239/EHS, pokiaľ nie je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu všeobecných záujmov členského štátu, v ktorom je riziko umiestené.

Článok 29

Členské štáty neprijmú ustanovenia, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas alebo systematické oznamovanie osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného alebo formulárov a iných tlačív, ktoré poisťovňa chce používať v styku s poistencami. Môžu požadovať len nesystematické oznamovanie týchto poistných podmienok a iné doklady na účely overenia súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi v súvislosti s týmito rizikami, a táto požiadavka nesmie pre poisťovňu predstavovať predchádzajúcu podmienku vykonávania činnosti.

Členské štáty môžu zachovať alebo zaviesť predchádzajúce oznamovanie alebo schvaľovanie navrhovaného zvýšenia sadzieb poistného iba ako súčasť všeobecného systému cenovej kontroly.

Článok 30

1. "a) Ak poistná zmluva poskytuje krytie v dvoch alebo viacerých členských štátoch, z ktorých najmenej v jednom je poistenie stanovené ako povinné, uplatní sa článok 7 ods. 2 tretí pododsek, pokiaľ v písmene c) nie je uvedené inak."

2. Bez ohľadu na právne predpisy, ktoré ustanovujú inak, členský štát, ktorý stanoví povinné poistenie, môže požadovať, aby boli všeobecné a osobitné podmienky povinného poistenia predložené príslušnému orgánu prv, ako sa dostanú do obehu.

Článok 31

1. Pred uzavretím poistnej zmluvy poisťovňa bude informovať poistencov o:

- práve, ktoré sa uplatní na zmluvu, keď strany nemajú slobodný výber, o skutočnosti, že strany si môžu slobodne zvoliť rozhodné právo, a v tomto prípade aj o práve, ktorého výber im navrhuje poisťovateľ,

- úpravách na riešenie sťažností poistencov týkajúcich sa zmlúv, a ak je to vhodné, vrátane existencie orgánu, na ktorý možno podávať sťažnosti, pričom tým nie je dotknuté právo poistenca na súdnu ochranu.

2. Povinnosť uvedená v odseku 1 sa uplatní, len ak je poistencom fyzická osoba.

3. Pravidlá vykonávania tohto článku sa určia v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko.

HLAVA IV

USTANOVENIA O PRÁVE USADIŤ SA A O SLOBODE POSKYTOVAŤ SLUŽBY

Článok 32

"Článok 10

1. Poisťovňa, ktorá navrhuje založenie pobočky na území iného členského štátu, s tým oboznámi príslušné orgány svojho členského štátu pôvodu.

2. Členské štáty budú vyžadovať, aby každá poisťovňa, ktorá navrhuje založenie pobočky na území iného členského štátu, poskytla pri podaní oznámenia stanoveného v odseku 1 nasledujúce údaje:

a) členský štát, na území ktorého navrhuje založiť pobočku;

b) plán činnosti, ktorý okrem iného stanoví druhy predpokladaných činností a organizačnú štruktúru pobočky;

c) adresu v členskom štáte pobočky, odkiaľ možno dostať dokumenty a kam sa môžu doručiť, pričom je samozrejmé, že to bude jediná adresa pre celý styk s oprávneným zástupcom;

d) meno oprávneného zástupcu pobočky, ktorý musí mať dostatočné právomoci, aby mohol zaväzovať poisťovňu vo vzťahuk tretím osobám a zastupovať ju v styku s tretími osobami, orgánmi a súdmi hostiteľskej krajiny. Čo sa týka poisťovne Lloyd's, v prípade súdneho sporu v členskom štáte pobočky, vyplývajúceho z prevzatých záväzkov, sa s poistenými osobami nesmie zaobchádzať menej priaznivo, ako keby bol spor vedený proti bežným poisťovateľom. Oprávnený zástupca preto musí mať dostatočné oprávnenia, aby proti nemu bolo možné začať konanie a aby bol schopný zaviazať dotknutých poisťovateľov poisťovne Lloyd's.

Ak poisťovňa chce, aby jej pobočka kryla riziká odvetvia 10 písmena A prílohy bez zahrnutia zodpovednosti dopravcu, musí predložiť vyhlásenie, že sa stala členom národnej kancelárie a národného záručného fondu členského štátu pobočky.

