31987L0054

Smernica Rady zo 16. decembra 1986 o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov

Úradný vestník L 024 , 27/01/1987 S. 0036 - 0040
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0095
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0095
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 231


Smernica Rady

zo 16. decembra 1986

o právnej ochrane topografií polovodičových výrobkov

(87/54/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 100,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže polovodičové výrobky zohrávajú stále dôležitejšiu úlohu v širokom rozmedzí priemyselných odvetví a technológia polovodičov sa preto dá považovať za technológiu mimoriadnej dôležitosti z hľadiska priemyselného rozvoja spoločenstva;

keďže funkcie polovodičových výrobkov závisia z veľkej časti od topografií takýchto výrobkov a keďže vývoj takýchto topografií si vyžaduje investície značných ľudských, technických a finančných zdrojov, zatiaľ čo topografie takýchto výrobkov sa dajú kopírovať za zlomok nákladov potrebných na ich nezávislý vývoj;

keďže topografie polovodičových výrobkov nie sú v súčasnej dobe vo všetkých členských štátoch jednoznačne chránené jestvujúcim právom a tam, kde takáto ochrana existuje, je rôznorodá;

keďže určité exitujúce rozdiely v právnej ochrane polovodičových výrobkov vyskytujúce sa v zákonoch členských štátov majú priame a negatívne účinky na fungovanie spoločného trhu, pokiaľ ide o polovodičové výrobky, a takéto rozdiely by sa ľahko mohli prehĺbiť, keď členské štáty zavedú nové právne predpisy v tejto oblasti;

keďže jestvujúce rozdiely s takýmito účinkami sa musia odstrániť a musí sa zabrániť vzniku nových rozdielov s negatívnymi účinkami na spoločný trh;

keďže by členské štáty mali mať voľnosť konať samostatne, pokiaľ ide o rozšírenie ochrany na osoby mimo spoločenstva, pokým v určitej lehote nebudú prijaté rozhodnutia spoločenstva;

keďže právny rámec spoločenstva o ochrane topografií polovodičových výrobkov sa môže spočiatku obmedziť na určité základné zásady v ustanoveniach, ktoré vymedzia, kto a čo sa má chrániť, výlučné práva, na ktoré sa chránené osoby môžu spoľahnúť pri povoľovaní alebo zákaze určitých úkonov, výnimky z týchto práv a ako dlho má ochrana trvať;

keďže o ostatných záležitostiach sa dá v súčasnej dobe rozhodovať v súlade s vnútroštátnym právom, a to najmä o tom, či sa zápis alebo uloženie vyžaduje ako podmienka pre ochranu a či a za akých podmienok sa môžu udeľovať nútené licencie na chránené topografie, s výhradou vylúčenia licencií udelených len z toho dôvodu, že uplynula určitá lehota;

keďže ochranou topografií polovodičových výrobkov v súlade s touto smernicou nie je dotknuté uplatňovanie niektorých iných foriem ochrany;

keďže o ďalších opatreniach týkajúcich sa právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov v spoločenstve sa dá v prípade potreby uvažovať v neskoršom štádiu, zatiaľ čo uplatňovanie spoločných základných zásad zo strany všetkých členských štátov v súlade s ustanoveniami tejto smernice je naliehavo potrebné,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

Vymedzenie pojmov

Článok 1

1. Na účely tohto nariadenia:

a) "polovodičový výrobok" je konečný výrobok alebo polovýrobok, ktorý:

i) pozostáva z telesa obsahujúceho vrstvu polovodičového materiálu a

ii) má jednu alebo viac vrstiev zložených z vodivého, izolačného alebo polovodičového materiálu vo vopred danom trojrozmernom usporiadaní a

iii) je určený na plnenie elektronickej funkcie, a to výlučne alebo spolu s inými funkciami;

b) "topografia" polovodičového výrobku je séria akokoľvek zafixovaných alebo zakódovaných vzájomne súvisiacich zobrazení;

i) znázorňujúca trojrozmerné usporiadanie vrstiev, z ktorých sa polovodičový výrobok skladá; a

ii) v týchto sériách každé zobrazenie znázorňuje vzor alebo časť vzoru povrchu polovodičového výrobku v ktoromkoľvek stupni jeho výroby;

c) "obchodné využitie" je predaj, nájom, lízing alebo iný spôsob odbytu alebo ponuka na takéto účely. Na účely článkov 3 ods. 4, 4 ods. 1, 7 ods. 1, 3 a 4 sa však za "obchodné využitie" nepovažuje využitie za podmienok utajenia, ak nedošlo k ďalšej distribúcii tretím stranám, až na prípady, keď k využitiu topografie dôjde za podmienok utajenia, vyžadovaných na základe opatrenia prijatého v súlade s článkom 223 ods. 1 písm. b) zmluvy.

