31990L0628

Smernica Komisie z 30. októbra 1990, ktorá prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 77/541/EHS

Úradný vestník L 341 , 06/12/1990 S. 0001 - 0013
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0003
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 20 S. 0003
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 202 - 214


Smernica Komisie

z 30. októbra 1990,

ktorá prispôsobuje technickému pokroku smernicu Rady 77/541/EHS

o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel

(90/628/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/541/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o bezpečnostných pásoch a zadržiavacích systémoch motorových vozidiel [1], naposledy zmenenú a doplnenú Aktom o pristúpení Španielska a Portugalska, a najmä na článok 10,

keďže celkové zhodnotenie smernice 77/541/EHS ukázalo, že je možné zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky uplatňovaním praktických skúseností a technického rozvoja a zohľadnením pokroku dosiahnutého Európskou hospodárskou komisiou OSN, osobitne v predpise č. 16:

- zaradením požiadaviek na typové schválenie "upínacích pásov" pre špeciálne typy vozidiel,

- zaradením požiadaviek na typové schválenie bezpečnostných pásov s predpínacími zariadeniami,

- špecifikovaním montáže vhodných bezpečnostných pásov pre všetky miesta na sedenie vo všetkých kategóriách motorových vozidiel pokiaľ možno s minimálnymi výnimkami,

- zavedením vzoru pre dokument osvedčujúci skutočnú montáž bezpečnostných pásov v špeciálnom type vozidla, ktorý má byť schválený,

- zavedením testovacích požiadaviek na zariadenia pre výškové nastavenie pásov

a

- zavedením prísnejších požiadaviek na zhodu výroby;

keďže skúsenosť ukazuje, že niektoré existujúce definície a požiadavky sa musia pozmeniť;

keďže musí byť zlepšená ochrana cestujúcich, osobitne cestujúcich v autobusoch a autokaroch proti vymršteniu v prípade nehody a na tento účel by sa mali zaviesť ďalšie zmeny smernice;

keďže všetko by sa malo vykonať tak, aby tieto zmeny platili najneskôr 31. decembra 1991;

keďže prijatie smernice o povinnom používaní bezpečnostných pásov pre všetkých cestujúcich vozidiel o hmotnosti do 3,5 tony by malo byť spojené s ďalšou zmenou smernice zameranej na zavedenie povinnej montáže trojbodových pásov s navíjačmi taktiež pre zadné krajné sedadlá týchto vozidiel;

keďže ustanovenia tejto smernice sú v súlade s názorom Výboru na prispôsobenie smerníc odstraňujúcich technické bariéry obchodu v sektore motorových vozidiel technickému pokroku,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Prílohy smernice 77/541/EHS sa týmto menia a dopĺňajú v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1. S účinnosťou od 1. mája 1991 žiadny členský štát nesmie

a) z dôvodov týkajúcich sa bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov:

- odmietnuť vzhľadom na typ vozidla udeliť EHS typové schválenie alebo vydať kópiu osvedčenia uvedeného v poslednej zarážke článku 10 ods. 1 smernice Rady 70/156/EHS [2] alebo udeliť národné typové schválenie alebo

- zakázať uviesť do prevádzky vozidlá,

ak boli bezpečnostné pásy alebo zadržiavacie systémy tohto typu vozidla alebo týchto vozidiel, schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS, zmenenou a doplnenou touto smernicou;

b) - odmietnuť udeliť EHS typové schválenie komponentu vzhľadom na typ bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému, určeného pre montáž vo vozidle, ktorý vyhovuje požiadavkám smernice 77/541/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou,

- zakázať umiestniť na trh také bezpečnostné pásy alebo zadržiavacie systémy, ktoré sú vybavené značkou EHS typového schválenia komponentu, predpísanou v tejto smernici.

2. S účinnosťou od 1. júla 1992 členské štáty:

a) - nesmú ďalej vydávať kópiu osvedčenia uvedenú v poslednej zarážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS vzhľadom na typ vozidla,

- môžu odmietnuť udeliť národné typové schválenie vzhľadom na typ vozidla,

ktorého bezpečnostné pásy alebo zadržiavacie systémy neboli schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS, zmenenou a doplnenou touto smernicou;

b) - môžu odmietnuť udeliť EHS typové schválenie komponentu vzhľadom na typ bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému určeného pre montáž vo vozidle, ktorý nespĺňa požiadavky smernice 77/541/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

3. S účinnosťou od 1. júla 1997 členské štáty:

- môžu zakázať uviesť do prevádzky vozidlá, ktorých bezpečnostné pásy alebo zadržiavacie systémy nie sú schválené v súlade so smernicou 77/541/EHS, zmenenou a doplnenou touto smernicou,

- môžu zakázať umiestniť na trh bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy určené pre montáž do vozidla, ktoré nie sú vybavené značkou EHS typového schválenia komponentu, predpísanou v smernici.

