31992L0034Úradný vestník L 157 , 10/06/1992 S. 0010 - 0018
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 42 S. 0117
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 42 S. 0117


Smernica Rady 92/34/EHS

z 28. apríla 1992

o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1]

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže výroba ovocia zaberá dôležité miesto v poľnohospodárstve spoločenstva;

keďže uspokojivé výsledky v pestovaní ovocia do veľkej miery závisia od kvality a zdravotného stavu materiálu používaného na jeho množenie a ovocných drevín určených na výrobu ovocia; keďže niektoré členské štáty ako dôsledok zaviedli pravidlá zamerané na zaručenie kvality a zdravotného stavu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevínumiestňovaných na trh;

keďže odlišné zaobchádzanie s ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom v rôznych členských štátoch pravdepodobne vytvorí prekážky pre obchod a tak zabráni voľnému pohybu týchto produktov v rámci spoločenstva; keďže s cieľom vytvoriť vnútorný trh by sa tieto prekážky mali odstrániť na základe prijatia ustanovení spoločenstva, ktoré by nahradili tie, ktoré ustanovili členské štáty;

keďže ustanovenie zosúladených podmienok na úrovni spoločenstva zabezpečí, že nákupcovia v rámci celého spoločenstva dostanú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, ktoré sú zdravé a majú dobrú kvalitu;

keďže, pokiaľ sa týkajú zdravia rastlín, musia takéto zosúladené podmienky byť v súlade so smernicou Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavedeniu organizmov škodlivých pre rastliny a rastlinné produkty do členských štátov [4];

keďže je vhodné na začiatok ustanoviť pravidlá spoločenstva pre také rody a druhy ovocných drevín, ktoré majú zásadný hospodársky význam v spoločenstve, vrátane postupu spoločenstva pre neskoršie pridávanie ďalších rodov a druhov;

keďže bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o zdraví rastlín smernice 77/93/EHS, nie je vhodné uplatňovať pravidlá spoločenstva o uvádzaní do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, ak sa ukáže, že takéto produkty sú určené pre vývoz do tretích krajín, pretože pravidlá platné tam môžu byť odlišné od tých, ktoré sú obsiahnuté v tejto smernici;

keďže stanovenie noriem pre zdravotný stav a kvalitu pre každý rod a druh ovocnej dreviny vyžaduje dlhé a podrobné technické a vedecké posúdenie; keďže by sa mal preto ustanoviť postup na tento účel;

keďže v prvom rade je to zodpovednosť dodávateľov ovocných druhov a ich množiteľského materiálu zabezpečiť, že ich produkty spĺňajú podmienky ustanovené v tejto smernici;

keďže príslušné orgány členských štátov musia pri vykonávaní kontrol a inšpekcií zabezpečiť, aby dodávatelia splnili vyššie uvedené podmienky, pokiaľ ide o ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, pre kategóriu CAC (Conformitas Agraria Communitatis);

keďže je nevyhnutné, aby sa ustanovili iné kategórie ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, pričom tieto ovocné dreviny a ich množiteľský materiál musia podliehať úradnej certifikácii;

keďže by sa mali zaviesť kontrolné opatrenia, aby sa vo všetkých členských štátoch spoločenstva zabezpečilo jednotné uplatňovanie noriem ustanovených v tejto smernici;

keďže je v súlade so súčasnou poľnohospodárskou praxou požadovať, aby sa určité ovocné dreviny a ich množiteľský materiál buď úradne preskúšali, alebo aby sa vyhlasovali za ovocné dreviny a ich množiteľský materiál bez výskytu vírusov, čo znamená bez výskytu všetkých známych vírusov a vírusom podobných patogénov, alebo aby sa opätovne testovali na vírusy, čo znamená, aby sa zistilo, či sú bez prítomnosti špecifických vírusov a vírusom podobných patogénov, znižujúcich použiteľnosť ovocných drevín a ich množiteľského materiálu;

keďže je v záujme nákupcov ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, aby mená odrôd boli známe a aby bola zabezpečená ich identifikácia;

keďže vyššie uvedený cieľ možno najlepšie dosiahnuť buď na základe všeobecných poznatkov o odrode, alebo prostredníctvom dostupných opisov vypracovaných a vedených dodávateľom; keďže v tom druhom prípade by sa však ovocné dreviny a ich množiteľský materiál nemuseli dostať do kategórií, ktoré podliehajú úradnej certifikácii;

keďže, aby sa zabezpečilo označovanie a systematické uvádzanie ovocných drevín a ich množiteľského materiálu do obehu, pravidlá týkajúce sa separácie dávok a ich označenia sa musia ustanoviť; keďže použité štítky s označením by mali obsahovať náležitosti potrebné pre úradnú kontrolu, ako aj pre informovanie spotrebiteľa;

keďže by sa mali zaviesť pravidlá, ktoré by v prípade dočasných ťažkostí s dodávkami povoľovali uvádzanie do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, podliehajúcich menej prísnym požiadavkám, ako sú požiadavky obsiahnuté v tejto smernici;

