31990R1906Úradný vestník L 173 , 06/07/1990 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 33 S. 0038
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 33 S. 0038


Nariadenie Rady (EHS) č. 1906/90

z 26. júna 1990,

o niektorých normách pre uvádzanie hydiny na trh

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2777/75 z 29. októbra 1975 o spoločnej organizácii trhu s hydinovým mäsom [1], naposledy zmenené a doplnené nariadením (EHS) č. 1235/89 [2], najmä na jeho článok 2 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže nariadenie (EHS) č. 2777/75 stanovuje určovanie noriem pre uvádzanie na trh, ktoré môžu súvisieť najmä so zatrieďovaním podľa kvality a hmotnosti, balením, skladovaním, prepravou, prezentáciou a označovaním niektorých druhov hydinového mäsa;

keďže uvedené normy môžu prispieť k zlepšeniu kvality hydinového mäsa a v dôsledku toho zjednodušiť predaj takého mäsa; keďže je preto v záujme výrobcov, obchodníkov a spotrebiteľov, aby sa normy pre uvádzanie na trh uplatňovali na hydinové mäso vhodné na ľudskú spotrebu;

keďže uvedené normy musia byť preto uplatniteľné na príslušné druhy hydinového mäsa uvádzaného na trh v rámci územia spoločenstva na rôznych stupňoch obchodovania; keďže sa však zároveň javí potrebné zatrieďovať všetko hydinové mäso do dvoch kategórií podľa kvality a vzhľadu; keďže sa však predsa zdá byť účelné vylúčiť z rozsahu uplatňovania takých noriem miestne maloobchodné predaje, rozrábanie a vykosťovanie v mieste predaja, ako je stanovené v článku 3 ods. 5 a ods. 7 smernice Rady (EHS) č. 71/118/EHS z 15. februára 1971 o veterinárnych otázkach, ktoré ovplyvňujú výrobu čerstvého hydinového mäsa a jeho uvádzanie na trh [3], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 88/657/EHS [4], a dodávky pre potravinársky priemysel;

keďže označovanie hydinového mäsa sa riadi všeobecnými pravidlami stanovenými v smernici Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spôsobu označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom [5], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 89/395/EHS [6]; keďže vzhľadom na charakter príslušných produktov a tak, aby spotrebiteľ mohol dostať úplnejšie informácie a s cieľom zjednodušiť obchodovanie, mali by sa stanoviť určité dodatočné požiadavky v súlade s článkom 4 ods. 2 smernice 79/112/EHS, a najmä hydinové mäso by sa malo zatriediť do dvoch tried kvality a mali by sa definovať podmienky, podľa ktorých sa má mäso ponúkať na predaj; keďže z tých istých dôvodov je žiaduce aj to, aby sa údaje týkajúce sa používaného spôsobu chladenia a spôsobu chovu používaného na produkciu hydiny používali iba v súlade s predpismi spoločenstva, ktoré sa majú stanoviť;

keďže čerstvé hydinové mäso sa má z mikrobiologického hľadiska považovať za rýchlo sa kaziacu potravinu; keďže je preto v prípade takého hydinového mäsa potrebné, aby sa dátum minimálnej trvanlivosti nahradil dátumom "najneskoršej spotreby" v súlade s článkom 9a ods. 1 smernice 79/112/EHS;

keďže v záujme výrobcu aj spotrebiteľa je dôležité, aby hydinové mäso dovážané z tretích krajín bolo v súlade s normami spoločenstva; keďže napriek tomu sa zdá byť účelné, aby sa hydinové mäso určené na vývoz zo spoločenstva vylúčilo z ich oblasti pôsobnosti;

keďže je potrebné stanoviť podrobnejšie pravidlá vykonávania tohto nariadenia; keďže hlavne kvôli technickému charakteru týchto záležitostí a pravdepodobnej potrebe častých úprav je primeranejší postup stanovený v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75; keďže z tých istých dôvodov sa zdá byť nevyhnutné prijať podľa toho istého postupu opatrenia požadované na zabezpečenie jednotného uplatňovania tohto nariadenia;

