31987D0095

Rozhodnutie Rady z 22. decembra 1986 o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií

Úradný vestník L 036 , 07/02/1987 S. 0031 - 0037
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0105
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 16 S. 0105
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 008 S. 236


Rozhodnutie Rady

z 22. decembra 1986

o normalizácii v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií

(87/95/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na článok 235 tejto zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže normy platné v oblasti informačnej technológie a činnosti, potrebné na ich vypracovanie, musia brať predovšetkým do úvahy:

- komplexnosť technických špecifikácií a presnosť požadovanú na zabezpečenie výmeny informácií a dát a kompatibilné fungovanie systémov,

- potrebu zabezpečiť urýchlené uverejnenie noriem, aby neprimerané oneskorenia nemali za následok predčasné zastaranie textov, ktoré boli prekonané rýchlosťou technologických zmien,

- potrebu podporovať uplatňovanie medzinárodných noriem pri výmene informácií a dát na takom základe, ktorý zabezpečí ich dôveryhodnosť z hľadiska praktickej realizácie;

- hospodársky význam úlohy, ktorú zohráva normalizácia pri prispievaní k vytváraniu trhu spoločenstva v tejto oblasti;

keďže nariadenie 83/189/EHS [3] umožňuje Komisii, členským štátom a normovacím inštitúciám, aby boli informované o zámeroch normovacích inštitúcií vypracovať alebo zmeniť určitú normu, a keďže podľa tohto nariadenia Komisia môže určiť oblasť pôsobnosti pre prácu na normalizácii v spoločnom záujme, ktorá sa má realizovať spoločne v počiatočnej etape;

keďže toto nariadenie neobsahuje všetky ustanovenia potrebné na realizáciu politiky spoločenstva v oblasti normalizácie v sektore informačnej technológie a telekomunikácií;

keďže rastúce prekrývanie sa rôznych oblastí normalizácie, predovšetkým v prípade informačnej technológie a telekomunikácií, odôvodňuje úzku spoluprácu medzi normovacími inštitúciami, ktoré majú spolupracovať s cieľom riešiť tieto oblasti spoločného záujmu;

keďže Komisia v poslednom čase uzatvorila zmluvy v rámci Memoranda o porozumení, podpísaného s Európskou konferenciou riaditeľstiev pôšt a telekomunikácií (CEPT), a v kontexte všeobecných smerníc odsúhlasených so spoločnou normovacou organizáciou Európsky výbor pre normalizáciu/Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (CEN/CENELEC);

keďže nariadenie 86/361/EHS [4] stanovuje program práce na spoločných technických špecifikáciách [zodpovedajúcich Normes Européennes de Télécommunication (NET)] pre túto oblasť, ktorú má vykonať Európska konferencia riaditeľstiev pôšt a telekomunikácií, v prípade potreby po porade s Európskym výborom pre normalizáciu a Európskym výborom pre elektrotechnickú normalizáciu;

keďže oblasť verejného obstarávania je primerane umiestnená tak, aby podporovala širšie akceptovanie otvorených systémov prepojenia informácií a noriem pre výmenu dát, na ktoré sa treba odvolávať pri nákupe;

keďže je potrebné poveriť výbor, aby pomáhal Komisii pri dosahovaní a riadení cieľov a činností stanovených v tomto nariadení,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Na účely tohto rozhodnutia:

1. "technická špecifikácia" znamená špecifikáciu uvedenú v dokumente, ktorý stanovuje požadované charakteristiky výrobku, ako je kvalitatívna úroveň, výkon, bezpečnosť alebo rozmery, vrátane požiadaviek na výrobok týkajúcich sa terminológie, symbolov, testovania a testovacích metód, balenia a označovania;

2. "spoločná technická špecifikácia" znamená technickú špecifikáciu vytvorenú vzhľadom na jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátoch spoločenstva;

3. "norma" znamená technickú špecifikáciu, ktorú schválil uznaný normovací orgán pre opakovanú alebo priebežnú aplikáciu, s ktorou zhoda nie je povinná;

4. "medzinárodná norma" znamená normu, ktorú schválil uznaný medzinárodný normovací orgán;

5. "návrh medzinárodnej normy (DIS)" znamená navrhovanú normu schválenú uznaným medzinárodným normovacím orgánom;