3. Pokiaľ príslušné orgány členského štátu pôvodu majú dôvod pochybovať o primeranosti administratívnej štruktúry, o finančnej situácii poisťovne alebo o dobrej povesti a odbornej spôsobilosti alebo skúsenostiach členov vedenia alebo oprávneného zástupcu, pričom sa berie do úvahy plánovaná činnosť, do troch mesiacov po doručení všetkých údajov uvedených v odseku 2 predložia ich príslušným orgánom členského štátu pobočky a podľa toho budú informovať dotknutú poisťovňu.

Príslušné orgány členského štátu pôvodu osvedčia, že poisťovací podnik má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade článkami 16 a 17.

Ak príslušné orgány členského štátu pôvodu odmietnu sprostredkovať údaje uvedené v odseku 2 príslušným orgánom členského štátu pobočky, uvedú dôvody svojho odmietnutia dotknutej poisťovni do troch mesiacov od doručenia všetkých príslušných údajov. Odmietnutie alebo opomenutie konania môže byť predmetom práva obrátiť sa na súdy členského štátu pôvodu.

4. Pred začatím činnosti pobočky poisťovne príslušné orgány členského štátu pobočky do dvoch mesiacov od doručenia údajov uvedených v odseku 3 informujú príslušný orgán členského štátu pôvodu, ak je to primerané, o podmienkach, za ktorých vo verejnom záujme musí vykonávať činnosť v členskom štáte pobočky.

5. Pri získaní správy od príslušných orgánov členského štátu pobočky alebo ak neprišla od nich žiadna správa, po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 4 môže byť pobočka zriadená a začať s činnosťou.

6. V prípade zmien v niektorých údajoch predložených podľa odseku 2 písm. b), c) alebo d) poisťovňa podá príslušným orgánom svojho členského štátu pôvodu a členskému štátu pobočky písomné oznámenie o zmene minimálne jeden mesiac pred vykonaním zmeny, aby príslušné orgány členského štátu pôvodu a príslušné orgány členského štátu pobočky mohli splniť svoje úlohy podľa odsekov 3 a 4."

Článok 33

Článok 11 smernice 73/239/EHS sa týmto ruší.

Článok 34

"Článok 14

Každá poisťovňa, ktorá chce prvýkrát vykonávať činnosť v jednom alebo vo viacerých členských štátoch na základe slobody poskytovať služby, najprv informuje príslušné orgány členského štátu pôvodu a označí povahu rizík navrhovaných na pokrytie."

Článok 35

"Článok 16

1. Do jedného mesiaca od oznámenia stanoveného v článku 14 príslušné orgány členského štátu pôvodu predložia členskému štátu alebo členským štátom, na územiach ktorých chce poisťovňa vykonávať činnosť na základe slobody poskytovať služby:

a) osvedčenie o tom, že poisťovňa má minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade s článkami 16 a 17 smernice 73/239/EHS;

b) odvetvia poistenia, ktoré bola poisťovňa oprávnená ponúknuť;

c) povahu rizík, ktoré poisťovňa navrhuje pokryť v členskom štáte poskytovania služieb.

Súčasne o tom informujú dotknutú poisťovňu.

Každý členský štát, na území ktorého chce poisťovňa na základe slobody poskytovať služby pokryť riziká v odvetví 10 písmena A prílohy k smernici 73/239/EHS, okrem zodpovednosti dopravcu, môže požadovať, aby poisťovňa:

- oznámila meno a adresu zástupcu uvedeného v článku 12a ods. 4 tejto smernice,

- vydala vyhlásenie, že podnik sa stal členom národného úradu a národného garančného fondu členského štátu poskytovania služieb.

2. Ak príslušné orgány členského štátu pôvodu neoznámia údaje uvedené v odseku 1 do stanovenej lehoty, predložia poisťovni dôvody na zamietnutie v tomto období. Proti tomuto zamietnutiu musí byť možné podať opravný prostriedok v členskom štáte pôvodu.

3. Poisťovňa môže začať činnosť v určenom termíne, o ktorom je upovedomená v oznámení uvedenom v prvom pododseku odseku 1."

Článok 36

"Článok 17

Každá zmena, ktorú chce poisťovňa vykonať v údajoch uvedených v článku 14, podlieha postupu stanovenému v článkoch 14 a 16."

Článok 37

Článok 12 ods. 2 druhý a tretí pododsek, článok 12 ods. 3 a články 13 a 15 smernice 88/357/EHS sa týmto rušia.