keďže ako prvý krok smerom k zosúladeným podmienkam by sa členským štátom v prípade rodov a druhov uvedených v prílohe II, pre ktoré sa vypracujú zoznamy, malo zakázať ukladať iné nové podmienky alebo obmedzenia uvedenia do obehu, ako sú tie, ktoré sú ustanovené v tejto smernici;

keďže by sa mali prijať ustanovenia pre povoľovanie uvádzania do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu vyrobeného v tretích krajinách v rámci spoločenstva za predpokladu, že poskytnú rovnaké istoty ako ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené v spoločenstve a spĺňajúce pravidlá spoločenstva;

keďže preto, aby sa zosúladili technické metódy skúšok používané v členských štátoch a aby sa porovnali ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené v spoločenstve s takými, ktoré sa vyrobili v tretích krajinách, by sa mali vykonávať porovnávacie skúšky na kontrolu súladu takýchto produktov s požiadavkami tejto smernice;

keďže, aby sa umožnilo efektívne pôsobenie tejto smernice, by mala byť Komisii zverená úloha prijať opatrenia na jej uplatnenie a pre zmenu a doplnenie jej prílohy, a aby na tento účel ustanovila postup zahŕňajúci úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v rámci Stáleho výboru pre druhy a rody ovocných drevín a ich množiteľský materiál,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na uvádzanie do obehu množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia v rámci spoločenstva.

2. Články 2 až 20 a 24 sa vzťahujú na rody a druhy vymenované v prílohe II, tak ako aj na ich hybridy.

Podpníky a iné časti rastlín iných rodov alebo druhov alebo ich hybridov taktiež podliehajú vyššie uvedeným článkom, ak materiál jedného z vyššie uvedených rodov alebo druhov alebo ich hybridov sa do nich navrúbľoval alebo sa má navrúbľovať.

3. Zmeny a doplnenia k zoznamu rodov a druhov v prílohe II sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 22.

Článok 2

Táto smernica sa nevzťahuje na ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, o ktorých je preukázané, že sú určené na vývoz do tretích krajín, ak sú ako také riadne označené a ak sú držané dostatočne izolovane, bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zdravotnom stave ustanovené v smernici 77/93/EHS.

Vykonávacie opatrenia pre prvý odsek s náležitým odkazom na označenie a izoláciu sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Článok 3

Na účely tejto smernice platia nasledujúce definície:

a) množiteľský materiál: osivá, časti rastlín a materiál celých rastlín vrátane podpníkov, určené na množenie a výrobu ovocných drevín;

b) ovocné dreviny: dreviny určené na výsadbu alebo presádzanie po uvedení do obehu;

c) predzákladný materiál: množiteľský materiál:

i) ktorý sa vyrobil podľa všeobecne prijatých metód s cieľom uchovať identitu odrody vrátane dôležitých vlastností jeho pomologickej hodnoty, ktorú možno ustanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, a s cieľom predchádzať chorobu;

ii) ktorý je určený na výrobu základného materiálu;

iii) ktorý spĺňa podmienky pre predzákladný materiál ustanovený v zozname pre príslušné druhy ustanovené podľa článku 4 a

iv) ktorý bol po úradnej kontrole uznaný za taký, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky;

d) základný materiál: množiteľský materiál:

i) ktorý sa vyrobil buď priamo, alebo z predzákladného materiálu vegetatívnym spôsobom, cestou známeho počtu štádií, podľa všeobecne platných metód, s cieľom uchovať identitu odrody vrátane dôležitých vlastností v súlade s postupom ustanoveným v článku 21 a s cieľom predchádzať chorobu;

ii) ktorý je určený na výrobu certifikovaného materiálu;

iii) ktorý spĺňa podmienky pre základný materiál ustanovený v zozname pre príslušné druhy ustanovené podľa článku 4 a

iv) ktorý bol po úradnej kontrole uznaný za taký, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky;

e) certifikované materiály: ovocné dreviny a ich množiteľský materiál:

i) ktorý sa vyrobil buď priamo, alebo zo základného materiálu vegetatívnym spôsobom, cestou známeho počtu štádií;

ii) ktorý spĺňa podmienky pre certifikovaný materiál uvedený v zozname pre príslušné druhy ustanovené podľa článku 4 a

iii) ktorý bol po úradnej kontrole uznaný za taký, ktorý spĺňa vyššie uvedené podmienky;

f) materiál CAC (Conformitas Agraria Communitatis): ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, ktorý spĺňa minimálne podmienky ustanovené pre uvedenú kategóriu v zozname, týkajúce sa príslušných druhov ustanovených podľa článku 4;