6. "medzinárodná technická špecifikácia v telekomunikáciách" znamená technickú špecifikáciu všetkých alebo niektorých charakteristík výrobku, ktorú odporúčajú organizácie Comité international télégraphique et téléphonique (CCITT) alebo CEPT;

7. "európska norma" znamená normu, ktorá bola schválená podľa stanov normovacích orgánov, s ktorými spoločenstvo uzatvorilo dohody;

8. "európska predbežná norma" znamená normu prijatú s odvolaním na (EPS) v zhode so štatutárnymi predpismi normovacích orgánov, s ktorými spoločenstvo uzatvorilo zmluvy;

9. "funkčná norma" znamená normu vypracovanú tak, aby poskytovala komplexnú funkciu požadovanú na zabezpečenie vzájomnej funkcieschopnosti systémov, ktorú vo všeobecnosti dostaneme spojením niekoľkých existujúcich referenčných noriem a ktorá je schválená v súlade so štatutárnymi predpismi normovacích orgánov;

10. "funkčná špecifikácia": špecifikácia, ktorá v oblasti telekomunikácií definuje uplatňovanie jednej alebo viacerých noriem pre vzájomné prepojenie otvorených systémov na podporu špecifických požiadaviek na komunikáciu medzi systémami informačnej technológie [normy odporúčané organizáciami Comité international télégraphique et téléphonique (CCITT) alebo CEPT];

11. "technický predpis" znamená technické špecifikácie vrátane príslušných správnych ustanovení, ktorých dodržiavanie je povinné, de jure alebo de facto, v prípade predaja alebo používania v členskom štáte alebo jeho podstatnej časti, okrem špecifikácií stanovených miestnymi orgánmi;

12. "osvedčenie zhody" znamená činnosť, ktorou sa osvedčuje zhoda výrobku alebo služby s určenými normami alebo inými technickými špecifikáciami, a to na základe osvedčenia alebo značky pre zhodu;

13. "informačná technológia" znamená systémy, zariadenia a komponenty a softvér požadované na zabezpečenie vyhľadávania, spracúvania a ukladania informácií vo všetkých centrách ľudskej činnosti (domov, kancelária, továreň atď.), ktorých aplikácia všeobecne vyžaduje používanie elektroniky alebo podobnej technológie;

14. "zákazky verejného obstarávania" znamenajú zákazky:

- definované v článku 1 smernice 77/62/EHS [5],

- uzatvorené na dodávku zariadení súvisiacich s informačnou technológiou a telekomunikáciami bez ohľadu na sektor činnosti zmluvného orgánu;

15. "orgány telekomunikácií" sú uznané orgány alebo súkromné podniky v spoločenstve, ktoré poskytujú verejné telekomunikačné služby.

Článok 2

Aby bolo možné podporovať normalizáciu v Európe, ako aj prípravu a aplikáciu noriem v oblasti informačnej technológie a funkčných špecifikácií v oblasti telekomunikácií na úrovni spoločenstva, musia sa realizovať nasledujúce opatrenia podľa článku 3 ods. 2 a článku 4:

a) pravidelné určovanie prioritných normovacích požiadaviek na základe medzinárodných noriem, návrhov medzinárodných noriem alebo zodpovedajúcich dokumentov aspoň jedenkrát ročne vzhľadom na prípravu pracovných programov a zadávanie takýchto európskych noriem a funkčných špecifikácií, tak ako sa môže považovať za potrebné na zabezpečenie výmeny informácií a dát a funkcieschopnosti systémov;

b) na základe medzinárodných normovacích aktivít:

