31991R0295Úradný vestník L 036 , 08/02/1991 S. 0005 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0007
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0007


Nariadenie Rady (EHS) č. 295/91

zo 4. februára 1991

stanovujúce spoločné pravidlá systému náhrad pri odmietnutí nástupu do lietadla v pravidelnej leteckej doprave

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže liberalizačné opatrenia prijaté radou v júli 1990 predstavujú ďalší krok k celkovému rozvoju spoločnej leteckej dopravnej politiky;

keďže sú potrebné spoločné opatrenia v oblasti ochrany záujmov užívateľov leteckej dopravy, aby sa zabezpečil rovnovážny rozvoj odrážajúci radikálne zmeny prostredia, v ktorom leteckí dopravcovia pôsobia;

keďže bežná prax v oblasti náhrad priodmietnutí nástupu do lietadla sa medzi leteckými dopravcami podstatne líši;

keďže určité spoločné minimálne štandardy v oblasti náhrad pri odmietnutí nástupu do lietadla by mali zabezpečiť udržanie kvality služieb leteckých dopravcov v súvislosti so zvyšujúcou sa konkurenciou;

keďže letecký dopravca by mal byť povinný stanoviť pravidlá prepravy pre nástup do lietadla, v prípade, že potvrdí rezerváciu nadmerného počtu miest na sedenie;

keďže by mali byť definované práva cestujúcich pre prípad ich odmietnutia nástupu do lietadla;

keďže leteckí dopravcovia by mali byť povinní platiť náhrady a poskytnúť dodatočné služby cestujúcim, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla;

keďže cestujúci by mali byť jasne informovaní o používaných pravidlách,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Nariadenie stanovuje spoločné minimálne pravidlá používané pre prípad, keď je cestujúcim na pravidelnom lete z dôvodu potvrdenia rezervácie nadmerného počtu miest na sedenie odmietnutý nástup do lietadla na let, na ktorý mali platnú letenku a potvrdenú rezerváciu z letiska na území členského štátu, na ktorý sa vzťahuje zmluva, a to bez ohľadu na štát, kde je letecký dopravca usadený, na štátnu príslušnosť cestujúceho a cieľové letisko.

Článok 2

Na účely tohoto nariadenia:

a) "odmietnutie nástupu do lietadla" znamená zamietnutie odbavenia cestujúcich na let, napriek tomu, že:

- majú platnú letenku,

- majú potvrdenú rezerváciu na tento let a

- dostavili sa na odbavenie v požadovanom časovom limite a ako je stanovené,

b) "potvrdená rezervácia" znamená, že letenka predaná leteckým dopravcom alebo jeho povereným cestovným agentom obsahuje:

- špecifikáciu čísla, dátumu a času letu a

- poznámku "O.K." alebo akýkoľvek iný údaj na primeranom mieste letenky označujúci registráciu leteckým dopravcom a taktiež vyjadrujúci potvrdenie leteckého dopravcu o rezervácii;

c) "pravidelný let" znamená let, ktorý má všetky nasledovné vlastnosti:

- vykonáva sa lietadlom na prepravu cestujúcich alebo cestujúcich a nákladu a/alebo pošty za za odplatu tak, že pri každom lete je každé miesto na sedenie v lietadle k dispozícii na individuálny nákup verejnosti buď priamo od dopravcu alebo od jeho poverených agentov,

- slúži na prepravu medzi dvoma alebo viacerými bodmi:

i) podľa zverejneného letového poriadku, alebo

ii) letmi tak pravidelnými alebo frekventovanými, že vytvárajú zreteľné systematické série letov;

d) "let, na ktorý bola potvrdená rezervácia nadmerného počtu miest na sedenie" znamená let, na ktorom počet cestujúcich, ktorí majú potvrdenú rezerváciu a prejdú odbavením v požadovanom časovom limite a ako je stanovené, prekračuje počet použiteľných miest na sedenie pre tento let;

e) "dobrovoľník" znamená osobu, ktorá má

- platnú letenku,

- potvrdenú rezerváciu a

- prešla odbavením v požadovanom časovom limite a spôsobom, ako je stanovené a ktorá pozitívne reaguje na výzvu leteckého dopravcu cestujúcim, aby sa vzdali svojej potvrdenej rezervácie výmenou za náhradu;

f) "cieľové miesto" znamená miesto na letovom kupóne preukázané pri odbavovacom pulte alebo v prípade postupných letov, na poslednom letovom kupóne letenky. Prípojné lety, ktoré sa môžu vykonať bez ťažkostí, hoci zdržanie bolo spôsobené odmietnutím nástupu do lietadla, sa nebudú brať do úvahy.

Článok 3

1. Letecký dopravca musí stanoviť pravidlá pre prípad, že na let bola potvrdená rezervácia nadmerného počtu miest na sedenie. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek zmeny v nich, oznámi príslušnému členskému štátu a komisii, ktorá ich dá k dispozícii ostatným členským štátom. Každá takáto zmena vstúpi do platnosti mesiac po jej oznámení.

2. Pravidlá uvedené v odseku 1 sa sprístupňujú verejnosti v agentúrach leteckého dopravcu a pri odbavovacích pultoch.

3. Pravidlá uvedené v odseku 1 by mali zahrňovať možnosť výzvy pre dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní nenastúpiť do lietadla.

