31992L0011Úradný vestník L 065 , 11/03/1992 S. 0032 - 0032


Smernica Rady 92/11/EHS

z 3. marca 1992,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 89/396/EHS o identifikácii alebo rozlíšení druhu, ku ktorému potraviny patria

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je potrebné brať do úvahy neprekonateľné technické problémy, ktoré znemožňujú vykonávanie smernice 89/396/EHS [4] v znení smernice 91/238/EHS [5] do 20. júna 1991; keďže je preto potrebné oddialiť dátum jej vykonávania,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 7 sa druhá zarážka prvého pododseku smernice 89/396/EHS týmto nahrádza takto:

"- zakázali obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou s účinnosťou od 1. júla 1992. Avšak obchod s výrobkami umiestnenými na trh alebo označenými pred týmto dátumom, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, môže pokračovať až do vyčerpania zásob."

Článok 2

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 3. marca 1992

Za Radu

predseda

Arlindo marques cunha

[1] Ú.v. ES C 219, 22.8.1991, s. 11.

[2] Ú.v. ES C 305, 25.11.1991, s. 54 a rozhodnutie z 12. februára 1992 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú.v. ES C 40, 17.2.1992, s. 12.

[4] Ú.v. ES L 186, 30.6.1989, s. 21.

[5] Ú.v. ES L 107, 27. 4. 1991, s. 50.

--------------------------------------------------