31991L0422



Úradný vestník L 233 , 22/08/1991 S. 0021 - 0029
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 21 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 21 S. 0003


Smernica Komisie

z 15. júla 1991,

ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku smernica Rady 71/320/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

(91/422/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 71/320/EHS z 26. júla 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o brzdových zariadeniach určitých kategórií motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 88/194/EHS [2], najmä na jej článok 5,

keďže na základe pokroku, ku ktorému došlo v technológii brzdenia, je teraz možné sprísniť požiadavky, a najmä zaviesť povinné vybavenie určitých ťažných a prípojných vozidiel automatickým nastavovaním brzdových obložení, vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti na cestách;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade so stanoviskom Výboru na prispôsobenie smerníc odstraňujúcich technické bariéry obchodu v sektore motorových vozidiel technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy I, II, III, IV, V, VII, IX, X a XII smernice 71/320/EHS sa menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. Od 1. októbra 1991, žiadny členský štát nesmie z dôvodov týkajúcich sa brzdových zariadení:

- odmietnuť vzhľadom na typ vozidla, udeliť EHS typové schválenie alebo vydať kópiu osvedčenia, uvedeného v poslednej zarážke článku 10 ods. 1 smernice Rady 70/156/EHS [3], alebo udeliť národné typové schválenie, alebo

- zakázať uvedenie do prevádzky vozidiel,

keď brzdové zariadenia takého typu vozidla alebo takých vozidiel sú v súlade s ustanoveniami smernice 71/320/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2. Od 1. októbra 1992 členské štáty:

- nebudú naďalej vydávať kópiu osvedčenia uvedeného v poslednej zarážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS vzhľadom na typ vozidla, ktorého brzdové zariadenia nie sú v súlade s ustanoveniami smernice 71/320/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto smernicou,

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie typu vozidla, ktorého brzdové zariadenia nie sú v súlade s ustanoveniami smernice 71/320/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto smernicou.

3. Od 1. októbra 1994 členské štáty môžu zakázať uviesť do prevádzky vozidlá, ktorých brzdové zariadenia nie sú v súlade ustanoveniami smernice 71/320/EHS, naposledy zmenenej a doplnenej touto smernicou.

Článok 3

Členské štáty pred 1. októbrom 1991 uvedú do účinnosti ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. júla 1991

Za Komisiu

Martin bangemann

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 202, 6.9.1971, s. 37.

[2] Ú. v. ES L 92, 9.4.1988, s. 47.

[3] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZMENY A DOPLNENIA PRÍLOH K SMERNICI RADY 71/320/EHS, V ZNENÍ SMERNÍC 74/132/EHS, 75/524/EHS, 79/489/EHS, 85/647/EHS A 88/194/EHS

PRÍLOHA I: DEFINÍCIE, POŽIADAVKY, KONŠTRUKCIA A MONTÁŽ

Bod 1.16.3 znie:

"1.16.3 Príves s nápravou v strede

"Príves s nápravou v strede" znamená ťahané vozidlo, vybavené ťahacím zariadením, ktoré sa nemôže pohybovať vertikálne (vzhľadom k prívesu) a ktorého nápravay) je (sú) umiestnená(é) tesne pri ťažisku vozidla (pri rovnomernom rozložení nákladu) tak, že na ťažné vozidlo je prenášané len malé statické zaťaženie, nepresahujúce 10 % zaťaženia, ktoré zodpovedá maximálnej hmotnosti prívesu alebo zaťaženie 1000 daN (podľa toho, ktoré je menšie)."

(ostatné bez zmeny)V bode 2.1.2.3 sa doplní na konci:

"Vzduchová brzda prípojného vozidla a parkovacia brzda ťažného vozidla môžu byť ovládané súčasne za predpokladu, že vodič je schopný kedykoľvek skontrolovať, či účinok parkovacej brzdy jazdnej súpravy, dosiahnutý len mechanickou činnosťou zariadenia pre parkovacie brzdenie, je dostatočný."

