31991D0370Úradný vestník L 205 , 27/07/1991 S. 0002 - 0002


Rozhodnutie Rady

z 20. júna 1991

o uzavretí dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení s výnimkou životného poistenia

(91/370/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na poslednú vetu jej článku 57 ods. 2 a článku 235,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je žiaduce schváliť dohodu so Švajčiarskom týkajúcu sa priameho poistenia, iného než životné poistenie, podpísanú v Luxemburgu 10. októbra 1989,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene spoločenstva schvaľuje dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o priamom poistení, s výnimkou životného poistenia.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady prijme opatrenia potrebné na výmenu listín podľa článku 44 dohody [4].

V Luxemburgu 20. júna 1991

Za Radu

predseda

R. Goebbels

[1] Ú. v. ES C 53, 5.3.1990, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 72, 18.3.1991, s. 175, a rozhodnutie z 12. júna 1991 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 56, 7.3.1990, s. 27.

[4] Dátum nadobudnutia platnosti dohody bude uverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev generálnym sekretariátom Rady.

--------------------------------------------------