31973L0239Úradný vestník L 228 , 16/08/1973 S. 0003 - 0019
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0146
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0157
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 6 Zväzok 1 S. 0146
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0143
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 06 Zväzok 1 S. 0143


Prvá Smernica Rady

z 24. júla 1973

o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie priameho poistenia s výnimkou životného poistenia

(73/239/EHS)

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä jej článok 57 ods. 2;

so zreteľom na Všeobecný program na odstránenie obmedzení slobody usadiť sa [1], najmä na jeho hlavu IV C;

so zreteľom na návrh Komisie;

so zreteľom na stanovisko Zhromaždenia [2];

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3];

keďže podľa všeobecného programu odstránenie obmedzení pri zakladaní agentúr a pobočiek v prípade priameho poisťovania závisí na koordinácii podmienok pre začatie a vykonávanie tejto činnosti; keďže takú koordináciu treba vykonať predovšetkým vo vzťahu k priamemu poisteniu okrem životného poistenia;

keďže pre uľahčenie začatia a vykonávania poisťovacej činnosti je dôležité odstrániť určité rozdiely, ktoré existujú vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa dohľadu; keďže na dosiahnutie tohto cieľa pri súčasnom zabezpečení primeranej ochrany poistených a tretích strán vo všetkých členských štátoch je potrebná najmä koordinácia ustanovení týkajúcich sa finančných záruk vyžadovaných od poisťovní;

keďže klasifikácia rizík rôznych odvetví poistenia je potrebná najmä kvôli určeniu činností podliehajúcich predpísanému povoľovaniu a hodnote minimálneho garančného fondu stanoveného pre príslušné odvetvie poistenia;

keďže z uplatňovania tejto smernice treba vyňať vzájomné poisťovacie spolky, ktoré na základe svojho právneho postavenia spĺňajú potrebné podmienky týkajúce sa bezpečnosti a finančných záruk; keďže je ďalej potrebné vyňaťurčité inštitúcie vo viacerých členských štátoch s činnosťou pokrývajúcou len veľmi ohraničenú oblasť, ktorá je zákonom obmedzená na určité územie alebo na určité osoby;

keďže právne predpisy jednotlivých členských štátov obsahujú rôzne pravidlá pre súbežné podnikanie v oblasti zdravotného poistenia, poistenia úveru a poistenia kaucie, poistenia právnej ochrany, buď navzájom, alebo s inými odvetviami poistenia; keďže zachovanie týchto rozdielov po odstránení obmedzení práva usadiť sa v iných odvetviach ako životné poistenie by znamenalo, že tieto prekážky práva usadiť sa by existovali ďalej; keďže riešenie tohto problému musí byťzabezpečené následnou koordináciou vykonanou v relatívne krátkom časovom období;

keďže v každom členskom štáte je potrebné rozšíriť dohľad na všetky odvetvia poistenia, na ktoré sa uplatňuje táto smernica; keďže dohľad nie je možný, pokiaľ poisťovňa s takým druhom poistenia nepodlieha určitému úradnému povoleniu; keďže vzhľadom na to treba určiť podmienky na udelenie alebo odňatie takého povolenia;

keďže odvetvia dopravného poistenia označené číslami 4, 5, 6, 7 a 12 v písmene A prílohy a odvetvia poistenia úveru označené číslami 14 a 15 v písmene A prílohy treba so zreteľom na neustále zmeny v podmienkach ovplyvňujúcich transakcie s tovarmi a úvermi upraviť pružnejšie;

keďže hľadanie spoločnej metódy na výpočet technických rezerv je v súčasnosti predmetom štúdií na úrovni spoločenstva; preto sa javí vhodným upraviť koordináciu v tejto záležitosti, ako aj v otázkach týkajúcich sa určenia spôsobov umiestnenia prostriedkov a ocenenia aktív neskoršou smernicou;

keďže poisťovne sú okrem technických rezerv, ktoré postačujú na úhradu zmluvných záväzkov, povinné zabezpečiť doplnkovú rezervu — mieru solventnosti, ktorú predstavujú voľné aktíva na zabezpečenie proti výkyvom činnosti; keďže na zabezpečenie toho, aby požiadavky stanovené na tento účel boli určené podľa objektívnych kritérií, ktoré pre rovnako veľké poisťovne zabezpečia rovnaké podmienky súťaže, je potrebné zaistiť, aby táto miera bola primeraná celkovému objemu činnosti poisťovne a bola určená podľa dvoch ukazovateľov bezpečnosti, jedného, ktorý je založený na poistnom, a druhého na nárokoch;

keďže je potrebné požadovať minimálny garančný fond, ktorého výška závisí od rizík v jednotlivých odvetviach poistenia, aby sa zabezpečilo, že poisťovne disponujú dostatočnými zdrojmi pri založení, a aby počas činnosti miera solventnosti v žiadnom prípade neklesla pod minimálnu bezpečnú mieru;

keďže je potrebné prijať opatrenia pre prípad, že poisťovňa sa dostane do takej finančnej situácie, že bude mať ťažkosti splniť svoje záväzky;

keďže koordinované predpisy týkajúce sa vykonávania činností priameho poistenia v rámci spoločenstva sa v zásade musia vzťahovať na všetky poisťovne činné na trhu, ako aj na agentúry a pobočky poisťovní, ktorých sídlo je mimo spoločenstva; keďže je však potrebné upraviť dohľad pre tieto agentúry alebo pobočky osobitne so zreteľom na skutočnosť, že aktíva poisťovní, ku ktorým patria, sú umiestnené mimo spoločenstva;

keďže je však vhodné umožniť zmiernenie tejto osobitnej úpravy pri dodržiavaní zásady, že s takými agentúrami a pobočkami sa nesmie zaobchádzať priaznivejšie ako s poisťovňami v spoločenstve;

keďže sú potrebné určité prechodné ustanovenia, aby sa najmä malým a stredne veľkým poisťovniam, ktoré už existujú, umožnilo prispôsobiť sa predpisom, ktoré členské štáty prijmú na základe tejto smernice, pričom sa dodrží článok 53 zmluvy;

keďže je potrebné zaručiť jednotné uplatňovanie koordinovaných ustanovení a so zreteľom na to úzku spoluprácu medzi Komisiou a členskými štátmi v tejto oblasti,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Hlava I – Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Táto smernica sa týka začatia a vykonávania samostatnej činnosti priameho poistenia poisťovňami, ktoré sú usadené v členskom štáte alebo ktoré sa tam chcú usadiť, v odvetviach poistenia uvedených v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

Táto smernica sa nevzťahuje na:

1. Nasledujúce odvetvia poistenia:

a) celé životné poistenie, t. j. najmä tieto odvetvia poistenia: poistenie pre prípad dožitia, poistenie pre prípad smrti, poistenie pre prípad smrti alebo dožitia, životné poistenie, životné poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami, tontiny, poistenie vena, poistenie prostriedkov na výživu;

b) dôchodkové poistenie;

c) doplnkové poistenie, ktoré vykonávajú poisťovne životného poistenia, t. j. poistenie pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, poistenie pre prípad smrti následkom úrazu a poistenie pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby, ak boli tieto druhy poistenia sú uzavreté ako doplnok životného poistenia;

d) poistenie v rámci zákonného systému sociálneho zabezpečenia;

e) druh poistenia existujúci v Írsku a Spojenom kráľovstve známy ako "permanent health insurance" (dlhodobé nezrušiteľné zdravotné poistenie).

