31991L0674Úradný vestník L 374 , 31/12/1991 S. 0007 - 0031
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0093
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 3 S. 0093


Smernica Rady

z 19. decembra 1991

o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní

(91/674/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na názor Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 54 ods. 3 písm. g) zmluvy vyžaduje nevyhnutnosť koordinovať záruky, ktoré na ochranu záujmov spoločníkov, ako aj tretej strany požadujú členské štáty od spoločností a firiem v zmysle druhého odseku článku 58 zmluvy takým spôsobom a do takej miery, aby ochrana bola ekvivalentná v celom spoločenstve;

keďže smernica Rady 78/660/EHS z 25. júla 1978 o ročnej účtovnej závierke niektorých typov obchodných spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/605/EHS [5], sa až do ďalšej koordinácie nemusí uplatňovať na poisťovacie spoločnosti, ďalej len "poisťovne"; keďže so zreteľom na zásadný význam týchto podnikov v spoločenstve táto koordinácia nemôže byť naďalej odkladaná po uplatniteľnosti smernice 78/660/EHS;

keďže smernica Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných závierkach, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy [6], naposledy zmenená a doplnená smernicou 90/605/EHS, stanovuje výnimky pre poisťovne uplynutia lehôt dohodnuté pre aplikáciu tejto smernice; keďže táto smernica musí preto tiež obsahovať špecifické ustanovenia o konsolidovaných účtoch poisťovní;

keďže neodkladnosť tejto koordinácie vyplýva aj z toho, že poisťovne prevádzkujú svoju činnosť v zahraničí; keďže zlepšená porovnateľnosť ročných účtov a konsolidovaných účtov týchto podnikov má rozhodujúci význam pre veriteľov, dlžníkov, spoločníkov, poistencov a ich poradcov, ako aj pre verejnosť všeobecne;

keďže rôzne právne formy poisťovní v členských štátoch si vzájomne konkurujú; keďže podniky zaoberajúce sa priamou poisťovacou činnosťou poskytujú obvykle aj zaistenie a konkurujú teda špecializovaným zaisťovacím podnikom; keďže je potrebné, aby už nedochádzalo k obmedzovaniu koordinácie iba na právne formy pokryté smernicou 78/660/EHS, ale aby sa vymedzil rozsah, ktorý zodpovedá rozsahu uvedenému v smernici 73/239/EHS Rady z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [7], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/618/EHS [8], a v smernici Rady 79/267/EHS z 5. marca 1979 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie podnikania v oblasti životného poistenia koordinujúcej zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia pre podnikanie v oblasti životného poistenia [9], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 90/619/EHS [10], ktorá sa ale vzťahuje rovnako aj na niektoré podniky vylúčené z rozsahu tých smerníc, spoločností, ktoré sú zaisťovňami;

keďže vzhľadom na špecifické charakteristiky poisťovní by bolo potrebné navrhnúť osobitnú smernicu pre ročné účty a konsolidované účty týchto podnikov, neznamená to nevyhnutne ustanovenie súboru osobitných noriem odlišných od smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS; keďže takéto osobitné normy by neboli ani vhodné, ani zlučiteľné s hlavnými zásadami koordinácie práv spoločností, a to preto, že vzhľadom na dôležité postavenie, ktoré poisťovne zaujímajú v ekonomike spoločenstva, poisťovne nemôžu byť vylúčené z rámca pravidiel určených všeobecne pre podniky; keďže z toho dôvodu sa vzali do úvahy iba zvláštnosti podnikania v poisťovníctve a táto smernica pojednáva iba o výnimkách z pravidiel, ktoré ukladá smernica 78/660/EHS a 83/349/EHS;

keďže existujú významné štrukturálne a obsahové rozdiely medzi súvahami poisťovní rôznych členských štátov; keďže táto smernica musí stanoviť rovnakú štruktúru a rovnaké názvy položiek súvahy všetkých poisťovní spoločenstva;

keďže porovnateľnosť ročných účtov a konsolidovaných účtov vyžaduje, aby boli vyriešené určité zásadné otázky týkajúce sa zverejnenia rôznych transakcií v súvahe;

keďže pre dosiahnutie lepšej porovnateľnosti je potrebné tiež presne vymedziť obsah rôznych položiek súvahy;

keďže môže byť užitočné rozlišovať záväzky poisťovateľa od záväzkov zaisťovateľa uvedením podielov zaisťovateľa na technických rezervách v aktívach;

keďže treba tiež stanoviť štruktúru výkazov ziskov a strát a definovať niektoré ich položky;

keďže vzhľadom na špecifickosť poisťovacieho sektora môže byť užitočné nerealizované zisky a straty uvádzať vo výkaze ziskov a strát;

keďže porovnateľnosť čísiel uvádzaných v súvahe a vo výkaze ziskov a strát závisí tiež hlavne od hodnôt, ktorými sú ocenené položky aktív a pasív v súvahe; keďže pre správne pochopenie finančnej situácie poisťovní je potrebné uviesť súčasnú hodnotu finančných investícií, ako aj ich hodnotu vypočítanú na základe princípu obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov; keďže povinnosť zverejniť aspoň v prílohe k účtom súčasnú hodnotu finančných investícií je nariadená výlučne s cieľom dosiahnuť porovnateľnosť a priehľadnosť, a nie s úmyslom zaviesť zmeny do daňových úprav poisťovní;

keďže pre výpočet rezerv životného poistenia môžu byť použité poisťovnícke metódy používané obvykle na trhu alebo akceptované dozornými orgánmi poisťovní; keďže tieto metódy môžu byť implementované každým poistným matematikom, či expertom v súlade s podmienkami určenými vnútroštátnymi právnymi predpismi a pri rešpektovaní poisťovacích pravidiel uznávaných v rámci súčasnej a budúcej koordinácie zásadných pravidiel obozretného a finančného dozoru pre priamu poisťovaciu činnosť v oblasti životného poistenia;

keďže pri výpočte rezerv na poistné plnenia je v záujme opatrnosti a priehľadnosti namieste zakázať všetky implicitné odpočty a zníženia položiek a vymedziť presné podmienky na vykonanie explicitných odpočtov a znížení;

keďže na to, aby sa zohľadnila osobitá povaha poisťovní, musia byť uskutočnené niektoré zmeny v poznámkach k ročným účtom a ku konsolidovaným účtom;

keďže v súlade so zámerom zahrnúť všetky poisťovne spadajúce do aplikačného poľa smerníc 73/239/EHS a 79/267/EHS, ako aj niektoré ďalšie, sa nepredpokladá derogácia ako pre malé a stredné poisťovne v smernici 78/660/EHS, niektoré malé vzájomné poisťovne, ale na ktoré sa nevzťahuje aplikácia smerníc 73/239/EHS a 79/267/EHS, nebudú zahrnuté;

keďže z rovnakých dôvodov sa možnosť, ktorá členským štátom vyplýva zo smernice 83/349/EHS vzhľadom na oslobodenie od povinnosti vykonávať konsolidáciu u materských podnikov, ktoré sú súčasťou skupín podnikov spadajúcich do konsolidácie, a ktoré nepresahujú určitú veľkosť, nebola pri poisťovní uplatnená;

keďže je nevyhnutné mať osobitné ustanovenia pre združenie poisťosvateľov, známu pod názvom "Lloyd's", a to vzhľadom k jej zvláštnej povahe;

keďže ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú rovnako na konsolidované účty spracované materským podnikom, ktorý je účastníckou finančnou spoločnosťou, ktorej dcérske spoločnosti sú buď výlučne, alebo v hlavnej miere poisťovňami;

keďže štúdium problémov súvisiacich s touto smernicou, najmä pokiaľ ide o jej aplikáciu, si vyžaduje, aby zástupcovia členských štátov a Komisia spolupracovali v rámci určitého kontaktného výboru; keďže na to, aby sa zamedzilo nadmernému množstvu takých výborov je potrebné uskutočňovať danú spoluprácu v rámci výboru uvedeného v článku 52 smernice 78/660/EHS; keďže však na prerokovávanie problémov týkajúcich sa poisťovní treba konštituovať výbor v potrebnom zložení;

keďže zložitosť problematiky vyžaduje, aby bola poisťovniam, ktorých sa táto smernica týka, daná potrebná lehota na zavedenie všetkých ustanovení do praxe; keďže táto lehota môže byť predĺžená tak, aby sa umožnilo vykonanie nevyhnutných úprav, ako v prípade združenia poisťovateľov zvanej "Lloyd's" a ako v prípade týchto podnikov, ktoré v okamihu zavedenia tejto smernice uvádzajú svoje investície metódou historických nákladov;

keďže je účelné rátať s revíziou niektorých ustanovení tejto smernice na základe skúseností z jej päťročnej aplikácie, s cieľom vyššej priehľadnosti a dokonalejšej harmonizácie,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

Úvodné ustanovenia a rozsah pôsobnosti

Článok 1

1. Články 2 a 3, článok 4 ods. 1, 3 až 5, články 6, 7, 13, 14, článok 15 ods. 3 a 4, články 16 až 21, 29 až 35, 37 až 42, 43 ods. 1, body 1 až 7 a 9 až 13, článok 45 ods. 1, články 46, 48 až 50, článok 51 ods. 1 a články 54, 56 až 59 a 61 smernice 78/660/EHS sa uplatnia na poisťovne uvedené v článku 2 tejto smernice, pokiaľ táto smernica nestanovuje inak.

2. Ak smernice 78/660/EHS a 83/349/EHS odkazujú na články 9 a 10 (súvaha) alebo na články 23 až 26 (účet ziskov a strát) smernice 78/660/EHS, tieto odkazy sa v prípade potreby považujú za odkazy na článok 5 (súvaha) alebo na článok 29 (účet ziskov a strát) tejto smernice.

3. Odkazy v smerniciach 78/660/EHS a 83/349/EHS na články 31 až 42 smernice 78/660/EHS sa považujú za odkazy na tieto články, berúc do úvahy články 45 až 62 tejto smernice.

4. Ak sa uvedené ustanovenia smernice 78/660/EHS týkajú položiek súvahy, ku ktorým táto smernica neuvádza žiadne ekvivalenty, budú sa považovať za odkazy na položky definovaným v článku 6 tejto smernice, kde sa uvádzajú príslušné položky.

Článok 2

1. Koordinačné opatrenia vyplývajúce z tejto smernice sa vzťahujú na spoločnosti v zmysle článku 58 druhého odseku zmluvy, ktorými sú:

a) poisťovne v zmysle článku 1 smernice 73/239/EHS, s výnimkou vzájomných poisťovní s výnimkou tých, ktoré sú vylúčené z pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 3, ale vrátane inštitúcií uvedených v článku 4 písm. a), b), c) a e) s výnimkou tých, ktorých výhradná alebo hlavná činnosť nie je poisťovníctvo;

b) poisťovne v zmysle článku 1 smernice 79/267/EHS s výnimkou inštitúcií a vzájomných poisťovacích spolkov uvedených v článku 2 ods. 2 a 3 a v článku 3 tejto smernice alebo

c) poisťovne, ktorých činnosťou je zaisťovanie.

