31992L0042Úradný vestník L 167 , 22/06/1992 S. 0017 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 23 S. 0055
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 23 S. 0055


Smernica Rady 92/42/EHS

z 21. mája 1992

o požiadavkách na účinnosť nových teplovodných kotlov na kvapalné alebo plynné palivá

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže rozhodnutie 91/565/EHS [4] predvída v rámci programu SAVE podporu energetickej účinnosti v spoločenstve;

keďže opatrenia na postupné zriaďovanie vnútrozemského trhu sa musia realizovať v priebehu lehoty, ktorá vyprší 31. decembra 1992; keďže vnútrozemský trh je priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže v rezolúcii Rady z 15. januára 1985 o zdokonalení programu úspory energie členských štátov [5] sa od členských štátov vyžaduje, aby pokračovali v úsilí o podporu racionálneho využívania energie rozvinutím integrovanej politiky úspory energie a prípadne jej zosilnením;

keďže v rezolúcii Rady zo 16. septembra 1986 o nových cieľoch politiky energetiky spoločenstva na rok 1995 a o konvergencii politiky členských štátov [6] je zvlášť ako cieľ postavené zvýšenie stupňa účinnosti konečnej spotreby energie aspoň o 20 %;

keďže podľa článku 130r zmluvy má politika spoločenstva pre životné prostredie za cieľ zabezpečiť rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov;

keďže v návrhoch na vyrovnanie právnych a správnych predpisov členských štátov v oblasti zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia a spotrebiteľa treba vychádzať z vysokej úrovne ochrany;

keďže vo svojom rozhodnutí z 21. júna 1989 [7] Rada prehlásila, "že spoločenstvo má venovať väčšiu pozornosť možným klimatickým zmenám v súvislosti so skleníkovým účinkom"; podľa jej záverov z 29. októbra 1990 sa majú na úrovni spoločenstva stabilizovať emisie CO2 v roku 2000 na úrovni roku 1990;

keďže veľký podiel finálnej spotreby energie v spoločenstve pripadá na hospodársky sektor domácností a služieb;

keďže tento sektor nadobúda ešte na význame v súvislosti s rastúcim rozširovaním ústredného kúrenia a v súvislosti so všeobecným zvyšovaním tepelného pohodlia;

keďže lepší stupeň účinnosti kotla je predmetom záujmu spotrebiteľa; keďže úspora energie znamená menej uhľovodíka a zníženie závislosti spoločenstva na energii sa priaznivo prejaví na obchodnej bilancii;

keďže smernica Rady 78/170/EHS z 13. februára 1978 o výkonnosti tepelných generátorov na priestorové vykurovanie a na prípravu teplej vody v nových alebo existujúcich nepriemyselných budovách a o izolácii tepelných a teplovodných domácich vedení v nových nepriemyselných budovách [8] viedla k tomu, že v jednotlivých členských štátoch boli zistené veľmi rozdielne úrovne stupňa účinnosti;

keďže požiadavka vyššej účinnosti teplovodných vykurovacích kotlov zníži rozsah technických vlastností zariadení umiestnených na trhu, a tým sa uľahčí sériová výroba a postupe vzniknú úspory; keďže chýbajúci predpis, ktorý by stanovil požiadavky na dostatočne vysokej úrovni, môže mať na celom vnútornom trhu za následok citeľné zníženie úrovne účinnosti vykurovacích zariadení, lebo sa môžu na trhu presadiť vykurovacie kotle s nízkou účinnosťou;

keďže v spoločenstve existujú veľké rozdiely so zreteľom na miestne klimatické danosti, ako aj so zreteľom na energetické a obývacie vlastnosti budov; keďže pri určovaní podmienok zavedenia vykurovacieho kotla na trh a do prevádzky podľa tejto smernice musia členské štáty s týmito rozdielmi rátať; keďže za týchto okolností je odôvodnené, aby členské štáty, v ktorých sú k dátumu prijatia tejto smernice veľmi rozšírené spätné kotle (back-boilers), ako aj kotle určené na inštaláciu v obytných priestoroch, v určitých medziach naďalej dovolili obchodovanie s týmito kotlami a ich prevádzkovanie; keďže túto úpravu musí Komisia zvlášť kontrolovať;

keďže predložená smernica na odstránenie technických prekážok na základe stupňa účinnosti vykurovacích kotlov má sledovať novú koncepciu zakotvenú v rozhodnutí Rady zo 7. mája 1985 [9], ktoré osobitne stanovuje, že zosúladenie právnych predpisov sa obmedzuje na prijatie základných požiadaviek v rámci smerníc podľa článku 100 zmluvy EHS, ktorým musia vyhovovať výrobky zavedené na trhu a že "tieto základné požiadavky treba dostatočne presne formulovať tak, aby predstavovali právne záväzné a vymáhateľné povinnosti a aby certifikačným orgánom umožnili vydávať osvedčenia na výrobky, ktoré sú v súlade s požiadavkami, berúc do úvahy tie požiadavky, na ktoré nie sú normy";

