31982L0176Úradný vestník L 081 , 27/03/1982 S. 0029 - 0034
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0142
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0142
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0211
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 3 S. 0211


Smernica Rady

z 22. marca 1982

o limitných hodnotách a kvalitatívnych cieľoch pre vypúšťanie ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór — alkalickú elektrolýzu

(82/176/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej články 100 a 235,

so zreteľom na smernicu Rady 76/464/EHS zo 4. mája 1976 o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami vypúšťanými do vodného prostredia spoločenstva [1], a najmä na jej články 6,

so zreteľom na návrh Komisie [2],

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže v záujme ochrany vodného prostredia spoločenstva pred znečistením určitými nebezpečnými látkami článok 3 smernice 76/464/EHS zavádza systém povolení stanovujúcich emisné normy pre vypúšťanie látok uvedených v zozname I v prílohe k uvedenej smernici; keďže článok 6 uvedenej smernice ustanovuje, že musia byť stanovené limitné hodnoty pre takéto emisné normy ako aj kvalitatívne ciele pre vodné prostredie ovplyvnené vypúšťaním takýchto látok;

keďže ortuť a jej zlúčeniny sú zahrnuté do zoznamu I;

keďže sa požaduje, aby členské štáty uplatňovali limitné hodnoty okrem prípadov, keď smú použiť kvalitatívne ciele;

keďže znečistenie spôsobené vypúšťaním ortuti do vody je zapríčinené do značnej miery elektrolýzou alkalických chloridov, v prvom rade je potrebné stanoviť limitné hodnoty pre toto priemyselné odvetvie a tiež stanoviť kvalitatívne ciele pre vodné prostredie, do ktorého je ortuť týmto priemyselným odvetvím vypúšťaná; keďže takéto vypúšťanie by malo byť preto podmienené vopred udeleným povolením;

keďže účelom kvalitatívnych cieľov musí byť odstránenie znečistenia rôznych zložiek vodného prostredia ortuťou, ktoré by mohli byť ovplyvnené vypúšťaním odpadových vôd obsahujúcich ortuť z priemyselných podnikov používajúcich chlór — alkalickú elektrolýzu;

keďže takéto kvalitatívne ciele musia byť stanovené výlučne na tento účel a nie so zámerom stanovenia pravidiel týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa alebo predaja výrobkov z vodného prostredia;

keďže by mal byť stanovený postup monitorovania umožňujúci členským štátom demonštrovať, že spĺňajú kvalitatívne ciele;

keďže by malo byť prijaté členskými štátmi ustanovenie umožňujúce monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného vypúšťaním ortuti s cieľom efektívneho vykonávania tejto smernice; keďže článok 6 smernice 76/464/EHS neustanovuje právomoc zaviesť takéto monitorovanie; keďže ani zmluva nestanovuje potrebné právomoci na tento účel, malo by sa preto odvolať na jej článok 235;

keďže je dôležité, aby Komisia každých 5 rokov zaslala Rade porovnávacie posúdenie vykonávania tejto smernice v členských štátoch;

keďže podzemné vody podliehajú osobitnej smernici a sú preto vylúčené z pôsobnosti tejto smernice,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica:

- stanovuje podľa článku 6 ods. 1 smernice 76/464/EHS limitné hodnoty pre emisné normy pre ortuť v odpadových vodách vypúšťaných z priemyselných podnikov definovaných v článku 2 písm. d) tejto smernice,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 2 smernice 76/464/EHS kvalitatívne ciele pre ortuť vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 4 smernice 76/464/EHS termíny pre splnenie podmienok určených v povolení udelenom príslušnými orgánmi členských štátov v súvislosti s existujúcim vypúšťaním,

- stanovuje podľa článku 12 ods. 1 smernice 76/464/EHS referenčné metódy merania umožňujúce stanoviť koncentrácie ortuti vo vypúšťaných odpadových vodách, ako aj vo vodnom prostredí,

- stanovuje podľa článku 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS postup monitorovania,

- žiada členské štáty o vzájomnú spoluprácu v prípadoch vypúšťania ovplyvňujúceho vody viac ako jedného členského štátu.

