31984L0386Úradný vestník L 208 , 03/08/1984 S. 0058 - 0058
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0122
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0170
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 1 S. 0122
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 09 Zväzok 1 S. 0170


Desiata smernica Rady európskych spoločenstiev

z 31. júla l984

o zosúladení právnych predpisov členských štátov o daniach z obratu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 77/388/EHS — Použitie dane z pridanej hodnoty pri prenájme hnuteľného hmotného majetku

(84/386/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 99 a 100,

so zreteľom na Šiestu smernicu Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — Spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný daňový základ [1],

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže podľa článku 4 (2) uvedenej smernice sa môže prenájom hnuteľného hmotného majetku považovať za hospodársku činnosť, podliehajúcu dani z pridanej hodnoty;

keďže použitie článku 9 (1) uvedenej smernice na prenájom hnuteľného hmotného majetku môže viesť k nekalej súťaži, keď prenajímateľ a nájomca sídlia v rôznych členských štátoch a daňové sadzby v týchto štátoch sa líšia;

keďže je preto potrebné stanoviť, že miestom poskytnutia služby je miesto, kde má zákazník sídlo svojej hospodárskej činnosti alebo svojej stálej pobočky, ktorej bola služba poskytnutá, prípadne miesto, kde má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržuje;

keďže však pri prenájme dopravných prostriedkov by mal byť z dôvodu kontroly prísne uplatňovaný článok 9 (1), pričom za miesto poskytovania týchto služieb by sa považovalo miesto, kde má sídlo poskytovateľ služieb,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Smernica 77/388/EHS sa týmto mení a dopĺňa nasledujúco:

1. článok 9 (2) d) sa vypúšťa;

2. v článku 9 (2) e) sa vkladá táto zarážka:

"— prenájom hnuteľného hmotného majetku s výnimkou všetkých dopravných prostriedkov",

3. v článku 9 (3) sa slová "a prenájom hnuteľného hmotného majetku" nahrádzajú slovami "a prenájom dopravných prostriedkov".

Článok 2

1. Členské štáty zavedú opatrenia potrebné na zosúladenie s touto smernicou s účinnosťou od 1. júla 1985.

2. Členské štáty oznámia Komisii právne predpisy, ktoré prijmú na účel vykonávania tejto smernice. Komisia s nimi oboznámi ostatné členské štáty.

Článok 3

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 31. júla 1984

Za Radu

predseda

J. O'Keeffe

[1] Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 116, 9.5.1979, s. 4.

[3] Ú. v. ES C 4, 7.1.1980, s. 63.

[4] Ú. v. ES C 297, 28.11.1979, s. 16.

--------------------------------------------------