Článok 3

Členské štáty prijmú do 1. mája 1991 vykonávacie opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 4

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. októbra 1990

Za Komisiu

Martin bangemann

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 95.

[2] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

--------------------------------------------------

Príloha

Príloha I sa mení a dopĺňa takto:

1.4. V bode 1.4: doplniť na konci:

"… nastavovacie zariadenie, s výnimkou prípadu pracky upínacieho pásu"

:

Doplniť nasledujúci nový bod 1.8.6:

"1.8.6. ‚Zariadenie pre výškové nastavenie pásu‘ je zariadenie umožňujúce nastaviť výškovú polohu horného oka pásu podľa individuálneho užívateľa a polohy sedadla. Takéto zariadenie sa môže považovať za súčasť pásu alebo za súčasť ukotvenia bezpečnostného pásu".

Za bodom 1.12 doplniť nový bod 1.12.1:

"1.12.1. "predné sedadlo cestujúceho". je sedadlo, kde ‚najprednejší bod H‘ príslušného sedadla leží vo zvislej priečnej rovine prechádzajúcej bodom R vodiča alebo pred touto rovinou".

Doplniť nasledujúci nový bod 1.22:

"1.22. ‚Predpínacie zariadenie‘ znamená prídavné alebo integrované zariadenie, ktoré pritiahne popruh, aby sa zmenšilo prekĺzavanie pásu v priebehu zrážky".

Bod 2.1.2.1.: upraviť nasledujúco prvú vetu:

"… s výkresmi a

- v prípade navíjačov sa poskytne návod na montáž snímača.

- pre predpínacie zariadenia alebo systémy, úplný technický popis konštrukcie a funkcie vrátane snímacieho zariadenia, ak je, alebo popis metódy uvedenia do činnosti a akejkoľvek nevyhnutnej metódy pre vyvarovanie sa neúmyselnej aktivácie.

Výkresy musia znázorňovať…"

Doplniť k bodu 2.1.2.1.:

"Ak je pás konštruovaný tak, že jeho upevnenie na nosnú konštrukciu vozidla sa vykoná pomocou zariadenia pre výškové nastavenie pásu, má technický popis špecifikovať, či toto zariadenie je alebo nie je považované za časť pásu";

Doplniť nový bod 2.1.4, ktorý znie:

"2.1.4. Príslušný orgán overí existenciu uspokojivého systému zabezpečenia účinných kontrol zhody výroby ešte pred tým, než je udelené typové schválenie".

2.4.2.1. Poslednú vetu bodu 2.4.2.1 zmeniť takto:

"Časti pracky, ktoré sa pravdepodobne dotknú tela užívateľa, majú mať časť s povrchom najmenej 20 cm2 a šírkou najmenej 46 mm, merané v rovine umiestnenej v maximálnej vzdialenosti 2,5 mm od dotykového povrchu.

V prípade praciek upínacích pásov, požiadavka na šírku sa považuje za splnenú, ak dotyková oblasť pracky s telom užívateľa má plochu medzi 20 a 40 cm2"

.Doplniť na koniec bodu 2.4.2.3, zmeneného a doplneného smernicou 82/319/EHS, nasledujúcu novú vetu

[1]

:

"V prípade praciek upínacích pásov sa tento test môže vykonať bez toho, aby boli všetky západky v činnosti".

Zmeniť bod 2.4.4 takto:

"2.4.4. Pripevňovacie kovanie a zariadenie pre výškové nastavenie pásu

Pripevňovacie kovanie sa testuje na pevnosť podľa bodov 2.7.6.1 a 2.7.6.2. Konkrétne zariadenie pre výškové nastavenie pásu sa testuje na pevnosť podľa bodu 2.7.6.2 tejto smernice, keď nebolo testované na vozidle pri použití zmenenej a doplnenej smernice 76/115/EHS, týkajúcej sa ukotvenia bezpečnostných pásov. Tieto časti sa nesmú zlomiť alebo oddeliť pri napätí vyvolanom predpísaným zaťažením".

Doplniť nasledujúci nový bod 2.4.6:

"2.4.6. Predpínacie zariadenie

2.4.6.1. Predpínacie zariadenie (vrátane) nárazového snímača pripojeného k zariadeniu pôvodnými zástrčkami, ale bez pripojeného prúdu, po tom, čo bolo vystavené koróznemu testovaniu podľa bodu 2.7.2, má fungovať normálne.

