31964L0432Úradný vestník 121 , 29/07/1964 S. 1977 - 2012
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 1 S. 0065
Dánske špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1963-1964 S. 0154
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 1 S. 0065
Anglické špeciálne vydanie: Série I Kapitola 1963-1964 S. 0164
Grécke špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 1 S. 0108
Španielske špeciálne vydanie: Kapitola 03 Zväzok 1 S. 0077
Portugalské špeciálne vydanie Kapitola 03 Zväzok 1 S. 0077


Smernica Rady

z 26. júna 1964

o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva

(64/432/EHS)

RADA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO SPOLOČENSTVA,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na jej články 43 a 100,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

keďže nariadenie Rady č. 20 o postupnom zriaďovaní spoločnej organizácie trhu s bravčovým mäsom [3] je už v platnosti a podobné nariadenie sa má prijať pre hovädzie mäso a teľacie mäso a keďže tieto nariadenia sa týkajú aj obchodu so živými zvieratmi;

keďže nariadenie Rady č. 20 nahrádza celý rad tradičných prostriedkov ochrany na hraniciach jediným systémom určeným najmä na uľahčenie obchodu vo vnútri spoločenstva; keďže nariadenie, ktoré sa má prijať pre hovädzie mäso a teľacie mäso, je určené aj na odstránenie prekážok tohto obchodu;

keďže, kým obchodu s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri spoločenstva bránia rozdiely medzi zdravotnými požiadavkami členských štátov, vykonávanie uvedených nariadení nebude mať želaný účinok;

keďže na odstránenie týchto rozdielov musia byť prijaté opatrenia v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a v súlade s už prijatými alebo pripravovanými nariadeniami o postupnom zriaďovaní spoločnej organizácie trhov; keďže ustanovenia o zdraví zvierat členských štátov musia byť preto aproximované;

keďže právo členských štátov podľa článku 36 zmluvy naďalej uplatňovať zákazy alebo obmedzenia na dovoz, vývoz tovaru alebo tovar v tranzite uplatňované z dôvodu ochrany zdravia alebo života ľudí alebo zvierat ich však nezbavuje povinnosti aproximovať ustanovenia, na ktorých sú tieto zákazy a obmedzenia založené, ak rozdiely medzi týmito ustanoveniami bránia vykonávaniu a fungovaniu spoločnej poľnohospodárskej politiky;

keďže v kontexte tejto aproximácie vyvážajúca krajina musí byť požiadaná zabezpečiť, aby hovädzí dobytok a ošípané na chov, produkciu alebo zabitie určené pre obchod vo vnútri spoločenstva, miesta odkiaľ tieto zvieratá pochádzajú a sú odosielané a použité dopravné prostriedky spĺňali isté hygienické požiadavky zvierat tak, aby bolo zabezpečené, že zvieratá nie sú zdrojom prenosných alebo infekčných chorôb;

keďže preto, aby sa členské štáty ubezpečili, že sú tieto požiadavky splnené, musí sa prijať ustanovenie o vystavení zdravotného osvedčenia štátnym veterinárnym lekárom, ktoré musí sprevádzať zvieratá na miesto ich určenia;

keďže členské štáty musia mať právo zakázať vstup hovädzieho dobytka a ošípaných na svoje územie, ak sú podozrivé z toho, že trpia alebo sa zistí, že trpia prenosnou alebo infekčnou chorobou, ak môžu šíriť takúto chorobu bez toho, že ňou trpia, alebo ak nespĺňajú ustanovenia spoločenstva o zdraví zvierat;

keďže nie je dôvod umožniť členským štátom zakázať vstup hovädzieho dobytka a ošípaných na ich územie z dôvodov iných ako sú zdravotné dôvody zvierat a keďže preto príjemcovi by malo byť umožnené na jeho vlastnú žiadosť alebo žiadosť jeho zástupcu vrátiť zvieratá do vyvážajúcej krajiny, ak neexistujú opačné dôvody;

keďže v prípade zákazu alebo obmedzenia by mali ich dôvody byť známe príjemcovi zvierat alebo jeho zástupcovi a príslušnému ústrednému orgánu vyvážajúcej krajiny tak, aby boli upovedomení o dôvodoch, prečo boli takéto opatrenia prijaté;

keďže v prípade sporu medzi ním a orgánom členského štátu určenia o zdôvodnení zákazu alebo obmedzenia by malo byť príjemcovi umožnené získať stanovisko veterinárneho odborníka, ktorého si môže vybrať zo zoznamu navrhnutého Komisiou;

keďže v niektorých prípadoch a pri niektorých kategóriách zvierat sa zdá, že všeobecné ustanovenia tejto smernice sa môžu uvoľniť bez toho, že by to viedlo k akémukoľvek zdravotnému riziku tak, že sa odosielajúcim členský štátom umožní udeliť všeobecné alebo osobitné výnimky;

keďže v niektorých oblastiach predstavujúcich osobitné problémy sa ustanovenia v členských štátoch nemôžu aproximovať, až kým nebude k dispozícii dôkladnejší výskum;

keďže pre prílohy B až D sa môže uplatniť zjednodušený pozmeňujúci postup, pretože pravidlá obsiahnuté v týchto prílohách sú technického charakteru a budú sa pravdepodobne často meniť; keďže Komisia by mala byť preto po konzultácii s členskými štátmi poverená robiť tieto zmeny,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica platí pre obchod s hovädzím dobytkom a s ošípanými na chov, produkciu alebo zabitie vo vnútri spoločenstva.

Článok 2

Na účely tejto smernice:

a) chov znamená poľnohospodársku prevádzkáreň alebo budovy s pozemkami sprostredkovateľa na území členského štátu, ktoré sú pod dozorom a v ktorých sa chovajú alebo sústreďujú zvieratá na chov, produkciu alebo zabitie;

b) zviera na zabitie znamená hovädzí dobytok alebo ošípanú, ktoré sa po prijatí v krajine určenia priamo dodávajú na bitúnok alebo na trh pri tomto bitúnku, odkiaľ môžu byť, najmä po skončení trhu, všetky zvieratá presunuté podľa predpisov tohto trhu len na bitúnok na tento účel schválený príslušným ústredným orgánom. V tomto prípade musia byť zvieratá zabité na tomto bitúnku najneskôr 72 hodín po dodávke na trh;

c) zvieratá na chov alebo produkciu znamená hovädzí dobytok a ošípanú okrem tých, ktoré sú uvedené pod b), vrátane tých, ktoré sú určené na chov, na výrobu mlieka alebo mäsa, alebo ako ťažné zvieratá;

