31991L0339Úradný vestník L 186 , 12/07/1991 S. 0064 - 0065
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0203
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0203


Smernica Rady

zo dňa 18. júna 1991,

ktorou sa po jedenástykrát mení a dopĺňa smernica 76/769/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov vzťahujúcich sa na obmedzenia uvádzania na trh a používania niektorých nebezpečných látok a prípravkov

(91/339/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a predovšetkým na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže opatrenia pre postupné zavádzanie vnútorného trhu by mali byť prijaté v období do 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh zahrňuje oblasť bez vnútorných hraníc, v rámci ktorej bude zabezpečený voľný pohyb tovarov, osôb, služieb a kapitálu;

keďže smernica 76/769/EHS [4], naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/338/EHS [5], ukladá v znení zmenenom a doplnenom smernicou 85/467/EHS [6] prísne obmedzenia na odbyt, uvádzanie na trh a používanie chlórovaných bifenylov (PCB)a tetrachlór-difenylov (PCT) v dôsledku rizika, ktoré uvedené látky predstavujú pre človeka a pre životné prostredie;

keďže bolo vyvinutých niekoľko zlúčenín, ktoré nahrádzajú PCB; keďže niektoré z týchto náhradných látok, aj keď sú menej škodlivé pre človeka a životné prostredie ako PCB a PCT, aj tak predstavujú potenciálne vysoké riziko pre človeka a životné prostredie;

keďže je nevyhnutné obmedziť odbyt a používanie týchto náhradných látok;

keďže na trhu je od r. 1981 dostupná látka s komerčným názvom Ugilec 141; keďže táto látka, resp. prípravky obsahujúce túto látku, sa v súčasnosti používajú ako kvapalné dielektrikum v elektrických kondenzátoroch a transformátoroch a ako kvapalina v hydraulických okruhoch banských strojov; keďže je všeobecne uznávané, že uvedená látka je menej nebezpečná pre človeka a životné prostredie, než PCB, ktoré mala táto látka nahradiť;

keďže účinkom jej ekologickej toxicity, odolnosti a potenciálnej bioakumulačnej schopnosti, uvedená látka aj tak predstavuje vysoké riziko pre zamorenie životného prostredia; keďže sa už zistilo značné zamorenie životného prostredia v blízkosti banských strojov, v ktorých je táto látka použitá ako náplň hydraulického okruhu; keďže v prípade požiaru na ľubovolných zariadeniach obsahujúcich túto látku by mohli do ovzdušia uniknúť vysoko jedovaté plynné látky; keďže konečné zneškodnenie látky Ugilec 141 si vyžaduje použitie zvláštnych postupov;

keďže bola zavedená nová látka pod obchodným názvom Ugilec 121, resp. Ugilec 21, oznámením zo dňa 15. marca 1984, v súlade so smernicou Rady 79/831/EHS z 18. septembra 1979, ktorou je po šiestykrát mení a dopĺňa smernica 67/548/EHS o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa zatriedenia, balenia a označovania nebezpečných látok [7], a na základe tohto oznámenia je možné predávať túto látku v celom Európskom spoločenstve; keďže táto látka má podobné vlastnosti a reakcie a bola vyvinutá pre podobné použitie ako Ugilec 141; keďže nadväzne nato výrobca stiahol látku Ugilec 121, resp. Ugilec 21, dobrovoľne z uvádzanie na trha; keďže nadväzne nato bolo potrebné zaviesť reštriktívne opatrenia aby sa zaručilo, že prípravky alebo produkty obsahujúce vyššie uvedené látky nebudú v budúcnosti znova uvedené na trh;

