31989L0458

Smernica Rady z 18. júla 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel, vzhľadom na európske normy emisií pre vozidlá s obsahom nižším než 1,4 litra

Úradný vestník L 226 , 03/08/1989 S. 0001 - 0003
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0059
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0059
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 010 S. 15 - 17


Smernica Rady

z 18. júla 1989,

ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 70/220/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o opatreniach proti znečisťovaniu ovzdušia výfukovými plynmi z motorových vozidiel, vzhľadom na európske normy emisií pre vozidlá s obsahom nižším než 1,4 litra

(89/458/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže je dôležité prijať opatrenia k postupnému dokončeniu vnútorného trhu do 31. decembra 1992; keďže vnútorný trh bude predstavovať oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže v prvom akčnom programe Európskych spoločenstiev pre ochranu životného prostredia, ktorý bol Radou schválený 22. novembra 1973, sa vyzýva brať zreteľ na posledné vedecké poznatky v boji proti znečisťovaniu vzduchu výfukovými plynmi motorov motorových vozidiel a na už vydané smernice, ktoré sa majú príslušne upraviť;

keďže tretí akčný program predpokladá ďalšie úsilie zamerané na podstatné zníženie terajšej úrovne emisií škodlivín z motorových vozidiel;

keďže v smernici 70/220/EHS [4], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 88/436/EHS [5], sú stanovené limitné hodnoty pre emisie oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov z takých motorov; keďže tieto limitné hodnoty boli najprv znížené smernicou 74/290/EHS [6] a doplnené na základe smernice 77/102/EHS [7] o limity prípustných emisií oxidu dusíka; keďže limity pre tieto tri škodliviny boli postupne znižované smernicami 78/665/EHS [8], 83/351/EHS [9] a 88/76/EHS [10] a smernicou 88/436/EHS boli zavedené limitné hodnoty pre emisie škodlivých častíc z dieselových motorov;

keďže práce vykonané Komisiou v tejto oblasti ukázali, že v spoločenstve sú k dispozícii technológie, alebo sú ďalej rozvíjané technológie, ktoré umožnia ďalšie zníženie uvedených limitných hodnôt pre všetky triedy motorov;

keďže by malo byť vyvinuté mimoriadne úsilie k podpore čistých technológií u motorových vozidiel v rámci výskumného programu pre vývoj nových technológií;

keďže k tomu, aby malo európske životné prostredie maximálny prospech z týchto opatrení a súčasne bola zabezpečená jednotnosť trhu, musia byť zavedené prísnejšie európske normy založené na úplnej harmonizácii, ktoré sú prinajmenšom tak prísne, ako je tomu v Spojených štátoch amerických a tak, ako boli odhlasované Európskym parlamentom; keďže tieto limitné hodnoty sú založené na terajších bežných testovacích postupoch uvedených v smernici 70/220/EHS a musia byť prepracované vzhľadom na ich doplnenie o test zodpovedajúci jazdným podmienkam v mimo urbanistických centier;

keďže z hľadiska významu emisných škodlivín z motorových vozidiel a ich podielu na plynoch zodpovedných za efekt otepľovania, je nutné stabilizovať a následne znižovať emisie CO2 v súlade s uznesením Rady vlád programu životného prostredia Spojených národov (UNEP) z 24. mája 1989, najmä s jeho bodom 11 písm. d),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I smernice 70/220/EHS sa týmto mení a dopĺňa takto:

1. V bode 5.2.1.1.4 sa posledný riadok tabuľky nahrádza takto:

"C < 1400 | 19 | 5 | -" |

2. V bode 7.1.1.1 sa posledný riadok tabuľky nahrádza takto:

"C < 1400 | 22 | 5,8 | -" |

Článok 2

1. Od 1. januára 1990 nesmie žiadny členský štát z dôvodov znečisťovania vzduchu emisiami z motorov o zdvihovom objeme nižšom ako 1400 cm3:

- odmietnuť udeliť EHS typové schválenie, vydať dokument uvedený v poslednej zarážke článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS [11], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 87/403/EHS [12], alebo udeliť národné typové schválenie pre typ motorového vozidla, alebo

- zakázať prvé uvedenie takýchto vozidiel do prevádzky,

pokiaľ emisie škodlivých čiastočiek z tohto typu motorového vozidla alebo z týchto vozidiel spĺňajú ustanovenia smernice 70/220/EHS, zmenenej a doplnenej touto smernicou.