d) hovädzí dobytok bez tuberkulózy znamená hovädzí dobytok, ktorý spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola I, odsek 1;

e) stádo hovädzieho dobytka úradne potvrdené bez výskytu tuberkulózy znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola I, odsek 2;

f) hovädzí dobytok bez brucelózy znamená hovädzí dobytok, ktorý spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola II, odsek 1;

g) stádo hovädzieho dobytka úradne potvrdené bez výskytu brucelózy znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola II, časť A, odsek 2;

h) stádo hovädzieho dobytka bez výskytu brucelózy znamená stádo hovädzieho dobytka, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola II, časť A, odsek 3;

i) ošípaná bez brucelózy znamená ošípanú, ktorá spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola II, časť B, odsek 1;

k) stádo ošípaných úradne potvrdené bez výskytu brucelózy znamená stádo ošípaných, ktoré spĺňa podmienky stanovené v prílohe A kapitola II, časť B, odsek 2;

l) oblasť bez výskytu epizoócie znamená oblasť s priemerom 20 km, v ktorej podľa úradných zistení najmenej počas 30 dní pred nakládkou nebol:

i) žiadny výskyt slintačky a krívačky v prípade hovädzieho dobytka;

ii) žiadny výskyt slintačky a krívačky, moru ošípaných alebo nákazlivej obrny ošípaných (Tešínska choroba) v prípade ošípaných;

m) choroby podliehajúce povinnému hláseniu znamenajú choroby uvedené v prílohe E;

n) štátny veterinárny lekár znamená veterinárneho lekára menovaného príslušným ústredným orgánom členského štátu;

o) vyvážajúca krajina znamená členský štát, z ktorého hovädzí dobytok a ošípané sú odoslané do iného členského štátu;

p) krajina určenia znamená členský štát, do ktorého sú hovädzí dobytok a ošípané odoslané z iného členského štátu;

Článok 3

1. Každý členský štát zabezpečí, aby sa iba hovädzí dobytok a ošípané, ktoré spĺňajú všeobecné podmienky stanovené v odseku 2, berúc do úvahy, ak je to vhodné, ustanovenia odseku 7 a aj osobitné podmienky stanovené pre niektoré kategórie hovädzieho dobytka a ošípaných v odsekoch 3 až 6, posielali z ich územia na územie iného členského štátu.

2. Hovädzí dobytok a ošípané, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

a) nesmú prejavovať žiadne klinické príznaky choroby v deň nakládky;

b) musia pochádzať z chovu, ktorý úradne spĺňa nasledujúce podmienky:

i) musí byť umiestnený v strede oblasti bez výskytu epizoócie;

ii) musí byť počas najmenej 3 mesiacov pred odoslaním bez výskytu slintačky a krívačky a brucelózy hovädzieho dobytka v prípade hovädzieho dobytka a bez výskytu slintačky a krívačky, brucelózy hovädzieho dobytka a ošípaných, moru ošípaných a nákazlivej obrny ošípaných (Tešínska choroba) v prípade ošípaných;

iii) musí byť počas najmenej 30 dní pred odoslaním bez výskytu všetkých iných chorôb, ktoré podliehajú nahlasovaniu, ktoré sú prenosné alebo infekčné a týkajú sa uvedených druhov zvierat;

c) zvieratá na chov a produkciu musia pobudnúť v chove, na ktorý sa vzťahuje odsek 2 b), 30 dní pred naložením. Štátny veterinárny lekár môže osvedčiť, že zvieratá pobudli v chove 30 dní pred naložením v prípade zvierat identifikovaných podľa pododseku d) a umiestnených pod úradný veterinárny dozor, čo umožňuje osvedčiť, že patria do chovu;

d) musia byť identifikované úradnou alebo úradne schválenou ušnou značkou alebo v prípade ošípaných nezmazateľnou identifikačnou pečiatkou;

e) musia byť odoslané priamo z chovu na skutočné miesto nakládky:

i) bez toho, aby prišli do styku s inými párnokopytníkmi, okrem hovädzieho dobytka a ošípaných, ktoré spĺňajú podmienky stanovené pre obchod vo vnútri spoločenstva;

ii) oddelene zvieratá na chov alebo produkciu a zvieratá na zabitie;

iii) v dopravných prostriedkoch alebo prepravníkoch, ktoré boli najprv vyčistené a vydezinfikované dezinfekčným prostriedkom úradne povoleným vo vyvážajúcej krajine;

f) musia byť naložené na prepravu do krajiny určenia v súlade s podmienkami stanovenými v pododseku e) na špeciálnom mieste v strede oblasti bez výskytu epizoócie;

g) musia byť po naložení poslané priamo a tak rýchlo, ako je to možné k hraničnej stanici vyvážajúcej hrajiny;

h) musia byť počas prepravy do krajiny sprevádzané zdravotným osvedčením, ktoré sa zhoduje s prílohou F (vzory I až IV), a ktoré musí byť vystavené v deň nakládky aspoň v jazyku krajiny určenia a bude platiť 10 dní.

3. Hovädzí dobytok na chov alebo produkciu musí okrem toho:

a) byť očkovaný najmenej 15 dní a nie viac ako 4 mesiace pred nakládkou proti typom A, O a C vírusu slintačky a krívačky inaktivovanou vírusovou očkovacou látkou schválenou a kontrolovanou príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny;

b) pochádzať zo stáda úradne potvrdeného bez výskytu tuberkulózy, byť bez tuberkulózy a najmä reagovať negatívne na intradermálnu tuberkulinačnú skúšku vykonanú v súlade s ustanoveniami príloh A a B;

c) pochádzať zo stáda úradne potvrdeného bez výskytu brucelózy, byť bez brucelózy a najmä musia preukázať počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste, spĺňajúcom ustanovenia príloh A a C;

d) v prípade dojníc neprejavovali žiadny klinický dôkaz mastitídy; okrem toho na základe analýzy spĺňajúcej ustanovenia prílohy D ich mlieko nesmie prejavovať žiadne príznaky typického zápalového stavu alebo špecifického patogénneho mikroorganizmu.

4. Ošípané na chov a produkciu musia okrem toho pochádzať zo stáda bez výskytu brucelózy, byť bez brucelózy a najmä musia preukázať počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste, spĺňajúcom ustanovenia príloh A a C; sérum-aglutinačný test sa požaduje len pre ošípané s hmotnosťou vyššou ako 25 kilogramov.

5. Zvieratá na zabitie nesmú okrem toho byť hovädzím dobytkom alebo ošípanými, ktoré sa musia zabiť v rámci programu členského štátu eradikácie prenosnej alebo infekčnej choroby.