2. Nasledujúce operácie:

a) kapitalizačné operácie, ako sú stanovené v právnych predpisoch členských štátov;

b) operácie zabezpečovacích a vzájomných poisťovacích inštitúcií, ktorých dávky sa menia podľa dostupných zdrojov a príspevky členov sú určené paušálne;

c) operácie, ktoré vykonávajú podniky bez právnej subjektivity, ktorých účelom je vzájomné krytie jeho členov bez platieb poistného a bez vytvárania technických rezerv;

d) až do ďalšej koordinácie, ktorá sa vykoná do štyroch rokov od oznámenia tejto smernice, operácie poistenia vývozného úveru na účet alebo s podporou štátu.

Článok 3

1. Táto smernica sa nevzťahuje na vzájomné poisťovacie spolky, pokiaľ spĺňajú všetky tieto podmienky:

- stanovy spolku musia umožňovať požadovať dodatočné príspevky alebo zníženie plnení;

- ich činnosť nepokrýva riziká poistenia zodpovednosti za škodu, pokiaľ tieto záväzky nepredstavujú doplnkové riziká v zmysle písmena c) prílohy, riziká poistenia úveru alebo kaucie;

- ročný príjem z príspevkov z činností pokrytých touto smernicou nesmie prekročiť jeden milión účtovných jednotiek

a

- minimálne polovica príjmu z príspevkov z činností pokrytých touto smernicou musí byť od osôb, ktoré sú členmi vzájomného združenia.

2. Táto smernica sa ďalej nevzťahuje vzájomné poisťovacie spolky, ktoré s iným podnikom rovnakej povahy uzavreli dohodu, podľa ktorej tento druhý podnik zaisťuje všetky poistné zmluvy alebo vo vzťahu k plneniu záväzkov z poistných zmlúv vstupuje na miesto postupujúceho podniku.

V takom prípade sa však táto smernica vzťahuje na preberajúcu poisťovňu.

Článok 4

Táto smernica sa nevzťahuje na tieto inštitúcie, pokiaľ ich pôsobnosť nebude zmenená zákonom alebo stanovami:

a) Na tieto verejnoprávne inštitúcie s monopolným postavením (Monopolanstalten):

v Nemecku

1. Badische Gebäudeversicherungsanstalt, Karlsruhe,

2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, Munich,

3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtviehversicherung, Munich,

4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Brunswick,

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg,

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt,

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel,

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen,

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold,

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden,

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg,

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich,

13. Feuersozietät Berlin, Berlin,

14. Württembergische Gebäudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart.

Za zmenu územnej pôsobnosti sa nepovažuje, ak sa inštitúcie s monopolným postavením zlúčia a novovzniknutá inštitúcia má rovnakú územnú pôsobnosť, akú mali zlúčené inštitúcie spolu; za zmenu pôsobnosti vo vzťahu k poistným odvetviam sa nepovažuje, ak niektorá z uvedených inštitúcií prevezme na rovnakom území jedno alebo viaceré poistné odvetvia inej z uvedených inštitúcií.

Na tieto pološtátne inštitúcie:

1. Postbeamtenkrankenkasse,

2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

b) Na tieto inštitúcie:

Vo Francúzsku

1. Caisse départementale des incendiés des Ardennes,

2. Caisse départementale des incendiés de la Côte-d'Or,

3. Caisse départementale des incendiés de la Marne,

4. Caisse départementale des incendiés de la Meuse,

5. Caisse départementale des incendiés de la Somme,

6. Caisse départementale grêle du Gers,

7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

c) v Írsku

Voluntary Health Insurance Board;

d) v Taliansku

Il-Cassa di Previdenza per l’assicurazione degli sportivi (Sportass);

e) v Spojenom kráľovstve

The Crown Agents.

Článok 5

Na účely tejto smernice:

a) "účtovná jednotka" znamená jednotku stanovenú v článku 4 Štatútu Európskej investičnej banky;

b) "zodpovedajúce aktíva" znamenajú pokrytie záväzkov vyjadrených v určitej mene aktívami vyjadrenými alebo realizovateľnými v rovnakej mene;

c) "umiestnenie prostriedkov" znamená existenciu hnuteľných alebo nehnuteľných aktív v členských štátoch, pričom sa nevyžaduje založenie hnuteľných aktív ani obmedzenie nakladania s nehnuteľnými aktívami, ako napríklad zapísanie záložného práva k nehnuteľnosti. Aktíva vo forme pohľadávok sa považujú za umiestnené v tom členskom štáte, v ktorom sú vykonateľné.

Hlava II – Ustanovenia vzťahujúce sa na poisťovne so sídlom v spoločenstve

Oddiel A: Podmienky na vykonávanie poisťovacej činnosti

Článok 6

1. Každý členský štát podmieni vykonávanie priamej poisťovacej činnosti na svojom území úradným povolením.

2. O takéto povolenie požiada na príslušnom orgáne:

a) každá poisťovňa, ktorá umiestni svoje sídlo na území tohto štátu;

b) každá poisťovňa, ktorej sídlo je umiestnené v inom členskom štáte a ktorá zriadi na území príslušného členského štátu pobočku alebo agentúru;

c) každá poisťovňa, ktorej už bolo udelené povolenie podľa písmena a) alebo b) a ktoré rozširujú svoju činnosť na území takého štátu na ďalšie poistné odvetvia;

d) každá poisťovňa, ktorá rozširuje svoju pôsobnosť na takú časť štátneho územia, na ktorú sa nevzťahuje povolenie udelené podľa článku 7 ods. 1

3. Členské štáty nepodmienia vydanie povolenia žiadnou zábezpekou alebo zložením kaucie.

Článok 7

1. Povolenie platí pre celé štátne územie s výnimkou prípadov, keď žiadateľ požiada o vydanie povolenia len pre časť štátneho územia a vnútroštátne právne predpisy to umožňujú.

2. Povolenie sa vydáva pre každé poistné odvetvie zvlášť. Vzťahuje sa vždy na celé odvetvie, pokiaľ si žiadateľ neželá pokryť len časť rizík, ktoré podľa písmena A prílohy patria do tohto poistného odvetvia.

Avšak:

a) Každý členský štát môže vydať povolenie spoločne pre skupinu poistných odvetví uvedených v písmene B prílohy, pokiaľ ju v povolení riadne označí;

b) povolenie vydané pre jedno odvetvie alebo skupinu odvetví zahŕňa aj pokrytie pridružených rizík patriacich do iného poistného odvetvia, ak sú splnené podmienky uvedené v písmene C prílohy;

c) až do ďalšej koordinácie, ktorá sa musí uskutočniť do štyroch rokov od oznámenia tejto smernice, je Spolková republika Nemecko oprávnená zachovať ustanovenia, podľa ktorých je na jej území zakázaná súčasná činnosť v odvetviach zdravotného poistenia, poistenia úveru a poistenia kaucie alebo poistenia právnej ochrany buď navzájom, alebo s inými poistnými odvetviami.

