31984R3626Úradný vestník L 335 , 22/12/1984 S. 0004 - 0004
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0103
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 07 Zväzok 3 S. 0224
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 3 S. 0103
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 07 Zväzok 3 S. 0224


Nariadenie Rady (EHS) č. 3626/84

z 19. decembra 1984,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie č. 11 týkajúce sa odstránenia diskriminácie v oblasti cien a podmienok dopravy pri uplatňovaní článku 79 ods. 3 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 75

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže podľa smernice Rady 84/647/EHS [3] môžu dopravcovia na vlastný účet alebo na účet tretích používať prenajaté vozidlá;

keďže definícia cestnej prepravy tovaru podnikov pre svoje vlastné potreby v článku 9 nariadenia č. 11 [4] vylučuje používanie prenajatých vozidiel; keďže je teda potrebné zmeniť a doplniť uvedené nariadenie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

"— tovar musí byť prepravovaný vozidlami vlastnenými, získanými na splátky alebo prenajatými podnikmi za predpokladu, že v prípade nájmu musia byť splnené podmienky uvedené v článku 2 smernice 84/647/EHS [5]."

Článok 2

Toto nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 1986.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 19. decembra 1984

Za Radu

predseda

J. Bruton

[1] Ú. v. ES C 10, 16.1.1984, s. 91.

[2] Ú. v. ES C 35, 9.2.1984, s. 19.

[3] Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72.

[4] Ú. v. ES 52, 16.8.1960, s. 1121/60.

[5] Ú. v. ES L 335, 22.12.1984, s. 72.

--------------------------------------------------