6. Hovädzí dobytok na zabitie, ak je starší ako 4 mesiace, musí okrem toho:

a) byť očkovaný najmenej 15 dní a nie viac ako 4 mesiace pred nakládkou proti typom A, O a C vírusu slintačky a krívačky inaktivovanou vírusovou očkovacou látkou schválenou a kontrolovanou príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny; dĺžka platnosti očkovania sa však predlžuje na 12 mesiacov v prípade hovädzieho dobytka opakovane očkovaného v členských štátoch, v ktorých sú tieto zvieratá očkované ročne a v ktorých sú systematicky zabité, ak sa vyskytne slintačka a krívačka;

b) ak nepochádza zo stáda úradne bez výskytu tuberkulózy, reagovať negatívne na intradermálnu tuberkulinačnú skúšku, vykonanú v súlade s ustanoveniami príloh A a B;

c) ak nepochádza zo stáda úradne potvrdeného bez výskytu brucelózy, ani zo stáda bez výskytu brucelózy musí preukázať počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste, spĺňajúcom ustanovenia príloh A a C.

7. Pre obchod vo vnútri spoločenstva musí byť tiež schválené nasledujúce: zvieratá na chov a produkciu alebo zvieratá na zabitie získané na úradne schválenom trhu pre zaslanie do iného členského štátu, za predpokladu, že takýto trh spĺňa nasledujúce podmienky:

a) je pod dozorom štátneho veterinárneho lekára;

b) je umiestnený v strede oblasti bez výskytu epizoócie a na mieste, kde sa v ten istý deň nekoná žiaden iný trh s dobytkom;

c) je po dezinfekcii použitý buď pre zvieratá na chov alebo produkciu alebo pre zvieratá na zabitie, ktoré spĺňajú požiadavky obchodu vo vnútri spoločenstva stanovené v odsekoch 2 až 6 a v článku 4, za predpokladu, že sa tieto podmienky uplatňujú na uvedený druh zvierat. Ak zvieratá boli odoslané na trh, musia byť splnené najmä ustanovenia odseku 2 e). Pred odoslaním z chovu alebo z trhu, ktorý spĺňa požiadavky tohto odseku, na miesto nakládky, tieto zvieratá môžu byť odoslané na miesto zhromažďovania pod úradným dozorom, ak toto vyhovuje podmienkam stanoveným pre trhy.

Zvieratá získané na takýchto trhoch musia byť odoslané priamo z trhu alebo miesta zhromažďovania na skutočné miesto nakládky takým spôsobom, že sa splnia ustanovenia odseku 2 e) a g) a musia byť vyvezené do krajiny určenia.

Obdobie, počas ktorého sa uskutočňuje zhromaždenie týchto zvierat mimo chovu pôvodu a najmä na trhu, mieste zhromažďovania alebo skutočnom mieste nakládky, môže byť započítané do 30 dní uvedených v odseku 2 c), ale nesmie presiahnuť 4 dni.

8. Vyvážajúca krajina označí tie trhy, na ktoré sa vzťahuje odsek 7, ktoré sú schválené pre zvieratá na chov alebo produkciu a pre zvieratá na zabitie. Krajina oznámi príslušným ústredným orgánom iných členských štátov a Komisii ktoré trhy boli schválené.

9. Vyvážajúca krajina určí postup pre úradný dozor nad trhmi a miestami zhromažďovania, na ktoré sa vzťahuje odsek 7 a zabezpečí, aby sa tento dozor vykonával.

10. V prípade uvedenom v odseku 7 sa musia urobiť zodpovedajúce vstupy na zdravotných certifikátoch v súlade s prílohou F (vzory I až IV).

11. Vyvážajúca krajina určí postup pre úradný dozor nad budovami s pozemkami sprostredkovateľov a zabezpečí, aby sa tento dozor vykonával.

12. Ak chov alebo oblasť, v ktorej je umiestnený, je predmetom úradných obmedzení nasledujúcich po prepuknutí choroby, ktorá je prenosná alebo infekčná a ohrozuje uvedený druh zvierat, časové limity stanovené v odseku 2 b) ii) a iii) a článku 2 e) sú v účinnosti od dátumu, kedy boli tieto obmedzenia úradne zrušené.

Článok 4

1. Všetky zvieratá určené na obchod vo vnútri spoločenstva musia byť na území vyvážajúceho členského štátu pred dňom nakládky:

a) nie kratšie ako 6 mesiacov v prípade zvierat na chov alebo produkciu;

b) nie kratšie ako 3 mesiace v prípade zvierat na zabitie.

Ak sú tieto zvieratá v prvom prípade mladšie ako 6 a v druhom ako 3 mesiace, musia od narodenia zostať na území vyvážajúceho členského štátu.

2. V každom prípade, na ktorý sa vzťahuje odsek 1 sa musia urobiť primerané vstupy na zdravotných certifikátoch ako je uvedené v prílohe F (vzory I až IV).

Článok 5

Ak očkovacie látky uvedené v článkoch 3 (3) a) a (6) a) nie sú vyrobené v členskom štáte, získajú sa z iného členského štátu, okrem prípadu, keď nové vedecké poznatky alebo nedostatok očkovacích látok, ktoré sa dovtedy považovali za vhodné, vytvoria potrebu získať očkovacie látky mimo Európskeho spoločenstva. Pri prepuknutí choroby slintačky a krívačky inej, ako sú typy A, O a C alebo variantov týchto typov, proti ktorým aktuálne používané očkovacie látky poskytujú nedostatočnú alebo vôbec žiadnu ochranu, každý členský štát môže prijať nevyhnutné núdzové opatrenia na úpravu vakcinačných látok a na ich adekvátne použitie. Súčasne o tom informuje iné členské štáty a Komisiu. Komisia môže dohodnúť uskutočnenie diskusií, týkajúcich sa prijatých opatrení a opatrení, ktoré sa majú prijať.

Článok 6

1. Každý členský štát oznámi iným členským štátom a Komisii zoznam hraničných staníc na vstup hovädzieho dobytka a ošípaných na svoje územie.

Pri určení, ktoré hraničné stanice sa použijú, sa pri dodržaní ustanovení spojených so zdravím zvierat vezmú do úvahy trhové kanály a všetky prostriedky prepravy, ktoré možno využiť.

2. Každá krajina určenia môže požadovať, aby odosielateľ alebo jeho zástupca vopred oznámil vstup zásielky hovädzieho dobytka alebo ošípaných na jej územie, ako aj typ, charakter a počet zvierat, hraničnú stanicu a predpokladaný čas príchodu. Nesmie však vyžadovať toto oznámenie viac ako 48 hodín pred príchodom zásielky na jej územie.

