9.6.2020   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 180/3


DOHODA

medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o zjednodušení udeľovania víz

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“

a

BIELORUSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Bielorusko“,

ďalej len „zmluvné strany“,

ŽELAJÚC SI rozvíjať vzájomné kontakty medzi ľuďmi ako dôležitú podmienku pre stabilný rozvoj hospodárskych, humanitárnych, kultúrnych, vedeckých a iných väzieb, zjednodušením udeľovania víz na základe reciprocity občanom Únie a Bieloruska;

UZNÁVAJÚC, že zjednodušenie vízového režimu by nemalo viesť k neregulárnej migrácii, a venujúc osobitnú pozornosť bezpečnosti a readmisii;

MAJÚC NA PAMÄTI základné zásady, ktorými sa riadi spolupráca medzi zmluvnými stranami, ako aj záväzky a povinnosti vyplývajúce z príslušných medzinárodných nástrojov, ktoré sa na zmluvné strany vzťahujú, vrátane rešpektovania ľudských práv a demokratických zásad;

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a Protokol o schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktoré sú pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Spojené kráľovstvo a Írsko;

ZOHĽADŇUJÚC Protokol o postavení Dánska pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie a potvrdzujúc, že ustanovenia tejto dohody sa nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Účel a rozsah uplatňovania

Účelom tejto dohody je na základe reciprocity zjednodušiť udeľovanie víz občanom Únie a Bieloruska na plánovaný pobyt v trvaní najviac 90 dní v rámci akéhokoľvek 180-dňového obdobia.

Článok 2

Všeobecné ustanovenie

1.   Zjednodušenia udeľovania víz stanovené v tejto dohode platia pre občanov Únie a Bieloruska len v prípade, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa zákonov a iných právnych predpisov Bieloruska, Únie alebo členských štátov, podľa tejto dohody alebo iných medzinárodných dohôd.

2.   Na problematiku, ktorá nie je upravená v ustanoveniach tejto dohody, napríklad zamietnutie udelenia víza, uznávanie cestovných dokladov, preukazovanie dostatočných prostriedkov na pokrytie nákladov spojených s pobytom, odmietnutie vstupu alebo opatrenia súvisiace s vyhostením, sa vzťahuje vnútroštátne právo Bieloruska alebo členských štátov alebo právo Únie.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Únie, okrem Dánskeho kráľovstva, Írska a Spojeného kráľovstva;

b)

„občan Únie“ je štátny príslušník členského štátu vymedzeného v písmene a);

c)

„občan Bieloruska“ je štátny príslušník Bieloruskej republiky;

d)

„vízum“ je povolenie vydané členským štátom alebo Bieloruskom na účely tranzitu cez územie členských štátov alebo Bieloruska alebo vstupu s cieľom plánovaného pobytu na území členských štátov alebo Bieloruska v trvaní najviac 90 dní počas ľubovoľného 180-dňového obdobia;

e)

„osoba s oprávneným pobytom“ je:

v prípade Bieloruska, občan Únie, ktorý má povolenie alebo je oprávnený na základe právnych predpisov Bieloruska na pobyt na území Bieloruska v trvaní viac ako 90 dní,

v prípade Únie, občan Bieloruska, ktorý má povolenie alebo je oprávnený na základe práva Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisov na pobyt na území členského štátu v trvaní viac ako 90 dní;

f)

„preukaz EÚ“ je doklad, ktorý Únia vydáva niektorým zamestnancom inštitúcií Únie v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1417/2013 (1).

Článok 4

Písomné dokumenty potvrdzujúce účel cesty

1.   Na preukázanie účelu cesty na územie druhej zmluvnej strany sú pre tieto kategórie občanov Únie a Bieloruska postačujúce tieto doklady:

a)

pre členov oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členskému štátu, Únii alebo Bielorusku budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území jedného z členských štátov alebo Bieloruska:

list vydaný príslušným orgánom členského štátu, Únie alebo Bieloruska potvrdzujúci, že žiadateľ je členom jeho delegácie, prípadne stálym členom jeho delegácie cestujúcim na územie druhej zmluvnej strany s cieľom zúčastniť sa na uvedených podujatiach, spolu s kópiou oficiálneho pozvania;

