31989L0654Úradný vestník L 393 , 30/12/1989 S. 0001 - 0012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0170
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 5 Zväzok 4 S. 0170


Smernica Rady

z 30. novembra 1989

o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku (prvá samostatná smernica v zmysle článku 16 ods. 1 smernice 89/391/EHS)

(89/654/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 118a,

so zreteľom na návrh Komisie [1] predložený po porade s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci,

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže článok 118a zmluvy ustanovuje, že rada prijme prostredníctvom smerníc minimálne požiadavky na podporu zlepšovania, najmä pracovného prostredia, aby sa zaručila vyššia úroveň bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;

keďže v súlade s podmienkami daného článku takéto smernice majú vylúčiť ukladanie správnych, finančných a právnych obmedzení spôsobom, ktorý by zabránil vytváraniu a rozvoju malých a stredných podnikov;

keďže správa Komisie o jej programe pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci [4] ustanovuje prijatie smernice určenej na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov na pracovisku;

keďže Rada vo svojej rezolúcii z 21. decembra 1987 o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia pri práci [5] vzala na vedomie zámer Komisie predložiť Rade v blízkej budúcnosti minimálne požiadavky o usporiadaní pracoviska;

keďže dodržiavanie minimálnych požiadaviek určených na zaistenie vyššej úrovne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je podstatné pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov;

keďže táto smernica je samostatná smernica v zmysle článku 16 (1) smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci [6]; keďže ustanovenia uvedenej smernice preto v plnom rozsahu sa vzťahujú na pracovisko, zároveň rešpektujúc prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice;

keďže táto smernica je praktickým príspevkom na vytváranie sociálnej dimenzie vnútorného trhu;

keďže v zmysle rozhodnutia 74/325/EHS [7], ktoré bolo naposledy zmenené a doplnené aktom o pristúpení z roku 1985, Komisia vedie porady s Poradným výborom pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci o vypracovaní návrhov v tejtooblasti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

ODDIEL I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

1. Táto smernica, ktorá je prvou samostatnou smernicou v zmysle článku 16 (1) smernice 89/391/EHS, určuje minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku, ako definuje článok 2.

2. Táto smernica sa nevzťahuje na:

a) dopravné prostriedky používané mimo podniku a/alebo prevádzky alebo pracoviská v dopravných prostriedkoch;

b) dočasné alebo lokalitne sa meniace pracoviská;

c) ťažobný priemysel;

d) rybárske lode;

e) polia, lesy a iná pôda, ktoré sú súčasťou poľnohospodárskeho alebo lesného podniku, ale sú situované mimo budov tohto podniku.

3. Ustanovenia smernice 89/391/EHS sa v plnej miere vzťahujú na celú oblasť uvedenú v odseku 1, zároveň rešpektujúc prísnejšie a/alebo osobitné ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

Definícia

Na účely tejto smernice "pracovisko" znamená miesto určené na umiestnenie pracovných stanovíšť v priestoroch podniku a/alebo prevádzky a akékoľvek iné miesto v rámci podniku a/alebo prevádzky, na ktoré má pracovník prístup počas svojej práce.

ODDIEL II

POVINNOSTI ZAMESTNÁVATEĽA

Článok 3

Pracoviská využívané po prvýkrát

Pracoviská prvýkrát využívané po 31. decembri 1992 musia spĺňať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe I.

Článok 4

Pracoviská už využívané

Pracoviská využívané už pred 1. januárom 1993 musia spĺňať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe II najneskôr do troch rokov po tomto dátume.

Čo sa týka Portugalskej republiky, pracoviská využívané pred 1. januárom 1993 musia spĺňať minimálne požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci uvedené v prílohe II najneskôr do štyroch rokov po tomto dátume.

Článok 5

Úpravy pracovísk

Ak boli pracoviská upravované, zväčšované a/alebo zmenené po 31. decembri 1992, zamestnávateľ vykoná opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby tieto úpravy, zväčšenia a/alebo zmeny boli zosúladené s príslušnými minimálnymi požiadavkami uvedenými v prílohe I.