3. Každá krajina určenia môže zakázať vstup hovädzieho dobytka a ošípaných na svoje územie, ak vyšetrenie vykonané v hraničnej stanici štátnym veterinárnym lekárom odhalilo:

a) že zvieratá sú postihnuté alebo podozrivé z postihnutia alebo z kontaminácie chorobou, na ktorú sa vzťahuje povinné nahlasovanie;

b) že ustanovenia článkov 3 a 4 neboli u týchto zvierat dodržané.

Krajina určenia môže prijať nevyhnutné opatrenia, vrátane karantény, na potvrdenie stavu týkajúceho sa zvierat podozrivých z postihnutia alebo z kontaminácie chorobou, na ktorú sa vzťahuje povinné nahlasovanie alebo ktoré by mohli šíriť takúto chorobu.

Rozhodnutia prijaté na základe prvej alebo druhej vety musia na žiadosť odosielateľa alebo jeho zástupcu povoľovať vrátenie zvierat za predpokladu, že to nie je v rozpore so zdravotným hľadiskom.

4. Ak bol vstup zvierat zakázaný na akomkoľvek základe stanovenom v odseku 3 a) a vyvážajúca krajina alebo krajina tranzitu, podľa konkrétneho prípadu, nepovolí do 8 hodín ich vrátenie, príslušný orgán krajiny určenia môže nariadiť zabitie alebo zničenie týchto zvierat.

5. Zvieratá na zabitie musia byť zabité čo najskôr po príchode na bitúnok v súlade s požiadavkami na hygienu zvierat. Zvieratá na zabitie, ktoré boli odoslané priamo pri príchode do krajiny určenia na trh pri bitúnku, odkiaľ môžu byť všetky zvieratá podľa pravidiel krajiny určenia, najmä po skončení trhu, presunuté len na bitúnok schválený na tento účel príslušným ústredným orgánom, musia byť zabité na tomto bitúnku najneskôr 72 hodín po dodávke na trh.

Príslušný orgán krajiny určenia môže pri zvážení zdravia zvierat určiť bitúnok, na ktorý musia byť zvieratá odoslané.

6. Ak sa po vstupe zvierat na chov alebo produkciu na územie krajiny určenia objavia skutočnosti odôvodňujúce uplatnenie prvej vety odseku 3, príslušný ústredný orgán vyvážajúcej krajiny musí na žiadosť príslušného ústredného orgánu krajiny určenia vykonať nevyhnutné vyšetrenia a bezodkladne oznámiť orgánu ich výsledok.

7. Rozhodnutia prijaté príslušným orgánom podľa odsekov 3 až 5 musia byť oznámené odosielateľovi alebo jeho zástupcovi spolu s ich dôvodmi. Tieto zdôvodnené rozhodnutia mu musia mu byť ihneď na žiadosť oznámené písomne. Musia obsahovať aj poučenie o možnostiach na odvolanie proti nim podľa súčasnej legislatívy a informáciu o spôsobe a čase, do ktorého sa musia začať. Rozhodnutia musia byť oznámené príslušnému ústrednému orgánu vyvážajúcej krajiny.

Článok 7

1. Krajiny určenia môžu udeliť jednej alebo viacerým vyvážajúcim krajinám všeobecné povolenie alebo povolenie obmedzené na osobitné prípady vstupu na ich územie alebo:

A. Hovädzí dobytok na chov, produkciu alebo zabitie:

a) ktorý na základe výnimky z článku 3 (3) a) alebo 6 a) nebol očkovaný proti slintačke a krívačke, ak nebol úradne zaznamenaný žiadny prípad slintačky a krívačky vo vyvážajúcej krajine a v príslušných krajinách tranzitu počas najmenej 6 mesiacov predchádzajúcich dátumu nakládky;

b) ktorý na základe výnimky z článku 3 (3) a) alebo 6 a) bol ošetrený sérom proti slintačke a krívačke schváleným a kontrolovaným príslušným orgánom vyvážajúcej krajiny a povoleným príslušným orgánom krajiny určenia nie viac ako 10 dní pred nakládkou.

B. Hovädzí dobytok na chov alebo produkciu, ktorý ako výnimka z článku 3 (3) c) pochádza zo stáda bez výskytu brucelózy.

C. Hovädzí dobytok na zabitie:

a) ktorý na základe výnimky z článku 3 (6) b) reagoval pozitívne na intradermálnu tuberkulinačnú skúšku;

b) ktorý derogáciou z článku 3 (6) c) preukázal počet brucel rovný alebo vyšší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste.

2. Ak krajina určenia udelí všeobecné povolenie podľa odseku 1, bezodkladne o tom informuje iné členské štáty a Komisiu.

3. Ak krajina určenia udelí akékoľvek povolenie podľa odseku 1, toto povolenie musia v prípade tranzitu vydať príslušné krajiny tranzitu.

4. Vyvážajúce krajiny prijmú všetky nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, aby na zdravotných osvedčeniach, vzory ktorých sú v prílohe F (vzory I a II), bolo uvedené využitie jednej z možností poskytnutých v odseku 1.

Článok 8

Až do nadobudnutia účinnosti ustanovení prijatých Európskym hospodárskym spoločenstvom táto smernica neovplyvňuje ustanovenia členských štátov týkajúcich sa:

a) hovädzieho dobytka a ošípaných, ktoré boli ošetrené antibiotikami, estrogénmi alebo tyreostatikami;

b) prevencie trichinózy za podmienky, že tieto ustanovenia sa neuplatňujú diskriminačným spôsobom, berúc ohľad najmä na zavádzanie systematického výskumu na odhalenie trichinelózy vo vyvážajúcich členských štátoch.

Článok 9

1. Členský štát môže prijať nasledujúce opatrenia, ak existuje nebezpečenstvo rozšírenia chorôb zvierat ako výsledku vstupu hovädzieho dobytka alebo ošípaných na jeho územie z iného členského štátu:

a) v prípade prepuknutia epizootickej choroby v inom členskom štáte, dočasne zakázať alebo obmedziť vstup hovädzieho dobytka a ošípaných z postihnutých oblastí členského štátu;

b) ak sa epizootická choroba veľmi rozširuje alebo ak dôjde k prepuknutiu ďalšej vážnej prenosnej alebo infekčnej choroby zvierat, dočasne zakázať alebo obmedziť vstup hovädzieho dobytka alebo ošípaných z akejkoľvek časti územia štátu.

2. Opatrenia prijaté členským štátom podľa odseku 1 musia byť oznámené do desiatich pracovných dní iným členským štátom a Komisii spolu s presnými dôvodmi na tieto opatrenia.