g) materiál bez výskytu vírusov: materiál, ktorý sa preskúšal a označil za materiál bez výskytu infekcie v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami, ktorý sa označil za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu podobného patogénu na základe kontroly počas vegetačného obdobia, ktorý sa pestoval za podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie a ktorý sa považuje za materiál zbavený všetkých vírusov a vírusom podobných patogénov typických pre príslušný druh, vyskytujúci sa v spoločenstve. Materiál vyrobený vegetatívne v priamej línii v špecifickom počte štádií z materiálu, ktorý bol označený za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu podobného patogénu na základe kontroly počas vegetačného obdobia a ktorý sa vyrobil a pestoval za podmienok, ktoré zabezpečujú neprítomnosť infekcie, sa taktiež pokladá za materiál bez výskytu vírusu. Známy počet štádií sa uvedie v zozname pre príslušný druh, ustanovenom podľa článku 4;

h) materiál testovaný na výskyt vírusu: materiál, ktorý sa preskúšal a označil za materiál bez výskytu infekcie v súlade s medzinárodne uznanými vedeckými metódami, ktorý sa označil za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu podobného patogénu na základe kontroly počas vegetačného obdobia, ktorý sa pestoval za podmienok zabezpečujúcich neprítomnosť infekcie a ktorý sa považuje za materiál zbavený určitých nebezpečných vírusov a vírusom podobných patogénov, typických pre príslušný druh, vyskytujúci sa v spoločenstve. Materiál vyrobený vegetatívne v priamej línii v špecifickom počte štádií z takého materiálu, ktorý bol označený za materiál bez výskytu symptómov akéhokoľvek vírusu alebo vírusu podobného patogénu na základe kontroly počas vegetačného obdobia a ktorý sa vyrobil a pestoval za podmienok, ktoré zabezpečujú neprítomnosť infekcie, sa taktiež pokladá za materiál testovaný na výskyt vírusu. Špecifický počet štádií sa uvedie v zozname pre príslušný druh, ustanovenom podľa článku 4;

i) dodávateľ: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva, pokiaľ ide ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, aspoň jednu z nasledujúcich činností: množenie, výrobu, konzervovanie a/alebo ošetrovanie a uvádzanie do obehu;

j) uvádzanie do obehu: disponibilné držanie alebo držanie na sklade, vystavovanie alebo ponúkanie na uvádzanie do obehu, predaj a/alebo akýkoľvek iný spôsob prevodu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu inej osobe;

k) zodpovedný úradný orgán:

i) výhradný a ústredný orgán, zriadený alebo vymenovaný členským štátom pod dohľadom národnej vlády a zodpovedný za otázky týkajúce sa kvality;

ii) akýkoľvek štátny úrad zriadený:

- buď na národnej úrovni,

- alebo na regionálnej úrovni pod dohľadom národných orgánov v rámci obmedzení stanovených podľa vnútroštátnej legislatívy príslušného členského štátu.

Orgány uvedené v bodoch i) a ii) môžu v súlade so svojou vnútroštátnou legislatívou poveriť úlohami, ktoré sú ustanovené v tejto smernici a ktoré majú byť splnené v rámci ich právomocí a pod ich dohľadom, ktorúkoľvek právnickú osobu, ktorá sa riadi podľa verejného alebo súkromného práva, ktorá je podľa jej úradne schválených stanov poverená výlučne špecifickými verejnými funkciami, za predpokladu, že takáto osoba a jej členovia nemajú žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré prijmú.

Členské štáty zabezpečia, aby existovala úzka spolupráca medzi orgánmi uvedenými v bode ii) a tými, ktoré sú uvedené v bode i).

Okrem toho je možné v súlade s postupom ustanoveným v článku 21 schváliť ďalšiu právnickú osobu zriadenú v mene ktoréhokoľvek orgánu uvedeného v bode i) alebo v bode ii) a konajúcu pod dohľadom a kontrolou takéhoto orgánu za predpokladu, že takáto osoba nemá žiadny osobný záujem na výsledku opatrení, ktoré sama prijme.

Členské štáty upovedomia Komisiu o svojich príslušných zodpovedných orgánoch. Komisia zašle takéto informácie ostatným členským štátom;

l) úradné opatrenia: opatrenia prijaté príslušným zodpovedným orgánom;

m) úradná kontrola: kontrola vykonávaná príslušným zodpovedným orgánom;

n) úradné vyhlásenie: stanovisko vydané zodpovedným úradným orgánom alebo pod zodpovednosťou zodpovedného úradného orgánu;

o) dávka: počet jednotiek jednej komodity, ktorá je identifikovateľná podľa svojej homogenity zloženia a pôvodu;

p) laboratórium: subjekt podľa verejného alebo súkromného práva vykonávajúci analýzu alebo náležitú diagnózu, ktorá umožňuje výrobcovi sledovať kvalitu výroby.

