25.7.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 197/1


Informácia o dátume nadobudnutia platnosti Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej

Uvedená dohoda medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorá bola podpísaná 25. októbra 2018 v Bruseli, nadobudla platnosť 19. júla 2019.