Článok 8

1. Každý členský štát vyžaduje, aby každá poisťovňa založená na jeho území, ktorá požiada o povolenie:

a) mala jednu z nasledujúcich právnych foriem:

- v prípade Belgického kráľovstva:

"société anonyme/naamloze vennootschap,", "société en commandite par actions/vennootschap bij wijze van geldschieting op aandelen", "association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsmaatschappij", "société coopérative/cooperative vennootschap",

- v prípade Dánskeho kráľovstva:

"Aktieselskaber" (akciové spoločnosti), "gensidige selskaber" (vzájomné združenia),

- v prípade Spolkovej republiky Nemecko:

"Aktiengeselschaft", "Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit", "Öffentlich-rechtliches Wettbewerbs-Versicherungsunternehmen",

- v prípade Francúzskej republiky:

"société anonyme", "société à forme mutuelle", "mutuelle", "union de mutuelles",

- v prípade Írska:

"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited"

- v prípade Talianskej republiky:

"società per azioni", "società cooperativa", "mutua di assicurazione",

- v prípade Luxemburského veľkovojvodstva:

"société anonyme", "société en commandite par actions", "association d'assurance mutuelles", "société coopérative",

- v prípade Holandského kráľovstva:

"naamloze vennootschap", "onderlinge waarborgmaatschappij", "coöperative vereniging",

- prípade Spojeného kráľovstva:

"incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited", "societies registered under the Industrial and Provident Societies Acts", "societies registered under the Friendly Societies Act", združenie poisťovní Lloyd's.

Ak je to vhodné, môžu členské štáty zriadiť poisťovne akejkoľvek formy podľa verejného práva, ak ich účelom je vykonávanie poisťovacích činností za rovnakých podmienok, aké platia pre podniky podľa súkromného práva;

b) obmedzila svoju činnosť na poisťovaciu činnosť a na také operácie, ktoré s ňou bezprostredne súvisia, s vylúčením všetkých ostatných obchodných činností;

c) predložila plán činnosti v súlade s ustanoveniami článku 9;

d) disponovala minimálnou hodnotou garančného fondu stanovenou v článku 17 ods. 2

2. Poisťovňa, ktorá žiada o povolenie na rozšírenie činnosti na ďalšie odvetvia alebo, v prípade uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. d), na ďalšiu časť štátneho územia, je povinná predložiť plán činnosti v súlade s ustanoveniami článku 9 pre tieto ďalšie odvetvia alebo časti štátneho územia.

Ďalej je povinná preukázať, že disponuje zdrojmi na pokrytie miery solventnosti stanovenej v článku 16, a ak sa pre tieto ďalšie odvetvia podľa ustanovení článku 17 ods. 2 vyžaduje vyššia hodnota minimálneho garančného fondu ako predtým, že disponuje minimálnou hodnotou garančného fondu.

3. Tieto koordinačné opatrenia nebránia tomu, aby členské štáty uplatňovali právne predpisy, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosť členov správnych orgánov alebo schválenie stanov, všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného a ostatných dokladov potrebných pre riadny výkon dohľadu.

4. Vydanie povolenia podľa týchto ustanovení nesmie závisieť od preskúmania hospodárskych potrieb trhu.

Článok 9

Plán činnosti uvedený v článku 8 ods. 1 písm. c) obsahuje údaje alebo doklady týkajúce sa:

a) povahy rizík, ktoré poisťovňa zamýšľa pokryť; všeobecné a osobitné poistné podmienky, ktoré zamýšľa uplatňovať pre poistné zmluvy;

b) sadzieb poistného pre jednotlivé skupiny poistenia;

c) základných zásad zaistenia;

d) položiek tvoriacich minimálny garančný fond;

e) odhadu zriaďovacích nákladov pre správu a organizáciu na zabezpečenie činnosti; ich finančného krytia;

ďalej pre prvé tri hospodárske roky:

f) odhadu nákladov na správu okrem zriaďovacích nákladov a najmä bežných všeobecných výdavkov a provízií;

g) odhadu príjmov z poistného alebo príspevkov a výdavkov na poistné plnenia;

h) predpokladanej súvahy;

i) predpokladaných finančných zdrojov určených na krytie záväzkov z poistenia a miery solventnosti.

Údaje k písmenám a) a b) sa nevyžadujú pri rizikách uvedených v bodoch 4, 5, 6, 7 a 12 písmena A prílohy, údaje k písmenu b) sa nevyžadujú pri rizikách uvedených v bodoch 14 a 15 písmena A prílohy. Údaje k písmenám a) a b) netreba požadovať pri rizikách uvedených v bode 11 písmena A prílohy.

Článok 10

1. Každý členský štát vyžaduje, aby každá poisťovňa založená na území iného členského štátu, ktorá požiada o povolenie na zriadenie agentúry alebo pobočky, aby:

a) predložila svoje stanovy a zoznam členov svojich správnych orgánov;

b) predložila potvrdenie vydané príslušnými orgánmi krajiny, v ktorej má sídlo, potvrdzujúce odvetvia poistenia, ktoré je poisťovňa oprávnená vykonávať, a skutočnosť, že disponuje minimálnou hodnotou garančného fondu alebo, ak je vyššia, spĺňa minimálnu mieru solventnosti vypočítanú v súlade s článkom 16 ods. 3, a obsahujúce údaje o rizikách, ktoré poisťovňa skutočne pokrýva, a o finančných zdrojoch uvedených v článku 11 ods. 1 písm. e);

c) predložila plán činnosti v súlade s článkom 11;

d) vymenovala splnomocneného zástupcu s bydliskom a miestom trvalého pobytu v hostiteľskej krajine, ktorému bola udelená plná moc v dostatočnom rozsahu, aby mohol zaviazať poisťovňu vo vzťahuk tretím osobám a zastupovať ju v styku so správnymi orgánmi a súdmi hostiteľskej krajiny; ak je splnomocnený zástupca právnickou osobou, musí maťsvoje sídlo v hostiteľskej krajine a musí vymenovať za svojho zástupcu fyzickú osobu, ktorá spĺňa vyššie uvedené podmienky. Vymenovaného zástupcu môže členský štát odmietnuť len z dôvodov týkajúcich sa podmienok dôveryhodnosti alebo odbornej spôsobilosti stanovených pre osoby, ktoré sa uchádzajú o vedúce funkcie v poisťovniach so sídlom na území príslušného štátu.

V súvislosti s poisťovňou Lloyd's sa v prípade súdneho sporu v hostiteľskej krajine, ktorý vznikol z prevzatých záväzkov, nesmie s poistenými osobami zaobchádzať menej priaznivo ako pri súdnom spore týkajúcom sa bežných poisťovateľov. Splnomocnený zástupca preto musí mať dostatočné oprávnenia, aby proti nemu ako oprávnenému zaviazať jednotlivých zúčastnených poisťovateľov poisťovne Lloyd's bolo možné začať konanie.

2. Každý členský štát bude požadovať, aby žiadateľ o povolenie pre rozšírenie činnosti agentúry alebo pobočky buď na iné odvetvia, alebo na iné časti štátneho územia v prípade uvedenom v článku 6 ods. 2 písm. d), predložil plán činnosti v súlade s článkom 11 a spĺňal podmienky uvedené v odseku 1 písm. b).

3. Tieto koordinačné opatrenia nebránia tomu, aby členské štáty uplatňovali právne predpisy, ktoré pre všetky poisťovne vyžadujú schválenie všeobecných a osobitných poistných podmienok, sadzieb poistného a iných dokladov potrebných pre riadne vykonávanie dohľadu.