2.4.6.2. Overí sa, či neúmyselné použitie zariadenia nemá za následok nebezpečenstvo poranenia užívateľa.

2.4.6.3. V prípade pyrotechnických predpínacích zariadení:

2.4.6.3.1. Po kondicionovaní podľa bodu 2.7.10.2 nesmie byť funkcia predpínacieho zariadenia aktivovaná teplotou a zariadenie má fungovať normálne.

2.4.6.3.2. Vykoná sa bezpečnostné opatrenie na zabránenie vznietenia priľahlých horľavých materiálov vypudenými horúcimi plynmi."

2.6.1.2. Bod 2.6.1.2, doplniť na konci:

"V prípade bezpečnostných pásov s navíjačmi sa navíjač musí vystaviť skúške odolnosti proti prachu podľa bodu 2.7.7.3; navyše v prípade bezpečnostných pásov alebo zadržiavacieho systému vybaveného predpínacím zariadením obsahujúcim pyrotechnické prostriedky sa má zariadenie podrobiť kondicionovaniu uvedenému v bode 2.7.10.2".

Doplniť nasledujúci nový bod 2.6.1.2.3:

"2.6.1.2.3. V prípade pásu určeného pre použitie so zariadením pre výškové nastavenie pásov, ako je definované v bode 1.8.6 vyššie, test sa vykoná so zariadením nastaveným do najnevýhodnejšej(-ích) polohy(polôh), vybranej(-ými) technickou službou zodpovednou za testovanie. Avšak ak pozostáva zariadenie pre výškové nastavenie pásu zo samotného kotvového úchytu, ako pripúšťa smernica 76/115/EHS, technická služba zodpovedná za testy môže, ak si želá, použiť ustanovenia bodu 2.7.8.1."

Doplniť nasledujúci nový bod 2.6.1.2.4:

"2.6.1.2.4. V prípade bezpečnostného pásu s predpínacím zariadením sa jeden z dynamických testov vykoná so zariadením v činnosti a druhý test so zariadením, ktoré nie je v činnosti.

V prvom prípade:

2.6.1.2.4.1. V priebehu testu sa minimálne posunutie špecifikované v bode 2.6.1.3.2 vyššie môže znížiť na polovicu.

2.6.1.2.4.2. Po teste nesmie sila meraná podľa bodu 2.7.10.1 presiahnuť 100 daN".

2.6.1.3.2. Bod 2.6.1.3.2, doplniť po prvej vete:

"V prípade upínacieho pásu sa minimálne posunutie stanovené pre panvu môže znížiť na polovicu."

(ostatné nezmenené).

2.7.6.1. Po prvej vete bodu 2.7.6.1 upravenom smernicou 82/319/EHS doplniť novú vetu, ktorá znie:

"V prípade upínacích pásov sa pracka pripojí k testovaciemu prístroju popruhmi, ktoré sú pripojené k pracke a k západke alebo dvom západkám, umiestneným približne symetricky ku geometrickému stredu pracky".

Zvyšok odseku sa nemení.

Bod 2.7.6.2, upraviť znenie:

"2.7.6.2. Pripevňovacie kovania a akékoľvek zariadenia pre výškové nastavenie pásu sa skúšajú spôsobom… s popruhom úplne odvinutým z cievky."

Bod 2.7.7.2.2, upraviť druhú vetu takto:

"Konštrukcia akéhokoľvek takéhoto testovacieho prístroja zabezpečí, že požadované zrýchlenie sa dosiahne pred odvinutím popruhu z navíjača o viac než 5 mm a že vytiahnutie popruhu prebieha pri priemernom náraste zrýchlenia minimálne 25 g/s a maximálne 150 g/s".

Bod 2.7.8.1, doplniť na konci nasledujúce nové vety:

"V takomto prípade, keď sa dynamický test vykonal pre jeden typ vozidla, nemusí byť opakovaný pre iné typy vozidiel, keď vzdialenosť každého kotvového úchytu od zodpovedajúceho kotvového úchytu skúšaného pásu je menšia než 50 mm. Prípadne výrobcovia môžu určiť pre testy hypotetickú polohu kotvového úchytu tak, aby vymedzil maximálny počet skutočných kotvových úchytov. Ak je pás vybavený zariadením pre výškové nastavenie pásu definovaným v bode 1.8.6 vyššie, má byť poloha zariadenia a prostriedky pre jeho zabezpečenie rovnaké ako u konštrukcie vozidla."