Takéto podniky sú v tejto smernice uvádzané pod názvom poisťovne.

2. Prostriedky kolektívneho penzijného fondu v zmysle článku 1 ods. 2 písm. c) a d) smernice 79/267/EHS, ktoré poisťovňa spravuje vo vlastnom mene, ale na cudzí účet, sa musia uviesť v súvahe, ak podnik nadobudne právny nárok na dotknutý majetok. Celková výška tohto majetku a záväzkov sa uvádza oddelene alebo v prílohe k účtom, s rozčlenením na jednotlivé položky majetku alebo záväzkov. Členské štáty však môžu umožniť, aby tieto fondy boli uvedené inde, ako v súvahe za podmienky, že existujú osobitné pravidlá umožňujúce vyňať tieto prostriedky z celkového majetku v prípade likvidácie poisťovne (alebo podobných opatrení).

Majetok spravovaný v mene a na účet tretej osoby nesmie byť uvedený v súvahe.

Článok 3

Ustanovenia tejto smernice, ktoré sa týkajú životného poistenia, sa primerane vzťahujú aj na poisťovne, ktoré sa zaoberajú iba nemocenským poistením a ktoré tak pracujú výlučne alebo zásadne podľa technických princípov životného poistenia.

Členské štáty môžu uplatňovať prvý odsek na nemocenské poistenie poskytované zloženými podnikmi podľa technických princípov životného poistenia, ak je táto činnosť významná.

Článok 4

Táto smernica sa vzťahuje na združenie poisťovateľov nazývané "Lloyd's", pričom sa uplatnia úpravy uvedené v prílohe k tejto smernici, aby sa zohľadnila osobitná povaha a štruktúra združenia "Lloyd's".

ODDIEL 2

Všeobecné ustanovenia o súvahe a účte ziskov a strát

Článok 5

Zlučovanie položiek za podmienok uvedených v článku 4 ods. 3 písm. a) alebo b) smernice 78/660/EHS je u poisťovní obmedzené:

- pokiaľ ide o súvahu na položky uvedené pod arabskou číslicou, s výnimkou položiek technických rezerv a

- pokiaľ ide o účet ziskov a strát na položky uvedené pod jedným alebo niekoľkými malými písmenami s výnimkou položiek I (1), I (4), II (1), II (5) a II (6).

Zlučovanie položiek je povolené iba v rámci predpisov prijatých jednotlivými členskými štátmi.

ODDIEL 3

Štruktúra súvahy

Článok 6

Členské štáty predpíšu nasledovnú štruktúru súvahy:

Aktíva

A. Nesplatené upísané základné imanie

z toho s výzvou na úhradu [pokiaľ však vnútroštátne právne predpisy neukladajú zapísanie základného imania s výzvou na úhradu do pasív. V takom prípade časť základného imania s výzvou na splatenie, ale dosiaľ nesplatená, musí byť uvedená v aktívach v položke A alebo v položke E (IV)].

B. Nehmotný majetok

uvedené v položkách B a C (I) v článku 9 smernice 78/660/EHS, z toho:

- zriaďovacie výdavky tak, ako sú definované vnútroštátnymi právnymi predpismi, a v prípade, že táto umožňuje ich uvedenie v aktívach (pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú ich uvádzanie v účtovnej závierke v poznámkach),

- dobré meno, pokiaľ bolo nadobudnuté za úplatu (pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú jeho uvedenie v účtovnej závierke v poznámkach).

C. Finančné umiestnenie

I. Pozemky a stavby:

z toho pozemky a stavby využívané poisťovňou v rámci jeho vlastnej činnosti (pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú ich uvádzanie v poznámkach).

II. Umiestnenie v prepojených podnikoch a účasti:

1. Podiely v prepojených podnikoch.

2. Dlhopisy a obligácie vydané prepojenými podnikmi a úvery týmto podnikom.

3. Účasti.

4. Dlhopisy vydané podnikmi, v ktorých má poisťovňa podiel, a úvery týmto podnikom.

III. Ostatné finančné umiestnenie:

1. Akcie, ostatné cenné papiere s variabilným výnosom a podiely v podielových fondoch.

2. Dlhopisy a ostatné cenné papiere s pevným výnosom.

3. Účasti v investičných združeniach.

4. Hypotekárne úvery.

5. Ostatné úvery.

6. Vklady v úverových inštitúciách.

7. Ostatné.

IV. Vklady získané od zaisťovateľov.

D. Finančné umiestnenie na účet a riziko poistníkov v rámci životného poistenia

E. Pohľadávky

(Čiastky, ktoré dlhujú:

- prepojené podniky a

- podniky, v ktorých má poisťovňa podiel,

sa uvádzajú osobitne ako podpoložky položiek I, II a III).

I. Pohľadávky vzniknuté pri operáciách priameho poistenia

1. poistníkov;

2. poisťovacích sprostredkovateľov.

II. Pohľadávky vzniknuté pri operáciách zaistenia.

III. Ostatné pohľadávky.

IV. Upísané základné imanie s výzvou na zaplatenie, ale neuhradené

(pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú uvedenie základného imania s výzvou na zaplatenie, ale nesplateného, v položke A aktív).

F. Ostatný majetok

I. Hmotný majetok a zásoby uvedené v článku 9 smernice 78/660/EHS v položkách C (II) a D (I) s výnimkou pozemkov a stavieb, nedokončených stavieb a preddavkov vyplatených na pozemky a stavby.

II. Banková a pokladničná hotovosť.

III. Vlastné podiely (s uvedením ich nominálnej hodnoty alebo v prípade jej absencie účtovná paritná hodnota), pokiaľ vnútroštátne právne predpisy umožňujú ich uvedenie v súvahe.

IV. Ostatné.

G. Účty časového rozlíšenia a prechodné účty aktív

I. Splatné, ale nezaslúžené úroky a nájomné.

II. Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia (s rozlíšením poisťovacích operácií v oblasti neživotného a životného poistenia).

III. Ostatné prechodné účty aktív.

H. Strata za účtovné obdobie [pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú ich uvedenie v položke A (VI) pasív].

Pasíva

A. Základné imanie a rezervy

I. Upísané základné imanie alebo obdobné fondy

(pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú uvedenie základné imanie s výzvou na zaplatenie v tejto položke. V takom prípade musia byť jednotlivé čiastky upísaného a splateného základného imania uvedené zvlášť).

II. Emisné ážio.

III. Rezervný fond na nové ocenenie.

IV. Rezervné fondy.

V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata z predchádzajúcich období.

VI. Zisk alebo strata za finančný účtovný rok

(ak však vnútroštátne právne predpisy neukladajú ich vedenie v položke H aktív alebo I pasív).

B. Podriadené záväzky

C. Technické rezervy

1.Rezerva na poistné budúcich období: | | |

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (-) | … | |

| | … |

2.Rezerva na životné poistenie: | | |

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (-) | … | |

| | … |

3.Rezerva na poistné plnenie: | | |

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (–) | … | |

| | … |

4.Rezerva na poistné prémie a zľavy (pokiaľ nie je uvedená v položke 2): | | |

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (-) | … | |

| | … |

5.Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík | | |

6.Ostatné technické rezervy: | | |

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (-) | … | |

| | … |

D. Technické rezervy na životné poistenie, investičné riziko znášajú poistníci:

a)hrubá výška | … | |

b)výška zaistenia (-) | … | |

| | … |

E. Rezervy na ostatné riziká a náklady

1. Rezerva na dôchodky a obdobné záväzky.

2. Rezerva na dane.

3. Ostatné technické rezervy.

F. Vklady získané od zaisťovateľov

G. Veritelia

(Dlžné čiastky:

- prepojeným podnikom a

- podnikom, s ktorým má poisťovňa vzťah z účasti

sa uvedú osobitne ako podpoložky.)

I. Záväzky vzniknuté z operácií priameho poistenia.

II. Záväzky vzniknuté z operácií zaisťovania.

III. Záväzky z dlhodobých cenných papierov, z toho konvertibilné.

IV. Záväzky voči úverovým inštitúciám.

V. Ostatné záväzky vrátane daňových záväzkov a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia.

H. Účty časového rozlíšenia a prechodné účty pasív

I. Zisk za účtovné obdobie

[pokiaľ vnútroštátne právne predpisy neukladajú ich vedenie v položke A (VI) pasív].

Článok 7

Článok 14 smernice 78/660/EHS sa neuplatní na záväzky, ktoré sú spojené s poisťovacou činnosťou.

ODDIEL 4

Osobitné ustanovenia pre niektoré položky súvahy

Článok 8

Článok 15 ods. 3 smernice 78/660/EHS sa vzťahuje iba na položky B, C (I) a C (II) aktív tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice. Všetky pohyby na týchto položkách musia byť uvádzané v hodnotách uvedených v súvahe na začiatku účtovného obdobia.

Článok 9

Aktíva: položka C (III) (2)

Obligácie a ostatné cenné papiere s pevným výnosom

1. V tejto položke sa uvádzajú obchodovateľné obligácie a ostatné cenné papiere s pevným výnosom, ktoré vydali úverové inštitúcie, ostatné podniky alebo verejnoprávne inštitúcie, pokiaľ nespadajú pod položky C (II) (2) a C (II) (4).

2. Za obligácie a ostatné cenné papiere s pevným výnosom sa považujú cenné papiere s variabilnou úrokovou mierou stanovenou podľa určitého kritéria, napr. podľa úrokovej miery na medzibankovom trhu alebo eurotrhu.

Článok 10

Aktíva: položka C (III) (3)

Účasti v investičných združeniach

Táto položka zahŕňa podiely, ktoré má poisťovňa v spoločných investíciách niekoľkých poisťovní alebo penzijných fondov, ktorých správou je poverený jedna z týchto poisťovní, či jeden z týchto penzijných fondov.

Článok 11

Aktíva: položky C (III) (4) a (5)

Hypotekárne úvery a ostatné úvery

Úvery poistencom, hlavnou zábezpekou ktorých je poistka, sa uvádzajú v položke "Ostatné úvery" a ich výška musí byť uvedená v poznámkach. Úvery zabezpečené hypotékou musia byť uvádzané ako hypotekárne úvery, aj keď sú zabezpečené poistnou zmluvou. Pokiaľ je výška "ostatných úverov" nezabezpečených poistkou významná, je potrebné ich podrobne rozpísať v poznámkach.

Článok 12

Aktíva: položka C (III) (6)

Vklady v úverových inštitúciách

V tejto položke sa uvádzajú čiastky, ktoré môžu byť vyzdvihnuté až po určitej dobe. Čiastky vložené bez obmedzenia výberu sa musia uviesť v položke F (II), aj keď sú úročené.