Článok 4

1. V súlade s postupom ustanoveným v článku 22 sa v prílohe I ustanoví zoznam pre každý rod a druh uvedený v prílohe II s odkazom na podmienky o zdravotnom stave rastlín, ustanovené v smernici 77/93/EHS, platné pre príslušný rod a/alebo druh a ustanovujúce:

i) podmienky kvality a zdravotného stavu rastlín, ktoré musí spĺňať materiál CAC, najmä tie, ktoré sa týkajú použitého systému množenia, čistoty pestovaného druhu, a okrem prípadov podpníkov, kde materiál nepatrí k určitej odrode, jednotlivé aspekty odrody;

ii) podmienky, ktoré musí spĺňať predzákladný, základný a certifikovaný materiál, týkajúce sa kvality, zdravotného stavu, testovacích metód a použitých postupov, použitého systému/ov množenia a okrem prípadov podpníkov, kde materiál nepatrí k určitej odrode, jednotlivé aspekty odrody;

iii) podmienky, ktoré musia spĺňať podpníky a iné časti rastlín iných rodov a druhov, ak sa do nich navrúbľuje množiteľský materiál príslušného rodu alebo druhu.

2. Ak je v zozname urobený odkaz na kvalifikáciu "bez výskytu vírusu (v. f.)" alebo "testovaný na výskyt vírusu (v. t.)", tak sa v tom zozname uvedú dotyčné vírusy a vírusom podobné patogény.

Toto ustanovenie sa primerane uplatní tam, kde je odkaz na kvalifikáciu týkajúcu sa neprítomnosti alebo testovania na účely odhalenia iných škodlivých organizmov ako vírusov alebo vírusom podobných patogénov.

Žiadny odkaz sa neurobí vzhľadom na v. f. alebo v. t., pokiaľ ide o materiál uvedený v pododseku 1 i).

Pokiaľ ide o materiál uvedený v pododseku 1 ii), urobí sa odkaz na vyššie uvedené kvalifikácie, ak sa takýto odkaz týka príslušného rodu alebo druhu.

Článok 5

1. Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia prijali potrebné opatrenia na zaručenie súladu s normami stanovenými touto smernicou na všetkých stupňoch výroby a uvádzania do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu.

2. Na účely odseku 1 dodávatelia buď osobne vykonajú, alebo nechajú, aby akreditovaný dodávateľ alebo príslušný zodpovedný orgán vykonali kontroly na základe nasledujúcich zásad:

- označenie kritických bodov v ich výrobnom postupe na základe použitých metód výroby,

- ustanovenie a uplatnenie metód na sledovanie a kontrolu kritických bodov uvedených v prvej zarážke,

- odber vzoriek na rozbor v laboratóriu akreditovanom príslušným zodpovedným orgánom na účely kontroly súladu s normami ustanovenými touto smernicou,

- vedenie písomných záznamov alebo záznamov robených nezmazateľným spôsobom o údajoch uvedených v prvej, druhej a tretej zarážke, ako aj záznamov o výrobe a uvádzaní do obehu množiteľského materiálu, aby sa uchovali k dispozícii pre príslušný zodpovedný orgán. Tieto doklady a záznamy sa uchovajú minimálne počas obdobia troch rokov.

Avšak od dodávateľov, ktorých činnosť sa v tejto súvislosti obmedzuje iba na distribuovanie ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, vyrábaných a balených v iných ako vo vlastných prevádzkových priestoroch, sa vyžaduje iba vedenie písomných záznamov alebo záznamov vykonaných nezmazateľným spôsobom o nákupe a uvádzaní do obehu a/alebo dodávke takýchto ovocných drevín a ich množiteľského materiálu.

Tento odsek sa nevzťahuje na dodávateľov, ktorých činnosť v tejto súvislosti sa obmedzuje hlavne na dodávky malých množstiev ovocných drevín a ich množiteľského materiálu konečným spotrebiteľom, nepodnikajúcim v tejto oblasti.

3. Ak výsledok ich vlastných kontrol alebo akékoľvek iné informácie, ktoré sú k dispozícii dodávateľom uvedeným v odseku 1, odhalí prítomnosť jedného alebo viacerých škodlivých organizmov uvedených v smernici 77/93/EHS alebo v množstvách väčších, ako sú tie, ktoré sú normálne povolené na to, aby boli splnené normy, alebo tie, ktoré sú bližšie určené v príslušných zoznamoch ustanovených podľa článku 4, dodávatelia toto okamžite oznámia príslušnému zodpovednému orgánu a vykonajú opatrenia navrhnuté tým orgánom alebo akékoľvek iné opatrenie potrebné na zníženie rizika rozširovania takýchto škodlivých organizmov. Dodávateľ musí uchovávať záznamy o všetkých výskytoch škodlivých organizmov vo svojich výrobných prevádzkach a o všetkých opatreniach prijatých v súvislosti s takýmito výskytmi.

4. Podrobné pravidlá uplatňovania druhého pododseku odseku 2 sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Článok 6

1. Príslušný zodpovedný orgán akredituje dodávateľov, len čo preverí, že ich výrobné metódy a zariadenia spĺňajú požiadavky tejto smernice vzhľadom na povahu činností, ktoré vykonávajú. Akreditácia sa musí obnoviť, ak sa dodávateľ rozhodne, že bude vykonávať iné činnosti ako tie, na ktoré dostal akreditáciu.