Článok 38

Príslušné orgány členského štátu pobočky alebo členského štátu poskytovania služieb môžu požadovať, aby údaje, ktoré sú oprávnené žiadať podľa tejto smernice, týkajúce sa činnosti poisťovní činných na území tohto štátu, dostali v úradnom jazyku alebo v jazykoch tohto štátu.

Článok 39

1. Článok 18 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb neprijme ustanovenia, ktoré vyžadujú predchádzajúci súhlas alebo systematické oznamovanie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného alebo formulárov a iných tlačív, ktoré chce poisťovňa používať v styku s poistencami. Môže len požadovať, aby poisťovňa, ktorá navrhuje vykonávanie poisťovacej činnosti na jeho území na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby, vykonávala nesystematické oznamovanie týchto poistných podmienok a iných dokumentov s cieľom overiť dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa poistných zmlúv a aby táto požiadavka nebola predchádzajúcou podmienkou vykonávania činnosti poisťovne.

3. Členský štát pobočky alebo poskytovania služieb môže zachovať alebo zaviesť oznamovanie alebo schvaľovanie navrhovaného zvýšenia poistných sadzieb vopred iba ako súčasť všeobecného systému cenovej kontroly.

Článok 40

1. Článok 19 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Každá poisťovňa vykonávajúca činnosť na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby predloží príslušným orgánom členského štátu pobočky a/alebo členskému štátu poskytovania služieb všetky dokumenty, ktoré sa od nej požadujú na účely tohto článku, pokiaľ aj poisťovne s ústredím v týchto členských štátoch majú túto povinnosť.

3. Ak príslušné orgány členského štátu zistia, že poisťovňa s pobočkou alebo vykonávajúca činnosť na základe slobody poskytovania služieb na jeho území nedodržuje právne predpisy, ktoré sa na ňu vzťahujú v tomto členskom štáte, budú požadovať, aby dotknutá poisťovňa vykonala nápravu.

4. Ak príslušná poisťovňa nevykoná potrebné opatrenia, príslušné orgány dotknutého členského štátu budú o tom informovať príslušné orgány členského štátu pôvodu. Tieto orgány prijmú čo najskôr všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy v dotknutej poisťovni. O povahe týchto opatrení budú informované príslušné orgány dotknutého členského štátu.

5. Ak napriek opatreniam prijatým členským štátom pôvodu alebo ak sa tieto opatrenia ukážu ako nedostatočné, alebo v tomto štáte nie sú, poisťovňa porušuje platné právne predpisy dotknutého členského štátu, tento môže po informovaní príslušných orgánov členského štátu pôvodu prijať náležité opatrenia, aby zabránil porušovaniu alebo uložil sankcie za ďalšie porušovanie, pokiaľ je to nevyhnutné, zabrániť poisťovni v pokračovaní uzatvárania nových poistných zmlúv na jeho území. Členské štáty zabezpečia na svojom území možnosť doručovania potrebného pre takéto opatrenia voči poisťovniam.

6. Odsekmi 3, 4 a 5 nie je dotknutá mimoriadna právomoc dotknutých členských štátov na prijatie príslušných opatrení na zabránenie nedostatkov na ich územiach. Bude sem zahrnutá možnosť zabrániť poisťovniam, aby pokračovali v uzatváraní nových poistných zmlúv na ich územiach.

7. Odsekmi 3, 4 a 5 nie je dotknutá právomoc členských štátov ukladať sankcie za porušenia na ich územiach.

8. Ak poisťovňa, ktorá porušila právne predpisy, má prevádzkareň alebo vlastní majetok v dotknutom členskom štáte, príslušné orgány môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi uložiť správne sankcie ustanovené pre toto porušenie tejto prevádzkarni alebo vo vzťahu k tomuto majetku.

9. Všetky opatrenia prijaté podľa odseku 4 až 8 vrátane pokút alebo obmedzení pri vykonávaní poisťovacej činnosti musia byť riadne odôvodnené a oznámené dotknutej poisťovni.

10. Každé dva roky bude Komisia predkladať Výboru pre poistenie správu ustanovenú podľa smernice 91/675/EHS, v ktorej zhrnie množstvo a druh prípadov, v ktorých bolo v jednotlivých členských štátoch zamietnuté udelenie povolenia podľa článku 10 smernice 73/239/EHS alebo podľa článku 16 smernice 88/357/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto smernicou, alebo opatrenia, ktoré sa vykonali podľa odseku 5. Členské štáty budú spolupracovať s Komisiou pri zabezpečovaní údajov požadovaných pre túto správu.

