31977L0098Úradný vestník L 026 , 31/01/1977 S. 0081 - 0084
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 8 S. 0052
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 17 S. 0056
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 8 S. 0052
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 11 S. 0170
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 11 S. 0170


Smernica Rady

z 21. decembra 1976

meniaca a doplňujúca smernice 64/432/EHS, 72/461/EHS a 72/462/EHS o zdravotných a veterinárnych problémoch

(77/98/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže pri príležitosti rozšírenia spoločenstva bolo Dánsku, Írsku a Spojenému kráľovstvu ako výnimka z existujúcich predpisov spoločenstva povolené zachovať si do určitej miery svoje národné veterinárne predpisy;

keďže osobitný režim, ktorý sa uplatňuje v týchto troch členských štátoch, bol zahrnutý do ustanovení článkov 104 a 105 zmluvy o pristúpení [3]; keďže podobné ustanovenia, ktoré logicky nadväzujú na pôvodné ustanovenia, boli začlenené do následne prijatých aktov Rady; keďže na tento účel bol prijatý článok 13 smernice Rady 72/461/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch ovplyvňujúcich obchod s čerstvým mäsom vo vnútri spoločenstva [4] a článok 33 smernice Rady 72/462/EHS z 12. decembra 1972 o zdravotných problémoch a problémoch spojených s veterinárnou inšpekciou pri dovoze živého hovädzieho dobytka a ošípaných, ako i čerstvého mäsa z tretích krajín [5], pričom tieto dve smernice boli naposledy novelizované smernicou 75/379/EHS [6];

keďže článok 106 zmluvy o pristúpení, tak ako i ostatné citované ustanovenia stanovili, že najneskôr do 1. júla 1976 predloží Komisia Rade správu a v prípade potreby i vhodné návrhy s cieľom vyriešiť problém týchto výnimiek;

keďže prijímané riešenia musia byť také, aby nespochybnili už dosiahnuté zdravotné normy a zároveň musia do takej miery, ako je to možné zabezpečiť voľný pohyb zvierat a mäsa;

keďže, pokiaľ ide o čerstvé hovädzie a teľacie mäso, je riziko šírenia chorôb nepopierateľne menšie ako v prípade obchodu so živými zvieratami; keďže okrem toho sú podmienky upravujúce obchod s mäsom, stanovené už existujúcimi smernicami, také, že ďalšie osobitné záruky sú zbytočné;

keďže, pokiaľ ide o živé zvieratá, je potrebné postupne zaviesť systém spoločný pre všetky členské štáty, pričom by sa rozlišovalo medzi rôznymi typmi zvierat podľa rizika, ktoré predstavujú, pričom je potrebné zohľadniť nevyhnutnosť postupne zvyšovať objem obchodných výmen na základe už existujúcich obchodných tokov; keďže musí byť vhodným spôsobom novelizovaná smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod vo vnútri spoločenstva s hovädzím dobytkom a s ošípanými [7], naposledy novelizovaná smernicou 75/379/EHS;

keďže dovozy do niektorých členských štátov z tretích krajín budú musieť i naďalej byť podriadené aspoň takému striktnému režimu, ako je ten, ktorý sa v súčasnosti uplatňuje v týchto členských štátoch;

keďže nariadenia spoločenstva, týkajúce sa najmä slintačky a krívačky a moru ošípaných, by mali následne umožniť nájsť spoločné a úplné riešenie všetkých týchto problémov;

keďže by bolo odôvodnené stanoviť v prospech Írska a Spojeného kráľovstva vo vzťahu k Severnému Írsku osobitné prechodné obdobie, tak aby sa týmto krajinám umožnilo vykonať modifikácie vyžadované zavádzaním nariadení spoločenstva;

keďže vzhľadom na nadobudnuté skúseností sa zdá byť vhodné rozšíriť použitie rýchlej a účinnej procedúry na vykonanie technických zmien niektorých ustanovení alebo pre stanovenie vykonávacích noriem,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Od 1. januára 1977 sa text článku 13 smernice 72/461/EHS nahrádza nasledujúcim textom:

"Článok 13

Do 31. decembra 1982 majú Írsko a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Severnému Írsku povolené pri dovoze čerstvého mäsa zachovať svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany pred slintačkou a krívačkou pri dodržiavaní všeobecných ustanovení zmluvy.