- európske normovacie inštitúcie a špecializované technické orgány v sektore informačnej technológie a telekomunikácií budú vyzvané, aby vytvorili európske normy, európske predbežné normy alebo funkčné špecifikácie telekomunikácií, ktoré v prípade potreby vychádzajú z návrhu funkčných noriem s cieľom zabezpečiť presnosť, ktorú požadujú užívatelia pre výmenu informácií a dát a vzájomnú funkčnosť systémov. Práca týchto orgánov musí vychádzať z medzinárodných noriem, návrhov medzinárodných noriem alebo medzinárodných technických špecifikácií v oblasti telekomunikácií. Ak medzinárodná norma, návrh medzinárodnej normy alebo medzinárodná technická špecifikácia v oblasti telekomunikácií obsahuje jasné predpisy umožňujúce jej jednotnú aplikáciu, tieto predpisy budú v nezmenenej forme zahrnuté do európskej normy, európskej predbežnej normy alebo funkčnej špecifikácie v oblasti telekomunikácií. Len v prípade, ak v medzinárodnej norme, návrhu medzinárodnej normy alebo v medzinárodnej technickej špecifikácii v oblasti telekomunikácií neexistujú takéto jasné predpisy, bude vypracovaná európska norma, európska predbežná norma alebo funkčná špecifikácia v oblasti telekomunikácií, ktorá bude objasňovať alebo v prípade potreby dopĺňať medzinárodnú normu, návrh medzinárodnej normy alebo medzinárodnú technickú špecifikáciu v oblasti telekomunikácií, pričom treba zabrániť odchýlke od tejto normy,

- tie isté orgány budú vyzvané, aby vypracovali technické špecifikácie, ktoré môžu predstavovať základ európskych noriem alebo európskych predbežných noriem pri absencii odsúhlasených medzinárodných noriem pre výmenu informácií a dát a vzájomnej funkčnosti systémov alebo na ich doplnenie;

c) opatrenia na umožnenie aplikácie noriem a funkčných špecifikácií predovšetkým koordináciou činnosti členských štátov pri:

- overovaní zhody výrobkov alebo služieb s normami a funkčnými špecifikáciami na základe špecifikovaných testovacích požiadaviek,

- certifikácii zhody s normami a funkčnými špecifikáciami podľa riadne harmonizovaných postupov;

d) podpora aplikácie noriem a funkčných špecifikácií týkajúcich sa informačnej technológie a telekomunikácií pri zákazkách verejného sektora a technických predpisoch.

Článok 3

1. Špecifické ciele navrhovaných opatrení sú opísané v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2. Toto rozhodnutie sa vzťahuje na:

- normy v oblasti informačnej technológie, ako je uvedené v článku 5,

- funkčné špecifikácie pre služby, ktoré sú osobitne ponúkané cez verejné telekomunikačné siete na výmenu informácií a dát medzi systémami informačnej technológie.

3. Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na:

- spoločné technické špecifikácie pre terminálové zariadenia napojené na verejné telekomunikačné siete, na ktoré sa vzťahuje smernica 86/361/EHS,

- špecifikácie pre zariadenia, ktoré tvoria akúkoľvek súčasť samotných telekomunikačných sietí.

Článok 4

Pri určovaní požiadaviek týkajúcich sa normovania a vypracúvaní pracovného programu pre normovanie, ako aj pri príprave funkčných špecifikácií Komisia predovšetkým vychádza z informácií, ktoré jej boli predložené podľa smernice 83/189/EHS.

Komisia po porade s výborom uvedeným v článku 7 poverí technickou prácou príslušné európske normovacie organizácie alebo špecializované technické orgány (CEN, CENELEC a CEPT), pričom ich v prípade potreby požiada, aby vypracovali zodpovedajúce európske normy alebo funkčné špecifikácie. Právomoci, ktoré majú byť udelené týmto organizáciam, musia byť predložené na schválenie výboru uvedenému v článku 5 smernice 83/189/EHS v súlade s postupmi tejto smernice. Nesmie sa udeliť žiadna právomoc, ktorá sa prekrýva s akoukoľvek časťou pracovných programov, ktoré začali alebo boli vypracované podľa smernice 86/361/EHS.

Článok 5

1. Vzhľadom na rozdiely medzi existujúcimi národnými postupmi členské štáty urobia potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa brali do úvahy:

- európske normy a európske predbežné normy opísané v článku 2 písm. b),

- medzinárodné normy, ak ich schválila krajina zmluvného orgánu,

pri zákazkách verejného obstarávania týkajúcich sa informačnej technológie, tak aby sa tieto normy používali ako základňa výmeny informácií a dát pre vzájomnú funkčnosť systémov.

2. S cieľom dosiahnuť koncovú kompatibilitu členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že ich riaditeľstvá telekomunikácií budú používať funkčné špecifikácie pre prostriedky prístupu k ich verejným telekomunikačným sieťam pre tieto služby špecificky určené na výmenu informácií a dát medzi systémami informačnej technológie, ktoré používajú normy uvedené v odseku 1.