Článok 13

Aktíva: položka C (III) (7)

Ostatné

Položka zahrňuje finančné umiestnenie, ktoré nie sú kryté položkami C (III) (1) až (6). Pokiaľ ich výška dosahuje významné čiastky, musia byť výslovne uvedené v poznámkach.

Článok 14

Aktíva: položka C (IV)

Vklady pri pasívnom zaistení

V súvahe poisťovne, ktorá preberá zaistenie, sa v tejto položke uvádzajú pohľadávky voči postupiteľom, a to vo výške garančných vkladov zložených u nich alebo u tretích osôb, alebo vo výške čiastok ponechaných týmito poisťovňami.

Tieto pohľadávky nie je možné zlučovať s ostatnými pohľadávkami postupujúceho poisťovateľa zaisťovateľovi, ani ich započítať voči dlhom zaisťovateľa voči postupujúcemi poisťovateľovi.

Cenné papiere uložené u postupiteľov alebo u tretích osôb, ktoré zostávajú vo vlastníctve poisťovne preberajúcej zaistenie, sa účtujú u tohto zaisťovateľa v príslušnej položke ako finančné umiestnenie.

Článok 15

Aktíva: položka D

Finančné umiestnenie na účet a riziko poistníkov v rámci životného poistenia

V tejto položke sa v prípade životného poistenia uvádzajú na jednej strane tie investície, na základe ktorých hodnoty sa stanovuje hodnota alebo výnos poistných zmlúv viazané s niektorým podielovým fondom, ako aj investície určené na krytie záväzkov, ktoré sa stanovujú pomocou určitého indexu. Rovnako sem spadajú investície, ktoré sa vykonávajú menom členov tontiny a sú určené na rozdelenie medzi nich.

Článok 16

Aktíva: položka F (IV)

Ostatné

Položka zahrňuje tie časti aktív, ktoré nie sú kryté položkami F (I), (II) a (III). Pokiaľ je ich výška významná, musia byť uvedené v poznámkach.

Článok 17

Aktíva: položka G (I)

Získané, ale nesplatné úroky a nájomné

Položka zahrňuje čiastky, ktoré predstavujú úroky a nájomné, ktoré budú získané ku dňu spracovania súvahy, ktoré ale nie sú doposiaľ splatné.

Článok 18

Aktíva: položka G (II)

Obstarávacie náklady prevedené do ďalšieho obdobia

1. Obstarávacie náklady na poistné zmluvy sa prevedú v súlade s článkom 18 smernice 78/660/EHS, pokiaľ však takýto prevod členské štáty nezakazujú.

2. Členské štáty môžu tiež umožniť odpočítanie obstarávacích nákladov od poistného budúcich období v oblasti neživotného poistenia a v prípade životného poistenia ich odčítanie metódou poistnej matematiky od matematických rezerv. Ak sa použije táto metóda, musia byť čiastky, o ktoré sú rezervy znížené, uvedené v poznámkach.

Článok 19

Pasíva: položka A (I)

Upísané základné imanie alebo ekvivalentné fondy

Položka zahrňuje všetky čiastky, bez ohľadu na ich skutočné určenie, ktoré v súlade s právnou formou poisťovne, považuje vnútroštátne právne predpisy členských štátov za podiely upísané spoločníkmi alebo inými vkladateľmi na vlastnom základnom imaní.

Článok 20

Pasíva: položka A (IV)

Rezervné fondy

Položka pokrýva všetky typy rezervných fondov vymenované v článku 9 smernice 78/660/EHS v položke A (IV) pasív tak, ako sú tam definované. Členské štáty môžu vyžadovať ďalšie typy rezervných fondov, pokiaľ sú nevyhnutné pre poisťovne majúce právnu formu, na ktorú smernica 78/660/EHS nevťahuje.

Rezervné fondy sa uvádzajú zvlášť v jednotlivých podpoložkách položky A (IV) pasív príslušných poisťovní, okrem rezervného fondu na nové ocenenie, ktorý sa uvádza v položke A (III) pasív.

Článok 21

Pasíva: položka B

Podriadené záväzky

Ak bolo zmluvne dohodnuté, že v prípade likvidácie alebo konkurzu záväzky, či už sú v podobe cenného papieru, alebo nie, budú uhradené až po uspokojení nárokov ostatných veriteľov, uvedú sa tieto záväzky v tejto položke.

Článok 22

V prípade, že jeden z členských štátov umožní, aby sa v súvahe niektorej poisťovne uvádzali fondy, o ktorých rozdelení nebolo ku dňu účtovnej závierky uskutočnené či už poistencom, alebo akcionárom, uvedú sa tieto fondy v pasívach súvahy v položke Ba ("Fond pre budúce prídely").

Variácie na tejto položke sa odvodzujú z položky II (12a) (Prevody z účtu a na účet "Fondu pre budúce prídely") na účte ziskov a strát.

Článok 23

Pasíva: položka C

Technické rezervy

Na technické rezervy sa uplatní článok 20 smernice 78/660/EHS, pokiaľ v článkoch 24 až 30 tejto smernice nie je ustanovené inak.

Článok 24

Pasíva: C (1) b), (2) b), (3) b), (4) b), (6) b) a (D) b)

Výška zaistenia

1. Výška zaistenia zahrňuje skutočné alebo odhadnuté čiastky, o ktoré sa v súlade so zmluvnými podmienkami zaistenia vždy znižuje hrubá výška technických rezerv.

2. Pokiaľ ide o rezervu na poistné budúcich období, výška zaistenia sa vypočítava podľa metód uvedených v článku 57 alebo v súlade s podmienkami zaisťovacej zmluvy.

3. Členské štáty môžu vyžadovať alebo umožniť, aby sa výška zaistenia uvádzala v aktívach. Ak je táto možnosť využitá, čiastky sa uvedú v položke aktív Da (Podiel zaisťovateľov na technických rezervách), a to na nasledujúcich podúčtoch:

1. Rezerva na poistné budúcich období

2. Rezerva na životné poistenie

3. Rezerva na poistné plnenie

4. Rezerva na poistné prémie a zľavy (ak však nie je uvedená v položke 2)

5. Ostatné technické rezervy

6. Technické rezervy na životné poistenie, ak investičné riziko znášajú poistníci.

Napriek článku 5 nesmú byť tieto položky zlúčené.

Článok 25

Pasíva: položka C (1)

Rezerva na poistné budúcich období

Rezerva na poistné budúcich období zahrňuje tú časť hrubej výšky predpísaného poistného, ktorá sa zaradí do nasledujúceho alebo ďalších účtovných období. V prípade životného poistenia môžu členské štáty dovtedy do ďalšej harmonizácie vyžadovať alebo povoliť, aby sa táto rezerva uvádzala v položke C (2).

Ak podľa článku 26 položky C (1) zahrňuje tiež výšku rezervy na prebiehajúce riziká, bude názov znieť "Rezerva na poistné budúcich období a prebiehajúce riziká". Pokiaľ je výška prebiehajúcich rizík významná, je potrebné ju uviesť osobitne, buď v súvahe, alebo v poznámkach k účtom.

Článok 26

Pasíva: položka C (6)

Ostatné technické rezervy

Táto položka zahrňuje okrem iného rezervu na prebiehajúce riziká, t. j. čiastku v rezerve naviac k rezerve na poistné budúcich období, aby sa pokryli riziká, ktoré znáša poisťovňa po skončení účtovného obdobia, aby sa mohlo vyhovieť všetkým žiadostiam o náhradu škody a pokryť všetky výdavky spojené s platnými poistnými zmluvami prekračujúce výšku poistného budúcich období a nároky na poistné plynúce z týchto zmlúv. Ak to ale vnútroštátne právne predpisy umožňujú, môže sa výška rezervy na prebiehajúce rizika pripočítať k rezerve na poistné budúcich období podľa definície v článku 25 a začleniť ju k čiastke uvedenej v položke C (1).

Ak je výška čiastky na prebiehajúce riziká významná, je potrebné uviesť ju osobitne, buď v súvahe, alebo v poznámkach k účtom.

Ak sa nevyužije možnosť uvedená v druhom odseku článku, táto položka zahrnie tiež rezervu na opotrebovanie hmotného majetku.

Článok 27

Pasíva: položka C (2)

Rezerva na životné poistenie

Rezerva na životné poistenie predstavuje hodnotu stanovenú poistnou matematikou, na ktorú sú odhadnuté záväzky poisťovne vrátane podielov na zisku, ktoré boli už vymerané a po odpočítaní poistnomatematickej hodnoty budúceho poistného.

Článok 28

Pasíva: položka C (3)

Rezerva na poistné plnenie

Rezerva na poistné plnenie predstavuje odhad celkových nákladov, ktoré poisťovni nakoniec vyplynú z úhrady všetkých poistných plnení, ku ktorým prišlo do konca účtovného obdobia, či už boli hlásené, alebo nie, znížené o čiastky už vyplatené vo vzťahu k týmto poistným udalostiam.

Článok 29

Pasíva: položka C (4)

Rezerva na poistné prémie a zľavy

Rezerva na poistné prémie a zľavy predstavuje čiastky určené pre poistníkov alebo osôb oprávnených z poistných zmlúv vo forme poistných prémií a zliav tak, ako sú definované v článku 39, pokiaľ tieto čiastky neboli účtované v prospech poistníkov alebo zahrnuté do položky Ba ("Fond na budúce prídely") podľa článku 22 prvom odseku alebo do položky C (2).

Článok 30

Pasíva: položka C (5)

Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík

1. Rezerva na vyrovnávanie mimoriadnych rizík zahrňuje všetky čiastky odložené v súlade so zákonnými či správnymi predpismi, odložené ako rezervy na krytie kolísania miery poistných udalosti v budúcich rokoch alebo na krytie mimoriadnych rizík.

2. Pokiaľ boli z dôvodu absencie takýchto vnútroštátnych právnych predpisov vytvorené na rovnaký účel rezervné fondy v zmysle článku 20, musia byť uvedené v poznámkach.

Článok 31

Pasíva: položka D

Technické rezervy na životné poistenie, ak investičné riziko znášajú poistníci

Táto položka zahrňuje technické rezervy vytvárané na krytie záväzkov plynúcich z finančného umiestnenia v rámci životného poistenia, ktorého hodnota alebo výnos sa stanovuje podľa finančného umiestnenia, riziko ktorého znáša poistník, alebo podľa určitého indexu.

Doplnkové technické rezervy, ktoré sa prípadne vytvárajú na krytie rizík, spojených s úmrtím, prevádzkovými výdavkami, či ďalších rizík (ako sú zaručené dávky poistného plnenia pri skončení zmluvy alebo garantované hodnoty pri spätnej kúpe) sa uvádzajú v položke C (2).

Položka D zahrňuje tiež technické rezervy, ktoré predstavujú záväzky organizátora tontiny voči jej členom.