b)

pre blízkych príbuzných – manželských partnerov, deti, rodičov a osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti, starých rodičov a vnúčatá, ktorí navštevujú občanov Únie s oprávneným pobytom v Bielorusku alebo občanov Bieloruska s oprávneným pobytom v členských štátoch, alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Bieloruska s pobytom na území Bieloruska:

písomná žiadosť hostiteľskej osoby;

c)

pre podnikateľov a zástupcov podnikateľských organizácií:

písomná žiadosť od hostiteľskej právnickej osoby alebo spoločnosti, organizácie alebo kancelárie či pobočky takejto právnickej osoby alebo spoločnosti, štátnych alebo miestnych orgánov Bieloruska alebo jedného z členských štátov, alebo organizačných výborov obchodných a priemyselných výstav, konferencií a sympózií, ktoré sa konajú na území Bieloruska alebo jedného z členských štátov, podpísaná príslušnými orgánmi v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

d)

pre vodičov medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí vykonávajú svoju činnosť medzi územím Bieloruska a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Bielorusku:

písomná žiadosť národnej spoločnosti alebo združenia (zväzu) dopravcov Bieloruska alebo vnútroštátnych združení dopravcov členských štátov vykonávajúcich medzinárodnú cestnú dopravu, s uvedením účelu, trasy, dĺžky a počtu ciest;

e)

pre členov vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia Bieloruska a členských štátov:

písomná žiadosť od príslušnej železničnej organizácie alebo spoločnosti Bieloruska alebo jedného z členských štátov s uvedením účelu, dĺžky a počtu ciest;

f)

pre novinárov a technický personál pracovne sprevádzajúci novinárov:

osvedčenie alebo iný doklad vydaný profesijnou organizáciou alebo zamestnávateľom žiadateľa preukazujúci, že dotknutá osoba je kvalifikovaným novinárom, a potvrdzujúci, že účelom cesty je výkon novinárskej práce, alebo preukazujúci, že daná osoba je členom technického personálu, ktorý novinára pracovne sprevádza;

g)

pre účastníkov vedeckých, akademických, kultúrnych alebo umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie o účasť na týchto aktivitách;

h)

pre žiakov, študentov, študentov postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúcich učiteľov, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít:

písomná žiadosť alebo potvrdenie o zápise od hostiteľskej univerzity, akadémie, inštitútu, fakulty alebo školy alebo študentské preukazy alebo potvrdenia o zapísaných predmetoch;

i)

pre účastníkov medzinárodných športových podujatí a ich odborný sprievod:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie – príslušných orgánov, národných športových federácií členských štátov alebo Bieloruska alebo národného olympijského výboru Bieloruska alebo národných olympijských výborov členských štátov;

j)

pre účastníkov oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami či inými obecnými subjektmi:

písomná žiadosť vedúceho úradu mesta či obce alebo starostu mesta či obce;

k)

pre návštevníkov vojenských a civilných cintorínov:

úradný doklad potvrdzujúci existenciu a udržiavanie hrobu, ako aj rodinný alebo iný vzťah medzi žiadateľom a pochovaným;

l)

pre príbuzných navštevujúcich pohrebné obrady:

úradný doklad potvrdzujúci úmrtie, ako aj potvrdenie rodinného alebo iného vzťahu medzi žiadateľom a zosnulým;

m)

pre osoby cestujúce zo zdravotných dôvodov a osoby, ktoré ich musia sprevádzať:

úradný doklad zdravotníckeho zariadenia potvrdzujúci nevyhnutnosť lekárskej starostlivosti v tomto zariadení a potrebu, aby bola osoba sprevádzaná, a doklad o dostatočných finančných prostriedkoch na úhradu tohto lekárskeho ošetrenia;

n)

pre príslušníkov slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach organizovaných na území Bieloruska alebo členských štátov:

písomná žiadosť hostiteľskej organizácie potvrdzujúca, že dotknutá osoba sa zúčastňuje na danom podujatí;

o)

pre zástupcov organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov:

písomná žiadosť vydaná hostiteľskou organizáciou, potvrdenie, že osoba zastupuje organizáciu občianskej spoločnosti a potvrdenie o zriadení danej organizácie z príslušného registra vydané štátnym orgánom v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi;

p)

pre účastníkov oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce EÚ medzi Bieloruskom a Úniou:

písomná žiadosť od hostiteľskej organizácie.