keďže Rada vydala smernicu 83/189/EHS [10], ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov;

keďže Rada vydala rozhodnutie 90/683/EHS [11] o moduloch pre rôzne fázy postupu vyhodnocovania zhody, ktoré sa majú použiť v smerniciach technického zosúladenia;

keďže kotle, ktoré vyhovejú požiadavkám účinnosti, musia mať označenie CE a keď je to vhodné, označenia za účelom ich voľného pohybu na trhu a uvedenia do prevádzky v súlade s účelom ich použitia v spoločenstve;

keďže Rada vydala smernicu 89/106/EHS o priblížení právnych a správnych predpisov členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov [12];

keďže pre plynové kotle, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, treba určiť požiadavky účinnosti, aby sa podporilo racionálne využívanie energie podľa smernice 90/396/EHS Rady z 29. júna 1990 o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa plynových spotrebičov [13],

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica, ktorá vychádza z programu SAVE na podporu úspor energie v spoločenstve, stanovuje požiadavky účinnosti nových teplovodných kotlov na tekuté alebo plynné palivo s menovitým výkonom od 4 kW do 400 kW, ďalej len "kotly".

Článok 2

V zmysle tejto smernice sú:

- kotol: zariadenie na výrobu tepla, skladajúce sa z kotla a horáka, slúžiace na prenos uvoľneného tepla spaľovaním na vodu,

- prístroje:

- kotol, ktorý treba vybaviť horákom,

- horák určený pre vybavenie kotla,

- menovitý výkon v kW: určený výrobcom, ako dodržať sa majúci garantovaný najväčší tepelný výkon pri zohľadnení stupňa účinnosti dodaného výrobcom,

- stupeň účinnosti v %: pomer medzi teplom odovzdaným kotlovej vode a výrobkom zo spodnej výhrevnosti (pri konštantnom tlaku) paliva krát množstvo paliva spotrebované na časovú jednotku,

- čiastočné zaťaženie v %: pomer medzi užitočným výkonom kotla prevádzkovaného prerušovane alebo s výkonom pod menovitý výkon a týmto menovitým výkonom,

- priemerná teplota kotla: stredná teplota vody na vstupe a výstupe z kotla,

- bežný kotol: kotol, u ktorého sa priemerná prevádzková teplota môže obmedziť jeho vyložením,

- spätný kotol: kotol na zásobovanie zariadenia ústredného kúrenia a na inštaláciu v otvorenom komíne (fire-place recess) ako časť zariadenia skladajúceho sa zo spätného kotla (back-boiler) a spaľovania plynu,

- kotol s nízkou teplotou: kotol, ktorý môže fungovať nepretržite so vstupnou teplotou 35–400 C a v ktorom za určitých okolností môže prísť ku kondenzácii. Sem patria aj kotle na tekuté palivo,

- spaľovací kotol: kotol konštruovaný na permanentnú kondenzáciu veľkej časti vodnej pary obsiahnutej v odpadovom plyne,

- kotol na inštaláciu v obytnom priestore: kotol s menovitým výkonom menším ako 37 kW, dimenzovaný na vykurovanie priestoru, v ktorom je inštalovaný; teplo je vyžarované stenami kotla, má otvorenú expanznú nádrž, prítok vody je zabezpečený prirodzenou gravitačnou cirkuláciou; na vonkajšej strane má kotol vytlačený pokyn, že sa musí namontovať v obytnom priestore.

Článok 3

1. Táto smernica sa nevzťahuje na:

- teplovodné kotle na rôzne palivo, medzi iným aj na tuhé palivo,

- zariadenia na okamžitú prípravu teplej vody,

- kotle určené na používanie palív, ktorých vlastnosti sa značne odchyľujú od bežne obchodovaných tekutých a plynných palív (zvyškový priemyselný plyn, bioplyn atď.),

- kuchynské sporáky a prístroje určené hlavne na vykurovanie priestorov, v ktorých sú inštalované, ale aj na dodávku teplej vody pre ústredné kúrenie a úžitkové účely,

- prístroje s menovitým výkonom pod 6 kW na zásobovanie akumulačného systému teplej vody s gravitačnou cirkuláciou,

- jednotlivo vyrábané kotle.

2. Pri kotloch s dvojitou funkciou – vykurovanie priestoru a príprava teplej vody – sa požiadavky na stupeň účinnosti podľa článku 5 ods. 1 týkajú iba funkcie vykurovania.