Článok 32

Pasíva: položka F

Vklady získané od zaisťovateľov

V súvahe poisťovne, ktorá postupuje zaistenie, sa v tejto položke uvádzajú čiastky zložené alebo zadržané inými poisťovňami podľa zmlúv o zaistení. Tieto čiastky sa nesmú zlučovať s ostatnými čiastkami, ktoré dlhujú iné dotknuté poisťovne, alebo ktoré sú im dlhované.

Pokiaľ poisťovni, ktorá postupuje zaistenie, bol odovzdaný vklad v podobe cenných papierov, ktoré boli prevedené do jej vlastníctva, vyjadruje táto položka čiastku, ktorú postupujúca poisťovňa dlhuje na základe tohto vkladu.

ODDIEL 5

Štruktúra účtu ziskov a strát

Článok 33

1. Členské štáty stanovia pre účet ziskov a strát štruktúru uvedenú v článku 34.

2. Technický účet pre neživotné poistenie sa použije pre tie odvetvia priameho poistenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 73/239/EHS, a pre príslušné odvetvia zaisťovania.

3. Technický účet pre životnému poisteniu sa použije pre odvetvia priameho poistenia, na ktoré sa vzťahuje smernica 79/267/EHS, a pre príslušné odvetvia zaisťovania.

4. Členské štáty môžu vyžadovať alebo umožniť, aby poisťovne, ktorých činnosť predstavujú iba zaisťovacie operácie, používali pri všetkých svojich operáciách technický účet pre neživotné poistenie. Toto ustanovenie sa vzťahuje tiež na tie podniky, ktoré sa zaoberajú priamym poisťovaním v oblasti neživotného poistenia a okrem toho aj zaisťovaním.

Článok 34

Výkaz ziskov a strát

I. Technický účet — neživotné poistenie

1.Zaslúžené poistné očistené od zaistenia: | | | |

a)predpísané poistné v hrubej výške | … | | |

b)poistné postúpené zaisťovateľom (-) | … | … | |

c)zmena stavu hrubej výšky rezervyna poistné budúcich období a, pokiaľ vnútroštátne právne predpisy umožňujú vedenie tejto rezervy v položke C (1) pasív, potom aj rezervy na prebiehajúce riziká (+/-) | … | | |

d)zmena stavu rezervy na poistné budúcich období, podiel pripadajúci zaisťovateľom (+/-) | … | … | … |

2.Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z netechnického účtu [položka III (6)] | | | … |

3.Ostatné technické výnosy, čisté bez zaistenia | | | … |

4.Náklady na poistné plnenie, čisté bez zaistenia: | | | |

a)platby poistné plnenia | | | |

aa)hrubá výška | … | | |

bb)podiel zaisťovateľov (-) | … | … | |

b)zmena stavu rezervy na poistné plnenie; | | | |

aa)hrubá výška | … | | |

bb)podiel zaisťovateľov (-) | … | … | … |

5.Zmena stavu ostatných technických rezerv, čisté bez zaistenia, pokiaľ nie sú uvedené v inej položke (+/-) | | | … |

6.Prémie a zľavy, čisté bez zaistenia | | | … |

7.Čistá výška prevádzkových výdavkov: | | | |

a)obstarávacie náklady | | … | |

b)zmena stavu výšky obstarávacích nákladov prevedených do ďalšieho obdobia (+/-) | | … | |

c)správna réžia | | … | |

d)provízie od zaisťovateľov a podiely na zisku (-) | | … | … |

8.Ostatné technické náklady, čisté bez zaistenia | | | … |

9.Zmena stavu rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík (+/-) | | | … |

10.Medzisúčet (výsledok technického účtu pre neživotné poisťovníctvo) [položka III (1)]. | | | … |

II. Technický účet — životné poistenie

1.Prijaté poistné, čisté bez zaistenia: | | | |

a)hrubá výška predpísaného poistného | | … | |

b)poistné postúpené zaisťovateľom (-) | | … | |

c)zmena stavu rezervy na poistné budúcich období, čisté bez zaistenia (+/-) | | … | … |

2.Výnosy z finančného umiestnenia: | | | |

a)výnosy z účasti s osobitným uvedením tých, ktoré pochádzajú z prepojených podnikov… | | … | |

b)výnosy z ostatného finančného umiestnenia s osobitným uvedením tých, ktoré pochádzajú z prepojených podnikov… | | | |

aa)výnosy z pozemkov a stavieb | … | | |

bb)výnosy z ostatných zložiek finančného umiestnenia | … | … | |

c)použitie opravných položiek k finančnému umiestneniu | | … | |

d)výnosy z realizácie finančného umiestnenia | | … | … |

3.Nerealizované prírastky hodnoty finančného umiestnenia | | | … |

4.Ostatné technické výnosy, čisté bez zaistenia | | | … |

5.Náklady na poistné plnenia, čisté bez zaistenia: | | | |

a)platby na poistné plnenia: | | | |

aa)hrubá výška | … | | |

bb)podiel zaisťovateľov (-) | | … | … |

b)zmena stavu rezervy na poistné plnenie: | | | |

aa)hrubá výška | … | | |

bb)podiel zaisťovateľov (-) | … | … | … |

6.Zmena stavu ostatných technických rezerv, čisté bez zaistenia, pokiaľ nie sú uvedené pod inou položkou (+/-): | | | |

a)rezerva životného poistenia, čistá bez zaistenia | | | |

aa)hrubá výška | … | | |

bb)podiel zaisťovateľov (-) | … | … | |

b)ostatné technické rezervy, čisté bez zaistenia | | … | … |

7.Prémie a zľavy, čisté bez zaistenia | | | … |

8.Čisté prevádzkové výdavky: | | | |

a)obstarávacie náklady | | … | |

b)zmena stavu výšky prevedených obstarávacích nákladov (+/-) | | … | |

c)správna réžia | | … | |

d)provízia od zaisťovateľov a podiely na zisku (-) | | … | … |

9.Náklady na finančné umiestnenie: | | | |

a)náklady na správu finančného umiestnenia vrátane úrokov | | … | |

b)tvorba opravných položiek kfinančnému umiestneniu | | … | |

c)náklady na realizáciu finančného umiestnenia | | … | … |

10.Nerealizované úbytky hodnôt finančného umiestnenia | | | … |

11.Ostatné technické náklady, čisté bez zaistenia | | | … |

12.Prevedené výnosy finančného umiestnenia na netechnický účet (-) [položka III (4)] | | | … |

13.Medzisúčet (výsledok technického účtu- životné poistenie) [položka III (2)] | | | … |

III. Netechnický účet

1.Výsledok technického účtu — neživotné poistenie [položka 1 (10)] | | | … |

2.Výsledok technického účtu — životné poistenie [položka II (13)] | | | … |

3.Výnosy z finančného umiestnenia: | | | |

a)výnosy z účasti s osobitným uvedením tých, ktoré pochádzajú od prepojených podnikov… | | … | |

b)výnosy z ostatného finančného umiestnenia s osobitným uvedením tých, ktoré pochádzajú od prepojených podnikov… | | | |

aa)výnosy z pozemkov a stavieb | … | | |

bb)výnosy z ostatného finančného umiestnenia | … | … | |

c)použitie opravných položiek kfinančnému umiestneniu | | … | |

d)výnosy z realizácie finančného umiestnenia | | … | … |

4.Prevedené výnosy z finančného umiestnenia z technického účtu k životnému poisteniu [položka II (12)] | | | … |

5.Náklady na finančné umiestnenie: | | | |

a)náklady na správu finančného umiestnenia vrátane úrokov | | … | |

b)tvorba opravných položiek finančného umiestnenia | | … | |

c)straty z realizácie finančného umiestnenia | | … | … |

6.Prevedené výnosy z finančného umiestnenia na technický účet k neživotnému poisteniu [položka I (2)] | | | … |

7.Ostatné výnosy | | | … |

8.Ostatné náklady vrátane opravných položiek | | | … |

9.Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti | | | … |

10.Hospodársky výsledok z bežnej činnosti po zdanení | | | … |

11.Mimoriadne výnosy | | | … |

12.Mimoriadne náklady | | | … |

13.Mimoriadny hospodársky výsledok | | | … |

14.Daň z mimoriadneho zisku alebo straty | | | … |

15.Ostatné dane neuvádzané v predchádzajúcich položkách | | | … |

16.Hospodársky výsledok za účtovné obdobie | | | … |

ODDIEL 6

Osobitné ustanovenia k niektorým položkám účtu ziskov a strát

Článok 35

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (1) a)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (1) a)Predpísané poistné v hrubej výške

Hrubá výška predpísaného poistného zahrňuje poistné splatné podľa poistných zmlúv za dané účtovné obdobie, nezávisle na skutočnosti, či sa tieto čiastky vzťahujú úplne, alebo čiastočne na budúce účtovné obdobie vrátane:

i) poistného, ktoré dosiaľ nebolo predpísané, ak sa výpočet poistného môže vykonať až na konci roka;

ii) - jednorazového poistného vrátane poistných rent,

- jednorazového poistného pri životnom poistení, vyplývajúcich z rezervy na poistné prémie a zľavy, ak sa musia považovať za poistné na základe zmlúv a ak vnútroštátne právne predpisy vyžadujú alebo umožňujú jeho uvedenie pod poistným;

iii) dodatkového poistného v prípade polročných, štvrťročných alebo mesačných platieb a doplnkových platieb poistníkov, určených na výdavky znášané poisťovňou;

iv) podielu poisťovne na celkovom poistnom v prípade spolupoistenia,

v) zaistného pochádzajúceho od poisťovní postupujúcich a spätne postupujúcich vrátane vkladov do portfólia,

po odčítaní:

- výberov z portfólia v prospech poisťovní postupujúcich a spätne postupujúcich a

- zrušenia poistenia.

Vyššie uvedené čiastky nezahrňujú dane alebo poplatky inkasované v rámci poistného.

Článok 36

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (1) b)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (1) b)Poistné postúpené zaisťovateľom

Poistné postúpené zaisťovateľom zahrňuje celkové poistné zaplatené alebo určené na úhradu na základe zaisťovacích zmlúv uzatvorených poisťovňou. Nové prírastky do portfólia, ktorých úhrada nastane počas uzatvárania alebo zmeny postúpených zaisťovacích zmlúv, sa pripočítavajú; portfóliové úbytky, pri ktorých dôjde k zrušeniu, musia byť odpočítané.

Článok 37

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (1) c) a d)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (1) c)Zmena stavu rezervy na poistné budúcich období, čisté bez zaistenia

Až do budúcej koordinácie môžu členské štáty vyžadovať alebo umožniť v prípade životného poistenia, aby zmena stavu rezervy na poistné budúcich období bola uvedená ako zmena stavu rezervy na životné poistenie.

Článok 38

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (4)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (5)Náklady na poistné plnenia, čisté bez zaistenia

1. Náklady na poistné plnenia zahrňujú všetky čiastky vyplatené za účtovné obdobie zvýšené o rezervu na poistné plnenie a znížené o rezervu na poistné plnenie z predchádzajúceho účtovného obdobia.