2.   Písomná žiadosť uvedená v odseku 1 tohto článku obsahuje tieto údaje:

a)

v prípade pozvanej osoby: meno a priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, občianstvo, číslo cestovného dokladu, čas a účel cesty, počet vstupov a v náležitých prípadoch meno detí sprevádzajúcich pozvanú osobu;

b)

v prípade pozývajúcej osoby: meno, priezvisko a adresu;

c)

v prípade pozývajúcej právnickej osoby, spoločnosti alebo organizácie: celý názov, adresu a:

ak žiadosť vydala organizácia alebo orgán – meno a funkciu osoby, ktorá žiadosť podpísala,

ak je pozývajúcou osobou právnická osoba alebo spoločnosť usadená na území tohto členského štátu alebo Bieloruska, alebo úrad či pobočka takejto právnickej osoby alebo spoločnosti – registračné číslo, ktoré sa vyžaduje podľa práva dotknutého členského štátu alebo podľa práva Bieloruska.

3.   Pre všetky kategórie osôb uvedené v odseku 1 tohto článku sa všetky kategórie víz udeľujú zjednodušeným postupom bez toho, aby sa vyžadovalo ďalšie odôvodnenie, pozvanie alebo potvrdenie účelu cesty podľa právnych predpisov zmluvných strán.

Článok 5

Vydávanie víz na viac vstupov

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov a Bieloruska vydávajú víza na viac vstupov s platnosťou päť rokov týmto kategóriám osôb:

a)

členom národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody, počas výkonu ich funkcie;

b)

stálym členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Únii alebo Bielorusku budú zúčastňovať na stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Bieloruska alebo jedného z členských štátov;

c)

manželským partnerom, deťom vo veku do 21 rokov alebo nezaopatreným deťom, rodičom a osobám vykonávajúcim rodičovské práva a povinnosti, starým rodičom a vnúčatám, ktorí navštevujú občanov Únie s oprávneným pobytom na území Bieloruska alebo občanov Bieloruska s oprávneným pobytom na území členských štátov, alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, alebo občanov Bieloruska s pobytom na území Bieloruska;

d)

podnikateľom a zástupcom obchodných organizácií, ktorí pravidelne cestujú do Bieloruska alebo členských štátov.

Odchylne od prvej vety tohto odseku, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie, predovšetkým keď:

v prípade osôb uvedených v písmene b) obdobie, počas ktorého sú v postavení stáleho člena oficiálnej delegácie, je kratšie ako päť rokov,

v prípade osôb uvedených v písmene c) obdobie platnosti povolenia na oprávnený pobyt pre občanov Bieloruska s oprávneným pobytom v jednom z členských štátov alebo pre občanov Únie s oprávneným pobytom v Bielorusku je kratšie ako päť rokov,

v prípade osôb uvedených v písmene d) obdobie, počas ktorého sú v postavení zástupcu obchodnej organizácie, alebo doba platnosti pracovnej zmluvy sú kratšie ako päť rokov.

2.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov a Bieloruska vydávajú víza na viac vstupov s platnosťou jeden rok týmto kategóriám osôb, ktorým počas predchádzajúceho roku bolo udelené aspoň jedno vízum, a ktoré využili v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte navštevovaného štátu:

a)

členom oficiálnych delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členskému štátu, Únii alebo Bielorusku budú pravidelne zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Bieloruska alebo členského štátu;

b)

vodičom medzinárodnej nákladnej a osobnej dopravy, ktorí vykonávajú svoju činnosť medzi územím Bieloruska a členských štátov s vozidlami registrovanými v členských štátoch alebo v Bielorusku;

c)

členom vlakových posádok, posádok chladiarenských vozňov a posádok lokomotív v medzinárodných vlakoch, ktorí cestujú na územia Bieloruska a členských štátov;

d)

účastníkom vedeckých, akademických, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov, ktorí pravidelne cestujú do Bieloruska alebo členských štátov;

e)

