31990R1588Úradný vestník L 151 , 15/06/1990 S. 0001 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 2 S. 0008
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 2 S. 0008


Nariadenie Rady (Euratom, EHS) č. 1588/90

z 11. júna 1990

o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 213,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a najmä na jej článok 187,

so zreteľom na návrh nariadenia predložený Komisiou [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

keďže na plnenie rôznych úloh, ktoré jej boli zverené na základe zmluvy a najmä vzhľadom na vnútorný trh, ako je stanovené v článku 8a Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, ďalej len "zmluva o EHS", musí mať Komisia úplné a spoľahlivé informácie; keďže vzhľadom na efektívny manažment Štatistický úrad Európskych spoločenstiev, ďalej len "ŠÚES", musí byť schopný získať všetky štatistické informácie členských štátov potrebné na to, aby mohol pripraviť štatistiku spoločenstva a vykonať potrebné analýzy;

keďže článok 5 zmluvy o založení EHS a článok 192 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ďalej len "zmluva o Euratom", vyžadujú, aby členské štáty uľahčili dosiahnutie cieľov spoločenstva; keďže táto povinnosť sa rozširuje na poskytovanie všetkých požadovaných informácií; keďže absencia dôverných štatistických údajov vytvára pre ŠÚES značnú stratu informácií na úrovni spoločenstva a sťažuje prípravu štatistiky a vykonanie analýzy spoločenstva;

keďže členské štáty nebudú mať ďalší dôvod dovolávať sa ustanovení o štatistickej dôvernosti, keď už raz bude stanovené, že ŠÚES zaručí rovnaké zachovávanie dôvernosti údajov ako národné štatistické orgány; keďže tieto záruky sú už do určitého rozsahu uchované v zmluvách spoločenstva, najmä v článku 214 zmluvy o EHS a článku 194 ods. 1 zmluvy o Euratom, a v Služobnom poriadku Európskych spoločenstiev a môžu byť podporené primeranými opatreniami podľa tohto nariadenia;

keďže v súlade s článkom 214 zmluvy o EHS a článkom 194 (1) zmluvy o Euratom sa od úradníkov a ostatných zamestnancov spoločenstva vyžaduje, aby aj po skončení svojej služby zachovávali mlčanlivosť o informáciách, na ktorý sa vzťahuje služobné tajomstvo;

keďže článok 17 Služobného poriadku Európskych spoločenstiev vyžaduje, aby úradníci zachovávali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a informáciách, s ktorými prídu do styku v priebehu alebo v spojení s výkonom svojej služby; keďže zostávajú viazaní touto povinnosťou aj po skončení služby;

keďže s akýmkoľvek porušením štatistickej dôvernosti, ktorá je chránená týmto nariadením, sa musí narábať efektívne, ktokoľvek bude previnilcom;

keďže porušenie pravidiel zaväzujúcich úradníkov a ostatných zamestnancov pracujúcich pre ŠÚES, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti, spôsobuje, že podliehajú disciplinárnym sankciám a prípadne trestnoprávnym sankciám za porušenie služobného tajomstva podľa kombinovaných ustanovení článkov 12 a 18 Protokolu o výsadách a imunitách Európskych spoločenstiev;

keďže v súlade s článkom 215 zmluvy o EHS a článkom 188 zmluvy o Euratom spoločenstvo nahradí akúkoľvek škodu spôsobenú svojimi orgánmi alebo zamestnancami pri vykonávaní ich služby;

keďže toto nariadenie sa uplatňuje len na prenos štatistických údajov pre ŠÚES, na ktoré sa v oblastiach právomoci vnútroštátnych štatistických orgánov vzťahuje štatistická dôvernosť, a keďže to neovplyvňuje osobitné vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia spoločenstva vzťahujúce sa na prenos iných typov informácií Komisii;

keďže toto nariadenie má byť prijaté bez toho, aby bol dotknutý článok 223 zmluvy o EHS, podľa ktorej sa od žiadneho členského štátu nevyžaduje predloženie informácie, ktorej zverejnenie posudzuje za také, ktoré je v rozpore so základnými záujmami jeho bezpečnosti;

keďže v súlade s článkom 47 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele prijala Komisia najmä rozhodnutie č. 1566/86/ESUO [3] a keďže v súlade s článkom 232 zmluvy o EHS toto nariadenie nemá vplyv na rozhodnutia tohto typu;

keďže podľa tohto nariadenia je založenie Výboru pre štatistickú dôvernosť v súlade s rozhodnutím Rady 87/373/EHS z 13. júla 1987, ktorým sa ustanovujú postupy uplatňovania výkonných právomocí delegovaných na Komisiu [4];

keďže vykonávanie ustanovení obsiahnutých v tomto nariadení a najmä tých, ktoré sú určené na zabezpečenie ochrany dôverných štatistických údajov odovzdávaných ŠÚES bude vyžadovať ľudské, technické a finančné zdroje,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Účelom tohto nariadenia je:

- poveriť vnútroštátne orgány na prenos dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev (ďalej len "ŠÚES"),

- poskytnúť záruku, že Komisia vykoná všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti takto prenášaných údajov.

2. Toto nariadenie sa uplatňuje len na štatistickú dôvernosť. Nemá vplyv na osobitné, vnútroštátne ustanovenia alebo ustanovenia spoločenstva ochraňujúce inú ako štatistickú dôvernosť.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia sú nižšie uvedené termíny definované takto:

1. dôverné štatistické údaje: údaje vyhlásené za dôverné členskými štátmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo zvyklosťami upravujúcimi štatistickú dôvernosť;

2. vnútroštátne orgány: vnútroštátne štatistické orgány a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za zber a použitie štatistiky pre spoločenstvá;

3. informácia o súkromnom živote fyzických osôb: informácie o súkromnom a rodinnom živote fyzických osôb v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov alebo zvyklostí v rôznych členských štátoch;

4. použitie na štatistické účely: použitie výlučne na zostavovanie štatistických tabuliek alebo na účely štatistických hospodárskych analýz; nemôže byť použité na správne, právne alebo daňové účely alebo na overovanie voči respondentom;

5. štatistická jednotka: základná jednotka, na ktorú sa vzťahujú štatistické údaje, ktoré sa prekladajú ŠÚES;

6. priama identifikácia: identifikácia štatistickej jednotky z jej mena alebo adresy, alebo z úradne prideleného a uverejneného identifikačného čísla;

7. nepriama identifikácia: možnosť dedukovania identity štatistickej jednotky inak ako z informácie uvedenej v bode 6;

8. úradníci ŠÚES: úradníci spoločenstiev v zmysle článku 1 Služobného poriadku Európskych spoločenstiev pracujúci v ŠÚES;

9. ostatný personál ŠÚES: pracovníci spoločenstiev v zmysle článkov 2 až 5 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskych spoločenstiev, pracujúci v ŠÚES;

10. rozširovanie: poskytovanie údajov v akejkoľvek forme: publikácie, prístup k databázam, mikrofiše, telefónne spojenia, atď.

Článok 3

1. Vnútroštátne orgány sú poverené odovzdávať dôverné štatistické údaje ŠÚES.

2. Vnútroštátne pravidlá o štatistickej dôvernosti sa nemôžu použiť na zabránenie prenosu dôverných štatistických údajov ŠÚES, ak právny akt spoločenstva upravujúci štatistiku spoločenstva ustanovuje prenos takýchto údajov.

3. Prenos dôverných štatistických údajov ŠÚES týkajúcich sa štruktúry a činnosti podnikania, zbieraných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, musí byť vykonaný v súlade s pravidlami a zvyklosťami o štatistickej dôvernosti platnými v členských štátoch.

Prenos dôverných štatistických údajov ŠÚES v zmysle odseku 2 sa vykonáva takým spôsobom, pri ktorom štatistické jednotky nemôžu byť priamo identifikované. Toto nevylučuje prípustnosť ďalekosiahlejších pravidiel týkajúcich sa prenosu v súlade s právnymi predpismi členských štátov.

4. Vnútroštátne orgány nie sú povinné odovzdávať ŠÚES informácie o súkromnom živote fyzických osôb, ak by odovzdávaná informácia mohla umožniť, aby tieto osoby boli priamo alebo nepriamo identifikované.

Článok 4

1. V súlade s článkom 3 prijme Komisia všetky potrebné právne, správne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie dôvernosti štatistických údajov odovzdávaných ŠÚES príslušnými orgánmi členských štátov.