Opraviť piaty riadok súčasného bodu 2.7.8.1 (anglický text), ktorý znie:

"… alebo podľa údajov poskytnutých výrobcom…"

Zmeniť bod 2.7.8.1.1, pripojiť dve nasledujúce vety na začiatok:

"V prípade bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému s predpínacím zariadením závislého na súčiastkach iných než tie, ktoré sú zahrnuté do súpravy pásu, sa súprava pásu montuje v spojení s nevyhnutnými prídavnými časťami vozidla na testovací vozík spôsobom predpísaným v bodoch 2.7.8.1.2 až 2.7.8.1.6.

Prípadne, keď tieto zariadenia nemôžu byť testované na testovacom vozíku, môže výrobca dokázať, že zariadenie vyhovuje požiadavkám tejto smernice, pomocou bežného testu čelným nárazom pri rýchlosti 50 km/h v súlade s postupom ISO 3560 (1975/11/01 – Cestné vozidlá – testovacia metóda pre čelný náraz na pevnú prekážku)."

Bod 2.7.9.2. Upraviť druhú vetu bodu 2.7.9.2 podľa úpravy smernice 82/319/EHS, ktorá znie:

"Pracka sa zaťažuje priamym ťahom pomocou pripojených popruhov tak, že na všetky popruhy pôsobí sila 60/n daN; "n" je počet popruhov pripojených k pracke v blokovanej polohe, za minimum sa považuje počet 2."

Doplniť nasledujúci nový bod 2.7.10:

"2.7.10 Dodatočné testy bezpečnostných pásov s predpínacími zariadeniami

2.7.10.1. Predpínacia sila sa meria najmenej 4 sekundy po náraze, čo najbližšie k dotykovému bodu s figurínou, na voľnej dĺžke popruhu medzi figurínou a predpínacím zariadením alebo posuvným okom a ak je to potrebné, figurína sa znova usadí do svojej pôvodnej polohy na sedenie.

2.7.10.2. Kondicionovanie

Predpínacie zariadenie sa môže oddeliť od bezpečnostného pásu, ktorý sa má testovať, a udržiava sa 24 h pri teplote 60 ± 5°C. Teplota sa potom na dve hodiny zvýši na 100 ± 5 °C. Následne sa 24 hodín udržiava pri teplote –30 ± 5 °C. Po vybratí z klimatizačnej komory sa zariadenie ohrieva na okolitú teplotu. Ak bolo zariadenie oddelené od pásu, znovu sa pripevní k bezpečnostnému pásu".

Prečíslovať bod 2.8, ktorý znie:

"2.8 Zhoda výroby

2.8.1. Akýkoľvek bezpečnostný pás alebo zadržiavací systém schválený podľa tejto smernice sa má vyrábať tak, aby bol konformný s typom schváleným na základe splnenia požiadaviek uvedených v bodoch 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7 vyššie.

2.8.2. S cieľom overiť splnenie požiadaviek uvedených v bode 2.8.1 vykonajú sa vhodné kontroly výroby.

2.8.3. Držiteľ schválenia má najmä:

2.8.3.1. Zabezpečiť existenciu postupov pre účinnú kontrolu kvality výrobkov;

2.8.3.2. Mať prístup ku kontrolnému zariadeniu potrebnému na kontrolu zhody každého schváleného typu;

2.8.3.3. Zabezpečiť, aby boli údaje o výsledkoch testu zaznamenané a aby priložené dokumenty zostali prístupné po dobu stanovenú v dohode so správnym orgánom;

2.8.3.4. Analyzovať výsledky každého typu testu, aby sa overila a zabezpečila stabilita charakteristík bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov, pričom sa stanovia tolerancie odchýliek priemyselnej výroby;

2.8.3.5. Zabezpečiť, aby sa vykonali pre každý typ bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému aspoň testy predpísané v prílohe XVI;

2.8.3.6. Zabezpečiť, aby všetky vzorky alebo testovacie kusy dokazujúce nezhodu s typom uvažovaného testu vyvolali potrebu ďalšieho odberu vzoriek a ďalšieho testu. Majú sa podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia k opätovnému obnoveniu zhody zodpovedajúcej výroby.

2.8.4. Príslušný orgán, ktorý udelil typové schválenie, môže kedykoľvek overiť zhodu kontrolných metód použiteľných na každú výrobnú jednotku.

2.8.4.1. Pri každej inšpekcii sa inšpektorovi predloží kniha skúšok a záznamy o výrobných inšpekciách.

2.8.4.2. Inšpektor môže náhodne vybrať vzorky, ktoré budú preskúšané v laboratóriu výrobcu. Minimálny počet vzoriek sa môže stanoviť podľa výsledkov vlastného overenia výrobcu.