Článok 4

1. Členské štáty nesmú na svojom území zakázať, obmedzovať alebo zabraňovať zavádzaniu na trh a uvádzaniu do prevádzky prístrojov a kotlov zodpovedajúcich požiadavkám tejto smernice, ak nie je v zmluvách alebo v iných smerniciach, alebo v právnych predpisoch spoločenstva uvedené niečo iné.

2. Členské štáty musia urobiť potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby mohli byť prevádzkované len kotle zodpovedajúce požiadavkám na stupeň účinnosti podľa článku 5 ods. 1 a podmienkam na uvedenie do prevádzky, ktoré sa stanovia podľa miestnych klimatických daností ako aj energetických znakov a znakov používania budovy.

3. Členské štáty, kde sa v dobe prijatia tejto smernice značne rozširujú spätné kotly (back-boilers) a/alebo kotle na inštaláciu v obytnom priestore dovolia ich uvádzanie do prevádzky, pokiaľ stupeň účinnosti ako pri menovitom výkone ako aj pri čiastočnom zaťažení 30 % nie je o viac ako 4 % pod požiadavkami stanovenými v článku 5 ods. 1 pre bežné kotle.

4. Účinky ustanovení odsekov 2 a 3 bude Komisia trvale kontrolovať a skúmať v rámci správy, ktorá sa má predkladať podľa článku 10. Na tento účel posielajú členské štáty Komisii potrebné informácie, aby táto mohla predkladať Rade návrhy na zmeny a doplnky predpokladané v článku 10, ktorými sa každopádne zabezpečí v spoločenstve efektívne využívanie energie a voľný obchod s kotlami.

Článok 5

1. Kotle musia zodpovedať určitým požiadavkám stupňa účinnosti:

- pri menovitom výkone, t. j. za prevádzky, pri ktorej menovitý výkon Pn vyjadrený v kW a pri priemernej teplote vody v kotle 70°C

a

- pri čiastočnom zaťažení, t. j. v prevádzke pri 30 % zaťažení a priemernej teplote vody v kotle odlišnej podľa typu kotla.

Nasledujúca tabuľka ukazuje stupeň účinnosti, ktorý treba vždy dodržať.

Typ kotla | Výkonové intervaly | Stupeň účinnosti pri menovitom výkone | Stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení |

kW | Priemerná teplota vody kotla (v °C) | Vzorec požiadavky stupňa účinnosti (v %) | Priemerná teplota vody kotla (v °C) | Vzorec požiadavky stupňa účinnosti (v %) |

Bežný kotol | 4 - 400 | 70 | ≥ 84 + 2 log Pn | ≥ 50 | ≥ 80 + 3 log Pn |

Kotol s nízkou teplotou | 4 - 400 | 70 | ≥ 87,5 + 1,5 log Pn | 40 | ≥ 87,5 + 1,5 log Pn |

Spaľovací kotol | 4 - 400 | 70 | ≥ 91 + 1 log Pn | 30 | ≥ 97 + 1 log Pn |

2. V zosúladených normách vypracovaných na objednávku Komisie v súlade so smernicou 83/189/EHS a smernicou 88/182/EHS [16] týkajúcich sa požiadaviek tejto smernice sú zvlášť stanovené skúšobné metódy pre výrobu a meranie. Do požiadaviek stupňa účinnosti sa musia začleniť primerané tolerancie

Článok 6

1. Členské štáty sa môžu rozhodnúť používať špecifický systém značiek podľa postupu článku 7, z ktorého jasne vynikne príslušná efektívnosť energie kotla. Tento systém platí pre kotle s výkonnosťou nad požiadavkami účinnosti uvedenými v článku 5 ods. 1 pre bežné kotle.

Ak je stupeň účinnosti pri menovitom výkone a stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení rovnaký alebo väčší ako zodpovedajúce hodnoty pre bežné kotle, dostane kotol označenie

+++++ TIFF +++++

podľa vzoru uvedeného v prílohe I oddiel 2.

Ak je stupeň účinnosti pri menovitom výkone a stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení o tri alebo o viac bodov nad príslušnými hodnotami určenými pre bežný kotol, dostane tento kotol označenie

+++++ TIFF +++++

.

Pri každom ďalšom prekročení o tri body pri menovitom výkone a pri čiastočnom zaťažení možno pridať ďalšie označenie

+++++ TIFF +++++

podľa vyobrazenia v prílohe II.

2. Členské štáty nesmú povoliť žiadne iné označenie, ktoré by sa mohlo zameniť s označením uvedeným v odseku 1.