3. Pri uplatňovaní tohto článku treba brať do úvahy osobitné okolnosti uvedené nižšie, ktoré môžu odôvodňovať používanie iných noriem a špecifikácií, ako sú normy a špecifikácie stanovené v tomto rozhodnutí:

- potrebu prevádzkovej kontinuity pri existujúcich systémoch, ale len ako časť jasne definovaných a zaznamenaných stratégií následného prechodu na medzinárodné alebo európske normy, alebo funkčné špecifikácie,

- skutočne inovačný charakter niektorých projektov,

- ak je norma alebo funkčná špecifikácia technicky nevhodná na svoj účel vzhľadom na to, že neposkytuje primerané prostriedky dosiahnutia výmeny informácií a dát alebo vzájomnej funkčnosti systémov, alebo ak neexistujú prostriedky (vrátane testovania) na zabezpečenie uspokojivej zhody výrobku s touto normou alebo funkčnou špecifikáciou, alebo ak v prípade európskych predbežných noriem týmto chýba potrebná stabilita na aplikáciu. Závisí od ostatných členských štátov, aby dokázali výboru uvedenému v článku 7, že zariadenia, ktoré sú v zhode s touto normou, boli použité uspokojivým spôsobom a že toto upustenie od požiadaviek nie je odôvodnené,

- ak sa po starostlivom preskúmaní trhu zistí, že z významných dôvodov, spojených s efektívnosťou nákladov, je použitie normy alebo funkčnej špecifikácie nevhodné. Závisí od ostatných členských štátov, aby dokázali výboru uvedenému v článku 7, že zariadenia, ktoré sú v zhode s touto normou, boli použité uspokojivým spôsobom na bežne komerčnom základe a že toto upustenie od požiadaviek nie je odôvodnené.

4. Členské štáty okrem toho môžu požadovať uvedenie návrhu medzinárodných noriem na tom istom základe ako v odseku 1.

5. Zmluvné orgány, ktoré postupujú podľa odseku 3, zaznamenajú dôvody svojho konania podľa možnosti do prvotných ponukových dokumentov vydaných v súvislosti s verejným obstarávaním a vo všetkých prípadoch zaznamenajú tieto dôvody do svojej internej dokumentácie a na požiadanie predložia takéto informácie uchádzajúcim sa spoločnostiam a výboru uvedenému v článku 7, pričom rešpektujú obchodné tajomstvo. Taktiež má byť možné priamo Komisii predkladať sťažnosti na používanie výnimiek uvedených v odseku 3.

6. Komisia zabezpečí, aby sa ustanovenia tohto článku uplatňovali v prípade všetkých projektov a programov spoločenstva vrátane zákaziek verejného obstarávania financovaných z rozpočtu spoločenstva.

7. Zmluvné orgány, ak to považujú za potrebné, môžu uplatňovať iné špecifikácie na zmluvy s hodnotou, ktorá je nižšia ako 100000 ECU, ak takéto nákupy nebránia používaniu noriem uvedených v odseku 1 a 2 pri akejkoľvek zmluve s vyššou hodnotou, ako je suma uvedená v tomto odseku. Potreba udelenia výnimky alebo úroveň limitu stanoveného v tomto odseku bude preskúmaná do troch rokov od uplatnenia príslušného nariadenia.

Článok 6

Pri navrhovaní alebo novelizácii technických predpisov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, členské štáty uvedú normy podľa článku 5 vždy vtedy, keď tieto vhodným spôsobom spĺňajú požadované technické špecifikácie príslušného predpisu.

Článok 7

1. Poradný výbor, ktorý sa nazýva Skupina vyšších úradníkov pre normalizáciu v oblasti informačnej technológie, pomáha Komisii pri dosahovaní cieľov a riadení aktivít stanovených v tomto rozhodnutí. Pozostáva zo zástupcov menovaných členskými štátmi, ktorí môžu požiadať o pomoc expertov alebo poradcov: jej predsedom je zástupca Komisie. Pre otázky telekomunikácií je príslušným výborom Skupina vyšších úradníkov pre telekomunikácie, uvedená v článku 5 smernice 86/361/EHS.