2.8.4.3. Keď sa javí úroveň kvality neuspokojivá, alebo ak sa zdá, že je potrebné overiť platnosť skúšok vykonaných podľa bodu 2.8.4.2, inšpektor vyberie vzorky, ktoré majú byť zaslané technickej službe, ktorá vykonala typové schvaľovacie skúšky.

2.8.4.4. Príslušný orgán môže vykonať každú skúšku predpísanú v tejto smernici.

2.8.4.5. Bežná frekvencia inšpekcií schválená príslušným orgánom má byť dve inšpekcie za rok. V prípade, keď sú zaznamenané negatívne výsledky počas týchto inšpekcií, príslušný orgán zabezpečí, aby boli čo možno najskôr urobené všetky potrebné opatrenia pre opätovné obnovenie zhody výroby".

Body 3.1 až 3.1.5 sa nahradzujú takto:

"3.1 Vybavenie vozidla [2]

3.1.1. Akékoľvek vozidlo, na ktoré sa vzťahuje článok 9, kategórie M a N (s výnimkou tých vozidiel, ktoré majú miesta zvlášť určené pre stojacich cestujúcich v kategóriách M2 nad 3,5 t a M3) musí byť vybavené bezpečnostnými pásmi alebo zadržiavacími systémami, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice.

3.1.2. Typy bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov pre každé miesto na sedenie, kde sa vyžaduje montáž, majú byť typmi špecifikovanými v prílohe XV (s ktorými nemôžu byť použité ani navíjače bez blokovania (1.8.1), ani navíjače s ručným odblokovaním (1.8.2). Pre všetky miesta na sedenie, pre ktoré sú brušné pásy typu B špecifikované v prílohe XV, sú povolené brušné pásy typu Br3 okrem prípadov, keď pri ich použití sa zvinujú späť v takej miere, že zmenšujú komfort zvlášť po bežnom zapnutí pracky.

3.1.3. Avšak pre vonkajšie miesta na sedenie iné než predné v prípade vozidiel kategórie M1, uvedených v prílohe XV a označených symbolomØ, je povolené namontovanie brušných pásov typu B, Br3 alebo Br4m tam, kde existuje priechod medzi sedadlom a najbližšou bočnou stenou vozidla určený na to, aby umožnil prístup cestujúcich do iných častí vozidla. Priestor medzi sedadlom a bočnou stenou je považovaný za priechod, ak je vzdialenosť medzi uvedenou bočnou stenou so všetkými dverami uzavretými a zvislou pozdĺžnou rovinou prechádzajúcou strednou osou príslušného sedadla – merané v mieste bodu R a kolmo k strednej pozdĺžnej rovine vozidla – väčšia než 500 mm.

3.1.4. Tam, kde nie sú požadované žiadne bezpečnostné pásy, môže byť podľa výberu výrobcu použitý akýkoľvek typ bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému, zodpovedajúci tejto smernici. Z typov pásov povolených v prílohe XV sa môže typ pásu A použiť ako alternatíva brušných pásov pre tie miesta na sedenie, pre ktoré sú brušné pásy špecifikované v prílohe XV.

3.1.5. U trojbodových pásov, vybavených navíjačmi, musí najmenej jeden navíjač fungovať na ramennom popruhu.

3.1.6. S výnimkou vozidiel kategórie M1 je možné pripustiť navíjače s núdzovým blokovaním typu 4N (1.8.5) namiesto navíjačov 4 (1.8.4) tam, kde sa preukázal súhlas služby zodpovednej za testy s tým, že vybavenie navíjačom typu 4 by nebolo praktické.

3.1.7. Pre predné vonkajšie a stredné miesta na sedenie uvedené v prílohe XV a označené symbolom*, sa brušné pásy typu špecifikovanom v prílohe XV považujú za primerané tam, kde je predné okno umiestnené mimo referenčnú zónu definovanú v prílohe II k smernici 74/60/EHS.

Pokiaľ ide o bezpečnostné pásy, predné okno sa považuje za časť referenčnej zóny, ak je možné sa ho dotknúť testovacím prístrojom podľa metódy popísanej v prílohe II k smernici 74/60 EHS.

3.1.8. Pre všetky miesta na sedenie označené v prílohe XV symbolom musí byť každé "nechránené miesto na sedenie" definované v bode 3.1.9 vybavené brušnými pásmi typu špecifikovaného v prílohe XV.