Článok 7

1. Členské štáty vychádzajú z toho, že kotle spĺňajú základné požiadavky stupňa účinnosti podľa článku 5 ods. 1, keď zodpovedajú zosúladeným normám, ktorých referenčné čísla boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a pre ktoré členské štáty uverejnili referenčné čísla svojich noriem. Tieto kotle musia byť vybavené označením CE podľa prílohy I oddiel 1 a prehlásením ES o zhode.

2. Zhoda sériovo vyrobených kotlov sa osvedčí nasledovne:

- skúškou stupňa účinnosti vzorového kotla podľa modulu B uvedeného v prílohe III,

- prehlásením o zhode so schváleným typom podľa modulov C, D alebo E podľa prílohy IV.

Pri plynových kotloch zodpovedajú postupy vyhodnocovania zhody stupňa účinnosti postupom vyhodnocovania zhody s požiadavkami na bezpečnosť v rámci smernice 90/396/EHS v súlade so zákonmi členských štátov.

3. Pred zavedením na trh sa musia samostatne označené prístroje opatriť značkou CE a prehlásením ES o zhode, v ktorom sú stanovené parametre, ktoré po ich zmontovaní umožňujú dosiahnuť stupeň účinnosti stanovený v článku 5 ods. 1.

4. Označenie CE na potvrdenie zhody s požiadavkami tejto smernice a ostatnými ustanoveniami pre udelenie označenia CE, ako aj nápisy podľa prílohy I sa majú na kotloch a prístrojoch urobiť viditeľne, čitateľne a nezmazateľne. Na týchto prístrojoch sa nesmú urobiť žiadne iné značky, znaky alebo údaje, ktorých význam alebo grafická úprava by sa dali zameniť s označením CE.

Článok 8

1. Každý členský štát oznámi Komisii a iným členským štátom miesta, ktoré určil na vykonanie úloh v rámci postupu článku 7 (ďalej len "vymenované miesta").

Komisia pridelí týmto miestam poznávacie číslo a upovedomí o tom členské štáty.

Zoznamy vymenovaných miest uverejní Rada v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a budú sa priebežne dopĺňať.

2. Členské štáty používajú pri vymenovaní miest minimálne kritériá stanovené v prílohe V. Miesta, ktoré spĺňajú kritériá v príslušných zosúladených normách, spĺňajú aj kritériá tejto prílohy.

3. Členský štát, ktorý vymenoval jedno miesto, musí vziať vymenovanie späť, keď zistí, že toto miesto už nezodpovedá kritériám uvedeným v odseku 2. Okamžite o tom upovedomí ostatné členské štáty a Komisiu a vymenovanie vezme späť.

Článok 9

1. Členské štáty prijmú a uverejnia potrebné predpisy k 1. januáru 1993, aby urobili zadosť tejto smernici. Ihneď o tom upovedomia Komisiu.

Tieto predpisy budú používať od 1. januára 1994.

Keď členské štáty vydajú predpisy podľa odseku 1, odvolajú sa na túto smernicu v samotných predpisoch alebo urobia odkaz na túto smernicu pri ich úradnom uverejnení. Spôsob odkazu stanovia členské štáty samy.

2. Členské štáty do 31. decembra 1997 dovolia, aby boli uvedené na trh a do prevádzky prístroje, ktoré zodpovedajú predpisom a normám na ich území platným v dobe prijatia tejto smernice.

Článok 10

Tri roky po nadobudnutí platnosti tejto smernice predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o dosiahnutých výsledkoch. K správe sa pripoja návrhy na zmeny tejto smernice, ktoré treba vykonať na základe týchto výsledkov a dosiahnutého technického pokroku.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. mája 1992

Za Radu

predseda

Luis mira amaral

[1] Ú. v. ES C 292, 22.11.1990, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 129, 20.5.1991, s. 97 a Ú. v. ES C 94, 13.4.1992.

[3] Ú. v. ES C 102, 18.4.1991, s. 46.

[4] Ú. v. ES L 307, 8.11.1991, s. 34.

[5] Ú. v. ES C 20, 22.1.1985, s. 1.

[6] Ú. v. ES C 241, 25.9.1986, s. 1.

[7] Ú. v. ES C 183, 20.7.1989, s. 4.

[8] Ú. v. ES L 52, 23.2.1978, s. 32. Smernica zmenená a doplnená smernicou 82/885/EHS (Ú. v. ES L 378, 31.12.1982, s. 19).

[9] Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8; Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/230/EHS (Ú. v. ES L 128, 18.5.1990, s. 15).

[11] Ú. v. ES L 380, 31. 12. 1990, str. 13.

[12] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12.

[13] Ú. v. ES L 196, 26.7.1990, s. 15.

[16] Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA 1

OZNAČENIA ZHODY A ĎALŠIE ŠPECIFICKÉ OZNAČENIA

1. Označenie zhody

Označenie zhody sa skladá z písmen CE podľa vyobrazeného symbolu a dvoch posledných číslic roka, v ktorom bola značka pripojená.