2. Rada môže kvalifikovanou väčšinou na návrh Komisie zmeniť a doplniť odsek 1 písm. a) bod i) a ii) s cieľom prispôsobiť tieto ustanovenia technickému pokroku.

KAPITOLA 2

Ochrana topografií polovodičových výrobkov

Článok 2

1. Členské štáty chránia topografie polovodičových výrobkov prijatím právnych predpisov upravujúcich výlučné práva v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

2. Topografia polovodičového výrobku je chránená, ak spĺňa podmienky, že je výsledkom tvorivej duševnej činnosti pôvodcu a nie je v odvetví polovodičových výrobkov bežná. Ak je topografia vytvorená z prvkov bežných v odvetví polovodičových výrobkov, je chránená iba vtedy, ak kombinácia týchto prvkov ako celok spĺňa vyššie uvedené podmienky.

Článok 3

1. S výhradou odsekov 2 až 5 patrí právo na ochranu osobám, ktoré sú pôvodcami topografií polovodičových výrobkov.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že:

a) V prípade, ak topografia bola vytvorená počas pracovného pomeru pôvodcu, právo na ochranu patrí zamestnávateľovi pôvodcu, pokiaľ pracovná zmluva neustanovuje inak;

b) v prípade, ak topografia bola vytvorená na základe inej zmluvy, ako je pracovná zmluva, právo na ochranu patrí tej zmluvnej strane, ktorá uviedla topografiu do prevádzky, pokiaľ zmluva neustanovuje inak.

3. a) Pokiaľ ide o osoby uvedené v odseku 1, právo na ochranu patrí fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo ktoré majú svoj obvyklý trvalý pobyt na území členského štátu.

b) V prípade, ak členský štát prijme opatrenia v súlade s odsekom 2, právo na ochranu patrí:

i) fyzickým osobám, ktoré sú štátnymi príslušníkmi členského štátu alebo ktoré majú svoj obvyklý trvalý pobyt na území členského štátu;

ii) spoločnostiam alebo iným právnickým osobám, ktoré majú skutočný a činný priemyselný alebo obchodný podnik na území členského štátu.

4. Ak nevznikne právo na ochranu v súlade s inými ustanoveniami tohto článku, právo na ochranu patrí aj osobám uvedeným v odseku 3 písm. b) bod i) a ii), ktoré:

a) ako prvé obchodne využívajú topografiu, ktorá ešte nebola obchodne využitá nikde inde na svete, a

b) získali výlučné oprávnenie obchodne využívať topografiu v celom spoločenstve od osoby, ktorá má oprávnenie ňou disponovať.

5. Právo na ochranu patrí aj právnym nástupcom osôb uvedených v odsekoch 1 až 4.

6. S výhradou odseku 7 môžu členské štáty vyjednať a uzatvoriť dohody alebo vyhlásenia s tretími štátmi a mnohostranné zmluvy týkajúce sa právnej ochrany topografií polovodičových výrobkov pri dodržaní práva spoločenstva a najmä pravidiel uvedených v tejto smernici.

7. Členské štáty môžu začať rokovania s tretími štátmi o rozšírení práva ochrany na osoby, ktorým toto právo podľa ustanovení tejto smernice nepatrí. Členské štáty, ktoré začnú rokovať, budú o tom informovať Komisiu.

Ak si niektorý členský štát želá rozšíriť ochranu na osoby, ktoré inak nemajú právo na ochranu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, alebo uzatvoriť dohodu alebo prijať vyhlásenie o rozšírení ochrany s nečlenským štátom, oznámi to Komisii. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Členský štát ponechá rozšírenie ochrany alebo uzatvorenie dohody alebo vyhlásenia dočasne neplatné na dobu jedného mesiaca od dátumu, kedy o tom informoval Komisiu. V čase, keď Komisia oznámi príslušnému členskému štátu svoj zámer predložiť stanovisko Rade v tom zmysle, že ochrana sa má rozšíriť na všetky členské štáty, pokiaľ ide o príslušné osoby alebo nečlenský štát, členský štát ponechá rozšírenie ochrany alebo uzatvorenie dohody alebo vyhlásenia dočasne neplatné na dobu dvoch mesiacov od dátumu oznámenia zo strany členského štátu.

V prípade, ak Komisia pred uplynutím takejto dvojmesačnej lehoty predloží takýto návrh Rade, členský štát ponechá rozšírenie ochrany alebo uzatvorenie dohody alebo vyhlásenia dočasne neplatné na obdobie ďalších štyroch mesiacov od dátumu predloženia návrhu.