Tieto čiastky zahrňujú penzie, spätné kúpy, vklady a výbery stratených úhrad voči a od poisťovní a zaisťovateľov, vonkajšie a vnútorné náklady na vybavenie poistných udalostí a výdavky na vzniknuté, ale nehlásené škody uvedené v článku 60 ods. 1 písm. b) a ods. 2 písm. a).

Plnenia z nadobudnutia práv poistníka voči tretím osobám alebo na základe vlastníctva poisteného majetku zmysle článku 60 ods. 1 písm. d) sa odpočítavajú.

2. V prípade veľkých rozdielov medzi:

- výškou rezervy na začiatku daného účtovného obdobia, ktorá je určená na poistné plnenia z poistných udalostí spôsobených počas predchádzajúcich účtovných období, ktoré dosiaľ neboli uhradené a

- čiastkami vyplatenými počas účtovného obdobia na poistné plnenia spôsobené počas predchádzajúcich období, ako aj výška rezervy na tieto poistné plnenia na konci daného účtovného obdobia,

sa uvedie v poznámkach k účtom podľa druhu a rozsahu.

Článok 39

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (6)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (7)Prémie a zľavy, čisté bez zaistenia

Prémie zahrňujú všetky čiastky zúčtovateľné za účtovné obdobie, ktoré boli alebo budú vyplatené poistníkom alebo ostatným poistencom, alebo ktoré sú poskytnuté v ich prospech vrátane čiastok na zvýšenie technických rezerv alebo na zníženie budúceho poistného. V prípade, že tieto čiastky predstavujú pridelenie prebytky alebo zisku plynúceho z podnikania ako celku alebo iba z jeho časti, po odpočítaní čiastok, ktoré tvorili rezervy v predchádzajúcich rokoch a ktoré sa už nevyžadujú.

Zľavy zahrňujú takéto čiastky v prípade, keď ide o čiastočné vrátenie poistného na základe plnenia zmlúv.

Pokiaľ je ich výška vysoká, uvedú sa čiastky pripadajúce na poistné prémie a zľavy osobitne v poznámkach k účtom.

Článok 40

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (7) a)Technický účet k životného poisteniu: položka II (8) a)Obstarávacie náklady

Obstarávacie náklady zahrňujú náklady vzniknuté pri uzatváraní poistných zmlúv. Zahrňujú priame náklady, ako sú provízie za uzavretie poistných zmlúv, náklady na vyhotovenie poistných spisov alebo náklady na zaradenie poistnej zmluvy do poistného kmeňa, ako aj nepriame náklady, ako sú náklady na propagáciu alebo správne náklady na spracovanie návrhov a vydanie poistných zmlúv.

Členské štáty si môžu stanoviť, že sa provízie za obnovovanie zmlúv uvedú v položke I (7) c) alebo II (8) c).

Článok 41

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (7) c)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (8) c)Správna réžia

Správna réžia zahrňuje najmä náklady spojené s inkasom poistného, správou portfólia, správou prémií a zliav a náklady na pasívne a aktívne zaistenie. Patria sem najmä osobné náklady a odpisy nábytku a zariadenia, ak nemôžu byť zahrnuté do obstarávacích nákladov, poistné plnenia alebo nákladov na finančné umiestnenie.

Článok 42

Technický účet k životnému poisteniu: položky II (2) a (9)Netechnický účet: položky III (3) a (5)Výnosy a náklady na finančné umiestnenie

1. Všetky výnosy a náklady na finančné umiestnenie v rámci neživotného poistenia sa uvádzajú na netechnickom účte.

2. Ak ide o poisťovňu poskytujúcu životné poistenie, uvádzajú sa výnosy a náklady na finančné umiestnenie na technickom účte k životnému poisteniu.

3. Ak ide o poisťovňu poskytujúcu zároveň životné i neživotné poistenie, uvádzajú sa výnosy a náklady na finančné umiestnenie na technickom účte k životnému poisteniu vtedy, keď sú priamo spojené s činnosťou v oblasti životného poistenia.

4. Členské štáty môžu nariadiť alebo umožniť uvádzanie výnosov a nákladov podľa pôvodu alebo druhu finančného umiestnenia, v prípade potreby pripravením ďalších položiek technického účtu neživotného poisteniu analogicky podľa zodpovedajúcich položiek technického účtu životného poisteniu.

Článok 43

Technický účet k neživotnému poisteniu: položka I (2)Technický účet k životnému poisteniu: položka II (2)Netechnický účet: položky III (4) a (6)Prevedené výnosy z finančného umiestnenia

1. Ak je časť výnosov z finančného umiestnenia prevedená na technický účet k neživotnému poisteniu, uvedie sa prevod z netechnického účtu v položke III (6) a pripočíta sa k položke I (2).

2. Pokiaľ je časť výnosov z finančného umiestnenia uvedená na technickom účte k životnému poisteniu prevedená na netechnický účet, odpočíta sa prevedená čiastka z položky II (12) a pripočíta sa k položke III (4).

3. Členské štáty môžu stanoviť spôsoby a výšku prevodov výnosov z jednej časti účtu ziskov a strát do druhej. V každom prípade sú dôvody prevodu a na akom základe sa uskutočnil uvedené v prílohe; prípadne môže postačiť odkaz na znenie právnych predpisov, ktoré sa k tomu vzťahujú.

Článok 44

Technický účet k životnému poisteniu: položky II (3) a (10)Nerealizované prírastky a úbytky hodnoty finančného umiestnenia

1. Členské štáty môžu povoliť v podnikaní životného poistenia, aby sa v položkách II (3) a (10) účtu ziskov a strát uvádzala časť zmien alebo všetky zmeny stavu rozdielov medzi:

- ohodnotením finančného umiestnenia podľa aktuálnej hodnoty alebo podľa jednej z metód uvedených v článku 33 ods. 1 smernice 78/660/EHS a

- ich ocenením podľa obstarávacej hodnoty.

Členské štáty v každom prípade vyžadujú, aby čiastky uvedené v prvom odseku, boli zachytené v uvedených položkách, ak sa vzťahujú na finančné umiestnenie uvedené v položke D aktív.

2. Členské štáty, ktoré vyžadujú alebo umožňujú oceňovanie finančného umiestnenia v položke C aktív podľa aktuálnej hodnoty, môžu v prípade neživotného poistenia umožniť, aby sa v položke III (3a) a v položke III (5a) účtu ziskov a strát uvádzala zmena stavu rozdielov medzi ocenením finančného umiestnenia podľa aktuálnej hodnoty a ich ocenením podľa obstarávacej hodnoty.

ODDIEL 7

Pravidlá oceňovania

Článok 45

Článok 32 smernice 78/660/EHS, podľa ktorého musí byť oceňovanie položiek uvedených v účtovnej závierke založené na zásade metódy obstarávacej ceny alebo výrobných nákladov, sa vzťahuje aj na finančné umiestnenie, pokiaľ v článkoch 46 až 49 tejto smernice nie je uvedené inak.

Článok 46

1. Členské štáty môžu vyžadovať alebo umožniť, aby finančné umiestnenie v položke C aktív boli oceňované na základe ich aktuálnej hodnoty, vypočítané v súlade s článkami 48 a 49.

2. Finančné umiestnenie v položke D aktív sa oceňuje podľa jeho aktuálnej hodnoty.

3. Pokiaľ bolo finančné umiestnenie ocenené podľa obstarávacej hodnoty, uvedie sa jeho aktuálna hodnota v prílohe.

Členské štáty, v ktorých sa finančné umiestnenie v čase oznámenia tejto smernice oceňuje podľa obstarávacej hodnoty, môžu však poskytnúť poisťovniam možnosť najprv uvádzať aktuálnu hodnotu finančného umiestnenia v položke C (I) poznámok k účtom najneskôr od piatich rokov od dátumu uvedeného v článku 70 ods. 1 a aktuálne hodnoty ostatného finančného umiestnenia najneskôr od troch rokov od rovnakého dátumu.

4. Pokiaľ je finančné umiestnenie oceňované podľa svojej aktuálnej hodnoty, uvedie sa jeho obstarávacia hodnota v prílohe.

5. Rovnaká metóda oceňovania sa uplatní na všetky investície uvedené v každej položke, ktoré sú označené arabskou číslicou alebo v položke C (I) aktív.

6. Metóda použitá pre každú jednotlivú položku finančného umiestnenia sa uvedie v prílohe.

Článok 47

Pokiaľ sa u finančného umiestnenia používa aktuálna hodnota, uplatní článok 33 ods. 2 a 3 smernice 78/660/EHS, pokiaľ v článkoch 37 a 44 tejto smernice nie je uvedené inak.

Článok 48

1. V prípade iného finančného umiestnenia ako pozemky a stavby sa aktuálnou hodnotou rozumie trhová hodnota, s výnimkou odseku 5.

2. Pokiaľ je finančné umiestnenie kótované na niektorej povolenej burze cenných papierov, rozumie sa trhovou hodnotou hodnota, ktorá je na burze stanovená v deň účtovnej závierky, pokiaľ v deň účtovnej závierky burza nepracuje, v posledný obchodný deň na burze, ktorý predchádza dňu účtovnej závierky.

3. Pokiaľ existuje aj iný trh s finančným umiestnením, ako je uvedené v odseku 2, rozumie sa trhovou hodnotou priemerná cena, za akú sa v deň účtovnej závierky s týmto finančným umiestnením obchoduje, alebo — pokiaľ v deň účtovnej závierky trh nepracuje — v posledný obchodný deň na trhu, ktorý dátumu účtovnej závierky predchádza.

4. Pokiaľ sú ku dňu účtovnej závierky investície uvedené v odseku 2 alebo 3 už predané alebo sa majú v krátkom čase predať, zníži sa trhová hodnota o skutočné alebo odhadnuté výdavky s tým spojené.

5. Okrem prípadov, ak sa uplatňuje ekvivalenčná metóda v zmysle článku 59 smernice 78/660/EHS, oceňuje sa všetko ostatné finančné umiestnenie so zohľadnením ich odhadovanej realizačnej hodnoty.

6. Metóda oceňovania sa v každom prípade presne popíše v prílohe a jej výber sa odôvodní.

Článok 49

1. V prípade pozemkov a stavieb sa aktuálnou hodnotou rozumie trhová hodnota stanovená v deň vykonávania ocenenia, prípadne znížená v zmysle odseku 4 a 5.

2. Trhovou hodnotou sa rozumie cena, za akú by mohli byť pozemky a stavby predané v deň ich ocenenia na základe súkromnoprávnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a nezávislým kupujúcim za predpokladu, že majetok sa stal predmetom verejnej ponuky na trhu, že jeho podmienky umožňujú riadny predaj a že na dojednanie predaja je k dispozícii bežná lehota so zreteľom na povahu majetku.