študentom a študentom postgraduálneho štúdia, ktorí pravidelne cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, a to aj v rámci výmenných programov;

f)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

g)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi;

h)

osobám, ktoré musia cestovať pravidelne zo zdravotných dôvodov, a osobám, ktoré ich musia sprevádzať;

i)

príslušníkom slobodných povolaní, ktorí sa zúčastňujú na medzinárodných výstavách, konferenciách, sympóziách, seminároch alebo iných podobných podujatiach;

j)

zástupcom organizácií občianskej spoločnosti, ktorí pravidelne cestujú do Bieloruska alebo členských štátov na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

k)

účastníkom oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce EÚ medzi Bieloruskom a Úniou;

l)

novinárom a technickému personálu pracovne sprevádzajúcemu novinárov.

Odchylne od prvej vety tohto odseku, ak potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, platnosť víz na viac vstupov sa obmedzí iba na toto obdobie.

3.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov a Bieloruska vydávajú víza na viac vstupov s platnosťou najmenej dva roky a najviac päť rokov kategóriám osôb uvedeným v odseku 2 tohto článku, ktoré počas predchádzajúcich dvoch rokov využili jednoročné víza na viac vstupov v súlade s právnymi predpismi o vstupe a pobyte v navštevovanom štáte, pokiaľ potreba alebo zámer cestovať často alebo pravidelne nie sú zjavne obmedzené na kratšie obdobie, pričom v takom prípade sa platnosť víz na viac vstupov obmedzí iba na toto obdobie.

Článok 6

Poplatky za spracovanie žiadostí o víza

1.   Poplatok za spracovanie žiadosti o vízum je 35 EUR. Uvedená suma sa môže upraviť v súlade s postupom stanoveným v článku 14 ods. 4 tejto dohody.

2.   Členské štáty a Bielorusko účtujú poplatok vo výške 70 EUR za spracovanie žiadostí o vízum v prípadoch, keď žiadateľ požiadal o prijatie rozhodnutia o žiadosti do dvoch dní od jej predloženia a konzulát súhlasil, že rozhodnutie do dvoch dní prijme.

3.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4, od poplatkov za spracovanie žiadostí o vízum sú oslobodené tieto kategórie osôb:

a)

členovia národných a regionálnych vlád a parlamentov, ústavných a najvyšších súdov, ak nie sú oslobodení od vízovej povinnosti podľa tejto dohody;

b)

členovia oficiálnych delegácií vrátane stálych členov takýchto delegácií, ktorí sa na základe oficiálneho pozvania adresovaného členským štátom, Únii alebo Bielorusku budú zúčastňovať na oficiálnych stretnutiach, konzultáciách, rokovaniach alebo výmenných programoch, prípadne na podujatiach medzivládnych organizácií na území Bieloruska alebo jedného z členských štátov;

c)

blízki príbuzní – manželskí partneri, deti, rodičia a osoby vykonávajúce rodičovské práva a povinnosti, starí rodičia a vnúčatá občanov Únie s oprávneným pobytom na území Bieloruska alebo občanov Bieloruska s oprávneným pobytom na území členských štátov, alebo občanov Únie s pobytom na území členského štátu, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, a občanov Bieloruska s pobytom na území Bieloruska;

d)

účastníci vedeckých, akademických, kultúrnych a umeleckých aktivít vrátane univerzitných a iných výmenných programov;

e)

žiaci, študenti, študenti postgraduálneho štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú na účely štúdia alebo vzdelávacích školení, vrátane ciest v rámci výmenných programov a iných školských aktivít;

f)

účastníkom medzinárodných športových podujatí a ich odbornému sprievodu;

g)

účastníkom oficiálnych výmenných programov organizovaných partnerskými mestami a inými obecnými subjektmi;

h)

zástupcovia organizácií občianskej spoločnosti, ktorí cestujú na účely vzdelávacích školení, seminárov, konferencií, a to aj v rámci výmenných programov;

i)

účastníkom oficiálnych programov cezhraničnej spolupráce EÚ medzi Bieloruskom a Úniou;

j)

osoby so zdravotným postihnutím a v prípade potreby ich sprievod;

k)

osoby, ktoré predložili doklady preukazujúce nevyhnutnosť ich cesty z humanitárnych dôvodov vrátane naliehavého lekárskeho ošetrenia, ako aj osoba, ktorá takúto osobu sprevádza, alebo osoby, ktoré cestujú na pohreb blízkeho príbuzného alebo na návštevu vážne chorého blízkeho príbuzného;

l)

deti vo veku do 12 rokov.