Článok 6

Všeobecné požiadavky

Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, zamestnávateľ dohliada na to, aby:

- dopravné trasy k núdzovým východom a núdzové východy samotné boli stále voľné a priechodné,

- bola vykonávaná technická údržba pracoviska, pracovných prostriedkov a zariadení, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe I a II a aby všetky zistené závady, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov, boli čo najskôr odstránené,

- pracovisko, pracovné prostriedky a zariadenia, najmä tie, ktoré sú uvedené v prílohe I bod 6 a v prílohe II bod 6, boli pravidelne čistené na zabezpečenie primeranej úrovne hygieny,

- bezpečnostné prostriedky a zariadenia určené na prevenciu alebo vylúčenie nebezpečenstiev, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe I a II, boli pravidelne udržiavané a kontrolované.

Článok 7

Informovanie pracovníkov

Bez toho, aby bol dotknutý článok 10 smernice 89/391/EHS pracovníci a/alebo ich zástupcovia sú informovaní o všetkých opatreniach týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku, ktoré sa majú prijať.

Článok 8

Konzultovanie s pracovníkmi a účasť pracovníkov

Podľa článku 11 smernice 89/391/EHS sa vedú porady o záležitostiach obsiahnutých v tejto smernici vrátane jej príloh, ktorých sa zúčastnia aj pracovníci a/alebo ich zástupcovia.

ODDIEL III

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 9

Zmeny a doplnky príloh

V súlade s postupom ustanoveným v článku 17 smernice 89/391/EHS sa prijmú čisto technické zmeny a doplnky príloh, ktoré sú výsledkom:

- prijatia smerníc o technickom zosúladení a normalizácii návrhu, výroby alebo konštrukcie častí pracovísk a/alebo

- technického pokroku, zmien v medzinárodných predpisoch alebo špecifikáciách a poznatkoch týkajúcich sa pracovísk.

Článok 10

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty prijmú do 31. decembra 1992 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Okamžite budú o tom informovať Komisiu.

Dátum účinnosti pre Grécku republiku je však 31. december 1994.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré už prijali alebo prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

3. Členské štáty podávajú komisii každých päť rokov správu o praktickej realizácii ustanovení tejto smernice a uvedú stanoviská zamestnávateľov a pracovníkov.

Komisia informuje Európsky parlament, Radu, Hospodársky a sociálny výbor a Poradný výbor pre bezpečnosť, hygienu a ochranu zdravia pri práci.

4. Komisia so zreteľom na odseky 1 až 3 predkladá pravidelne správu o vykonávaní tejto smernice Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru.

Článok 11

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 30. novembra 1989

Za Radu

predseda

J. P. Soisson

[1] Ú. v. ES C 141, 30.5.1988, s. 6,Ú. v. ES C 115, 8.5.1989, s. 34 aÚ. v. ES C 284, 10.11. 1989, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 326, 19.12.1988, s. 123 aÚ. v. ES C 256, 9.10.1988, s. 51.

[3] Ú. v. ES C 175, 4.7.1988, s. 28.

[4] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 3.

[5] Ú. v. ES C 28, 3.2.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 185, 9.7.1974, s. 15.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA NA PRACOVISKÁCH VYUŽÍVANÝCH PO PRVÝKRÁT V ZMYSLE ČLÁNKU 3 TEJTO SMERNICE

1. Úvodná poznámka

Povinnosti ustanovené v tejto prílohe sa uplatňujú, kedykoľvek si to charakter pracoviska, činnosť, okolnosti alebo nebezpečenstvo vyžadujú.

2. Stabilita a pevnosť

Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia svojou konštrukciou a pevnosťou vyhovovať charakteru ich používania.

3. Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia musí byť navrhnutá a skonštruovaná tak, aby nepredstavovala zdroj nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu; osoby musia byť primerane chránené pred nebezpečenstvom úrazu spôsobeným priamym alebo nepriamym kontaktom.

Návrh, konštrukcia a výber materiálu a ochranných zariadení musia byť primerané napätiu, vonkajším podmienkam a spôsobilosti osôb, ktoré majú prístup k častiam inštalácie.

4. Únikové cesty a núdzové východy

4.1. Únikové cesty a núdzové východy musia zostať voľné a musia viesť najkratšou možnou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

4.2. V prípade nebezpečenstva musia mať pracovníci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť všetky pracovné stanovištia.