4. Vydanie povolenia podľa týchto ustanovení nesmie závisieť od preskúmania ekonomických potrieb trhu.

Článok 11

1. Plán činnosti agentúry alebo pobočky uvedený v článku 10 ods. 1 písm. c) obsahuje údaje alebo doklady týkajúce sa:

a) povahy rizík, ktoré poisťovňa zamýšľa pokryť v hostiteľskej krajine; všeobecné a osobitné poistné podmienky, ktoré zamýšľa uplatňovať pre poistné zmluvy;

b) sadzieb poistného pre jednotlivé skupiny poistenia;

c) základných zásad zaistenia;

d) stavu miery solventnosti poisťovne uvedenej v článkoch 16 a 17;

e) odhadu zriaďovacích nákladov pre správu a organizáciu na zabezpečenie činnosti; ich finančného krytia;

ďalej pre prvé tri hospodárske roky:

f) odhadu predpokladaných výdavkov na správu;

g) odhadu predpokladaných príjmov z poistného alebo príspevkov a výdavkov na poistné plnenia v rámci nového rozsahu činnosti;

h) predpokladanej súvahy agentúry alebo pobočky

Údaje k písmenám a) a b) sa nevyžadujú pri rizikách uvedených v bodoch 4, 5, 6, 7 a 12 písmena A prílohy; údaje k písmenu b) sa nevyžadujú pri rizikách uvedených v bodoch 14 a 15 písmena A prílohy. Údaje k písmenám a) a b) nemusia byť požadované pri rizikách uvedených v bode 11 písmena A.

2. K plánu činnosti sa priloží súvaha a výkaz ziskov a strát poisťovne za každý z troch uplynulých hospodárskych rokov. Ak však ešte nebola v činnosti tri hospodárske roky, bude sa vyžadovať ich doloženie len za dokončené hospodárske roky.

V prípade Lloyd's sa povinnosť predložiť súvahu a výkaz ziskov a strát nahrádza povinnosťou predložiť výročné obchodné účty pokrývajúce poisťovacie operácie spolu s potvrdením o tom, že pre každého poisťovateľa bolo vydané osvedčenie audítora, ktoré potvrdzuje, že záväzky z poistných operácií sú plne pokryté aktívami. Tieto doklady musia umožniť, aby orgány dohľadu získali porovnateľný prehľad o stave solventnosti združenia.

3. Plán činnosti spolu s posudkom orgánu príslušného na vydanie povolenia bude predložený príslušnému orgánu krajiny, v ktorom má poisťovňa sídlo. Tento orgán krajiny, v ktorom má poisťovňa sídlo, predloží svoje vyjadrenie správnemu orgánu príslušnému na vydanie povolenia do troch mesiacov od doručenia dokladov; ak sa v tejto lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že sa vyjadril kladne.

Článok 12

Každé rozhodnutie o zamietnutí udelenia povolenia musí byť riadne zdôvodnené a oznámené príslušnej poisťovni.

Každý členský štát ustanoví právo obrátiť sa v prípade zamietnutia na súd s opravným prostriedkom.

Rovnako ustanoví opravný prostriedok pre prípady, keď sa príslušné orgány nezaoberali žiadosťou o povolenie do uplynutia lehoty šiestich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti.

Oddiel B: Podmienky pre vykonávanie poisťovacej činnosti

Článok 13

Členské štáty navzájom úzko spolupracujú pri dohľade nad finančným postavením poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie.

Článok 14

Orgán dohľadu členského štátu, na ktorého území má poisťovňa sídlo, musí skúmať stav solventnosti poisťovne v celom rozsahu jej činnosti. Orgány dohľadu ostatných členských štátov predložia tomuto orgánu dohľadu všetky informácie potrebné na vykonanie takéhoto preskúmania.

Článok 15

1. Každý členský štát, na ktorého území sa poisťovanie vykonáva, bude vyžadovať, aby poisťovňa vytvorila dostatočné technické rezervy.

Výška týchto rezerv sa spravuje právnymi predpismi príslušného členského štátu; ak také právne predpisy neexistujú, zaužívaným postupom platnou v tomto štáte.

2. Technické rezervy musia byť pokryté rovnocennými zodpovedajúcimi aktívami umiestnenými v krajine, v ktorej sa vykonáva činnosť. Členské štáty môžu povoliť uvoľnenie predpisov o zodpovedajúcich aktívach a umiestnení aktív.

Luxemburské veľkovojvodstvo môže vzhľadom na svoje osobitné postavenie až do koordinácie právnych predpisov o likvidácii podnikov naďalej uplatňovať právnu úpravu záruk pre technické rezervy existujúcu v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Právne predpisy krajiny, v ktorej sa vykonáva činnosť, určia povaha aktív, prípadne rozsah, v akom ich možno použiť na pokrytie technických rezerv; ďalej sa stanovia pravidlá na ocenenie takých aktív.

3. Ak členský štát povolí pokryť technické rezervy pohľadávkami voči zaisťovateľom, stanoví takto povolené percento. V takom prípade nesmie vyžadovať, aby aktíva predstavujúce také pohľadávky boli umiestnené na jeho území napriek ustanoveniam odseku 2.

4. Orgány dohľadu členského štátu, na ktorého území má poisťovňa sídlo, overí, či aktíva na pokrytie technických rezerv uvedené v jeho súvahe zodpovedajú záväzkom prevzatým vo všetkých krajinách, v ktorých poisťovňa vykonáva činnosť.

Článok 16

1. Každý členský štát vyžaduje, aby každá poisťovňa, ktorá má sídlo na jeho území, vytvorila primeranú mieru solventnosti pre celý rozsah jej činnosti.

Miera solventnosti zodpovedá voľným nezaťaženým zdrojom poisťovne bez zohľadnenia nehmotného majetku. Zahŕňa najmä:

- splatené základné imanie alebo v prípade vzájomných poisťovacích spolkov splatené počiatočné členské vklady,

- polovicu nesplateného základného imania alebo počiatočných členských vkladov, ak splatená časť dosiahne 25 % základného imania alebo počiatočných členských vkladov,

- rezervy (zákonné a voľné rezervy), ktoré nezodpovedajú prevzatým záväzkom,

- prevod zisku,

- platby doplnkových príspevkov, ktoré môžu pre jednotlivé hospodárske roky od svojich členov požadovať vzájomné poisťovacie spolky alebo poisťovne založené na zásade vzájomnosti s meniteľnými príspevkami; tieto pohľadávky možno zohľadniť najviac do polovice rozdielu medzi najvyššími možnými príspevkami a skutočne požadovanými príspevkami; doplnkovými príspevkami, ktoré možno požadovať, nemôže byť pokrytých viac ako 50 % miery solventnosti,

- na základe žiadosti a ak poisťovňa preukáže súhlas orgánov dohľadu členských štátov, v ktorých vykonáva činnosť, skryté rezervy vyplývajúce z podhodnotenia aktív alebo nadhodnotenia pasív, pokiaľ nie sú tieto skryté rezervy výnimočnej povahy.

Nadhodnotenie technických rezerv sa určí vo vzťahu k sume, ktorú vypočíta poisťovňa podľa vnútroštátnych právnych predpisov; avšak až do ďalšej koordinácie technických rezerv sa suma rovná 75 % rozdielu medzi sumou rezervy na bežné riziká, vypočítanou paušálne poisťovňou pomocou uplatnenia minimálnej percentuálnej sadzby na poistné, a sumou, ktorá by sa získala vypočítaním rezervy pre jednotlivé zmluvy, ak vnútroštátne právo umožňujú voľby medzi dvomi metódami, možno zohľadniť pri miere solventnosti až do 20 %.