Do 31. decembra 1977 majú Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo povolené pri dovoze čerstvého mäsa zachovať svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany proti moru ošípaných pri dodržiavaní všeobecných ustanovení zmluvy."

Článok 2

Do smernice 64/432/EHS sa vsúva nasledujúci článok 4a:

"Článok 4a

Do 31. decembra 1982 majú Írsko a Spojené kráľovstvo vo vzťahu k Severnému Írsku, pokiaľ ide o dovoz z ostatných členských štátov chovného, úžitkového, jatočného a hovädzieho dobytka, povolené zachovať svoje vnútroštátne predpisy týkajúce sa ochrany pred slintačkou a krívačkou, pri dodržiavaní všeobecných ustanovení dohody.

Na základe návrhu Komisie, ktorý musí byť predložený do 1. júla 1977, Rada do 1. januára 1978 jednohlasne rozhodne o prípadných modifikáciách v prílohách A, B, a C smernice 64/432/EHS alebo o akýchkoľvek iných opatreniach vrátane ustanovení týkajúcich sa tradičných obchodných výmen medzi Írskom a Spojeným kráľovstvom."

Článok 3

Od 1. januára 1978 bude do smernice 64/432/EHS vsunutý nasledujúci článok 4b:

"Článok 4b

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4a, môžu členské štáty bez výskytu slintačky a krívačky v priebehu najmenej posledných 2 rokov a, ktoré nevykonávajú systematické očkovanie a ktoré ako výnimku z požiadaviek tejto smernice nepovoľujú na svoje územie dovoz zvierat očkovaných proti tejto chorobe od dňa, ktorý bude stanovený podľa procedúry uvedenej v článku 12, do 31. decembra 1982 pri dodržiavaní všeobecných ustanovení zmluvy podmieniť vstup na svoje územie chovných, úžitkových a jatočných zvierat dodržaním nasledujúcich podmienok:

A. Ak zvieratá pochádzajú z členského štátu bez výskytu slintačky a krívačky v priebehu najmenej posledných 2 rokov, v ktorom sa

1. nevykonáva systematické očkovanie proti slintačke a krívačke a nepovoľuje prítomnosť zvierat očkovaných proti tejto chorobe, tak tieto zvieratá musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v tejto smernici s výnimkou ustanovení týkajúcich sa povinnosti očkovania proti slintačke a krívačke;

2. vykonáva systematické očkovanie proti slintačke a krívačke a povoľuje na svojom území prítomnosť zvierat očkovaných proti tejto chorobe, tak tieto zvieratá musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v tejto smernici s výnimkou ustanovení týkajúcich sa očkovania proti slintačke a krívačke, ktoré sú nahradené nasledujúcimi zárukami:

- hovädzí dobytok sa musí podrobiť testu na vírus slintačky a krívačky metódou výteru hrtanu a hltanu (tzv. "probang test"), ktorého výsledok bol negatívny,

- hovädzí dobytok a ošípané musia byť podrobené sérologickému testu na detekciu protilátok proti slintačke a krívačke, ktorého výsledok bol negatívny,

- vo vyvážajúcej krajine musia byť hovädzí dobytok a ošípané 14 dní izolované pod dozorom úradného veterinárneho lekára, a to buď v chove pôvodu alebo v karanténnej stanici,

pričom je dohodnuté, že:

i) v priebehu 21 dní pred vývozom nemôže byť žiadne zviera nachádzajúce sa v chove pôvodu alebo v karanténnej stanici (ak sa požaduje) očkované proti slintačke a krívačke a žiadne zviera, okrem tých čo majú byť vyvezené, nemôže vstúpiť do chovu alebo karanténnej stanice;

ii) ak sa testy požadované na základe uplatňovania tohto článku vykonávajú v chove, musia byť zvieratá určené na vývoz oddelené od ostatných až do okamihu ich odoslania.