4.3. Počet, rozmiestnenie a rozmery únikových ciest a núdzových východov závisia od využívania, vybavenia a rozmerov pracovísk a od maximálneho počtu osôb, ktoré sa môžu na týchto pracoviskách nachádzať.

4.4. Dvere núdzových východov sa musia otvárať smerom von.

Pre núdzové východy nie je možné použiť posuvné alebo otáčavé dvere.

Dvere núdzových východov by nemali byť zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich môže potrebovať v prípade nebezpečenstva.

4.5. Špecifické únikové cesty a núdzové východy musia byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa do právneho poriadku transponuje smernica 77/576/EHS [1].

Takéto značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a byť trvácne.

4.6. Únikové dvere nesmú byť zamknuté.

Únikové cesty a núdzové východy a dopravné trasy a dvere, ktoré k nim vedú, musia byť voľné, aby mohli byť kedykoľvek bez problémov použité.

4.7. Únikové cesty a núdzové východy, ktoré vyžadujú osvetlenie, musia byť vybavené núdzovým osvetlením primeranej intenzity pre prípad výpadku osvetlenia.

5. Identifikácia a hasenie požiaru

5.1. V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, od ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických vlastností látok, ktoré sa v nich nachádzajú a od maximálneho potenciálneho počtu prítomných osôb, pracoviská musia byť vybavené vhodným zariadením na hasenie požiaru a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražnými systémami.

5.2. Neautomatické zariadenia na zdolávanie požiaru musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné.

Tieto zariadenia musia byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa do právneho poriadku transponuje smernica 77/576/EHS.

Takéto značky sa musia umiestniť na vhodných miestach a byť trvácne.

6. Vetranie uzavretých pracovísk

6.1. V uzavretých pracoviskách je potrebné vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu, so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzické požiadavky, ktoré sa kladú na pracovníkov.

Ak je použitý vetrací systém, je udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.

Ak je to potrebné na ochranu zdravia pracovníkov, kontrolný systém musí indikovať akúkoľvek poruchu.

6.2. Ak je použitá klimatizácia alebo mechanické vetranie, musí sa prevádzkovať tak, aby pracovníci neboli vystavení prievanu zapríčiňujúcemu ich nepohodu.

Akákoľvek usadenina alebo nečistoty, ktoré môžu bezprostredne ohroziť zdravie pracovníkov znečistením ovzdušia, musia byť ihneď odstránené.

7. Teplota miestností

7.1. Počas pracovnej doby teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí byť primeraná pre ľudí, s ohľadom na použité pracovné metódy a fyzické požiadavky kladené na pracovníkov.

7.2. Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach pre osobnú hygienu, jedálňach a miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná konkrétnemu účelu, na ktorý sú tieto priestory využívané.

7.3. Okná, strešné okná a sklenené priečky na pracovisku by mali umožniť zatienenie nadmerného slnečného svetla vo vzťahu k charakteru práce a pracoviska.

8. Prirodzené a umelé osvetlenie miestností

8.1. Pracoviská musia byť v čo najväčšej miere osvetlené prirodzeným svetlom a musia byť vybavené umelým osvetlením primeraným na ochranu bezpečnosti a zdravia pracovníkov.

8.2. Osvetlenie v miestnostiach, v ktorých sa nachádzajú pracoviská a na chodbách, musí byť umiestnené tak, aby nehrozilo žiadne nebezpečenstvo úrazu pracovníkov dôsledkom typu inštalovaného osvetlenia.

8.3. Pracoviská, na ktorých sú pracovníci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia, musia byť vybavené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

9. Podlahy, steny, stropy miestností a strechy

9.1. Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrbole, diery alebo šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmykľavé.

Pracoviská, na ktorých sú pracovné stanovištia, musia mať primeranú izoláciu, s ohľadom na typ daného podniku a fyzickú činnosť pracovníkov.

9.2. Povrchy podláh, stien a stropov v miestnostiach musia byť také, aby ich bolo možné vyčistiť a renovovať tak, aby spĺňali primeraný hygienický štandard.

9.3. Priehľadné alebo priesvitné steny, najmä celosklenené priečky, v miestnostiach alebo v blízkosti pracovísk a dopravných trás, musia byť jasne označené a vyrobené z bezpečných materiálov alebo musia byť od takýchto miest alebo dopravných trás kryté tak, aby sa zabránilo kontaktu pracovníkov s týmito stenami alebo ich zraneniu spôsobenému rozbitím týchto stien.