3. Trhová hodnota sa určuje tak, že sa oddelene ocení každý pozemok a každá stavba, a to najmenej raz za 5 rokov podľa všeobecne uznávanej metódy alebo metódy, pre ktorú sa rozhodnú orgány dohľadu nad poisťovníctvom. Článok 35 ods. 1 písm. b) smernice 78/660/EHS sa tu neuplatní.

4. Pokiaľ od posledného oceňovania vykonaného v súlade s odsekom 3 hodnota pozemku alebo stavby poklesla, vykoná sa príslušná oprava hodnoty. Takto stanovená nižšia hodnota sa v nasledujúcich súvahách nezvyšuje, okrem prípadov, keď zvýšenie vyplýva z nového stanovenia trhovej hodnoty vykonaného v súlade s odsekom 2 a 3.

5. Pokiaľ boli pozemky a stavby ku dňu účtovnej závierky už predané alebo k predaju dôjde v krátkom čase, zníži sa hodnota stanovená v súlade s odsekom 2 a 4 o skutočné alebo odhadnuté výdavky na uskutočnenie predaja.

6. Pokiaľ nie je možné stanoviť trhovú hodnotu nejakého pozemku alebo stavby, považuje sa hodnota stanovená na základe zásady obstarávacej ceny alebo výrobných nákladov za aktuálnu hodnotu.

7. Metóda použitá na stanovenie aktuálnej hodnoty pozemkov a stavieb, ako aj ich rozčlenenie podľa účtovných rokov vykonania ocenenia, sa uvedú v prílohe.

Článok 50

Keď sa článok 33 smernice 78/660/EHS uplatní na poisťovne, platí:

a) odsek 1 písm. a) sa uplatní na časti aktív v položke F (I) tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice;

b) odsek 1 písm. c) sa uplatní na časti aktív v položkách C (I), (II), (III) a (IV) a F (I) (s výnimkou zásob) a F (III) tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice.

Článok 51

Článok 35 smernice 78/660/EHS sa uplatní na poisťovne s nasledujúcimi úpravami:

a) uplatní sa na časti aktív v položkách B a C a na aktíva položky F (I) tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice;

b) odsek 1 písm. c) aa) sa uplatní na časti aktív položiek C (II), (III), (IV) a F (III) tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice.

Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa vykonali úpravy hodnôt prevoditeľných cenných papierov uvedených ako finančné umiestnenie tak, aby boli uvedené s nižšou hodnotou ku dňu účtovnej závierky.

Článok 52

Článok 38 smernice 78/660/EHS a uplatní na časti aktív uvedené v položke F (I) v článku 6 tejto smernice.

Článok 53

Článok 39 smernice 78/660/EHS sa uplatní na časti aktív uvedené v položkách E (I), (II) a (III) a F (II) tak, ako sú definované v článku 6 tejto smernice.

Článok 54

V prípade neživotného poistenia sa výška prevedených obstarávacích nákladov vypočíta zo základu, ktorý je zlučiteľný so základom používaným pre poistné budúcich období.

V prípade životného poistenia môže byť výpočet výšky obstarávacích nákladov, ktoré sa majú previesť, súčasťou výpočtu poistnomatematickou metódou uvedenou v článku 59.

Článok 55

1. a) V prípade, že dlhopisy, obligácie a ostatné cenné papiere s pevným výnosom uvedené v položkách C (II) a (III) aktív neboli ocenené podľa trhovej hodnoty, uvedie sa ich obstarávacia hodnota. Členské štáty však môžu tiež vyžadovať alebo umožniť uvádzanie reprodukčnej hodnoty týchto cenných papierov v súvahe.

b) Ak obstarávacia hodnota cenných papierov uvedených v písmene a) presiahne ich reprodukčnú hodnotu, musí rozdiel zaťažiť účet ziskov a strát. Členské štáty môžu tiež umožniť alebo vyžadovať, aby sa rozdiel postupne odpísal, a to najneskôr do okamihu preplatenia týchto cenných papierov. Daný rozdiel musí byť zvlášť uvedený v súvahe alebo v prílohe.

c) Ak je obstarávacia hodnota cenných papierov uvedených v písmene a) nižšia ako ich reprodukčná hodnota, môžu členské štáty umožniť alebo vyžadovať, aby sa rozdiel postupne premietol do výsledku počas celého obdobia, ktoré ostáva do okamihu splatnosti. Daný rozdiel musí byť zvlášť uvedený v súvahe alebo v prílohe.

2. Ak sú dlhopisy a obligácie alebo ostatné cenné papiere s pevným výnosom, ktoré nie sú ocenené podľa trhovej hodnoty, predané pred splatnosťou a výnos z tohto predaja sa použije na nákup ďalších dlhopisov, obligácií alebo cenných papierov s pevným výnosom, môžu členské štáty umožniť, aby sa rozdiel medzi výnosom z tohto predaja a ich zostatkovou hodnotou rovnomerne rozložil na celé obdobie, ktoré zostáva od prvého finančného umiestnenia.

Článok 56

Technické rezervy

Výška technických rezerv musí byť vždy dostatočná, aby bol podnik schopný uhradiť záväzky vyplývajúce z poistných zmlúv, aké možno pri rozumnom uvážení predpokladať.

Článok 57

Rezerva na poistné budúcich období

1. Rezerva na poistné budúcich období sa v zásade vypočítava osobitne pre každú poistnú zmluvu. Členské štáty však môžu umožniť použitie štatistických metód, hlavne pomerné alebo paušálne metódy, ak je pravdepodobné, že poskytnú približne rovnaké výsledky ako individuálne výpočty.

2. V tých odvetviach poisťovníctva, kde rizikový cyklus neumožňuje použiť metódu pro rata temporis, treba použiť pri výpočtoch metódy, ktoré zohľadňujú nerovnaký vývoj rizika v čase.

Článok 58

Rezerva na prebiehajúce riziká

Rezerva na prebiehajúce riziká uvedená v článku 26 sa vypočítava na základe poistného plnenia a správnych výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť po skončení daného účtovného obdobia a ktoré by boli kryté poistkami uzatvorenými pred týmto dátumom, pokiaľ ich odhadovaná výška presiahne výšku rezervy na poistné budúcich období a nároky na poistné vyplývajúce z daných poistných zmlúv.

Článok 59

Rezerva na životné poistenie

1. Rezerva na životné poistenie sa v zásade vypočítava zvlášť pre každú poistnú zmluvu. Členské štáty môžu tiež umožniť, aby sa použili štatistické alebo matematické metódy, ak je predpoklad, že sa dospeje približne k rovnakým výsledkom ako pri individuálnych výpočtoch. Súhrn zvolených výpočtových metód sa uvedie v prílohe.

2. Výpočet vykonáva každoročne aktuár alebo iný odborník v tejto oblasti, a to na základe uznaných metód poistnej matematiky.

Článok 60

Výpočet rezervy na poistné plnenie

1. Neživotné poistenie

a) Rezerva sa v zásade vypočítava pre každú poistnú udalosť zvlášť v predpokladanej výške budúcich nákladov. Štatistické metódy možno použiť, ak je s ohľadom na druh rizika ich výsledkom dostatočná rezerva; členské štáty môžu ale rozhodnúť, že použitie týchto metód bude podliehať predchádzajúcemu súhlasu.

b) Rezerva musí tiež zohľadňovať poistné udalosti vzniknuté, ale neohlásené ku dňu účtovnej závierky; pre výpočet takej rezervy sa berie do úvahy doterajšia skúsenosť, pokiaľ ide o množstvo a výšku škôd hlásených po účtovnej závierke.

c) Pri výpočte rezervy sa zohľadňujú výdavky na vybavenie poistných udalostí bez ohľadu na ich pôvod.

d) Vymáhateľné pohľadávky pochádzajúce zo získaných práv poistencov voči tretím osobám (regres) alebo z vlastníctva poisteného majetku (zachránenie poistnej hodnoty) sa odpočítavajú od výšky rezervy na poistné plnenie, pričom sa k ich odhadu pristupuje obozretne. Pokiaľ sú tieto čiastky významné, uvedú sa v prílohe.

e) Na základe výnimky z pododseku d) môžu členské štáty vyžadovať alebo povoliť, aby sa výška vymáhateľných pohľadávok uvádzala v aktívach.

f) Ak musí byť poistné plnenie vyplatené formou dôchodku, musí byť výška rezervy, ktorá je na tento účel vytváraná, vypočítaná na základe uznaných metód poistnej matematiky.

g) Všetky skryté odpočty alebo zníženia, či už vyplývajú zo stanovenia nižšej aktuálnej hodnoty rezervy na poistné plnenie, ak sa očakáva, že budú neskôr vyššie alebo v inej forme, sú zakázané.

Členské štáty môžu umožniť, aby sa vykonal otvorený odpočet alebo zníženie s cieľom zohľadnenia výnosov z finančného umiestnenia. Tento odpočet alebo zníženie môže byť vykonané, iba ak:

i) priemerná lehota na vybavenie poistnej udalosti uplynie najmenej štyri roky po dátume zostavenia ročnej účtovnej závierky;

ii) odpočet alebo zníženie sa vykoná podľa všeobecnej zásady obozretnosti, pričom o každej zmene metódy je potrebné vopred informovať príslušné orgány;

iii) pri výpočte celkových nákladov na úhradu škôd berie podnik do úvahy všetky faktory, ktoré by mohli spôsobiť zvýšenie týchto nákladov;

iv) poisťovňa má k dispozícii primerané údaje na to, aby mohla vypracovať spoľahlivý model výskytu vybavovania poistných udalostí;

v) použitá úroková sadzba pre výpočet nie je vyššia ako obozretný odhad miery výnosu z finančného umiestnenia aktív predstavujúcich rezervy na poistné plnenie počas obdobia potrebného na výplatu týchto poistných plnení. Okrem toho nesmie presahovať:

- mieru výnosu z finančného umiestnenia uvedených aktív za posledných päť rokov,

- mieru výnosu z finančného umiestnenia uvedených aktív za rok, ktorý predchádza roku vypracovania súvahy.

Pokiaľ poisťovňa vykoná odpočet alebo zníženie, musí v prílohe uviesť celkovú výšku rezerv pred odpočtom alebo znížením, skupinu poistných udalostí, pri ktorých sa pristúpilo k nejakému odpočtu alebo zníženiu, a pri každej takejto skupine tiež použité metódy, zvlášť zvolené sadzby pre odhady uvedené v predchádzajúcom odseku bodoch iii) a v) a zvolené kritéria pre odhad obdobia na vybavenie poistných udalostí.

2. Životné poistenie

a) Výška rezervy na poistné plnenie sa rovná čiastke dlžnej oprávneným zvýšenej o výdavky na vybavenie poistných udalostí. Zahrňuje rezervu na vzniknuté, ale dosiaľ neohlásené škody.

b) Členské štáty môžu vyžadovať, aby sa čiastka, ktorá je uvedená v písmene a), uvádzala v položke C (2) pasív.