V prípade, že vo vyššie uvedených lehotách nedôjde oznámenie alebo návrh Komisie alebo rozhodnutie Rady, členské štáty môžu rozšíriť ochranu alebo uzatvoriť dohodu alebo prijať vyhlásenie.

Návrh Komisie na rozšírenie ochrany schvaľuje Rada kvalifikovanou väčšinou, a to nezávisle od toho, či sa predloží po oznámení členského štátu v súlade s prechádzajúcimi odsekmi, alebo nie.

Rozhodnutie Rady na základe návrhu Komisie nebráni členskému štátu rozšíriť ochranu popri osobách, ktoré požívajú ochranu vo všetkých členských štátoch, na osoby, ktoré boli zahrnuté do oznámenia o plánovanom rozšírení, dohode alebo vyhlásení, pokiaľ Rada kvalifikovanou väčšinou nerozhodla inak.

8. Návrhy Komisie a rozhodnutia Rady podľa odseku 7 sa pre informáciu uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 4

1. Členské štáty môžu ustanoviť, že výlučné práva udelené v súlade s článkom 2 nevzniknú alebo sa nebudú už ďalej vzťahovať na topografiu polovodičového výrobku, ak prihláška na zápis nebola podaná príslušným spôsobom na štátny orgán do dvoch rokov od jej prvého obchodného využitia. Členské štáty môžu požadovať okrem takéhoto zápisu, aby bol materiál identifikujúci alebo overujúci topografiu alebo jej akúkoľvek kombináciu uložený u štátneho orgánu, ako aj vyhlásenie o dátume prvého obchodného využitia topografie, pokiaľ je takýto dátum skorší ako dátum prihlášky na zápis.

2. Členské štáty musia zabezpečiť, aby materiál uložený v súlade s odsekom 1 nebol prístupný verejnosti, pokiaľ ide o obchodné tajomstvo. Týmto ustanovením nie je dotknuté sprístupnenie takéhoto materiálu na základe príkazu súdu alebo iného príslušného orgánu osobám zúčastneným na súdnom spore, ktorý sa týka platnosti alebo porušenia výlučných práv uvedených v článku 2.

3. Členské štáty môžu požadovať, aby sa prevody práv k chráneným topografiám zapisovali.

4. Členské štáty môžu podmieniť zápis a uloženie v súlade s odsekmi 1 a 3 uhradením poplatkov, ktoré nebudú vyššie ako správne náklady.

5. Podmienky, ktoré predpisujú splnenie dodatočných formalít na získanie alebo zachovanie ochrany, sa nepovoľujú.

6. Členské štáty, ktoré požadujú zápis, ustanovia opravné prostriedky v prospech osoby, ktorá má právo na ochranu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktorá môže dokázať, že iná osoba požiadala alebo získala zápis topografie bez jej súhlasu.

Článok 5

1. Súčasťou výlučných práv uvedených v článku 2 sú práva povoliť alebo zakázať nasledujúce úkony:

a) reprodukovanie topografie, ak je chránená podľa článku 2 ods. 2;

b) obchodné využitie alebo dovoz topografie na tento účel alebo polovodičového výrobku vyrobeného s použitím topografie.

2. Napriek odseku 1 môže členský štát povoliť reprodukovanie topografie súkromne na neobchodné účely.

3. Výlučné práva uvedené v odseku 1 písm. a) sa nevzťahujú na reprodukovanie s cieľom analyzovať, vyhodnocovať alebo oboznamovať sa s poňatiami, postupmi, systémami alebo technikami obsiahnutými v topografii alebo s topografiou samotnou.

4. Výlučné práva uvedené v odseku 1 sa nerozširujú na žiaden takýto úkon, pokiaľ ide o topografiu, ktorá spĺňa požiadavky článku 2 ods. 2 a je vytvorená na základe analýzy a vyhodnotenia inej topografie, vykonanej v súlade s odsekom 3.

5. Výlučné práva povoliť alebo zakázať úkony uvedené v odseku 1 písm. b) sa nevzťahujú na žiadny takýto úkon vykonaný po tom, ako topografiu alebo polovodičový výrobok uviedla na trh v členskom štáte osoba oprávnená povoliť ich predaj alebo ak sa tak stalo s jej súhlasom.

6. Osobe, ktorá po získaní polovodičového výrobku nevie alebo nemá žiadne primerané dôvody veriť, že výrobok je chránený výlučným právom udeleným členským štátom v súlade s touto smernicou, nebude bránené v obchodnom využití takéhoto výrobku.

Ak v prípade úkonov vykonaných po tom, ako takáto osoba vie alebo má primerané dôvody veriť, že polovodičový výrobok je chránený, členské štáty zabezpečia, aby na žiadosť držiteľa práv súd požadoval v súlade s ustanoveniami príslušného vnútroštátneho práva zaplatenie primeranej náhrady.