9.4. Prístup na strechy vyrobené z materiálov s nedostatočnou pevnosťou nesmie byť povolený bez vybavenia, ktoré zaručí, že je možné prácu vykonať bezpečným spôsobom.

10. Okná a strešné okná

10.1. Pracovníci musia mať možnosť otvoriť, zatvoriť, nastaviť alebo zaistiť okná, strešné okná a ventilátory bezpečným spôsobom. Pri otvorení nesmú byť v takej polohe, aby vytvárali pre pracovníkov nebezpečenstvo.

10.2. Okná a strešné okná musia byť navrhované s vybavením alebo musia byť inak vybavené zariadeniami, ktoré umožnia ich vyčistenie bez nebezpečenstva pre pracovníkov vykonávajúcich túto činnosť alebo pre pracovníkov nachádzajúcich sa v budove alebo v jej okolí.

11. Dvere a brány

11.1. Umiestnenie, počet, rozmery dverí a brán a materiály použité na ich konštrukciu závisia od charakteru a použitia miestností alebo priestorov.

11.2. Priehľadné dvere musia byť primerane označené vo viditeľnej úrovni.

11.3. Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia obsahovať priehľadné výplne.

11.4. Ak nie sú priehľadné alebo priesvitné plochy na dverách a bránach vyrobené z bezpečných materiálov a ak existuje nebezpečenstvo poranenia pracovníkov pri rozbití dvier alebo brány, tieto plochy musia byť chránené pred rozbitím.

11.5. Posuvné dvere musia byť vybavené bezpečnostným zariadením na ochranu pred vykoľajením a vypadnutím.

11.6. Dvere a brány otvárajúce sa smerom nahor musia byť vybavené mechanizmom, ktorý ich zaistí proti spätnému pádu.

11.7. Dvere na únikových cestách musia byť primerane označené.

Tieto dvere sa musia dať kedykoľvek otvoriť zvnútra bez osobitnej pomoci.

Tieto dvere sa musia dať otvoriť, keď sú pracoviská obsadené.

11.8. Ak pre chodcov nie je bezpečné prechádzať cez bránu určenú prevažne pre dopravné prostriedky, musia byť v jej bezprostrednej blízkosti aj dvere pre chodcov; takéto dvere musia byť jasne označené a musia byť neustále priechodné.

11.9. Mechanické dvere a brány musia fungovať tak, aby pre pracovníkov nevytvárali nebezpečenstvo nehody.

Takéto dvere musia byť vybavené ľahko identifikovateľným a dostupným núdzovým zatváracím zariadením a ak sa v prípade výpadku elektrickej energie automaticky neotvoria, musia sa dať otvoriť manuálne.

12. Dopravné trasy — nebezpečné priestory

12.1. Dopravné trasy, vrátane schodísk, pevných rebríkov, nakladacích plošín a rámp, musia byť umiestnené a dimenzované tak, aby zabezpečili ľahký, bezpečný a primeraný prístup pre chodcov alebo vozidlá, pri ktorom by neboli ohrození pracovníci pracujúci v blízkosti týchto dopravných trás.

12.2. Trasy určené pre chodcov a/alebo na prepravu tovaru musia byť dimenzované vzhľadom na počet potenciálnych užívateľov a typ podniku.

Ak sa na dopravných trasách používajú dopravné prostriedky, pre chodcov musí byť vyčlenený dostatočne voľný priestor.

12.3. Medzi dopravnými trasami pre vozidlá a dverami, bránami, priechodmi pre chodcov, chodbami a schodiskami musí byť dostatočne voľný priestor.

12.4. Kde si to použitie a vybavenie miestností kvôli ochrane pracovníkov vyžaduje, dopravné trasy musia byť jasne vyznačené.

12.5. Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, na ktorých, vzhľadom na charakter práce, existuje nebezpečenstvo pádu pracovníkov alebo predmetov, takéto miesta musia byť, pokiaľ je to možné, vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb do týchto priestorov.

Na ochranu pracovníkov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov musia byť vykonané primerané opatrenia.

Nebezpečné priestory musia byť jasne označené.

