28.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 60/31


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 18/2019

z 8. februára 2019,

ktorým sa mení príloha IX (Finančné služby) k Dohode o EHP [2019/341]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8, sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Príloha IX k Dohode o EHP by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Príloha IX k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V bodoch 16b (smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES) a 31ba (smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ) sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.“

2.

V bode 29f [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012] sa dopĺňa tento text:

„, zmenené týmto právnym predpisom:

32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014 z 23. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1) v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.“

3.

Za bod 31bea [vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 594/2014] sa vkladá tento bod:

„31bf.

32014 R 0909: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 909/2014 z 23. júla 2014 o zlepšení vyrovnania transakcií s cennými papiermi v Európskej únii, centrálnych depozitároch cenných papierov a o zmene smerníc 98/26/ES a 2014/65/EÚ a nariadenia (EÚ) č. 236/2012 (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1), v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8.

Ustanovenia nariadenia sa na účely tejto dohody vykladajú s týmito úpravami:

a)

Bez ohľadu na ustanovenia protokolu 1 k tejto dohode a ak sa v tejto dohode nestanovuje inak, slovami „členský(-é) štát(-y)“ a „príslušné orgány“ sa okrem významu v nariadení rozumejú aj štáty EZVO, resp. ich príslušné orgány.

b)

Odkazy na „členov ESCB“ alebo na „centrálne banky“ sa rozumejú tak, že okrem významu v nariadení zahŕňajú aj národné centrálne banky štátov EZVO.

c)

Lichtenštajnsko môže umožniť centrálnym depozitárom cenných papierov tretích krajín, ktorí už poskytujú služby uvedené v článku 25 ods. 2 finančným sprostredkovateľom v Lichtenštajnsku alebo ktorí si už zriadili pobočku v Lichtenštajnsku, aby naďalej pokračovali v poskytovaní služieb uvedených v článku 25 ods. 2 počas obdobia nepresahujúceho 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019.

d)

V článku 1 ods. 3 sa slová „práva Únie“ nahrádzajú slovami „dohody o EHP“.

e)

V článku 12 ods. 3 sa slová „meny Únie“ nahrádzajú slovami „oficiálne meny zmluvných strán Dohody o EHP“.

f)

V článku 13 a v článku 14 ods. 1 prvom pododseku sa za slová „relevantné orgány“ vkladajú slová „, Dozorný úrad EZVO“.

g)

V článku 19 ods. 3, článku 33 ods. 3, článku 49 ods. 4, článku 52 ods. 2 a článku 53 ods. 3 sa slovo „ESMA“ nahrádza slovami „ESMA alebo prípadne Dozornému úradu EZVO“.

h)

V článku 24 ods. 5:

i)

v prvom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a pokiaľ ide o štát EZVO Dozornému úradu EZVO“ a v druhom pododseku sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „a pokiaľ ide o štát EZVO, Dozorný úrad EZVO“;

ii)

v treťom pododseku sa slová „ESMA, ktorý“ nahrádzajú slovami „ESMA alebo prípadne Dozornému úradu EZVO, ktorý“.

i)

V článku 34 ods. 8 sa slová „pravidlá hospodárskej súťaže Únie“ nahrádzajú slovami „pravidlá hospodárskej súťaže uplatniteľné podľa Dohody o EHP“.

j)

V článku 38 ods. 5 sa slová „17. septembra 2014“ nahrádzajú slovami „v deň nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019“.

k)

V článku 49 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 18. decembra 2014“ rozumie „do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019“.

l)

V článku 55:

i)

v odseku 5 sa slová „práva Únie“ nahrádzajú slovami „dohody o EHP“ a v odseku 6 sa slová „právom Únie“ nahrádzajú slovami „dohodou o EHP“;

ii)

v odseku 6 sa za slovo „ESMA“ vkladajú slová „alebo prípadne Dozorný úrad EZVO“.

m)

V článku 58 ods. 3 a článku 69 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 16. decembra 2014“ rozumie „do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019“.

n)

V článku 61 ods. 1, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa slovami „do 18. septembra 2016“ rozumie „do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 18/2019 z 8. februára 2019“.

o)

V článku 69 ods. 2, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa za slová „nadobudnutia účinnosti všetkých regulačných technických predpisov prijatých podľa článkov 17, 26, 45, 47, 48 a v prípade, že je to relevantné, článkov 55 a 59“ vkladajú slová „v EHP“. V článku 69 ods. 5, pokiaľ ide o štáty EZVO, sa za slová „nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov uvedených v odseku 2“ vkladajú slová „v EHP“.

p)

V článku 76, pokiaľ ide o štáty EZVO:

i)

v odsekoch 4 a 5 sa slovami „nadobudnutia účinnosti delegovaného aktu“ rozumie „nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho delegovaný akt“. V odseku 6 sa slová „nadobudnutia účinnosti vykonávacieho aktu“ rozumie „nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho vykonávací akt“.

ii)

v odseku 5 sa slová „do 13. júna 2018“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti rozhodnutia Spoločného výboru EHP obsahujúceho smernicu 2014/65/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 600/2014“;

iii)

v odseku 7 sa slovami „3. januárom 2018“ rozumie „dňom uplatniteľnosti týchto aktov v EHP““.

Článok 2

Znenie nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v znení korigenda uverejneného v Ú. v. EÚ L 349, 21.12.2016, s. 8 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 9. februára 2019 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. februára 2019

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 1.

(*1)  Ústavné požiadavky boli oznámené.