Bod 2.2.1.5.2 znie: (mení sa len anglický text)

"2.2.1.5.2 Okrem toho, zásobníky umiestnené…"

(ostatné bez zmeny).Bod 2.2.1.8:

"2.2.1.8 Účinok sústavy pre prevádzkové brzdenie musí byť primerane rozdelený medzi nápravy. Aby u vozidiel s viac než dvoma nápravami nedochádzalo k blokovaniu kolies alebo k tvoreniu sklovitého povrchu na brzdových obloženiach, môže sa brzdná sila na niektorých nápravách znížiť automaticky na nulovú hodnotu pri preprave nákladu s veľmi malou hmotnosťou za predpokladu, že vozidlo spĺňa všetky požiadavky na brzdné účinky, predpísané v prílohe II."

Za bod 2.2.1.11 sa doplnia nové body 2.2.1.11.1 a 2.2.1.11.2:

"2.2.1.11.1 Nastavovanie opotrebenia obloženia má byť pre prevádzkové brzdy automatické. Avšak montáž automatických nastavovacích zariadení je voliteľná pre terénne vozidlá kategórií N2 a N3 a pre zadné brzdy vozidiel kategórií M1 a N1. Automatické nastavovacie zariadenia má byť také, aby po zahriatí, po ktorom nasleduje chladenie bŕzd, bolo ešte stále zabezpečené účinné brzdenie. Vozidlo má byť schopné normálnej prevádzky po testoch vykonaných podľa prílohy II, bodu 1.3 (test typu I) a prílohy II, bodu 1.4 (test typu II).

2.2.1.11.2 Má byť umožnené ľahké skontrolovanie opotrebovania obloženia prevádzkových bŕzd zvonku alebo zo spodku vozidla, s použitím iba náradia alebo vybavenia dodávaných bežne s vozidlom; napríklad vhodnými kontrolnými otvormi alebo niektorými inými prostriedkami. Ako alternatívy sú prijateľné akustické alebo optické zariadenia signalizujúce vodičovi, sediacemu pri jazde, že je potrebné vymeniť obloženie. Demontáž predných a/alebo zadných kolies na tento účel je prípustná iba u vozidiel kategórií M1 a N1."

Za bod 2.2.1.12.2 sa doplní nový bod 2.2.1.12.3:

"2.2.1.12.3 druh kvapaliny, ktorá má byť použitá v brzdových zariadeniach s hydraulickým prevodom, sa označí podľa normy ISO 9128–1987. Príslušný symbol podľa obrázku 1 alebo 2 musí byť pripevnený na viditeľnom mieste a nezmazateľným spôsobom do 100 mm od plniacich otvorov zásobníkov kvapaliny; výrobca môže poskytnúť dodatočné informácie."

Bod 2.2.1.18.3 znie:

"2.2.1.18.3 v prípade pretrhnutia alebo netesnosti jedného z potrubí pneumatického spojenia (alebo iného typu použitého spojenia) musí mať vodič napriek tomu možnosť uviesť celkom alebo čiastočne do činnosti brzdy prípojného vozidla, a to buď ovládačom prevádzkového brzdenia alebo ovládačom núdzového brzdenia alebo ovládačom parkovacieho brzdenia, až kým toto pretrhnutie alebo netesnosť nevyvolá automaticky brzdenie prípojného vozidla s účinkom predpísaným v bode 2.2.3 prílohy II;"

Body 2.2.1.18.4.1 a 2.2.1.18.4.2 znejú:

"2.2.1.18.4.1 keď sa vykoná úplný zdvih ovládača, uvedeného v bode 2.2.1.18.3, tlak v plniacej vetve musí poklesnúť na hodnotu 1,5 bar najneskôr do dvoch sekúnd;

2.2.1.18.4.2 keď sa vyprázdňuje plniaca vetva rýchlosťou najmenej 1 bar/s, automatické brzdenie prípojného vozidla musí začať svoju činnosť skôr než tlak v plniacej vetve poklesne na 2 bar."

