31989D0382Úradný vestník L 181 , 28/06/1989 S. 0047 - 0047
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0021
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 19 S. 0021


Rozhodnutie Rady

z 19. júna 1989

o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev

(89/382/EHS, Euratom)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva atómovej energie,

so zreteľom na návrh Komisie predložený Komisiou,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

keďže rezolúcia Rady z 19. júna 1989 o vykonávaní plánu prioritných akcií v oblasti štatistických informácií: Štatistický program Európskych spoločenstiev (1989 – 1992) [2] zdôraznila potrebu komplexného a koherentného štatistického programu na podporu cieľov Európskych spoločenstiev;

keďže pri vykonávaní štatistického programu sa vyžadujú rozhodnutia, ktoré reagujú na potreby spoločenstva, stanovenie priorít a zavedenie postupov na zlepšenie existujúcej úzkej spolupráce medzi členskými štátmi a Komisiou;

keďže na to, aby vznikla takáto spolupráca, by sa mal zriadiť výbor s povinnosťou pomáhať Komisii pri vykonávaní štatistických programov Európskych spoločenstiev;

keďže je žiaduce, aby boli v tejto spolupráci zahrnuté všetky oblasti obsiahnuté v štatistických programoch Európskych spoločenstiev,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa zriaďuje Výbor pre štatistický program, ďalej nazývaný výbor, ktorý sa skladá zo zástupcov štatistických úradov členských štátov a ktorému predsedá zástupca Komisie (Generálny riaditeľ Štatistického úradu Európskych spoločenstiev).

Článok 2

Výbor pomáha Komisii pri všeobecnej koordinácii viacročných štatistických programov, aby sa zabezpečilo, že činnosti, ktoré sa majú vykonať, sa zhodujú s tými činnosťami, o ktorých sa rozhodlo v národných štatistických programoch.

Článok 3

Komisia sa radí s výborom o:

a) opatreniach, ktoré má v úmysle vykonať na dosiahnutie cieľov uvádzaných vo viacročných štatistických programoch a o prostriedkoch a časových harmonogramoch na ich dosiahnutie;

b) trendoch vo viacročných štatistických programoch;

c) akejkoľvek ďalšej otázke, najmä o metodických otázkach vyplývajúcich so stanovenia alebo vykonávania štatistických programov, ktoré predloží jeho predseda ako vlastný podnet alebo na požiadanie členského štátu.

Článok 4

Výbor ďalej vykonáva také funkcie, ktoré mu prislúchajú z aktov Rady v oblasti štatistiky, v súlade s postupmi stanovenými v týchto nariadeniach v súlade s rozhodnutím 87/373/EHS [3].

Článok 5

Výbor pripraví výročnú správu obsahujúcu vyhodnotenie štatistickej práce, za ktorú je zodpovedný. Správa zašle Komisia Európskemu parlamentu a Rade.

Článok 6

Komisia vypracuje svoj rokovací poriadok.

V Luxemburgu 19. júna 1989

Za Radu

predseda

C. Solchaga Catalan

[1] Ú. v. ES C 158, 26.6.1989.

[2] Ú. v. ES C 162, 29.6.1989, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 197, 18.7.1987, s. 33.

--------------------------------------------------