3. Ak príslušný členský štát považuje zákaz alebo obmedzenie, na ktoré sa vzťahuje odsek 1 za neodôvodnené, môže sa uchádzať na Komisii o bezodkladné začatie diskusií.

Článok 10

1. Táto smernica neovplyvňuje právo existujúce podľa platnej legislatívy v členských štátoch odvolať sa proti rozhodnutiam prijatým príslušnými orgánmi podľa tejto smernice.

2. Každý členský štát udelí odosielateľovi hovädzieho dobytka a ošípaných, vo vzťahu ku ktorým boli opatrenia ako sú uvedené v článku 6 (3) prijaté právo pred prijatím ďalších opatrení príslušným orgánom iných ako je zabitie alebo zničenie zvierat, ak sú nevyhnutné z hľadiska zdravia zvierat alebo ľudí, získať stanovisko veterinárneho odborníka k otázke, či boli splnené podmienky článku 6 (3).

Veterinárny odborník musí mať štátnu príslušnosť členského štátu iného než vyvážajúca krajina alebo krajina určenia.

Komisia, ktorá koná na základe návrhu členských štátov, navrhne zoznam veterinárnych odborníkov, ktorý môže byť k dispozícii na formulovanie takýchto stanovísk. Po konzultácii s členskými štátmi sa stanovia všeobecné pravidlá, ktoré sa uplatňujú najmä vo vzťahu k postupu pri formulovaní týchto stanovísk.

Článok 11

Ak ustanovenia spoločenstva týkajúce sa dovozu hovädzieho dobytka a ošípaných z tretích krajín neplatia v čase nadobudnutia účinnosti tejto smernice alebo sú pred nadobudnutím platnosti, ustanovenia v jednotlivých štátoch týkajúce sa hovädzieho dobytka a ošípaných dovážaných z týchto krajín nesmú byť priaznivejšie ako ustanovenia upravujúce obchod vo vnútri spoločenstva.

Článok 12

Členské štáty prijmú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia nevyhnutné na splnenie tejto smernice a jej príloh do 12 mesiacov od jej oznámenia a členské štáty bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 26. júna 1964

Za Radu

predseda

G. Héger

[1] Ú. v. ES 61, 19.4.1963, s. 1254/63.

[2] Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 2009/64.

[3] Ú. v. ES 30, 20.4.1962, s. 945/62.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA A

I. Hovädzí dobytok a stádo hovädzieho dobytka bez výskytu tuberkulózy

1. Hovädzí dobytok sa považuje za hovädzí dobytok bez tuberkulózy, ak neprejavuje žiadne klinické príznaky tuberkulózy ani nereaguje na intradermálnu tuberkulinačnú skúšku vykonanú v súlade s prílohou B nie viac než 30 dní pred nakládkou a neprejavuje akúkoľvek špecifickú reakciu a ak pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne potvrdeného bez výskytu tuberkulózy v súlade s odsekom 2.

2. Stádo hovädzieho dobytka sa považuje za stádo úradne potvrdené bez výskytu tuberkulózy, ak:

a) všetky zvieratá sú bez klinických príznakov tuberkulózy;

b) všetky zvieratá staršie ako šesť týždňov reagovali negatívne aspoň na dve úradné intradermálne tuberkulinačné skúšky vykonané v súlade s prílohou B, prvá tuberkulinačná skúška po šiestich mesiacoch od ukončenia dezinfekcie stáda, druhá tuberkulinačná skúška šesť mesiacov po prvej a ostatné v jedno- alebo dvojročných intervaloch v prípade členských štátov, ktorých celé stádo hovädzieho dobytka je pod štátnym veterinárnym dozorom a má mieru infekcie tuberkulózou nižšiu než 1 %;

c) žiadny hovädzí dobytok sa nezaradil do stáda bez osvedčenia štátnym veterinárnym lekárom dokazujúcim, že zviera reagovalo negatívne na intradermálnu tuberkulinačnú skúšku posúdenú v súlade s kritériami stanovenými v prílohe B 21 a) a že pochádza zo stáda úradne potvrdeného bez výskytu tuberkulózy.

II. Hovädzí dobytok a ošípané bez brucelózy a stáda hovädzieho dobytka a ošípaných bez výskytu brucelózy

A. Hovädzí dobytok a stáda hovädzieho dobytka

1. Hovädzí dobytok sa považuje za hovädzí dobytok bez brucelózy, ak neprejavuje žiadne klinické príznaky choroby a preukáže počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste, spĺňajúcom ustanovenia prílohy C nie viac než 30 dní pred nakládkou a pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne potvrdeného bez výskytu brucelózy v súlade s odsekom 2. Okrem toho v prípade býkov sperma nesmie obsahovať brucelózne aglutiníny.

2. Stádo hovädzieho dobytka sa považuje za stádo úradne bez výskytu brucelózy, ak:

a) neobsahuje žiadny hovädzí dobytok, ktorý bol očkovaný proti brucelóze použitím živej očkovacej látky;

b) všetky kusy hovädzieho dobytka sú bez klinických znakov brucelózy aspoň počas šiestich mesiacov;

c) všetky kusy hovädzieho dobytka staršie ako 12 mesiacov:

aa) preukážu počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v dvoch sérum-aglutinačných testoch, spĺňajúcich ustanovenia prílohy C v šesťmesačných intervaloch, prvý sérum-aglutinačný test môžu nahradiť tri kruhové testy vykonané v trojmesačných intervaloch za predpokladu, že druhý sérum-aglutinačný test sa vykonaná aspoň 6 týždňov po treťom kruhovom teste;

bb) sú ročne kontrolované tak, aby sa potvrdilo, že brucelóza nie je prítomná, a to tromi kruhovými testmi vykonanými v intervaloch aspoň 3 mesiacov alebo dvomi kruhovými testmi a jedným sérum-aglutinačným testom vykonaným v intervaloch aspoň 3 mesiacov; ak kruhový test nemôže byť uskutočnený, vykonajú sa dva sérum-aglutinačné testy každý rok v šesťmesačných intervaloch; v členských štátoch, ktorých celé stádo hovädzieho dobytka je pod štátnym veterinárnym dozorom a má mieru infekcie brucelózou nižšiu než 1 %, sú potrebné len dva kruhové testy vykonané každý rok, alebo, ak ich nemožno vykonať, tak jeden sérum-aglutinačný test.

d) žiadny hovädzí dobytok sa nezaradil do stáda bez osvedčenia štátnym veterinárnym lekárom dokazujúceho, že jeho počet brucel bol nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter v sérum-aglutinačnom teste nie viac než 30 dní pred zaradením do stáda a okrem toho, že pochádza zo stáda hovädzieho dobytka úradne potvrdeného bez výskytu brucelózy.