Za bod 2.2.1.23 sa doplní nový bod 2.2.1.24:

"2.2.1.24 U motorových vozidiel určených na ťahanie prípojných vozidiel kategórie O3 alebo O4 sa zariadenie pre prevádzkové brzdenie prípojného vozidla môže uviesť do činnosti len zároveň so zariadením pre prevádzkové, núdzové alebo parkovacie brzdenie ťažného vozidla."

Za bod 2.2.2.8 sa doplnia nové body 2.2.2.8.1 a 2.2.2.8.2:

"2.2.2.8.1 Nastavenie opotrebenia má byť pre prevádzkové brzdy automatické. Avšak montáž automatických nastavovacích zariadení je voliteľná pre vozidlá kategórií O1 a O2. Automatické nastavovacie zariadenia majú byť také, aby po zahriatí, po ktorom nasleduje ochladenie bŕzd, bolo ešte stále zaistené účinné brzdenie.

Vozidlo má byť najmä schopné normálnej prevádzky po testoch vykonaných podľa prílohy II, bodu 1.3 (test typu I) a prílohy II, bodu 1.4 (test typu II).

2.2.2.8.2 Má byť možnosť ľahko skontrolovať opotrebenie obloženia prevádzkových bŕzd zvonku alebo zo spodku vozidla, s použitím iba náradia alebo vybavenia dodávaných bežne s vozidlom; napríklad vhodnými kontrolnými otvormi alebo niektorými inými prostriedkami."

V bode 2.2.2.9 sa vypúšťa slovo "jednonápravové" v treťom riadku a v tomto bode sa nahrádza "pretrhnutie" výrazom "rozpojenie".

Bod 2.2.2.11 znie:

"2.2.2.11 Keď je prípojné vozidlo vybavené zariadením umožňujúcim vyradiť z činnosti vzduchové ovládanie brzdového zariadenia iného než zariadenie pre parkovacie brzdenie, musí byť toto zariadenie projektované a konštruované tak, aby bolo nútene uvedené do "pokojnej polohy" najneskôr pri opätovnej dodávke stlačeného vzduchu prípojnému vozidlu."

PRÍLOHA II: TESTY BRZDENIA A ÚČINKY BRZDOVÝCH ZARIADENÍ

Bod 1.1.1 znie:

"1.1.1 Účinok predpísaný pre brzdové zariadenia je založený na brzdnej dráhe a/alebo na meraní stredného úplného brzdného spomalenia. Účinok brzdového zariadenia sa stanoví meraním brzdnej dráhy vo vzťahu k počiatočnej rýchlosti vozidla a/alebo meraním stredného úplného brzdného spomalenia v priebehu testu."

V bode 1.1.3.7 sa doplní na koniec:

"Blokovanie kolies je prípustné tam, kde je to špeciálne uvedené."

V bode 1.2.1.2.3 sa doplní na koniec:

"vozidlo musí spĺňať predpísanú brzdnú dráhu ako aj predpísané stredné úplné brzdné spomalenie pre príslušnú kategóriu vozidla, ale nemusia sa však skutočne merať obidva parametre;"

Za bod 1.2.3.1 sa doplní nový bod 1.2.3.2:

"1.2.3.2 Ďalšie testy so zapojeným motorom sa vykonajú z rýchlosti predpísanej pre kategóriu, do ktorej vozidlo patrí. Musí sa dosiahnuť minimálny účinok, ktorý je predpísaný pre každú kategóriu. Ťahače návesov, umelo zaťažené, aby sa simulovalo pôsobenie naloženého návesu, sa netestujú pri rýchlostiach nad 80 km/h."

Bod 1.3.1.3 znie:

"1.3.1.3 Pri týchto testoch musí byť sila pôsobiaca na ovládač nastavená tak, aby sa pri prvom brzdení dosiahlo stredné úplné spomalenie 3 m/s2. Táto sila musí ostať konštantná počas všetkých nasledovných použití brzdy."