4.   Ak členský štát alebo Bielorusko pri udeľovaní víz spolupracuje s externým poskytovateľom služieb, tento externý poskytovateľ služieb si môže účtovať poplatok za služby. Tento poplatok musí byť primeraný nákladom, ktoré externému poskytovateľovi služieb vznikli pri plnení jeho úloh, a nesmie byť vyšší ako 30 EUR. Ak je to možné, členský štát alebo Bielorusko zachovajú pre žiadateľov možnosť podávať žiadosti priamo na ich konzulátoch.

Pokiaľ ide o Úniu, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s vízovým kódexom a plne dodržiava právne predpisy Bieloruska.

Pokiaľ ide o Bielorusko, externý poskytovateľ služieb vykonáva svoju činnosť v súlade s právnymi predpismi Bieloruska a plne dodržiava právne predpisy členských štátov EÚ.

Článok 7

Lehoty na spracovanie žiadostí o víza

1.   Diplomatické misie a konzulárne úrady členských štátov a Bieloruska rozhodnú o žiadosti o udelenie víza do 10 kalendárnych dní odo dňa prijatia žiadosti a dokladov potrebných na udelenie víza.

2.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v individuálnych prípadoch predĺžiť až na 30 kalendárnych dní, najmä ak je potrebné ďalšie preskúmanie žiadosti.

3.   Lehotu na prijatie rozhodnutia o žiadosti o vízum možno v naliehavých prípadoch skrátiť na dva pracovné dni alebo menej.

Ak sa vyžaduje podanie žiadosti na osobnom stretnutí, takéto stretnutie sa uskutoční spravidla do dvoch týždňov odo dňa, kedy bolo o takúto schôdzku požiadané. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, externý poskytovateľ služieb zabezpečí, aby sa žiadosť o vízum mohla spravidla podať bez zbytočného odkladu.

V odôvodnených naliehavých prípadoch môže konzulárny úrad žiadateľom umožniť podanie žiadosti buď bez stretnutia, alebo sa stretnutie uskutoční bezodkladne.

Článok 8

Odchod v prípade straty alebo odcudzenia dokladov

Občania Únie alebo Bieloruska, ktorí stratili svoje cestovné doklady alebo ktorým boli počas pobytu na území Bieloruska alebo členských štátov tieto doklady odcudzené, môžu opustiť územie Bieloruska alebo členských štátov bez víza alebo iného povolenia na základe platných cestovných dokladov oprávňujúcich na prekročenie hraníc, ktoré vydali diplomatické misie alebo konzulárne úrady členských štátov alebo Bieloruska.

Článok 9

Predĺženie platnosti víza vo výnimočných prípadoch

Občanom Únie a Bieloruska, ktorí nemôžu opustiť územie Bieloruska alebo územie členských štátov v lehote stanovenej v ich vízach z dôvodu vyššej moci alebo z humanitárnych dôvodov, ktoré im bránia opustiť územie Bieloruska alebo územie členských štátov, sa platnosť víz bezplatne predĺži v súlade s právnymi predpismi platnými v Bielorusku alebo v prijímajúcom členskom štáte o obdobie, ktoré je potrebné na ich návrat do štátu ich pobytu.

Článok 10

Diplomatické pasy a preukazy EÚ

1.   Občania Únie, ktorí sú držiteľmi platného biometrického diplomatického pasu vydaného členským štátom, ako aj držitelia platných preukazov EÚ môžu vstúpiť na územie Bieloruska, opustiť ho a prejsť týmto územím bez víz.

2.   Občania Bieloruska, ktorí sú držiteľmi platného biometrického diplomatického pasu vydaného Bieloruskom, môžu vstúpiť na územie členských štátov, opustiť ho a prejsť týmto územím bez víz.

3.   Osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 sa môžu zdržiavať na území Bieloruska alebo na územiach členských štátov najviac 90 dní počas 180-dňového obdobia.