3. Stádo hovädzieho dobytka sa považuje za stádo bez výskytu brucelózy, ak:

a) na základe výnimky z odseku 2 a) obsahuje hovädzí dobytok vo veku medzi 5 a 8 mesiacom, ktorý bol očkovaný len živou očkovacou látkou Buck 19;

b) všetok hovädzí dobytok spĺňa podmienky stanovené v odseku 2 b), c) a d); hovädzí dobytok mladší než 30 mesiacov môže však preukázať počet brucel rovný alebo väčší než 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter, ale menší než 80 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter, ak je komplement fixačný test negatívny.

B. Ošípané a stáda ošípaných

1. Ošípaná sa považuje za ošípanú bez brucelózy, ak neprejavuje žiadne klinické príznaky choroby a preukáže počet brucel nižší ako 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter a negatívny komplement fixačný test v sérum-aglutinačnom teste, spĺňajúci ustanovenia prílohy C nie viac než 30 dní pred nakládkou a okrem toho, ak pochádza zo stáda bez výskytu brucelózy v súlade s odsekom 2; sérum-aglutinačný test sa robí len u ošípaných s hmotnosťou vyššou ako 25 kilogramov.

2. Stádo ošípaných sa považuje za stádo úradne bez výskytu brucelózy, ak:

a) počas najmenej jedného roka nebol zaznamenaný žiadny prípad brucelózy ošípaných ani akýkoľvek príznak naznačujúci, že by choroba bola prítomná. Ak sa takéto príznaky vyskytnú, musia sa vykonať klinické, bakteriologické, alebo, ak je to potrebné, sérologické testy pod úradným dozorom tak, aby sa dokázalo, že nejde o brucelózne symptómy;

b) je umiestnené v strede oblasti s priemerom 20 km, v ktorej nebol úradne zaznamenaný žiadny prípad brucelózy ošípaných počas najmenej jedného roka;

c) hovädzí dobytok držaný súčasne v chove je úradne bez brucelózy.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA B

Normy pre výrobu a použitie tuberkulínov

1. Úradne kontrolované tuberkulinačné skúšky sa musia robiť s PPD (hovädzím) tuberkulínom alebo tuberkulínom pripraveným na syntetickom médiu a tepelne koncentrovanom.

2. Na kontrolu PPD tuberkulínu sa musí použiť štandardný tuberkulín vyhovujúci medzinárodnému PPD štandardu inštitútu Staatens Seruminstitut v Kodani.

Tento štandardný tuberkulín musí byť dodaný inštitútom Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam.

3. Na kontrolu tuberkulínov známych ako "syntetické" tuberkulíny sa musí použiť štandardný tuberkulín vyhovujúci medzinárodnému štandardu pre starý tuberkulín inštitútu Staatens Seruminstitut v Kodani.

Tento štandardný tuberkulín musí byť dodaný inštitútom Paul-Ehrlich-Institut vo Frankfurte nad Mohanom.

4. Tuberkulíny sa musia pripraviť z jedného z nasledujúcich východiskových materiálov:

a) An5

b) Vallee

c) Behring.

5. Hodnota pH tuberkulínov musí byť medzi 6,5 a 7.

6. Ako konzervačný prostriedok sa v tuberkulíne môže použiť len fenol s koncentráciou 0,5 %.

7. Za predpokladu, že sa tuberkulíny uchovávajú pri teplote okolo 4 °C, môžu sa použiť až do konca nasledovných období:

a) tekuté PPD tuberkulíny: šesť mesiacov,

lyofilizované PPD tuberkulíny: päť rokov;

b) tuberkulíny známe ako syntetické, nezriedené: päť rokov

zriedené: dva roky.

8. Za úradné testovanie tuberkulínov v jednotlivých krajinách sú zodpovedné uvedené štátne inštitúcie:

a)Nemecko: | Paul-Ehrlich-Institut, Frankfurt-am-Main; |

b)Belgicko: | Institut national de recherches veterinaires, Bruxelles; |

c)Francúzsko: | Laboraoire central de recherches veterinaires, Alfort; |

d)Luxemburské veľkovojvodstvo: | Inštitút dodávateľskej krajiny; |

e)Taliansko: | Instituto Superiore di Sanità, Roma; |

f)Holandsko: | Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam; |

9. Úradné testovanie sa musí vykonať buď na tuberkulínoch v liekovkách pripravených na použitie alebo na úplnej zásielke tuberkulínu pred jeho plnením do liekoviek za predpokladu, že je následne plnený do liekoviek v prítomnosti zástupcu príslušného orgánu.

10. PPD tuberkulíny sa musia testovať biologickými a klinickými metódami.

11. Tuberkulíny musia byť sterilné.

12. Test neškodnosti tuberkulínu na netoxicitu a neprítomnosť dráždivých vlastností sa musí vykonať nasledovne:

a) netoxicita: testy sa musia vykonať na myšiach alebo na morčatách:

Myši: | Injekcia 0,5 ml tuberkulínu podkožne dvom myšiam s hmotnosťou od 16 do 20 g každá. Ak sa do dvoch hodín neobjavia žiadne jasné príznaky intoxikácie, možno vyvodiť záver, že produkt neobsahuje nadbytočný fenol. |

Morčatá: | Morčatá musia mať hmotnosť medzi 350 a 500 g. Injekčne sa musí podať 1 ml tuberkulínu na 100 g živej hmotnosti. Musí sa použiť jedna z dvoch nižšie popísaných metód: |

aa) Tuberkulín sa podá injekčne do abdominálnej kože dvoch morčiat. Tuberkulín možno považovať za uspokojivý, ak morčatá ošetrené týmto spôsobom prejavujú silnú infiltráciu nie dlhšie ako dva dni, a ktorá sa vstrebe od tretieho dňa bez vytvorenia nekrózy a po šiestich dňoch už nie je pozorovateľná. Ak sa objaví nekróza abdominálnej kože alebo ak infiltrácia nevymizne do šiestich dní, tuberkulín sa odmietne.

bb) Tuberkulín sa podá intraperitoneálne dvom morčatám. Zvieratá sú pozorované šesť týždňov, počas ktorých sa nesmie objaviť žiadny špecifický symptóm alebo strata hmotnosti. Ku koncu šiesteho týždňa sú zvieratá usmrtené a je vykonaná kontrola, že nie sú žiadne tuberkulózne lézie;

najmä sa vykonajú histologické rezy sleziny, pečene a pľúc. Rovnaký postup sa použije pri ktoromkoľvek zvierati, ktoré uhynulo pred koncom časového limitu.

b) neprítomnosť dráždivých vlastností: vykoná sa intradermálna inokulácia 2500 medzinárodných jednotiek (IU) tuberkulínu v objeme 0,1 ml do depilovanej kože slabiny dvoch morčiat. Po 40 hodinách nesmie byť žiadna reakcia.