Bod 1.3.3 znie:

"1.3.3 Brzdný účinok s ohriatymi brzdami

1.3.3.1 Na konci testu typu I…účinok zariadenia pre prevádzkové brzdenie s ohriatymi brzdami…U motorových vozidiel tento účinok s ohriatymi brzdami…Avšak u prípojných vozidiel brzdná sila na obvode kolies, s ohriatymi brzdami,…(zvyšok nezmenený).

1.3.3.2 V prípade motorového vozidla, ktoré spĺňa požiadavku 60 %-ného účinku podľa bodu 1.3.3.1, ale ktoré nespĺňa požiadavku 80 %-ného účinku podľa bodu 1.3.3.1, môže sa vykonať ďalší test účinku so zahriatymi brzdami, pričom sa použije sila na ovládacom orgáne, ktorá nepresahuje hodnotu uvedenú v bode 2.1.1.1. tejto prílohy. Výsledky oboch testov sa uvedú v protokole."

Bod 1.4.3 znie:

"1.4.3 Na konci testu, sa musí zmerať brzdný účinok s ohriatymi brzdami zariadenia pre prevádzkové brzdenie…

U motorových vozidiel tento brzdný účinok s ohriatymi brzdami musí byť taký, aby brzdná dráha nepresiahla nasledujúce hodnoty a stredné úplné brzdné spomalenie nebolo menšie ako nasledovné hodnoty, pri pôsobení na ovládací orgán silou nepresahujúcou 700 N:

kategória M3: | s = 0,15 V + 1,33 V2130 | (druhý člen výrazu zodpovedá strednému úplnému brzdnému spomaleniu 3,75 m/s2); |

kategória N3: | s = 0,15 V + 1,33 V2115 | (druhý člen výrazu zodpovedá úplnému brzdnému spomaleniu 3,3 m/s2); |

Avšak v prípade prípojných vozidiel brzdná sila na obvode kolies, s ohriatymi brzdami…(zvyšok nezmenený)."

Bod 2.1.1.1.1 znie:

"2.1.1.1.1 Prevádzkové brzdy vozidiel kategórií M a N sa testujú za podmienok uvedených v tabuľke:

| Typ testu | 1M | 2M | 3M | 1N | 2N | 3N |

O-I | O-I | O-I-II | O-I | O-I | O-I-II |

Typ testu s odstaveným motorom | V | 80 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 80 km/h | 60 km/h | 60 km/h |

s ≤ | 0,1 V + V2150 | 0,15 V + V2130 |

dm ≥ | 5,8m/s2 | 5 m/s2 |

Typ testu so zapnutým motorom | V = 80 % max, ale≤ | 160 km/h | 100 km/h | 90 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 90 km/h |

s ≤ | 0,1 V + V2130 | 0,15 V + V2103,5 |

dm ≥ | 5m/s2 | 4m/s2 |

| F ≤ | 500 N | 700 N |

kde:

V = testovacia rýchlosť

s = brzdná dráha

dm = stredné úplné brzdné spomalenie

F = sila pôsobiaca na brzdový pedál

Vmax = maximálna rýchlosť vozidla"

Bod 2.1.2.1 znie:

"2.1.2.1 Núdzové brzdové zariadenie, aj keď ovládací orgán, ktorý ho uvádza do činnosti, slúži aj na plnenie iných funkcií brzdenia, musí zabezpečovať brzdnú dráhu, ktorá nepresahuje nasledujúce hodnoty a stredné úplné brzdné spomalenie, ktoré nie je menšie ako tieto hodnoty:

kategória M1: | s = 0,1 V + 2 V2150 | (strednému úplnému brzdnému brzdnému spomaleniu 2,9 m/s2); |

kategória M2, M3: | s = 0,15 V + 2 V2130 | (druhý člen zodpovedá strednému úplnému brzdnému spomaleniu 2,5 m/s2) |

kategória N: | s = 0,15 V + 2 V2115 | (druhý člen výrazu zodpovedá strednému úplnému brzdnému spomaleniu 2,2 m/s2)" |

Za bod 2.1.2.4 sa doplní nový bod 2.1.2.5:

"2.1.2.5 Test účinnosti núdzového brzdenia sa vykoná so simuláciou podmienok skutočnej poruchy v systéme prevádzkového brzdenia."