7. Ustanovenia odseku 6 sa vzťahujú na právnych nástupcov osoby uvedenej v prvej vete tohto odseku.

Článok 6

Členské štáty nepodmienia automaticky a zo zákona výlučné práva uvedené v článku 2 udelením licencie len preto, že uplynula určitá lehota.

Článok 7

1. Členské štáty ustanovia, že výlučné práva uvedené v článku 2 nadobudnú účinnosť:

a) v prípade, ak je zápis podmienkou nadobudnutia účinnosti výlučných práv v súlade s článkom 4, ku skoršiemu z nasledujúcich dátumov:

i) dátum, kedy sa topografia prvýkrát obchodne využila kdekoľvek na svete;

ii) dátum, kedy bola predpísanou formou podaná prihláška na zápis, alebo

b) keď sa topografia prvýkrát obchodne využila kdekoľvek na svete, alebo

c) keď bola topografia po prvýkrát zafixovaná alebo zakódovaná.

2. Keď výlučné práva nadobudnú účinnosť v súlade s odsekom 1 písm. a) alebo b), členské štáty určia – na obdobie pred nadobudnutím účinnosti takýchto práv – opravné prostriedky v prospech osoby, ktorá má práva na ochranu v súlade s ustanoveniami tejto smernice, ktorá môže preukázať, že iná osoba podvodným spôsobom reprodukovala alebo obchodne využívala alebo s takýmto cieľom dovážala topografiu. Týmto odsekom nie sú dotknuté opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii s cieľom presadzovať výlučné práva udelené v súlade s článkom 2.

3. Výlučné práva zanikajú uplynutím desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bola topografia prvýkrát obchodne využitá kdekoľvek na svete, alebo v prípade, ak je zápis podmienkou pre vznik alebo pokračovanie uplatňovania výlučných práv, uplynutím desiatich rokov od skoršieho z nasledujúcich dátumov:

a) koniec kalendárneho roku, v ktorom bola topografia prvýkrát obchodne využitá kdekoľvek na svete;

b) koniec kalendárneho roku, v ktorom bola prihláška predpísaným spôsobom podaná.

4. V prípade, ak topografia nebola obchodne využitá nikde na svete počas pätnástich rokov od jej prvého zafixovania alebo zakódovania, všetky výlučné práva existujúce na základe odseku 1 zaniknú a žiadne nové výlučné práva nevzniknú, ak prihláška nebola podaná predpísanou formou v uvedenej lehote v tých členských štátoch, v ktorých je zápis podmienkou vzniku alebo ďalšieho uplatňovania výlučných práv.

Článok 8

Ochrana topografií polovodičových výrobkov v súlade s článkom 2 sa nevzťahuje na iné poňatie, postup, systém, techniku, či zakódované informácie obsiahnuté v topografii.

Článok 9

Keď právne predpisy členských štátov stanovia, že polovodičové výrobky vyrobené s použitím chránených topografií sa môžu označiť, použije sa nasledujúce označenie veľkým písmenom T: T, "T", [T],

+++++ TIFF +++++

, T* alebo

+++++ TIFF +++++

.

KAPITOLA 3

Trvalé uplatňovanie ostatných právnych ustanovení

Článok 10

1. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté právne ustanovenia týkajúce sa práv patentu a úžitkového vzoru.

2. Ustanoveniami tejto smernice nie sú dotknuté:

a) práva udelené členskými štátmi v rámci plnenia ich záväzkov podľa medzinárodných dohôd vrátane ustanovení, ktorými sa takéto práva rozširujú na štátnych príslušníkov územia príslušného členského štátu alebo osoby s trvalým pobytom na tomto území;

b) zákony o autorských právach v členských štátoch obmedzujúcich reprodukovanie výkresov alebo iných umeleckých zobrazení topografií ich dvojrozmerným kopírovaním.

3. Ochrana poskytovaná vnútroštátnym právom topografiám alebo polovodičovým výrobkom zafixovaným alebo zakódovaným pred nadobudnutím účinnosti vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa uzákoňuje táto smernica – najneskôr k dátumu stanovenému v článku 11 ods. 1 – nebude ovplyvnená ustanoveniami tejto smernice.

KAPITOLA 4

Záverečné ustanovenia

Článok 11

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia nevyhnutné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 7. novembra 1987.

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli Komisii oznámené znenia hlavných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijali v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 12

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 1986

Za Radu

predseda

G. Howe

[1] Ú. v. ES C 360, 31.12.1985, s. 14.

[2] Ú. v. ES C 255, 13.10.1986, s. 249.

[3] Ú. v. ES C 189, 28.7.1986, s. 5.

--------------------------------------------------