2. Príslušný zodpovedný orgán akredituje laboratóriá, len čo preverí, že takéto laboratóriá, ich výrobné metódy, zariadenia a pracovníci spĺňajú požiadavky tejto smernice, ktoré sa bližšie určia v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, pokiaľ ide o nimi vykonávané testovacie činnosti. Akreditácia sa musí obnoviť, ak sa laboratórium rozhodne, že bude vykonávať iné činnosti ako tie, na ktoré dostalo akreditáciu.

3. Príslušný zodpovedný orgán prijme potrebné opatrenia, ak sa prestanú spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 1 a 2. Na tento účel náležite zohľadní závery akejkoľvek kontroly vykonanej v súlade s článkom 7.

4. Dozor nad dodávateľmi, prevádzkovými zariadeniami a laboratóriami a ich monitorovanie sa musí pravidelne vykonávať príslušným zodpovedným orgánom alebo pod jeho zodpovednosťou, ktorý musí mať stály prístup do všetkých častí prevádzkového zariadenia s cieľom zabezpečiť súlad s požiadavkami tejto smernice. Vykonávacie opatrenia týkajúce sa dohľadu a monitorovania sa prijmú, ak je to potrebné, v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Ak takýto dozor alebo monitorovanie odhalia, že sa nespĺňajú požiadavky tejto smernice, príslušný zodpovedný orgán podnikne primerané kroky.

Článok 7

1. Odborníci Komisie môžu v spolupráci s príslušnými zodpovednými orgánmi členských štátov vykonávať kontroly na mieste do tej miery, pokiaľ je to potrebné, aby sa zabezpečilo jednotné uplatňovanie tejto smernice, a najmä aby sa preverilo, či dodávatelia v skutočnosti spĺňajú požiadavky tejto smernice. Členský štát, na ktorého území sa vykonáva kontrola, poskytne odborníkom všetku nevyhnutnú pomoc pri vykonávaní ich povinností. Komisia informuje členské štáty o výsledkoch vyšetrovania.

2. Podrobné pravidlá uplatňovania odseku 1 sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Článok 8

1. Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál môžu predávať iba akreditovaní dodávatelia, a to za predpokladu, že spĺňajú požiadavky pre CAC materiál, ustanovené v zozname uvedenom v článku 4.

2. Predzákladný, základný a certifikovaný materiál sa nesmie certifikovať, pokiaľ nepatrí k odrode uvedenej v článku 9 (2) i) a pokiaľ nespĺňa požiadavky pre príslušnú kategóriu ustanovenú v zozname uvedenom v článku 4. Kategória sa označí na úradnom doklade uvedenom v článku 11.

V zozname, ktorý sa má vytvoriť v súlade s článkom 4, môžu sa s ohľadom na odrodové aspekty prijať ustanovenia na výnimky pre podpníky, ak daný materiál nepatrí do príslušnej odrody.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 77/93/EHS, predchádzajúce odseky neplatia pre ovocné dreviny a ich množiteľský materiál určené na:

a) pokusy alebo vedecké účely, alebo

b) šľachtiteľskú činnosť alebo

c) opatrenia zamerané na zachovanie genetickej diverzity.

Podrobné pravidlá uplatňovania písmen a) a b) sa prijmú, ak je to potrebné, v súlade s postupom ustanoveným v článku 21. Podrobné pravidlá uplatňovania písmena c) sa prijmú prednostne do 1. januára 1993 v súlade s tým istým postupom.

Článok 9

1. Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa musia uvádzať do obehu s odkazom na odrodu, ku ktorej patria. Ak v prípade podpníkov materiál nepatrí k odrode, odkazuje sa na druh alebo príslušný špecifický hybrid.

2. Odrody, na ktoré sa odkazuje podľa odseku 1, musia byť:

i) buď všeobecne známe a chránené v súlade s ustanoveniami na ochranu nových odrôd rastlín, alebo úradne zaregistrované na základe dobrovoľnosti alebo na inom základe;

ii) alebo zapísané v zoznamoch vedených dodávateľmi s ich podrobnými opismi a príslušnými názvami. Tieto zoznamy musia na požiadanie byť dostupné príslušnému zodpovednému orgánu príslušného členského štátu.

Každá odroda musí byť opísaná, a pokiaľ je to možné, musí mať rovnaký názov vo všetkých členských štátoch v súlade s prijatými medzinárodnými pokynmi.

3. Odrody sa môžu úradne zaregistrovať, ak spĺňajú určité úradne schválené podmienky a majú úradný opis. Môžu sa tiež úradne zaregistrovať, ak sa ich materiál predával na území príslušného členského štátu pred 1. januárom 1993, a to za predpokladu, že majú úradný opis. V druhom prípade uplynie registrácia najneskôr 30. júna 2000, pokiaľ do tohto dňa dotyčné odrody neboli:

- buď potvrdené s podrobným opisom, v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, ak boli úradne zaregistrované najmenej vo dvoch členských štátoch,

- alebo zaregistrované v súlade s prvou vetou.