+++++ TIFF +++++

2. Ďalšie špecifické označenia

Značka energetickej účinnosti priznaná podľa článku 6 tejto smernice zodpovedá nasledujúcemu symbolu:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PRIZNANIE ZNAČKY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Požiadavky na účinnosť, ktoré sa musia splniť pri menovitom zaťažení aj pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn

Značka | Stupeň účinnosti pri menovitom zaťažení Pn a priemernej teplote vody v kotle 70 °C % | Stupeň účinnosti pri čiastočnom zaťažení 0,3 Pn a priemernej teplote vody v kotle ≥ 50 °C % |

+++++ TIFF +++++

| ≥ 84 + 2 log Pn | ≥ 80 + 3 log Pn |

+++++ TIFF +++++

| ≥ 87 + 2 log Pn | ≥ 83 + 3 log Pn |

+++++ TIFF +++++

| ≥ 90 + 2 log Pn | ≥ 86 + 3 log Pn |

+++++ TIFF +++++

| ≥ 93 + 2 log Pn | ≥ 89 + 3 log Pn |

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Modul B: typové schválenie ES

1. Tento modul opisuje časť postupu, v ktorom vymenované miesto preskúša a potvrdí, že vzor reprezentujúci príslušnú výrobu zodpovedá príslušným predpisom tejto smernice.

2. Návrh na preskúšanie modulu ES podáva výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve podľa svojho výberu niektorému vymenovanému miestu.

Návrh musí obsahovať:

- meno a adresu výrobcu a keď návrh podáva splnomocnenec, aj jeho meno a adresu,

- písomné prehlásenie, že ten istý návrh nebol podaný na žiadne iné vymenované miesto,

- technické podklady podľa oddielu 3.

Navrhovateľ dá vymenovanému miestu k dispozícii reprezentatívnu vzorku za príslušnú výrobu (ďalej len "typ"). Vymenované miesto si môže vyžiadať ďalšie vzorky, ak ich potrebuje na vykonanie skúšobného programu.

3. Technické podklady musia umožňovať vyhodnotenie súladu výrobku s požiadavkami tejto smernice. Musia obsahovať pre vyhodnotenie v potrebnom rozsahu návrh, výrobu a činnosť výrobku a ďalej musia obsahovať nasledujúce, pokiaľ je to pre vyhodnotenie potrebné:

- všeobecný opis typu,

- návrhy, výrobné výkresy a plány konštrukčných dielov, montážne podskupiny, spínacie obvody atď.,

- opisy a vysvetlivky potrebné na pochopenie uvedených výkresov a plánov ako aj spôsobu funkcie výrobku,

- zoznam celkom alebo čiastočne použitých noriem, uvedených v článku 5 ods. 2, ako aj opis zvolených riešení na splnenie základných požiadaviek, pokiaľ nie sú použité v normách uvedených v článku 5,

- výsledky konštrukčných výpočtov, skúšok atď.,

- správy o vykonaní skúšok.

4. Vymenované miesto

4.1. preskúša technické podklady, preverí, či bol typ vyrobený v súlade s technickými podkladmi a zistí, ktoré konštrukčné diely boli navrhnuté podľa príslušných ustanovení noriem vymenovaných v článku 5 ods. 2 a ktoré podľa týchto noriem navrhnuté neboli;

4.2. vykonáva príslušné skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať, aby sa zistilo, či riešenia zvolené výrobcom spĺňajú základné požiadavky tejto smernice, pokiaľ sa nepoužili normy uvedené v článku 5 ods. 2;

4.3. vykonáva zodpovedajúce skúmania a potrebné skúšky alebo ich nechá vykonať na zistenie, či boli príslušné normy použité správne, pokiaľ sa výrobca rozhodol ich použiť;

4.4. dohodne s navrhovateľom miesto, na ktorom sa majú vykonať skúmania a potrebné skúšky.

5. Keď typ zodpovedá ustanoveniam tejto smernice, vystaví vymenované miesto navrhovateľovi osvedčenie o vykonaní typového schválenia ES. Toto osvedčenie obsahuje meno a adresu výrobcu, výsledky skúšky, prípadné podmienky pre platnosť osvedčenia a údaje potrebné na identifikáciu schváleného typu.

K osvedčeniu je priložený zoznam dôležitých technických údajov, ktorého kópia je uschovaná na vymenovanom mieste.

Ak vymenované miesto odmietne vystaviť výrobcovi alebo jeho splnomocnencovi v spoločenstve osvedčenie o typovom schválení, toto odmietnutie riadne zdôvodní.