13. Osobitné opatrenia pre eskalátory a prepravníky

Eskalátory a prepravníky musia fungovať bezpečne.

Musia byť vybavené potrebnými bezpečnostnými zariadeniami.

Musia byť vybavené ľahko identifikovateľnými a dostupnými núdzovými vypínacími zariadeniami.

14. Nakladacie plošiny a rampy

14.1. Nakladacie plošiny a rampy musia vyhovovať rozmerom nákladu, ktorý má byť prepravovaný.

14.2. Nakladacie plošiny musia mať aspoň jeden východ.

Ak je to technicky realizovateľné, plošiny presahujúce určitú dĺžku musia mať východ na každom konci.

14.3. Nakladacie rampy musia byť čo najbezpečnejšie, aby sa zabránilo pádom pracovníkov z týchto rámp.

15. Rozmery miestností a voľný priestor v miestnostiach — voľnosť pohybu na pracovnom stanovišti

15.1. Pracovné miestnosti musia mať dostatočnú podlahovú plochu, výšku a voľný priestor, čo umožní pracovníkom vykonávať ich prácu bez ohrozenia ich bezpečnosti, zdravia alebo pracovnej pohody.

15.2. Rozmery voľného neobsadeného priestoru na pracovnom stanovišti musia byť vypočítané tak, aby umožňovali dostačujúcu voľnosť pohybu pracovníkov pri výkone ich práce.

Ak sa to z osobitných dôvodov pracoviska nedá dosiahnuť, pracovník musí mať dostatočnú voľnosť pohybu v blízkosti jeho pracovného stanovišťa.

16. Oddychové miestnosti

16.1. Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov vyžaduje, najmä kvôli druhu vykonávanej činnosti, alebo ak počet pracovníkov prekročí určitú hodnotu, pracovníci musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť.

Toto ustanovenie neplatí, ak sú pracovníci zamestnaní v kanceláriách alebo podobných pracovných miestnostiach, ktoré počas prestávky umožňujú primeranú relaxáciu.

16.2. Oddychové miestnosti musia byť dostatočne veľké a musia byť vybavené primeraným počtom stolov a stoličiek s operadlami podľa počtu pracovníkov.

16.3. V oddychových miestnostiach musia byť vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov pred nepohodou spôsobenou cigaretovým dymom.

16.4. Ak je pracovná doba pravidelne a často prerušovaná a neexistuje oddychová miestnosť, musia byť k dispozícii iné miestnosti, v ktorých môžu pracovníci zostať počas takýchto prerušení, kedykoľvek je to potrebné kvôli bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov.

Mali by byť vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov pred nepohodou spôsobenou cigaretovým dymom.

17. Tehotné ženy a dojčiace matky

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.

18. Sanitárne vybavenie

18.1. Šatne a uzamykateľné skrinky

18.1.1. Ak si pracovníci musia obliekať špeciálny pracovný odev a nemôžu sa prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii primeranú šatňu.

Šatňa musí byť ľahko prístupná, musí mať dostatočnú kapacitu a musí byť vybavená sedacím nábytkom.

18.1.2. Šatne musia byť dostatočne veľké a musia byť vybavené zariadením, ktoré umožní každému pracovníkovi zamknúť si svoje oblečenie počas pracovnej doby.

Ak si to okolnosti vyžadujú (napríklad nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky pre pracovné oblečenie musia byť oddelené od uzamykateľných skriniek pre civilné oblečenie.

18.1.3. Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a pre ženy.

18.1.4. Ak v zmysle odseku 18.1.1. šatne nie sú potrebné, každý pracovník musí mať k dispozícii miesto na odkladanie svojho oblečenia.

18.2. Sprchy a umývadlá

18.2.1. Ak je to potrebné kvôli charakteru práce alebo z dôvodu ochrany zdravia, pracovníci musia mať k dispozícii primerané a vhodné sprchy.

Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a pre ženy.

18.2.2. Sprchovacie miestnosti musia byť dostatočne veľké, aby umožnili každému pracovníkovi umyť sa bez prekážok v podmienkach primeraného hygienického štandardu.

Sprchy musia byť vybavené teplou a studenou tečúcou vodou.

18.2.3. Ak v zmysle odseku 18.2.1 sprchy nie sú potrebné, v blízkosti pracovných zariadení a šatní musia byť k dispozícii primerané a vhodné umývadlá s tečúcou vodou (v prípade potreby teplou).