4. Okrem prípadu, keď hľadisko odrody je výlučne uvedené v zoznamoch uvedených v článku 4, neznamenajú odseky 1 a 2 žiadnu osobitnú zodpovednosť pre príslušný zodpovedný orgán.

5. Požiadavky pre úradnú registráciu uvedené v odseku 2 i) sa zavedú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, pričom sa do úvahy zoberú súčasné vedecké a technické poznatky, a musia obsahovať:

a) podmienky úradného schvaľovania, ktoré môžu zahŕňať najmä odlišnosť, stálosť a dostatočnú vyrovnanosť;

b) charakteristické znaky, ktorých sa najmä musia týkať skúšky rôznych druhov;

c) minimálne požiadavky na vykonávanie skúšok;

d) maximálnu dobu platnosti úradného schválenia odrody.

6. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21:

- sa môže stanoviť systém nahlasovania odrôd alebo druhov, alebo medzidruhových hybridov zodpovedným úradným orgánom členských štátov,

- sa môžu prijať dodatočné vykonávacie ustanovenia pre odsek 2 ii),

- možno rozhodnúť, že sa môže zriadiť a uverejniť spoločný katalóg odrôd.

Článok 10

1. Počas pestovania a počas vyberania alebo odstraňovania z rodičovského materiálu sa ovocné dreviny a ich množiteľský materiál uchovajú v oddelených dávkach.

2. Ak sa počas balenia, skladovania, prepravy alebo dodávky dajú dokopy alebo zmiešajú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál rôzneho pôvodu, dodávateľ uchová záznamy vrátane nasledujúcich údajov: zloženie dávky a pôvod jednotlivých komponentov.

3. Členské štáty zabezpečia súlad s požiadavkami uvedenými s odsekoch 1 a 2 vykonaním úradných kontrol.

Článok 11

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 (2), ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa musia predávať iba v dostatočne homogénnych dávkach, ak:

i) sú kvalifikované ako materiál CAC a ak je k nim priložený doklad vyhotovený dodávateľom v súlade s podmienkami uvedenými v zozname, ustanovenými podľa článku 4. Ak sa v takomto doklade objaví úradné stanovisko, musí sa jasne oddeliť od všetkých ostatných informácií v doklade, alebo

ii) sú kvalifikované ako predzákladný, základný alebo certifikovaný materiál a ak majú o tom osvedčenie od príslušného zodpovedného orgánu v súlade s postupom uvedeným v zozname ustanovenom v článku 4.

Požiadavky vzhľadom na ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, pokiaľ ide o označovanie a/alebo uzatváranie a balenie, sa uvedú v zozname uvedenom v článku 4.

V prípade, že maloobchodník dodáva ovocné dreviny a ich množiteľský materiál konečným spotrebiteľom nepodnikajúcim v tejto oblasti, môžu sa požiadavky na označovanie obmedziť na vhodné informácie o výrobku.

Článok 12

Členské štáty môžu uskutočniť výnimku:

- z uplatňovania článku 11 tých malovýrobcov, ktorých všetka výroba a uvádzanie do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu sú určené na konečné použitie osobami na miestnom trhu, nepodnikajúcimi v rastlinnej výrobe ("miestny trh"),

- z kontrol a úradnej inšpekcie ustanovených v článku 18, miestny trh ovocných drevín a ich množiteľského materiálu vyrobených takýmito vyňatými osobami.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 sa prijmú vykonávacie opatrenia súvisiace s inými požiadavkami týkajúcimi sa výnimiek uvedených v prvej a druhej zarážke, najmä pokiaľ ide o definície "malovýrobcov" a "miestneho trhu", a týkajúcimi sa príslušných výrobcov.

Článok 13

V prípade dočasných ťažkostí v zásobovaní ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom, ktoré by vyhovovali požiadavkám tejto smernice, môžu sa prijať opatrenia v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, týkajúce sa uvádzania do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, spĺňajúcich menej prísne požiadavky, a to bez toho, aby boli dotknuté pravidlá o zdravotnom stave rastlín, ustanovené v smernici 77/93/EHS.

Článok 14

Uvádzanie do obehu ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, ktoré spĺňajú požiadavky a podmienky tejto smernice, nepodlieha žiadnym iným obmedzeniam, pokiaľ ide o dodávateľa, zdravotný stav rastlín, pestovateľský substrát a kontrolné opatrenia, ako tým, ktoré sú ustanovené v tejto smernici.

Článok 15

Pokiaľ ide o výrobky uvedené v prílohe II, členské štáty sa zdržia udelenia iných prísnejších podmienok alebo obmedzení uvádzania do obehu, ako sú ustanovené v zoznamoch uvedených v článku 4, alebo pri ich nesplnení takých, ktoré existujú v deň prijatia tejto smernice, podľa jednotlivého prípadu.