2. Ochranné opatrenia uvedené v článku 5 sa vzťahujú na:

a) všetky dôverné štatistické údaje, na prenos ktorých sa vzťahuje právny akt spoločenstva upravujúci štatistiku spoločenstva,

b) všetky dôverné štatistické údaje dobrovoľne prenášané členskými štátmi ŠÚES.

3. Komisia ustanoví postupy prenosu dôverných štatistických údajov ŠÚES a zásady ochrany takýchto údajov v súlade s postupom ustanoveným v článku 7.

Článok 5

1. Komisia nariadi generálnemu riaditeľovi ŠÚES zabezpečiť ochranu údajov prenášaných ŠÚES vnútroštátnymi oddeleniami členských štátov. Po porade s výborom uvedeným v článku 7 stanoví úpravy vnútornej organizácie ŠÚES s cieľom zabezpečiť takúto ochranu.

2. Dôverné štatistické údaje prenášané ŠÚES sú dostupné len úradníkom ŠÚES, ktorí ich môžu použiť výlučne na štatistické účely.

3. Komisia však môže poskytnúť prístup k dôverným štatistickým údajom ostatným pracovníkom ŠÚES a iným fyzickým osobám pracujúcim v priestoroch ŠÚES na základe zmluvy, v osobitných prípadoch a výlučne na štatistické účely. Postupy týkajúce sa takéhoto prístupu sú stanovené Komisiou v súlade s postupom ustanoveným v článku 7.

4. Dôverné štatistické údaje vo vlastníctve ŠÚES môžu byť rozširované, len keď sú kombinované s inými údajmi vo forme, ktorá zabezpečuje, aby štatistické jednotky nemohli byť priamo alebo nepriamo identifikované.

5. Úradníci a ostatní zamestnanci ŠÚES a iné fyzické osoby pracujúce v priestoroch ŠÚES na základe zmluvy nemôžu použiť alebo distribuovať tieto údaje na iné účely, ako sú tie, ktoré sú ustanovené v tomto nariadení. Uplatňovanie tohto zákazu pokračuje po preložení, ukončení služby alebo odchodu do dôchodku.

Článok 6

Členské štáty prijmú do 1. januára 1992 primerané opatrenia na potlačenie akýchkoľvek porušení povinnosti zachovávať utajenie dôverných štatistických údajov prenášaných v súlade s článkom 3. Tieto opatrenia sa týkajú prinajmenšom porušení spáchaných na území príslušného členského štátu úradníkmi alebo ostatnými zamestnancami ŠÚES a inými fyzickými osobami pracujúcimi na základe zmluvy v priestoroch ŠÚES.

Členské štáty budú ihneď informovať Komisiu o vykonaných opatreniach. Komisia odovzdá túto informáciu ostatným členským štátom.

Článok 7

Zriadi sa Výbor pre štatistickú dôvernosť, ďalej len "výbor", zložený zo zástupcov všetkých členských štátov, ktorému predsedá zástupca Komisie (generálny riaditeľ ŠÚES alebo osoba ním určená).

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať podľa článkov 4 ods. 3 a 5 ods. 3 Výbor zaujme svoje stanovisko týkajúce sa návrhu v lehote, ktorú môže stanoviť predseda podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko sa prijíma väčšinou ustanovenou v článku 148 ods. 2 zmluvy o EHS v prípade rozhodnutí, ktoré má Rada prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov v rámci výboru sa vážia spôsobom stanoveným v tomto článku. Predseda nehlasuje.

Komisia prijme opatrenia, ktoré sú ihneď uplatniteľné. Ak však tieto opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru, Komisia ich okamžite oznámi Rade. V tom prípade:

- Komisia odloží uplatňovanie opatrení, o ktorých rozhodla, na obdobie troch mesiacov od dátumu oznámenia,

- Rada môže kvalifikovanou väčšinou prijať iné rozhodnutie, v rámci lehoty uvedenej v prvej zarážke.

Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 8

Výbor skúma otázky vznesené svojím predsedom, buď z vlastného podnetu alebo na žiadosť zástupcu členského štátu, vzťahujúce sa na vykonávanie tohto nariadenia.

Článok 9

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 11. júna 1990

Za Radu

predseda

A. Reynolds

[1] Ú. v. ES C 86, 7.4.1989, s. 12.

[2] Ú. v. ES C 291, 20.11.1989, s. 27.

[3] Ú. v. ES L 141, 28.5.1986, s. 1.

[4] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------