31982R1658Úradný vestník L 184 , 29/06/1982 S. 0001 - 0002
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 2 S. 0194
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 08 Zväzok 2 S. 0103
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 2 S. 0194
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 08 Zväzok 2 S. 0103


Nariadenie Rady (EHS) č. 1658/82

z 10. júna 1982,

ktorým sa ustanoveniami o kombinovanej doprave dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1107/70 o poskytovaní pomoci pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva;

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 1107/70 zo 4. júna 1970 o poskytovaní pomoci pre železničnú, cestnú a vnútrozemskú vodnú dopravu [1], najmä na jeho článok 3;

so zreteľom na návrh Komisie [2];

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [3];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4];

keďže rôzne systémy a technológie kombinovanej dopravy sú vo všeobecnosti pre spoločenstvo prínosom okrem iného tým, že znižujú vyťaženosť určitých cestných komunikácií, šetria energiou a umožňujú efektívnejšie využitie kapacity železničnej dopravy;

keďže investície potrebné na rozvoj kombinovanej dopravy by sa mali podľa toho aj podporovať; keďže je preto dôležité, aby sa pomoc, ktorú poskytne členský štát alebo zo štátnych zdrojov, mohla dotknutým podnikom sprístupniť;

keďže nariadenie (EHS) č. 1107/70 stanovuje, že členské štáty môžu poskytnúť pomoc na uľahčenie rozvoja dopravných systémov a technológií, ktoré sú hospodárnejšie pre spoločenstvo, ale obmedzuje takúto pomoc na experimentálnu fázu; keďže na účely rozvoja kombinovanej dopravy by sa mali vyčleniť prostriedky aj na počiatočnú prevádzkovú fázu, ktorá je dostatočne dlhá, aby mohla takáto doprava využiť zlepšené podmienky dopravného trhu;

keďže je potrebné prispôsobiť ustanovenia spoločenstva o poskytnutí pomoci,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

"e) tam, kde je pomoc poskytnutá ako dočasné opatrenie a má napomôcť rozvoju kombinovanej dopravy, pričom táto pomoc sa musí vzťahovať na:

- infraštruktúru,

- pevné a pohyblivé zariadenia potrebné na prekládku.

Do 31. decembra 1986 Komisia vypracuje správu o postupe prác a uplatňovaní tohto ustanovenia a predloží ju Rade. V zmysle tejto správy a so zreteľom na dočasnú povahu systému upraveného týmto nariadením Rada — na návrh Komisie — rozhodne o následne uplatnenom systéme a postupoch prijatých na ukončenie tohto systému, ak to bude potrebné."

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Bude sa uplatňovať od 1. júla 1982.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celitvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 10. júna 1982

Za Radu

predseda

H. de Croo

[1] Ú. v. ES. L 130, 15.6.1970, s. 1.

[2] Ú. v. ES C 351, 31.12.1980, s. 40.

[3] Ú. v. ES C 260, 12.10.1981, s. 123.

[4] Ú. v. ES C 310, 30.11.1981, s. 18.

--------------------------------------------------