3.1.9. "Nechránené miesto na sedenie" je také, pred ktorým nie je žiadna "ochranná stena" v následne definovanom priestore:

- medzi dvoma vodorovnými rovinami, jedna prechádzajúca bodom H a druhá 400 mm nad ňou;

- medzi dvoma vertikálnymi pozdĺžnymi rovinami, ktoré sú symetrické k bodu H a sú od seba vzdialené 400 mm;

- za vertikálnou priečnou rovinou vzdialenou 1,30 m od bodu H.

Na tento účel "ochranná stena" znamená plochu primeranej pevnosti, nevykazujúcu také prerušenie, že pri geometrickom priemete gule o priemere 165 mm v pozdĺžnom horizontálnom smere, prechádzajúcom ktorýmkoľvek bodom definovaného priestoru a stredom gule, sa nepreukáže nikde v "ochrannej stene" otvor, ktorým by geometrický priemet gule mohol prejsť.

Sedadlo sa považuje za "nechránené miesto na sedenie", ak ochranná stena vo vyššie definovanom priestore má súhrnnú plochu menšiu než 800 cm2."

Za bod 3.2.2.3 sa doplní nový bod 3.2.2.4:

"3.2.2.4. Konštrukcia a montáž každého bezpečnostného pásu pre každé miesto na sedenie má byť taká, aby bola ľahko použiteľná. Okrem toho, tam kde sa kompletné sedadlo alebo sedacia časť a/alebo operadlo sedadla môže sklopiť, aby sa umožnil prístup do zadnej časti vozidla alebo premiestnenie nákladu alebo batožiny, musia byť bezpečnostné pásy, určené pre tieto sedadlá, po sklopení a uvedení týchto sedadiel do polohy na sedenie prístupné pre použitie alebo môžu byť ľahko jednou osobou vybraté spod alebo spoza sedadla, v súlade s návodom uvedeným v príručke pre užívateľa vozidla, bez toho, aby táto osoba k tomu potrebovala nácvik alebo skúsenosti."

Bod 3.3.2, štvrtá veta sa upraví takto:

"V prípade bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov pre predné vonkajšie miesta na sedenie, okrem upínacích pásov, má byť pracka taktiež schopná zablokovania rovnakým spôsobom."

Posledná veta bodu 3.3.2 sa nahradí takto:

"Ak sa pracka dotýka užívateľa, má sa vykonať kontrola, aby sa zabezpečilo, že dotyková plocha spĺňa požiadavky bodu 2.4.2.1 tejto prílohy".

Príloha II bod 1, doplniť:

"…/zariadenie na výškové nastavenie horného oka (1)."

V prílohe II za vzorom schváleného osvedčenia o typovom schválení sa doplní nasledujúci vzor dokumentu:

"

Doplnok 1

+++++ TIFF +++++

"

Príloha III sa mení a dopĺňa takto:

—— Bod 1.1.1:doplniť:

"9 pre Španielsko

21 pre Portugalsko"

nahradiť písmená "GR" písmenami "EL".

Doplniť nasledujúci nový bod 1.1.3.2.3:

"1.1.3.2.3. písmeno "p". v prípade bezpečnostného pásu s predpínacím zariadením".

Príloha VII sa mení a dopĺňa takto:

Bod 3: prvý odsek sa doplní o nasledujúcu novú vetu:

"Tolerancia umiestnenia kotvových bodov je taká, že každý kotvový bod musí byť umiestnený najďalej do 50 mm od zodpovedajúcich bodov A, B a K vyznačených na obrázku 1 alebo eventuálne bodom A1, B1 a K."

Doplní sa nasledujúci bod 3.1:

"3.1. V prípade pásu vybaveného zariadením pre výškové nastavenie pásu definovanom v bode 1.8.6 tejto smernice, toto zariadenie má byť pripevnené buď k pevnému rámu, alebo k časti vozidla, na ktorú je bežne montované a ktoré sa pevne uchytí na skúšobný vozík".

Obrázok 1 sa nahradí nasledujúcim obrázkom:

+++++ TIFF +++++

Obrázok 1VOZÍK, SEDADLO, UKOTVENIE

Príloha X sa mení a dopĺňa takto:Bod 2 písm. g) sa zmení tak, že sa na konci doplní: "…alebo ak je bezpečnostný pás vybavený predpínacím zariadením, keď je aktivované."

Doplnia sa nasledujúce nové prílohy XV a XVI

"

PRÍLOHA XV

MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV S UVEDENÍM TYPOV PÁSOV A TYPOV NAVÍJAČOV

Poznámky:

* : Vzťahuje sa k bodu 3.1.7 prílohy I.

: Vzťahuje sa k bodom 3.1.8 a 3.1.9 prílohy I.