Tieto umývadlá musia byť oddelené, alebo používané oddelene, pre mužov a ženy ak je to potrebné, z dôvodov zachovania súkromia.

18.2.4. Ak sú miestnosti so sprchami alebo umývadlami oddelené od šatní, musí byť medzi nimi jednoduchý prechod.

18.3. Záchody a umývadlá

V blízkosti pracovných stanovíšť, oddychových miestností, šatní, miestností so sprchami alebo umývadlami musia byť k dispozícii oddelené sociálne zariadenia s dostatočným počtom záchodov a umývadiel.

Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.

19. Miestnosti prvej pomoci

19.1. Ak je to potrebné kvôli veľkosti pracovných priestorov, typu vykonávanej činnosti a početnosti nehôd, musí byť k dispozícii jedna alebo viac miestností prvej pomoci.

19.2. Miestnosti prvej pomoci musia byť vybavené základnými prostriedkami a vybavením prvej pomoci a musia byť ľahko prístupné aj pre manipuláciu s nosidlami.

Tieto miestnosti musia byť označené v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa do právneho poriadku transponuje smernica 77/576/EHS.

19.3. Okrem toho, vybavenie prvej pomoci musí byť dostupné na všetkých miestach, kde si to pracovné podmienky vyžadujú.

Toto vybavenie musí byť vhodne označené a ľahko prístupné.

20. Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou

Ak je to potrebné, pracoviská musia byť organizované tak, aby sa bral ohľad na osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá, záchody a pracovné stanovištia, ktoré používajú alebo na ktorých sú priamo zamestnané osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

21. Vonkajšie pracoviská (osobitné ustanovenia)

21.1. Vonkajšie pracovné stanovištia, dopravné trasy a ďalšie plochy alebo zariadenia na otvorenom priestranstve, ktoré používajú alebo na ktorých sú zamestnaní pracovníci počas ich pracovnej činnosti, musia byť organizované tak, aby sa chodci a vozidlá mohli bezpečne pohybovať.

Časti 12, 13 a 14 sa tiež vzťahujú na hlavné dopravné trasy v mieste podniku (dopravné trasy vedúce k stálym pracovným stanovištiam), na dopravné trasy používané na pravidelnú údržbu a kontrolu zariadení podniku a na nakladacie plošiny.

Časť 12 sa tiež vzťahuje na vonkajšie pracoviská.

21.2. Vonkajšie pracoviská musia byť primerane osvetlené umelým osvetlením, ak denné svetlo nie je dostatočné.

21.3. Ak sú pracovníci zamestnaní na vonkajších pracovných stanovištiach, takéto pracovné stanovištia musia byť, pokiaľ je to možné, upravené tak, aby pracovníci:

a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami a ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi;

b) neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani škodlivým vonkajším vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach;

c) boli schopní rýchlo opustiť svoje pracovné stanovištia v prípade nebezpečenstva, alebo aby im mohla byť poskytnutá rýchla pomoc;

d) sa nemohli pošmyknúť alebo spadnúť.

[1] Ú. v. ES L 229, 7.9.1977, s. 12.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA NA PRACOVISKÁCH, KTORÉ SA UŽ VYUŽÍVAJÚ, V ZMYSLE ČLÁNKU 4 SMERNICE 1

1. Úvodná poznámka

Povinnosti ustanovené touto prílohou sa uplatňujú, kedykoľvek si to charakter pracoviska, činnosť, okolnosti alebo nebezpečenstvo vyžadujú.

2. Stabilita a pevnosť

Budovy, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musia svojou konštrukciou a pevnosťou vyhovovať charakteru ich používania.

3. Elektrická inštalácia

Elektrická inštalácia musí byť navrhnutá a skonštruovaná tak, aby nepredstavovala zdroj nebezpečenstva požiaru alebo výbuchu; osoby musia byť primerane chránené pred nebezpečenstvom úrazu spôsobeného priamym alebo nepriamym kontaktom.

Elektrické inštalácie a ochranné zariadenia musia byť primerané napätiu, vonkajším podmienkam a spôsobilosti osôb, ktoré majú prístup k častiam inštalácie.