Článok 16

1. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 sa rozhodne, či ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené v tretej krajine a poskytujúce také isté záruky, pokiaľ ide o záväzky dodávateľa, identitu, vlastnosti, zdravotný stav rastlín, pestovateľské prostredie, balenie, kontrolné opatrenia, označovanie a uzatváranie, sú ekvivalentné vo všetkých týchto hľadiskách s ovocnými drevinami a ich množiteľským materiálom vyrobenými v spoločenstve a vyhovujúcimi požiadavkám a podmienkam tejto smernice.

2. Až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1 môžu členské štáty až do 1. januára 1993 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia smernice 77/93/EHS, pre dovoz ovocných drevín a ich množiteľského materiálu z tretích krajín uplatniť podmienky aspoň ekvivalentné tým, ktoré sú ustanovené prechodne alebo natrvalo v zoznamoch uvedených v článku 4. V prípade, že v zoznamoch nie sú ustanovené žiadne takéto podmienky, dovozné podmienky musia byť aspoň ekvivalentné tým, ktoré platia pre výrobu v dotyčnom členskom štáte.

V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 môže sa dátum uvedený v prvom pododseku pre rôzne tretie krajiny posunúť až do rozhodnutia uvedeného v odseku 1.

Ovocné dreviny a ich množiteľský materiál dovezené členským štátom v súlade s rozhodnutím prijatým takýmto členským štátom podľa prvého pododseku nepodlieha žiadnym obmedzeniam uvedenia do obehu do iných členských štátov, pokiaľ ide o záležitosti uvedené v odseku 1.

Článok 17

Členské štáty zabezpečia, aby sa ovocné dreviny a ich množiteľský materiál úradne kontrolovali počas výroby a uvedenia do obehu náhodnými kontrolami v prípade materiálu CAC s cieľom preverenia súladu s požiadavkami a podmienkami ustanovenými v tejto smernici.

Článok 18

Podrobné pravidlá vykonania kontrol ustanovených v článku 5 a úradných kontrol ustanovených v článkoch 10 a 17, vrátane metód odberu vzoriek, sa prijmú podľa potreby v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Článok 19

1. Ak sa počas dozorovania a monitorovania ustanovených v článku 6 (4), počas úradných kontrol ustanovených v článku 17 alebo počas pokusov ustanovených v článku 20 zistí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál nespĺňajú požiadavky tejto smernice, príslušný zodpovedný orgán členského štátu podnikne vhodné kroky na zabezpečenie toho, aby boli v súlade s ustanoveniami tejto smernice alebo ak to nie je možné, aby zakázal uvedenie do obehu takýchto ovocných drevín a ich množiteľského materiálu v spoločenstve.

2. Ak sa zistí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál predávané konkrétnym dodávateľom nespĺňajú požiadavky a podmienky tejto smernice, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa prijali vhodné opatrenia proti takému dodávateľovi. Ak sa dodávateľovi zakáže predávať ovocné dreviny a ich množiteľský materiál, členský štát to taktiež oznámi Komisii a príslušným národným orgánom v členských štátoch.

3. Akékoľvek opatrenia prijaté podľa odseku 2 sa odvolajú, len čo sa s dostatočnou určitosťou potvrdí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál určené na uvádzanie do obehu dodávateľom budú v budúcnosti spĺňať požiadavky a podmienky tejto smernice.

Článok 20

1. V členských štátoch sa na vzorkách vykonajú pokusy alebo tam, kde je to vhodné, skúšky, aby sa skontrolovalo, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál spĺňajú požiadavky a podmienky tejto smernice, a to vrátane takých, ktoré sa týkajú zdravotného stavu rastlín. Komisia môže uskutočniť kontroly pokusov prostredníctvom zástupcov členských štátov a Komisie.

2. V súlade s postupom ustanoveným v článku 21 je možné rozhodnúť, že je potrebné vykonať pokusy v rámci spoločenstva s tým istým cieľom, ako je uvedené v odseku 1. Komisia môže uskutočniť kontroly pokusov v rámci spoločenstva prostredníctvom zástupcov členských štátov a Komisie.

3. Pokusy alebo skúšky uvedené v odsekoch 1 a 2 sa použijú na zosúladenie technických metód preskúšania ovocných drevín a ich množiteľského materiálu. O pokusoch alebo skúškach sa vypracujú správy a dôverne sa zašlú členským štátom a Komisii.

4. Komisia zabezpečí, aby výbor zostavený podľa článku 21 tam, kde je to vhodné, prijal opatrenia na koordináciu, vykonanie a kontrolu pokusov uvedených v odsekoch 1 a 2 a na posúdenie ich výsledkov. Ak sa vyskytnú problémy so zdravotným stavom rastlín, Komisia upovedomí Stály výbor pre zdravotný stav rastlín. V prípade potreby sa prijmú zvláštne opatrenia. Do pokusov sa zahrnú ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrábané v tretích krajinách.

