31982D0814Úradný vestník L 343 , 04/12/1982 S. 0024 - 0025
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0190
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 26 S. 0149
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 15 S. 0190
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 26 S. 0149


Rozhodnutie Komisie

zo 17. novembra 1982

o zozname zariadení v Svazijskom kráľovstve, ktoré boli schválené na účely dovozu čerstvého mäsa do spoločenstva

(82/814/EHS)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnych inšpekcií pri dovoze hovädzieho dobytka a ošípaných a čerstvého mäsa z tretích krajín [1], najmä na jej články 4 ods. 1 a 18 ods. 1 písm. a) a b),

keďže zariadenia v tretích krajinách nemôžu byť oprávnené na vývoz čerstvého mäsa do spoločenstva pokiaľ nesplnia všeobecné a špeciálne podmienky stanovené v smernici 72/462/EHS;

keďže Svazijsko navrhlo, v súlade s článkom 4 ods. 3 smernice 72/462/EHS, jedno zariadenie oprávnené na vývoz do spoločenstva;

keďže miestna návšteva spoločenstva ukázala, že hygienická úroveň tohto zariadenia je postačujúca a môže byť preto schválené v súlade s článkom 4 ods. 1 spomenutej smernice, pre dovoz čerstvého mäsa do spoločenstva;

keďže treba pripomenúť, že dovoz čerstvého mäsa podlieha aj ďalšej veterinárnej legislatíve spoločenstva, zvlášť pokiaľ ide o požiadavky na ochranu zdravia, vrátane špeciálnych ustanovení pre Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo;

keďže podmienky dovozu čerstvého mäsa zo zariadenia, ktoré je súčasťou prílohy k tomuto rozhodnutiu zostávajú podriadené ustanoveniam uvedeným inde a všeobecným ustanoveniam zmluvy; keďže dovoz z tretích krajín a následný vývoz do iných členských štátov niektorých druhov mäsa, ako je mäso vážiace menej ako 3 kilogramy, alebo mäso obsahujúce rezíduá z určitých látok, ktoré zatiaľ nie sú upravené harmonizovanými normami spoločenstva, zostávajú podriadené zákonodarstvu v oblasti zdravotníctva dovážajúceho členského štátu;

keďže opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho veterinárneho výboru,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1. Zariadenie vo Svazijsku, ktoré je uvedené v prílohe, sa týmto schvaľuje pre dovoz čerstvého mäsa do spoločenstva podľa uvedenej prílohy.

2. Dovoz zo zariadenia podľa odseku 1 zostáva podriadený veterinárnym ustanoveniam spoločenstva uvedeným inde, a zvlášť tých ustanovení, ktoré sa týkajú požiadaviek ochrany zdravia.

Článok 2

Členské štáty zakážu dovoz čerstvého mäsa pochádzajúceho zo zariadenia iného, ako je zariadenie uvedené v prílohe.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od 1. januára 1983.

Článok 4

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 17. novembra 1982

Za Komisiu

Poul Dalsager

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

ZOZNAM ZARIADENÍ

HOVÄDZIE MÄSO

číslo | zariadenie | adresa |

Bitúnky

SG1 | Svazijská mäsová obchodná spoločnosť s.r.o. | Manzini |

--------------------------------------------------