7.2.2019   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 36/37


ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP

č. 90/2017

z 5. mája 2017,

ktorým sa mení príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) a príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky a certifikácia) k Dohode o EHP [2019/202]

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej článok 98,

keďže:

(1)

Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1726 z 27. septembra 2016, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o karvón, fosforečnan dvojamónny, kmeň LAS02 baktérie Saccharomyces cerevisiae a srvátku (1), sa má začleniť do Dohody o EHP.

(2)

Toto rozhodnutie sa týka právnych predpisov o krmivách a potravinách. Právne predpisy o krmivách a potravinách sa na Lichtenštajnsko neuplatňujú, pokiaľ sa naň vzťahuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami, ako je uvedené v sektorových úpravách v prílohe I a v úvode ku kapitole XII prílohy II k Dohode o EHP. Toto rozhodnutie sa preto neuplatňuje na Lichtenštajnsko.

(3)

Prílohy I a II k Dohode o EHP by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V bode 40 [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly II prílohy I k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1726: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1726 z 27. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 261, 28.9.2016, s. 3).“

Článok 2

V bode 54zzy [nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005] kapitoly XII prílohy II k Dohode o EHP sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32016 R 1726: nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1726 z 27. septembra 2016 (Ú. v. EÚ L 261, 28.9.2016, s. 3).“

Článok 3

Znenie nariadenia (EÚ) 2016/1726 v islandskom a nórskom jazyku, ktoré sa uverejní v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, je autentické.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 6. mája 2017 pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (*1).

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli 5. mája 2017

Za Spoločný výbor EHP

predseda

Claude MAERTEN


(1)  Ú. v. EÚ L 261, 28.9.2016, s. 3.

(*1)  Ústavné požiadavky neboli oznámené.