31987L0250

Smernica Komisie z 15. apríla 1987 o uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu v označení alkoholických nápojov určených na predaj konečnému spotrebiteľovi

Úradný vestník L 113 , 30/04/1987 S. 0057 - 0058
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 7 S. 0220
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 7 S. 0220
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 275


Smernica Komisie

z 15. apríla 1987

o uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu v označení alkoholických nápojov určených na predaj konečnému spotrebiteľovi

(87/250/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa spôsobu označovania, prezentácie a reklamy potravín určených na predaj konečným spotrebiteľom [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou 86/197/EHS [2], najmä na druhý odsek jej článku 10a,

keďže článok 3 smernice 79/112/EHS zaviedol povinnosť uvádzať skutočnú objemovú koncentráciu alkoholu v označení nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 objemových percent alkoholu;

keďže sa musia stanoviť pravidlá týkajúce sa spôsobu tohto označovania;

keďže v prípade výrobkov, ktoré sú klasifikované v rámci položiek č. 22.04 a 22.05 Spoločného colného sadzobníka, sú tieto pravidlá stanovené v osobitných ustanoveniach spoločenstva;

keďže sa táto smernica vzťahuje na všetky ostatné nápoje obsahujúce viac než 1,2 objemového % alkoholu;

keďže príloha k smernici Rady 76/766/EHS z 27. júla o aproximácii právnych predpisov členských štátov, týkajúcich sa liehových tabuliek [3], stanovuje pravidlá spoločenstva, ktoré sa vzťahujú na definovanie a metódu stanovenia a spôsob vyjadrenia objemovej koncentrácie alkoholu;

keďže táto smernica sa preto môže obmedziť na zavádzanie tých opatrení, ktoré musia tieto pravidlá dopĺňať;

keďže s cieľom stanovenia odchýlok, by sa mal brať patričný ohľad na charakter rôznych nápojov, ktorých sa to týka, na stupeň rôznorodosti a na technické ťažkosti súvisiace so zabezpečovaním toho, aby sa uvádzaná hodnota zhodovala so skutočnou hodnotou;

keďže, aby sa mohla smernica 79/112/EHS a táto smernica uplatňovať správne, bude sa musieť v patričnom čase prijať jedna alebo niekoľko analytických metód spoločenstva na stanovenie objemovej koncentrácie alkoholu;

keďže opatrenia, stanovené v tejto smernici, sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potraviny,

PRIJALA TUTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa týka uvádzania skutočnej objemovej koncentrácie alkoholu v označení nápojov obsahujúcich viac ako 1,2 objemového % alkoholu okrem tých, ktoré sú klasifikované v rámci položiek č. 22.04 a 22.05 Spoločného colného sadzobníka.

Článok 2

1. Objemová koncentrácia alkoholu sa stanovuje pri 20 °C.

2. Číselný údaj vyjadrujúci objemovú koncentráciu alkoholu neobsahuje viac ako 1 desatinné číslo. Za ním nasleduje symbol "% obj." a pred ním môže byť uvedené slovo "alkohol" alebo skratka "alk.".

Článok 3

1. Kladné a záporné odchýlky povolené pri uvádzaní objemovej koncentrácie alkoholu a vyjadrené v absolútnych hodnotách sú tieto:

a) nápoje nižšie neuvedené:

0,3 % obj.;

b) pivo s koncentráciou alkoholu najviac 5,5 % obj.; nápoje klasifikované v rámci podpoložky 22.07 B II Spoločného colného sadzobníka a vyrobené z hrozna:

0,5 % obj.;

c) pivo s koncentráciou alkoholu viac ako 5,5 % obj.; nápoje klasifikované v rámci podpoložky 22.07 B I Spoločného colného sadzobníka a vyrobené z hrozna; skvasené jablčné mušty (ciders) a skvasené hruškové mušty (perries), ovocné vína a podobne nápoje vyrobené z ovocia okrem hrozna, či už poloperlivé alebo perlivé; nápoje na báze fermentovaného medu:

1 % obj.,

d) nápoje obsahujúce macerované ovocie alebo časti rastlín:

1,5 % obj.

2. Odchýlky stanovené v odseku 1 sa uplatňujú bez toho, aby sa dotýkali odchýliek analytických metód používaných pri stanovovaní objemovej koncentrácie alkoholu.

Článok 4

1. Členské štáty podľa potreby zmenia alebo doplnia svoje právne predpisy s cieľom dosiahnuť súlad s touto smernicou a informujú o tom Komisiu; takto zmenené alebo doplnené právne predpisy sa budú uplatňovať takým spôsobom, ktorý:

- najneskôr do 1. mája 1988 povolí obchod s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou,

- od 1. mája 1989 zakáže obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

2. Obchod s nápojmi, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, označené pred termínom uvedeným v druhej zarážke odseku 1, sa ale povoľuje do vyčerpania zásob.

Článok 5

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 15. apríla 1987

Za Komisiu

Cockfield

podpredseda

[1] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 144, 29.5.1986, s. 38.

[3] Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 149.

--------------------------------------------------