4. Únikové cesty a núdzové východy

4.1. Únikové cesty a núdzové východy musia zostať voľné a musia viesť najkratšou možnou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru.

4.2. V prípade nebezpečenstva musia mať pracovníci možnosť rýchlo a čo najbezpečnejšie opustiť všetky pracovné stanovištia.

4.3. Musí existovať primeraný počet únikových ciest a núdzových východov.

4.4. Dvere núdzových východov sa musia otvárať smerom von.

Pre núdzové východy nie je možné použiť posuvné alebo otáčavé dvere.

Dvere núdzových východov by nemali byť zamknuté alebo zaistené takým spôsobom, ktorý by znemožňoval jednoduché a rýchle otvorenie osobou, ktorá ich môže potrebovať v prípade nebezpečenstva.

4.5. Osobitné únikové cesty a núdzové východy musia byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa do právneho poriadku transponuje smernica 77/576/EHS.

Takéto značky musia byť umiestnené na vhodných miestach a vyhotovené natrvalo.

4.6. Únikové dvere nesmú byť zamknuté.

Únikové cesty a núdzové východy a dopravné trasy a dvere, ktoré k nim vedú, musia byť bez prekážok tak, aby mohli byť kedykoľvek bez problémov použité.

4.7. V prípade výpadku osvetlenia musia byť únikové cesty a núdzové východy vyžadujúce osvetlenie osvetlené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

5. Identifikácia a hasenie požiaru

5.1. V závislosti od veľkosti a spôsobu využívania budov, od ich vybavenia a v závislosti od fyzikálnych a chemických charakteristík látok, ktoré sa tu nachádzajú a od maximálneho potenciálneho počtu prítomných osôb, pracoviská musia byť vybavené vhodným zariadením na hasenie požiaru a v prípade potreby detektormi požiaru a výstražným systémom.

5.2. Neautomatické zariadenia na hasenie požiaru musia byť ľahko prístupné a jednoducho použiteľné.

Tieto zariadenia musia byť označené značkami v súlade s vnútroštátnymi predpismi, ktorými sa do právneho poriadku transponuje smernica 77/576/EHS.

Takéto značky musia byť umiestnené na vhodných miestach a vyhotovené natrvalo.

6. Vetranie uzavretých pracovísk

V uzavretých pracoviskách je potrebné vykonať opatrenia na zabezpečenie dostatočného prívodu čerstvého vzduchu, so zreteľom na používané pracovné metódy a fyzické požiadavky, ktoré sa kladú na pracovníkov.

Ak je použitý nútený vetrací systém, udržiava sa v prevádzkyschopnom stave.

Ak je to potrebné na ochranu zdravia pracovníkov, kontrolný systém musí indikovať akúkoľvek poruchu.

7. Teplota miestností

7.1. Počas pracovnej doby teplota v miestnostiach, v ktorých sú umiestnené pracoviská, musí byť primeraná pre ľudí, s ohľadom na použité pracovné metódy a fyzické požiadavky kladené na pracovníkov.

7.2. Teplota v odpočívacích priestoroch, služobných miestnostiach, zariadeniach pre osobnú hygienu, jedálňach a miestnostiach prvej pomoci musí byť primeraná konkrétnemu účelu týchto priestorov.

8. Prirodzené a umelé osvetlenie miestností

8.1. Pracoviská musia byť v čo najväčšej miere osvetlené prirodzeným svetlom a musia byť vybavené umelým osvetlením primeraným pre bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov.

8.2. Pracoviská, na ktorých sú pracovníci osobitne vystavení nebezpečenstvu v prípade poruchy umelého osvetlenia, musia byť vybavené núdzovým osvetlením primeranej intenzity.

9. Dvere a brány

9.1. Priehľadné dvere musia byť primerane označené vo viditeľnej úrovni.

9.2. Výkyvné dvere a brány musia byť priehľadné alebo musia obsahovať priehľadné výplne.

10. Nebezpečné priestory

Ak sa na pracoviskách vyskytujú nebezpečné priestory, na ktorých, vzhľadom na charakter práce, existuje nebezpečenstvo pádu pracovníkov alebo predmetov, takéto miesta musia byť, pokiaľ je to možné, vybavené zariadeniami, ktoré zabránia vstupu neoprávnených osôb do týchto priestorov.