Článok 41

Nič v tejto smernici nebráni tomu, aby poisťovne s ústredím v členských štátoch používali reklamu na svoje služby pomocou všetkých vhodných komunikačných spôsobov v členskom štáte pobočky alebo v členskom štáte poskytovania služieb podľa právnych predpisov, ktorými sa spravuje druh a obsah takej reklamy, prijatých vo všeobecnom záujme.

Článok 42

1. Článok 20 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. V prípade likvidácie poisťovne budú záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv prostredníctvom pobočky alebo na základe slobody poskytovať služby uspokojené rovnakým spôsobom ako tie, ktoré vyplývajú z iných poistných zmlúv tejto poisťovne bez ohľadu na štátnu príslušnosť dotknutých poistených osôb a príjemcov splatných poistných súm.

Článok 43

1. Článok 21 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Ak je poistenie ponúkané na základe práva usadiť sa alebo poskytovať služby, poistenec bude informovaný ešte pred prijatím záväzku o členskom štáte, v ktorom je umiestnené ústredie, alebo ak je to primerané, o pobočke, v ktorej má uzavrieť zmluvu.

Všetky dokumenty vydané poistencom musia obsahovať údaje uvedené v prvom pododseku.

Povinnosti stanovené v prvých dvoch pododsekoch sa nevzťahujú na riziká uvedené v článku 5 písm. d) smernice 73/239/EHS.

3. Zmluva alebo akýkoľvek iný dokument na poskytnutie krytia spolu s návrhom poistenia, ak je záväzný pre poistenca, musí uvádzať adresu ústredia alebo ak je to vhodné, adresu pobočky poisťovne, ktorá poskytuje krytie.

Každý členský štát môže žiadať, aby bolo uvedené aj meno a adresa zástupcu poisťovne podľa zmienky v článku 12a ods. 4 smernice 88/357/EHS v dokumentoch uvedených v prvom pododseku.

Článok 44

1. Článok 22 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Každá poisťovňa bude informovať príslušné orgány svojho členského štátu o jednotlivých operáciách vykonávaných na základe práva usadiť sa a na základe slobody poskytovať služby, o sume poistného, výšky poistných plnení a poplatkov bez odpočítania zaistného podľa členského štátu a skupiny odvetví, a pokiaľ ide o odvetvie 10 písmena A prílohy k smernici 73/239/EHS, okrem zodpovednosti dopravcu aj početnosť a priemerné náklady na poistné plnenia.

Skupiny odvetví sa určujú takto:

- úraz a choroba (odvetvia 1 a 2),

- motorové vozidlá (odvetvia 3, 7 a 10, hodnoty pre odvetvie 10 s vylúčením zodpovednosti dopravcu, ktorá je uvedená samostatne),

- požiar a iné škody na majetku (odvetvia 8 a 9),

- letectvo, námorníctvo a doprava (odvetvia 4, 5, 6, 7, 11 a 12),

- všeobecná zodpovednosť (odvetvie 13),

- úver a kaucia (odvetvia 14 a 15),

- ostatné odvetvia (odvetvia 16, 17 a 18).

Príslušné orgány členského štátu pôvodu postúpia túto informáciu v primeranom čase a v súhrnnej forme príslušným orgánom každého z dotknutých členských štátov, ktoré o to požiadajú.

Článok 45

1. Článok 24 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Žiadnym ustanovením tejto smernice nie je dotknuté právo členských štátov požadovať od poisťovní, ktoré vykonávajú činnosti na ich územiach na základe práva usadiť sa alebo nazá klade slobody poskytovať služby, aby sa pripojili a zúčastnili sa za rovnakých podmienok ako poisťovne, ktorým tam bolo udelené povolenie, na ktoromkoľvek systéme určenom na zaručenie výplaty poistných plnení poisteným osobám a poškodeným tretím osobám.

Článok 46

1. Článok 25 smernice 88/357/EHS sa týmto ruší.

2. Bez toho, aby tým bola dotknutá budúca harmonizácia, každá poistná zmluva uzavretá v rámci poskytovania služieb podlieha výlučne nepriamym daniam a podobným odvodom z poistného v členskom štáte, v ktorom je umiestnené riziko v zmysle článku 2 písm. d), v prípade Španielska to platí aj pre prirážky zo zákona v prospech španielskeho "Consorcio de Compensación de Seguros" na plnenie ich funkcií týkajúcich sa náhrady škôd vznikajúcich z mimoriadnych udalostí vyskytujúcich sa v tomto členskom štáte.