2. Komisia sa radí s výborom pri určovaní priorít spoločenstva a vykonávacích opatrení uvedených v prílohe, ako aj pri riešení problémov overovania zhody s normami, monitorovania implementácie článku 5 a ostatných problémov normalizácie v oblasti informačnej technológie a telekomunikácií alebo v iných oblastiach, s ktorými sa tieto prekrývajú. S výborom sa taktiež radí o správe uvedenej v článku 8.

3. Komisia koordinuje činnosť týchto výborov s výborom uvedeným v článku 5 smernice 83/189/EHS predovšetkým vtedy, ak existuje potenciálne prekrývanie pri stanovovaní požiadaviek pre európske normovacie inštitúcie podľa tohto rozhodnutia a uvedenej smernice.

4. Akékoľvek otázky týkajúce sa implementácie tohto rozhodnutia možno predložiť výboru na žiadosť predsedu alebo členského štátu.

5. Výbor sa schádza aspoň dvakrát ročne.

6. Výbor schváli vlastný rokovací poriadok.

7. Sekretariát výboru určí Komisia.

Článok 8

Komisia každé dva roky predkladá Zhromaždeniu a Rade správu o postupe normovacích aktivít v sektore informačnej technológie. V tejto správe budú uvedené mechanizmy implementácie schválené v rámci spoločenstva, dosiahnuté výsledky, uplatňovanie týchto výsledkov v zákazkách verejného obstarávania a národných technických predpisoch, a predovšetkým ich praktický význam pre certifikáciu.

Článok 9

Toto rozhodnutie sa nedotýka uplatňovania smernice 83/189/EHS a smernice 86/361/EHS.

Článok 10

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť jeden rok odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 22. decembra 1986

Za Radu

predseda

G. Shaw

[1] Ú. v. ES C 36, 17.2.1986, s. 55.

[2] Ú. v. ES C 303, 25.11.1985, s. 2.

[3] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[4] Ú. v. ES L 217, 5.8.1986, s. 21.

[5] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

OPATRENIA PRE NORMALIZÁCIU V OBLASTI INFORMAČNEJ TECHNOLÓGIE A TELEKOMUNIKÁCIÍ

1. Ciele

a) prispievať k integrácii vnútorného trhu spoločenstva v sektore informačnej technológie a telekomunikácií;

b) zlepšovať medzinárodnú konkurencieschopnosť výrobcov spoločenstva umožňovaním lepšieho poznania trhu so zariadeniami vyrábanými v spoločenstve podľa uznaných európskych a medzinárodných noriem;

c) umožniť výmenu informácií v rámci spoločenstva zmenšením prekážok, ktoré vznikli z nesúladu vyplývajúceho z neexistencie noriem alebo ich nedostatočnej presnosti;

d) zabezpečiť, aby sa do úvahy brali užívateľské požiadavky, tak aby užívateľom bola poskytnutá väčšia voľnosť pri montáži systémov takým spôsobom, ktorý zaručuje prevádzkovú kompatibilitu a následne zvýšený výkon pri nižších nákladoch;

e) podporovať aplikáciu noriem a funkčných špecifikácií v zákazkách verejného sektora.

2. Opis opatrení a činností, ktoré treba realizovať

2.1. Príprava pracovných programov a definícia priorít

Vypracovanie pracovných programov a pridelenie priorít, berúc do úvahy požiadavky spoločenstva a ekonomický dosah týchto činností z hľadiska užívateľov, výrobcov a riaditeľstiev telekomunikácií. Úlohy, ktoré majú byť vykonané na tejto úrovni, môžu zahŕňať predovšetkým:

2.1.1. zber podrobných informácií na základe národných a medzinárodných programov, prezentácia týchto informácií vo forme, ktorá umožňuje komparatívnu analýzu a prípravu súhrnných informácií požadovaných pre prácu výboru;

2.1.2. šírenie týchto informácií, skúmanie požiadaviek a porada s dotknutými stranami;

2.1.3. synchronizácia pracovných programov s medzinárodnými normovacími činnosťami;

2.1.4. riadenie pracovných programov;

2.1.5. vypracúvanie správ opisujúcich realizáciu činností a praktické výsledky ich implementácie.

2.2. Vykonávanie normovacích činností v oblasti informačnej technológie

Uskutočnenie pracovných programov vyžaduje uskutočnenie celého radu činností, ako aj zodpovednosť, ktorá sa všeobecne udeľuje CEN/CENELEC a CEPT a ktorá súvisí s rôznymi etapami aktivít, ktoré musia byť dokončené, aby bola zabezpečená dôveryhodnosť noriem.