Musí sa vypracovať doložka pre odvolacie konanie.

6. Navrhovateľ upovedomí vymenované miesto, ktorému zaslal technické podklady na osvedčenie typového schválenia ES o všetkých zmenách na schválenom výrobku, ktoré potrebujú nové schválenie, pokiaľ tieto zmeny môžu vplývať na súlad so základnými požiadavkami, alebo predpísanými podmienkami pre používanie výrobku. Tento nový súhlas sa udelí vo forme doplnenia pôvodného osvedčenia o typovom schválení ES.

7. Každé vymenované miesto zasiela ostatným vymenovaným miestam príslušné údaje o osvedčeniach o typovom schválení ES a vystavených, resp. odobratých doplnkoch.

8. Ostatné vymenované miesta môžu dostať kópie osvedčení o typových schváleniach ES a/alebo doplnky. Ostatným vymenovaným miestam sa dajú k dispozícii aj prílohy osvedčení.

9. Výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve uschová spolu s technickými podkladmi kópiu osvedčenia o typovom schválení ES aj s doplnkami minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku.

Ak nie je v spoločenstve usadený ani výrobca ani jeho splnomocnenec, pripadne povinnosť úschovy technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Modul C: Zhoda s typom

1. Tento modul opisuje časť postupu, pri ktorom výrobca alebo jeho splnomocnenec v spoločenstve zisťuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu ES a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá pre ne platí. Výrobca dá na každý prístroj značku CE a vystaví prehlásenie o zhode.

2. Výrobca urobí všetky potrebné opatrenia, aby výrobný proces zaručoval súlad vyrobených výrobkov so spôsobom konštrukcie opísaným v osvedčení o typovom schválení ES a s príslušnými platnými požiadavkami tejto smernice.

3. Výrobca alebo jeho splnomocnenec uchováva kópiu prehlásenia o súlade minimálne po dobu 10 rokov po vyrobení posledného výrobku.

Ak ani výrobca ani jeho splnomocnenec v spoločenstve nesídli, pripadne táto povinnosť zachovania technických podkladov osobe zodpovednej za zavedenie výrobku na trh spoločenstva.

4. Miesto vybrané výrobcom vykonáva v ľubovoľných intervaloch neočakávané skúšky výrobku alebo nechá tieto skúšky urobiť. Preskúma sa vhodná vzorka vyrábaných výrobkov vybraná na mieste niektorým vymenovaným miestom. Ďalej sa vykonajú vhodné skúšky podľa príslušných noriem vymenovaných v článku 5 ods. 2, aby sa preskúšal súlad výrobkov s požiadavkami príslušnej smernice. Ak nesúhlasí jeden alebo viac skúšaných výrobkov s týmito normami, vymenované miesto urobí vhodné opatrenia.

Modul D: Zabezpečenie kvality výroby

1. Tento modul opisuje postup, pri ktorom výrobca plniaci povinnosti podľa oddielu 2 zabezpečuje a prehlasuje, že príslušné prístroje zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovom schválení ES a spĺňajú požiadavky tejto smernice. Výrobca opatrí každý prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE sa pripojí identifikačný symbol vymenovaného miesta zodpovedného za kontrolu podľa oddielu 4.

2. Výrobca udržuje schválený systém zabezpečovania kvality pre výrobu, konečný odber a skúšku podľa oddielu 3 a podlieha kontrole podľa oddielu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Výrobca navrhne niektorému z vymenovaných miest podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné prístroje.

Takýto návrh obsahuje:

- všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii prístrojov;

- podklady pre systém zabezpečovania kvality;

- technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovom schválení ES.

3.2. Systém zabezpečenia kvality musí zaručovať súlad prístrojov s typom opísaným v osvedčení o typovom schválení ES a s požiadavkami tejto smernice, ktoré sa na ne vzťahujú.

Všetky výrobcom zohľadnené podklady, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečovania kvality majú zabezpečiť, aby programy zabezpečovania kvality, plány, príručky a správy boli vypracovávané jednotne.

Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:

- kvalitatívnych cieľov, organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite prístrojov,

- výrobných postupov, kontroly kvality a techniky zabezpečovania kvality a iných systematických opatrení,

- kontroly a skúšok, ktoré sa vykonajú pred-, počas- a po skončení výroby (s uvedením frekvencie ich vykonania);

- podkladov zabezpečovania kvality, ako sú kontrolné správy, skúšobné a ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.,

- prostriedkov, ktorými možno kontrolovať vykonávanie systému kvality.