Bez ohľadu na ustanovenia prvej zarážky článku 2 písm. d) pri uplatňovaní tohto článku predstavuje hnuteľný majetok uložený v budove umiestnenej na území členského štátu okrem tovarov v obchodnej preprave riziko v tomto členskom štáte aj vtedy, ak budova a jej obsah nie sú kryté rovnakou poistkou.

Právom príslušným pre zmluvu podľa článku 7 nie je dotknutá platná daňovoprávna úprava.

Pokiaľ budúca harmonizácia neustanoví inak, uplatní každý členský štát na poisťovne, ktoré poskytujú služby na jeho území, svoje vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabezpečia vyrubovanie nepriamych daní a podobných odvodov podľa pododseku 1.

HLAVA V

PRECHODNÉ OPATRENIA

Článok 47

Spolková republika Nemecko môže odložiť až do 1. januára 1996 uplatňovanie prvej vety druhého pododseku článku 54 ods. 2. V tomto období sa ustanovenia nasledujúceho pododseku budú uplatňovať v situácii uvedenej v článku 54 ods. 2.

Ak technický základ pre výpočet poistného bol predložený príslušným orgánom členského štátu pôvodu v súlade s treťou vetou druhého pododseku článku 54 ods. 2, tieto orgány bez odkladu postúpia túto informáciu príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa nachádza riziko, aby sa vyjadrili. Ak príslušné orgány členského štátu pôvodu nevezmú do úvahy tieto vyjadrenia, budú o tom podrobne informovať príslušné orgány členského štátu, na ktorého území je riziko umiestnené, a uvedú svoje dôvody.

Článok 48

Členské štáty môžu poskytnúť poisťovniam s ústredím na ich území, s budovami a pozemkami kryjúcimi technické rezervy presahujúce v čase ohlásenia tejto smernice percento stanovené v článku 22 ods. 1 písm. a), lehotu, ktorá uplynie najneskôr 31. decembra 1998, v ktorej musia dosiahnuť súlad s týmto ustanovením.

Článok 49

Dánske kráľovstvo môže odložiť do 1. januára 1999 uplatňovanie tejto smernice pri povinnom poistení pracovných úrazov. V tomto období sa bude v Dánskom kráľovstve naďalej uplatňovať výnimka stanovená v článku 12 ods. 2 smernice 88/357/EHS pre pracovné úrazy.

Článok 50

Pre Španielsko platí do 31. decembra 1996 a pre Grécko a Portugalsko do 31. decembra 1998 nasledujúca prechodná úprava pre zmluvy pokrývajúce riziká, nachádzajúce sa výlučne v jednom z tých členských štátov, ktoré nie sú určené v článku 5 písm. d) smernice 73/239/EHS:

a) bez ohľadu na ustanovenia článku 8 ods. 3 smernice 73/239/EHS a článkov 29 a 39 tejto smernice príslušné orgány príslušných členských štátov môžu požadovať ešte pred používaním oznámenie všeobecných a špeciálnych podmienok poistných zmlúv;

b) výška technických rezerv vzťahujúcich sa na zmluvy uvedené v tomto článku bude určená pod dohľadom dotknutého členského štátu v súlade s jeho vlastnými predpismi alebo ak ich nemá, v súlade s postupmi platnými na jeho území v súlade s touto smernicou. Krytie týchto technických rezerv rovnocennými alebo rovnocennými aktívami a umiestnenie týchto aktív bude vykonané pod dohľadom členského štátu v súlade s jeho predpismi a praxou prijatou v súlade s touto smernicou.

HLAVA VI

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 51

Nasledujúce technické úpravy, ktoré treba vykonať v smerniciach 73/239/EHS a 88/357/EHS a v tejto smernici, budú prijaté v súlade s postupom stanoveným v smernici 91/675//EHS:

- rozšírenie právnych foriem stanovených v článku 8 ods. 1 písm. a) smernice 73/239/EHS,

- zmeny a doplnenia v zozname prílohy k smernici 73/239/EHS alebo úprava terminológie používanej v tomto zozname s cieľom zohľadniť vývoj poisťovacích trhov,

- spresnenie položiek vytvárajúcich mieru solventnosti, vymenovaných v článku 16 ods. 1 smernice 73/239/EHS s cieľom zohľadniť vytvorenie nových finančných nástrojov,