keďže je primerané stanoviť percentuálne množstvá technicky nevyhnutnej absorpcie vody, ktoré sa neprekročia počas prípravy čerstvých, mrazených a hlboko zmrazených jatočných tiel; keďže je potrebné ustanoviť jednotné metódy overovania ich dodržiavania; keďže na základe technického charakteru týchto pravidiel je primerané, aby sa stanovili podľa postupu stanoveného v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75; keďže nariadenie Rady (EHS) č. 2967/76 z 23. novembra 1976, ktorým sa stanovujú spoločné normy pre obsah vody v čerstvých, mrazených a hlboko zmrazených kurčiat, sliepok a kohútov [7], naposledy zmenené a doplnené nariadením Rady (EHS) č. 3204/83 [8], by sa preto malo zrušiť;

keďže každý členský štát musí poveriť orgány zodpovedné za plnenie ustanovení tohto nariadenia; keďže postup tohto dohľadu musí byť jednotný vo všetkých členských štátoch;

keďže každý členský štát musí stanovovať pokuty, ktoré sa majú uplatňovať v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie stanovuje normy spoločenstva pre obchodovanie s určitými druhmi hydinového mäsa týchto druhov uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia (EHS) č. 2777/75 a jeho prezentáciu:

- Gallus domesticus,

- kačice,

- husi,

- morky,

- perličky.

Uvedené hydinové mäso sa nesmie uvádzať na trh v rámci spoločenstva na účely podnikania alebo obchodovania, pokiaľ nespĺňa ustanovenia tohto nariadenia.

2. Toto nariadenie sa vzťahuje iba na také jatočné telá hydiny, časti jatočných tiel hydiny a drobkov, vrátane paštéty z husacej pečienky, ktorých zoznam sa prijíma v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

3. Toto nariadenie sa nevzťahuje:

- na hydinové mäso určené na vývoz zo spoločenstva, ani

- na spôsoby predaja uvedené v článku 3 ods. 5 smernice Rady 71/118/EHS.

4. Toto nariadenie neovplyvňuje žiadne ustanovenia týkajúce sa veterinárnych alebo hygienických záležitostí a potravín stanovené s cieľom zabezpečovať hygienické a zdravotné normy výrobkov alebo na účely ochrany zdravia zvierat alebo ľudí.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1. "hydinové mäso" je: hydinové mäso vhodné na ľudskú spotrebu, ktoré nebolo ošetrené inak ako znížením jeho teploty na zabezpečenie konzervácie;

2. "jatočné telo" je: celé telo jedinca druhov uvedených v článku 1 ods. 1 po vykrvení, ošklbaní a vypitvaní; pričom oddelenie srdca, pečene, pľúc, svalnatého žalúdka, hrvoľa, obličiek, behákov alebo hlavy nie je povinné; vypitvané jatočné telo sa môže prezentovať s drobkami alebo bez nich, čím sa rozumie srdce, pečeň, svalnatý žalúdok a krk, vložené do brušnej dutiny;

3. "hydinové diely" sú: hydinové mäso, ktoré je vzhľadom a svoju veľkosť a vlastnosti súvisiaceho svalového tkaniva identifikovateľné ako získané z príslušných častí jatočného tela;

4. "spotrebiteľsky balené hydinové mäso" je: hydinové mäso prezentované v súlade s podmienkami stanovenými v článku 1 ods. 3 písm. b) smernice 79/112/EHS;

5. "čerstvé hydinové mäso" je: hydinové mäso, ktoré nestuhlo vplyvom chladiaceho procesu a ktoré sa nepretržite uchováva pri teplote od - 2 oC do 4 oC;

6. "mrazené hydinové mäso" je: hydinové mäso, ktoré sa musí ihneď zmraziť v rámci obmedzenia bežných postupov jatočného opracovania a ktoré sa nepretržite uchováva pri teplote najviac – 12 oC. Môžu sa však stanovovať určité tolerancie v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2775/75;

7. "hlboko zmrazené hydinové mäso" je: hydinové mäso, ktoré sa nepretržite uchováva pri teplote najviac – 18 oC v rámci tolerancií stanovených v smernici Rady 89/108/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o hlbokozmrazených potravinách určených na ľudskú spotrebu [9];

8. "hydinové mäso bez vloženia do spotrebiteľského obalu" je: hydinové mäso prezentované na predaj konečnému spotrebiteľovi bez vloženia do spotrebiteľského obalu alebo inak balené v mieste predaja na žiadosť spotrebiteľa.