Na ochranu pracovníkov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov musia byť vykonané primerané opatrenia.

Nebezpečné priestory musia byť jasne označené.

11. Oddychové miestnosti a oddychové priestory

11.1. Tam, kde to bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov vyžaduje, najmä kvôli druhu vykonávanej činnosti, alebo ak počet pracovníkov prekročí určitú hodnotu, pracovníci musia mať k dispozícii ľahko prístupnú oddychovú miestnosť alebo primeraný oddychový priestor.

Toto ustanovenie sa neuplatní, ak sú pracovníci zamestnaní v kanceláriách alebo podobných pracovných miestnostiach, ktoré počas prestávky umožňujú primeranú relaxáciu.

11.2. Oddychové miestnosti a oddychové priestory musia byť vybavené stolmi a stoličkami s operadlami.

11.3. V oddychových miestnostiach a oddychových priestoroch musia byť vykonané príslušné opatrenia na ochranu nefajčiarov pred nepohodou spôsobenou cigaretovým dymom.

12. Tehotné ženy a dojčiace matky

Tehotné ženy a dojčiace matky musia mať možnosť oddychovať poležiačky v primeraných podmienkach.

13. Sanitárne vybavenie

13.1. Šatne a uzamykateľné skrinky

13.1.1. Ak si pracovníci musia obliekať špeciálny pracovný odev a nemôžu sa prezliekať z dôvodu ochrany zdravia alebo zachovania súkromia v inej miestnosti, musia mať k dispozícii primeranú šatňu.

Šatňa musí byť ľahko prístupná a musí mať dostatočnú kapacitu.

13.1.2. Šatne musia byť vybavené zariadením, ktoré umožní každému pracovníkovi zamknúť si svoje oblečenie počas pracovnej doby.

Ak si to okolnosti vyžadujú (napríklad nebezpečné látky, vlhkosť, nečistota), uzamykateľné skrinky pre pracovné oblečenie musia byť oddelené od uzamykateľných skriniek pre civilné oblečenie.

13.1.3. Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie šatní alebo na oddelené používanie šatní pre mužov a pre ženy.

13.2. Sprchy, záchody a umývadlá

13.2.1. Pracoviská musia byť vybavené tak, aby mali pracovníci v blízkosti:

- sprchy, ak si to vyžaduje charakter ich práce,

- osobitné zariadenia vybavené primeraným počtom záchodov a umývadiel.

13.2.2. Sprchy a umývadlá musia byť vybavené tečúcou vodou (v prípade potreby teplou).

13.2.3. Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie sprchovacích miestností alebo na oddelené používanie spŕch pre mužov a pre ženy.

Musia byť vykonané opatrenia na oddelenie záchodov alebo na oddelené používanie záchodov pre mužov a pre ženy.

14. Vybavenie prvej pomoci

Pracoviská musia byť vybavené prostriedkami prvej pomoci.

Tieto prostriedky musia byť vhodne označené a ľahko prístupné.

15. Osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou

Ak je to potrebné, pracoviská musia byť organizované tak, aby sa bral ohľad na osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Toto ustanovenie sa vzťahuje najmä na dvere, chodby, schodiská, sprchy, umývadlá, záchody a pracovné stanovištia, ktoré používajú alebo na ktorých sú priamo zamestnané osoby so zmenenou pracovnou schopnosťou.

16. Pohyb chodcov a vozidiel

Vonkajšie a vnútorné pracoviská musia byť organizované tak, aby sa chodci a vozidlá mohli bezpečne pohybovať.

17. Vonkajšie pracoviská (osobitné ustanovenia)

Ak sú pracovníci zamestnaní na vonkajších pracovných stanovištiach, takéto pracovné stanovištia musia byť, pokiaľ je to možné, organizované tak, aby pracovníci:

a) boli chránení pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami at, ak je to potrebné, pred padajúcimi predmetmi;

b) neboli vystavení škodlivej hladine hluku ani škodlivým vonkajším vplyvom, ako sú plyny, výpary alebo prach;

c) boli schopní rýchlo opustiť svoje pracovné stanovištia v prípade nebezpečenstva, alebo aby im mohla byť poskytnutá rýchla pomoc;

d) sa nemohli pošmyknúť alebo spadnúť.

--------------------------------------------------