Bod 2.1.4.1 znie:

"2.1.4.1 Zostávajúci účinok zariadenia pre prevádzkové brzdenie v prípade poruchy v časti jeho prevodu, musí zabezpečovať brzdnú dráhu, ktorá nepresahuje nasledujúce hodnoty a stredné úplné brzdné spomalenie, ktoré nie je menšie ako nasledujúce hodnoty, pri pôsobení na ovládací orgán silou, ktorá nepresahuje 700 N, pri teste typu O s odpojeným motorom, za nasledovných počiatočných rýchlostí pre príslušnú kategóriu vozidla:

Brzdná dráha m) a stredné úplné brzdné spomalenie (m/s2)

(nasledovná tabuľka je bez zmeny)."

Za bod 2.1.4.1 sa doplní nový bod 2.1.4.2:

"2.1.4.2 Test zostávajúcej brzdnej účinnosti sa vykoná so simuláciou podmienok skutočnej poruchy v systéme prevádzkového brzdenia."

Bod 2.2.1.2.1 znie: (zmena sa týka len anglického textu)

"2.2.1.2.1 Ak je zariadenie pre prevádzkové brzdenie priebežné alebo polopriebežné, súčet brzdných síl na obvode brzdených kolies…(zvyšok nezmenený)"

Za bod 2.2.2.1 sa doplní nový bod 2.2.3:

"2.2.3 Automatické brzdenie

2.2.3.1 Brzdný účinok pri automatickom brzdení v prípade úplnej straty tlaku v plniacej vetve spojovacieho potrubia, pri teste naloženého vozidla z rýchlosti 40 km/h, nesmie byť menší ako 13,5 % sily, zodpovedajúcej maximálnej hmotnosti nesenej kolesami pri stojacom vozidle. Blokovanie kolies pri účinkoch väčších ako sú uvedené 13,5 % je prípustné."

DOPLNOK K PRÍLOHE II: ROZDELENIE BRZDNÝCH SÍL NA NÁPRAVY VOZIDLA (75/524/EHS)

Bod 3.1.2 znie:

"3.1.2 V prípade motorového vozidla určeného na ťahanie prípojných vozidiel kategórie O3 alebo O4, ktoré sú vybavené vzduchovými brzdovými systémami, keď sa testuje so zastaveným zdrojom energie, s uzavretou plniacou vetvou a so zásobníkom o objeme 0,5 litrov pripojeným k ovládacej vetve, s tlakmi v systéme pri ktorých zapína a vypína regulátor tlaku, musí byť tlak v spojkových hlaviciach plniacej vetvy a ovládacej vetvy, pri úplnom zdvihu ovládača brzdenia, medzi 6,5 a 8,5 bar, pri akomkoľvek stave naloženia vozidla. Tieto tlaky musia byť preukázateľné na ťažnom vozidle pri odpojení od prípojného vozidla. Pásma kompatibility v diagramoch č. 2, 3 a 4A, sa nesmú rozširovať za 7,5 bar."

Bod 3.1.4.1 znie:

"3.1.4.1 TM

PM

a tlakom pm v oblastiach znázornených na diagrame 2."

Za bod 5.1.2 sa doplní nový bod 5.1.3:

"5.1.3 TR

PR

a tlakom pm musí byť v oblastiach vyznačených na diagrame 2 pre naložený a nenaložený stav vozidla."

Bod 7.3 znie:

"Bod 18.2 prílohy IX musí zahŕňať…"

(zvyšok nezmenený).Bod 8.2 znie:

"8.2 Prípojky pre kontrolu tlaku majú vyhovovať klauzule 4 normy ISO 3583-1984."