13. Tuberkulíny sa musia chemicky analyzovať, aby sa určilo presné množstvo fenolu, a aby sa zistilo, či je prítomný akýkoľvek iný konzervačný prostriedok.

14. Test na necitlivosť na tuberkulín sa musí vykonať nasledovne:

Trom morčatám, ktoré neboli nikdy použité na vedecké testy, sa v dňových intervaloch podajú tri intradermálne injekcie tuberkulínu v množstve 500 medzinárodných jednotiek v objeme 0,1 ml. Morčatá sú testované po 15 dňoch intradermálnou injekciou rovnakého množstva tuberkulínu. Morčatá nesmú prejaviť reakciu odlišnú od morčiat rovnakej hmotnosti, ktoré neboli nikdy použité na vedecké testy a ktorým na kontrolné účely bolo podané rovnaké množstvo tuberkulínu.

15. Test účinnosti sa musí posúdiť chemickými a biologickými metódami.

a) Chemická metóda: táto metóda môže byť použitá pre PPD a je založená na precipitácii proteínov tuberkulínu kyselinou trichlóroctovou. Dusíkový obsah sa musí stanoviť podľa Kjeldahlovej metódy. Prepočítavací faktor celkového PPD dusíka je 6,25.

b) Biologické metódy: tieto metódy možno použiť pre tuberkulíny pripravené na syntetickom médiu a pre PPD; sú založené na porovnaní testovaných tuberkulínov so štandardnými tuberkulínmi.

16. Medzinárodný štandard pre starý tuberkulín obsahuje 100000 medzinárodných jednotiek aglutinácie na mililiter.

17. Medzinárodný PPD štandard je dodaný v lyofilizovanom stave, jedna medzinárodná jednotka = 0,00002 mg bielkoviny tuberkulínu. Ampulka obsahuje 2 mg bielkoviny tuberkulínu.

Tuberkulíny, ktoré výrobcovia predložili na testovanie v štátnych inštitútoch uvedených v odseku 8, musia mať rovnakú účinnosť ako štandardné tuberkulíny, t. j. musia obsahovať 100000 medzinárodných jednotiek na mililiter.

18. a) Testovanie účinnosti na morčatách:

Musia sa použiť biele morčatá s hmotnosťou medzi 400 a 600 g.

Takéto morčatá musia byť v čase aplikácie tuberkulínu v dobrom zdravotnom stave a musia byť skontrolované palpáciou, či je ich svalový stav aj naďalej normálny, napriek ich predchádzajúcej senzibilizácii.

aa) Morčatá sa senzibilizujú injekčnou inokuláciou asi 0,5 mg živého tuberkulózneho bacila vo fyziologickom roztoku pod kožu stehna alebo do zátylia.

Na tento účel sa musí použiť hovädzí typ kmeňa, dodaného inštitútom Paul-Ehrlich-Institut vo Frankfurte nad Mohanom. Je potrebné sa vyhnúť nadmernej dávke tak, aby si morčatá udržali svoju hmotnosť až do použitia;

bb) Bez ohľadu na použitú metódu titrácie musí byť ohodnotenie vždy založené na porovnaní testovaného tuberkulínu so štandardným tuberkulínom; výsledok musí byť vyjadrený v medzinárodných jednotkách na mililiter.

b) Testovanie účinnosti na hovädzom dobytku:

Ak sa robia testy na hovädzom dobytku, reakcie na hovädzom dobytku tuberkulínovanom testovaným tuberkulínom musia byť identické s reakciami, ktoré vzniknú po použití rovnakého množstva štandardného tuberkulínu.

19. Tuberkulinačné skúšky sa vykonávajú jednoduchou intradermálnou injekciou buď do krku alebo do ramena.

20. Dávka injektovaného tuberkulínu je 5000 medzinárodných jednotiek PPD alebo syntetického tuberkulínu.

21. Výsledky intradermálnej tuberkulinačnej skúšky musia byť odčítané po 72 hodinách a posúdené podľa nasledujúcej metódy:

a) Negatívna reakcia: ak sa pozoruje iba obmedzené opuchnutie so zvýšením nie viac ako 2 mm v hrúbke záhybu kože bez klinických príznakov ako tuhosť, exudácia, nekróza, bolesť alebo zápal lymfatických ciest v tejto oblasti alebo v oblasti lymfatických uzlín;

b) Pozitívna reakcia: ak sa pozorujú klinické príznaky, ako sú uvedené v bode a) alebo ak existuje zvýšenie o 4 mm a viac v hrúbke záhybu kože.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA C

Brucelóza hovädzieho dobytka

A. Sérum aglutinačné testy

1. Štandardné aglutinačné sérum sa musí zhodovať so štandardným sérom pripraveným vo Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Anglicko.

Ampulka musí obsahovať 1000 aglutinačných medzinárodných jednotiek (IU) získaných lyofilizáciou 1 ml séra hovädzieho dobytka.

2. Štandardné sérum musí byť dodané Bundesgesundheitsamt, Berlín.

3. Množstvo brucelových aglutinínov v sére sa musí vyjadriť v medzinárodných jednotkách v mililitri (napr. sérum X = 80 IU/ml).

4. Hodnoty pomalej aglutinácie séra v skúmavkách sa musia odčítať pri 50 % alebo 75 % aglutinácie, pričom sa použitý antigén titruje pri podmienkach zhodných so štandardným sérom.

5. Hodnota aglutinácie rôznych antigénov v porovnaní so štandardným sérom musí byť v rámci nasledovných limitov:

- ak sa odčítava pri 50 %: medzi 1/600 a 1/1000,

- ak sa odčítava pri 75 %: medzi 1/500 a 1/750.

6. Na prípravu antigénu na použitie v skúmavkovej aglutinácii (pomalá metóda) sa musí použiť kmeň Weybridge č. 99 a USDA 1119 alebo akýkoľvek iný kmeň rovnocennej citlivosti.

7. Kultivačné pôdy použité na uchovanie kmeňa v laboratóriu a na výrobu antigénu musia byt také, aby nepodporovali disociáciu baktérií (S – R); prednostne by sa mal použiť zemiakový agar.

8. Bakteriálna suspenzia sa musí urobiť z fyziologického roztoku (NaCl 8,5) fenolizovaného pri 5 %. Nesmie sa použiť formol.