3.3. Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečovania kvality, aby zistilo, či sú splnené požiadavky uvedené v oddiele 3.2. Pri systémoch zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zladené normy sa vychádza zo splnenia týchto požiadaviek. Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej prístrojovej techniky. Hodnotiaci proces zahŕňa aj kontrolnú prehliadku u výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Rozhodnutie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.4. Výrobca sa zaväzuje splniť schválenou formou povinnosti vyplývajúce zo systému zabezpečenia kvality a postarať sa o odbornú a efektívnu funkciu zabezpečenia kvality.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré schválilo systém zabezpečovania kvality, o každej plánovanej zmene systému zabezpečovania kvality.

Vymenované miesto preskúma plánované zmeny a rozhodne, či zmenený systém zabezpečovania kvality zodpovedá ešte požiadavkám uvedeným v oddieli 3.2. alebo či bude treba nové vyhodnotenie.

Rozhodnutie oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

4. Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta

4.1. Kontrola má zabezpečiť, aby výrobca plnil povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Výrobca musí umožniť vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup k výrobným, kontrolovaným, skúšobným a skladovacím priestorom a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:

- podklady systému kvality;

- záznamy o kvalite, napríklad skúšobné správy, skúšobné údaje, údaje o ciachovaní, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

4.3. Vymenované miesto vykonáva pravidelné preskúšanie na zistenie, či výrobca dodržiava a správne používa systém zabezpečenia kvality a podáva mu správy o preskúšaní.

4.4. Navyše môže vymenované miesto vykonávať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto v prípady potreby vykonať kontrolné skúšky riadnej funkcie systému zabezpečenia kvality alebo ich nechať vykonať. Vymenované miesto dá výrobcovi správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.

5. Výrobca zachová minimálne 10 rokov po výrobe posledného prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:

- podklady podľa druhej zarážky bodu 3.1.,

- zmeny podľa bodu 3.4. druhý odsek,

- rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodov 3.4., 4.3. a 4.4.

6. Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených, resp. odobratých povoleniach týkajúcich sa systémov zabezpečenia kvality.

Modul E: Zabezpečenie kvality výrobku

1. Tento modul opisuje postup, v ktorom výrobca plní povinnosti podľa oddielu 2, zabezpečuje a prehlasuje, že kotle a zariadenia zodpovedajú typu opísanému v osvedčení o typovom schválení ES. Výrobca opatrí každý kotol a prístroj značkou CE a vystaví prehlásenie o zhode. K značke CE pridá značku vymenovaného miesta príslušného pre kontrolu ES podľa oddielu 4.

2. Výrobca vykonáva kontrolu schváleného systému zabezpečovania kvality konečných výrobkov a prístrojov, ako aj skúšky podľa oddielu 3. Podlieha kontrole podľa oddielu 4.

3. Systém zabezpečovania kvality

3.1. Výrobca navrhne u vymenovaného miesta podľa svojej voľby vyhodnotenie svojho systému zabezpečovania kvality pre príslušné kotle a prístroje.

Tento návrh obsahuje:

- všetky príslušné údaje o predpokladanej kategórii kotla alebo prístroja,

- podklady o systéme zabezpečenia kvality,

- technické podklady schváleného typu a kópiu osvedčenia o typovom schválení ES.

3.2. V rámci systému zabezpečenia kvality sa preskúša každý kotol a každý prístroj. Skúšky sa vykonajú podľa noriem uvedených v článku 5, alebo sa vykonajú rovnocenné skúšky na zaručenie súladu so smerodajnými požiadavkami tejto smernice. Všetky podklady zohľadnené výrobcom, požiadavky a predpisy sú zostavené systematicky a správne vo forme písomných opatrení, postupov a návodov. Tieto podklady pre systém zabezpečenia kvality majú zabezpečiť jednotné vypracovanie programov zabezpečenia kvality, plánov, príručiek a správ.

Zvlášť musia obsahovať primeraný opis nasledujúcich bodov:

- kvalitatívnych cieľov, ako aj organizačnej skladby, zodpovednosti a právomoci vedenia vo vzťahu ku kvalite výrobku,

- šetrenia a skúšok vykonaných po výrobe,

- prostriedkov na sledovanie účinného vykonávania systému kvality,

- záznamov o kvalite, napríklad skúšobných správ, skúšobných údajov, ciachovacích údajov, správ o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

3.3. Vymenované miesto vyhodnotí systém zabezpečenia kvality, aby zistilo, či spĺňa požiadavky uvedené v oddieli 3.2. U systémov zabezpečenia kvality používajúcich príslušné zosúladené normy sa predpokladá splnenie týchto požiadaviek.

Aspoň jeden člen hodnotiacej skupiny má mať skúsenosti s vyhodnocovaním príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup zahrňuje aj návštevu u výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a zdôvodnenie rozhodnutia.

3.4. Výrobca sa zaväzuje plniť povinnosti plynúce zo systému zabezpečenia kvality v schválenej forme a starať sa o to, aby systém pracoval odborne a efektívne.