keďže dňa 16.2.1988, v súlade so smernicou 79/831/EHS, bolo oznámené uvedenie na trh novej látky s obchodným názvom DBBT, ktorá sa preto môže predávať v celom spoločenstve; keďže zamýšľaným spôsobom použitia tejto látky, buď ako samotnej alebo ako jednej zo zložiek predávaných chemických prípravkov, je použitie ako náplne hydraulického okruhu banských strojov; keďže medzitým skončila platnosť udeleného dočasného povolenia v jednom členskom štáte; keďže uvedený spôsob použitia môže vyústiť do značného znečistenia životného prostredia; keďže účinkom svojej ekotoxicity, odolnosti a potenciálnej bioakumulačnej schopnosti predstavuje táto látka potenciálne vysoké riziko pre životné prostredie; keďže bude potrebné zaviesť reštriktívne opatrenia skôr, než sa táto látka presadí na trhu ES;

keďže už existujú efektívne náhrady, resp. alternatívne postupy, na základe ktorých nie je nevyhnutné ďalšie používanie uvedených látok;

keďže niektoré členské štáty už prijali reštriktívne opatrenia na použitie a uvádzanie na trh vyššie uvedených látok, resp. prípravkov alebo produktov obsahujúcich tieto látky, ktoré priamo vplývajú na tvorbu a fungovanie vnútorného trhu; keďže preto je nevyhnutné aproximovať právne predpisy členských štátov v tejto oblasti a následne zmeniť a doplniť prílohu I k smernici 76/769/EHS.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Do prílohy I ku smernici č.76/769/EHS sa týmto dopĺňajú nasledujúce body:

"25.monometyl-tetrachlordifenyl metánObchodný názov Ugilec 141CAS č. 76253-60-6 | Od 18. júna 1994 sa zakazuje uvádzanie na trh a používanie tejto látky a prípravkov a produktov obsahujúcich túto látku. Ako výnimka z tohto ustanovenia sa uvedený zákaz nebude týkať: 1.tých závodov a zariadení, ktoré už boli prevádzkované k 18. júna 1994, a to až do doby vyradenia týchto závodov a zariadení z prevádzky.Od 18. júna 1994 však členské štáty môžu, z dôvodov ochrany ľudského zdravia a ochrany životného prostredia, uvaliť zákaz na prevádzku takýchto závodov a zariadení na svojom vlastnom území ešte skôr, než budú vyradené z prevádzky;2.V prípade údržby vykonávanej v závodoch a na zariadeniach, ktoré boli v prevádzke už k 18. júnu 1994.Od 18. júna 1994 sa zakazuje umiestňovať uvedenú látku, prípravky, ktoré ju obsahujú, ako aj zariadenia a stroje obsahujúce túto látku na trh s použitými produktmi. |

26.monometyl-dichlór-difenyl-metán –Obchodný názov: Ugilec 121, Ugilec 21CAS č. (nie je známe) | Zakazuje sa uvádzanie na trh a používanie tejto látky a prípravkov a produktov obsahujúcich túto látku. |

27.monometyl-dibróm-difenyl-metán –Obchodný názov: DBBTCAS No.99688-47-8 | Zakazuje sa uvádzanie na trh a používanie tejto látky a prípravkov a produktov obsahujúcich túto látku." |

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr 18. júna 1992. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Keď členské štáty prijmú opatrenia uvedené v odseku 1, budú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo musia byť doplnené o takýto odkaz pri príležitosti ich oficiálneho uverejnenia. Spôsob uvedenia takéhoto odkazu stanovia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Luxemburgu 18. júna 1991

Za Radu

predseda

G. Wohlfart

[1] Ú. v. ES C 24, 1.2.1990, s. 20.

[2] Ú. v. ES C 284, 12.11.1990, s. 84 a Ú. v. ES C 129, 20.5.1991.

[3] Ú. v. ES C 168, 10.7.1990, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 201.

[5] Ú. v. ES L 186, 12.7.1991, s. 59.

[6] Ú. v. ES L 269, 11.10.1985, s. 56.

[7] Ú. v. ES L 259, 15.10.1979, s. 10.

--------------------------------------------------