31989L0680Úradný vestník L 398 , 30/12/1989 S. 0026 - 0026
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0124
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0124


Smernica Rady

z 21. decembra 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/536/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o ochranných konštrukciách kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov chrániacich pri prevrátení

(89/680/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je nevyhnutné prijať opatrenia s cieľom postupného vytvorenia vnútorného trhu na obdobie, ktoré uplynie 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh zahŕňa oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej ja zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže článok 9 smernice 77/536/EHS [4], naposledy zmenený a doplnený smernicou 87/354/EHS [5] obmedzuje oblasť pôsobnosti uvedenej smernice na poľnohospodárske a lesné kolesové traktory s hmotnosťou medzi 1,5 a 4,5 tony; keďže zvýšenie doposiaľ stanovenej maximálnej hmotnosti o 1,5 tony neznamená žiadne väčšie nevýhody z hľadiska bezpečnosti na cestách a bezpečnosti pri práci na poli;

keďže ochranné prvky proti prevráteniu traktorov s hmotnosťou od 4,5 a 6 ton sú porovnateľné s ochrannými prvkami traktorov s hmotnosťou 1,5 a 4,5 ton a preto sa na ne môžu vzťahovať rovnaké predpisy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V prvom riadku štvrtej zarážky článku 9 smernice 77/536/EHS sa "hmotnosť medzi 1,5 a 4,5 ton" nahrádza týmto "hmotnosť medzi 1,5 a 6 ton".

Článok 2

Členské štáty príjmu zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 12 mesiacov od 3. januára 1990. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1989

Za Radu

predseda

E. Cresson

[1] Ú. v. ES C 324, 17.12.1988, s. 14.

[2] Ú. v. ES C 120, 16.5.1989, s. 17 aÚ. v. ES C 256, 9.10.1989, s. 75.

[3] Ú. v. ES C 102, 24.4.1989, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 220, 29.8.1977, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 192, 11.7.1987, s. 43.

--------------------------------------------------