Do poznámky pod čiarou k diagramu 4A sa doplní nová prvá veta:

= O

= 0,1

TR

PR

a medzi tlakom v ovládacej vetve meraným v spojkovej hlavici."

PRÍLOHA III: METÓDA MERANIA DOBY REAKCIE PRE VOZIDLÁ VYBAVENÉ VZDUCHOVÝMI BRZDOVÝMI ZARIADENIAMI

Bod 1.1 sa doplní na koniec:

"U vozidiel so záťažovými regulátormi musia byť tieto regulátory nastavené do polohy naložené "vozidlo.""

Za bod 2.6 sa doplní nový bod 2.7:

"2.7 V prípade motorových vozidiel určených na ťahanie prípojných vozidiel kategórie O3 alebo O4, ktoré majú vzduchové brzdové systémy navyše k horeuvedeným požiadavkám, overí sa ustanovenie bodu 2.2.1.18.4.1 prílohy I, vykonaním testu:

a) meraním tlaku na konci potrubia dlhého 2,5 m, s vnútorným priemerom 13 mm, ktoré sa pripojí k spojkovej hlavici plniacej vetvy;

b) simulovaním poruchy ovládacej vetvy v mieste spojkovej hlavice;

c) stlačením ovládača zariadenia pre prevádzkové brzdenie za 0,2 sekundy, ako je to uvedené v bode 2.3."

Bod 4.2 znie:

"4.2 Prípojky pre kontrolu tlaku musia zodpovedať klauzule 4 normy ISO 3585-1984."

PRÍLOHA IV: ZÁSOBNÍKY A ZDROJE ENERGIE PRE VZDUCHOVÉ BRZDY

A. VZDUCHOVÉ BRZDOVÉ SYSTÉMY

Bod 1.3.1 znie takto:

"1.3.1 Vzduchojemy namontované na prípojných vozidlách musia byť také, aby po ôsmich úplných zdvihoch ovládacieho orgánu zariadenia pre prevádzkové brzdenie ťažného vozidla, tlak vzduchu dodávaného do pracovných častí, nepoklesol pod úroveň rovnajúcu sa polovici hodnoty zistenej pri prvom použití brzdy bez toho, aby vstúpilo do činnosti zariadenie pre automatické alebo parkovacie brzdenie prípojného vozidla."

Bod 1.3.2.1 znie:

"1.3.2.1 Tlak vo vzduchojemoch na začiatku testu má byť 8,5 barov."

Bod 3.2 znie:

"3.2 Prípojka pre kontrolu tlaku musí zodpovedať klauzule 4 normy ISO 3583-1984."

PRÍLOHA V: PRUŽINOVÉ BRZDY

V bode 2.3, medzi terajšiu tretiu a štvrtú vetu, sa doplnia nové vety:

"V každom prípade, pri opätovnom plnení brzdového systému z nulového tlaku, pružinové brzdy sa nesmú uvoľniť, kým tlak v prevádzkovom brzdovom systéme nie je postačujúci na zabezpečenie účinku, ktorý je predpísaný aspoň pre núdzové brzdenie naloženého vozidla, pri pôsobení na ovládací orgán prevádzkovej brzdy."

PRÍLOHA VII: PRÍPADY V KTORÝCH SA NEMUSIA NA VOZIDLÁCH PREDVEDENÝCH NA SCHVÁLENIE VYKONAŤ TESTY TYPU I A/ALEBO II (ALEBO II A)

Vo všetkých nasledujúcich bodoch sa zmení výraz "zostávajúci účinok" na výraz "účinok s ohriatymi brzdami".