Článok 3

1. Hydinové mäso definované v článku 1 sa zatrieďuje do triedy kvality "A" alebo triedy kvality "B" podľa kvality a vzhľadu jatočných tiel alebo ich častí. Trieda kvality "A" sa ďalej rozčleňuje na podtriedy A1 a A2 v súlade s kritériami definovanými podľa postupu uvedeného v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75. Toto zatriedenie zohľadňuje najmä vývoj mäsa, prítomnosť tuku a množstvo poškodení a pomliaždení.

2. Hydinové mäso sa uvádza na trh v jednom z týchto stavov:

- čerstvé,

- mrazené alebo

- hlboko zmrazené.

3. Spotrebiteľsky balené mrazené alebo hlboko zmrazené hydinové mäso sa môže triediť podľa hmotnostnej kategórie, podrobné vykonávacie predpisy k tomuto triedeniu sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

Článok 4

Okrem súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou 79/112/EHS sa na sprievodných obchodných dokumentoch uvedú tieto doplňujúce označenia v zmysle článku 11 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice:

a) trieda uvedená v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia;

b) stav, v ktorom sa hydinové mäso uvádza na trh v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia a odporúčaná teplota pri skladovaní.

Článok 5

1. Okrem súladu s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijatými v súlade so smernicou 79/112/EHS musí byť označovanie, prezentácia a reklama hydinového mäsa určeného pre konečného spotrebiteľa v súlade s dodatočnými požiadavkami ustanovenými v odsekoch 3, 4, 5 a 6 tohto článku a v článku 7 ods. 2

2. V prípade čerstvého hydinového mäsa sa dátum minimálnej trvanlivosti nahrádza dátumom "najneskoršej spotreby" v súlade s článkom 9a ods. 1 smernice 79/112/EHS.

3. V prípade spotrebiteľsky baleného hydinového mäsa sa na spotrebiteľskom obale alebo na pripevnenom štítku uvádza:

a) trieda kvality uvedená v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia;

b) v prípade čerstvého hydinového mäsa celková cena a cena za jednotku hmotnosti v etape maloobchodného predaja;

c) stav, v ktorom sa hydinové mäso uvádza na trh v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia a odporúčaná teplota pri skladovaní;

d) zaregistrované číslo bitúnku alebo rozrábkarne, okrem prípadov rozrábania a vykosťovania v mieste predaja, ako je stanovené v článku 3 ods. 7 smernice 71/118/EHS;

e) v prípade hydinového mäsa dovážaného z tretích krajín označenie krajiny pôvodu.

4. Ak sa hydinové mäso ponúka na predaj bez vloženia do spotrebiteľského obalu, okrem prípadov, keď sa rozrábanie a vykosťovanie vykonáva v mieste predaja, ako je stanovené v článku 3 ods. 7 smernice 71/118/EHS, pokiaľ sa takéto rozrábanie a vykosťovanie vykonáva na žiadosť spotrebiteľ a v jeho prítomnosti, článok 12 smernice 79/112/EHS sa uplatňuje na tieto doplňujúce údaje:

a) trieda kvality uvedená v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia;

b) cena za jednotkovú hmotnosť v etape maloobchodného predaja;

c) stav, v ktorom sa hydinové mäso uvádza na trh v súlade s článkom 3 ods. 2 tohto nariadenia a odporúčaná teplota pri skladovaní;

d) zaregistrované číslo bitúnku alebo rozrábkarne;

e) v prípade hydinového mäsa dovážaného z tretích krajín označenie krajiny pôvodu.