Článok 21

1. Komisii pomôže výbor uvádzaný ako Stály výbor pre rody a druhy ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Stály výbor zašle svoje stanovisko k návrhu v rámci časovej lehoty, ktorú môže predseda stanoviť na základe naliehavosti veci. Stanovisko sa zašle na základe väčšiny ustanovenej v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, ktoré sa požadujú, aby ich Rada prijala na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa zvážia spôsobom stanoveným vo vyššie uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa okamžite uplatnia.

Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich bezodkladne oznámi Rade. V takom prípade môže Komisia odložiť uplatnenie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie nie dlhšie ako jeden mesiac od dátumu takéhoto oznámenia.

Rada, konajúc na základe rozhodnutia kvalifikovanej väčšiny, môže prijať odlišné rozhodnutie v rámci časovej lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku.

Článok 22

1. Komisii pomáha Stály výbor pre rody a druhy ovocných drevín a ich množiteľského materiálu, ktorému predsedá zástupca Komisie.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor zašle svoje stanovisko k návrhu v rámci časovej lehoty, ktorú môže predseda stanoviť na základe naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa zašle na základe väčšiny ustanovenej v článku 148 (2) zmluvy v prípade rozhodnutí, pri ktorých sa požaduje, aby ich Rada prijala na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom stanoveným vo vyššie uvedenom článku. Predseda nehlasuje.

3. Komisia prijme opatrenia, ktoré sa predpokladajú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak sa nezaslalo žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Komisia koná na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí obdobia troch mesiacov odo dňa žiadosti o súhlas Rady táto nekoná, Komisia prijme navrhované opatrenia.

Článok 23

Zmeny a doplnenia k zoznamom uvedeným v článku 4 a k podmienkam a podrobným pravidlám prijatým na vykonanie tejto smernice sa prijmú v súlade s postupom ustanoveným v článku 21.

Článok 24

1. Členské štáty zabezpečia, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál vyrobené na ich území a určené na uvádzanie do obehu spĺňajú požiadavky tejto smernice.

2. Ak sa počas úradnej kontroly zistí, že ovocné dreviny a ich množiteľský materiál sa z dôvodu nespĺňania podmienok týkajúcich sa zdravotného stavu rastlín nemôžu predávať, príslušné členské štáty prijmú vhodné opatrenia na vylúčenie akéhokoľvek vyplývajúceho rizika pre zdravotný stav rastlín.

Článok 25

Do piatich rokov odo dňa prijatia tejto smernice Komisia preverí výsledky jej uplatňovania a predloží Rade správu sprevádzanú akýmikoľvek potrebnými návrhmi na zmeny a doplnenia.

Článok 26

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1992. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Ak členské štáty prijmú takéto opatrenia, musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo sa takýto odkaz k nim pripojí pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metódy vykonania takéhoto odkazu ustanovia členské štáty.

2. Pokiaľ ide o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 24, stanoví sa dátum platnosti pre každý z rodov a druhov uvedených v prílohe II v súlade s postupom ustanoveným v článku 21, keď sa vypracuje zoznam uvedený v článku 4.

Článok 27

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 28. apríla 1992

Za Radu

predseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Ú. v. ES C 52, 3.3.1990, s. 16, aÚ. v. ES C 307, 27.11.1991, s. 15.

[2] Ú. v. ES C 240, 16.9.1991, s. 197.

[3] Ú. v. ES C 182, 23.7.1990, s. 21.

[4] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 92/10/EHS (Ú. v. ES L 70, 17.3.1992, s. 27).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Zoznamy uvedené v súlade s článkom 4

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Zoznam rodov a druhov, na ktoré sa vzťahuje táto smernica

—Citrus sinensis (L.) Osbeck | pomarančovník |

—Citrus limon (L.)Burm. f. | citrónovník pravý |

—Citrus reticulata Blanco | citrónovník mandarínkový |

—Citrus paradisi Macf. | grapefruitovník |

—Citrus aurantifolia (Christm.) Swing | citrónovník limetový |

—Corylus avellana L. | lieska obyčajná |

—Fragaria x ananassa Duch. | jahoda záhradná veľkoplodá |

—Juglans regia L. | orech kráľovský |

—Malus Mill. | jabloň domáca |

—Prunus amygdalus Batsch | mandľa obyčajná |

—Prunus armeniaca L. | marhuľa obyčajná |

—Prunus avium L. | čerešňa vtáčia |

—Prunus cerasus | višňa |

—Prunus domestica L. | slivka domáca |

—Prunus persica (L.) Batsch | broskyňa obyčajná |

—Pyrus communis L. | hruška obyčajná |

—Prunus Salicina | japonská slivka |

—Cydonia Mill. | dula podlhovastá |

—Ribes | ríbezle |

—Rubus | černica |

—Pistacia vera | pistácia |

—Olea europaea | oliva |

--------------------------------------------------