31988D0666Úradný vestník L 382 , 31/12/1988 S. 0044 - 0044


Rozhodnutie Rady

z 21. decembra 1988,

ktoré sa týka dočasného uplatňovania schválenej zápisnice upravujúcej Dohodu medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Hong Kongom o obchode s textilnými výrobkami

(88/666/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 113,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže Dohoda medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Hong Kongom o obchode s textilnými výrobkami, parafovaná 2. októbra 1986, sa až do skončenia postupov na jej uzatvorenie dočasne uplatňuje od 1. januára 1987 v súlade, zo strany spoločenstva, s rozhodnutím 88/213/EHS [1];

keďže na umožnenie zavedenia kombinovanej nomenklatúry uvedená dohoda ustanovuje pre určité kategórie možnosť množstvových úprav kvót;

keďže po konzultáciách medzi spoločenstvom a Hong Kongom bola 29. júla 1988 parafovaná schválená zápisnica upravujúca kvóty kategórie 7 a 78 výrobkov ustanovenej v dohode;

keďže až do dokončenia postupov potrebných na uzatvorenie dohody a schválenej zápisnice by sa táto schválená zápisnica mala dočasne uplatňovať s účinnosťou od 1. januára 1988, ak existuje recipročné ustanovenie na strane Hong Kongu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Schválená zápisnica, ktorou sa upravuje dohoda o obchode s textilnými výrobkami medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Hong Kongom, sa až do skončenia postupov potrebných na jej uzatvorenie dočasne uplatňuje v spoločenstve s účinnosťou od 1. januára 1988, ak existuje recipročné dočasné uplatňovanie na strane Hong Kongu.

Text schválenej zápisnice je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Komisia je vyzvaná, aby sa usilovala o dosiahnutie dohody s vládou Hong Kongu o dočasnom uplatňovaní schválenej zápisnice, na ktorú odkazuje článok 1, a aby o tom informovala Radu.

V Bruseli 21. decembra 1988

Za Radu

predseda

V. Papandreou

[1] Ú. v. ES L 97, 14.4.1988, s. 1.

--------------------------------------------------