31977L0486Úradný vestník L 199 , 06/08/1977 S. 0032 - 0033
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0031
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0189
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 16 Zväzok 1 S. 0031
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0139
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 05 Zväzok 2 S. 0139


Smernica Rady

z 25. júla 1977

o vzdelávaní detí migrujúcich pracovníkov

(77/486/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej článok 49,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže v uznesení z 21. januára 1974 o sociálnom akčnom programe [3] zahrnula Rada do svojich prioritných činností tie, ktoré sú vytvorené na zlepšenie podmienok slobody pohybu pracovníkov, najmä vo vzťahu k prijímaniu a vzdelávaniu ich detí;

keďže na umožnenie integrácie týchto detí do vzdelávacieho prostredia a školského systému hostiteľského štátu by mali získať vhodnú výučbu, vrátane vyučovania jazyka hostiteľského štátu;

keďže by hostiteľské členské štáty mali, v súlade s členskými štátmi pôvodu, podniknúť primerané opatrenia na podporu vyučovania materinského jazyka a kultúry krajiny pôvodu vyššie uvedených detí, aby sa v prvom rade uľahčila ich možná reintegrácia do členského štátu pôvodu,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa vzťahuje na deti, pre ktoré je školská dochádzka povinná podľa právnych predpisov hostiteľského štátu, sú rodinnými príslušníkmi ktoréhokoľvek pracovníka, ktorý je štátnym príslušníkom iného členského štátu, kde majú tieto deti pobyt a v ktorom tento štátny príslušník vykonáva alebo vykonával činnosť ako zamestnanec.

Článok 2

Členské štáty podniknú, v súlade s ich štátnymi pomermi a právnymi systémami, vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby na svojom území ponúkli bezplatnú výučbu na uľahčenie počiatočného prijatia detí, uvedených v článku 1, najmä vrátane vyučovania — prispôsobeného špecifickým potrebám týchto detí — úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov hostiteľského štátu.

Členské štáty podniknú nevyhnutné opatrenia na prípravu a ďalšie vzdelávanie učiteľov, ktorí zabezpečujú túto výučbu.

Článok 3

Členské štáty, v súlade s ich štátnymi pomermi a právnymi systémami a v spolupráci so štátmi pôvodu, podniknú primerané opatrenia na podporu, v spolupráci s bežným vzdelávaním, vyučovania materinského jazyka a kultúry krajiny pôvodu detí, uvedených v článku 1.

Článok 4

Členské štáty podniknú potrebné opatrenia na dosiahnutie súladu s touto smernicou do štyroch rokov od jej oznámenia a ihneď o tom informujú Komisiu.

Členské štáty informujú Komisiu aj o všetkých ustanoveniach zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení alebo ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Členské štáty doručia Komisii do piatich rokov od oznámenia tejto smernice a potom v pravidelných intervaloch na žiadosť Komisie všetky príslušné informácie, aby umožnili Komisii informovať Radu o uplatňovaní tejto smernice.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 25. júla 1977

Za Radu

predseda

H. Simonet

[1] Ú. v. ES C 280, 8.12.1975, s. 48.

[2] Ú. v. ES C 45, 27.2.1976, s. 6.

[3] Ú. v. ES C 13, 12.2.1974, s. 1.

--------------------------------------------------