- úprava minimálneho garančného fondu stanoveného v článku 17 ods. 2 smernice 73/239/EHS s cieľom zohľadniť hospodársky a finančný vývoj,

- zmeny a doplnenia v zozname aktív prijateľných na krytie technických rezerv stanovených v článku 21 tejto smernice a v pravidlách na rozšírenie investícií stanovených v článku 22 s cieľom zohľadniť vytvorenie nových finančných nástrojov,

- zmeny v uvoľnení pravidiel o rovnocenných aktívach stanovených v prílohe 1 k smernici 88/357/EHS s cieľom zohľadniť vývoj nových nástrojov na krytie kurzového rizika alebo pokrok vykonaný smerom k hospodárskej a menovej únii,

- spresnenie vymedzení na zabezpečenie jednotného uplatňovania smerníc 73/239/EHS a 88/357/EHS a tejto smernice v celom spoločenstve.

Článok 52

1. Predpokladá sa, že pobočky, ktoré začali činnosť v súlade s ustanoveniami platnými v členskom štáte prevádzkarne pred nadobudnutím účinnosti ustanovení prijatých na uplatňovanie tejto smernice, boli predmetom postupu stanoveného v článku 10 ods. 1 až 5 smernice 73/239/EHS. Odo dňa uvedeného nadobudnutia účinnosti sa spravujú článkami 15, 19, 20 a 22 smernice 73/239/EHS a článkom 40 tejto smernice.

2. Článkami 34 a 35 nie sú dotknuté práva, ktoré nadobudli poisťovne vykonávajúce činnosť na základe slobody poskytovať služby pred nadobudnutím účinnosti ustanovení prijatých na uplatňovanie tejto smernice.

Článok 53

"Článok 28a

1. Za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisov každý členský štát povolí, aby agentúry a pobočky zriadené na jeho území, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, previedli celý poistný kmeň alebo jeho časť na preberajúcu poisťovňu usadenú v tom istom členskom štáte, ak príslušné orgány daného členského štátu, prípadne členského štátu uvedeného v článku 26 potvrdia, že po zohľadnení prevodu bude mať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti.

2. Za podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch každý členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na jeho území, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, prevod celého poistného kmeňa alebo jeho časti do iného členského štátu, ak príslušné orgány tohto členského štátu potvrdia, že po zohľadnení prevodu bude mať preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti.

3. Ak podľa podmienok stanovených vo vnútroštátnych právnych predpisoch členský štát povolí agentúram a pobočkám zriadeným na jeho území, na ktoré sa vzťahuje táto hlava, aby previedli celý zmluvný kmeň alebo jeho časť na agentúru alebo pobočku, na ktorú sa vzťahuje táto hlava, zriadenú na území iného členského štátu, zabezpečí, aby príslušné orgány členského štátu preberajúcej poisťovne, prípadne členského štátu podľa článku 26 potvrdili, že po zohľadnení prevodu má preberajúca poisťovňa potrebnú mieru solventnosti, že právne predpisy členského štátu preberajúcej poisťovne umožňujú taký prevod a že tento štát súhlasil s prevodom.

4. Za okolností uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 členský štát, v ktorom je umiestnená agentúra alebo pobočka vykonávajúca prevod, povolí prevod po získaní súhlasu príslušných orgánov členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko, ak je iný ako členský štát, v ktorom je umiestnená agentúra alebo pobočka vykonávajúca prevod.

5. Príslušné orgány členských štátov, ktoré boli požiadané o vyjadrenie, vyslovia svoj stanovisko alebo súhlas príslušným orgánom členského štátu pôvodu prevádzajúcej poisťovne do troch mesiacov od doručenia žiadosti; pokiaľ sa do uplynutia tejto lehoty nevyjadria, platí, že vyjadrili kladné stanovisko alebo tichý súhlas.

6. Prevod schválený v súlade s týmto článkom bude zverejnený podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko. Také prevody sú automaticky účinné voči poistencom, poisteným osobám a všetkým ostatným osobám, ktorým z prevedených zmlúv vyplývajú práva alebo povinnosti.

Týmito ustanoveniami nie je dotknuté právo členského štátu, aby poskytol poistencom možnosť zrušiť zmluvu do uplynutia pevne stanovej lehoty od prevodu."