Tieto činnosti zahŕňajú:

2.2.1. skvalitnenie medzinárodných noriem v úsilí odstrániť dvojznačnosť a rôzne možnosti výberu, ktoré narúšajú funkciu noriem navrhnutých tak, aby garantovali výmenu informácií a kompatibilnú prevádzku systémov;

2.2.2. navrhovanie predbežných noriem v prípadoch, ktoré odôvodňujú nadmerné oneskorenia medzinárodných normovacích postupov alebo noriem požadovaných v kontexte spoločenstva pri absencii medzinárodných noriem;

2.2.3. definícia podmienok, ktoré majú byť splnené, aby bola dosiahnutá úplna zhoda s normou;

2.2.4. príprava testovacích noriem alebo testovacích špecifikácií zahrnutých do noriem a organizácia postupov a štruktúr, ktoré umožnia skúšobniam overovať zhodu s týmito normami na riadne harmonizovanom základe.

2.3. Aktivity, ktoré majú vplyv na sektor telekomunikácií

Normovacie opatrenia, ktoré sa týkajú sektora telekomunikácií, zahŕňajú dva typy činností:

- navrhovanie funkčných špecifikácií vychádzajúcich z medzinárodných alebo európskych noriem/špecifikácií, ak existujú, pre prostriedky prístupu k verejným telekomunikačným sieťam pre tie služby, ktoré sú špecificky zamerané na výmenu informácií, a dát medzi systémami informačnej technológie. Táto technická práca patrí do harmonizačných činností vykonávaných v sektore telekomunikácií, pričom ňou bola poverená CEPT na základe postupov opísaných v smernici 86/361/EHS,

- práca, ktorú treba vykonať v oblasti spoločnej pre informačnú technológiu a telekomunikácie, vyžaduje zvýšenú spoluprácu medzi príslušnými technickými orgánmi (t. j. CEN/CENELEC/CEPT). Tým by sa mal zvýšiť stupeň konvergencie tak, aby sa normy a funkčné špecifikácie mohli aplikovať všetkými možnými spôsobmi na harmonizovanom základe podľa postupu uvedeného v smernici 83/189/EHS.

2.4. Doplnkové opatrenia

Táto časť programu zahŕňa nasledujúce opatrenia:

2.4.1. špecifické metrologické aktivity, ktoré sa vzťahujú na:

- podporu rozvoja testovacích a overovacích nástrojov a techník formálneho opisu,

- podporu pre prípad odvolávok na literatúru, predovšetkým v prípade aplikácií, ktoré vyžadujú používanie funkčných noriem vychádzajúcich z kombinácie viacerých noriem;

2.4.2. podpora pri vypracúvaní príručiek, ktoré poskytujú návod na uplatnenie noriem pre konečného užívateľa;

2.4.3. pomoc pri demonštráciách vzhľadom na prevádzkovú kompatibilitu, dosiahnutú na základe uplatnenia normy. Hlavným cieľom tohto opatrenia je sprístupniť testovacie a metrologické nástroje definované v bode 2.4.1. na používanie v rôznych projektoch a zabezpečiť experimentovanie s rozvojovými normami;

2.4.4. podpora mechanizmov, ktoré presahujú rámec priemyselnej normalizácie, závisia od dohôd uzatvorených predovšetkým v oblasti odbornej činnosti a prispievajú k efektívnej výmene informácií (transakcie cestovných kancelárií, automatizácia peňažných transakcií, komputerizácia colných dokumentov, robotika, automatizácia kancelárskych činností, mikrovýpočty atď.);

2.4.5. štúdie a projekty, ktoré sa osobitne vzťahujú na normalizáciu v oblasti informačnej technológie.

3. Opatrenia týkajúce sa aplikácie noriem v sektore verejného obstarávania

Určenie najefektívnejších metód zabezpečenia rýchlej aplikácie noriem a technických špecifikácií v kontexte tohto rozhodnutia pri zabezpečovaní primeraného spojenia s aktivitami, ktoré závisia od smernice 77/62/EHS [1].

[1] Ú. v. ES L 13, 15.1.1977, s. 1.

--------------------------------------------------