2. Miera solventnosti sa určí buď na základe výšky poistného alebo príspevkov splatných za rok, alebo podľa priemerných škôd za uplynulé tri hospodárske roky. Avšak v prípade poisťovní, ktoré zásadne poisťujú iba jedno alebo viac rizík — víchrica, krupobitie, mráz, vypočítajú sa priemerné škody za posledných sedem rokov.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 17, výška miery solventnosti sa bude rovnať vyššiemu z nasledujúcich dvoch výsledkov:

Prvý výsledok (základ poistného):

- spočíta sa všetko poistné alebo všetky príspevky (vrátane vedľajších poplatkov k poistnému alebo k príspevkom), ktoré majú byť zaplatené, so zreteľom na celé priame poistenie v poslednom hospodárskom roku za všetky hospodárske roky,

- k tomuto súčtu sa pripočíta suma za poistného prijatého pre celé priame zaistenie v poslednom hospodárskom roku,

- od tohto súčtu sa potom odpočíta celková suma poistného alebo príspevkov zrušených v poslednom hospodárskom roku, ako aj celková suma daní a poplatkov, ktoré sa vzťahujú na poistné alebo príspevky vstupujúce do súhrnu.

Takto získaná suma sa rozdelí na dva diely, prvý diel dosahuje až 10 miliónov účtovných jednotiek, druhý obsahuje prebytok; vypočíta sa 18 % prvého a 16 % druhého dielu a hodnoty sa spočítajú.

Prvý výsledok sa získa vynásobením takto vypočítaného súhrnu podielom vypočítaným za posledný rok pre príslušný podnik posledný hospodársky rok medzi sumou zostávajúcich nárokov, ktoré nesie poisťovňa, po odpočítaní prevodov na zaistenie a hrubej sumy nárokov; tento podiel nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.

Druhý výsledok (základ nákladov na poistné plnenia):

- spočítajú sa poistné plnenia zaplatené v rámci priameho poistenia (bez odpočítania škôd, ktoré znášajú zaisťovatelia a retrocesionári) v obdobiach uvedených v odseku 2,

- k tomuto súčtu sa pripočíta suma plnení zaplatených za záväzky zo zaistenia a retrocesie v rovnakých obdobiach,

- k tomuto súčtu sa pripočíta suma rezervy na budúce plnenia, ktorá bola vytvorená na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka pre priame poistenie, ako aj pre záväzky zo zaistenia,

- od tejto sumy sa odpočíta suma príjmov z nadobudnutia práv poistníka voči tretím osobám za obdobia uvedené v odseku 2,

- od tejto sumy sa ďalej odpočíta suma rezerv na poistné plnenia, ktoré ešte majú byť vyplatené, vytvorených na začiatku druhého hospodárskeho roka pred posledným hospodárskym rokom, tak pre priame poistenie, ako aj pre záväzky zo zaistenia.

Jedna tretina alebo jedna sedmina z takto získanej sumy podľa príslušného obdobia ustanoveného v odseku 2 sa rozdelí na dva diely, prvý dosiahne až sedem miliónov účtovných jednotiek a druhý bude obsahovať prebytok; vypočíta sa 26 % prvého a 23 % druhého dielu a hodnoty sa spočítajú.

Druhý výsledok sa získa vynásobením takto získaného súčtu podielom vypočítaným pre príslušnú poisťovňu za posledný hospodársky rok vydelením sumy plnení, ktoré znáša poisťovňa, po prevodoch na zaistenie hrubými nákladmi na poistné plnenia; tento koeficient nesmie byť v žiadnom prípade nižší ako 50 %.

4. Percentuálne sadzby, ktoré sa vzťahujú na diely uvedené v odseku 3, sa znížia na tretinu v prípade zdravotného poistenia vykonávaného na podobnom technickom základe ako životné poistenie, ak:

- poistné sa vypočíta na základe nemocenských tabuliek podľa matematickej metódy používanej v poisťovníctve,

- rezerva je stanovená pre narastajúci vek,

- doplnkové poistné sa vyzbiera na vytvorenie miery zabezpečenia v potrebnej výške,

- poisťovateľ môže zrušiť zmluvu najneskôr do konca tretieho roka poistenia,

- zmluva stanoví možnosť zvýšenia poistného alebo zníženia vyrovnaných platieb platných zmlúv.

5. V prípade poisťovne Lloyd's, keď sa výpočet prvého výsledku uvedeného v odseku 3 vykoná na základe čistých príjmov z poistného, vynásobia sa tieto paušálnou percentuálnou sadzbou, ktoré stanoví každoročne orgán dohľadu. Táto paušálna percentuálna sadzba sa musí vypočítať na základe najnovších štatistických údajov, najmä údajov o zaplatených províziách.

Podrobnosti spolu s dôležitými výpočtami sa pošlú orgánom dohľadu krajín, v ktorých je poisťovňa Lloyd's usadená.

Článok 17

1. Jednu tretinu hodnoty miery solventnosti tvorí garančný fond.

2. a) Garančný fond musí tvoriť minimálne:

- 400000 účtovných jednotiek v prípade, keď sú pokryté všetky alebo časť rizík, ktoré sú zahrnuté v jednom z odvetví vymenovaných v písmene A prílohy v bodoch 10, 11, 12, 13, 14 a 15,

- 300000 účtovných jednotiek v prípade, keď sú pokryté všetky alebo niektoré z rizík, ktoré sú zahrnuté v jednom z odvetví vymenovaných v písmene A prílohy v bodoch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 16,

- 200000 účtovných jednotiek v prípadoch, keď sú pokryté všetky alebo niektoré z rizík, ktoré sú zahrnuté v jednom z odvetví vymenovaných v písmene A prílohy v bodoch 9 a 17.

b) Ak činnosť, ktorú poisťovňa vykonáva, pokrýva súčasne niekoľko odvetví alebo niekoľko rizík, zohľadní sa iba to odvetvie alebo riziko, pre ktoré sa vyžaduje najvyššia suma.

c) Každý členský štát môže stanoviť zníženia minimálneho garančného fondu o jednu štvrtinu v prípade vzájomných poisťovacích spolkov a poisťovní založených na zásade vzájomnosti.

Článok 18

1. Členské štáty neprijmú žiadne právne predpisy o umiestnení aktív, ktoré neslúžia na pokrytie technických rezerv podľa článku 15.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 15 ods. 2, článku 20 ods. 1 a ods. 3 a článku 22 ods. 1 posledného pododseku, členské štáty nebudú brániť voľnému nakladaniu s hnuteľným alebo nehnuteľným majetkom poisťovní, ktorým bolo udelené povolenie.

Spolková republika Nemecko však môže až do ďalšej koordinácie podmienok na začatie a vykonávanie činností životného poistenia pre inštitúcie zdravotného poistenia v zmysle článku 16 ods. 4 zachovať obmedzenia voľného nakladania s aktívami, pokiaľ s voľným nakladaním s aktívami, ktoré pokrývajú matematické rezervy, súhlasí "Treuhänder".

