16.9.2022   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 240/2


Informácie týkajúce sa nadobudnutia platnosti Protokolu medzi Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva

Protokol medzi Európskou úniou, Islandom a Nórskym kráľovstvom k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o kritériách a mechanizmoch na určenie štátu zodpovedného za preskúmanie žiadosti o azyl podanej v členskom štáte alebo na Islande, alebo v Nórsku, pokiaľ ide o prístup do systému Eurodac na účely presadzovania práva, podpísaný 24. októbra 2019 (1) v Bruseli, nadobudol platnosť 1. septembra 2022 v súlade s jeho článkom 4 ods. 2, pričom postupy potrebné na nadobudnutie platnosti boli ukončené 9. augusta 2022.


(1)  Ú. v. EÚ L 64, 3.3.2020, s. 3.