2. Táto smernica sa vzťahuje na vody uvedené v článku 1 smernice 76/464/EHS okrem podzemných vôd.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) "ortuť" znamená:

- chemický prvok ortuť,

- ortuť obsiahnutú v ktorejkoľvek jej zlúčenine;

b) "limitné hodnoty" znamenájú:

limitné hodnoty uvedené v prílohe I;

c) "kvalitatívny cieľ" znamená:

požiadavky uvedené v prílohe II;

d) "priemyselný podnik" znamená:

podnik, v ktorom prebieha elektrolýza alkalických chloridov prostredníctvom ortuťových článkov;

e) "existujúci podnik" znamená:

priemyselný podnik, ktorý je v prevádzke v čase oznámenia tejto smernice;

f) "nový podnik" znamená:

- priemyselný podnik, v ktorom začne prevádzka po oznámení tejto smernice,

- existujúci priemyselný podnik, ktorého kapacita elektrolýzy alkalických chloridov prostredníctvom ortuťových článkov bola po oznámení tejto smernice podstatne zvýšená.

Článok 3

1. V prílohe I sú stanovené limitné hodnoty, termíny, v ktorých je potrebné s nimi dosiahnuť súlad, a postup monitorovania vypúšťania.

2. Povolenia uvedené v článku 3 smernice 76/464/EHS musia obsahovať ustanovenia aspoň také prísne, ako sú tie, čo sú uvedené v prílohe I k tejto smernici, okrem prípadov, keď členský štát dodržiava článok 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS na základe príloh II a IV k tejto smernici.

Povolenia musia byť každé 4 roky prehodnotené.

3. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti vyplývajúce z odsekov 1 a 2 a ustanovenia smernice 76/464/EHS, členské štáty môžu udeliť povolenia pre nové podniky iba v prípade, ak sa tieto povolenia odvolávajú na normy zodpovedajúce najlepšie dostupným technológiam s cieľom prevencie vypúšťania odpadových vôd obsahujúcich ortuť.

V prípade, že predpokladané opatrenia z technických dôvodov nezodpovedajú najlepším dostupným technológiám, príslušný členský štát bez ohľadu na to, akú metódu prijal, poskytne Komisii ešte pred udelením povolenia informácie o dôvodoch pre toto konanie.

Komisia zašle ostatným členským štátom do troch mesiacov správu uvádzajúcu jej stanovisko k odchýlkam uvedeným v druhom pododseku.

4. V prílohe III.1 sú uvedené referenčné metódy analýzy na stanovenie prítomnosti ortuti. Iné metódy môžu byť použité len za tej podmienky, že hranice detekcie, presnosť a správnosť týchto metód sú najmenej také priaznivé, ako sú u metód uvedených v prílohe III.1. Požadovaná presnosť merania prietoku odpadových vôd je daná v prílohe III.2.

Článok 4

Príslušné členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie vodného prostredia ovplyvneného vypúšťaním priemyselných odpadových vôd.

V prípade, že vypúšťané odpadové vody ovplyvnia vody nachádzajúce sa vo viacerých členských štátoch, dotknuté členské štáty musia spolupracovať s cieľom harmonizácie monitorovania.

Článok 5

1. Podľa informácií dodaných Komisii členskými štátmi, podľa článku 13 smernice 76/464/EHS, na základe jej žiadosti, ktorú musí podať v každom prípade, obzvlášť pokiaľ sa týkajú:

- podrobnosti povolenia stanovujúceho emisné normy s ohľadom na vypúšťanie ortuti,

- výsledkov meraní zo siete členského štátu založenej s cieľom stanovenia koncentrácií ortuti,

Komisia vykoná porovnávacie posúdenie vykonávania tejto smernice v členských štátoch

2. Komisia postúpi Rade každý piaty rok porovnávacie posúdenie uvedené v odseku 1.

V prípade zmeny vedeckých poznatkov týkajúcich sa najmä toxicity, odolnosti a akumulácie ortuti v živých organizmoch a sedimentoch alebo v prípade zlepšenia najlepších dostupných technológií, Komisia predloží Rade príslušné návrhy s cieľom sprísnenia, ak to je potrebné, limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov alebo stanovenia nových limitných hodnôt a kvalitatívnych cieľov.

Článok 6

1. Členské štáty uvedú do účinnosti opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. júla 1983. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 22. marca 1982

Za Radu

predseda

L. Tindemans

[1] Ú. v. ES L 129, 18.5.1976, s. 23.

[2] Ú. v. ES C 169, 6.7.1979, s. 2.

[3] Ú. v. ES C 341, 31.12.1980, s.24.