Dánske kráľovstvo môže až do ďalšej koordinácie zachovať právne predpisy obmedzujúce voľné nakladanie s aktívami vytvorenými na pokrytie nárokov na dôchodky z povinného poistenia proti pracovným úrazom.

3. Tieto ustanovenia nebránia prijatiu opatrení, ktoré je členský štát oprávnený prijať ako vlastník alebo spoločník poisťovne podľa právnych predpisov platných v krajine, v ktorej sa vykonáva poisťovacia činnosť, uvedených v článku l5 ods. 2, a pri zabezpečení záujmov poistených.

Článok 19

1. Každý členský štát bude požadovať od každej poisťovne, ktorej ústredie je umiestnené na jeho území, aby každý rok podala správu o všetkých operáciách, finančnej situácii a solventnosti.

2. Členské štáty budú požadovať, aby poisťovne, ktoré vykonávajú činnosť na ich území, pravidelne predkladali doklady spolu so štatistickými podkladmi, ktoré sú potrebné na účely dohľadu. Príslušné orgány dohľadu si navzájom poskytnú doklady a informácie potrebné pre vykonávanie dohľadu.

Článok 20

1. Ak poisťovňa nespĺňa ustanovenia článku 15, môže orgán dohľadu krajiny, v ktorej poisťovňa vykonáva činnosť, zakázať voľné nakladanie s aktívami v tejto krajine po tom, ako o svojom úmysle informoval orgány dohľadu krajiny, v ktorej je umiestnené sídlo.

2. Na účely nápravy finančnej situácie poisťovne, ktorej miera solventnosti klesla pod minimum požadované podľa článku 16 ods. 3, orgán dohľadu krajiny sídla vyžiada predloženie ozdravného plánu na schválenie.

3. Ak miera solventnosti klesne pod garančný fond určený v článku 17, dohľadný orgán krajiny sídla bude vyžadovať, aby mu poisťovňa predložila krátkodobý finančný plán na odsúhlasenie.

Môže tiež obmedziť alebo zakázať voľné nakladanie s aktívami poisťovne. O tom informuje orgány ostatných členských štátov, na ktorých území bolo poisťovni udelené povolenie; na jeho žiadosť prijmú tieto štáty rovnaké opatrenia.

4. V prípadoch stanovených v odseku 1 a 3 môžu orgány dohľadu ďalej podniknúť všetky opatrenia potrebné na ochranu záujmov poistených.

5. Orgány dohľadu ostatných členských štátov, na ktorých území bolo príslušnej poisťovni tiež udelené povolenie, spolupracujú pri vykonávaní opatrení uvedených v odsekoch 1 až 4.

Článok 21

1. Každý členský štát umožní, aby poisťovňa mohla previesť celý poistný kmeň alebo jeho časť, ak má preberajúca poisťovňa aj po prevode potrebnú mieru solventnosti.

Dotknuté orgány dohľadu sa pred odsúhlasením takého prevodu navzájom poradia.

2. Schválením príslušným orgánom dohľadu je postúpenie účinné voči poisteným.

Oddiel C: Odňatie povolenia

Článok 22

1. Príslušný orgán krajiny sídla môže odňať ním udelené povolenie, ak poisťovňa:

a) prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia;

b) nie je schopná v stanovenej lehote vykonať opatrenia zahrnuté do ozdravného plánu alebo do finančného plánu uvedeného v článku 20;

c) závažne porušila svoje povinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov.

V prípade odňatia povolenia orgán dohľadu krajiny sídla oznámi toto odňatie orgánom dohľadu ostatných členských štátov, ktoré poisťovni udelili povolenie; tie na základe toho odnímu aj svoje povolenia. Orgán dohľadu krajiny sídla v spojení s týmito ostatnými orgánmi prijme všetky potrebné opatrenia na ochranu záujmov poistených, najmä obmedzí voľné nakladanie s aktívami poisťovne, ak také obmedzenie ešte nebolo nariadené podľa ustanovení článku 20 ods. 1 a ods. 3 druhého pododseku.

2. Povolenie udelené agentúre alebo pobočke poisťovne, ktorej sídlo je v inom členskom štáte, môže byť odňaté, ak agentúra alebo pobočka:

a) prestala spĺňať podmienky na vydanie povolenia;

b) závažne porušila svoje povinnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov krajiny, ktorej vykonáva poisťovanie, najmä vzhľadom na tvorbu technických rezerv podľa článku 15.

Pred odňatím povolenia sa orgány dohľadu krajín, vktorých poisťovňa vykonáva činnosť, poradia s dohľadným orgánom krajiny, v ktorej je umiestnené sídlo. Ak považujú za potrebné pozastaviť činnosť takejto agentúry alebo pobočky pred ukončením porád, bez zbytočného odkladu to oznámia orgánu dohľadu krajiny, v ktorej je umiestnené sídlo.

3. Každé rozhodnutie o odňatí povolenia alebo o pozastavení činnosti musí byť riadne zdôvodnené a oznámené príslušnej poisťovni.

Každý členský štát ustanoví právo obrátiť sa na súd proti takému rozhodnutiu.

Hlava III – Osobitné ustanovenia pre agentúry alebo pobočky zriadené v rámci spoločenstva, ktoré patria poisťovniam so sídlom mimo spoločenstva

Článok 23

1. Každý členský štát podmieni prístup k činnosti uvedenej v článku 1 na svojom území akejkoľvek poisťovni, ktorej sídlo je mimo spoločenstva, úradným povolením.

2. Členský štát môže udeliť povolenie, ak poisťovňa spĺňa aspoň tieto podmienky:

a) je oprávnená na vykonávanie poisťovacej činnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov;

b) zriaďuje agentúru alebo pobočku na území takého členského štátu;

c) zaviaže sa v mieste sídla agentúry alebo pobočky viesť osobitne účty o činnosti, ktorú tam vykonáva, a ukladať tam všetky obchodné doklady;

d) vymenuje splnomocneného zástupcu, ktorý musí byť odsúhlasený príslušným orgánom;

e) v krajine, v ktorej vykonáva svoje činnosti, má aktíva v sume rovnajúcej sa aspoň polovici minimálnej hodnoty stanovenej v článku 17 ods. 2 a zloží jednu štvrtinu minimálnej hodnoty ako kauciu;

f) zaviaže sa, že zabezpečí udržanie miery solventnosti podľa článku 25;

g) predloží plán činnosti v súlade s ustanoveniami článku 11 ods. 1 a 2.

Článok 24

Členské štáty vyžadujú, aby poisťovne vytvorili dostatočné technické rezervy, ktoré zodpovedajú záväzkom prevzatým na ich štátnom území. Členské štáty dohliadajú na to, aby agentúra alebo pobočka v miere stanovenej príslušným štátom pokryla technické rezervy rovnocennými aktívami v príslušnej výške.

Na výpočet technických rezerv, určenie spôsobov umiestnenia a oceňovanie aktív sa uplatní právna úprava dotknutého členského štátu.

Príslušný členský štát vyžaduje, aby aktíva predstavujúce technické rezervy, boli umiestnené na jeho území. Článok 15 ods. 3 sa uplatní primerane.

Článok 25

1. Každý členský štát vyžaduje, aby agentúry alebo pobočky zriadené na jeho území mali mieru solventnosti pozostávajúcu z nezaťažených aktív okrem nehmotných. Miera solventnosti sa vypočíta v súlade s ustanoveniami článku 16 ods. 3 Avšak na účely výpočtu tejto miery sa vezme do úvahy len poistné alebo výnosy a nároky patriace k činnosti, ktorú vykonáva dotknutá agentúra alebo pobočka.