Článok 11

Územná platnosť víz

S výhradou vnútroštátnych pravidiel a predpisov týkajúcich sa národnej bezpečnosti Bieloruska a členských štátov a s výhradou pravidiel Únie o vízach s obmedzenou územnou platnosťou platí, že občania Únie a občania Bieloruska sú oprávnení cestovať na území členských štátov a Bieloruska za rovnakých podmienok ako občania Bieloruska a občania Únie.

Článok 12

Spoločný výbor pre správu dohody

1.   Zmluvné strany zriadia spoločný výbor odborníkov (ďalej len „výbor“) zložený zo zástupcov Únie a Bieloruska.

2.   Výbor plní najmä tieto úlohy:

a)

monitoruje vykonávanie tejto dohody;

b)

navrhuje zmeny alebo dodatky k tejto dohode;

c)

urovnáva spory vyplývajúce z výkladu alebo uplatňovania ustanovení tejto dohody.

3.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán, najmenej však raz za rok.

4.   Výbor stanoví svoj rokovací poriadok.

Článok 13

Vzťah tejto dohody k dvojstranným dohodám medzi členskými štátmi a Bieloruskom

Táto dohoda má odo dňa nadobudnutia platnosti prednosť pred ustanoveniami dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo dojednaní uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Bieloruskom, pokiaľ ustanovenia týchto dohôd alebo dojednaní môžu ovplyvniť alebo pozmeniť rozsah pôsobnosti tejto dohody.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1.   Zmluvné strany ratifikujú alebo schvália túto dohodu v súlade so svojimi príslušnými postupmi a dohoda nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie uvedených postupov.

2.   Odchylne od odseku 1 tohto článku táto dohoda nadobudne platnosť až v deň nadobudnutia platnosti Dohody medzi Európskou úniou a Bieloruskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom, ak tento deň nastane po dni stanovenom v odseku 1 tohto článku.

3.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nebude vypovedaná v súlade s odsekom 6 tohto článku.

4.   Túto dohodu je možné zmeniť písomnou dohodou zmluvných strán. Zmeny nadobudnú platnosť po tom, čo si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie svojich vnútorných postupov nevyhnutných na tento účel.

5.   Každá zo zmluvných strán môže úplne alebo čiastočne pozastaviť uplatňovanie tejto dohody. Rozhodnutie o pozastavení uplatňovania dohody sa oznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 48 hodín pred nadobudnutím jeho účinnosti. Zmluvná strana, ktorá pozastavila uplatňovanie tejto dohody, informuje bezodkladne druhú zmluvnú stranu, keď dôvody na pozastavenie pominú.

6.   Každá zo zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu na základe písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Platnosť tejto dohody sa skončí po uplynutí 90 dní odo dňa takéhoto oznámenia.

Vyhotovené v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a bieloruskom jazyku, pričom každé znenie je rovnako autentické.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1417/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje forma preukazov vydávaných Európskou úniou (Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 26).


PROTOKOL K DOHODE O ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH, KTORÉ NEUPLATŇUJÚ SCHENGENSKÉ ACQUIS V PLNOM ROZSAHU

Členské štáty, ktoré sú viazané schengenským acquis, ale ešte neudeľujú schengenské víza, čakajúc na príslušné rozhodnutie Rady na tento účel, udeľujú národné víza, ktorých platnosť je obmedzená na ich vlastné územie.

V súlade s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 565/2014/EÚ (1) z 15. mája 2014, ktorým sa od 16. júna 2014 povoľuje Bulharsku, Chorvátsku, Cypru a Rumunsku, aby jednostranne uznávali jednotné krátkodobé víza, ktoré sú platné na dva alebo viac vstupov, a dlhodobé víza a povolenia na pobyt vydané členskými štátmi schengenského priestoru a víza s obmedzenou územnou platnosťou vydané členskými štátmi schengenského priestoru v súlade s článkom 25 ods. 3 prvou vetou vízového kódexu, ako aj národné víza a povolenia na pobyt vydané Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami nielen na účely tranzitu, ale aj na účely plánovaného pobytu na ich území, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní nepresiahne 90 dní, boli prijaté harmonizované opatrenia s cieľom zjednodušiť tranzit držiteľov schengenských víz a schengenských povolení na pobyt cez územie členských štátov, ktoré zatiaľ neuplatňujú schengenské acquis v plnom rozsahu, a ich krátkodobý pobyt na tomto území.