Okrem toho musia zvieratá v dovážajúcej krajine stráviť 21 dní v karanténe;

B. Ak zvieratá pochádzajú z členského štátu, ktorý nie je bez výskytu slintačky a krívačky v priebehu najmenej posledných 2 rokov a v ktorom sa:

1. nevykonáva systematické očkovanie proti slintačke a krívačke a nedovoľuje na svojom území prítomnosť zvierat očkovaných proti tejto chorobe, potom tieto zvieratá musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v tejto smernici s výnimkou ustanovení týkajúcich sa očkovania proti slintačke a krívačke, ktoré sú nahradené nasledujúcimi zárukami:

- hovädzí dobytok musí byť podrobený testu na vírus slintačky a krívačky metódou výteru hrtanu a hltanu (tzv. "probang test"), ktorého výsledok bol negatívny,

- hovädzí dobytok a ošípané musia byť podrobené sérologickému testu na detekciu protilátok proti slintačke a krívačke, ktorého výsledok bol negatívny,

- v odosielajúcej krajine musia byť hovädzí dobytok a ošípané 14 dní izolované pod dozorom úradného veterinárneho lekára v karanténnej stanici,

pričom je dohodnuté, že:

i) v priebehu 30 dní pred expedíciou nemôže byť žiadne zviera nachádzajúce sa v chove pôvodu alebo v karanténnej stanici (ak sa požaduje) očkované proti slintačke a krívačke a žiadne zviera, okrem tých čo majú byť vyvezené, nemôže vstúpiť do chovu alebo karanténnej stanice;

ii) ak sa testy, požadované na základe uplatňovania tohto článku, vykonávajú v chove, musia byť zvieratá určené na vývoz oddelené od ostatných až do okamihu ich vývozu.

Okrem toho musia zvieratá v krajine určenia stráviť 21 dní v karanténe;

2. vykonáva systematické očkovanie proti slintačke a krívačke a povoľuje na svojom území prítomnosť zvierat očkovaných proti tejto chorobe, tak tieto zvieratá musia vyhovovať požiadavkám uvedeným v B, bod 1, ako i akýmkoľvek iným doplňujúcim požiadavkám stanoveným v súlade s postupom uvedeným v článkoch 12 alebo 13.

Podľa postupu uvedeného v článku 12 sa stanovia podrobné predpisy na uplatňovanie tohto článku, najmä pokiaľ ide o to, či členské štáty patria do jednej alebo druhej z kategórií uvedených v prvých pododsekoch A a B, ako aj predpisy pristúpenia do týchto kategórií."

Článok 4

Pododsek b) článku 7 (1) (A) smernice 64/432/EHS je zrušený.

V článku 7 (1) c) smernice 64/432/EHS sa dátum "31. december 1977" nahrádza dátumom "31. december 1979".

Článok 5

Od 1. januára 1978 sa článok 8 (2) smernice 72/462/EHS dopĺňa nasledovne:

"V prípade chovných a úžitkových zvierat môžu byť požiadavky stanovené v tomto odseku odlišné v jednotlivých členských štátoch tak, aby sa zohľadnili osobitné štatúty, ktoré majú členské štáty v rámci obchodu vo vnútri spoločenstva."

Článok 6

Od 1. januára 1978 text článku 33 smernice 72/462/EHS nahrádza nasledovný text:

"Článok 33

Pri uplatňovaní článkov 8 a 16 musia byť podmienky stanovené podľa postupu uvedenom v článku 29 pri dovozoch realizovaných niektorými členskými štátmi aspoň také prísne, ako sú podmienky, ktoré tieto členské štáty uplatňujú v rámci obchodu vo vnútri spoločenstva."

Článok 7

V členských štátoch vstúpia do platnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia, ktoré musia byť v súlade s touto smernicou:

a) najneskôr do1. januára 1977, ak ide o ustanovenia článku 1;

b) najneskôr do1. januára 1978, ak ide o ostatné ustanovenia.

Bezodkladne budú o tom informovať Komisiu.

Článok 8

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. decembra 1976

Za Radu

predseda

A. P. L. M. M. van der Stee

[1] Ú. v. ES C 6, 10.1.1977, s. 141.

[2] Stanovisko vydané 27. októbra 1976 (ešte nepublikované v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev).

[3] Ú. v. ES L 73, 27.3.1972, s. 14.

[4] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 24.

[5] Ú. v. ES L 302, 31.12.1972, s. 28.

[6] Ú. v. ES L 172, 3.7.1975, s. 17.

[7] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

--------------------------------------------------