2. Tretinu miery solventnosti tvorí garančný fond. Garančný fond nesmie byťnižší ako polovica minimálnej hodnoty požadovanej podľa článku 17 ods. 2. Kaucia zložená pri začatí vykonávania činnosti v súlade s článkom 23 ods. 2 písm. e) sa započíta do tohto garančného fondu.

3. Aktíva potrebné na pokrytie miery solventnosti do výšky garančného fondu musia byť umiestnené v krajine, zvyšok v spoločenstve.

Článok 26

1. Každá poisťovňa, ktorej už bolo udelené povolenie jedným členským štátom a získa povolenie od jedného alebo viacerých iných členských štátov, aby tam založila ďalšie agentúry alebo pobočky, môže žiadať jednu alebo niekoľko z nasledujúcich výhod:

a) aby sa miera solventnosti uvedená v článku 25 vypočítala vzhľadom na celú činnosť, ktorú vykonáva v spoločenstve; v takom prípade sa vezme do úvahy poistné alebo príspevky a škody vzťahujúce sa na činnosť vykonávanú všetkými agentúrami alebo pobočkami zriadenými v spoločenstve;

b) aby bola oslobodená od povinnosti zložiť kauciu podľa článku 23 ods. 2 písm. e) v týchto štátoch;

c) aby aktíva predstavujúce garančný fond mohli byť umiestnené v ktoromkoľvek z členských štátov, v ktorých vykonáva činnosť.

2. Keď sa aspoň dva príslušné členské štáty dohodnú, že úplne alebo čiastočne vyhovejú žiadosti, príslušný orgán členského štátu, na ktorého území je umiestnená najstaršia organizačná zložka žiadateľa, overí stav solventnosti poisťovne vzhľadom na celú činnosť, ktorú vykonáva v členských štátoch, ktoré sú účastníkmi dohody. Avšak na žiadosť poisťovne a za súhlasu všetkých dotknutých členských štátov takéto overenie môžu vykonať príslušné orgány iného členského štátu. Orgán, ktorý vykoná overenie, dostane od ostatných členských štátov potrebné informácie týkajúce sa agentúr a pobočiek zriadených na ich území.

3. Výhody udelené podľa tohto článku môžu byť odňaté na základe podnetu jedného alebo viacerých z dotknutých členských štátov.

Článok 27

Ustanovenia článkov 19 a 20 sa primerane uplatnia na agentúry a pobočky poisťovní, na ktoré sa vzťahuje táto hlava.

Pokiaľ ide o uplatňovanie článku 20, má orgán dohľadu v štáte najstaršej organizačnej zložky alebo orgán, ktorý miesto neho vykonáva overenie celkovej solventnosti pobočiek a agentúr, rovnaké postavenie ako orgán štátu, v ktorom je umiestnené sídlo poisťovne spoločenstva.

Článok 28

Ak orgán uvedený v článku 26 ods. 2 odoberie povolenie, oznámi to orgánom ostatných členských štátov, v ktorých poisťovňa vykonáva činnosť, a orgány dohľadu týchto štátov prijmú potrebné opatrenia. Ak príčinou odňatia oprávnenia je neprimeraný celkový stav solventnosti podľa určenia členských štátov, ktoré súhlasili s požiadavkou uvedenou v článku 26, členské štáty, ktoré dali svoj súhlas, tiež odnímu svoje povolenia.

Článok 29

Spoločenstvo môže v dohodách uzavretých podľa zmluvy s jednou alebo viacerými tretími krajinami dohodnúť uplatňovanie ustanovení, ktoré sa odchyľujú od ustanovení tejto hlavy, aby bola na základe vzájomnosti zabezpečená primeraná ochrana poistených osôb.

Oddiel IV – Prechodné a iné ustanovenia

Článok 30

1. Členské štáty poskytnú poisťovniam uvedeným v hlave II, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti opatrení na vykonanie tejto smernice činné na ich území v jednom alebo vo viacerých odvetviach uvedených v článku 1, lehotu piatich rokov odo dňa oznámenia tejto smernice, aby dosiahli súlad s článkami 16 a 17.

2. Členské štáty ďalej môžu:

a) všetkým poisťovniam uvedeným v odseku 1, ktoré do uplynutia päťročnej lehoty nedosiahli mieru solventnosti, poskytnúť dodatočnú lehotu nepresahujúcu dva roky, ak tieto poisťovne predložili orgánu dohľadu na schválenie plánovanéopatrenia na dosiahnutie miery solventnosti podľa článku 20;

b) oslobodiť poisťovne uvedené v odseku 1, ktorých príjem z poistného alebo príspevkov do uplynutia päťročnej lehoty nedosiahne šesťnásobok hodnoty minimálneho garančného fondu podľa článku 17 ods. 2, od povinnosti vytvoriť takýto minimálny garančný fond pred uplynutím hospodárskeho roka, v ktorom príjem z poistného alebo prémií dosiahne šesťnásobok takého minimálneho garančného fondu. Na návrh Komisie Rada po posúdení výsledkov preskúmania podľa článku 33 jednohlasne rozhodne, kedy majú členské štáty zrušiť toto oslobodenie.

3. Poisťovne, ktoré chcú rozšíriť svoju činnosť v zmysle článku 8 ods. 2 alebo článku 10, musia splniť ustanovenia tejto smernice okamžite. Poisťovne uvedené v odseku 2 písm. b), ktoré na štátnom území rozširujú rozsah svojej činnosti na iné odvetvia poistenia alebo na iné časti takého územia, môžu byť na obdobie desať rokov odo dňa ohlásenia smernice oslobodené od povinnosti vytvoriť minimálny garančný fond uvedený v článku 17 ods. 2.

4. Poisťovne, ktoré majú inú právnu formu, ako je uvedená v článku 8, môžu vykonávať túto činnosť v právnej forme, akú mali v čase oznámenia smernice, počas obdobia troch rokov od oznámenia smernice. Poisťovne zriadené v Spojenom kráľovstve "by Royal Charter" alebo "by private Act" alebo "by special public Act" môžu pokračovať vo vykonávaní svojich činností v svojej terajšej forme na neobmedzené obdobie.

Poisťovne v Belgicku, ktoré v súlade s ich cieľmi zabezpečujú hypotekárne úvery alebo v operácie sporenia v súlade s bodom 4 článku 15 právnych predpisov o dohľade nad súkromnými sporiteľňami koordinovaných "arrête royal" z 23. júna 1967, môžu pokračovať vo vykonávaní takej činnosti v období troch rokov odo dňa oznámenia tejto smernice.

Príslušné členské štáty vypracujú zoznam takých poisťovní a predložia ho ostatným členským štátom a Komisii.

5. Na žiadosť poisťovní, ktoré spĺňajú požiadavky článkov 15, 16 a 17, členské štáty prestanú uplatňovať reštriktívne opatrenia ako napríklad hypotéky, povinné vklady alebo kaucie založené podľa súčasných právnych predpisov.