Doplnok 1:

body 3.1.2, 3.2.1, 3.5.1.1, 3.5.2.4, 3.5.3.4 a 4.3.7;

Doplnok 2:

bod 2. (tabuľka)

PRÍLOHA IX: OZNÁMENIE TÝKAJÚCE SA TYPOVÉHO SCHVÁLENIA VOZIDLA Z HĽADISKA BRZDENIA

Bod 7. znie:

"7. Rozdelenie hmotnosti na každú nápravu

(maximálna hodnota) …"

Bod 8. znie:

"8. Značka a typ brzdových obložení …

8.1 Alternatívne brzdové obloženie …

8.1.1 Metóda schvaľovacieho testu: testy vozidla/príloha XII/iné(1) …"

Bod 9.4.3 znie:

"9.4.3 príves s nápravou v strede: uviesť tiež …"

Za bod 9.4.4 sa doplní nový bod 9.4.5:

"9.4.5 prípojné vozidlo kategórie O: brzdené/nebrzdené(1)"

Za bod 9.5 sa doplní nový bod 9.6:

"9.6 vozidlo je/nie je(1) vybavené na ťahanie prípojného vozidla s protiblokovacím zariadením"

Bod 13. znie:

"13. Hmotnosť vozidla pri …"

Bod 14.2 znie takto:

"14.2 Test typu O,

motor zapojený,

prevádzkové brzdenie

v súlade s prílohou II

odsek 2.1.1.1.1 …"

Tretí stĺpec tabuľky znie:

"Sila nameraná na ovládacom orgáne (N)."

Bod 14.5 znie:

"14.5 Brzdové zariadenie(a) použité pri teste typu II/IIA(4)…"

Bod 14.6 znie:

"14.6 Doba reakcie a…

14.6.1 Doba reakcie pri…

14.6.2 Doba reakcie pri…"

Bod 14.7.2 znie:

+++++ TIFF +++++

Bod 14.7.3 znie:

+++++ TIFF +++++

Bod 14.7.4. V tabuľke sa všade nahrádza výraz "zostávajúci účinok" výrazom "účinok s ohriatymi brzdami".Za bod 19.2 sa doplnia nové body 20. a 21.:

"20. Automatické brzdenie na prípojných vozidlách so vzduchovým brzdovým systémom

20.1 Dosiahnutý brzdný pomer …

21. Prípojné vozidlá s elektrickými brzdovými systémami

21.1 Vozidlo spĺňa požiadavky uvedené v prílohe XI: áno/nie(4).

21.2 Dosiahnutý brzdný pomer …"

Body 20. až 27. sa prečíslujú na body 22. až 29.Poznámka pod čiarou znie:

"(1) V prípade návesov sa tu uvedie hmotnosť zodpovedajúca zaťaženiu točnice."

PRÍLOHA X: POŽIADAVKY APLIKOVATEĽNÉ NA TESTY VOZIDIEL S PROTIBLOKOVACÍMI ZARIADENIAMI

Bod 6.1.2 znie:

"6.1.2 Počiatočná hladina energie (tlak)…ekvivalentná tlaku 8,5 bar v spojkovej hlavici plniacej vetvy prípojného vozidla."

(zvyšok nezmenený). Bod 6.1.5 znie takto:

"6.1.5 Na konci brzdenia so stojacim vozidlom, sa jedenkrát uvedie do činnosti ovládací orgán prevádzkového brzdenia na plný zdvih. Počas tejto činnosti musí byť tlak v pracovnom okruhu postačujúci na vyvinutie plnej brzdnej sily na obvode kolies, rovnajúcej sa najmenej 22,5 % sily, ktorá zodpovedá maximálnej hmotnosti nesenej kolesami u stojaceho vozidla bez toho, aby spôsobil automatické uvedenie do činnosti ktoréhokoľvek brzdového systému, ktorý nie je ovládaný protiblokovacím zariadením."

PRÍLOHA XII: METÓDA TESTU BRZDOVÝCH OBLOŽENÍ NA ZOTRVAČNÍKOVOM DYNAMOMETRI

V bodoch 4.4.3,4.4.3.1,4.4.3.2, 4.5.3, 4.5.3.1 a 4.5.3.2 sa zmení výraz "zostávajúci účinok" na výraz "účinok s ohriatymi brzdami".

--------------------------------------------------