31991L0371Úradný vestník L 205 , 27/07/1991 S. 0048 - 0048
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 17 S. 0050
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 11 Zväzok 17 S. 0050


Smernica Rady

z 20. júna 1991

o vykonávaní dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia

(91/371/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na poslednú vetu jej článku 57 ods. 2 a článku 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia bola podpísaná v Luxemburgu 10. októbra 1989;

keďže jeden z účinkov tejto dohody je vo vzťahu k poisťovniam, ktoré majú svoje ústredia vo Švajčiarsku, stanoviť inú úpravu, ako sa na základe hlavy III smernice Rady 73/239/EHS z 24. júla 1973 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia [4] uplatňuje na agentúry a pobočky podnikov, ktorých ústredia sú mimo spoločenstva, zriadené v rámci spoločenstva;

keďže koordinované pravidlá týkajúce sa vykonávania týchto činností švajčiarskymi podnikmi v rámci spoločenstva, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia uvedenej dohody, musia nadobudnúť účinnosť v ten istý deň vo všetkých členských štátoch spoločenstva; keďže tá dohoda nenadobudne platnosť až do prvého dňa kalendárneho roku nasledujúceho po dni, keď dôjde k výmene listín o schválení,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Členské štáty zmenia a doplnia svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby dosiahli súlad s dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou do 24 mesiacov nasledujúcich po oznámení tejto smernice. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 2

Členské štáty vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch stanovia, že ich zmeny a doplnenia vykonané podľa dohody nenadobudnú účinnosť až do dátumu nadobudnutia platnosti dohody.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 20. júna 1991

Za Radu

predseda

R. Goebbels

[1] Ú. v. ES C 53, 5.3.1990, s. 45.

[2] Ú. v. ES C 72, 18.3.1991, s. 175, a rozhodnutie z 12. júna 1991 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 56, 7.3.1990, s. 27.

[4] Ú. v. ES L 228, 16.8.1973, s. 3.

--------------------------------------------------