(1)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 565/2014/EÚ z 15. mája 2014, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach založený na jednostrannom uznávaní niektorých dokladov Bulharskom, Chorvátskom, Cyprom a Rumunskom za rovnocenné s ich národnými vízami na účely tranzitu cez ich územia alebo zamýšľaného pobytu na ich územiach, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní nepresiahne 90 dní a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (Ú. v. EÚ L 157, 27.5.2014, s. 23).


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Dánska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na postupy udeľovania víz diplomatickými misiami a konzulárnymi úradmi Dánska.

Za takýchto okolností je vhodné, aby orgány Dánska a Bieloruska bezodkladne uzavreli dvojstrannú dohodu o zjednodušení udeľovania krátkodobých víz obsahujúcu podobné podmienky ako v tejto dohode.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Spojeného kráľovstva a Írska.

Za takýchto okolností je žiaduce, aby orgány Spojeného kráľovstva, Írska a Bieloruska uzavreli dvojstranné dohody o zjednodušení udeľovania krátkodobých víz.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska

Zmluvné strany berú na vedomie úzke vzťahy medzi Úniou a Švajčiarskom, Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, najmä na základe dohôd z 18. mája 1999 a 26. októbra 2004 týkajúcich sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis.

Za takýchto okolností je vhodné, aby orgány Švajčiarska, Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a Bieloruska bezodkladne uzavreli dvojstranné dohody o zjednodušení udeľovania krátkodobých víz obsahujúce podobné podmienky ako v tejto dohode.


Spoločné vyhlásenie

o spolupráci v oblasti cestovných dokladov

Zmluvné strany sa dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 dohody by mal v rámci monitorovania vykonávania tejto dohody posúdiť vplyv, ktorý má úroveň zabezpečenia príslušných cestovných dokladov na fungovanie tejto dohody. Na tento účel sa zmluvné strany dohodli, že si budú pravidelne vymieňať informácie o opatreniach, ktoré prijali, aby sa vyhli zvýšeniu množstva cestovných dokladov, a rozvíjať technické aspekty zabezpečenia cestovných dokladov, ako aj že si budú pravidelne vymieňať informácie o procese personalizácie vydávania cestovných dokladov.

Členské štáty, Únia a Bielorusko budú bez zbytočného odkladu informovať v prípade zavedenia nových cestovných dokladov alebo zmeny existujúcich cestovných dokladov a predložia vzorky týchto cestovných dokladov a ich opis.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o harmonizácii informácií o postupoch udeľovania krátkodobých víz a o dokladoch, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o krátkodobé víza

Uznávajúc význam transparentnosti pre žiadateľov o udelenie víza zmluvné strany tejto dohody zastávajú názor, že by sa mali prijať tieto opatrenia:

vypracovať základné informácie pre žiadateľov o postupoch a podmienkach na podávanie žiadostí o krátkodobé víza a o ich platnosti,

v prípade Únie zaistiť širokú informovanosť o zozname sprievodných dokladov, ktoré majú predložiť žiadatelia o udelenie víz v Bielorusku, prijatom vykonávacím rozhodnutím Komisie C (2014) 2727 z 29. apríla 2014.

Uvedené informácie musia byť zreteľne zobrazené (na informačných tabuliach konzulátov, na webových sídlach atď.)


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

o konzulárnom personáli potrebnom na účinné vykonávanie dohody

Uznávajúc význam účinného vykonávania tejto dohody zmluvné strany zdôrazňujú, že je potrebné, aby zmluvné strany zaistili primeraný konzulárny personál.

V tejto súvislosti sa zmluvné strany dohodli, že spoločný výbor zriadený podľa článku 12 tejto dohody by mal monitorovať, ako obe zmluvné strany vykonávajú článok 6 ods. 4 tejto dohody, v ktorom sa stanovuje možnosť žiadateľov podávať žiadosti priamo na konzuláte, a článok 7 tejto dohody, v ktorom sa stanovujú lehoty na spracovanie žiadostí o víza.