[4] Ú. v. ES C 83, 2.4.1980, s.16.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

Limitné hodnoty, termíny na dosiahnutie súladu s týmito hodnotami a postup monitorovania vypúšťania

1. Limitné hodnoty vyjadrené koncentráciami, ktoré by zásadne nemali byť prekročené, sú dané v nasledujúcej tabuľke.

Jednotka merania | Mesačný priemer limitných hodnôt, ktoré nesmú byť prekročené od 1. júla | Poznámky |

1983 | 1986 |

Recyklovaný soľný roztok a

odpadový soľný roztok Mikrogramy ortuti na liter | 75 | 50 | Vzťahuje sa na celkové množstvoortuti prítomnej vo všetkých odpadových vodách obsahujúcichortuť, vypúšťaných z priemyselného podniku |

V žiadnom prípade však limitné hodnoty vyjadrené ako maximálne koncentrácie nesmú byť väčšie ako maximálne množstvá vyjadrené na jednotku vody potrebnej na tonu inštalovanej výrobnej kapacity chlóru.

2. Avšak pretože koncentrácia ortuti v odpadových vodách závisí od objemu tejto vody, ktorý je rôzny pre rôzne výrobné postupy a podniky, limitné hodnoty vyjadrené ako množstvo vypustenej ortuti vo vzťahu k inštalovanej výrobnej kapacite chlóru, uvedené v predchádzajúcej tabuľke, musia byť splnené v každom prípade.

Jednotka merania | Mesačný priemer limitných hodnôt, ktoré nesmú byť prekročené od 1. júla | Poznámky |

1983 | 1986 |

Recyklovaný soľný roztok

Gramy ortuti na tonu inštalovanej produkčnej kapacity chlóru | 0,5 | 0,5 | Vzťahuje sa na ortuť v odpadovej vode vypúšťanej z produkčnej jednotky chlóru |

| 1,5 | 1,0 | Vzťahuje sa na celkové množstvo ortuti prítomnej vo všetkých odpadových vodách obsahujúcich ortuť, vypúšťaných z miesta priemyselného podniku |

Odpadový soľný roztok

Gramy ortuti na tonu inštalovanej produkčnej kapacity chlóru | 0,8 | 0,5 | Vzťahuje sa na celkové množstvo ortuti prítomnej vo všetkých odpadových vodách obsahujúcich ortuť, vypúšťaných z priemyselného podniku |

3. Priemerné denné limitné hodnoty sú štvornásobné oproti mesačným limitným hodnotám uvedeným v bodoch 1 a 2.

4. Na účel kontroly, či je vypúšťanie odpadových vôd v súlade s emisnými normami stanovenými podľa limitných hodnôt uvedených v tejto prílohe, musí byť stanovený monitorovací postup. Tento postup musí umožniť:

- každodenný odber reprezentatívnej vzorky vypúšťaných odpadových vôd za časový úsek 24 hodín a meranie koncentrácie ortuti v tejto vzorke a

- meranie celkového prietoku vypúšťaných odpadových vôd za tento časový úsek.

Množstvo ortuti vypustenej za mesiac sa vypočíta súčtom množstiev ortuti vypustenej každý deň v mesiaci. Tento súčet sa delí inštalovanou výrobnou kapacitou chlóru.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

Kvalitatívne ciele

Pre tie členské štáty, ktoré uplatnia výnimku stanovenú článkom 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS, musia byť emisné normy, ktoré členské štáty musia stanoviť a zabezpečiť ich uplatňovanie, stanovené podľa článku 5 uvedenej smernice tak, aby v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním ortuti priemyselnými podnikmi používajúcimi chlór — alkalickú elektrolýzu bol(-i) dosiahnutý(-é) príslušný(-é) kvalitatívny(-e) cieľ(-e) uvedený(-é) nižšie. Príslušný orgán určí osobitne a v každom prípade zvlášť ovplyvnenú oblasť a vyberie z kvalitatívnych cieľov uvedených v odseku 1 cieľ alebo ciele, ktoré považuje za vhodné, berúc do úvahy zamýšľané využitie ovplyvnenej oblasti ako aj skutočnosť, že účelom tejto smernice je odstrániť každé znečistenie.

1. Na účel odstránenia znečistenia, ako je to definované v smernici 76/464/EHS, a podľa článku 2 uvedenej smernice sú stanovené nasledujúce kvalitatívne ciele:

1.1. Koncentrácia ortuti v reprezentatívnej vzorke rybieho mäsa, vybraného ako indikátor, nesmie prekročiť 0,3 mg/kg čerstvej hmotnosti.

1.2. Celková koncentrácia ortuti vo vnútrozemských povrchových vodách ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 1 μg/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka.