5. Podrobné pravidlá uvádzania názvu, pod ktorým sa výrobok predáva v zmysle článku 3 ods. 1 bod 1 smernice 79/112/EHS, sa môžu stanovovať v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

6. Podrobné pravidlá týkajúce sa:

a) dobrovoľných údajov o použitom spôsobe chladenia; dobrovoľné údaje o použitom spôsobe schladzovania; a

b) dobrovoľných údajov o použitom spôsobe chovu a o podmienkach pravidelných kontrol, ktorými sa riadi používanie takýchto údajov

sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

Podmienky, podľa ktorých môže orgán poverený členským štátom vykonávať pravidelné kontroly uvedené pod písmenom b), ktorý je súčasne zárukou nezávislosti vo vzťahu k príslušným výrobcom, sa stanovujú v súlade s tým istým postupom.

Článok 6

Na základe výnimky z článkov 3, 4 a 5 nie je potrebné zatrieďovať hydinové mäso alebo uvádzať doplňujúce údaje uvedené v článkoch 3, 4 a 5 v prípade dodávok do rozrábkarní alebo spracovateľských prevádzok, ako je stanovené v článkoch 2 a 3 smernice Komisie 80/879/EHS z 3. septembra 1980 o zdravotnom označovaní veľkých balení hydinového mäsa [10].

Článok 7

1. Percentuálne množstvá absorbovanej vody, ktoré sú technicky nevyhnutné a ktoré sa neprekročia počas prezentácie čerstvých, mrazených alebo hlboko zmrazených jatočných tiel, sa určia v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75, ako aj v súlade s jednotnými metódami overovania súladu s nimi.

2. V súlade s tým istým postupom sa môže zaviesť povinnosť uvádzať percentuálne množstvá technicky nevyhnutnej absorpcie vody uvedených v odseku 1.

Článok 8

1. Najneskôr jeden mesiac pred dňom, od ktorého sa toto nariadenie uplatňuje, členské štáty poverujú príslušné orgány dohľadom nad dodržiavaním súladu s týmto nariadením.

2. Poverenie uvedené v odseku 1 sa oznamuje Komisii a ostatným členským štátom spolu so všetkými jeho úpravami.

3. Orgány uvedené v odseku 1 vykonávajú kontroly:

a) reprezentatívnych vzoriek hydinového mäsa na všetkých stupňoch obchodovania, ako aj počas prepravy:

b) reprezentatívnej vzorky hydinového mäsa v čase colného vybavovania hydinového mäsa dovážaného z tretích krajín.

Článok 9

Podrobné pravidlá vykonávania tohto nariadenia, najmä kritériá pre zatrieďovanie v zmysle jeho článku 3 ods. 1, ako aj opatrenia určené na zabezpečovanie jednotného uplatňovania tohto nariadenia, sa prijímajú v súlade s postupom stanoveným v článku 17 nariadenia (EHS) č. 2777/75.

Článok 10

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na penalizovanie porušení tohto nariadenia.

Článok 11

Členské štáty a Komisia si navzájom oznámia informácie potrebné na vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 12

Nariadenie (EHS) č. 2967/76 sa naďalej uplatňuje až do vykonania opatrení prijatých v súlade s článkom 7 tohto nariadenia.

Článok 13

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň od jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie sa bude uplatňovať od 1. júla 1991.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 26. júna 1990

Za Radu

predseda

M. O'Kennedy

[1] Ú. v. ES L 282, 1.11.1975, s. 77.

[2] Ú. v. ES L 128, 11.5.1989, s. 29.

[3] Ú. v. ES L 55, 8.3.1971, s. 23.

[4] Ú. v. ES L 382, 31.12.1988, s. 3.

[5] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 186, 13.6.1989, s. 17.

[7] Ú. v. ES L 339, 8.12.1976, s. 1.

[8] Ú. v. ES L 315, 15.11.1983, s. 17.

[9] Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 51.

[10] Ú. v. ES L 251, 24.9.1980, s. 10.

--------------------------------------------------