2. U motorových vozidiel vybavených motorom so zdvihovým objemom menším ako 1400 cm3, členské štáty od 1. júla 1992:

- nemôžu naďalej vydávať dokument podľa poslednej zarážky článku 10 ods. 1 smernice 70/156/EHS pre typ motorového vozidla,

- musia odmietnuť národné typové schválenie pre typ motorového vozidla,

ktorého emisie nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v prílohách k smernici 70/220/EHS, zmenených a doplnených touto smernicou.

3. U vozidiel vybavených motorom o zdvihovom objeme menšom ako 1400 cm3 členské štáty od 31. decembra 1992 musia zakázať ich prvé uvedenie do prevádzky, ak emisie týchto vozidiel nespĺňajú požiadavky príloh k smernici 70/220/EHS, zmenených a doplnených touto smernicou.

Článok 3

Členské štáty môžu pre vozidlá spadajúce pod túto smernicu prijať opatrenia v daňových úľavách. Tieto úľavy musia byť zhodné ustanoveniami zmluvy, ako aj s nasledovnými podmienkami:

- budú použité pre celú automobilovú výrobu a vozidlá importované na trh členského štátu, ktoré budú vybavené tak, že budú spĺňať predčasne v roku 1992 Európske normy,

- upustí sa od nich po dátume uvedenom v článku 2 ods. 3, týkajúcom sa nových vozidiel s platnými záväznými limitnými hodnotami;

- ich hodnota pre každý typ vozidla bude podstatne nižšie ako skutočné náklady na zariadenia, ktoré ma zabezpečiť dodržanie stanovených hodnôt a na jeho inštaláciu do vozidla.

Komisia musí byť vopred informovaná o každom pláne na zavedenie alebo zmenu daňových stimulov uvedených v prvom pododseku, aby mohla predložiť svoje pripomienky.

Článok 4

1. Členské štáty do 1. januára 1990 prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a okamžite o tom budú informovať Komisiu.

Článok 5

Pred koncom r. 1990 Rada na základe kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie rozhodne o tom, či:

- budú vozidlá vybavené motorom s objemom rovným alebo väčším než 1400 cm3 tiež regulované dátumami a normami uvedenými v tejto smernici, na základe zdokonaleného Európskeho testovacieho postupu vrátane jazdy mimo urbanistické centrá,

- začlení do tohto zdokonaleného Európskeho testovacieho postupu limitné hodnoty uvedené v tejto smernici pre vozidlá vybavené motormi so zdvihovým objemom menším ako 1400 cm3.

Článok 6

Rada na základe kvalifikovanej väčšiny a na návrh Komisie, ktorý bude brať do úvahy výsledky prác týkajúcich sa účinkov otepľovania, rozhodne o opatreniach určených na obmedzenie emisií CO2 z motorových vozidiel.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 18. júla 1989

Za Radu

predseda

R. Dumas

[1] Ú. v. ES C 56, 27.2.1988, s. 9 a Ú. v. ES C 134, 31.5.1989, s. 8.

[2] Ú. v. ES C 262, 10.10.1988, s. 89 a Ú. v. ES C 120, 16.5.1989.

[3] Ú. v. ES C 208, 8.8.1988, s. 7.

[4] Ú. v. ES L 76, 6.4.1970, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 214, 6.8.1988, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 159, 15.6.1974, s. 61.

[7] Ú. v. ES L 32, 3.2.1977, s. 32.

[8] Ú. v. ES L 223, 14.8.1978, s. 48.

[9] Ú. v. ES L 197, 20.7.1983, s. 1.

[10] Ú. v. ES L 36, 9.2.1988, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

[12] Ú. v. ES L 220, 8.8.1987, s. 44.

--------------------------------------------------