1.3. Koncentrácia ortuti vo vodách v ústí riek ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 0,5 μg/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka.

1.4. Koncentrácia ortuti v teritoriálnych morských vodách a vnútorných pobrežných vodách s výnimkou vôd v ústí riek, ovplyvnených vypúšťaním odpadových vôd nesmie prekročiť 0,3 μg/l ako aritmetický priemer výsledkov získaných počas roka.

1.5. Kvalita vôd, vzhľadom na obsah ortuti, musí byť postačujúca na to, aby spĺňala požiadavky každej inej smernice Rady vzťahujúcej sa na takéto vody.

2. Koncentrácia ortuti v sedimentoch a morských mäkkýšoch nesmie po čase výrazne vzrastať.

3. Ak sa na vody v danej oblasti uplatňuje viacero kvalitatívnych cieľov, kvalita vody musí byť postačujúca na splnenie každého z nich.

4. Číselné hodnoty kvalitatívnych cieľov uvedených v 1.2, 1.3 a 1.4 môžu byť do 30. júna 1986, výnimočne a tam, kde je to nevyhnutné z technických dôvodov, vynásobené koeficientom 1,5, a to za podmienky, že to bude vopred oznámené Komisii.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

Referenčné metódy merania

1. Referenčná metóda analýzy použitá pre určenie obsahu ortuti vo vode, rybom mäse, sedimentoch a morských mäkkýšoch je bezplameňová atómová absorpčná spektrofotometria po príslušnej príprave vzorky, hlavne pred-oxidáciou ortuti a následnou redukciou ortuťových iónov Hg (II).

Hranice detekcie [1] musia byť také, aby mohla byť koncentrácia ortuti meraná s presnosťou [2] ± 30 % a odchýlkou [3] ± 30 % pri nasledujúcich koncentráciách:

- v prípade vypúšťania odpadových vôd je to jedna desatina maximálnej dovolenej koncentrácie ortuti uvedenej v povolení,

- v prípade povrchovej vody je to jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

- v prípade rybieho mäsa alebo mäkkýšov je to jedna desatina koncentrácie ortuti uvedenej v kvalitatívnom cieli,

- v prípade sedimentov je to jedna desatina koncentrácie ortuti vo vzorke alebo 0,05 mg/kg sušiny podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.

2. Meranie prietoku odpadových vôd musí byť vykonané s presnosťou ± 20 %.

[1] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici Rady 79/869/EHS z 9 októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

[2] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici Rady 79/869/EHS z 9 októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

[3] Definície týchto pojmov sú uvedené v smernici Rady 79/869/EHS z 9 októbra 1979 o metódach merania a frekvencii odoberania vzoriek a analýzy povrchových vôd určených na odber pitnej vody v členských štátoch (Ú. v. ES L 271, 29.10.1979, s. 44).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

Postup monitorovania kvalitatívnych cieľov

1. Príslušný orgán špecifikuje pre každé povolenie vydané podľa tejto smernice, obmedzenia, monitorovací postup a termíny s cieľom zabezpečenia súladu s príslušným(-i) kvalitatívnym(-i) cieľom(-mi).

2. V súlade s článkom 6 ods. 3 smernice 76/464/EHS členské štáty zašlú Komisii správu týkajúcu sa každého vybraného a uplatňovaného kvalitatívneho cieľa obsahujúcu:

- miesto vypúšťania a spôsob rozptýlenia,

- oblasť, pre ktorú je kvalitatívny cieľ platný,

- umiestnenie miest odberu,

- frekvenciu odberov vzoriek,

- metódy odberu vzoriek a merania,

- získané výsledky.

3. Vzorky musia dostatočne reprezentovať kvalitu vodného prostredia v oblasti ovplyvnenej vypúšťaním odpadových vôd a frekvencia odberov vzoriek musí byť dostatočná na to, aby zachytila zmeny vo vodnom prostredí, berúc ohľad na prirodzené zmeny vo vodnom režime. Analýza morských rýb musí byť vykonaná na dostatočne reprezentatívnom počte vzoriek a druhov.

4. S ohľadom na kvalitatívny cieľ uvedený v odseku 1.1 prílohy II vyberie príslušný orgán na analýzu určité druhy rýb ako indikátory. Čo sa týka morských druhov rýb, môžu byť vybrané tie, ktoré sa prirodzene vyskytujú v pobrežných vodách a sú v mieste výskytu lovené, ako sú treska, treska bez fúzov, platesa, makrela, treska škvrnitá a platesa malá.

--------------------------------------------------