Článok 54

1. Bez ohľadu na právne predpisy, ktoré ustanovujú inak, môže členský štát, v ktorom zmluvy na pokrytie rizík odvetvia 2 písmena A prílohy k smernici 73/239/EHS môžu slúžiť ako čiastočná alebo úplná alternatíva zdravotného poistenia, poskytnutá zákonným systémom sociálneho zabezpečenia, môže žiadať, aby tieto zmluvy dodržiavali osobitné právne predpisy prijaté týmto členským štátom na ochranu všeobecných záujmov v týchto odvetviach poistenia a aby všeobecné a osobitné podmienky tohto poistenia boli oznámené príslušným orgánom tohto členského štátu pred ich používaním.

2. Členský štát môže požadovať, aby sa systém zdravotného poistenia uvedený v odseku 1 používal na technickom základe podobnom základu životného poistenia, pričom:

- zaplatené poistné sa vypočíta na základe nemocenských tabuliek a iných štatistických údajov týkajúcich sa členského štátu, v ktorom je umiestnené riziko, v súlade s matematickými metódami používanými v poisťovníctve,

- zriadi sa rezerva pre narastajúci vek,

- poisťovateľ môže zrušiť zmluvu len v rámci pevne stanovenej lehoty, určenej členským štátom, v ktorom je umiestnené riziko,

- zmluva stanovuje, že poistné sa môže zvýšiť alebo platby znížiť, dokonca pri platných zmluvách,

- zmluva stanovuje, že poistenec môže zmeniť svoju existujúcu zmluvu na novú zmluvu podľa odseku 1, ktorú ponúka tá istá poisťovňa alebo tá istá pobočka, a zohľadňuje jeho nadobudnuté práva. Treba vziať do úvahy najmä rezervu pre narastajúci vek a nové lekárske vyšetrenia možno žiadať len pri zvýšenom krytí.

V tom prípade príslušné orgány dotknutého členského štátu uverejnia nemocenské tabuľky a iné potrebné štatistické údaje uvedené v prvom pododseku a predložia ich príslušným orgánom členského štátu pôvodu. Poistné musí byť dostatočné podľa uvážlivých poistnomatematických predpokladov, aby poisťovne mohli splniť všetky svoje záväzky vzhľadom na všetky aspekty ich finančnej situácie. Členský štát pôvodu bude vyžadovať, aby technický základ pre výpočet poistného bol predložený jeho príslušným orgánom pred uvedením produktu do obehu. Tento odsek sa bude uplatňovať aj pri úprave existujúcich zmlúv.

Článok 55

Členské štáty môžu žiadať, aby všetky poisťovne, ktoré ponúkajú na vlastné riziko povinné úrazové poistenie na svojom území, dodržiavali osobitné právne predpisy týkajúce sa takého poistenia okrem ustanovení týkajúcich sa finančného dohľadu, za ktorý bude výlučne zodpovedný členský štát pôvodu.

Článok 56

Členské štáty zabezpečia, aby proti rozhodnutiam, ktoré sa týkajú poisťovní podľa zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení prijatých v súlade s touto smernicou, mohli byť podané opravné prostriedky na súdy.

Článok 57

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 31. decembra 1993 a zabezpečia ich účinnosť najneskôr do 1. júla 1994. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 58

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 18. júna 1992

Za Radu

predseda

Vitor Martins

[1] Ú. v. ES C 244, 28.9.1990, s. 28, aÚ. v. ES C 93, 13.4.1992, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 67, 16.3.1992, s. 98, aÚ. v. ES C 150, 15.6.1992.

[3] Ú. v. ES C 102, 18.4.1991, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/618/EHS (Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 44).

[5] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 88/357/EHS (Ú. v. ES L 172, 4.7.1988, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 7.

[7] Ú. v. ES L 178, 8.7.1988, s. 5.

[8] Ú. v. ES L 374, 31.12.1991, s. 32.

[9] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 348, 17.12.1988, s. 62.

[11] Ú. v. ES L 66, 13.3.1979, s. 21. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 82/148/EHS (Ú. v. ES L 62, 5.3.1982, s. 22).

[12] Ú. v. ES L 322, 17.12.1977, s. 30. Naposledy zmenená a doplnená smernicou 89/646/EHS (Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 1).

[13] Ú. v. ES L 375, 31.12.1985, s. 3. Zmenená a doplnená smernicou 88/220/EHS (Ú. v. ES L 100, 19.4.1988, s. 31).

[14] Ú. v. ES L 386, 30.12.1989, s. 14.

--------------------------------------------------