Článok 61

1. Pokiaľ nedôjde k ďalšej koordinácii, môžu členské štáty vyžadovať alebo umožňovať uplatňovanie nasledujúcich metód, pokiaľ sú z dôvodov charakteru daného odvetvia či typu poistenia informácie, týkajúce sa splatného poistného, vzniknutých poistných udalostí, alebo obidvoch zároveň za príslušný rok v okamihu zostavovania ročných účtovných závierok nedostatočné na to, aby sa mohol vykonať presný odhad.

Prvá metóda

Prebytok dohodnutých poistného oproti nákladom na poistné plnenia a nákladom uhradeným v súvislosti so zmluvami začínajúcimi v poistného obdobia tvorí technickú rezervu, ktorá je začlenená do technickej rezervy na poistné plnenie uvedené v položke C (3) pasív súvahy. Táto rezerva sa môže rovnako vypočítať na základe určitého daného percenta z predpísaného poistného, pokiaľ je uplatnenie takejto metódy primerané vzhľadom k zvláštnemu druhu poistného rizika. Ak vznikne takáto potreba, zvýši sa táto technická rezerva tak, aby bola dostatočne vysoká a pokryla súčasné i budúce záväzky. Technická rezerva vytvorená v súlade s touto metódou sa nahradí rezervou na poistné plnenie odhadnutou obvyklým spôsobom, akonáhle sa zhromaždia dostatočné informácie, najneskôr však na konci tretieho roka, ktorý nasleduje po poistnom období.

Druhá metóda

Čiastky uvedené v technickom účte alebo v niektorých jeho položkách sa vzťahujú k roku, ktorý predchádza celému účtovnému obdobiu alebo jeho časti. Tento rok nesmie predchádzať účtovnému obdobiu viac ako dvanásť mesiacov. V prípade potreby sa technické rezervy uvedené v ročných účtovných závierkach zvýšia tak, aby boli dostatočne vysoké na plnenie súčasných i budúcich záväzkov.

2. Pokiaľ sa uplatní jedna z metód uvedených v odseku 1, uplatňuje sa systematicky počas nasledujúcich účtovných období okrem prípadov, keď je zmena odôvodnená zodpovedajúcimi okolnosťami. Uplatnenie jednej z oboch uvedených metód sa uvádza a náležite odôvodní v prílohe k účtom; v prípade zmeny uplatňovanej metódy sa dopady na majetok, záväzky, finančnú situáciu a hospodársky výsledok uvedú v prílohe. Ak je použitá prvá metóda, uvedie sa v prílohe obdobie do vytvorenia rezervy na poistné plnenie obvyklým spôsobom. Ak sa použije druhá metóda, uvedie sa v prílohe obdobie, o ktoré rok, na ktorý sa vzťahujú čiastky, predchádza účtovnému roku, ako aj rozsah príslušných operácií.

3. Na účely tohto článku sa účtovným obdobím rozumie účtovné obdobie, počas ktorého dotknuté poistné zmluvy daného odvetvia alebo typu poistenia začínajú.

Článok 62

Tie členské štáty, ktoré požadujú vytvorenie rezervy na vyrovnávanie mimoriadnych rizík, stanovia do ďalšej koordinácie pravidlá oceňovania, ktoré sa budú na tieto rezervy uplatňovať.

ODDIEL 8

Obsah prílohy

Článok 63

Namiesto údajov uvedených v článku 43 ods. 1 bode 8 smernice 78/660/EHS musia poisťovne poskytnúť nasledujúce údaje.

I. Pokiaľ ide o neživotné poistenie, musí byť v prílohe uvedené:

1. hrubé predpísané poistné;

2. hrubé zaslúžené poistné;

3. hrubé náklady na poistné plnenia;

4. hrubé prevádzkové výdavky;

5. zostatkovú čiastku zaistenia.

Tieto čiastky sa uvádzajú rozčlenené na priame poistenie a prijaté zaistenie, pokiaľ toto zaistenie dosahuje aspoň 10 % celkovej výšky hrubého predpísaného poistenia, a ďalej v rámci priameho zaistenia na nasledujúce skupiny poistenia:

- úrazové a zdravotné poistenie,

- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel,

- poistenie motorových vozidiel, ostatné druhy,

- námorné, letecké, dopravné poistenie,

- poistenie proti požiaru a ostatným škodám na majetku,

- povinné poistenie zodpovednosti za škodu,

- poistenie úveru a kaucie,

- poistenie právnej ochrany,

- poistenie poskytovania pomoci,

- rôzne.

Rozčlenenie podľa skupín odvetví v rámci priameho poistenia sa nevyžaduje, ak hrubá výška predpísaného poistného v dotknutej skupine nepresiahne 10 miliónov ECU. Poisťovne však v každom prípade uvádzajú údaje vo vzťahu k trom odvetvovým skupinám, ktoré v ich činnosti zaujímajú najdôležitejšie miesto.

II. Pokiaľ ide o životné poistenie v prílohe k účtom sa uvádza:

1. hrubá výška predpísaného poistného rozčlenenú na priame poistenie a prijaté zaistenie, pokiaľ tieto zaistenia predstavujú aspoň 10 % celkovej výšky hrubého poistného, a v rámci priameho poistenia:

a) i) individuálne poistné;

ii) poistné na základe skupinových zmlúv;

b) i) bežné poistné;

ii) jednorazové poistné;

c) i) poistné zo zmlúv bez podielu na prémiách;

ii) poistné zo zmlúv s podielom na prémiách;

iii) poistné zo zmlúv, kde riziko finančného umiestnenia znášajú poistníci.

Uvádzanie týchto čiastok v súvislosti s a), b) alebo c) sa nevyžaduje, pokiaľ ich výška neprekročí 10 % celkovej hrubej výšky dohodnutého poistného v rámci priameho poistenia;

2. zostatková čiastka u zaistenia.

III. V prípadoch uvedených v článku 33 ods. 4 sa musí v prílohe uvádzať výška hrubého poistného rozčlenená na životné a neživotné poistenie.

IV. V prílohe sa musí v každom prípade uvádzať celková výška hrubého poistného v rámci priameho poistenia, ktoré plynie zo zmlúv, ktoré poisťovňa uzatvorila:

- v členskom štáte, v ktorom má ústredie,

- v ostatných členských štátoch a

- v ďalších krajinách,

s výnimkou čiastok nepresahujúcich 5 % celkovej výšky hrubého poistného.

Článok 64

Poisťovne musia v prílohe uvádzať celkovú výšku provízií v rámci priameho poistenia v priebehu bežného účtovného obdobia. Táto povinnosť sa vzťahuje na provízie všetkého druhu, najmä provízií za získavanie, obnovovanie poistných zmlúv, inkaso poistného a správu poistného.

ODDIEL 9

Ustanovenia o konsolidovaných účtovných závierkach

Článok 65

1. Poisťovne zostavujú konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy v súlade so smernicou 83/349/EHS, pokiaľ v tomto oddiele nie je ustanovené inak.

2. Ak niektorý členský štát neuplatňuje článok 5 smernice 83/349/EHS, odsek 1 sa uplatní aj na materské podniky, ktorých jediným alebo hlavným predmetom je získavanie účasti v dcérskych spoločnostiach a ich zhodnocovanie v prípade, že tieto dcérske spoločnosti sú výlučne alebo hlavne poisťovňami.

Článok 66

Smernica 83/349/EHS sa uplatňuje s nasledujúcimi úpravami:

1. jej články 4, 6 a 40 sa neuplatnia;

2. údaje uvedené v jej článku 9 ods. 2 prvej a druhej zarážke, a to:

- výška investičného majetku a

- čistý obrat,

sa nahradia údajmi o hrubom predpísanom poistnom v zmysle článku 35 tejto smernice;

3. členský štát môže tiež uplatniť článok 12 smernice 83/349/EHS na dve alebo viaceré poisťovne, ktoré nie sú spojené tak, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 alebo 2 tej istej smernice, ale sú riadené na inom spoločnom základe ako na základe zmluvy alebo stanov. Spoločné riadenie sa môže rovnako prejaviť v existencii významných a trvalých zaisťovacích väzieb;

4. členské štáty môžu povoliť výnimky z článku 26 ods. 1 písm. c) smernice 83/349/EHS, ak bola operácia uzatvorená v súlade s riadnymi trhovými podmienkami a založila právne nároky poistených. Každá takáto výnimka sa uvedie a pokiaľ má nezanedbateľný vplyv na majetok, finančnú situáciu a hospodársky výsledok všetkých poisťovní spadajúcich do konsolidácie, musí byť táto skutočnosť uvedená v prílohe ku konsolidovanej účtovnej závierke;

5. článok 27 ods. 3 smernice 83/349/EHS sa uplatní za podmienky, že dátum účtovnej závierky poisťovne zahrnutej do konsolidácie nepredchádza dňu konsolidovanej účtovnej závierky viac ako šesť mesiacov;

6. článok 29 smernice 83/349/EHS sa neuplatní na tie položky pasív, ktoré poisťovne zahrnuté do konsolidácie ocenili na základe uplatnenia osobitných ustanovení pre poisťovne, ani na položky aktív, ktorých výkyvy hodnôt majú okrem iného vplyv na niektoré práva poistníkov alebo takéto práva zakladajú. Ak sa uplatní táto výnimka, uvedie sa v prílohe ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Článok 67

Výlučne v konsolidovaných účtovných závierkach môžu členské štáty vyžadovať alebo umožniť, aby boli všetky výnosy a náklady spojené s finančným umiestnením uvedené na netechnickom účte, aj keď sú tieto výnosy a náklady spojené so životným poistením.

Okrem toho môžu členské štáty v podobných prípadoch vyžadovať alebo umožňovať pričlenenie časti výnosov z finančného umiestnenia k technickému účtu životného poistenia.

ODDIEL 10

Uverejňovanie

Článok 68

1. Riadne schválená ročná účtovná závierka poisťovne spolu s výročnou správou a správami vypracovanými osobami poverenými auditom účtovnej závierky sa uverejní v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi každého členského štátu, ako to stanoví článok 3 smernice 68/151/EHS [11].

Vnútroštátne právne predpisy členského štátu môžu ale umožniť, aby sa výročná správa neuverejňovala, ako je uvedené v prvom pododseku. V takomto prípade je výročná správa dostupná pre verejnosť v sídle poisťovne v príslušnom členskom štáte. Na žiadosť musí byť každému vydaná úplná alebo čiastočná kópia správy. Cena tejto kópie nesmie presiahnuť administratívne náklady spojené s jej vyhotovením.

2. Odsek 1 sa uplatní aj na riadne schválenú konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ako aj na správu vypracovanú osobou zodpovednou za audit konsolidovanej účtovnej závierky.