Výrobca alebo jeho splnomocnenec informuje vymenované miesto, ktoré systém zabezpečenia schválilo, o všetkých plánovaných zmenách systému zabezpečenia kvality.

Vymenované miesto plánované zmeny zhodnotí a rozhodne, či zmenený systém zabezpečenia zodpovedá ešte požiadavkám vymenovaným v odseku 3.2. alebo či je potrebné nové vyhodnotenie.

Výrobcovi oznámi svoje rozhodnutie. Toto oznámenie obsahuje výsledky hodnotenia a odôvodnenie rozhodnutia.

4. Kontrola v pôsobnosti vymenovaného miesta

4.1. Kontrola má zaručiť plnenie schváleného systému zabezpečenia kvality výrobcom.

4.2. Výrobca umožní vymenovanému miestu na účely inšpekcie prístup do kontrolovaných, skúšobných a skladovacích priestorov a poskytne mu všetky potrebné podklady. Sem patria zvlášť:

- podklady o systéme zabezpečenia kvality,

- technické podklady,

- záznamy o kvalite, ako sú správy o skúšaní, skúšobné údaje, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii pracovníkov zamestnaných v tejto oblasti atď.

4.3. Vymenované miesto vykonáva pravidelné kontroly, aby zistilo, či výrobca zachováva a používa systém zabezpečenia kvality a podáva výrobcovi správy o výsledku týchto kontrol.

4.4. Vymenované miesto môže vykonať u výrobcu aj neohlásené návštevy. Pri týchto návštevách môže vymenované miesto vykonať potrebné skúšky na kontrolu správnosti funkcie systému zabezpečenia kvality, alebo môže tieto skúšky nechať vykonať. Výrobcovi zašle správu o návšteve a v prípade skúšky správu o skúške.

5. Výrobca zachováva minimálne po dobu 10 rokov po výrobe posledného kotla alebo prístroja nasledujúce podklady pre úrady jednotlivých štátov:

- podklady podľa tretej zarážky bodu 3.1,

- zmeny podľa druhého odseku bodu 3.4,

- rozhodnutia a správy vymenovaného miesta podľa posledného odseku bodu 3.4., 4.3. a 4.4.

6. Každé vymenované miesto oznámi iným vymenovaným miestam príslušné údaje o vystavených alebo odobratých schváleniach systému zabezpečenia kvality.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

Minimálne kritériá pre vymenovanie miest, ktoré členské štáty musia vziať do úvahy

1. Miesto, jeho vedúci a pracovníci poverení vykonaním skúšky nesmú byť totožní s autorom návrhu, výrobcom, dodávateľom alebo montérom zariadení, ktoré sa majú preskúšať, ani splnomocnencom niektorej z týchto osôb. Nesmú sa podieľať na plánovaní, výrobe a prevádzke alebo údržbe takých kotlov a prístrojov ani bezprostredne, ani ako splnomocnenci. Tým sa nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a miestom.

2. Miesto a pracovníci poverení skúškou musia skúšku vykonať čo najodbornejšie, technicky čo najzodpovednejšie a nezávisle od každého vplyvu – predovšetkým finančného – na posúdenie alebo výsledok skúšky, zvlášť od vplyvov zo strany osôb a skupín osôb zainteresovaných na výsledkoch skúšky.

3. Vymenované miesto musí mať pracovníkov a prostriedky potrebné na primerané plnenie technických a administratívnych úloh spojených s vykonaním skúšok; musí mať aj prístup k prístrojom potrebným na vykonanie mimoriadnych skúšok.

4. Personál poverený vykonávaním skúšok musí mať:

- dobré technické a odborné vzdelanie,

- dostatočné znalosti požiadaviek vykonávaných skúšok a primerané praktické skúsenosti v tejto oblasti,

- potrebné schopnosti na vypracovanie osvedčení, protokolov a správ, v ktorých sa majú zachytiť vykonané skúšky.

5. Je nutné zaručiť nezávislosť osôb poverených vykonaním skúšok. Ich odmena sa nesmie určovať v závislosti od počtu vykonaných skúšok ani výsledkov týchto skúšok.

6. Vymenované miesta musia uzavrieť poistenie povinného ručenia, pokiaľ táto povinnosť neprináleží štátu na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo pokiaľ za skúšky nezodpovedá priamo členský štát.

7. Pracovníci vymenovaného miesta sú povinní dodržiavať služobné tajomstvo podľa tejto smernice (okrem kompetentných úradov štátu, v ktorých vykonávajú svoje činnosti) alebo podľa iného vnútroštátneho predpisu, ktorý sa naň vzťahuje.

--------------------------------------------------