Ø : Vzťahuje sa k bodu 3.1.3 prílohy I.

Kategória vozidla | Vonkajšie miesta na sedenie | Stredné miesta na sedenie |

Predné | Iné než predné | Predné | Iné než predné |

Vodič | Vodič | | | | | | | | |

| | | |

M1 | Ar4m | Ar4m | Ø | A | * | B | või | A | B |

| | | | | | Ar4m | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

M2 ≤ 3.5 t | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | või | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

M2 > 3.5 t | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

M3 | B | B | | B | | B | | | | B |

| Br3 | Br3 | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | Br4m | | Br4m | | Br4m | | | | Br4m |

| Br4Nm | Br4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | | | Br4Nm |

N1 | Ar4m | Ar4m | | B | * | B | või | A | | B |

| Ar4Nm | Ar4Nm | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| | | | | | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| | | | | | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N2 | B | * | B | või | A | | B | * | B | või | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

N3 | B | * | B | või | A | | B | * | B | või | A | | B |

| Br3 | | Br3 | | | | Br3 | | Br3 | | | | Br3 |

| Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m | | Br4m | | Ar4m | | Br4m |

| Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm | | Br4Nm | | Ar4Nm | | Br4Nm |

""

PRÍLOHA XVI

KONTROLA ZHODY VÝROBY

1. TESTY

Požaduje sa, aby bezpečnostné pásy preukázali zhodnosť s požiadavkami, na ktorých sú založené nasledujúce testy:

1.1. Overenie prahu blokovania a životnosti navíjačov s núdzovým blokovaním

Podľa ustanovení bodu 2.7.7.2 v najmenej priaznivom smere po vykonaní testov životnosti uvedených v bodoch 2.7.2, 2.7.7.1 a 2.7.7.3, ako aj požiadavky bodu 2.4.5.2.5.

1.2. Overenie životnosti navíjačov s automatickým blokovaním

Podľa ustanovení bodu 2.7.7.1 doplnených testmi podľa bodov 2.7.2 a 2.7.7.3, ako aj požiadavky bodu 2.4.5.1.3.

1.3. Test pevnosti popruhov po kondicionovaní

Podľa postupu popísaného v bode 2.7.5, po kondicionovaní podľa požiadaviek bodov 2.7.3.1 až 2.7.3.5.

1.3.1. Test pevnosti popruhov po odieraní

Podľa postupu popísaného v bode 2.7.5, po kondicionovaní podľa požiadaviek popísaných v bode 2.7.3.6.

1.4. Test mikropreklzu

Podľa postupu popísaného v bode 2.7.4.

1.5. Test tuhých častí

Podľa postupu popísaného v bode 2.7.6.

1.6. Overenie požiadaviek na činnosti bezpečnostného pásu alebo zadržiavacieho systému, keď je podrobený dynamickému testu

1.6.1. Testy s kondicionovaním

1.6.1.1. Pásy alebo zadržiavacie systémy vybavené navíjačmi s núdzovým blokovaním: podľa ustanovení uvedených v bodoch 2.7.8 a 2.7.9 s použitím pásu, ktorý bol pred tým podrobený 45000 cyklom testu životnosti navíjača predpísaného v bode 2.7.7.1 a testom definovaným v bodoch 2.4.2.3, 2.7.2 a 2.7.7.3.

1.6.1.2. Pásy alebo zadržiavacie systémy vybavené navíjačmi s automatickým blokovaním: podľa ustanovení uvedených v bodoch 2.7.8 a 2.7.9, s použitím pásu, ktorý bol pred tým podrobený 10000 cyklom testu životnosti navíjača predpísaného v bode 2.7.7.1 a taktiež testom predpísaným v bodoch 2.4.2.3, 2.7.2 a 2.7.7.3.

1.6.1.3. Statický pás: podľa ustanovení uvedených v bodoch 2.7.8 a 2.7.9, s bezpečnostným pásom, ktorý bol podrobený testu predpísanému v bodoch 2.4.2.3 a 2.7.2.

1.6.2. Test bez kondicionovania

Podľa ustanovení uvedených v bodoch 2.7.8 a 2.7.9.

2. VÝSLEDKY A FREKVENCIA TESTOV

2.1. Podľa požiadaviek bodov 1.1 až 1.5 sa frekvencia testovania zakladá na štatisticky riadenej a náhodnej báze v súlade s jedným z postupov pravidelnej kontroly kvality.