Článok 31

Členské štáty poskytnú agentúram a pobočkám uvedeným v hlave III, ktoré pri nadobudnutí účinnosti opatrení na vykonanie tejto smernice vykonávajú poisťovaciu činnosť v jednom alebo viacerých odvetviach uvedených v článku 1 a nerozširujú svoju činnosť v zmysle článku 10 ods. 2, lehotu nepresahujúcu päť rokov odo dňa oznámenia tejto smernice, aby splnili podmienky článku 25.

Článok 32

Do nadobudnutia platnosti dohody uzavretej s treťou krajinou podľa článku 29, najneskôr však do uplynutia štvorročnej lehoty odo dňa oznámenia smernice, môže každý členský štát zachovať v prospech poisťovní tejto krajiny usadených na jeho území právnu úpravu rovnocenných aktív a umiestnenia technických rezerv, ktorá sa na ne vzťahuje, k 1. januáru 1973, ak to oznámia ostatným členským štátom a Komisii, a neprekročí hranice uvoľnenia poskytnuté podľa článku 15 ods. 2 v prospech poisťovní členských štátov usadených na ich území.

Oddiel V – Záverečné ustanovenia

Článok 33

Komisia a príslušné orgány členských štátov navzájom úzko spolupracujú, aby uľahčili dohľad nad priamym poisťovaním na úrovni spoločenstva a preskúmanie všetkých ťažkostí, ktoré sa môžu vyskytnúť pri uplatňovaní tejto smernice.

Článok 34

1. Komisia predloží Rade do šiestich rokov odo dňa oznámenia tejto smernice správu o účinkoch finančných požiadaviek nariadených touto smernicou na situáciu na poisťovacích trhoch členských štátov.

2. Keď to bude potrebné, predloží Komisia Rade predbežné správy pred uplynutím prechodného obdobia podľa ustanovenia v článku 30 ods. 1

Článok 35

Členské štáty upravia svoje vnútroštátne právne predpisy tak, aby dosiahli súlad s touto smernicou do 18 mesiacov od jej oznámenia, a bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článkov 30, 31 a 32, budú sa takto upravené právne predpisy uplatňovať po uplynutí 30 mesiacov odo dňa oznámenia.

Článok 36

Odo dňa oznámenia tejto smernice budú členské štáty predkladať Komisii text hlavných právnych predpisov a správnych opatrení, na ktoré sa táto smernica vzťahuje.

Článok 37

Príloha tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto smernice.

Článok 38

V Táto smernica je adresovaná členským štátom.

Bruseli 24. júla 1973

Za Radu

predseda

I. Nørgaard

[1] Ú. v. ES 2, 15.1.1962, s. 36/62.

[2] Ú. v. ES C 27, 28.3.1968, s. 15.

[3] Ú. v. ES č. 158, 18.7.1967, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

A. Klasifikácia rizík podľa poistných odvetví

1. Úraz (vrátane pracovných úrazov a chorôb z povolania)

- jednorazové plnenia

- opakované plnenia

- kombinované plnenia

- úrazy cestujúcich

2. Choroba

- jednorazové plnenia

- opakované plnenia

- kombinované plnenia

3. Pozemné vozidlá (okrem koľajových)

Všetky škody na

- pozemných motorových vozidlách

- pozemných vozidlách okrem motorových vozidiel

4. Koľajové vozidlá

Všetky škody na koľajových vozidlách

5. Letecké dopravné prostriedky

Všetky škody na leteckých dopravných prostriedkoch

6. Plavidlá (námorné, jazerné a riečne a prieplavové plavidlá)

Všetky škody na

- riečnych plavidlách

- jazerných plavidlách

- námorných plavidlách

7. Tovar v preprave (vrátane tovaru pre trh, batožiny a všetkých ostatných tovarov)

Všetky škody na prepravovanom tovare alebo batožine bez ohľadu na spôsob transportu

8. Požiar a prírodné živly

Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté do odvetvia 3, 4, 5, 6 alebo 7), ktoré spôsobil

- požiar

- výbuch

- víchrica

- iné prírodné živly okrem víchrice

- jadrová energia

- zosuv pôdy

9. Iné škody na majetku

Všetky škody na majetku (ak nie sú zahrnuté v odvetviach 3, 4, 5, 6 alebo 7) spôsobené krupobitím alebo mrazom alebo inými príčinami, ak nie sú zahrnuté v odseku 8

10. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou pozemných motorových vozidiel (vrátane zodpovednosti dopravcu)

11. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckým dopravným prostriedkom

Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou leteckého dopravného prostriedku (vrátane zodpovednosti dopravcu)

12. Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou plavidiel (námorných, jazerných a riečnych)

Celá zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou riečnych, jazerných a námorných (vrátane zodpovednosti dopravcu)

13. Všeobecná zodpovednosť

Všetky ostatné prípady zodpovednosti za škodu, ktoré nie sú zahrnuté v bodoch 10, 11 a 12

14. Úvery

- všeobecná platobná neschopnosť (všeobecne)

- exportný úver

- splátkový úver

- hypotekárny úver

- poľnohospodársky úver

15. Kaucia

- záruky (priame)

- záruky (nepriame)

16. Rôzne finančné straty

- riziko z výkonu povolania

- nedostatočný príjem (všeobecne)

- zlé poveternostné podmienky

- strata zisku

- trvalé všeobecné náklady

- neočakávané obchodné náklady

- strata trhovej hodnoty

- strata nájomného alebo príjmu

- nepriame obchodné straty okrem strát spomínaných vyššie

- iná finančná strata (neobchodná)

- iné finančné straty

17. Právna ochrana

Právna ochrana a súdne poplatky

Riziká zahrnuté do jedného odvetvia nesmú byť zahrnuté do žiadneho iného odvetvia okrem prípadov uvedených v bode C.

B. Opis povolenia udeleného pre viac ako jedno poistné odvetvie

Ak povolenie pokrýva súčasne:

a) odvetvia č. 1 a 2, nazýva sa "Poistenie úrazov a chorôb";

b) odvetvia č. 1 (štvrtá zarážka), 3, 7 a 10, nazýva sa "Poistenie motorových vozidiel";

c) odvetvia č. 1 (štvrtá zarážka), 4, 6, 7 a 12, nazýva sa "Námorné a dopravné poistenie";

d) odvetvia č. 1 (štvrtá zarážka), 5, 7 a 11, nazýva sa "Letecké poistenie";

e) odvetvia č. 8 a 9, nazýva sa "Poistenie požiarov a iných majetkových škôd";

f) odvetvia č. 10, 11, 12 a 13, nazýva sa "Poistenie zodpovednosti za škodu";

g) odvetvia č. 14 a 15, nazýva sa "Poistenie úveru a kaucie";

h) všetky odvetvia, nazýva sa podľa rozhodnutia príslušného členského štátu, ktorý o tom informuje ostatné členské štáty a Komisiu.

C. Pridružené riziká

Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie pre hlavné poistné riziko patriace do jedného odvetvia alebo skupiny odvetví, môže poistiť aj riziká zahrnuté do iného odvetvia bez toho, aby musela mať povolenie, ak:

- sú spojené s hlavných poistným rizikom,

- týkajú sa predmetu, ktorý je poistený proti hlavnému poistnému riziku, a

- sú poistené zmluvou, ktorou je poistené hlavné poistné riziko.

Avšak riziká zahrnuté do odvetví 14 a 15 v písmene A prílohy nesmú byť považované za doplnkové riziká k rizikám ostatných odvetví.

--------------------------------------------------