4. V každom prípade letecký dopravca by mal vziať do úvahy záujmy cestujúcich, ktorí musia byť z oprávnených dôvodov uprednostnení, ako sú osoby zdravotne postihnuté a deti bez sprievodu.

Článok 4

1. V prípade odmietnutia nástupu do lietadla cestujúci má výber medzi:

- úplnou úhradou ceny letenky bez penalizácie za časť cesty, ktorá sa nevykonala alebo

- dopravou do cieľového miesta inou trasou pri najbližšej príležitosti,

- dopravou inou trasou v neskoršej dobe podľa vhodnosti pre cestujúceho.

2. Bez ohľadu na výber cestujúceho v prípadoch uvedených v odseku 1, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odsekov 3 a 4, letecký dopravca bezodkladne po odmietnutí nástupu do lietadla zaplatí minimálnu náhradu v hodnote:

- ECU 150 za lety do vzdialenosti 3 500 km,

- ECU 300 za lety do vzdialenosti väčšej ako 3 500 km

so zreteľom na cieľové miesto uvedené na letenke.

3. V prípade, že letecký dopravca ponúkne dopravu do cieľového miesta zmenou trasy alternatívnym letom, ktorého čas príletu neprekročí plánovaný čas príletu pôvodne rezervovaného letu o 2 hodiny pri vzdialenosti do 3 500 km a o 4 hodiny nad 3 500 km, náhrada uvedené vyššie v odseku 2 môže byť znížená o 50 %.

4. Výšky náhrad nesmú prekročiť cenu letenky do cieľového miesta..

5. Náhrady sa budú vyplácať v hotovosti alebo, po dohode s cestujúcim, cestovnými poukážkami a/alebo poskytnutím iných služieb.

6. Ak v prípade potvrdenia rezervácie nadmerného počtu miest na sedenie cestujúci súhlasí s tým, aby bol umiestnený v triede nižšej, než na ktorú má zakúpenú letenku, má právo na úhradu rozdielu ceny.

7. Vzdialenosti uvedené v odseku 2 a 3 sa zistia metódou veľkej kružnice (ortodrómy).

Článok 5

1. V prípade odmietnutia nástupu do lietadla pri lete predanom ako súčasť turistického zájazdu (balík služieb) je letecký dopravca povinný odškodniť cestovnú kanceláriu, ktorá uzavrela zmluvu s cestujúcim a je voči nemu zodpovedná za správne vykonanie zmluvy na vyššie uvedený zájazd podľa smernice rady č. 90/314/EHS z 13. júna 1990 o organizovanom cestovnom ruchu, organizovaných dovolenkových pobytoch a organizovaných zájazdoch [4].

2. Bez toho, aby boli dotknuté práva a záväzky ustanovené na základe smernice č. 90/314/EHS, cestovná kancelária je povinná odovzdať cestujúcemu čiastky obdržané podľa odseku 1.

Článok 6

1. Okrem minimálnych čiastok náhrad stanovených v článku 4 letecký dopravca ponúkne bezplatne cestujúcim, ktorým bol odmietnutý nástup do lietadla:

a) telefonicky a/alebo telexom/faxom poslať správu do cieľového miesta,

b) jedlo a občerstvenie primerané dobe čakania;

c) hotelové ubytovanie v prípadoch, ak je nevyhnutný ďalší pobyt jednu alebo viac nocí.

2. Ak mesto alebo oblasť obsluhujú viaceré letiská a letecký dopravca ponúkne cestujúcemu, ktorému bol odmietnutý nástup do lietadla, let na letisko iné než letisko určenia, na ktoré mal cestujúci rezervovaný let, náklady na prepravu medzi alternatívnymi letiskami alebo na iné alternatívne blízke cieľové miesto dohodnuté s cestujúcim, ponesie letecký dopravca.

Článok 7

Letecký dopravca nie je povinný platiť náhradu za odmietnutie nástupu do lietadla v prípade, že cestujúci cestuje zadarmo alebo za znížené cestovné, ktoré verejnosti nie je priamo ani nepriamo dostupné.

Článok 8

Leteckí dopravcovia poskytujú tlačivo s pravidlami o náhradách každému cestujúcemu, ktorému bol odmietnutý nástup do lietadla.

Článok 9

1. Toto nařízení se použije bez ohledu na následné žaloby podávané k příslušným soudům za účelem dalšího vyrovnání.Nariadenie sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté neskoršie žaloby podané u príslušných súdov, z hľadiska ďalšej náhrady.

2. Odsek 1 sa nepoužije na dobrovoľníkov definovaných v článku 2 písm. e), ktorí prijali náhradu podľa pravidiel uvedených v článku 3.

Článok 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dva mesiace po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. februára 1991

Za Radu

predseda

J. F. Poos

[1] Ú. v. ES C 129, 24.5.1990, s. 15.

[2] Ú. v. ES C 19, 28.1.1991.

[3] Ú. v. ES C 31, 6.2.1991.

[4] Ú. v. ES L 158, 23.6.1990, s. 59.

--------------------------------------------------