2.1.1. Okrem toho v prípade navíjačov s núdzovým blokovaním sa všetky súpravy kontrolujú:

2.1.1.1. buď podľa ustanovení uvedených v bodoch 2.7.7.2.1 a 2.7.7.2.2, v najmenej priaznivom smere, ako je špecifikované v bode 2.7.7.2.1.2. Výsledky majú spĺňať požiadavky bodov 2.4.5.2.1.1 a 2.4.5.2.3,

2.1.1.2. alebo podľa ustanovení uvedených v bode 2.7.7.2.3 v najmenej priaznivom smere. Okrem toho, rýchlosť náklonu môže byť väčšia, než je predpísaná rýchlosť, pokiaľ to nemá vplyv na výsledky testu. Výsledky testu majú spĺňať požiadavky bodu 2.4.5.2.1.4.

2.2. V prípade overenia zhodnosti s dynamickým testom podľa bodu 1.6 tejto prílohy sa tento vykoná s minimálnou frekvenciou:

2.2.1. Testy s kondicionovaním

2.2.1.1. V prípade pásov vybavených navíjačmi s núdzovým blokovaním,

- pri dennej výrobe väčšej než 1000 pásov: jeden zo 100000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za každé dva týždne,

- pri dennej výrobe menšej alebo rovnajúcej sa 1000 pásom: jeden z 10000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za rok,

každý druh blokovacieho mechanizmu [1] sa podrobí testu predpísanému v bode 1.6.1.1 tejto prílohy.

2.2.1.2. V prípade pásov vybavených navíjačmi s automatickým blokovaním a statických pásov,

- pri dennej výrobe väčšej než 1000 pásov: jeden zo 100000 vyrobených pásov s minimálnou frekvenciou raz za každé dva týždne,

- pri dennej výrobe menšej alebo rovnajúcej sa 1000 pásom: jeden z 10000 vyrobených pásov s minimálnou frekvenciou raz za rok,

sa podrobia testu predpísanému v bode 1.6.1.2 alebo 1.6.1.3 tejto prílohy.

2.2.2. Testy bez kondicionovania

2.2.2.1. V prípade pásov vybavených navíjačom s núdzovým blokovaním sa nasledujúci počet vzoriek podrobí testu predpísanému v bode 1.6.2 tejto prílohy:

2.2.2.1.1. pri výrobe väčšej než 5000 pásov denne, dva pásy z každých 25000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za deň pre každý druh blokovacieho mechanizmu;

2.2.2.1.2. pri výrobe menšej než 5000 pásov denne, jeden pás z každých 5000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za rok, pre každý druh blokovacieho mechanizmu.

2.2.2.2. V prípade pásov vybavených navíjačmi s automatickým blokovaním a statických pásov sa nasledujúci počet vzoriek podrobí testu predpísanému v bode 1.6.2 tejto prílohy:

2.2.2.2.1. pri výrobe väčšej než 5000 pásov denne, dva pásy z každých 25000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za deň, pre každý schvaľovaný typ,

2.2.2.2.2. pri výrobe menšej než 5000 pásov denne, jeden pás z každých 5000 vyrobených pásov, s minimálnou frekvenciou raz za rok, pre každý schvaľovaný typ.

2.2.3. Výsledky

Výsledky testu majú spĺňať požiadavky bodu 2.6.1.3.1 prílohy I.

Posun figuríny dopredu môže byť kontrolovaný vzhľadom na bod 2.6.1.3.2 prílohy I (alebo prípadne na bod 2.6.1.4), v priebehu testu vykonávaného s kondicionovaním podľa bodu 1.6.1 tejto prílohy, pomocou zjednodušenej upravenej metódy.

2.3. Keď nevyhovie testovaná vzorka jednotlivému testu, ktorému sa podrobila, vykoná sa ďalší test s rovnakými požiadavkami s najmenej troma ďalšími vzorkami. V prípade dynamických testov, ak nevyhovie testu jedna z uvedených troch vzoriek, držiteľ schválenia alebo jeho poverený zástupca oznámi príslušnému orgánu, ktorý udelil typové schválenie, aké opatrenia boli podniknuté pre opätovné obnovenie zhody výroby.

"

[1] Ú. v. ES L 139, 19.5.1982, s. 17.

[2] Navyše k požiadavkám bodu 3.1 môžu členské štáty podľa vnútroštátnych právnych predpisov pre určité typy vozidiel akceptovať iné typy bezpečnostných pásov alebo zadržiavacích systémov zahrnuté v tejto smernici.

[1] Na účel tejto prílohy "druh blokovacieho mechanizmu" znamená všetky navíjače s núdzovým blokovaním, ktorých mechanizmus sa líši iba v hlavnom(-ých) uhle(-och) snímacieho zariadenia v referenčnom osovom systéme vozidla.

--------------------------------------------------