9. Nižšie uvedené úradne schválené ústavy sa musia zaviazať zodpovednosťou za úradné testovanie antigénov:

a)Nemecko: | Bundesgesundheitsamt, Berlin; |

b)Belgicko: | Institut national de recherches vétérinaires, Bruxelles; |

c)Francúzsko: | Laboratoire central de recherches vétérinaires, Alfort; |

d)Luxemburské veľkovojvodstvo: | Inštitút dodávateľskej krajiny; |

e)Taliansko: | Instituto Superiore di Sanità, Roma; |

f)Holandsko: | Centraal Diergeneeskundig Instituut, Afdeling Rotterdam. |

10. Antigény sa môžu dodávať v koncentrovanom stave za predpokladu, že faktor riedenia, ktorý sa má použiť, je uvedený na nálepke na liekovke.

11. Aby sa mohol urobiť sérum-aglutinačný test, musia sa pripraviť aspoň tri riedenia pre každé sérum. Zriedenia podozrivého séra sa musia urobiť takým spôsobom, že odčítanie reakcie na limit infekcie sa urobí v prostrednej skúmavke. V prípade, že v tejto skúmavke je pozitívna reakcia, obsahuje podozrivé sérum aspoň 30 medzinárodných jednotiek aglutinácie na ml.

B. Krúžkový test

12. Krúžkový test sa musí urobiť z obsahu každej kanvy mlieka z farmy.

13. Štandardný antigén, ktorý sa musí použiť, musí pochádzať z jedného z ústavov vymenovaných v odseku 9 a) a f).

14. Antigén sa môže zafarbiť iba hematoxylínom alebo tetrazóliom; prednostne by sa mal použiť hematoxylín.

15. Reakčný test sa musí vykonať v skúmavke s priemerom 8 až 10 mm.

16. Reakčný test sa musí vykonať použitím 1 ml mlieka, do ktorého sa pridalo 0,05 ml jedného z farbených antigénov,

17. Zmes mlieka a antigénov sa musí inkubovať pri teplote 37 °C najmenej počas 45 minút a nie viac ako 60 minút.

18. Reakčný test sa musí vyhodnotiť približne 18 hodín po dojení a musí sa vyhodnotiť podľa nasledovných kritérií:

a) Negatívna reakcia: | sfarbené mlieko, bezfarebná smotana; |

b) Pozitívna reakcia: | mlieko a smotana rovnako sfarbené alebo bezfarebné mlieko a sfarbená smotana. |

19. Ku vzorke sa nesmie pridávať formol. Jedinou substanciou, ktorú možno pridávať, je chlorid strieborný v 0,2 %-nom roztoku. V tomto prípade pomer medzi množstvom mlieka a roztokom chloridu strieborného musí byť 10 : 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA D

Analýza mlieka

1. Všetky analýzy mlieka sa musia vykonávať v úradných alebo úradne schválených laboratóriách.

2. Vzorky mlieka sa musia odoberať v súlade s nasledovnými podmienkami:

a) cecky musia byť dezinfikované 70 % alkoholom.

b) skúmavky musia byť počas ich plnenia v šikmej pozícii.

c) vzorky mlieka musia byť odobraté na začiatku dojenia, po prvých odstrekoch z každého cecku.

d) vzorka musí byť odobratá z každej štvrtky; mlieko z týchto vzoriek sa nesmie zmiešať.

e) každá vzorka musí obsahovať najmenej 10 ml mlieka.

f) ak sa požaduje konzervačný prostriedok, použije sa 0,5 % kyselina bórová.

g) Každá skúmavka musí mať nálepku s nasledujúcimi informáciami:

- ušné číslo alebo akýkoľvek iný prostriedok identifikujúci zviera;

- štvrtka, z ktorej bola vzorka odobratá;

h) vzorky musia byť sprevádzané dokumentom s nasledujúcimi informáciami:

- meno a adresa štátneho veterinárneho lekára;

- meno a adresa vlastníka;

- spôsob identifikácie zvieraťa;

- štádium laktácie.

3. Analýza mlieka sa musí urobiť nie viac ako 30 dní pred nakládkou a vždy sa musí vykonať bakteriologický test a White Side Test (WST) alebo Kalifornský test na mastitídy (CMT). Výsledky týchto dvoch testov musia byť negatívne a:

a) ak je výsledok bakteriologického testu pozitívny – hoci nie sú žiadne charakteristické zápalové zmeny, ale výsledok WST (alebo CMT) je negatívny, druhý bakteriologický test musí byť vykonaný aspoň po 10 dňoch v rámci 30-dňového limitu. Tento druhý test musí potvrdiť, že:

aa) patogénne mikroorganizmy vymizli;

bb) žiadne antibiotiká nie sú prítomné.

Okrem toho neprítomnosť zápalu musí potvrdiť ďalší WST (alebo ďalší CMT) test, ktorý musí byť negatívny.

b) ak je bakteriologický test negatívny a WST (alebo CMT) test je pozitívny, musí sa vykonať úplný cytologický test, ktorý musí byť negatívny.

4. Bakteriologický test musí zahrnúť:

a) kultiváciu mlieka v Petriho miske na krvnom agare hovädzieho dobytka alebo oviec;

b) kultiváciu mlieka v TKT alebo na pôde Edwards.

Cieľom bakteriologického testu je identifikovať všetky patogénne mikroorganizmy a nesmie byť obmedzený iba na odhalenie špecifických patogénnych streptokokov a stafylokokov. Z týchto dôvodov sa identifikácia podozrivých kolónií získaných z kultivácie na pôdach vykonáva tradičnými metódami bakteriologického odlíšenia, ako je použitie Chapmanovej pôdy na identifikovanie stafylokokov a rôznych selektívnych pôd na detekciu enterobaktérií.

5. Úplný cytologický test je zameraný na odhalenie, ak je to nevyhnutné, charakteristických zápalových zmien nezávislých od akéhokoľvek klinického príznaku.

Objavenie sa zápalovej zmeny je potvrdené, keď počet leukocytov odobratých podľa metódy Breeda dosiahne 1 milión na mililiter a zastúpenie mononukleárov k polynukleárom je menšie než 0,5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA E

Nasledujúce choroby sa musia povinne nahlásiť:

a) Choroby hovädzieho dobytka:

besnota

tuberkulóza

brucelóza

slintačka a krívačka

sneť slezinná

mor hovädzieho dobytka

pleuropneumónia

b) Choroby ošípaných:

besnota

brucelóza

sneť slezinová

slintačka a krívačka

klasický mor ošípaných a africký mor ošípaných

nákazlivá obrna ošípaných (Tešínska choroba).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA F

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------