3. V prípade, že poisťovňa, ktorá vypracovala ročnú účtovnú závierku alebo konsolidovanú účtovnú závierku, má inú právnu formu, ako je uvedené v článku 1 ods. 1 smernice 78/660/EHS, a ktorej vnútroštátne právne predpisy neukladajú povinnosť uverejniť dokumenty uvedené v odseku 1 a 2 tohto článku podľa článku 3 smernice 68/151/EHS, musí k nim umožniť prístup aspoň v sídle spoločnosti. Na žiadosť musí byť každému vydaná kópia. Cena požadovaná za túto kópiu nesmie presiahnuť administratívne náklady spojené s jej vyhotovením.

4. Členské štáty stanovia vhodné sankcie pre prípady porušenia pravidiel uverejňovania stanovených v tomto článku.

ODDIEL 11

Záverečné ustanovenia

Článok 69

Kontaktný výbor zriadený na základe článku 52 smernice 78/660/EHS, ak je riadne ustanovený, má nasledujúce úlohy:

a) bez toho, aby boli dotknuté články 169 a 170 zmluvy, uľahčiť harmonizované uplatňovanie tejto smernice prostredníctvom pravidelných zasadaní najmä o praktických problémoch spojených s jej uplatňovaním;

b) v prípade potreby poskytovať Komisii rady ohľadne doplnkov a zmien k tejto smernici.

Článok 70

1. Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1994. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty môžu stanoviť, aby sa ustanovenia uvedené v odseku 1 prvýkrát uplatnili na ročné účtovné závierky a konsolidované účtovné závierky v účtovnom období začínajúcom 1. januárom 1995 alebo v priebehu kalendárneho roku 1995.

3. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 71

Rada na návrh Komisie po piatich rokoch odo dňa uvedeného v článku 70 ods. 2 preskúma a v prípade potreby upraví všetky tie ustanovenia tejto smernice, ktoré dávajú členským štátom možnosť voľby, na základe získaných skúseností pri uplatňovaní tejto smernice, a najmä s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť a zosúladenie ustanovení uvedených v tejto smernici.

Článok 72

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 1991

Za Radu

predseda

P. Dankert

[1] Ú. v. ES C 131, 18.4.1987, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 96, 17.4.1989, s. 93 a Ú. v. ES C 326, 16.12.1991.

[3] Ú. v. ES C 319, 30.11.1987, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 222, 14.8.1978, s. 11.

[5] Ú. v. ES L 317, 16.11.1990, s. 60.

[6] Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

[8] Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 44.

[9] Ú. v. ES L 63, 13.3.1979, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 330, 29.11.1990, s. 50.

[11] Ú. v. ES L 65, 14.3.1968, s. 8.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA LLOYD'S

A. Všeobecné ustanovenia

Na účely tejto smernice sa tak Lloyd's, ako aj syndikátne podniky Lloyd's považujú za poisťovne.

Pokiaľ v písmene B nie je ustanovené inak:

- syndikátne podniky Lloyd's vypracujú ročné účtovné závierky ("účtovné závierky syndikátov") a

- Lloyd's vypracuje súhrnnú účtovnú závierku ("súhrnná účtovná závierka") namiesto účtovnej závierky stanovenej v smernici 83/349/EHS.

V tejto prílohe "účtovná závierka Lloyd's" znamená oba druhy účtovných závierok.

B. Osobitné ustanovenia

1. Obsah účtovných závierok syndikátov

Pokiaľ v odseku 9 nie je ustanovené inak, syndikátne účtovné závierky sa vypracujú na úhrnnom základe pre tri poistné obdobia a zahŕňajú samostatný ročný účet pre každý z týchto rokov a súvahu pre všetky tri roky spolu. Účtovné závierky vypracované po 12 a 24 mesiacoch sa označujú ako neuzatvorené obdobia. Poisťovacia účtovná závierka sa vypracuje analogicky podľa ustanovení, ktoré upravujú vypracovanie výkazu zisku a strát; navyše sa v nej uvedú:

a) ku každému údaju zmena hodnoty od predchádzajúcej závierky;

b) limit príjmu poistného syndikátu pre príslušné poistné obdobie.

2. Obsah súhrnnej účtovnej závierky

Súhrnná účtovná závierka sa vypracuje ako súhrn účtovných závierok syndikátov Lloyd's. Uvedie sa v nej poznámka s údajmi o:

a) operáciách medzi syndikátmi navzájom vrátane predpísaného poistného a zaplatených poistných plnení;

b) metóde, ktorou sa zohľadňujú neuzatvorené obdobia uvedené v odseku 9;

c) metóde, ktorou sa počíta hranica príjmov z poistného pre jednotlivých členov syndikátov Lloyd's.

3. Základné imanie

Od Lloyd's a syndikátov Lloyd's sa nevyžaduje, aby v súhrnnej účtovnej závierke a účtovnej závierke syndikátov uverejnili výšku položiek pasív A (I) (Upísané základné imanie alebo obdobné fondy), A (II) (Emisné ážio) a A (IV) (Rezervné fondy). Lloyd's namiesto nich pripojí poznámku k súhrnnej účtovnej závierke, v ktorej uvedie:

a) súkromné prostriedky členov uvádzané ako

1. Lloyd's deposits

2. The Personal Reserve Fund

3. The Special Reserve Fund

4. Ostatné vykazované prostriedky

b) ústredné zdroje Lloyd's

1. Čisté aktíva ústredného fondu

2. Čisté aktíva "Lloyd's Corporation".

4. Zdaňovanie

a) Od Lloyd's a syndikátov Lloyd's sa nevyžaduje uverejnenie súhrnných účtovných závierok a účtovných závierok syndikátov, výšky položky pasív E (2) (Rezervy na dane) a G (V) (Ostatné záväzky vrátane daňových záväzkov a záväzkov v oblasti sociálneho zabezpečenia), ak ide výlučne o daň, a položky III (9) (Daň zo zisku alebo straty z bežnej činnosti) a III (14) (Daň z mimoriadneho zisku alebo straty) v účte ziskov a strát s výnimkou súm odpočítaných pri zdroji.

b) V poznámke ku všetkým účtom Lloyd's sa však uvedie, prečo nie je uvedená daň, a základná sadzba dane, ktorá sa uplatňuje na sume odpočítané pri zdroji.

5. Účtovné zásady

a) Trvanie podniku

Predpoklad trvania podniku stanovený v článku 31 ods. 1 písm. a) smernice 78/660/EHS sa neuplatní na účtovné závierky Lloyd's.

b) Akruálny princíp

Akruálny princíp stanovený v článku 31 ods. 1 písm. d) smernice 78/660/EHS sa neuplatní na účtovné závierky Lloyd's.

c) Rozvrhnutie príjmov

Najneskôr do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 70 ods. 1 Lloyd's a syndikáty Lloyd's rozvrhnú príjmy, ktoré pochádzajú z poistných zmlúv na syndikátne závierky podľa dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

d) Ostatné účtovné zásady

Vo všetkých účtovných závierkach Lloyd's:

- s rovnakými položkami sa bude zaobchádzať rovnako,

- v priebehu otvorených období vykážu syndikátne podniky nároky na zaistenie, pokiaľ zaplatili nároky z poistných plnení,

- prevádzkové náklady sa rozpíšu na poistné obdobia závierky, v ktorých nastali.

6. Technické rezervy

Podľa bodu 9 a odchylne od článkov 56 a 60 s v Lloydových uzávierkach neuvádzajú technické rezervy.

Avšak

a) poistné závierky za otvorené obdobie uvádzajú prebytok vybraného poistného v porovnaní s vyplatenými nárokmi na poistné plnenie a výdaje v súlade s článkom 61;

b) rezerva na plnenie nevybavených poistných udalostí sa vypočíta ku dňu uzávierky účtovného obdobia a bude uvedená do súladu s bodom 8.

7. Otvorené obdobie

Syndikátne podniky zostavia závierky za otvorené obdobia na základe hotovostných príjmov a platieb.

8. Zaistenie ku konci trojročného obdobia

S výhradou bodu 9 sa u účtov Lloydových syndikátnych podnikov prevedie uzávierka na konci trojročného obdobia zaplatením poistného a uvedú sa minimálne tieto informácie:

—hrubá výška nahlásených nevysporiadaných poistných udalostí, | … | | |

—predpokladaný podiel vráteného zaistenia (–), | … | | |

—čistá hodnota nahlásených nevysporiadaných poistných udalostí, | | … | |

—rezerva na hrubé poistné nároky zo vzniknutých, ale neohlásených poistných udalostí, | … | | |

—predpokladaný podiel vráteného zaistenia (–), | … | | |

—rezerva na čisté poistné nároky zo vzniknutých, ale neohlásených poistných udalostí, | | … | |

—čisté poistné na uzavretie zaistenia ku koncu účtovného obdobia (čistá čiastka celkom). | | | … |

9. Neuzatvorené účtovné obdobia

a) Na účely tohto odseku sa za neuzatvorené účtovné obdobie považujú tie, u ktorých neistota bráni stanoveniu výšky poistného za zaistenie ku dňu, bežnej uzávierky podľa bodu 8, a ktoré sú z tohto dôvodu neuzatvorené, pokiaľ sa uvedená neistota odstráni.

b) Pre každé neuzatvorené účtovné obdobie sa do účtovných závierok syndikátov zahrnie čiastka vyhradená pre potreby vyrovnania všetkých známych a neznámych nesplatených záväzkov, čo predstavuje rezervu na nároky z nevysporiadaných poistných plnení odhadnutú bežným spôsobom.

10. Vykazovanie vkladov u postupiteľov pri zaistení

Do troch rokov po dni uvedenom v článku 70 ods. 1 nie sú Lloyd's a syndikáti Lloyd's povinní uvádzať čiastky aktív pri položke C (IV) (Vklady zložené postupiteľom pri zaistení).

11. Životné poistenie

Odchylne od článku 33 ods. 3 sa môže životné poistenie Lloyd's (čisté životné poistenie na dobu určitú nepresahujúcu 10 rokov) uvádzať v účtovnej závierke Lloyd's spôsobom stanoveným v článku 34 ods. 1 pre neživotné poistenie.

12. Hrubé poistné

Odchylne od článku 35 môže byť hrubé poistné uvedené bez províziového podielu. Ako dodatok k požiadavkám článku 35 vo vzťahu k položkám účtu zisku a strát I (1) (a) a II (1) a) (Hrubá výška dohodnutého poistného, očistená od zaistenia) sa uvádza poznámka, ktorá bude:

- v každej účtovnej syndikátnej závierke vysvetľovať princíp, podľa ktorého boli stanovené čiastky provízie a za sprostredkovanie a uvádzať odhadovanú priemernú sadzbu provízie a odmeny za sprostredkovanie pre každé hlavné odvetvie podnikania dohodnuté podnikmi syndikátu,

- v súhrnnej účtovnej závierke udávať odhadovanú priemernú sadzbu provízie a odmeny za sprostredkovanie v celom poisťovníctve.

13. Obsah príloh účtovných závierok Lloyd's

V prílohe k účtovným závierkam Lloyd's sa hrubé poistné uvádza v zmysle odseku 12.

--------------------------------------------------